STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ"

Transkript

1 UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Pom 497 Počet listů: 13 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ Fakulty ekonomiky a managementu Brno 2007

2 2

3 UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Pom 497 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ Fakulty ekonomiky a managementu Brno

4 OBSAH Čl. 1 Úvodní ustanovení. 5 Čl. 2 Všeobecná ustanovení. 5 Čl. 3 Doktorský studijní program.. 5 Čl. 4 Oborová rada. 6 Čl. 5 Školící pracoviště. 7 Čl. 6 Školitel... 8 Čl. 7 Učitelé... 9 Čl. 8 Studenti. 9 Čl. 9 Délka studia. 10 Čl. 10 Přijímací řízení. 12 Čl. 11 Průběh studia. 12 Čl. 12 Zkoušky a zápočty. 13 Čl. 13 Kontrola studia. 13 Čl. 14 Přerušení studia Čl. 15 Uznání absolvované části studia 15 Čl. 16 Státní doktorská zkouška 15 Čl. 17 Disertační práce.. 17 Čl. 18 Ukončení studia.. 21 Čl. 19 Studium cizinců.. 23 Čl. 20 Zveřejňování disertačních prací. 23 Čl. 21 Závěrečná ustanovení. 23 Čl. 22 Platnost a účinnost

5 Čl. 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů Fakulty ekonomiky a managementu je podle 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a Statutu Fakulty ekonomiky a managementu čl. 5 odst. 1 písm. c) vnitřním předpisem Fakulty ekonomiky a managementu (dále jen FEM ). Čl. 2 Všeobecná ustanovení (1) Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů FEM (dále jen řád ) je určen pro studenty v doktorských studijních programech rozvíjených na FEM podle zákona č. 111/1998 Sb., a podle Statutu FEM (dále jen statut ). (2) Řád je závazný pro FEM, její akademické pracovníky a studenty, jakož i pro jiné osoby, o nichž ustanovení tohoto řádu hovoří. (3) Za organizaci, kontrolu studia a administrativu odpovídá děkan FEM nebo jím pověřený proděkan. (4) Ke zveřejnění informací o doktorských studijních programech (dále jen program ) se využívají zejména: a) webové stránky FEM, b) úřední deska Univerzity obrany (dále jen UO ). Čl. 3 Doktorský studijní program (1) Program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Jeho cílem je prohloubení teoretických poznatků ve zvoleném studijním oboru, osvojení metod vědecké práce a předložení původních vědeckých poznatků. (2) Akreditaci k uskutečňování programů uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen ministerstvo ) na základě doporučení Akreditační komise vlády ČR a kladného stanoviska Ministerstva obrany ČR (dále jen MO ). (3) Programy se mohou členit na studijní obory (dále jen obory ). Seznam akreditovaných programů a jejich oborů na FEM je uveden v příloze č. 2 statutu. (4) FEM může na základě uzavřených dohod uskutečňovat program ve spolupráci s další fakultou (ústavem) Univerzity obrany nebo jiné vysoké školy nebo s dalšími vědeckými pracovišti. (5) Dosažená úroveň znalostí v daném oboru je prokazována státní doktorskou zkouškou. Schopnost dosahovat původní vědecké poznatky je prokazována zpracováním a obhajobou disertační práce. 5

6 (6) Studium v programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Individuální studijní plán je rozpracován na jednotlivé semestry na celou dobu stanovené formy studia, která může být prezenční nebo kombinovaná. (7) Prezenční forma studia umožňuje studentovi pravidelnou účast na přednáškách, cvičeních a dalších vzdělávacích aktivitách vedených akademickými pracovníky. Student se při ní věnuje především studiu oboru a zpracování disertační práce. Studentu prezenčního studia může být přiznáno stipendium podle Stipendijního řádu Univerzity obrany. (8) Kombinované studium je forma studia, při němž je studijní program kombinací prezenční a distanční formy studia. V distanční části plní student své studijní úkoly samostatně, s využitím dostupných informačních prostředků. V kombinované formě studia je student zpravidla v pracovním nebo služebním poměru na svém mateřském pracovišti a současně je studentem FEM, ale nemůže mu být přiznáno stipendium. (9) Konkrétní náležitosti jednotlivých forem studia jsou stanoveny příslušnými studijními programy a dále zpřesněny ve studijních plánech. (10) Na webových stránkách FEM se zveřejňuje: a) název programu, b) členění programu na obory, jejich charakteristika a profil absolventa příslušných oborů, c) forma a standardní doba studia. (11) Část studia v programu může student plnit na zahraniční vysoké škole, která realizuje obsahově příbuzný program. Podmínky studia upraví smlouva uzavřená mezi FEM (Univerzitou obrany) a zahraniční institucí. Čl. 4 Oborová rada (1) Oborová rada sleduje, hodnotí a garantuje trvale vysokou úroveň studia v programu. (2) Oborovou radu, která má nejméně sedm členů, jmenuje děkan FEM pro každý program z předních pedagogických a vědeckých pracovníků FEM, UO, jiných vysokých škol a vědeckých pracovišť s přihlédnutím k jejich odbornému zaměření. (3) Návrhy změn ve složení oborové rady předkládá děkanovi FEM její předseda po schválení v oborové radě. Členy oborové rady odvolává děkan FEM. (4) Předsedu oborové rady jmenuje děkan FEM na základě volby v oborové radě a rovněž ho po projednání a schválení v oborové radě odvolává. (5) Na návrh oborové rady může děkan FEM zřídit z jejích členů pro jednotlivé studijní obory programu oborové komise. Předsedy, místopředsedy a členy oborových komisí jmenuje a odvolává děkan FEM na základě návrhu oborové rady. (6) Oborová komise je nejméně pětičlenná, přičemž alespoň tři členové jsou akademičtí pracovníci FEM. 6

