SYSTÉM OSMOLARITY UVEDENÝ OBSAH: PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉM OSMOLARITY UVEDENÝ OBSAH: PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ:"

Transkript

1 OSMOLARITY SYSTEM UUSER živatelská MANUAL příručka

2 OBSAH UVEDENÝ OBSAH: ČTEČKA TEARLAB SONDA ELEKTRONICKÉ KONTROLNÍ KARTY Čtečka TearLab (2) Sondy TearLab individuálně v krabičkách s magnetickými kartónovými pouzdry, návody k použití a sada samolepicích identifikačních štítků Sada (2) elektronických kontrolních karet s návody k použití Uživatelská příručka TearLab Průvodci rychlými odkazy TearLab Napájecí zdroj Napájecí kabel(y) PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ: TESTOVACÍ KARTY OSMOLARITY KONTROLNÍ ROZTOKY OSMOLARITY OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝROBKU PRINCIP VÝKONU SOUČÁSTI SYSTÉMU INSTALACE SONDY TEARLAB KONTROLA KVALITY Kalibrace Elektronická kontrolní karta Kontrolní roztoky Materiál vzorků JAK SE PROVÁDÍ TEST OSMOLARITY Postup při odběru slz Testování kontrol osmolarity CHARAKTERISTIKY CHOVÁNÍ Interpretace výsledků Očekávané výsledky TECHNICKÉ PARAMETRY RIZIKA PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ÚDRŽBA TECHNICKÝ SERVIS NÁHRADNÍ DÍLY ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD ZÁRUKA EMC A BEZPEČNOST LITERATURA

3 INFORMACE O VÝROBKU Systém TearLab osmolarity je zařízení pro odběr slz a jejich testování ke kvantitativnímu měření osmolarity (koncentrace rozpuštěných, aktivních částic v roztoku) lidských slz u normálních pacientů a pacientů se syndromem suchého oka. Systém TearLab je určeno pouze pro profesionální diagnostiku in vitro. Slzy hrají zásadní úlohu při udržování neporušenosti povrchu oka, ochraně proti napadení mikroby a zachování ostrosti vidění. Tyto funkce jsou na druhou stranu jsou kriticky závislé na složení a stabilitě struktury slzného filmu. Narušení, nedostatečnost nebo nepřítomnost slzného filmu může mít na oko závažný dopad. Související poruchy mohou způsobit desikaci rohovkového epitelu, ulceraci a perforaci rohovky, zvýšený výskyt infekčních onemocnění a další klinické stavy. 1 Hyperosmolarita byla popsána v literatuře jako primární ukazatel narušení integrity slzného filmu. 2 Když se naruší buď množství nebo kvalita vylučovaných slz (což je známo jako nedostatek vody nebo evaporativní syndrom suchého oka), zvýšené rychlosti odpařování mají za následek koncentrovaný slzný film (zvýšená osmolarita), který způsobuje namáhání rohovkového epitelu a spojivky. Testovací karta TearLab Osmolarity ve spojení se systémem TearLab Osmolarity přináší rychlou a jednoduchou metodu pro stanovení osmolarity slz pomocí nanolitrových (nl) objemů slz odebraných přímo z okraje očního víčka. Pro provedení testu přitlačte novou testovací kartu na sondu a dotkněte se hrotem sondy slzného menisku umístěného nad spodním očním víčkem. Po úspěšném odběru vložte sondu do čtečky, která zobrazí výsledek kvantitativního testu slzné osmolarity na displeji z tekutých krystalů. (LCD). Systém TearLab Osmolarity zjednodušuje proces odběru slz odstraněním potřeby převádět vzorky slz a snižuje riziko odpaření. PRINCIP VÝKONU Test TearLab Osmolarity využívá teplotně korigovaného měření impedance k poskytnutí nepřímého hodnocení osmolarity. 3 Po použití kalibrační křivky specifické pro každou šarži se osmolarita vypočítá a zobrazí jako kvantitativní numerická hodnota. SOUČÁSTI SYSTÉMU ČTEČKA SYSTÉMU TEARLAB OSMOLARITY Čtečka je přenosná stolní jednotka, která vypočítává a zobrazuje výsledek testu osmolarity. Čtečka má obrazovku LCD, klávesnici a externí zdroj síťového napájení. Levá a pravá kolébka umožňuje zasunout do čtečky dvě sondy. Když jsou sondy nasazeny do kolébek, čtečka automaticky převádí data vzorku slz na měření osmolarity a zobrazuje odečet na LCD displeji. ČTEČKA SYSTÉMU TEARLAB OSMOLARITY Sonda je zkonstruována k tomu, aby držela testovací kartu a umožňovala bezpečný a jednoduchý odběr slz. Elektronika v sondě potvrdí správné upevnění testovací karty na sondu, detekuje přítomnost slz v testovací kartě a signalizuje, když proběhl úspěšný odběr vzorku slz. Sonda je napájena permanentní dobíjitelnou baterií a slouží jako mechanické a elektrické rozhraní pro automatický přenos dat do čtečky po zasunutí. Každý systém osmolarity TearLab obsahuje dvě sondy, která umožňují sekvenční odběr vzorku slz od více pacientů nebo z levého a pravého oka jediného pacienta. TESTOVACÍ KARTA TEARLAB OSMOLARITY Každá testovací karta je pro jednorázové použití, je to individuálně zabalený, nesterilní, polykarbonátový mikročip obsahující (a) mikrofluidní kanálek pro odběr 50 nanolitrů (nl) slz pasivním kapilárním působením a (b) obsahuje zlaté elektrody zabudované do polykarbonátu, které umožňují palubní měření osmolarity slz. Testovací karty jsou klinicky hygienické a mají ochranný kryt, který je zapotřebí odnímat pouze po úspěšné upevnění testovací karty na sondu a bezprostředně před odběrem slz. Na každé testovací kartě je vytištěn kód, který musí být v době testování zadán do čtečky. Testovací karta je určena pro práci společně se sondou TearLab, neobsahuje chemikálie ani reagencie a odebere slzy za méně než jednu sekundu. Nezapomeňte, prosím, že testovací karty TearLab Osmolarity nejsou součástí systému TearLab Osmolarity a musí se zakoupit individuálně. ELEKTRONICKÉ KONTROLNÍ KARTY TEARLAB Dvě shodné, modré elektronické kontrolní karty pro opakovatelné použití se dodávají jako kontrola kvality výkonu, aby potvrdily, že je funkce a kalibrace systému TearLab Osmolarity v mezích technických parametrů výrobce. Elektronické kontrolní karty lze používat současně pro testování kontroly kvality, každou s jednou sondou. Elektronické kontrolní karty lze používat k ověření funkce TearLab, jestliže se s ním nevhodně zacházelo nebo pokud došlo k pádu sond na tvrdou podložku. Vzorky slz nelze odebírat pomocí elektronických kontrolních karet. 1

