SYSTÉM OSMOLARITY UVEDENÝ OBSAH: PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉM OSMOLARITY UVEDENÝ OBSAH: PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ:"

Transkript

1 OSMOLARITY SYSTEM UUSER živatelská MANUAL příručka

2 OBSAH UVEDENÝ OBSAH: ČTEČKA TEARLAB SONDA ELEKTRONICKÉ KONTROLNÍ KARTY Čtečka TearLab (2) Sondy TearLab individuálně v krabičkách s magnetickými kartónovými pouzdry, návody k použití a sada samolepicích identifikačních štítků Sada (2) elektronických kontrolních karet s návody k použití Uživatelská příručka TearLab Průvodci rychlými odkazy TearLab Napájecí zdroj Napájecí kabel(y) PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ: TESTOVACÍ KARTY OSMOLARITY KONTROLNÍ ROZTOKY OSMOLARITY OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝROBKU PRINCIP VÝKONU SOUČÁSTI SYSTÉMU INSTALACE SONDY TEARLAB KONTROLA KVALITY Kalibrace Elektronická kontrolní karta Kontrolní roztoky Materiál vzorků JAK SE PROVÁDÍ TEST OSMOLARITY Postup při odběru slz Testování kontrol osmolarity CHARAKTERISTIKY CHOVÁNÍ Interpretace výsledků Očekávané výsledky TECHNICKÉ PARAMETRY RIZIKA PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ÚDRŽBA TECHNICKÝ SERVIS NÁHRADNÍ DÍLY ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD ZÁRUKA EMC A BEZPEČNOST LITERATURA

3 INFORMACE O VÝROBKU Systém TearLab osmolarity je zařízení pro odběr slz a jejich testování ke kvantitativnímu měření osmolarity (koncentrace rozpuštěných, aktivních částic v roztoku) lidských slz u normálních pacientů a pacientů se syndromem suchého oka. Systém TearLab je určeno pouze pro profesionální diagnostiku in vitro. Slzy hrají zásadní úlohu při udržování neporušenosti povrchu oka, ochraně proti napadení mikroby a zachování ostrosti vidění. Tyto funkce jsou na druhou stranu jsou kriticky závislé na složení a stabilitě struktury slzného filmu. Narušení, nedostatečnost nebo nepřítomnost slzného filmu může mít na oko závažný dopad. Související poruchy mohou způsobit desikaci rohovkového epitelu, ulceraci a perforaci rohovky, zvýšený výskyt infekčních onemocnění a další klinické stavy. 1 Hyperosmolarita byla popsána v literatuře jako primární ukazatel narušení integrity slzného filmu. 2 Když se naruší buď množství nebo kvalita vylučovaných slz (což je známo jako nedostatek vody nebo evaporativní syndrom suchého oka), zvýšené rychlosti odpařování mají za následek koncentrovaný slzný film (zvýšená osmolarita), který způsobuje namáhání rohovkového epitelu a spojivky. Testovací karta TearLab Osmolarity ve spojení se systémem TearLab Osmolarity přináší rychlou a jednoduchou metodu pro stanovení osmolarity slz pomocí nanolitrových (nl) objemů slz odebraných přímo z okraje očního víčka. Pro provedení testu přitlačte novou testovací kartu na sondu a dotkněte se hrotem sondy slzného menisku umístěného nad spodním očním víčkem. Po úspěšném odběru vložte sondu do čtečky, která zobrazí výsledek kvantitativního testu slzné osmolarity na displeji z tekutých krystalů. (LCD). Systém TearLab Osmolarity zjednodušuje proces odběru slz odstraněním potřeby převádět vzorky slz a snižuje riziko odpaření. PRINCIP VÝKONU Test TearLab Osmolarity využívá teplotně korigovaného měření impedance k poskytnutí nepřímého hodnocení osmolarity. 3 Po použití kalibrační křivky specifické pro každou šarži se osmolarita vypočítá a zobrazí jako kvantitativní numerická hodnota. SOUČÁSTI SYSTÉMU ČTEČKA SYSTÉMU TEARLAB OSMOLARITY Čtečka je přenosná stolní jednotka, která vypočítává a zobrazuje výsledek testu osmolarity. Čtečka má obrazovku LCD, klávesnici a externí zdroj síťového napájení. Levá a pravá kolébka umožňuje zasunout do čtečky dvě sondy. Když jsou sondy nasazeny do kolébek, čtečka automaticky převádí data vzorku slz na měření osmolarity a zobrazuje odečet na LCD displeji. ČTEČKA SYSTÉMU TEARLAB OSMOLARITY Sonda je zkonstruována k tomu, aby držela testovací kartu a umožňovala bezpečný a jednoduchý odběr slz. Elektronika v sondě potvrdí správné upevnění testovací karty na sondu, detekuje přítomnost slz v testovací kartě a signalizuje, když proběhl úspěšný odběr vzorku slz. Sonda je napájena