7 (7) Funkční období oborové rady nebo oborové komise je shodné s dobou platnosti akreditace programu nebo oboru. Členové oborové rady nebo oborové komise mohou vykonávat tyto funkce opakovaně. (8) Pro programy rozvíjené FEM ve spolupráci s dalšími fakultami (ústavy) se ustavuje společná oborová rada. Společnou oborovou radu ustavuje děkan FEM na základě pověření rektora UO. (9) V případě, že byla při uskutečňování studia v programu uzavřena dohoda o spolupráci s jinými fakultami (ústavy) nebo vědeckými pracovišti, mohou mít tato pracoviště zastoupení ve společné oborové radě při dominantním postavení FEM, která je nositelkou programu. (10) Práva a povinnosti oborové rady: a) dbát na kvalitu programu, každý rok hodnotit průběh studia, projednávat náměty k jeho rozvoji a svá stanoviska předkládat děkanovi FEM, b) navrhovat děkanovi FEM složení přijímacích komisí pro studium v programu, jakož i průběh, obsah a kritéria přijímacího řízení, c) navrhovat děkanovi FEM jmenování školitelů a jejich odvolání, přičemž respektuje právo studenta na volbu školitele a tématu disertační práce v souladu s 62 odst. 1 písm. c) a f) zákona, d) průběžně hodnotit práci školitelů, e) posuzovat, zda jsou individuální studijní plány studentů v souladu s obsahem programu, f) vyjadřovat se k žádostem studentů týkajících se studia v programu, g) schvalovat témata disertačních prací, případně jejich změny, h) projednávat výroční hodnocení studentů a navrhovat děkanovi FEM opatření k řešení studijních problémů, i) stanovovat rozsah požadavků ke státní doktorské zkoušce, j) navrhovat děkanovi FEM předsedu, členy komise, oponenta a termín konání státní doktorské zkoušky, k) navrhovat děkanovi FEM předsedu, členy komise, oponenty a termín obhajoby disertační práce, l) sledovat dodržování etických norem, m) navrhovat děkanovi FEM zřízení a personální obsazení oborových komisí. (11) Pokud jsou ustaveny oborové komise, pověří je děkan FEM na návrh oborové rady vykonáváním činností uvedených v odstavci 10, písmenech a) až l) ve vztahu k příslušnému studijnímu oboru. (12) Oborová rada (oborová komise) se při výkonu práv a povinností řídí ustanoveními Jednacího řádu oborových rad FEM. Čl. 5 Školící pracoviště (1) Školící pracoviště určuje děkan FEM z kateder FEM, které splňují následující podmínky: 7

8 a) mají profesory a docenty s několikaletou pedagogickou praxí ve výuce předmětů akreditovaných oborů rozvíjených FEM, b) úspěšně rozvíjí vědeckou a výzkumnou činnost v akreditovaných oborech FEM, c) v publikační činnosti dosahují výsledky, které jsou uznávány domácí a mezinárodní odbornou veřejností, d) mají materiální a technické podmínky pro vědeckou a výzkumnou činnost. (2) Práva a povinnosti školícího pracoviště: a) předkládat náměty k rozvoji programu (oboru) příslušné oborové radě (oborové komisi), b) navrhovat témata disertačních prací v souladu se zaměřením vědecké a výzkumné činnosti pracoviště, c) vyjadřovat se k návrhům oborové rady (oborové komise) na jmenování a odvolání školitelů z řad akademických pracovníků pracoviště a podílet se na jejich hodnocení, d) vyjadřovat se k individuálním studijním plánům přidělených studentů, e) hodnotit jednou za semestr výsledky studia přidělených studentů a cestou Vědecké skupiny FEM informovat jejich přímé nadřízené o dosažených výsledcích, f) projednat na zasedání pracoviště téma disertační práce přiděleného studenta, sledovat průběh a kvalitu jejího zpracování. Čl. 6 Školitel (1) Studium v programu probíhá pod vedením školitele, který vede studenta po celou dobu studia. (2) Školitelem může být profesor, docent, případně významný odborník z praxe a výzkumu. Školitele jmenuje a odvolává děkan FEM na návrh oborové rady (oborové komise) po předchozím projednání s vedoucím školícího pracoviště a s navrhovaným školitelem. (3) Ve výjimečných případech může děkan FEM jmenovat školitelem akademického pracovníka s titulem Ph.D., ( Dr. ), nebo CSc.. (4) Při řešení disertačních prací s interdisciplinární problematikou může děkan FEM jmenovat školitele specialistu, který usměrňuje a vede studenta zejména při řešení specifických odborných úkolů v rámci zpracování disertační práce. (5) Povinnosti školitele: a) vede studenta v průběhu studia v programu, b) vede studenta při sestavení individuálního studijního plánu a koordinuje jeho studijní a vědeckou činnost, c) usměrňuje studenta při volbě tématu a zaměření disertační práce a vede jej při jejím zpracování, d) kontroluje plnění individuálního studijního plánu studentem, e) podílí se na semestrálním hodnocení studenta školícím pracovištěm a každoročně zpracuje výroční hodnocení plnění studijních povinností studentem. (6) Školitel úzce spolupracuje s vedoucím školicího pracoviště a konzultuje s ním individuální studijní plán studenta a jeho plnění. 8