4 KONTROLNÍ ROZTOKY TEARLAB Kontrolní roztok TearLab Osmolarity je materiál pro kontrolu kvality používaný k ověření kvantitativního chování testovacích karet TearLab Osmolarity při jejich použití se systémem TearLab Osmolarity. Rutinní používání kontrolního roztoku TearLab Osmolarity umožňuje laboratořím sledovat každodenní odchylky testů, chování testovacích sad v jednotlivých šaržích a napomáhat při školení obsluhy. Tyto kontroly lze rovněž používat k odstranění závad způsobených neplatnými výsledky a k identifikaci zvýšení náhodné nebo systematické chyby. INSTALACE Čtečka, dvě sondy, napájecí zdroj, napájecí kabel a elektronické kontrolní karty se dodávají společně s příručkou uživatele a průvodci rychlými odkazy. Otevřete krabici na stabilním povrchu, vyjměte součásti a postavte je na rovnou plochu tak, aby okolo čtečky byly nejméně dva palce volného prostoru. Čtečka a sondy by se neměly používat na přímém slunečním světle a měly by se přechovávat před použitím při teplotě prostředí (15-30 C/59-86 F). Po ZAPNUTÍ čtečky je nutné ji nechat před použitím zahřívat 25 minut. Čtečka bude signalizovat, až bude připravena k použití. 1. Každá sonda je dodávána se sadou identifikačních štítků, které lze připevnit na jeho zadní stranu, aby se jednotlivé sondy dala odlišit. Připevněte štítky na zadní stranu každé sondy, bude-li to žádoucí. Každá sonda se rovněž dodává s magnetickým kartónovým pouzdrem k vícenásobnému použití pro dlouhodobé uchovávání. NELIKVIDUJTE. (Viz bod "Dlouhodobé uchovávání sondy" na straně 3 této příručky.) 2. Zasuňte každou sondu do kolébky. Čtečka má dvě kolébky, které jím umožňují pojmout obě sondy. Kterákoliv sonda bude funkční v kterékoliv kolébce. 3. Zvolte napájecí kabel, který odpovídá konfiguraci Vaší místní síťové zásuvky. Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, zastrčte napájecí kabel do zásuvky a připojte napájecí zdroj k zadní straně čtečky. Vyhledejte vypínač na zadní straně čtečky a nastavte jej do polohy ON. VAROVÁNÍ: Úprava tohoto zařízení se nedoporučuje, a navíc zneplatní i záruku výrobce. VÝCHOZÍ NASTAVENÍ A NAVIGACE V NABÍDCE Při prvním použití stiskněte jednou klávesu MENU pro vstup do režimu nabídky a na obrazovku nastavení. Pro přetáčení stiskněte klávesu RECALL pod šipkami ukazujícími nahoru a dolů. Stisknutím klávesy OK vyberete položku nabídky. Stisknutím klávesy MENU se vrátíte na hlavní obrazovku. Když jste v režimu testování, stisknutím klávesy RECALL zobrazíte výsledek předchozího testu. 2

5 KLÁVESY RECALL A TESTOVACÍ PAMĚŤ Jsou tu dvě klávesy RECALL výsledků předchozího testu. odpovídající levé a pravé kolébce. Klávesy RECALL se používají k prohlížení Výsledek předchozího testu vyvoláte z paměti stisknutím a přidržením klávesy RECALL. Výsledek předchozího testu se zobrazí na tmavém pozadí, aby se odlišil od výsledku aktuálního testu. Uvolněte klávesu RECALL a LCD se vrátí na aktivní obrazovku, zobrazí výsledek aktuálního testu nebo obslužnou obrazovku. V paměti se uchovává pouze výsledek posledního testu a zůstane v ní, dokud nebude čtečka VYPNUTA. Klávesy RECALL rovněž fungují jako pohyb UP[nahoru] and DOWN[dolů] při zadávání kódu nebo navigaci v nabídce. Při ZAPNUTÍ zobrazí LCD displej čtečky "Ready" [připraven], což signalizuje, že lze provádět testování. LCD se rozdělí na levou a pravou stranu, což odpovídá levé a pravé úložné kolébce. SONDY SONDY TEARLAB Každá sonda obsahuje permanentní dobíjitelnou baterii. Sondy je zapotřebí ukládat ve čtečce a nechat je před prvním použití nabíjet 20 minut. Baterie sondy se automaticky dobíjí, když je sonda umístěna ve čtečce a napájení je přepnuto na ON. Doporučujeme, aby napájení čtečky zůstalo v poloze ON pro nepřetržité dobíjení baterie. Ikona baterie je umístěna v levém a pravém rohu LCD. Přerušovaně svítící ikona baterie signalizuje její dobíjení. Pokud nesvítí přerušovaně, pak je baterie plně nabitá. U baterií sondy nedochází k přebití. VAROVÁNÍ: Slzy odebírejte pouze v případě, že svítí zelené světlo. Slzy NIKDY neodebírejte v případě, že je zelené světlo vypnuté. Jestliže je připojena testovací karty a ze sondy se neozývá pískání ani nesvítí zelené světlo, slzy NEODEBÍREJTE. VAROVÁNÍ VYBITÁ BATERIE Když se ze čtečky vyjme sonda s vybitou baterií, čtečka vydá dvě informační pípnutí a na LCD se objeví zpráva "BAT LOW"[baterie vybita]. Neprovádějte testování. Vložte sondu do kolébky na čtečce, aby se baterie dobila. Když se "BAT LOW"[baterie vybita] změní na "Ready"[připraveno], sonda je připravena k provedení testu. DLOUHODOBÉ UCHOVÁVÁNÍ SONDY Uložte krabici se sondou a magnetické kartónové pouzdro k dlouhodobému uchovávání. Sonda je balena v magnetickém kartónovém pouzdru, které sondu automaticky VYPNE, jakmile je do něho správně vloženo. Když odstraníte magnetické kartónové pouzdro, sonda se automaticky ZAPNÁ. Sonda zůstane ZAPNUTÁ na dobu neurčitou buď v režimu probuzení nebo klidu. Jestliže se sonda nepoužívá déle než 30 dnů, doporučujemeji uložit do magnetického kartónového pouzdra a v originální krabici sondu VYPNOUT, a chránit tak životnost baterie. Nesprávné uložení sondy může vést k úplnému vybití baterie na úroveň, kdy dobití již není možné. Baterie v sondě jsou permanentní a nelze je vyměňovat ani nahrazovat. Selhání baterie vyžaduje nahrazení sondy. U baterie sondy nedochází k přebití. Jestliže došlo k pádu sondy nebo nesprávnému nakládání s ní, otestujte jej elektronickou kontrolní kartou a předtím, než buďte testovat pacienty nebo kontrolní roztoky, ověřte, že správně funguje. 3