permanentní dobíjitelnou baterií a slouží jako mechanické a elektrické rozhraní pro automatický přenos dat do čtečky po zasunutí. Každý systém osmolarity TearLab obsahuje dvě sondy, která umožňují sekvenční odběr vzorku slz od více pacientů nebo z levého a pravého oka jediného pacienta. TESTOVACÍ KARTA TEARLAB OSMOLARITY Každá testovací karta je pro jednorázové použití, je to individuálně zabalený, nesterilní, polykarbonátový mikročip obsahující (a) mikrofluidní kanálek pro odběr 50 nanolitrů (nl) slz pasivním kapilárním působením a (b) obsahuje zlaté elektrody zabudované do polykarbonátu, které umožňují palubní měření osmolarity slz. Testovací karty jsou klinicky hygienické a mají ochranný kryt, který je zapotřebí odnímat pouze po úspěšné upevnění testovací karty na sondu a bezprostředně před odběrem slz. Na každé testovací kartě je vytištěn kód, který musí být v době testování zadán do čtečky. Testovací karta je určena pro práci společně se sondou TearLab, neobsahuje chemikálie ani reagencie a odebere slzy za méně než jednu sekundu. Nezapomeňte, prosím, že testovací karty TearLab Osmolarity nejsou součástí systému TearLab Osmolarity a musí se zakoupit individuálně. ELEKTRONICKÉ KONTROLNÍ KARTY TEARLAB Dvě shodné, modré elektronické kontrolní karty pro opakovatelné použití se dodávají jako kontrola kvality výkonu, aby potvrdily, že je funkce a kalibrace systému TearLab Osmolarity v mezích technických parametrů výrobce. Elektronické kontrolní karty lze používat současně pro testování kontroly kvality, každou s jednou sondou. Elektronické kontrolní karty lze používat k ověření funkce TearLab, jestliže se s ním nevhodně zacházelo nebo pokud došlo k pádu sond na tvrdou podložku. Vzorky slz nelze odebírat pomocí elektronických kontrolních karet. 1

4 KONTROLNÍ ROZTOKY TEARLAB Kontrolní roztok TearLab Osmolarity je materiál pro kontrolu kvality používaný k ověření kvantitativního chování testovacích karet TearLab Osmolarity při jejich použití se systémem TearLab Osmolarity. Rutinní používání kontrolního roztoku TearLab Osmolarity umožňuje laboratořím sledovat každodenní odchylky testů, chování testovacích sad v jednotlivých šaržích a napomáhat při školení obsluhy. Tyto kontroly lze rovněž používat k odstranění závad způsobených neplatnými výsledky a k identifikaci zvýšení náhodné nebo systematické chyby. INSTALACE Čtečka, dvě sondy, napájecí zdroj, napájecí kabel a elektronické kontrolní karty se dodávají společně s příručkou uživatele a průvodci rychlými odkazy. Otevřete krabici na stabilním povrchu, vyjměte součásti a postavte je na rovnou plochu tak, aby okolo čtečky byly nejméně dva palce volného prostoru. Čtečka a sondy by se neměly používat na přímém slunečním světle a měly by se přechovávat před použitím při teplotě prostředí (15-30 C/59-86 F). Po ZAPNUTÍ čtečky je nutné ji nechat před použitím zahřívat 25 minut. Čtečka bude signalizovat, až bude připravena k použití. 1. Každá sonda je dodávána se sadou identifikačních štítků, které lze připevnit na jeho zadní stranu, aby se jednotlivé sondy dala odlišit. Připevněte štítky na zadní stranu každé sondy, bude-li to žádoucí. Každá sonda se rovněž dodává s magnetickým kartónovým pouzdrem k vícenásobnému použití pro dlouhodobé uchovávání. NELIKVIDUJTE. (Viz bod "Dlouhodobé uchovávání sondy" na straně 3 této příručky.) 2. Zasuňte každou sondu do kolébky. Čtečka má dvě kolébky, které jím umožňují pojmout obě sondy. Kterákoliv sonda bude funkční v kterékoliv kolébce. 3. Zvolte napájecí kabel, který odpovídá konfiguraci Vaší místní síťové zásuvky. Připojte napájecí kabel k napájecímu zdroji, zastrčte napájecí kabel do zásuvky a připojte napájecí zdroj k zadní straně čtečky. Vyhledejte vypínač na zadní straně čtečky a nastavte jej do polohy ON. VAROVÁNÍ: Úprava tohoto zařízení se nedoporučuje, a navíc zneplatní i záruku výrobce. VÝCHOZÍ NASTAVENÍ A NAVIGACE V NABÍDCE Při prvním použití stiskněte jednou klávesu MENU pro vstup do režimu nabídky a na obrazovku nastavení. Pro přetáčení stiskněte klávesu RECALL pod šipkami ukazujícími nahoru a dolů. Stisknutím klávesy OK vyberete položku nabídky. Stisknutím klávesy MENU se vrátíte na hlavní obrazovku. Když jste v režimu testování, stisknutím klávesy RECALL zobrazíte výsledek předchozího testu. 2