9 (7) Pokud v průběhu studia v programu nastanou skutečnosti, které brání školiteli v řádném vedení studenta, může z funkce školitele odstoupit. (8) V případě neplnění povinností školitele, nebo nemůže-li školitel svoji činnost vykonávat, může ho děkan FEM odvolat. (9) Evidence školitelů je vedena Vědeckou skupinou FEM. Čl. 7 Učitelé (1) Učiteli v programu jsou profesoři, docenti a významní odborníci z praxe a výzkumu. (2) Ve výjimečných případech může děkan FEM na základě návrhu oborové rady (oborové komise) pověřit výukou v programu akademické pracovníky, kteří jsou nositeli akademického titulu Ph.D., ( Dr. ) nebo CSc., jejichž odborné zaměření je v souladu s daným oborem. (3) Činnost učitelů v programu se započítává do pedagogického úvazku podle rozhodnutí děkana FEM. Čl. 8 Studenti (1) Studenti v programu jsou studenty FEM a členy akademické obce FEM. (2) Základní povinností studentů v programu je studovat v souladu se schváleným individuálním studijním plánem, vykonat státní doktorskou zkoušku, zpracovat a obhájit disertační práci. (3) Student má právo navrhnout svého školitele a téma disertační práce. (4) Student je oprávněn podávat návrhy a stížnosti školiteli, vedoucímu školícího pracoviště, předsedovi oborové rady (oborové komise), proděkanovi FEM a děkanovi FEM, týkající se studia v programu. Student má právo žádat o změnu školitele, tématu disertační práce a školícího pracoviště. (5) Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia. Vojáci v činné službě jsou ke studiu vysláni rozkazem ve věcech personálních. Zápisem nabývá student práva a povinnosti vyplývající ze zákona a z tohoto řádu. (6) Zápis ke studiu je nutné provést osobně na FEM v termínu stanoveném děkanem FEM. Zápis provádí pověřený pracovník děkanátu, který studentovi ověří výkaz o studiu razítkem s textem Zapsán do 1. ročníku s uvedením data a podpisu. Uchazeč, který nemůže provést zápis ve stanoveném období, může požádat o náhradní termín, a to nejpozději poslední den období pro zápis. Pokud o náhradní termín nepožádá, případně neprovede-li zápis v určeném náhradním termínu, považuje se tato skutečnost za nenastoupení ke studiu. 9

10 (7) Podmínkou pro provedení zápisu podle odst. 6 je předložení rozhodnutí děkana FEM o přijetí ke studiu a průkazu totožnosti uchazeče. (8) Uchazeči, kterému zaniklo právo na zápis ke studiu, sdělí děkan FEM, že bere na vědomí nevyužití tohoto práva ve stanovené době jako výraz vůle uchazeče ke studiu nenastoupit a pokládá jeho studium, po uplynutí posledního dne umožňujícího zápis, za nenastoupené. (9) Studenti mají děkanem FEM určena školící pracoviště, jimiž jsou odborné katedry. (10) Student je povinen řídit se ve studijních záležitostech pokyny svého školitele. U studentů prezenčního studia, vojáků v činné službě, je školitel navíc jejich přímým nadřízeným. V případě, že školitel není pracovníkem školícího pracoviště, je přímým nadřízeným studenta vedoucí školicího pracoviště. (11) Pokud není školitel pracovníkem školícího pracoviště, může student pracovat na pracovišti školitele se souhlasem vedoucího školicího pracoviště. (12) V souladu s požadavkem jednoty vědecké a pedagogické práce může být student prezenčního studia zapojen do pedagogické činnosti. Rozsah a formy této činnosti určí vedoucí školícího pracoviště. Rozsah přímé vyučovací povinnosti nemá přesáhnout padesát hodin za semestr. (13) Po dobu soustředění jsou studenti kombinované formy studia, kteří nejsou příslušníky FEM, ubytováváni péčí ubytovací služby Univerzity obrany a přiměřeně pro ně platí ustanovení, která se týkají studentů prezenční formy studia. (14) Studentům prezenční formy studia se uděluje studijní volno dle zákonného nároku. Studenti, jimž bylo uděleno stipendium, pobírají stipendium i v době studijního volna. Čl. 9 Délka studia (1) Standardní doba studia v prezenční formě studia v programu je nejméně tři a nejvýše čtyři roky. Do standardní doby studia se nezapočítává doba, na kterou bylo studentovi studium přerušeno. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. DSP prezenční formy studia umožňuje sestavení individuálního studijního plánu s dobou studia do 3 až 4 let. DSP kombinované formy studia umožňuje sestavení individuálního studijního plánu s dobou studia do 5 let. (2) Forma studia (prezenční, kombinovaná) je vyznačena ve výkazu o studiu. (3) Akademický rok začíná daného roku a končí následujícího roku. Akademický rok se dělí na zimní a letní semestr, z nichž každý trvá šest měsíců. (4) Nesplní-li student po dobu studia stanovené studijní povinnosti, je mu studium ukončeno v souladu 56 odst. b) zákona a ustanovením čl. 18 odst. 2 písm. b), c) a d) řádu. (5) Po uplynutí doby studia může student, z důvodů hodných zvláštního zřetele, vykonat na základě rozhodnutí děkana FEM obhajobu disertační práce. Žádost o obhajobu disertační práce se všemi náležitostmi však musí podat do konce doby studia. 10