6 REŽIM PROBUZENÍ A KLIDU Když se sonda nepoužívá, přejde do klidového režimu a po připojení nové testovací karty a automaticky probudí, což signalizuje zelené světlo a písknutí. Sonda zůstane v režimu probuzení po dvě minuty. Jestliže uplynou dvě minuty bez odběru slz, sonda se vrátí do režimu klidu a zelené světlo zhasne. Sondu probudíte vyjmutí testovací karty a jejím opětovným vložením do sondy. Rozsvítí se zelené světlo a sonda zapíská. Po odběru slz má uživatel 40 sekund na vrácení sondy do čtečky, než sonda přejde do klidového režimu. Jestliže sonda vstoupí do klidového režimu po odběru slz, data se vymažou a opakované použití testovací karty nebude možné. VAROVÁNÍ: Po odběru slz je zapotřebí vždy sondu okamžitě vložit do kolébky, aby se zabránilo ztrátě dat. KONTROLA KVALITY KALIBRACE Výrobce kalibruje systém TearLab Osmolarity proti referenčnímu standardnímu roztoku připravenému ze sušeného, vysoce čistého chloridu sodného vysledovatelného podle National Institute Standards and Technology [Národní ústav pro normy a technologii] (NIST). Kalibrace ze strany uživatele se nepožaduje. ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ KARTA Modrou elektronickou kontrolní kartu je zapotřebí testovat na každém sondě před každým dnem testování pacienta nebo pokud došlo k pádu sondy nebo nevhodné manipulaci s ní, aby se ověřilo, že systém pracuje ve shodě s technickými parametry kalibrace z výroby. Hodnoty získané pomocí elektronické kontrolní karty by se neměly odchylovat o více než +/- 3,0 mosms/l (jednotky osmolarity) od očekávané hodnoty. Systém TearLab Osmolarity je dodáván se dvěma shodným modrými elektronickými kontrolními kartami pro opakované použití. Elektronické kontrolní karty lze používat současně u každé sondy pro testování kontroly kvality. VAROVÁNÍ: Vzorky slz nelze odebírat pomocí elektronických kontrolních karet. NESNAŽTE SE odebírat slzy nebo kontrolní roztoky modrou elektronickou kontrolní kartou. TESTOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ KONTROLNÍ KARTY 1. Připojení elektrické kontrolní karty k sondě. Rozsvítí se zelené světlo na horním okraji sondy a sonda zapíská. Počkejte přibližně pět sekund, než sonda znovu zapíská a zelené světlo se vypne. 2. Po vypnutí zeleného světla uložte sondu do čtečky. Na LCD se objeví číslo kódu. Pro elektronické kontrolní karty není nezbytné zadávat specifický kód. Stisknutím OK přijmete jakýkoliv kód. 3. LCD zobrazí výsledek testu, který by měl zapadat do rozpětí očekávaných hodnot vyznačených v Návodu k použití dodávaného s elektronickými kontrolními kartami. Vyjměte sondu a stisknutím klávesy RECALL potvrďte, že výsledek testu byl správně uložen v paměti. Postup opakujte s druhou sondou. Zapište datum a výsledky testu elektronické kontrolní karty do protokolu kvality. 4

7 KONTROLNÍ ROZTOKY Správná laboratorní praxe doporučuje používat kontrolní roztoky o normální a vysoké osmolaritě k zajištění toho, že systém TearLab Osmolarity řádně funguje a že se test řádně provádí. Rutinní používání kontrolního roztoku TearLab Osmolarity umožňuje laboratořím sledovat každodenní odchylky testů, chování testovacích sad v jednotlivých šaržích a napomáhat při školení obsluhy. Tyto kontroly lze rovněž používat k odstranění závad způsobených neplatnými výsledky a k identifikaci zvýšení náhodné nebo systematické chyby. Se systémem TearLab Osmolarity by se měly používat pouze kontrolní roztoky TearLab Osmolarity. Kontrolní roztoky Osmolarity nejsou součástí systému TearLab Osmolarity ani testovacích karet TearLab Osmolarity. Kontrolní roztoky normální a vysoké osmolarity jsou k dispozici ve skleněných ampulích na jednorázové použití, které lze zakoupit samostatně. Obraťte se na svého místního prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab s žádostí o další informace o tom, jak objednávat kontrolní roztoky TearLab Osmolarity. Další podrobnosti viz bod "Testování kontrol osmolarity" na straně 7 této příručky, kde je popsán postup testování kontrol osmolarity. MATERIÁL VZORKŮ Lze použít vzorky lidských slz. Vzorky slz odeberte přímo z oka. Neodebírejte vzorky slz od pacientů, kteří dvě hodiny před testováním používali oční kapky. Nepoužívejte vzorky slz od pacientů, kteří mají na očních víčkách make-up. Neodebírejte vzorky slz od pacientů dříve než za 10 minut po odstranění make-upu na očních víčkách. Neodebírejte vzorky slz a ani je neuchovávejte pro pozdější přepravu či testování. Neodebírejte vzorky slz po barvení povrchu oka. Neodebírejte vzorky slz po invazivním diagnostickém testování oka. Neodebírejte vzorky slz od pacientů dříve než za 10 minut po vyšetření štěrbinovou lampou. Nepoužívejte slzy od pacienta, který pláče. VAROVÁNÍ: Jestliže výsledky testů elektronické kontrolní karty nebo kontrolního roztoku normální a vysoké osmolarity neodpovídají rozpětí očekávaných hodnot, pacienty netestujte. Obraťte se na svého místního prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab s žádostí o pomoc. OSMOLARITY TEST JAK SE PROVÁDÍ OSMOLARITY TEST POZNÁMKA: Při odběru slz používejte vhodné klinicky hygienické metody. Použité testovací karty zlikvidujte v nádobě na biologický nebezpečný odpad. PŘED KAŽDÝM TESTEM: Vyjměte ze čtečky jednu ze sond. Na LCD se objeví "Ready"[připraven]. POZNÁMKA: Pokud se na čtečce "Ready"[připraven] neobjeví, vzorky slz neodebírejte. Křídlo KRYT Vyjměte testovací kartu z obalu a nasaďte ji na sondu. Jakmile kartu správně nasadíte, sonda zapíská a rozsvítí se zelené světlo. Zelené světlo zůstane svítit, dokud se neodeberou slzy nebo vyprší doba zapnutí sondy (po dvou minutách). Sejměte ochranný kryt pevným přidržením křidélek testovací karty a vytažením pouzdra nahoru a ven z testovací karty. VAROVÁNÍ: Testovací kartu bez ochranného krytu je nutno považovat za použitou. NEPOUŽÍVEJTE k testování pacienta. 5

