SYSTÉM OSMOLARITY UVEDENÝ OBSAH: PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉM OSMOLARITY UVEDENÝ OBSAH: PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ:"

Transkript

1 OSMOLARITY SYSTEM UUSER živatelská MANUAL příručka

2 OBSAH UVEDENÝ OBSAH: ČTEČKA TEARLAB SONDA ELEKTRONICKÉ KONTROLNÍ KARTY Čtečka TearLab (2) Sondy TearLab individuálně v krabičkách s magnetickými kartónovými pouzdry, návody k použití a sada samolepicích identifikačních štítků Sada (2) elektronických kontrolních karet s návody k použití Uživatelská příručka TearLab Průvodci rychlými odkazy TearLab Napájecí zdroj Napájecí kabel(y) PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ: TESTOVACÍ KARTY OSMOLARITY KONTROLNÍ ROZTOKY OSMOLARITY OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝROBKU PRINCIP VÝKONU SOUČÁSTI SYSTÉMU INSTALACE SONDY TEARLAB KONTROLA KVALITY Kalibrace Elektronická kontrolní karta Kontrolní roztoky Materiál vzorků JAK SE PROVÁDÍ TEST OSMOLARITY Postup při odběru slz Testování kontrol osmolarity CHARAKTERISTIKY CHOVÁNÍ Interpretace výsledků Očekávané výsledky TECHNICKÉ PARAMETRY RIZIKA PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ÚDRŽBA TECHNICKÝ SERVIS NÁHRADNÍ DÍLY ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD ZÁRUKA EMC A BEZPEČNOST LITERATURA

3 INFORMACE O VÝROBKU Systém TearLab osmolarity je zařízení pro odběr slz a jejich testování ke kvantitativnímu měření osmolarity (koncentrace rozpuštěných, aktivních částic v roztoku) lidských slz u normálních pacientů a pacientů se syndromem suchého oka. Systém TearLab je určeno pouze pro profesionální diagnostiku in vitro. Slzy hrají zásadní úlohu při udržování neporušenosti povrchu oka, ochraně proti napadení mikroby a zachování ostrosti vidění. Tyto funkce jsou na druhou stranu jsou kriticky závislé na složení a stabilitě struktury slzného filmu. Narušení, nedostatečnost nebo nepřítomnost slzného filmu může mít na oko závažný dopad. Související poruchy mohou způsobit desikaci rohovkového epitelu, ulceraci a perforaci rohovky, zvýšený výskyt infekčních onemocnění a další klinické stavy. 1 Hyperosmolarita byla popsána v literatuře jako primární ukazatel narušení integrity slzného filmu. 2 Když se naruší buď množství nebo kvalita vylučovaných slz (což je známo jako nedostatek vody nebo evaporativní syndrom suchého oka), zvýšené rychlosti odpařování mají za následek koncentrovaný slzný film (zvýšená osmolarita), který způsobuje namáhání rohovkového epitelu a spojivky. Testovací karta TearLab Osmolarity ve spojení se systémem TearLab Osmolarity přináší rychlou a jednoduchou metodu pro stanovení osmolarity slz pomocí nanolitrových (nl) objemů slz odebraných přímo z okraje očního víčka. Pro provedení testu přitlačte novou testovací kartu na sondu a dotkněte se hrotem sondy slzného menisku umístěného nad spodním očním víčkem. Po úspěšném odběru vložte sondu do čtečky, která zobrazí výsledek kvantitativního testu slzné osmolarity na displeji z tekutých krystalů. (LCD). Systém TearLab Osmolarity zjednodušuje proces odběru slz odstraněním potřeby převádět vzorky slz a snižuje riziko odpaření. PRINCIP VÝKONU Test TearLab Osmolarity využívá teplotně korigovaného měření impedance k poskytnutí nepřímého hodnocení osmolarity. 3 Po použití kalibrační křivky specifické pro každou šarži se osmolarita vypočítá a zobrazí jako kvantitativní numerická hodnota. SOUČÁSTI SYSTÉMU ČTEČKA SYSTÉMU TEARLAB OSMOLARITY Čtečka je přenosná stolní jednotka, která vypočítává a zobrazuje výsledek testu osmolarity. Čtečka má obrazovku LCD, klávesnici a externí zdroj síťového napájení. Levá a pravá kolébka umožňuje zasunout do čtečky dvě sondy. Když jsou sondy nasazeny do kolébek, čtečka automaticky převádí data vzorku slz na měření osmolarity a zobrazuje odečet na LCD displeji. ČTEČKA SYSTÉMU TEARLAB OSMOLARITY Sonda je zkonstruována k tomu, aby držela testovací kartu a umožňovala bezpečný a jednoduchý odběr slz. Elektronika v sondě potvrdí správné upevnění testovací karty na sondu, detekuje přítomnost slz v testovací kartě a signalizuje, když proběhl úspěšný odběr vzorku slz. Sonda je napájena permanentní dobíjitelnou baterií a slouží jako mechanické a elektrické rozhraní pro automatický přenos dat do čtečky po zasunutí. Každý systém osmolarity TearLab obsahuje dvě sondy, která umožňují sekvenční odběr vzorku slz od více pacientů nebo z levého a pravého oka jediného pacienta. TESTOVACÍ KARTA TEARLAB OSMOLARITY Každá testovací karta je pro jednorázové použití, je to individuálně zabalený, nesterilní, polykarbonátový mikročip obsahující (a) mikrofluidní kanálek pro odběr 50 nanolitrů (nl) slz pasivním kapilárním působením a (b) obsahuje zlaté elektrody zabudované do polykarbonátu, které umožňují palubní měření osmolarity slz. Testovací karty jsou klinicky hygienické a mají ochranný kryt, který je zapotřebí odnímat pouze po úspěšné upevnění testovací karty na sondu a bezprostředně před odběrem slz. Na každé testovací kartě je vytištěn kód, který musí být v době testování zadán do čtečky. Testovací karta je určena pro práci společně se sondou TearLab, neobsahuje chemikálie ani reagencie a odebere slzy za méně než jednu sekundu. Nezapomeňte, prosím, že testovací karty TearLab Osmolarity nejsou součástí systému TearLab Osmolarity a musí se zakoupit individuálně. ELEKTRONICKÉ KONTROLNÍ KARTY TEARLAB Dvě shodné, modré elektronické kontrolní karty pro opakovatelné použití se dodávají jako kontrola kvality výkonu, aby potvrdily, že je funkce a kalibrace systému TearLab Osmolarity v mezích technických parametrů výrobce. Elektronické kontrolní karty lze používat současně pro testování kontroly kvality, každou s jednou sondou. Elektronické kontrolní karty lze používat k ověření funkce TearLab, jestliže se s ním nevhodně zacházelo nebo pokud došlo k pádu sond na tvrdou podložku. Vzorky slz nelze odebírat pomocí elektronických kontrolních karet. 1