11 Čl. 10 Přijímací řízení (1) Podmínkou přijetí ke studiu v programu je řádné ukončení studia ve stejném nebo příbuzném magisterském studijním programu a splnění podmínek přijímacího řízení. (2) Obecné podmínky a termín přijímacího řízení stanoví děkan FEM. Průběh, obsah a kritéria přijímacího řízení se stanovují na základě návrhu oborových rad. (3) Přijímací řízení vypisuje děkan FEM a podmínky zveřejňuje v dostatečném, nejméně však čtyřměsíčním předstihu, na www stránkách a na Úřední desce Univerzity obrany. Obsah a podmínky přijímacího řízení jsou rovněž zveřejněny ve Věstníku MO. Stejným způsobem se zveřejní nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu. (4) Ke studiu v programu se uchazeči hlásí na základě přihlášky ke studiu, doplněné životopisem, dokladem o řádném ukončení magisterského studijního programu a případně návrhem tématu disertační práce. Lhůta k podávání přihlášek se vyhlašuje dle 49, odst. 5 zákona, s nejméně čtyřměsíčním předstihem. (5) K provedení přijímacího řízení pro příslušné obory programu jmenuje děkan FEM na návrh oborové rady (oborových komisí) tří až pětičlenné přijímací komise, které mohou rozhodovat za přítomnosti nejméně tří členů. Jejich usnesení je platné při souhlasu většiny členů komise. (6) Uchazeči, kteří splňují podmínky přijímacího řízení, jsou písemně pozváni k přijímacím zkouškám nejméně čtrnáct dnů před jejich konáním. (7) Při přijímacích zkouškách jsou uchazeči povinni prokázat potřebné odborné a jazykové schopnosti ke studiu příslušného oboru. (8) Přijímací komise zhodnotí výsledky přijímacích zkoušek na neveřejném zasedání. Výsledky zkoušky se hodnotí slovy uspěl(a) nebo neuspěl(a). U studentů hodnocených uspěl(a) stanoví komise pořadí. (9) O přijetí ke studiu rozhodne děkan FEM na základě pořadí a doporučení přijímací komise. (10) O rozhodnutí děkana musí být uchazeči informováni písemně do třiceti dnů od absolvování přijímacích zkoušek pro přijetí ke studiu. Rozhodnutí musí obsahovat zdůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o jeho přezkoumání a musí být uchazečům doručeno do vlastních rukou. Uchazeči mohou požádat o přezkoumání rozhodnutí orgán, který rozhodnutí vydal, do třiceti dnů ode dne jeho doručení. Je-li jím děkan FEM, může sám žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak ji předá k rozhodnutí rektorovi UO. Rektor UO změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem školy nebo stanovenými podmínkami přijímacího řízení. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia. 11

12 (11) Do patnácti dnů po ukončení přijímacího řízení zveřejní děkan FEM zprávu o jeho průběhu. Pokud jsou součástí přijímacího řízení i písemné přijímací zkoušky, uvede ve zprávě základní statistické charakteristiky všech jejich částí. (12) V případě, že uchazeči nelze písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení ke studiu doručit, lze doručení nahradit zveřejněním rozhodnutí na Úřední desce Univerzity obrany. (13) Uchazeči o prezenční formu studia v programu, kteří nejsou vojáky v činné službě a nemají trvalý zdroj příjmů, se mohou při přijímacím řízení ucházet o přiznání sociálního stipendia. Žádost o sociální stipendium se předkládá současně se žádostí o studium. Stipendium je přiznáváno uchazečům podle Stipendijního řádu pro studenty Univerzity obrany, v závislosti na výši přidělených finančních prostředků. (14) O přijímacím řízení a jeho výsledcích u jednotlivých uchazečů se pořizuje zápis, který se ukládá na FEM. Čl. 11 Průběh studia (1) Průběh studia každého studenta FEM je zaznamenáván v osobním svazku studenta vedeném u FEM, který se archivuje ve Vojenském správním archivu v Olomouci po pěti letech od ukončení studia. (2) Studium v programu probíhá podle individuálního studijního plánu, který sestavuje student pod vedením školitele a schvaluje oborová rada (oborová komise). Hlavním podkladem pro sestavení individuálního studijního plánu jsou studijní požadavky programu. (3) Individuální studijní plán musí vytvářet podmínky pro systematickou tvůrčí vědeckou činnost směřující ke zpracování disertační práce. Součástí individuálního studijního plánu jsou v předepsaném rozsahu zejména: a) termíny zkoušek (zápočtů) z obligatorních a fakultativních předmětů, včetně zkoušek z cizích jazyků, b) přednesení výsledků práce alespoň jedenkrát ročně na uznávaném odborném fóru nebo vědecké konferenci, c) studijní pobyty a stáže, d) vypracování písemné práce ke státní doktorské zkoušce, e) vykonání státní doktorské zkoušky, f) zpracování disertační práce a termín její obhajoby. (4) Individuální studijní plán se zhotovuje na předepsaném formuláři ve dvou výtiscích a předkládá se cestou vedoucího školícího pracoviště k projednání na oborové radě (oborové komisi) a ke schválení děkanovi FEM nejpozději do tří měsíců od zahájení studia. (5) Originál individuálního studijního plánu je uložen na děkanátu FEM v osobním svazku studenta. Druhý výtisk má k dispozici student. 12

13 (6) Minimální počet zapsaných studentů v programu pro realizaci organizované výuky předmětů je dán rozhodnutím děkana FEM. Při nižším počtu studentů zapsaných pro daný předmět se výuka uskutečňuje formou individuálního řízeného studia. (7) Část doby studia v programu může probíhat i na jiném, zpravidla vysokoškolském pracovišti, v České republice nebo v zahraničí. Čl. 12 Zkoušky a zápočty (1) Zkouškami se v průběhu studia prověřují znalosti a schopnosti studentů v předmětech programu stanovených individuálním studijním plánem. (2) Zkoušky mohou být: a) písemné, b) ústní, c) kombinované. (3) Zkoušky konají studenti před komisí tvořenou nejméně dvěma učiteli oprávněnými vyučovat v programu. (4) Při zkouškách jsou studenti hodnoceni podle čtyřstupňové klasifikace. Hodnocení se zapisuje do výkazu o studiu a do individuálního studijního plánu studenta. (5) Zkoušku lze opakovat nejvýše jedenkrát. Podmínky pro opakování zkoušky stanoví zkoušející. (6) Zápočtem se potvrzuje, že student splnil požadavky plánu studia předmětu programu podle individuálního studijního plánu, úspěšně absolvoval předepsaná cvičení a odevzdal stanovené samostatné práce v předepsané kvalitě. (7) Zápočet uděluje učitel garantující příslušný předmět podle akreditované dokumentace DSP. Udělení zápočtu hodnotí učitel klasifikačním stupněm započteno. Udělení zápočtu se zapisuje do výkazu o studiu a do individuálního studijního plánu studenta. Čl. 13 Kontrola studia (1) Školitel provádí kontrolu práce studenta v průběhu akademického roku a průběžně ovlivňuje jeho studijní úsilí. (2) Školitel každoročně, nejpozději do konce srpna, zpracuje výroční hodnocení plnění studijních povinností studentem a předloží ho cestou Vědecké skupiny FEM k projednání příslušné oborové radě (oborové komisi). (3) Tajemník oborové rady (oborové komise) zabezpečí založení zpracovaného hodnocení do osobního svazku studenta. (4) Student získá právo na zápis do následujícího akademického roku, pokud splnil všechny požadavky, které mu byly na daný akademický rok stanoveny v jeho individuálním studijním plánu. 13