5 KLÁVESY RECALL A TESTOVACÍ PAMĚŤ Jsou tu dvě klávesy RECALL výsledků předchozího testu. odpovídající levé a pravé kolébce. Klávesy RECALL se používají k prohlížení Výsledek předchozího testu vyvoláte z paměti stisknutím a přidržením klávesy RECALL. Výsledek předchozího testu se zobrazí na tmavém pozadí, aby se odlišil od výsledku aktuálního testu. Uvolněte klávesu RECALL a LCD se vrátí na aktivní obrazovku, zobrazí výsledek aktuálního testu nebo obslužnou obrazovku. V paměti se uchovává pouze výsledek posledního testu a zůstane v ní, dokud nebude čtečka VYPNUTA. Klávesy RECALL rovněž fungují jako pohyb UP[nahoru] and DOWN[dolů] při zadávání kódu nebo navigaci v nabídce. Při ZAPNUTÍ zobrazí LCD displej čtečky "Ready" [připraven], což signalizuje, že lze provádět testování. LCD se rozdělí na levou a pravou stranu, což odpovídá levé a pravé úložné kolébce. SONDY SONDY TEARLAB Každá sonda obsahuje permanentní dobíjitelnou baterii. Sondy je zapotřebí ukládat ve čtečce a nechat je před prvním použití nabíjet 20 minut. Baterie sondy se automaticky dobíjí, když je sonda umístěna ve čtečce a napájení je přepnuto na ON. Doporučujeme, aby napájení čtečky zůstalo v poloze ON pro nepřetržité dobíjení baterie. Ikona baterie je umístěna v levém a pravém rohu LCD. Přerušovaně svítící ikona baterie signalizuje její dobíjení. Pokud nesvítí přerušovaně, pak je baterie plně nabitá. U baterií sondy nedochází k přebití. VAROVÁNÍ: Slzy odebírejte pouze v případě, že svítí zelené světlo. Slzy NIKDY neodebírejte v případě, že je zelené světlo vypnuté. Jestliže je připojena testovací karty a ze sondy se neozývá pískání ani nesvítí zelené světlo, slzy NEODEBÍREJTE. VAROVÁNÍ VYBITÁ BATERIE Když se ze čtečky vyjme sonda s vybitou baterií, čtečka vydá dvě informační pípnutí a na LCD se objeví zpráva "BAT LOW"[baterie vybita]. Neprovádějte testování. Vložte sondu do kolébky na čtečce, aby se baterie dobila. Když se "BAT LOW"[baterie vybita] změní na "Ready"[připraveno], sonda je připravena k provedení testu. DLOUHODOBÉ UCHOVÁVÁNÍ SONDY Uložte krabici se sondou a magnetické kartónové pouzdro k dlouhodobému uchovávání. Sonda je balena v magnetickém kartónovém pouzdru, které sondu automaticky VYPNE, jakmile je do něho správně vloženo. Když odstraníte magnetické kartónové pouzdro, sonda se automaticky ZAPNÁ. Sonda zůstane ZAPNUTÁ na dobu neurčitou buď v režimu probuzení nebo klidu. Jestliže se sonda nepoužívá déle než 30 dnů, doporučujemeji uložit do magnetického kartónového pouzdra a v originální krabici sondu VYPNOUT, a chránit tak životnost baterie. Nesprávné uložení sondy může vést k úplnému vybití baterie na úroveň, kdy dobití již není možné. Baterie v sondě jsou permanentní a nelze je vyměňovat ani nahrazovat. Selhání baterie vyžaduje nahrazení sondy. U baterie sondy nedochází k přebití. Jestliže došlo k pádu sondy nebo nesprávnému nakládání s ní, otestujte jej elektronickou kontrolní kartou a předtím, než buďte testovat pacienty nebo kontrolní roztoky, ověřte, že správně funguje. 3

6 REŽIM PROBUZENÍ A KLIDU Když se sonda nepoužívá, přejde do klidového režimu a po připojení nové testovací karty a automaticky probudí, což signalizuje zelené světlo a písknutí. Sonda zůstane v režimu probuzení po dvě minuty. Jestliže uplynou dvě minuty bez odběru slz, sonda se vrátí do režimu klidu a zelené světlo zhasne. Sondu probudíte vyjmutí testovací karty a jejím opětovným vložením do sondy. Rozsvítí se zelené světlo a sonda zapíská. Po odběru slz má uživatel 40 sekund na vrácení sondy do čtečky, než sonda přejde do klidového režimu. Jestliže sonda vstoupí do klidového režimu po odběru slz, data se vymažou a opakované použití testovací karty nebude možné. VAROVÁNÍ: Po odběru slz je zapotřebí vždy sondu okamžitě vložit do kolébky, aby se zabránilo ztrátě dat. KONTROLA KVALITY KALIBRACE Výrobce kalibruje systém TearLab Osmolarity proti referenčnímu standardnímu roztoku připravenému ze sušeného, vysoce čistého chloridu sodného vysledovatelného podle