4 KONTROLNÍ ROZTOKY TEARLAB Kontrolní roztok TearLab Osmolarity je materiál pro kontrolu kvality používaný k ověření kvantitativního chování testovacích karet TearLab Osmolarity při jejich použití se systémem TearLab Osmolarity. Rutinní používání kontrolního roztoku TearLab Osmolarity umožňuje laboratořím sledovat každodenní odchylky testů, chování testovacích sad v jednotlivých šaržích a napomáhat při školení obsluhy. Tyto kontroly lze rovněž používat k odstranění závad způsobených neplatnými výsledky a k identifikaci zvýšení náhodné nebo systematické chyby. INSTALACE Čtečka, dvě sondy, napájecí zdroj, napájecí kabel a elektronické kontrolní karty se dodávají společně s příručkou uživatele a průvodci rychlými odkazy. Otevřete krabici na stabilním povrchu, vyjměte součásti a postavte je na rovnou plochu tak, aby okolo čtečky byly nejméně dva palce volného prostoru. Čtečka a sondy by se neměly používat na přímém slunečním světle a měly by se přechovávat před použitím při teplotě prostředí (15-30 C/59-86 F). Po ZAPNUTÍ čtečky je nutné ji nechat před použitím zahřívat 25 minut. Čtečka bude signalizovat, až bude připravena k použití. 1. Každá sonda je dodávána se sadou identifikačních štítků, které lze připevnit na jeho zadní stranu, aby se jednotlivé sondy dala odlišit. Připevněte štítky na zadní stranu každé sondy, bude-li to žádoucí. Každá sonda se rovněž dodává s magnetickým kartónovým pouzdrem k vícenásobnému použití pro dlouhodobé uchovávání. NELIKVIDUJTE. (Viz bod "Dlouhodobé uchovávání sondy" na straně 3 této příručky.) 2. Zasuňte každou sondu do kolébky. Čtečka má dvě kolébky, které jím umožňují pojmout obě sondy. Kterákoliv sonda bude funkční v kterékoliv kolébce. 3. Zvolte napájecí kabel, který odpovídá konfiguraci Vaší místní síťové zásuvky. Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, zastrčte napájecí kabel do zásuvky a připojte napájecí zdroj k zadní straně čtečky. Vyhledejte vypínač na zadní straně čtečky a nastavte jej do polohy ON. VAROVÁNÍ: Úprava tohoto zařízení se nedoporučuje, a navíc zneplatní i záruku výrobce. VÝCHOZÍ NASTAVENÍ A NAVIGACE V NABÍDCE Při prvním použití stiskněte jednou klávesu MENU pro vstup do režimu nabídky a na obrazovku nastavení. Pro přetáčení stiskněte klávesu RECALL pod šipkami ukazujícími nahoru a dolů. Stisknutím klávesy OK vyberete položku nabídky. Stisknutím klávesy MENU se vrátíte na hlavní obrazovku. Když jste v režimu testování, stisknutím klávesy RECALL zobrazíte výsledek předchozího testu. 2

5 KLÁVESY RECALL A TESTOVACÍ PAMĚŤ Jsou tu dvě klávesy RECALL výsledků předchozího testu. odpovídající levé a pravé kolébce. Klávesy RECALL se používají k prohlížení Výsledek předchozího testu vyvoláte z paměti stisknutím a přidržením klávesy RECALL. Výsledek předchozího testu se zobrazí na tmavém pozadí, aby se odlišil od výsledku aktuálního testu. Uvolněte klávesu RECALL a LCD se vrátí na aktivní obrazovku, zobrazí výsledek aktuálního testu nebo obslužnou obrazovku. V paměti se uchovává pouze výsledek posledního testu a zůstane v ní, dokud nebude čtečka VYPNUTA. Klávesy RECALL rovněž fungují jako pohyb UP[nahoru] and DOWN[dolů] při zadávání kódu nebo navigaci v nabídce. Při ZAPNUTÍ zobrazí LCD displej čtečky "Ready" [připraven], což signalizuje, že lze provádět testování. LCD se rozdělí na levou a pravou stranu, což odpovídá levé a pravé úložné kolébce. SONDY SONDY TEARLAB Každá sonda obsahuje permanentní dobíjitelnou baterii. Sondy je zapotřebí ukládat ve čtečce a nechat je před prvním použití nabíjet 20 minut. Baterie sondy se automaticky dobíjí, když je sonda umístěna ve čtečce a napájení je přepnuto na ON. Doporučujeme, aby napájení čtečky zůstalo v poloze ON pro nepřetržité dobíjení baterie. Ikona baterie je umístěna v levém a pravém rohu LCD. Přerušovaně svítící ikona baterie signalizuje její dobíjení. Pokud nesvítí přerušovaně, pak je baterie plně nabitá. U baterií sondy nedochází k přebití. VAROVÁNÍ: Slzy odebírejte pouze v případě, že svítí zelené světlo. Slzy NIKDY neodebírejte v případě, že je zelené světlo vypnuté. Jestliže je připojena testovací karty a ze sondy se neozývá pískání ani nesvítí zelené světlo, slzy NEODEBÍREJTE. VAROVÁNÍ VYBITÁ BATERIE Když se ze čtečky vyjme sonda s vybitou baterií, čtečka vydá dvě informační pípnutí a na LCD se objeví zpráva "BAT LOW"[baterie vybita]. Neprovádějte testování. Vložte sondu do kolébky na čtečce, aby se baterie dobila. Když se "BAT LOW"[baterie vybita] změní na "Ready"[připraveno], sonda je připravena k provedení testu. DLOUHODOBÉ UCHOVÁVÁNÍ SONDY Uložte krabici se sondou a magnetické kartónové pouzdro k dlouhodobému uchovávání. Sonda je balena v magnetickém kartónovém pouzdru, které sondu automaticky VYPNE, jakmile je do něho správně vloženo. Když odstraníte magnetické kartónové pouzdro, sonda se automaticky ZAPNÁ. Sonda zůstane ZAPNUTÁ na dobu neurčitou buď v režimu probuzení nebo klidu. Jestliže se sonda nepoužívá déle než 30 dnů, doporučujemeji uložit do magnetického kartónového pouzdra a v originální krabici sondu VYPNOUT, a chránit tak životnost baterie. Nesprávné uložení sondy může vést k úplnému vybití baterie na úroveň, kdy dobití již není možné. Baterie v sondě jsou permanentní a nelze je vyměňovat ani nahrazovat. Selhání baterie vyžaduje nahrazení sondy. U baterie sondy nedochází k přebití. Jestliže došlo k pádu sondy nebo nesprávnému nakládání s ní, otestujte jej elektronickou kontrolní kartou a předtím, než buďte testovat pacienty nebo kontrolní roztoky, ověřte, že správně funguje. 3