14 (5) Zápisem do následujícího akademického roku se u studentů prezenční formy studia rozumí zápis do druhého a třetího ročníku studia, u studentů kombinované formy studia pak zápis do druhého, třetího a čtvrtého ročníku. Zápis se koná v termínech stanovených děkanem FEM zpravidla do patnácti kalendářních dnů po zahájení akademického roku a provádí ho pověřený pracovník děkanátu. Student při zápisu předkládá ke kontrole individuální studijní plán a výkaz o studiu, který je studentovi při splnění všech studijních povinností ověřen pověřeným pracovníkem děkanátu razítkem s textem Splnil podmínky studia 1. (2., 3.) ročníku a razítkem s textem Zapsán do 2. (3., 4.) ročníku s uvedením data a podpisu. (6) Ve výjimečných případech může děkan rozhodnout o podmíněném zápisu. Čl. 14 Přerušení studia (1) Přerušení studia se obvykle povoluje: a) z vážných rodinných důvodů, b) pro dlouhodobé onemocnění studenta, c) z důvodu účasti v zahraniční misi, d) při dočasném studiu, stipendiu a praxi v zahraničí, e) z důvodu těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené. (2) V jiných případech, než výše uvedených, rozhoduje individuálně děkan FEM na základě předložené písemné žádosti studenta. (3) Ze závažných důvodů může děkan FEM na doporučení školitele a při souhlasném stanovisku oborové rady (oborové komise) povolit studentovi podle 54 zákona i opakované přerušení studia. Minimální doba jednoho přerušení studia je jeden semestr a maximální doba jednoho přerušení studia je jeden rok. Celková doba přerušení studia nesmí přesáhnout dva roky. (4) Přerušení studia v prezenční formě studia u studentů vojáků v činné službě je možné pouze za předpokladu, že bude současně rozhodnuto o jejich služebním zařazení v době přerušení studia nebo o přerušení služebního poměru podle 11 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. (5) Přerušení studia je realizováno na základě písemné žádosti studenta adresované děkanovi FEM. Dnem přerušení studia přestává být osoba studentem FEM. Uplynutím doby, na kterou bylo studium přerušeno, vzniká osobě právo na opětovný zápis do studia. (6) Opětovný zápis do studia je realizován na základě písemné žádosti, která musí být doručena děkanovi FEM nejpozději do konce měsíce předcházejícího datu, kdy končí doba přerušení studia. V případě, že tak nebude učiněno, je studium v programu ukončeno podle čl. 18, odst. 2 písm. a) řádu. (7) Jestliže osobě doposud neuplynula doba stanovená pro přerušení studia a důvody přerušení pominuly, může děkan FEM na její žádost a po doporučení školitelem povolit dřívější opětovný zápis do studia, u vojáků v činné službě při dodržení podmínek čl. 14 odst. 4 řádu. 14

15 (8) V případě ukončení obhajoby disertační práce s hodnocením neobhájil(a) může děkan FEM na základě žádosti studenta, doporučení jeho školitele a oborové rady (oborové komise) přerušit studentovi studium do termínu opakované obhajoby. Doba takto přerušeného studia se nezapočítává do celkové doby přerušení podle čl. 13 odst. 3 řádu. Čl. 15 Uznání absolvování částí studia (1) Děkan FEM může studentovi na jeho žádost uznat pro jeho studium předměty absolvované: a) v předchozím studiu v programu na FEM nebo VVŠ PV ve Vyškově, b) v předchozím studiu v programu ve stejném nebo příbuzném oboru na některé vysoké škole v ČR nebo v zahraničí, c) v předchozím nebo souběžném studiu v rámci celoživotního vzdělávání ( 60 odst. 2 zákona). Předchozím studiem se rozumí studium, které bylo ukončeno podle 56 písmeno a) až d) zákona. (2) Žádost podle odst. 1, kromě předmětů absolvovaných podle písmena a), jejichž dokumentace je dostupná na FEM, doloží student úředním potvrzením o úspěšném absolvování každého předmětu včetně klasifikace a počtu případných neúspěšných ukončení předmětu a úředně potvrzenou osnovou každého předmětu. (3) Uznání předmětu může být podmíněno složením rozdílové zkoušky. Zkoušející určí děkan FEM. Původní hodnocení předmětu je nahrazeno hodnocením úspěšné rozdílové zkoušky. (4) Předmět absolvovaný v předchozím studiu lze uznat, pokud od termínu jeho úspěšného absolvování neuplynulo více než pět let. Současně s předmětem je uznána i jeho klasifikace, včetně evidence neúspěšných pokusů o ukončení předmětu. Čl. 16 Státní doktorská zkouška (1) Při státní doktorské zkoušce má student prokázat hluboké odborné a teoretické znalosti ve zvoleném studijním oboru programu, včetně znalostí základních metod vědecké práce, způsobilost osvojovat si nové poznatky a tvůrčím způsobem je využívat. Současně obhajuje písemnou práci. (2) K provedení státní doktorské zkoušky podává student žádost děkanovi FEM. Podmínkou pro její podání je splnění všech povinností podle čl. 11 odst. 3 písm. a) tohoto řádu. V prezenční formě studia musí student podat žádost tak, aby státní doktorskou zkoušku provedl nejpozději do konce čtvrtého semestru, v kombinované formě studia nejpozději do konce šestého semestru. (3) K žádosti student přiloží: a) strukturovaný životopis, 15