National Institute Standards and Technology [Národní ústav pro normy a technologii] (NIST). Kalibrace ze strany uživatele se nepožaduje. ELEKTRONICKÁ KONTROLNÍ KARTA Modrou elektronickou kontrolní kartu je zapotřebí testovat na každém sondě před každým dnem testování pacienta nebo pokud došlo k pádu sondy nebo nevhodné manipulaci s ní, aby se ověřilo, že systém pracuje ve shodě s technickými parametry kalibrace z výroby. Hodnoty získané pomocí elektronické kontrolní karty by se neměly odchylovat o více než +/- 3,0 mosms/l (jednotky osmolarity) od očekávané hodnoty. Systém TearLab Osmolarity je dodáván se dvěma shodným modrými elektronickými kontrolními kartami pro opakované použití. Elektronické kontrolní karty lze používat současně u každé sondy pro testování kontroly kvality. VAROVÁNÍ: Vzorky slz nelze odebírat pomocí elektronických kontrolních karet. NESNAŽTE SE odebírat slzy nebo kontrolní roztoky modrou elektronickou kontrolní kartou. TESTOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ KONTROLNÍ KARTY 1. Připojení elektrické kontrolní karty k sondě. Rozsvítí se zelené světlo na horním okraji sondy a sonda zapíská. Počkejte přibližně pět sekund, než sonda znovu zapíská a zelené světlo se vypne. 2. Po vypnutí zeleného světla uložte sondu do čtečky. Na LCD se objeví číslo kódu. Pro elektronické kontrolní karty není nezbytné zadávat specifický kód. Stisknutím OK přijmete jakýkoliv kód. 3. LCD zobrazí výsledek testu, který by měl zapadat do rozpětí očekávaných hodnot vyznačených v Návodu k použití dodávaného s elektronickými kontrolními kartami. Vyjměte sondu a stisknutím klávesy RECALL potvrďte, že výsledek testu byl správně uložen v paměti. Postup opakujte s druhou sondou. Zapište datum a výsledky testu elektronické kontrolní karty do protokolu kvality. 4

7 KONTROLNÍ ROZTOKY Správná laboratorní praxe doporučuje používat kontrolní roztoky o normální a vysoké osmolaritě k zajištění toho, že systém TearLab Osmolarity řádně funguje a že se test řádně provádí. Rutinní používání kontrolního roztoku TearLab Osmolarity umožňuje laboratořím sledovat každodenní odchylky testů, chování testovacích sad v jednotlivých šaržích a napomáhat při školení obsluhy. Tyto kontroly lze rovněž používat k odstranění závad způsobených neplatnými výsledky a k identifikaci zvýšení náhodné nebo systematické chyby. Se systémem TearLab Osmolarity by se měly používat pouze kontrolní roztoky TearLab Osmolarity. Kontrolní roztoky Osmolarity nejsou součástí systému TearLab Osmolarity ani testovacích karet TearLab Osmolarity. Kontrolní roztoky normální a vysoké osmolarity jsou k dispozici ve skleněných ampulích na jednorázové použití, které lze zakoupit samostatně. Obraťte se na svého místního prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab s žádostí o další informace o tom, jak objednávat kontrolní roztoky TearLab Osmolarity. Další podrobnosti viz bod "Testování kontrol osmolarity" na straně 7 této příručky, kde je popsán postup testování kontrol osmolarity. MATERIÁL VZORKŮ Lze použít vzorky lidských slz. Vzorky slz odeberte přímo z oka. Neodebírejte vzorky slz od pacientů, kteří dvě hodiny před testováním používali oční kapky. Nepoužívejte vzorky slz od pacientů, kteří mají na očních víčkách make-up. Neodebírejte vzorky slz od pacientů dříve než za 10 minut po odstranění make-upu na očních víčkách. Neodebírejte vzorky slz a ani je neuchovávejte pro pozdější přepravu či testování. Neodebírejte vzorky slz po barvení povrchu oka. Neodebírejte vzorky slz po invazivním diagnostickém testování oka. Neodebírejte vzorky slz od pacientů dříve než za 10 minut po vyšetření štěrbinovou lampou. Nepoužívejte slzy od pacienta, který pláče. VAROVÁNÍ: Jestliže výsledky testů elektronické kontrolní karty nebo kontrolního roztoku normální a vysoké osmolarity neodpovídají rozpětí očekávaných hodnot, pacienty netestujte. Obraťte se na svého místního prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab s žádostí o pomoc. OSMOLARITY TEST JAK SE PROVÁDÍ OSMOLARITY TEST POZNÁMKA: Při odběru slz používejte vhodné klinicky hygienické metody. Použité testovací karty zlikvidujte