6 REŽIM PROBUZENÍ A KLIDU Když se sonda nepoužívá, přejde do klidového režimu a po připojení nové testovací karty a automaticky probudí, což signalizuje zelené světlo a písknutí. Sonda zůstane v režimu probuzení po dvě minuty. Jestliže uplynou dvě minuty bez odběru slz, sonda se vrátí do režimu klidu a zelené světlo zhasne. Sondu probudíte vyjmutí testovací karty a jejím opětovným vložením do sondy. Rozsvítí se zelené světlo a sonda zapíská. Po odběru slz má uživatel 40 sekund na vrácení sondy do čtečky, než sonda přejde do klidového režimu. Jestliže sonda vstoupí do klidového režimu po odběru slz, data se vymažou a opakované použití testovací karty nebude možné. VAROVÁNÍ: Po odběru slz je zapotřebí vždy sondu okamžitě vložit do kolébky, aby se zabránilo ztrátě dat. KONTROLA KVALITY KALIBRACE Výrobce kalibruje systém TearLab Osmolarity proti referenčnímu standardnímu roztoku připravenému ze sušeného, vysoce čistého chloridu sodného vysledovatelného podle National Institute Standards and Technology [Národní ústav pro normy a technologii] (NIST). Kalibrace ze strany uživatele se nepožaduje. ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ KARTA Modrou elektronickou kontrolní kartu je zapotřebí testovat na každém sondě před každým dnem testování pacienta nebo pokud došlo k pádu sondy nebo nevhodné manipulaci s ní, aby se ověřilo, že systém pracuje ve shodě s technickými parametry kalibrace z výroby. Hodnoty získané pomocí elektronické kontrolní karty by se neměly odchylovat o více než +/- 3,0 mosms/l (jednotky osmolarity) od očekávané hodnoty. Systém TearLab Osmolarity je dodáván se dvěma shodným modrými elektronickými kontrolními kartami pro opakované použití. Elektronické kontrolní karty lze používat současně u každé sondy pro testování kontroly kvality. VAROVÁNÍ: Vzorky slz nelze odebírat pomocí elektronických kontrolních karet. NESNAŽTE SE odebírat slzy nebo kontrolní roztoky modrou elektronickou kontrolní kartou. TESTOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ KONTROLNÍ KARTY 1. Připojení elektrické kontrolní karty k sondě. Rozsvítí se zelené světlo na horním okraji sondy a sonda zapíská. Počkejte přibližně pět sekund, než sonda znovu zapíská a zelené světlo se vypne. 2. Po vypnutí zeleného světla uložte sondu do čtečky. Na LCD se objeví číslo kódu. Pro elektronické kontrolní karty není nezbytné zadávat specifický kód. Stisknutím OK přijmete jakýkoliv kód. 3. LCD zobrazí výsledek testu, který by měl zapadat do rozpětí očekávaných hodnot vyznačených v Návodu k použití dodávaného s elektronickými kontrolními kartami. Vyjměte sondu a stisknutím klávesy RECALL potvrďte, že výsledek testu byl správně uložen v paměti. Postup opakujte s druhou sondou. Zapište datum a výsledky testu elektronické kontrolní karty do protokolu kvality. 4

7 KONTROLNÍ ROZTOKY Správná laboratorní praxe doporučuje používat kontrolní roztoky o normální a vysoké osmolaritě k zajištění toho, že systém TearLab Osmolarity řádně funguje a že se test řádně provádí. Rutinní používání kontrolního roztoku TearLab Osmolarity umožňuje laboratořím sledovat každodenní odchylky testů, chování testovacích sad v jednotlivých šaržích a napomáhat při školení obsluhy. Tyto kontroly lze rovněž používat k odstranění závad způsobených neplatnými výsledky a k identifikaci zvýšení náhodné nebo systematické chyby. Se systémem TearLab Osmolarity by se měly používat pouze kontrolní roztoky TearLab Osmolarity. Kontrolní roztoky Osmolarity nejsou součástí systému TearLab Osmolarity ani testovacích karet TearLab Osmolarity. Kontrolní roztoky normální a vysoké osmolarity jsou k dispozici ve skleněných ampulích na jednorázové použití, které lze zakoupit samostatně. Obraťte se na svého místního prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab s žádostí o další informace o tom, jak objednávat kontrolní roztoky TearLab Osmolarity. Další podrobnosti viz bod "Testování kontrol osmolarity" na straně 7 této příručky, kde je popsán postup testování kontrol osmolarity. MATERIÁL VZORKŮ Lze použít vzorky lidských slz. Vzorky slz odeberte přímo z oka. Neodebírejte vzorky slz od pacientů, kteří dvě hodiny před testováním používali oční kapky. Nepoužívejte vzorky slz od pacientů, kteří mají na očních víčkách make-up. Neodebírejte vzorky slz od pacientů dříve než za 10 minut po odstranění make-upu na očních víčkách. Neodebírejte vzorky slz a ani je neuchovávejte pro pozdější přepravu či testování. Neodebírejte vzorky slz po barvení povrchu oka. Neodebírejte vzorky slz po invazivním diagnostickém testování oka. Neodebírejte vzorky slz od pacientů dříve než za 10 minut po vyšetření štěrbinovou lampou. Nepoužívejte slzy od pacienta, který pláče. VAROVÁNÍ: Jestliže výsledky testů elektronické kontrolní karty nebo kontrolního roztoku normální a vysoké osmolarity neodpovídají rozpětí očekávaných hodnot, pacienty netestujte. Obraťte se na svého místního prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab s žádostí o pomoc. OSMOLARITY TEST JAK SE PROVÁDÍ OSMOLARITY TEST POZNÁMKA: Při odběru slz používejte vhodné klinicky hygienické metody. Použité testovací karty zlikvidujte v nádobě na biologický nebezpečný odpad. PŘED KAŽDÝM TESTEM: Vyjměte ze čtečky jednu ze sond. Na LCD se objeví "Ready"[připraven]. POZNÁMKA: Pokud se na čtečce "Ready"[připraven] neobjeví, vzorky slz neodebírejte. Křídlo KRYT Vyjměte testovací kartu z obalu a nasaďte ji na sondu. Jakmile kartu správně nasadíte, sonda zapíská a rozsvítí se zelené světlo. Zelené světlo zůstane svítit, dokud se neodeberou slzy nebo vyprší doba zapnutí sondy (po dvou minutách). Sejměte ochranný kryt pevným přidržením křidélek testovací karty a vytažením pouzdra nahoru a ven z testovací karty. VAROVÁNÍ: Testovací kartu bez ochranného krytu je nutno považovat za použitou. NEPOUŽÍVEJTE k testování pacienta. 5