16 b) dosavadní průběh odborné praxe, c) seznam publikovaných a k uveřejnění přijatých prací, d) hodnocení školitele, e) čtyři výtisky písemné práce. (4) Písemná práce se předkládá v rozsahu asi dvaceti stran formátu A4 a musí obsahovat zhodnocení poznatků v dané oblasti, formulaci východisek, cílů, metod a předpokládané osnovy řešení disertační práce. Student je povinen pro potřebu komise zajistit další potřebný počet výtisků písemné práce. (5) Pro hodnocení písemné práce určí děkan FEM na návrh oborové rady (oborové komise) jednoho oponenta. Oponentem nemůže být jmenován školitel, přímý nadřízený nebo podřízený studenta. (6) Úkoly související se zabezpečením státní doktorské zkoušky: a) Tajemník komise pro vykonání státní doktorské zkoušky, který není členem komise a nemá hlasovací právo, zabezpečí zaslání písemné práce uchazeče spolu s oznámením o termínu konání státní doktorské zkoušky určenému oponentovi. b) Oponent je povinen vypracovat a odevzdat předsedovi komise oponentský posudek nejpozději do 14 dnů po obdržení písemné práce nebo nejpozději do 7 dnů oznámit, že posudek vypracovat nemůže. Nebyl-li posudek v uvedené lhůtě odevzdán nebo oznámí-li oponent, že posudek nemůže vypracovat, ustanoví děkan FEM na návrh oborové rady (oborové komise) nového oponenta. c) Oponentský posudek musí obsahovat objektivní zhodnocení písemné práce a stanovisko oponenta zejména k(e): - splnění požadavků uvedených v čl. 16 odst. 4, - naplnění stanoveného cíle písemné práce, - gramatické, grafické a estetické úrovni písemné práce, - publikační činnosti studenta vztahující se k tématu disertační práce. d) V závěru posudku oponent uvede, zda student prokázal předpoklady k samostatné činnosti ve výzkumné oblasti, posoudí jazykovou a formální úroveň písemné práce a uvede, zda doporučuje předložit písemnou práci ke státní doktorské zkoušce. e) Předseda nebo tajemník komise pro státní doktorskou zkoušku po obdržení oponentského posudku seznámí nejméně týden před zkouškou studenta a jeho školitele s hodnocením oponenta. f) V případě negativního hodnocení písemné práce oponentem rozhodne komise o zastavení řízení, předseda komise o tomto rozhodnutí informuje děkana FEM a všechny zainteresované subjekty. Po přepracování písemné práce má student právo podat novou žádost k provedení státní doktorské zkoušky, nejdříve však za dva měsíce, s respektováním doby studia a případných přerušení studia. (7) Státní doktorská zkouška se koná před komisí, kterou jmenuje děkan FEM na návrh oborové rady (oborové komise). Jejími členy jsou profesoři a docenti FEM, jakož i profesoři a docenti Univerzity obrany, jiných vysokých škol nebo vědeckých pracovišť a významní odborníci z praxe, kteří působí v daném oboru. Komise musí být nejméně sedmičlenná a předsedou komise musí být profesor nebo docent. Nejméně jeden člen komise 16

17 musí být profesor. Nejméně dva členové komise musí být mimo FEM. Školitel studenta a oponent písemné práce mohou být členy komise. (8) O složení komise, termínu a místu konání státní doktorské zkoušky rozhodne děkan FEM svým rozkazem do dvou měsíců po podání žádosti studentem. Termín a místo konání státní doktorské zkoušky se zveřejní na Úřední desce Univerzity obrany. Písemné oznámení o termínu a místě konání státní doktorské zkoušky odešle FEM uchazeči nejméně čtrnáct dnů předem. (9) Komise pro státní doktorskou zkoušku je způsobilá se usnášet, pokud jsou přítomny minimálně dvě třetiny členů komise, včetně předsedy a nejméně jeden z přítomných členů není z FEM. (10) Státní doktorská zkouška je veřejná. Jsou-li předmětem přezkušování utajované informace, mohou být přítomny pouze osoby, které jsou držiteli platného osvědčení 1 odpovídajícího nebo vyššího stupně. (11) Požadavky pro státní doktorskou zkoušku navrhuje školitel a příslušný vedoucí školícího pracoviště. Po projednání oborovou radou (oborovou komisí) a schválení děkanem FEM musí být oznámeny studentovi nejméně měsíc před provedením zkoušky. (12) O výsledku státní doktorské zkoušky rozhoduje komise na neveřejném zasedání tajným hlasováním. Členové komise hodnotí výsledek zkoušky slovy: prospěl(a) nebo neprospěl(a). Pro přijetí platného usnesení je potřebná většina hlasů při minimálně dvoutřetinové účasti členů komise. Výsledek hlasování vyhlásí studentovi předseda komise veřejně ihned po rozhodnutí. (13) Neuspěje-li student při státní doktorské zkoušce, může ji opakovat pouze jednou a to v termínu, který na návrh oborové rady (oborové komise) stanoví děkan FEM ve svém rozkazu tak, aby proběhla nejpozději do konce následujícího semestru. (14) Pokud se student nedostaví bez omluvy ke státní doktorské zkoušce a pokud děkan FEM neuzná jeho případnou dodatečnou omluvu, je hodnocen neprospěl(a). (15) O průběhu a výsledku státní doktorské zkoušky provádí tajemník komise zápis, který se ukládá do osobního svazku studenta. (16) Písemná práce zpracovaná studentem ke státní doktorské zkoušce se ukládá do osobního svazku studenta. Čl. 17 Disertační práce (1) Disertační práce představuje řešení aktuálního vědeckého problému, při kterém student prokazuje schopnost samostatně vědecky pracovat. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. 1 Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informacích a bezpečnostní způsobilosti 17