v nádobě na biologický nebezpečný odpad. PŘED KAŽDÝM TESTEM: Vyjměte ze čtečky jednu ze sond. Na LCD se objeví "Ready"[připraven]. POZNÁMKA: Pokud se na čtečce "Ready"[připraven] neobjeví, vzorky slz neodebírejte. Křídlo KRYT Vyjměte testovací kartu z obalu a nasaďte ji na sondu. Jakmile kartu správně nasadíte, sonda zapíská a rozsvítí se zelené světlo. Zelené světlo zůstane svítit, dokud se neodeberou slzy nebo vyprší doba zapnutí sondy (po dvou minutách). Sejměte ochranný kryt pevným přidržením křidélek testovací karty a vytažením pouzdra nahoru a ven z testovací karty. VAROVÁNÍ: Testovací kartu bez ochranného krytu je nutno považovat za použitou. NEPOUŽÍVEJTE k testování pacienta. 5

8 POSTUP PŘI ODBĚRU SLZ POZNÁMKA: Podrobnosti o kontrolách osmolarity viz bod "Testování kontrol osmolarity" na straně 7. Posaďte pacienta s bradou nakloněnou vzhůru a očima směřujícíma ke stropu. Jednu ruku položte na obličej pro dosažení stability. Nestahujte oční víčko dolů nebo mimo oko. Umístěte hrot sondy hned nad spodní oční víčko. Lehce spusťte sondu dolů, dokud se spodní okraj hrotu nedotkne tenké vrstvy vlhkosti mezi očním víčkem a okem. Není nutné jej tlačit dovnitř k oku. Po úspěšném odběru slz sonda zapíská a zelené světlo světlo zhasne. Jestliže sonda během několika sekund nezapípá, vyjměte jej a požádejte pacienta, aby mrkl, poté proces znovu opakujte. POZNÁMKA: Když je slz velmi málo, někdy dochází při vytažení sondy k narušení povrchového napětí slzného menisku, což umožní slzám vniknout do mikrofluidního kanálu. V tomto případě bude sonda při vytažení pípat a signalizovat úspěšný odběr slz. JAK ZÍSKAT VÝSLEDEK Umístěte kód na horní stranu testovací karty (viz příklad na obrázku). Vložte sondu do kolébky na čtečce do 40 sekund od odběru vzorku. Pro výběr kódu testovací karty ihned stiskněte klávesu RECALL pod šipkami ukazujícími nahoru a dolů. DŮLEŽITÉ: Jestliže si kód nevyberete během osmi sekund, čtečka automaticky použije implicitní kód zobrazený na LCD. Pro získání přesného výsledku testu osmolarity je důležité vybrat správný kód. Pro přijetí kódu stiskněte klávesu OK nebo počkejte osm sekund. Výsledek testu se zobrazí za několik sekund. Do grafu pacienta zaznamenejte datum a výsledky testu. Vyjměte použitou testovací kartu ze sondy tím, že palcem zatlačíte horní stranu testovací karty dopředu. Nevytahujte z křidélek. Testovací kartu zlikvidujte v nádobě na biologický nebezpečný odpad. 6

9 TESTOVÁNÍ KONTROL OSMOLARITY 1. Nasaďte na sondu novou testovací kartu (viz bod "Jak provádět test osmolarity" této příručky na straně 5). Zvolte kontrolní roztok o normální osmolaritě a poklepáním na hrdlo ampule odstraňte veškerou tekutinu. Stáhněte celé modré pryžové pouzdro dolů přes hrdlo ampule. Odlomte horní část ampule. Zlikvidujte horní část ampule v nádobě na ostré předměty. Modré pryžové pouzdro uschovejte pro budoucí použití. Obraťte ampuli dnem vzhůru (tekutina se nerozlije) a dotkněte se hrotem testovací karty kontrolního roztoku, dokud sonda nezapípá a zelené světlo nezhasne. 2. Postupujte podle bodu "Jak získat výsledek" na straně 6 v bodě "Jak provádět test osmolarity". 3. Potvrďte, že výsledek tesu v mezích očekávané hodnoty vyznačené na příbalové informaci kontrolního roztoku. Zlikvidujte ampuli v nádobě na ostré předměty. 4. Do protokolu kvality zaznamenejte datum a výsledek testu. 5. S druhou sondou a novou testovací kartou opakujte kroky 1 až 4 s kontrolním roztokem vysoké osmolarity. VAROVÁNÍ: Jestliže výsledky testů kontrolního roztoku normální nebo vysoké osmolarity neodpovídají rozpětí očekávaných hodnot, pacienty NETESTUJTE. Obraťte se na svého místního prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab ve Vašem regionu s žádostí o pomoc. CHOVÁNÍ CHARAKTERISTIKY CHOVÁNÍ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ Výsledky testu TearLab se zobrazí na LCD v mosms/l. Není zapotřebí žádných výpočtů. Klinická literatura často uvádí buď osmolaritu (mosms/l) nebo osmolalitu (mosms/kg). V slzách je rozdíl mezi osmolaritou a osmolalitou nevýznamný a je běžné, že se v klinické literatuře tyto termíny při použití zaměňují. 