8 POSTUP PŘI ODBĚRU SLZ POZNÁMKA: Podrobnosti o kontrolách osmolarity viz bod "Testování kontrol osmolarity" na straně 7. Posaďte pacienta s bradou nakloněnou vzhůru a očima směřujícíma ke stropu. Jednu ruku položte na obličej pro dosažení stability. Nestahujte oční víčko dolů nebo mimo oko. Umístěte hrot sondy hned nad spodní oční víčko. Lehce spusťte sondu dolů, dokud se spodní okraj hrotu nedotkne tenké vrstvy vlhkosti mezi očním víčkem a okem. Není nutné jej tlačit dovnitř k oku. Po úspěšném odběru slz sonda zapíská a zelené světlo světlo zhasne. Jestliže sonda během několika sekund nezapípá, vyjměte jej a požádejte pacienta, aby mrkl, poté proces znovu opakujte. POZNÁMKA: Když je slz velmi málo, někdy dochází při vytažení sondy k narušení povrchového napětí slzného menisku, což umožní slzám vniknout do mikrofluidního kanálu. V tomto případě bude sonda při vytažení pípat a signalizovat úspěšný odběr slz. JAK ZÍSKAT VÝSLEDEK Umístěte kód na horní stranu testovací karty (viz příklad na obrázku). Vložte sondu do kolébky na čtečce do 40 sekund od odběru vzorku. Pro výběr kódu testovací karty ihned stiskněte klávesu RECALL pod šipkami ukazujícími nahoru a dolů. DŮLEŽITÉ: Jestliže si kód nevyberete během osmi sekund, čtečka automaticky použije implicitní kód zobrazený na LCD. Pro získání přesného výsledku testu osmolarity je důležité vybrat správný kód. Pro přijetí kódu stiskněte klávesu OK nebo počkejte osm sekund. Výsledek testu se zobrazí za několik sekund. Do grafu pacienta zaznamenejte datum a výsledky testu. Vyjměte použitou testovací kartu ze sondy tím, že palcem zatlačíte horní stranu testovací karty dopředu. Nevytahujte z křidélek. Testovací kartu zlikvidujte v nádobě na biologický nebezpečný odpad. 6

9 TESTOVÁNÍ KONTROL OSMOLARITY 1. Nasaďte na sondu novou testovací kartu (viz bod "Jak provádět test osmolarity" této příručky na straně 5). Zvolte kontrolní roztok o normální osmolaritě a poklepáním na hrdlo ampule odstraňte veškerou tekutinu. Stáhněte celé modré pryžové pouzdro dolů přes hrdlo ampule. Odlomte horní část ampule. Zlikvidujte horní část ampule v nádobě na ostré předměty. Modré pryžové pouzdro uschovejte pro budoucí použití. Obraťte ampuli dnem vzhůru (tekutina se nerozlije) a dotkněte se hrotem testovací karty kontrolního roztoku, dokud sonda nezapípá a zelené světlo nezhasne. 2. Postupujte podle bodu "Jak získat výsledek" na straně 6 v bodě "Jak provádět test osmolarity". 3. Potvrďte, že výsledek tesu v mezích očekávané hodnoty vyznačené na příbalové informaci kontrolního roztoku. Zlikvidujte ampuli v nádobě na ostré předměty. 4. Do protokolu kvality zaznamenejte datum a výsledek testu. 5. S druhou sondou a novou testovací kartou opakujte kroky 1 až 4 s kontrolním roztokem vysoké osmolarity. VAROVÁNÍ: Jestliže výsledky testů kontrolního roztoku normální nebo vysoké osmolarity neodpovídají rozpětí očekávaných hodnot, pacienty NETESTUJTE. Obraťte se na svého místního prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab ve Vašem regionu s žádostí o pomoc. CHOVÁNÍ CHARAKTERISTIKY CHOVÁNÍ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ Výsledky testu TearLab se zobrazí na LCD v mosms/l. Není zapotřebí žádných výpočtů. Klinická literatura často uvádí buď osmolaritu (mosms/l) nebo osmolalitu (mosms/kg). V slzách je rozdíl mezi osmolaritou a osmolalitou nevýznamný a je běžné, že se v klinické literatuře tyto termíny při použití zaměňují. 4 Rozsah měření TearLab je lineární od 275 do 400 mosms/l. Výsledky testů mimo toto rozpětí budou hlášeny buď jako "Below Range" [nižší než rozsah], což znamená naměřenou hodnotu pod 275 mosms/l nebo "Above Range"[vyšší než rozsah], což znamená naměřenou hodnotu nad 400 mosms/l. Osmolarity mimo uvedený rozsah jsou velmi vzácné a měly by být potvrzeny následným testem, protože hodnoty mimo rozsah měření mohou být známkou chyby (např. uživatelská chyba během testu). OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY Referenční hodnoty osmolarity slz pro normální pacienty a pacienty se syndromem suchého oka: Normální pacienti: mosms/l (průměr 302 mosms/l) 5 Pacienti se syndromem suchého oka: > 316 mosms/l (průměr 327 mosms/l) 5 7