8 POSTUP PŘI ODBĚRU SLZ POZNÁMKA: Podrobnosti o kontrolách osmolarity viz bod "Testování kontrol osmolarity" na straně 7. Posaďte pacienta s bradou nakloněnou vzhůru a očima směřujícíma ke stropu. Jednu ruku položte na obličej pro dosažení stability. Nestahujte oční víčko dolů nebo mimo oko. Umístěte hrot sondy hned nad spodní oční víčko. Lehce spusťte sondu dolů, dokud se spodní okraj hrotu nedotkne tenké vrstvy vlhkosti mezi očním víčkem a okem. Není nutné jej tlačit dovnitř k oku. Po úspěšném odběru slz sonda zapíská a zelené světlo světlo zhasne. Jestliže sonda během několika sekund nezapípá, vyjměte jej a požádejte pacienta, aby mrkl, poté proces znovu opakujte. POZNÁMKA: Když je slz velmi málo, někdy dochází při vytažení sondy k narušení povrchového napětí slzného menisku, což umožní slzám vniknout do mikrofluidního kanálu. V tomto případě bude sonda při vytažení pípat a signalizovat úspěšný odběr slz. JAK ZÍSKAT VÝSLEDEK Umístěte kód na horní stranu testovací karty (viz příklad na obrázku). Vložte sondu do kolébky na čtečce do 40 sekund od odběru vzorku. Pro výběr kódu testovací karty ihned stiskněte klávesu RECALL pod šipkami ukazujícími nahoru a dolů. DŮLEŽITÉ: Jestliže si kód nevyberete během osmi sekund, čtečka automaticky použije implicitní kód zobrazený na LCD. Pro získání přesného výsledku testu osmolarity je důležité vybrat správný kód. Pro přijetí kódu stiskněte klávesu OK nebo počkejte osm sekund. Výsledek testu se zobrazí za několik sekund. Do grafu pacienta zaznamenejte datum a výsledky testu. Vyjměte použitou testovací kartu ze sondy tím, že palcem zatlačíte horní stranu testovací karty dopředu. Nevytahujte z křidélek. Testovací kartu zlikvidujte v nádobě na biologický nebezpečný odpad. 6

9 TESTOVÁNÍ KONTROL OSMOLARITY 1. Nasaďte na sondu novou testovací kartu (viz bod "Jak provádět test osmolarity" této příručky na straně 5). Zvolte kontrolní roztok o normální osmolaritě a poklepáním na hrdlo ampule odstraňte veškerou tekutinu. Stáhněte celé modré pryžové pouzdro dolů přes hrdlo ampule. Odlomte horní část ampule. Zlikvidujte horní část ampule v nádobě na ostré předměty. Modré pryžové pouzdro uschovejte pro budoucí použití. Obraťte ampuli dnem vzhůru (tekutina se nerozlije) a dotkněte se hrotem testovací karty kontrolního roztoku, dokud sonda nezapípá a zelené světlo nezhasne. 2. Postupujte podle bodu "Jak získat výsledek" na straně 6 v bodě "Jak provádět test osmolarity". 3. Potvrďte, že výsledek tesu v mezích očekávané hodnoty vyznačené na příbalové informaci kontrolního roztoku. Zlikvidujte ampuli v nádobě na ostré předměty. 4. Do protokolu kvality zaznamenejte datum a výsledek testu. 5. S druhou sondou a novou testovací kartou opakujte kroky 1 až 4 s kontrolním roztokem vysoké osmolarity. VAROVÁNÍ: Jestliže výsledky testů kontrolního roztoku normální nebo vysoké osmolarity neodpovídají rozpětí očekávaných hodnot, pacienty NETESTUJTE. Obraťte se na svého místního prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab ve Vašem regionu s žádostí o pomoc. CHOVÁNÍ CHARAKTERISTIKY CHOVÁNÍ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ Výsledky testu TearLab se zobrazí na LCD v mosms/l. Není zapotřebí žádných výpočtů. Klinická literatura často uvádí buď osmolaritu (mosms/l) nebo osmolalitu (mosms/kg). V slzách je rozdíl mezi osmolaritou a osmolalitou nevýznamný a je běžné, že se v klinické literatuře tyto termíny při použití zaměňují. 4 Rozsah měření TearLab je lineární od 275 do 400 mosms/l. Výsledky testů mimo toto rozpětí budou hlášeny buď jako "Below Range" [nižší než rozsah], což znamená naměřenou hodnotu pod 275 mosms/l nebo "Above Range"[vyšší než rozsah], což znamená naměřenou hodnotu nad 400 mosms/l. Osmolarity mimo uvedený rozsah jsou velmi vzácné a měly by být potvrzeny následným testem, protože hodnoty mimo rozsah měření mohou být známkou chyby (např. uživatelská chyba během testu). OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY Referenční hodnoty osmolarity slz pro normální pacienty a pacienty se syndromem suchého oka: Normální pacienti: mosms/l (průměr 302 mosms/l) 5 Pacienti se syndromem suchého oka: > 316 mosms/l (průměr 327 mosms/l) 5 7