4 Rozsah měření TearLab je lineární od 275 do 400 mosms/l. Výsledky testů mimo toto rozpětí budou hlášeny buď jako "Below Range" [nižší než rozsah], což znamená naměřenou hodnotu pod 275 mosms/l nebo "Above Range"[vyšší než rozsah], což znamená naměřenou hodnotu nad 400 mosms/l. Osmolarity mimo uvedený rozsah jsou velmi vzácné a měly by být potvrzeny následným testem, protože hodnoty mimo rozsah měření mohou být známkou chyby (např. uživatelská chyba během testu). OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY Referenční hodnoty osmolarity slz pro normální pacienty a pacienty se syndromem suchého oka: Normální pacienti: mosms/l (průměr 302 mosms/l) 5 Pacienti se syndromem suchého oka: > 316 mosms/l (průměr 327 mosms/l) 5 7

10 TECHNICKÉ PARAMETRY POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ Používejte pouze napájecí zdroj model Model PDM30US12 (XP Power) NAPÁJECÍ ZDROJ Vstupní napětí: V střídavých Vstupní proud: 0,6 a MAX Frekvence: Hz Výstupní napětí: 12 V stejnosměrných Výstupní proud: 2,5 A Třída II Nepřetržitý provoz KLASIFIKACE SYSTÉMU Třída II: napájeno zdrojem třídy II Použitý díl typu B Nepřetržitý provoz NAPÁJECÍ ZDROJ SONDY Vstup: 4,5-5,5 V stejnosměrných, 0,6 a Vnitřní napájení z dobíjitelné baterie Nepřetržitý provoz PODMÍNKY PROSTŘEDÍ Teplota při přepravě a uchovávání: 2 35 C/36 95 F Relativní vlhkost při přepravě a uchovávání: 10 až 85 % nekondenzující Nadmořská výška při přepravě a uchovávání: metrů Provozní teplota: C/59-86 F Provozní nadmořská výška: metrů Provozní relativní vlhkost: 10 až 85 % nekondenzující RIZIKA... Systém TearLab Osmolarity je konstruován jako stabilní, spolehlivý a bezpečný a byl vyvíjen, vyroben a uváděn na trh v rámci systému řízení kvality certifikováno podle ISO (2003). Systém TearLab Osmolarity splňuje směrnici WEEE 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních IEC zdravotnické elektrické zařízení Všeobecné požadavky na základní bezpečnosti a zásadní prvky chování Testovací karty TearLab Osmolarity neobsahují reagencie ani chemikálie. Zařízení není vhodné k použití za přítomnosti směsi hořlavých anestetik se vzduchem, kyslíkem nebo oxidem dusným. Americká akademie očního lékařství (AAO) uvádí: "Má se za to, že lidské slzy neobsahují významná množství patogenů přenášených krví, a proto nevyžadují bezpečnostní opatření proti patogenům přenášeným krví OSHA [Úřad pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci], ale expozice lidským slzám kontaminovaným krví... vyžaduje použití bezpečnostních opatření proti patogenům přenášeným krví." 6 Metody správného nakládání a likvidace použitých testovacích karet by se měly určit podle příslušných státních a federálních předpisů. TearLab je určen k odběru vzorků slz z oka, což je nesterilní prostředí. AAO vydala směrnici pro minimalizaci přenosu infekčních látek z povrchu oka. Prevence přenosu těchto patogenů vyžaduje dobré hygienické techniky, například mytí rukou a nástrojů, které se dotýkají oka. Viz bod "Údržba" na straně 9 této příručky, kde je popsáno správné čištění čtečky TearLab a sondy. Testovací karty TearLab Osmolarity jsou pro jednorázové použití v klinicky hygienickém individuálním obalu a obsahují ochranný kryt. Testovací kartu nikdy znovu nepoužívejte ani se jí nepokoušejte čistit. Po odstranění ochranného krytu se nedotýkejte hrotu testovací karty. 8

11 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Pouze pro profesionální diagnostiku in vitro. Používejte pouze při teplotě prostředí C/59 86 F. Časový spínač sondy: Pro ochranu životnosti baterie je sonda naprogramována na vstup do klidového režimu automaticky dvě minuty po zapnutí. Když se sonda nepoužívá 30 dnů nebo déle, uložte ji v magnetickém kartonovém pouzdře, aby se zachovala životnost baterie. Testovací karty osmolarity jsou stabilní do uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku. Do použití ponechte testovací kartu v uzavřeném vaku. Neodstraňujte ochranný kryt testovací karty, dokud nebude nasazena na sondu. Bezprostředně před odběrem slz odstraňte ochranný kryt. Jakákoliv testovací karta, která nemá ochranný kryt, by se neměla