10 TECHNICKÉ PARAMETRY POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ Používejte pouze napájecí zdroj model Model PDM30US12 (XP Power) NAPÁJECÍ ZDROJ Vstupní napětí: V střídavých Vstupní proud: 0,6 a MAX Frekvence: Hz Výstupní napětí: 12 V stejnosměrných Výstupní proud: 2,5 A Třída II Nepřetržitý provoz KLASIFIKACE SYSTÉMU Třída II: napájeno zdrojem třídy II Použitý díl typu B Nepřetržitý provoz NAPÁJECÍ ZDROJ SONDY Vstup: 4,5-5,5 V stejnosměrných, 0,6 a Vnitřní napájení z dobíjitelné baterie Nepřetržitý provoz PODMÍNKY PROSTŘEDÍ Teplota při přepravě a uchovávání: 2 35 C/36 95 F Relativní vlhkost při přepravě a uchovávání: 10 až 85 % nekondenzující Nadmořská výška při přepravě a uchovávání: metrů Provozní teplota: C/59-86 F Provozní nadmořská výška: metrů Provozní relativní vlhkost: 10 až 85 % nekondenzující RIZIKA... Systém TearLab Osmolarity je konstruován jako stabilní, spolehlivý a bezpečný a byl vyvíjen, vyroben a uváděn na trh v rámci systému řízení kvality certifikováno podle ISO (2003). Systém TearLab Osmolarity splňuje směrnici WEEE 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních IEC zdravotnické elektrické zařízení Všeobecné požadavky na základní bezpečnosti a zásadní prvky chování Testovací karty TearLab Osmolarity neobsahují reagencie ani chemikálie. Zařízení není vhodné k použití za přítomnosti směsi hořlavých anestetik se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusným. Americká akademie očního lékařství (AAO) uvádí: "Má se za to, že lidské slzy neobsahují významná množství patogenů přenášených krví, a proto nevyžadují bezpečnostní opatření proti patogenům přenášeným krví OSHA [Úřad pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci], ale expozice lidským slzám kontaminovaným krví... vyžaduje použití bezpečnostních opatření proti patogenům přenášeným krví." 6 Metody správného nakládání a likvidace použitých testovacích karet by se měly určit podle příslušných státních a federálních předpisů. TearLab je určen k odběru vzorků slz z oka, což je nesterilní prostředí. AAO vydala směrnici pro minimalizaci přenosu infekčních látek z povrchu oka. Prevence přenosu těchto patogenů vyžaduje dobré hygienické techniky, například mytí rukou a nástrojů, které se dotýkají oka. Viz bod "Údržba" na straně 9 této příručky, kde je popsáno správné čištění čtečky TearLab a sondy. Testovací karty TearLab Osmolarity jsou pro jednorázové použití v klinicky hygienickém individuálním obalu a obsahují ochranný kryt. Testovací kartu nikdy znovu nepoužívejte ani se jí nepokoušejte čistit. Po odstranění ochranného krytu se nedotýkejte hrotu testovací karty. 8

11 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Pouze pro profesionální diagnostiku in vitro. Používejte pouze při teplotě prostředí C/59 86 F. Časový spínač sondy: Pro ochranu životnosti baterie je sonda naprogramována na vstup do klidového režimu automaticky dvě minuty po zapnutí. Když se sonda nepoužívá 30 dnů nebo déle, uložte ji v magnetickém kartonovém pouzdře, aby se zachovala životnost baterie. Testovací karty osmolarity jsou stabilní do uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku. Do použití ponechte testovací kartu v uzavřeném vaku. Neodstraňujte ochranný kryt testovací karty, dokud nebude nasazena na sondu. Bezprostředně před odběrem slz odstraňte ochranný kryt. Jakákoliv testovací karta, která nemá ochranný kryt, by se neměla používat k testování pacienta. Testovací karta, která upadla nebo byla kontaminována bez ochranného krytu, by se neměla používat k testování pacienta. Měření by se nemělo provádět, pokud sonda, která obsahuje testovací kartu se vzorkem pacienta, byla upuštěna na zem. Zlikvidujte testovací kartu a otestujte pomocí elektronické kontrolní karty, abyste ověřili, že se sonda správně chová. Nedotýkejte se hrotu testovací karty. Testovací karty jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Testovací kartu nikdy znovu nepoužívejte ani se jí nepokoušejte čistit. Vložte sondu do kolébky na čtečce do 40 sekund od odběru vzorku, jinak se sonda vypne (T/O). Sonda vydá jako připomínku řadu pípnutí přibližně 30 sekund po odběru slz, aby upozornilo na nutnost ji neprodleně vložit do kolébky. Sonda vložená do kolébky ve čtečce po 40 sekundách zobrazí chybové hlášení "Pen T/O"[sonda vypnuta] data se ztratí a test bude neplatný. Testovací karta by se neměla vyjímat po odběru slz nebo před uložením do kolébky, jinak budou data ztracena. O odběr slz se nepokoušejte, pokud na sondě nesvítí zelené světlo. Zelené světlo nebude svítit, pokud je baterie vybitá nebo používá-li se testovací karta. Nevyjímejte testovací kartu ze sondy po odběru slz, dokud se nezobrazilo měření. Vyjmutí testovací karty ze sondy před vložením do kolébky vymaže paměť sondy a data se ztratí. Sonda nerozpozná tekutinou naplněnou testovací kartu, pokud bude vyjmuta a znovu na sondu nasazena. Další informace viz bod "Materiál vzorku" na straně 5 a bod "Jak provádět test osmolarity" na straně 5 této příručky, kde jsou pokyny pro odběr vzorku slz. Před použitím zkontrolujte, zda-li není poškozena čtečka, sonda a testovací karta. Jestliže se cokoliv poškodí, neprovádějte testování, dokud se neověří chování systému jak pomocí elektronických kontrolních karet, tak kontrolních roztoků osmolarity. ÚDRŽBA Systém TearLab Osmolarity je určen pro práci bez přímého servisu nebo preventivní údržby. Jestliže kontrola kvality nebude úspěšná, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. Čtečku TearLab a sondy lze čistit vlhkým hadříkem nebo tampónem namočeným v alkoholu podle potřeby. Při čištění je důležité uchovávat elektronické kontakty sondy a čtečky v suchu. Elektronické kontakty a port pro uložení sondy musí být rovněž zbaven prachu a nečistot. Baterie sondy nelze vyměnit. Jestliže dobíjení baterie sondy selže, obraťte se na svého prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab a zakupte náhradní sondu. Testovací karty by nikdy neměly přijít do styku s čisticími kapalinami. TECHNICKÝ SERVIS Obraťte se na svého místního prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab. Viz kontaktní informace na zadní straně NÁHRADNÍ DÍLY Při objednávkách náhradních dílů se obraťte na svého místního prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab ve Vašem regionu s žádostí o pomoc. 9