10 TECHNICKÉ PARAMETRY POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ Používejte pouze napájecí zdroj model Model PDM30US12 (XP Power) NAPÁJECÍ ZDROJ Vstupní napětí: V střídavých Vstupní proud: 0,6 a MAX Frekvence: Hz Výstupní napětí: 12 V stejnosměrných Výstupní proud: 2,5 A Třída II Nepřetržitý provoz KLASIFIKACE SYSTÉMU Třída II: napájeno zdrojem třídy II Použitý díl typu B Nepřetržitý provoz NAPÁJECÍ ZDROJ SONDY Vstup: 4,5-5,5 V stejnosměrných, 0,6 a Vnitřní napájení z dobíjitelné baterie Nepřetržitý provoz PODMÍNKY PROSTŘEDÍ Teplota při přepravě a uchovávání: 2 35 C/36 95 F Relativní vlhkost při přepravě a uchovávání: 10 až 85 % nekondenzující Nadmořská výška při přepravě a uchovávání: metrů Provozní teplota: C/59-86 F Provozní nadmořská výška: metrů Provozní relativní vlhkost: 10 až 85 % nekondenzující RIZIKA... Systém TearLab Osmolarity je konstruován jako stabilní, spolehlivý a bezpečný a byl vyvíjen, vyroben a uváděn na trh v rámci systému řízení kvality certifikováno podle ISO (2003). Systém TearLab Osmolarity splňuje směrnici WEEE 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních IEC zdravotnické elektrické zařízení Všeobecné požadavky na základní bezpečnosti a zásadní prvky chování Testovací karty TearLab Osmolarity neobsahují reagencie ani chemikálie. Zařízení není vhodné k použití za přítomnosti směsi hořlavých anestetik se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusným. Americká akademie očního lékařství (AAO) uvádí: "Má se za to, že lidské slzy neobsahují významná množství patogenů přenášených krví, a proto nevyžadují bezpečnostní opatření proti patogenům přenášeným krví OSHA [Úřad pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci], ale expozice lidským slzám kontaminovaným krví... vyžaduje použití bezpečnostních opatření proti patogenům přenášeným krví." 6 Metody správného nakládání a likvidace použitých testovacích karet by se měly určit podle příslušných státních a federálních předpisů. TearLab je určen k odběru vzorků slz z oka, což je nesterilní prostředí. AAO vydala směrnici pro minimalizaci přenosu infekčních látek z povrchu oka. Prevence přenosu těchto patogenů vyžaduje dobré hygienické techniky, například mytí rukou a nástrojů, které se dotýkají oka. Viz bod "Údržba" na straně 9 této příručky, kde je popsáno správné čištění čtečky TearLab a sondy. Testovací karty TearLab Osmolarity jsou pro jednorázové použití v klinicky hygienickém individuálním obalu a obsahují ochranný kryt. Testovací kartu nikdy znovu nepoužívejte ani se jí nepokoušejte čistit. Po odstranění ochranného krytu se nedotýkejte hrotu testovací karty. 8

11 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Pouze pro profesionální diagnostiku in vitro. Používejte pouze při teplotě prostředí C/59 86 F. Časový spínač sondy: Pro ochranu životnosti baterie je sonda naprogramována na vstup do klidového režimu automaticky dvě minuty po zapnutí. Když se sonda nepoužívá 30 dnů nebo déle, uložte ji v magnetickém kartonovém pouzdře, aby se zachovala životnost baterie. Testovací karty osmolarity jsou stabilní do uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku. Do použití ponechte testovací kartu v uzavřeném vaku. Neodstraňujte ochranný kryt testovací karty, dokud nebude nasazena na sondu. Bezprostředně před odběrem slz odstraňte ochranný kryt. Jakákoliv testovací karta, která nemá ochranný kryt, by se neměla používat k testování pacienta. Testovací karta, která upadla nebo byla kontaminována bez ochranného krytu, by se neměla používat k testování pacienta. Měření by se nemělo provádět, pokud sonda, která obsahuje testovací kartu se vzorkem pacienta, byla upuštěna na zem. Zlikvidujte testovací kartu a otestujte pomocí elektronické kontrolní karty, abyste ověřili, že se sonda správně chová. Nedotýkejte se hrotu testovací karty. Testovací karty jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Testovací kartu nikdy znovu nepoužívejte ani se jí nepokoušejte čistit. Vložte sondu do kolébky na čtečce do 40 sekund od odběru vzorku, jinak se sonda vypne (T/O). Sonda vydá jako připomínku řadu pípnutí přibližně 30 sekund po odběru slz, aby upozornilo na nutnost ji neprodleně vložit do kolébky. Sonda vložená do kolébky ve čtečce po 40 sekundách zobrazí chybové hlášení "Pen T/O"[sonda vypnuta] data se ztratí a test bude neplatný. Testovací karta by se neměla vyjímat po odběru slz nebo před uložením do kolébky, jinak budou data ztracena. O odběr slz se nepokoušejte, pokud na sondě nesvítí zelené světlo. Zelené světlo nebude svítit, pokud je baterie vybitá nebo používá-li se testovací karta. Nevyjímejte testovací kartu ze sondy po odběru slz, dokud se nezobrazilo měření. Vyjmutí testovací karty ze sondy před vložením do kolébky vymaže paměť sondy a data se ztratí. Sonda nerozpozná tekutinou naplněnou testovací kartu, pokud bude vyjmuta a znovu na sondu nasazena. Další informace viz bod "Materiál vzorku" na straně 5 a bod "Jak provádět test osmolarity" na straně 5 této příručky, kde jsou pokyny pro odběr vzorku slz. Před použitím zkontrolujte, zda-li není poškozena čtečka, sonda a testovací karta. Jestliže se cokoliv poškodí, neprovádějte testování, dokud se neověří chování systému jak pomocí elektronických kontrolních karet, tak kontrolních roztoků osmolarity. ÚDRŽBA Systém TearLab Osmolarity je určen pro práci bez přímého servisu nebo preventivní údržby. Jestliže kontrola kvality nebude úspěšná, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. Čtečku TearLab a sondy lze čistit vlhkým hadříkem nebo tampónem namočeným v alkoholu podle potřeby. Při čištění je důležité uchovávat elektronické kontakty sondy a čtečky v suchu. Elektronické kontakty a port pro uložení sondy musí být rovněž zbaven prachu a nečistot. Baterie sondy nelze vyměnit. Jestliže dobíjení baterie sondy selže, obraťte se na svého prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab a zakupte náhradní sondu. Testovací karty by nikdy neměly přijít do styku s čisticími kapalinami. TECHNICKÝ SERVIS Obraťte se na svého místního prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab. Viz kontaktní informace na zadní straně NÁHRADNÍ DÍLY Při objednávkách náhradních dílů se obraťte na svého místního prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab ve Vašem regionu s žádostí o pomoc. 9