používat k testování pacienta. Testovací karta, která upadla nebo byla kontaminována bez ochranného krytu, by se neměla používat k testování pacienta. Měření by se nemělo provádět, pokud sonda, která obsahuje testovací kartu se vzorkem pacienta, byla upuštěna na zem. Zlikvidujte testovací kartu a otestujte pomocí elektronické kontrolní karty, abyste ověřili, že se sonda správně chová. Nedotýkejte se hrotu testovací karty. Testovací karty jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Testovací kartu nikdy znovu nepoužívejte ani se jí nepokoušejte čistit. Vložte sondu do kolébky na čtečce do 40 sekund od odběru vzorku, jinak se sonda vypne (T/O). Sonda vydá jako připomínku řadu pípnutí přibližně 30 sekund po odběru slz, aby upozornilo na nutnost ji neprodleně vložit do kolébky. Sonda vložená do kolébky ve čtečce po 40 sekundách zobrazí chybové hlášení "Pen T/O"[sonda vypnuta] data se ztratí a test bude neplatný. Testovací karta by se neměla vyjímat po odběru slz nebo před uložením do kolébky, jinak budou data ztracena. O odběr slz se nepokoušejte, pokud na sondě nesvítí zelené světlo. Zelené světlo nebude svítit, pokud je baterie vybitá nebo používá-li se testovací karta. Nevyjímejte testovací kartu ze sondy po odběru slz, dokud se nezobrazilo měření. Vyjmutí testovací karty ze sondy před vložením do kolébky vymaže paměť sondy a data se ztratí. Sonda nerozpozná tekutinou naplněnou testovací kartu, pokud bude vyjmuta a znovu na sondu nasazena. Další informace viz bod "Materiál vzorku" na straně 5 a bod "Jak provádět test osmolarity" na straně 5 této příručky, kde jsou pokyny pro odběr vzorku slz. Před použitím zkontrolujte, zda-li není poškozena čtečka, sonda a testovací karta. Jestliže se cokoliv poškodí, neprovádějte testování, dokud se neověří chování systému jak pomocí elektronických kontrolních karet, tak kontrolních roztoků osmolarity. ÚDRŽBA Systém TearLab Osmolarity je určen pro práci bez přímého servisu nebo preventivní údržby. Jestliže kontrola kvality nebude úspěšná, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. Čtečku TearLab a sondy lze čistit vlhkým hadříkem nebo tampónem namočeným v alkoholu podle potřeby. Při čištění je důležité uchovávat elektronické kontakty sondy a čtečky v suchu. Elektronické kontakty a port pro uložení sondy musí být rovněž zbaven prachu a nečistot. Baterie sondy nelze vyměnit. Jestliže dobíjení baterie sondy selže, obraťte se na svého prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab a zakupte náhradní sondu. Testovací karty by nikdy neměly přijít do styku s čisticími kapalinami. TECHNICKÝ SERVIS Obraťte se na svého místního prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab. Viz kontaktní informace na zadní straně NÁHRADNÍ DÍLY Při objednávkách náhradních dílů se obraťte na svého místního prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab ve Vašem regionu s žádostí o pomoc. 9

12 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD PROBLÉM VYSVĚTLENÍ ČINNOST Testovací karta je nasazena, zelené světlo nesvítí a sonda nepípá. Sonda začne pípat přibližně za 30 sekund po odběru slz. Zelené světlo sondy s nasazenou nepoužitou testovací kartou se vypne před odběrem slz. Elektronická kontrolní karta nespadá do rozsahu očekávaných hodnot. Kontrolní roztok osmolarity nespadá do rozsahu očekávaných hodnot. Když je sonda vyjmuta ze čtečky, dvakrát zapípá a LCD zobrazí "Bat Low"[baterie vybitá]. LCD čtečky zobrazuje "Used T/C"[použitá testovací karta]. LCD čtečky zobrazuje "Pen T/O"[sonda vypnuta]. LCD čtečky zobrazuje "Above Range"[nad horní mezí rozsahu]. A. Testovací karta není správně nasazena. B. Testovací karta již byla použita. C. Baterie sondy je vybitá. D. Elektrické kontakty sondy jsou opotřebované. Sonda se vypne za 10 sekund. 1. Uplynuly dvě minuty od nasazení testovací karty a sonda přešla do klidového režimu. 