18 (2) Téma disertační práce si vybírá student z nabídky témat školícího pracoviště. Student má rovněž právo navrhnout téma disertační práce, které však musí být v souladu s vědeckým zaměřením školícího pracoviště nebo výzkumným záměrem FEM. (3) Téma disertační práce musí být projednáno na zasedání školícího pracoviště a schváleno oborovou radou (oborovou komisí) a děkanem FEM do konce prvního semestru studia. Stanovené téma se studentovi zaznamenává do jeho individuálního studijního plánu s uvedením data schválení děkanem FEM. (4) Změnu tématu disertační práce povoluje v opodstatněných případech, na základě písemné žádosti studenta, doporučení školitele, školícího pracoviště a oborové rady (oborové komise) děkan FEM. (5) Disertační práce musí obsahovat zejména: a) analýzu současného stavu řešené problematiky, b) cíl disertační práce, c) použité vědecké metody řešení problematiky, d) výsledky řešení aktuální problematiky s jasným vymezením nových vědeckých poznatků, které jsou přínosem studenta, e) konkrétní závěry pro využití výsledků disertační práce v praxi a pro rozvoj vědního oboru, f) seznam literatury, která byla použita při zpracování disertační práce. (6) Rozsah disertační práce, v níž by mělo být vyřešeno zvolené téma a v plném rozsahu splněn vytyčený cíl, by neměl převýšit sto až sto dvacet stran formátu A4 (kromě příloh). Disertační práce musí být předložena v kvalitní grafické úpravě. Text disertační práce musí být po gramatické a slohové stránce na dobré úrovni. (7) Disertační práce musí být vytištěna s využitím výpočetní techniky, rozmnožena a svázána. Předkládá se ve čtyřech vyhotoveních. Na obálce a titulní straně musí být uveden název instituce, v níž student práci vypracoval, téma disertační práce, jméno studenta a jeho školitele, jakož i rok dokončení disertační práce. (8) Disertační práce se předkládá v českém jazyce. Cizinci mohou disertační práci předložit v jazyce, který byl stanoven v souladu s čl. 19 odst. 4 řádu. (9) Je-li obsah disertační práce součástí širší problematiky, na níž se podílí další řešitelé, musí být autorem disertační práce výhradně student. Současně připojí student prohlášení spoluřešitelů, konkretizující jeho podíl na autorství disertační práce. (10) Podmínkou k podání žádosti o obhajobu disertační práce děkanovi FEM je úspěšné vykonání státní doktorské zkoušky. (11) K žádosti student připojí ve formě příloh: a) strukturovaný životopis, b) dosavadní průběh odborné praxe, c) seznam publikovaných a k uveřejnění přijatých prací, d) hodnocení školitele, e) stanovisko školícího pracoviště, 18

19 f) uzavřený výkaz o studiu, g) výtisky tezí disertační práce (v souladu s odst. 23), h) čtyři výtisky disertační práce a její elektronickou verzi, i) adresy pracovníků a organizací, které mohou mít zájem o zkoumanou problematiku. (12) Disertační práce musí být obhájena do konce doby studia stanoveného individuálním studijním plánem. Do této doby se nezapočítává celková délka případného přerušení studia. Ve výjimečných případech může děkan rozhodnout o možnosti, že student do konce doby studia pouze odevzdá žádost o obhajobu disertační práce se všemi stanovenými přílohami podle čl. 17 odst. 11 řádu. (13) Komise pro obhajobu disertační práce je nejméně sedmičlenná a předsedou komise musí být profesor nebo docent. Komise sestává z předsedy, tří oponentů a dalších členů. Komisi jmenuje pro každou obhajobu děkan FEM na návrh příslušné oborové rady (oborové komise). Nejméně dva členové komise musí být profesoři, z toho jeden z oboru, v němž se koná obhajoba. Nejméně dva členové komise, z toho jeden oponent, musí být z pracoviště mimo Univerzitu obrany. Školitel je přítomen obhajobě, nesmí však být členem komise. O složení komise, oponentů a termínu konání obhajoby disertační práce rozhodne děkan FEM do dvou měsíců po podání žádosti studentem. Složení komise se zveřejňuje měsíc před konáním obhajoby disertační práce v rozkaze děkana FEM. Termín a místo konání obhajoby disertační práce se rovněž zveřejní na Úřední desce Univerzity obrany. (14) Děkan FEM jmenuje na návrh oborové rady (oborové komise) nejméně tři oponenty z odborníků v daném oboru. Alespoň jeden z oponentů musí být profesorem. Oponentem nemůže být ustanoven školitel, přímý nadřízený nebo podřízený studenta a ani pracovník, který byl členem řešitelského týmu v případě, že disertační práce je částí širšího vědecko-výzkumného úkolu. Z oponentů může být pouze jeden z řad akademických pracovníků FEM. (15) Tajemník komise pro obhajobu disertační práce zabezpečí cestou Vědecké skupiny FEM zaslání disertační práce a jejích tezí spolu s oznámením o jmenování stanoveným oponentům. (16) Oponent je povinen vypracovat a odevzdat předsedovi komise oponentský posudek nejpozději do jednoho měsíce po obdržení disertační práce nebo nejpozději do 14 dnů oznámit, že posudek vypracovat nemůže. Nebyl-li posudek v uvedené lhůtě odevzdán nebo oznámí-li oponent, že posudek nemůže vypracovat, ustanoví děkan FEM na návrh oborové rady (oborové komise) nového oponenta. (17) Oponentský posudek musí obsahovat objektivní zhodnocení kladů a nedostatků disertační práce a stanovisko oponenta zejména k(e): a) aktuálnosti tématu, b) gramatické, grafické a estetické úrovni písemné práce, c) naplnění stanoveného cíle práce, d) zvoleným metodám řešení, e) výsledkům disertační práce, f) vlastnímu přínosu studenta pro teorii vědního oboru a praxi, 19