12 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD PROBLÉM VYSVĚTLENÍ ČINNOST Testovací karta je nasazena, zelené světlo nesvítí a sonda nepípá. Sonda začne pípat přibližně za 30 sekund po odběru slz. Zelené světlo sondy s nasazenou nepoužitou testovací kartou se vypne před odběrem slz. Elektronická kontrolní karta nespadá do rozsahu očekávaných hodnot. Kontrolní roztok osmolarity nespadá do rozsahu očekávaných hodnot. Když je sonda vyjmuta ze čtečky, dvakrát zapípá a LCD zobrazí "Bat Low"[baterie vybitá]. LCD čtečky zobrazuje "Used T/C"[použitá testovací karta]. LCD čtečky zobrazuje "Pen T/O"[sonda vypnuta]. LCD čtečky zobrazuje "Above Range"[nad horní mezí rozsahu]. A. Testovací karta není správně nasazena. B. Testovací karta již byla použita. C. Baterie sondy je vybitá. D. Elektrické kontakty sondy jsou opotřebované. Sonda se vypne za 10 sekund. 1. Uplynuly dvě minuty od nasazení testovací karty a sonda přešla do klidového režimu. 2. Baterie v sondě je příliš vybitá na odběr slz. Systém TearLab Osmolarity nesplňuje technické parametry výrobce. Buď testovací karty nebo systém TearLab Osmolarity nesplňuje technické parametry výrobce. Baterie sondy je vybitá a testování nelze provádět. Testovací karta již byla použita. Testovací karty jsou určeny k jednorázovému použití. Sonda nepřijme testovací kartu, která již byla dříve použita k odběru vzorků slz. Sonda nebyla vloženo do kolébky čtečky do 40 sekund od odběru slz. Data jsou ztracena. Výsledek testu byl nad 400 mosms/l. 1. Vyjměte testovací kartu a znovu ji nasaďte, pokud je stále nasazen ochranný kryt. NIKDY nepoužívejte testovací kartu, která nemá ochranný kryt. 2. Vložte sondu do kolébky na čtečce pro vyhodnocení úrovně dobití baterie. 3. K potvrzení funkce sondy použijte elektronickou kontrolní kartu. 4. Vyzkoušejte novou testovací kartu. 5. Obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. Ihned uložte sondu do kolébky na čtečce. Sonda se musí vždy uložit do kolébky do 40 sekund od odběru slz. 1. Vyjměte nepoužitou testovací kartu a znovu ji na sondu nasaďte. Přistupte k odběru slz. 2. Umístěte sondu do kolébky, aby bylo možné nové dobití baterie. LCD tečky bude indikovat stav dobíjení baterie. Opakovaně otestujte pomocí druhé elektronické kontrolní karty. Jestliže výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. 1. Zkontrolujte dobu použitelnosti testovací karty a kontrol osmolarity. 2. Testování s elektronickou kontrolní kartou. A. Jestliže jsou výsledky mimo rozsah, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. B. Jestliže jsou výsledky v rozpětí, opakovaně otestujte kontroly osmolarity. Jestliže jsou výsledky stále mimo rozsah, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. 3. Neprovádějte testování pacienta, dokud nebudou výsledky kontroly osmolarity v rámci rozpětí očekávaných hodnot. Vložte sondu do kolébky na čtečce pro dobití baterie. Testovací kartu zlikvidujte v nádobě na biologický nebezpečný odpad. Připojte novou testovací kartu a přistupte k testování. Bude-li to nezbytné, poslední test lze vyvolat stisknutím a přidržením klávesy RECALL. Pacienta znovu otestujte s novou testovací kartou. Vložte sondu do kolébky čtečky do 40 sekund od odběru slz. Ověřte funkci postupy kontroly kvality. Znovu otestujte pacienta, protože hodnoty mimo rozsah pro měření mohou být příznakem chyby. Jakmile se to potvrdí, zaznamenejte výsledek pacienta jako "Nad 400 mosms/l." 10

13 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD PROBLÉM VYSVĚTLENÍ ČINNOST LCD čtečky zobrazuje "Below Range"[pod dolní mezí rozsahu]. Je nutné potvrdit, který kód testovací karty byl zadán do čtečky po provedení test osmolarity. Čtečka nedokáže detekovat sondu uložené v kolébce. LCD čtečky zobrazuje "E51". Výsledek testu byl pod 275 mosms/l. Není jisté, zda-li byl na čtečce během testu zadán správný kód testovací karty. Výsledek testu osmolarity může být nepřesný. Selhání elektrického kontaktu sondy nebo čtečky. Chyba komunikace mezi sondou a čtečkou. Ověřte funkci postupy kontroly kvality. Znovu otestujte pacienta, protože hodnoty mimo rozsah pro měření mohou být příznakem chyby. Jakmile se to potvrdí, zaznamenejte výsledek pacienta jako "Pod 275 mosms/l." Použijte kteroukoliv sondu otestujte s elektronickou kontrolní kartou ve stejném portu kolébky jako u dotčeného testu. Kód testovací karty, který se zobrazí na čtečce LCD, bude stejný kód, jako při posledním provedeném testu. Ověřte, zda-li tento kód testovací karty odpovídá kódu pro dotčený test. Pokud neodpovídá, neberte výsledek testu osmolarity v úvahu. Vložte sondu do kolébky, dobijte baterie a znovu otestujte s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. Vložte sondu do kolébky, dobijte baterie a znovu otestujte s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. LCD čtečky zobrazuje "E52". Sonda nereaguje na čtečku. Vložte sondu do kolébky, dobijte baterie a znovu otestujte s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. LCD čtečky zobrazuje "E53". LCD čtečky zobrazuje "E54". LCD čtečky zobrazuje "E55". LCD čtečky zobrazuje "E56". Chyba komunikačního protokolu mezi sondou a čtečkou. Software čtečky a sonda neodpovídá - chyby sladění. Chyba nekompatibilita verzí firmwaru čtečky a sondy. Sonda neobstála v kontrole relé před měřením. Vložte sondu do kolébky, dobijte baterie a znovu otestujte s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. Testování s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. Testování s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. Testování s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. LCD čtečky zobrazuje "E57". Baterii sondy nelze dobít. Testování s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. LCD čtečky zobrazuje "E58". Pokus o měření nekalibrovanou sondou. Testování s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. 11