12 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD PROBLÉM VYSVĚTLENÍ ČINNOST Testovací karta je nasazena, zelené světlo nesvítí a sonda nepípá. Sonda začne pípat přibližně za 30 sekund po odběru slz. Zelené světlo sondy s nasazenou nepoužitou testovací kartou se vypne před odběrem slz. Elektronická kontrolní karta nespadá do rozsahu očekávaných hodnot. Kontrolní roztok osmolarity nespadá do rozsahu očekávaných hodnot. Když je sonda vyjmuta ze čtečky, dvakrát zapípá a LCD zobrazí "Bat Low"[baterie vybitá]. LCD čtečky zobrazuje "Used T/C"[použitá testovací karta]. LCD čtečky zobrazuje "Pen T/O"[sonda vypnuta]. LCD čtečky zobrazuje "Above Range"[nad horní mezí rozsahu]. A. Testovací karta není správně nasazena. B. Testovací karta již byla použita. C. Baterie sondy je vybitá. D. Elektrické kontakty sondy jsou opotřebované. Sonda se vypne za 10 sekund. 1. Uplynuly dvě minuty od nasazení testovací karty a sonda přešla do klidového režimu. 2. Baterie v sondě je příliš vybitá na odběr slz. Systém TearLab Osmolarity nesplňuje technické parametry výrobce. Buď testovací karty nebo systém TearLab Osmolarity nesplňuje technické parametry výrobce. Baterie sondy je vybitá a testování nelze provádět. Testovací karta již byla použita. Testovací karty jsou určeny k jednorázovému použití. Sonda nepřijme testovací kartu, která již byla dříve použita k odběru vzorků slz. Sonda nebyla vloženo do kolébky čtečky do 40 sekund od odběru slz. Data jsou ztracena. Výsledek testu byl nad 400 mosms/l. 1. Vyjměte testovací kartu a znovu ji nasaďte, pokud je stále nasazen ochranný kryt. NIKDY nepoužívejte testovací kartu, která nemá ochranný kryt. 2. Vložte sondu do kolébky na čtečce pro vyhodnocení úrovně dobití baterie. 3. K potvrzení funkce sondy použijte elektronickou kontrolní kartu. 4. Vyzkoušejte novou testovací kartu. 5. Obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. Ihned uložte sondu do kolébky na čtečce. Sonda se musí vždy uložit do kolébky do 40 sekund od odběru slz. 1. Vyjměte nepoužitou testovací kartu a znovu ji na sondu nasaďte. Přistupte k odběru slz. 2. Umístěte sondu do kolébky, aby bylo možné nové dobití baterie. LCD tečky bude indikovat stav dobíjení baterie. Opakovaně otestujte pomocí druhé elektronické kontrolní karty. Jestliže výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. 1. Zkontrolujte dobu použitelnosti testovací karty a kontrol osmolarity. 2. Testování s elektronickou kontrolní kartou. A. Jestliže jsou výsledky mimo rozsah, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. B. Jestliže jsou výsledky v rozpětí, opakovaně otestujte kontroly osmolarity. Jestliže jsou výsledky stále mimo rozsah, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. 3. Neprovádějte testování pacienta, dokud nebudou výsledky kontroly osmolarity v rámci rozpětí očekávaných hodnot. Vložte sondu do kolébky na čtečce pro dobití baterie. Testovací kartu zlikvidujte v nádobě na biologický nebezpečný odpad. Připojte novou testovací kartu a přistupte k testování. Bude-li to nezbytné, poslední test lze vyvolat stisknutím a přidržením klávesy RECALL. Pacienta znovu otestujte s novou testovací kartou. Vložte sondu do kolébky čtečky do 40 sekund od odběru slz. Ověřte funkci postupy kontroly kvality. Znovu otestujte pacienta, protože hodnoty mimo rozsah pro měření mohou být příznakem chyby. Jakmile se to potvrdí, zaznamenejte výsledek pacienta jako "Nad 400 mosms/l." 10