20 g) publikační činnosti studenta vztahující se k tématu disertační práce. V závěru oponent uvede, zda student prokázal způsobilost k samostatné činnosti ve výzkumné oblasti, posoudí jazykovou a formální úroveň disertační práce a uvede, zda doporučuje předložit disertační práci k obhajobě a udělit titul doktor. (18) Oponent je povinen hodnotit disertační práci podle stavu rozvoje vědy a oboru k době předložení žádosti studenta o obhajobu disertační práce. (19) Každý oponent je povinen vypracovat samostatný posudek. Je nepřípustné, aby oponent nahradil posudek prohlášením, že se připojuje k posudku jiného oponenta. (20) Předseda nebo tajemník komise pro obhajobu disertační práce po obdržení oponentských posudků seznámí nejméně dva týdny před obhajobou studenta a jeho školitele s hodnocením oponentů. (21) V případě negativního hodnocení disertační práce většinou oponentů rozhodne komise o zastavení řízení, předseda komise o tomto rozhodnutí informuje děkana FEM a všechny zainteresované subjekty. Po přepracování disertační práce má student právo podat novou žádost o obhajobu disertační práce, nejdříve však za šest měsíců. Ve výjimečných případech může děkan rozhodnout o možnosti, že student do konce doby studia pouze odevzdá tuto žádost se všemi stanovenými přílohami podle čl. 17 odst. 11 řádu. (22) Student vypracuje teze disertační práce, v nichž stručně uvede současný stav řešené problematiky, cíl disertační práce, vědecké metody, které použil při řešení dané problematiky, seznam vlastních publikačních aktivit vztahujících se k tématu disertační práce, hlavní výsledky a přínosy disertační práce a resumé v anglickém a dalším světovém jazyce. Teze se doporučuje vypracovat v rozsahu asi dvaceti stran formátu A4. Titulní strana tezí musí obsahovat: a) název školy a fakulty, na níž se obhajoba disertační práce koná, b) téma disertační práce, c) program a obor, v němž se disertační práce obhajuje, d) jméno autora disertační práce, e) jméno školitele, f) rok konání obhajoby disertační práce. (23) Vědecká skupina FEM zabezpečí zaslání písemného oznámení o termínu a místě konání obhajoby disertační práce: a) studentovi, který obhajuje disertační práci, b) členům komise pro obhajobu disertační práce, c) oponentům disertační práce, d) pracovníkům a organizacím, které mohou mít zájem o zkoumanou problematiku (viz. odst. 11 písm. i). Současně s oznámením obdrží subjekty uvedené pod písm. b) a d) teze disertační práce. Potřebný počet výtisků tezí disertační práce zajistí student a rozešle je cestou pověřeného pracovníka Vědecké skupiny FEM. 20

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2014

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3., 4., 5. a 6. změny B r n o 2 0 0 8 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 4 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 Čl. 1 Působnost...

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Studium v doktorských studijních programech Článek 36 Doktorský studijní program

Studium v doktorských studijních programech Článek 36 Doktorský studijní program FAKULTA FILOZOFICKÁ Studium v doktorských studijních programech V souladu s čl. 1 odst. 3 a čl. 36 odst.4 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni (dále jen SZŘ) děkan FF svým Rozhodnutím č. 7/05 blíže

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE. Část I. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Akademický senát 1. lékařské fakulty se podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška 40 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách 3.6 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná

Více

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M

Novela zákona o vysokých školách N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M N Á V R H V Y B R A N Ý C H U S T A N O V E N Í K A K R E D I T A C Í M (výrazně pozměněné oproti původnímu návrhu) Návrh vymezení Orgánu pro vnitřní hodnocení kvality veřejné vysoké školy a Standardů

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Studijní a zkušební řád UK ETF

Studijní a zkušební řád UK ETF Obsah: I. Obecná ustanovení II. Celková organizace studia III. Evidence a kontrola studia IV. Závěrečná ustanovení Studijní a zkušební řád UK ETF Část I. - Obecná ustanovení Tento Studijní a zkušební řád

Více

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o.

Rašínova vysoká škola s.r.o. Studijní a zkušební řád. a zkušební řád Rašínovy vysoké školy s.r.o. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3. a 4. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STIPENDIJNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny B r n o 2 0 0 9 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 3 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Působnost...

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení... 4 Čl. 4 Tajemník komise... 4 Čl. 5 Povinnost

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2. a 3. změny Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Vyhlašovatel... 3 Čl. 3 Komise pro výběrové řízení...

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010

STIPENDIJNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 11. srpna 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 11. srpna 2010 pod

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s.

STIPENDIJNÍ ŘÁD. VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. STIPENDIJNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU, o.p.s. Stipendijní řád upravuje druhy stipendií udělovaných Vysokou školou ekonomie a managementu, o.p.s. podmínky jejich přiznání a způsob vyplácení.

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument.

Stipendijní řád. Stipendijní řád. POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Stipendijní řád Verze: 2 Platnost: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. Markéta Šimáková Schválil:

Více

Část první Základní ustanovení

Část první Základní ustanovení STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ZE DNE.2006 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Studijní řád AMU Studijní a zkušební řád Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) obsahuje

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s.

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s. ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o.p.s. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Tento Řád přijímacího řízení Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje přijímání

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE Obsah Článek 1: Základní ustanovení.... s. 2 Článek 2: Studijní program a studijní obory... s. 2 Článek 3: Formy studia

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (...) Změna: 189/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 419/2009

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 13. dubna 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád 1 Studijní a zkušební řád Část první Základní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád (dále jen řád ) pro studenty a akademické pracovníky Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů

Více