14 ZÁRUKA... Čtečka a sondy TearLab (dále "výrobek") jsou pokryta zárukou proti vadám na materiálu a dílenském provedení po dobu 12 měsíců od dne dodávky. Shora uvedená záruka je poskytnuta s výhradou následujících podmínek a výjimek: Záruka nezahrnuje opravu závad vzniklých kvůli nesprávnému nakládání s výrobkem nebo použitím k jinému než určenému účelu. Záruka se nevztahuje na spotřební předměty, jako jsou testovací karty. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé během přepravy. Záruční servis smí provádět pouze TearLab Corporation (dále "TearLab") nebo její autorizovaný zástupce. Záruka je neplatná, pokud byl výrobek upraven či opraven kýmkoliv jiným než TearLab nebo jejím autorizovaným zástupcem. Záruka je nepřevoditelná. Záruka je neplatná, pokud byla odstraněna či pozměněna visačka se sériovým číslem. Jestliže výrobek nesplňuje shora uvedenou záruku, můžete výrobek, který nevyhovuje záruce, vrátit během 12měsíčního záručního období společně s (a) kopií potvrzení o prodeji výrobku (pro účely potvrzení platné záruční doby) a s (b) číslem Oprávnění pro vrácení materiálu (dále "RMA") pro vadný výrobek, které získáte od TearLab před zahájením přepravy vadného výrobku do TearLab. Výrobky vrácené bez potvrzení o prodeji a platného čísla RMA Vám budou vráceny bez dalšího závazku TearLab vůči takovému výrobku. Pokud vrátíte výrobek ve shodě se shora uvedenými požadavky, TearLab výrobek opraví nebo vymění, co nejdříve to bude přiměřeně proveditelné. VÝMĚNA NEVYHOVUJÍCÍCH VÝROBKŮ ZE STRANY TearLab, JAK JE SHORA UVEDENO, BUDE VAŠÍM VÝLUČNÝM a VÝHRADNÍM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM PRO PŘÍPAD PORUŠENÍ SHORA UVEDENÉ ZÁRUKY. S VÝJIMKOU SHORA UVEDENÉ ZÁRUKY JE VÝROBEK DODÁVÁN V PŮVODNÍM STAVU. TearLab NE POSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ VÝSLOVNÉ ČI NEPŘÍMÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE VÝROBKU a VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO UPLATNITELNOSTI NA TRHU. V případě, že dojde k problémům při použití systému TearLab Osmolarity, obraťte se prosím na místního prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab. TECHNICKÉ PARAMETRY EN 55011: 2007, Skupina 1, třída "A" vedené emise EMC a BEZPEČNOST KMITOČTOVÝ ROZSAH 0,15 MHz-30,00 MHz EN : 2006 Rušení (klik) EN 55011: 2007, Skupina 1, třída "A" vyzařované emise EN : 2000/A2: 2005 Harmonické složky napájecího vedení EN : 1995/A1: 2001/A2: 2005 Míhavý impulz napájecího vedení 0,15 MHz 30,00 MHz1 30,00 MHz-1000 MHz Až do 40. harmonické složky Méně nebo rovno 4 % maximálního relativního napěťového náboje, hodnota D (T) menší nebo rovna 3 % po více než 200 ms POZNÁMKA 1: V tomto kmitočtovém rozsahu nebylo zjištěno žádné diskontinuální rušení (kliky). 12

15 TECHNICKÉ PARAMETRY IEC : 1995/A1: 1998/A2: Odolnost proti elektrostatickému výboji IEC : Odolnost proti vyzařovaným vysokofrekvenčním polím IEC : Dodatek 1: Odolnost proti rychlému elektrickému přechodu IEC : Odolnost proti bleskovému rázovému impulzu IEC : 2004/A2: Vysokofrekvenční odolnost ve společném režimu IEC : 1993/A1: 2000 Magnetické pole kmitočtu napájení Odolnost IEC : Poklesy napětí a zkrat Přerušení MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ TESTU POŽADOVANÁ PODLE EN PRO ZAŘÍZENÍ PODPORUJÍCÍ JINÉ NEŽ ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ FUNKCE Výboj ve vzduchu až do +/- 8 kv Kontaktní výboj až do +/- 6 kv Síla vyzařovaného pole 3 V/m Od MHz (80% 1 khz) Impulzy napájecího vedení +/- 2 kv stejnosměrné; Impulzy vstup/výstup vedení +/- 1 kv Rázový impulz napájecího vedení +/- 2V ve společném +/- 1 kv v diferenciálním režimu 150 khz 80 MHz při 3 Vrms 1 khz 80% modulovaná amplituda Helmholtzova cívka při 50 Hz a 60 Hz, do 3 a (rms) na metr Poklesy napětí > 95 %, 30 % a 60 %, přerušení > 95 % DOKONČENÁ ÚROVEŇ TESTŮ Výboj ve vzduchu až do +/- 8 kv Kontaktní výboj až do +/- 6 kv Síla vyzařovaného pole 3 V/m Od MHz (80% 1 khz) Impulzy napájecího vedení +/- 2 kv stejnosměrné; Impulzy vstup/výstup vedení +/- 1 kv Rázový impulz napájecího vedení +/- 2V ve společném +/- 1 kv v diferenciálním režimu 150 khz 80 MHz při 3 Vrms 1 khz 80% modulovaná amplituda Helmholtzova cívka při 50 Hz a 60 Hz, do 3 a (rms) na metr Poklesy napětí > 95 %, 30 % a 60 %, přerušení > 95 % Systém TearLab Osmolarity je určen k používání v elektromagnetickém prostředí s kontrolovanými vysokofrekvenčními rušivými jevy. Uživatel systému TearLab Osmolarity může pomoci při odstranění elektromagnetického rušení tím, že bude udržovat minimální vzdálenost mezi přenosnými a mobilními telekomunikačními zařízeními (vysílače) a zařízením TearLab - v závislosti na výkonu dále popsaných telekomunikačních zařízení. BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOST ZÁVISÍ NA KMITOČTU V M Jmenovitý maximální výkon vysílače ve W 150 khz až 80 MHz d={ 3,5/V1 } P 80 khz až 800 MHz d={ 3,5/E1 } P 800 MHz až 2,5 GHz d={ 7/E1 } P 0,01 0,12 0,04 0,08 0,1 0,37 0,11 0,22 1 1,17 0,35 0, ,7 1,11 2, ,67 3,50 7,00 Pro vysílače s maximálním jmenovitým výkonem, které nejsou shora uvedeny: Pro zjištění doporučené bezpečnostní vzdálenosti používejte rovnici v příslušném sloupci. P je maximální jmenovitý výkon vysílače ve wattech (W) podle technických parametrů výrobce vysílače. POZNÁMKA: Tyto směrnice nemusí platit ve všech případech. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno absorpcemi a odrazy od budov, předmětů a lidí. 13

16 LITERATURA... LITERATURA 1. Sullivan DA, Dartt DA, et al. Lachrymal Gland, Tear Film, and Dry Eye Syndromes 2: Basic Science and Clinical Relevance. Advances in Experimental Medicine and Biology. 1998; Definition and Classification of Dry Eye. Report of the Diagnosis and Classification Subcommittee of the Dry Eye Workshop (DEWS). The Ocular Surface. 2007;5(2): Pedersen-Bjergaard K, Smidt BC. Electrolytic conductivity, osmotic pressure, and hydrogen ion concentration of human lachrymal fluid. Acta Derm Venereol Suppl (Stockh). 1952;32(29): Erstad BL. Osmolality and Osmolarity: Narrowing the Terminology Gap. Pharmacotherapy. 2003;23(9): Tomlinson, A, Khanal, K, Ramaesh, C et al, Diaper et al, Tear Film Osmolarity: Determination of a Referent for Dry Eye Diagnosis. IOVS. 2006;47(10). 6. Minimizing Transmission of Bloodborne Pathogens and Surface Infectious Agents in Ophthalmic Offices and Operating Rooms. American Academy of Ophthalmology, Information Statement. K dispozici na adrese: Accessed March 1, GLOSÁŘ SYMBOLŮ Datum výrobky Použitelné do Výrobce Sériové číslo Zařízení pro diagnostiku in vitro Prostudujte návod k použití Katalogové číslo Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii Kontrola Použitý díl typu B IEC TearLab Corporation High Bluff Drive, Suite 200 San Diego, CA Tel: Web: Cavendish Scott Ltd. PO Box 107 SG5 1FW, England Může být využít jeden či více následujících patentů: Patenty USA č. 7,017,394; 7,051,569; 7,111,502; 7,129,717; 7,204, REV A 2009 TearLab Corporation 14

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka.