13 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD PROBLÉM VYSVĚTLENÍ ČINNOST LCD čtečky zobrazuje "Below Range"[pod dolní mezí rozsahu]. Je nutné potvrdit, který kód testovací karty byl zadán do čtečky po provedení test osmolarity. Čtečka nedokáže detekovat sondu uložené v kolébce. LCD čtečky zobrazuje "E51". Výsledek testu byl pod 275 mosms/l. Není jisté, zda-li byl na čtečce během testu zadán správný kód testovací karty. Výsledek testu osmolarity může být nepřesný. Selhání elektrického kontaktu sondy nebo čtečky. Chyba komunikace mezi sondou a čtečkou. Ověřte funkci postupy kontroly kvality. Znovu otestujte pacienta, protože hodnoty mimo rozsah pro měření mohou být příznakem chyby. Jakmile se to potvrdí, zaznamenejte výsledek pacienta jako "Pod 275 mosms/l." Použijte kteroukoliv sondu otestujte s elektronickou kontrolní kartou ve stejném portu kolébky jako u dotčeného testu. Kód testovací karty, který se zobrazí na čtečce LCD, bude stejný kód, jako při posledním provedeném testu. Ověřte, zda-li tento kód testovací karty odpovídá kódu pro dotčený test. Pokud neodpovídá, neberte výsledek testu osmolarity v úvahu. Vložte sondu do kolébky, dobijte baterie a znovu otestujte s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. Vložte sondu do kolébky, dobijte baterie a znovu otestujte s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. LCD čtečky zobrazuje "E52". Sonda nereaguje na čtečku. Vložte sondu do kolébky, dobijte baterie a znovu otestujte s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. LCD čtečky zobrazuje "E53". LCD čtečky zobrazuje "E54". LCD čtečky zobrazuje "E55". LCD čtečky zobrazuje "E56". Chyba komunikačního protokolu mezi sondou a čtečkou. Software čtečky a sonda neodpovídá - chyby sladění. Chyba nekompatibilita verzí firmwaru čtečky a sondy. Sonda neobstála v kontrole relé před měřením. Vložte sondu do kolébky, dobijte baterie a znovu otestujte s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. Testování s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. Testování s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. Testování s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. LCD čtečky zobrazuje "E57". Baterii sondy nelze dobít. Testování s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. LCD čtečky zobrazuje "E58". Pokus o měření nekalibrovanou sondou. Testování s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. 11

14 ZÁRUKA... Čtečka a sondy TearLab (dále "výrobek") jsou pokryta zárukou proti vadám na materiálu a dílenském provedení po dobu 12 měsíců od dne dodávky. Shora uvedená záruka je poskytnuta s výhradou následujících podmínek a výjimek: Záruka nezahrnuje opravu závad vzniklých kvůli nesprávnému nakládání s výrobkem nebo použitím k jinému než určenému účelu. Záruka se nevztahuje na spotřební předměty, jako jsou testovací karty. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé během přepravy. Záruční servis smí provádět pouze TearLab Corporation (dále "TearLab") nebo její autorizovaný zástupce. Záruka je neplatná, pokud byl výrobek upraven či opraven kýmkoliv jiným než TearLab nebo jejím autorizovaným zástupcem. Záruka je nepřevoditelná. Záruka je neplatná, pokud byla odstraněna či pozměněna visačka se sériovým číslem. Jestliže výrobek nesplňuje shora uvedenou záruku, můžete výrobek, který nevyhovuje záruce, vrátit během 12měsíčního záručního období společně s (a) kopií potvrzení o prodeji výrobku (pro účely potvrzení platné záruční doby) a s (b) číslem Oprávnění pro vrácení materiálu (dále "RMA") pro vadný výrobek, které získáte od TearLab před zahájením přepravy vadného výrobku do TearLab. Výrobky vrácené bez potvrzení o prodeji a platného čísla RMA Vám budou vráceny bez dalšího závazku TearLab vůči takovému výrobku. Pokud vrátíte výrobek ve shodě se shora uvedenými požadavky, TearLab výrobek opraví nebo vymění, co nejdříve to bude přiměřeně proveditelné. VÝMĚNA NEVYHOVUJÍCÍCH VÝROBKŮ ZE STRANY TearLab, JAK JE SHORA UVEDENO, BUDE VAŠÍM VÝLUČNÝM a VÝHRADNÍM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM PRO PŘÍPAD PORUŠENÍ SHORA UVEDENÉ ZÁRUKY. S VÝJIMKOU SHORA UVEDENÉ ZÁRUKY JE VÝROBEK DODÁVÁN V PŮVODNÍM STAVU. TearLab NE POSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ VÝSLOVNÉ ČI NEPŘÍMÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE VÝROBKU a VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO UPLATNITELNOSTI NA TRHU. V případě, že dojde k problémům při použití systému TearLab Osmolarity, obraťte se prosím na místního prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab. TECHNICKÉ PARAMETRY EN 55011: 2007, Skupina 1, třída "A" vedené emise EMC a BEZPEČNOST KMITOČTOVÝ ROZSAH 0,15 MHz-30,00 MHz EN : 2006 Rušení (klik) EN 55011: 2007, Skupina 1, třída "A" vyzařované emise EN : 2000/A2: 2005 Harmonické složky napájecího vedení EN : 1995/A1: 2001/A2: 2005 Míhavý impulz napájecího vedení 0,15 MHz 30,00 MHz1 30,00 MHz-1000 MHz Až do 40. harmonické složky Méně nebo rovno 4 % maximálního relativního napěťového náboje, hodnota D (T) menší nebo rovna 3 % po více než 200 ms POZNÁMKA 1: V tomto kmitočtovém rozsahu nebylo zjištěno žádné diskontinuální rušení (kliky). 12