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite Elite Model číslo S600 Pro diagnostické použití in vitro Copyright 2013 Leica Biosystems - Všechna práva vyhrazena

Více

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Návod k použit Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Leica IP S Tiskárna pro podložní skla Návod k použití Leica IP S Obj. č. 14 0601

Více

Následující symboly a zkratky jsou použity pro označení přístroje a v návodu na použití přístroje Afinion AS100.

Následující symboly a zkratky jsou použity pro označení přístroje a v návodu na použití přístroje Afinion AS100. NÁVOD NA POUŽITÍ Symboly a zkratky Následující symboly a zkratky jsou použity pro označení přístroje a v návodu na použití přístroje Afinion AS100. Zkratky/Kódování Význam Vyhovující Evropské Směrnici

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Obsah Úvod............................................................... 1 Účel použití.......................................................... 1 Indikace..................................................................

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Návod k použití. DIAGNOcam 2170. Vždy na bezpečné straně.

Návod k použití. DIAGNOcam 2170. Vždy na bezpečné straně. Návod k použití DIAGNOcam 2170 Vždy na bezpečné straně. Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39

Více

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204 Návod k obsluze Analytické váhy Excellence Modely XPE www.mt.com XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect F F Obsah 1 Úvod 11 1.1 Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: 11 2 Bezpečnostní informace

Více

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití NUK Dětský teploměr 10.256.345 Návod k použití Gratulujeme vybrali jste si vysoce kvalitní výrobek značky NUK! Dětský teploměr NUK 2 v 1 přináší rychlé a spolehlivé měření teploty, měří se v uchu nebo

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer

VT02, VT04. Uživatelská příručka. Visual IR Thermometer VT02, VT04 Visual IR Thermometer Uživatelská příručka October 2012, Rev.1, 7/13 (Czech) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Více

2005 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

2005 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. O této uživatelské příručce Tato Uživatelská příručka obsahuje informace potřebné k instalaci tiskárny. Kromě toho také poskytuje všechny podrobné pokyny týkající se používání tiskárny a informace o údržbě

Více

Návod k obsluze. System STYLISTIC Q550

Návod k obsluze. System STYLISTIC Q550 Návod k obsluze System STYLISTIC Q550 Blahopřejeme vám k rozhodnutí pro vyspělý výrobek firmy Fujitsu. Aktuální informace k našim výrobkům, rady, aktualizace atd. naleznete na Internetu: "http://ts.fujitsu.com"

Více

CZ7602. Notebook uživatelská příručka

CZ7602. Notebook uživatelská příručka CZ7602 Notebook uživatelská příručka Listopad 2011 Obsah Kapitola 1:: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-E730. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné otázky

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Na obalovém materiálu, identifikačním štítku na přístroji a v příručce se mohou vyskytovat následující symboly nebo zkratky: In vitro diagnostikum Tento výrobek splňuje požadavky

Více

Analyzátor COBAS TaqMan 48 Příručka k přístroji

Analyzátor COBAS TaqMan 48 Příručka k přístroji Analyzátor COBAS TaqMan 48 Příručka k přístroji Pro použití s provozní příručkou pro software AMPLILINK, verze 3.2 a 3.3 COBAS TaqMan 48 Informace o dokumentu Historie revizí Verze příručky Verze software

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com

LG-P700. Uživatelská příručka Návod na používanie Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

Více

Uživatelská příručka. Řada Optima XPN. Preparativní ultracentrifugy Pro diagnostické použití in vitro. PN B08104AB Leden 2014

Uživatelská příručka. Řada Optima XPN. Preparativní ultracentrifugy Pro diagnostické použití in vitro. PN B08104AB Leden 2014 Uživatelská příručka Řada Optima XPN Preparativní ultracentrifugy Pro diagnostické použití in vitro Leden 2014 Beckman Coulter, Inc. 250 S. Kraemer Blvd. Brea, CA 92821 U.S.A. Optima XPN Ultracentrifuga

Více

Skenery Kodak řady i5000

Skenery Kodak řady i5000 Skenery Kodak řady i5000 Uživatelská příručka A-61670_cs 5K3557 Bezpečnost Bezpečnostní opatření pro uživatele Stolní skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 57,6 kg a po

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Verze 1.0 Česky. Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka

Verze 1.0 Česky. Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka Verze 1.0 Česky Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka ScanStation P20, Úvod Úvod 2 Nákup Gratulujeme Vám k nákupu přístroje ScanStation P20. Tento manuál obsahuje důležitá bezpečnostní pravidla a

Více

Ventilační systémy AVEA. Uživatelský manuál

Ventilační systémy AVEA. Uživatelský manuál Ventilační systémy AVEA Uživatelský manuál ii Uživatelský manuál Tento dokument je chráněn zákony USA a mezinárodními zákony na ochranu autorských práv. Tento dokument jako celek ani žádná jeho část nesmí

Více

DEFIBRILÁTOR HEARTSTART FRx

DEFIBRILÁTOR HEARTSTART FRx DEFIBRILÁTOR HEARTSTART FRx PŘÍRUČKA UŽIVATELE 861304 5. vydání Záměrně ponecháno prázdné. Záměrně ponecháno prázdné. Defibrilátor HeartStart FRx STRUČNÉ POKYNY Zjistěte známky náhlé srdeční zástavy:

Více

Pokyny pro tento návod k obsluze. Úvod. Podrobnosti o nákupu

Pokyny pro tento návod k obsluze. Úvod. Podrobnosti o nákupu Pokyny pro tento návod k obsluze Tento návod k obsluze mějte vždy po ruce v blízkosti svého počítače. Návod k obsluze a obal pečlivě uschovejte a předejte jej v případě dalšího prodeje novému vlastníkovi.

Více

STATIM 2000S/5000S. K a z e t o v ý a u t o k l á v. Příručka uživatele

STATIM 2000S/5000S. K a z e t o v ý a u t o k l á v. Příručka uživatele STATIM 2000S/5000S K a z e t o v ý a u t o k l á v Příručka uživatele STATIM 2000S/5000S Příručka uživatele 95-108430 Rev 8.0. Copyright 2010 SciCan.Všechna práva vyhrazena. Obsah 1. Úvod.............................

Více

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC

Úvodní informace. HP Mini 210 Netbook PC Úvodní informace HP Mini 210 Netbook PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více