15 TECHNICKÉ PARAMETRY IEC : 1995/A1: 1998/A2: Odolnost proti elektrostatickému výboji IEC : Odolnost proti vyzařovaným vysokofrekvenčním polím IEC : Dodatek 1: Odolnost proti rychlému elektrickému přechodu IEC : Odolnost proti bleskovému rázovému impulzu IEC : 2004/A2: Vysokofrekvenční odolnost ve společném režimu IEC : 1993/A1: 2000 Magnetické pole kmitočtu napájení Odolnost IEC : Poklesy napětí a zkrat Přerušení MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ TESTU POŽADOVANÁ PODLE EN PRO ZAŘÍZENÍ PODPORUJÍCÍ JINÉ NEŽ ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ FUNKCE Výboj ve vzduchu až do +/- 8 kv Kontaktní výboj až do +/- 6 kv Síla vyzařovaného pole 3 V/m Od MHz (80% 1 khz) Impulzy napájecího vedení +/- 2 kv stejnosměrné; Impulzy vstup/výstup vedení +/- 1 kv Rázový impulz napájecího vedení +/- 2V ve společném +/- 1 kv v diferenciálním režimu 150 khz 80 MHz při 3 Vrms 1 khz 80% modulovaná amplituda Helmholtzova cívka při 50 Hz a 60 Hz, do 3 a (rms) na metr Poklesy napětí > 95 %, 30 % a 60 %, přerušení > 95 % DOKONČENÁ ÚROVEŇ TESTŮ Výboj ve vzduchu až do +/- 8 kv Kontaktní výboj až do +/- 6 kv Síla vyzařovaného pole 3 V/m Od MHz (80% 1 khz) Impulzy napájecího vedení +/- 2 kv stejnosměrné; Impulzy vstup/výstup vedení +/- 1 kv Rázový impulz napájecího vedení +/- 2V ve společném +/- 1 kv v diferenciálním režimu 150 khz 80 MHz při 3 Vrms 1 khz 80% modulovaná amplituda Helmholtzova cívka při 50 Hz a 60 Hz, do 3 a (rms) na metr Poklesy napětí > 95 %, 30 % a 60 %, přerušení > 95 % Systém TearLab Osmolarity je určen k používání v elektromagnetickém prostředí s kontrolovanými vysokofrekvenčními rušivými jevy. Uživatel systému TearLab Osmolarity může pomoci při odstranění elektromagnetického rušení tím, že bude udržovat minimální vzdálenost mezi přenosnými a mobilními telekomunikačními zařízeními (vysílače) a zařízením TearLab - v závislosti na výkonu dále popsaných telekomunikačních zařízení. BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOST ZÁVISÍ NA KMITOČTU V M Jmenovitý maximální výkon vysílače ve W 150 khz až 80 MHz d={ 3,5/V1 } P 80 khz až 800 MHz d={ 3,5/E1 } P 800 MHz až 2,5 GHz d={ 7/E1 } P 0,01 0,12 0,04 0,08 0,1 0,37 0,11 0,22 1 1,17 0,35 0, ,7 1,11 2, ,67 3,50 7,00 Pro vysílače s maximálním jmenovitým výkonem, které nejsou shora uvedeny: Pro zjištění doporučené bezpečnostní vzdálenosti používejte rovnici v příslušném sloupci. P je maximální jmenovitý výkon vysílače ve wattech (W) podle technických parametrů výrobce vysílače. POZNÁMKA: Tyto směrnice nemusí platit ve všech případech. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno absorpcemi a odrazy od budov, předmětů a lidí. 13

16 LITERATURA... LITERATURA 1. Sullivan DA, Dartt DA, et al. Lachrymal Gland, Tear Film, and Dry Eye Syndromes 2: Basic Science and Clinical Relevance. Advances in Experimental Medicine and Biology. 1998; Definition and Classification of Dry Eye. Report of the Diagnosis and Classification Subcommittee of the Dry Eye Workshop (DEWS). The Ocular Surface. 2007;5(2): Pedersen-Bjergaard K, Smidt BC. Electrolytic conductivity, osmotic pressure, and hydrogen ion concentration of human lachrymal fluid. Acta Derm Venereol Suppl (Stockh). 1952;32(29): Erstad BL. Osmolality and Osmolarity: Narrowing the Terminology Gap. Pharmacotherapy. 2003;23(9): Tomlinson, A, Khanal, K, Ramaesh, C et al, Diaper et al, Tear Film Osmolarity: Determination of a Referent for Dry Eye Diagnosis. IOVS. 2006;47(10). 6. Minimizing Transmission of Bloodborne Pathogens and Surface Infectious Agents in Ophthalmic Offices and Operating Rooms. American Academy of Ophthalmology, Information Statement. K dispozici na adrese: Accessed March 1, GLOSÁŘ SYMBOLŮ Datum výrobky Použitelné do Výrobce Sériové číslo Zařízení pro diagnostiku in vitro Prostudujte návod k použití Katalogové číslo Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii Kontrola Použitý díl typu B IEC TearLab Corporation High Bluff Drive, Suite 200 San Diego, CA Tel: Web: Cavendish Scott Ltd. PO Box 107 SG5 1FW, England Může být využít jeden či více následujících patentů: Patenty USA č. 7,017,394; 7,051,569; 7,111,502; 7,129,717; 7,204, REV A 2009 TearLab Corporation 14

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Následující bezpečnostní pokyny vám pomohou zajistit osobní bezpečnost a ochranu vybavení a pracovního prostředí před možným poškozením.

Následující bezpečnostní pokyny vám pomohou zajistit osobní bezpečnost a ochranu vybavení a pracovního prostředí před možným poškozením. VAROVÁNÍ: Obecné bezpečnostní pokyny Následující bezpečnostní pokyny vám pomohou zajistit osobní bezpečnost a ochranu vybavení a pracovního prostředí před možným poškozením. POZNÁMKA: Další informace o

Více

ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ DĚTÍ SBC SC 468 NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ DĚTÍ SBC SC 468 NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ HLÍDAČ DĚTÍ SBC SC 468 NÁVOD K OBSLUZE 1 Firma Philips se věnuje vývoji a výrobě spolehlivých elektronických přístrojů, které mohou značně ulehčit život novopečeným matkám nebo otcům. Zařízení

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

GREISINGER electronic GmbH

GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze pro měřič měrné vodivosti od verze 1.2 GLF 100 GREISINGER electronic GmbH H66.0.01.6B-04 Návod k obsluze 100 strana 2 z 8 OBSAH 1 POUŽITÍ... 3 2 VŠEOBECNÉ POKYNY... 3 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele

Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele Zdroj UPS Powerware 5110 příručka uživatele 2005 Eaton Corporation Všechna práva vyhrazena. Na obsah této příručky se vztahují autorská práva vydavatele a nelze jej (ani jeho části) reprodukovat bez písemného

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka

Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka Úvod I když byl obsah informací v této uživatelské příručce sestaven s veškerou péčí, nemůže být považován jako jistota výrobkových znaků.

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Fingertip - pulsní oxymetr. Návod k obsluze

Fingertip - pulsní oxymetr. Návod k obsluze 1. Bezpečnostní informace Fingertip - pulsní oxymetr Návod k obsluze VAROVÁNÍ: Zařízení SpO 2 má být obsluhováno pouze proškolenými osobami. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte zařízení SpO 2 v přítomnosti hořlavých

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10 A. Instalace a zahájení práce s AC-L10 1. Než začnete postupovat podle dále uvedených kroků ujistěte se, že Váš venkovní LTE router AC- L10 obsahuje podle přiložené dokumentace anténní systém, určený pro

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více