2. Baterie v sondě je příliš vybitá na odběr slz. Systém TearLab Osmolarity nesplňuje technické parametry výrobce. Buď testovací karty nebo systém TearLab Osmolarity nesplňuje technické parametry výrobce. Baterie sondy je vybitá a testování nelze provádět. Testovací karta již byla použita. Testovací karty jsou určeny k jednorázovému použití. Sonda nepřijme testovací kartu, která již byla dříve použita k odběru vzorků slz. Sonda nebyla vloženo do kolébky čtečky do 40 sekund od odběru slz. Data jsou ztracena. Výsledek testu byl nad 400 mosms/l. 1. Vyjměte testovací kartu a znovu ji nasaďte, pokud je stále nasazen ochranný kryt. NIKDY nepoužívejte testovací kartu, která nemá ochranný kryt. 2. Vložte sondu do kolébky na čtečce pro vyhodnocení úrovně dobití baterie. 3. K potvrzení funkce sondy použijte elektronickou kontrolní kartu. 4. Vyzkoušejte novou testovací kartu. 5. Obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. Ihned uložte sondu do kolébky na čtečce. Sonda se musí vždy uložit do kolébky do 40 sekund od odběru slz. 1. Vyjměte nepoužitou testovací kartu a znovu ji na sondu nasaďte. Přistupte k odběru slz. 2. Umístěte sondu do kolébky, aby bylo možné nové dobití baterie. LCD tečky bude indikovat stav dobíjení baterie. Opakovaně otestujte pomocí druhé elektronické kontrolní karty. Jestliže výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. 1. Zkontrolujte dobu použitelnosti testovací karty a kontrol osmolarity. 2. Testování s elektronickou kontrolní kartou. A. Jestliže jsou výsledky mimo rozsah, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. B. Jestliže jsou výsledky v rozpětí, opakovaně otestujte kontroly osmolarity. Jestliže jsou výsledky stále mimo rozsah, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. 3. Neprovádějte testování pacienta, dokud nebudou výsledky kontroly osmolarity v rámci rozpětí očekávaných hodnot. Vložte sondu do kolébky na čtečce pro dobití baterie. Testovací kartu zlikvidujte v nádobě na biologický nebezpečný odpad. Připojte novou testovací kartu a přistupte k testování. Bude-li to nezbytné, poslední test lze vyvolat stisknutím a přidržením klávesy RECALL. Pacienta znovu otestujte s novou testovací kartou. Vložte sondu do kolébky čtečky do 40 sekund od odběru slz. Ověřte funkci postupy kontroly kvality. Znovu otestujte pacienta, protože hodnoty mimo rozsah pro měření mohou být příznakem chyby. Jakmile se to potvrdí, zaznamenejte výsledek pacienta jako "Nad 400 mosms/l." 10

13 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD PROBLÉM VYSVĚTLENÍ ČINNOST LCD čtečky zobrazuje "Below Range"[pod dolní mezí rozsahu]. Je nutné potvrdit, který kód testovací karty byl zadán do čtečky po provedení test osmolarity. Čtečka nedokáže detekovat sondu uložené v kolébce. LCD čtečky zobrazuje "E51". Výsledek testu byl pod 275 mosms/l. Není jisté, zda-li byl na čtečce během testu zadán správný kód testovací karty. Výsledek testu osmolarity může být nepřesný. Selhání elektrického kontaktu sondy nebo čtečky. Chyba komunikace mezi sondou a čtečkou. Ověřte funkci postupy kontroly kvality. Znovu otestujte pacienta, protože hodnoty mimo rozsah pro měření mohou být příznakem chyby. Jakmile se to potvrdí, zaznamenejte výsledek pacienta jako "Pod 275 mosms/l." Použijte kteroukoliv sondu otestujte s elektronickou kontrolní kartou ve stejném portu kolébky jako u dotčeného testu. Kód testovací karty, který se zobrazí na čtečce LCD, bude stejný kód, jako při posledním provedeném testu. Ověřte, zda-li tento kód testovací karty odpovídá kódu pro dotčený test. Pokud neodpovídá, neberte výsledek testu osmolarity v úvahu. Vložte sondu do kolébky, dobijte baterie a znovu otestujte s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. Vložte sondu do kolébky, dobijte baterie a znovu otestujte s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. LCD čtečky zobrazuje "E52". Sonda nereaguje na čtečku. Vložte sondu do kolébky, dobijte baterie a znovu otestujte s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. LCD čtečky zobrazuje "E53". LCD čtečky zobrazuje "E54". LCD čtečky zobrazuje "E55". LCD čtečky zobrazuje "E56". Chyba komunikačního protokolu mezi sondou a čtečkou. Software čtečky a sonda neodpovídá - chyby sladění. Chyba nekompatibilita verzí firmwaru čtečky a sondy. Sonda neobstála v kontrole relé před měřením. Vložte sondu do kolébky, dobijte baterie a znovu otestujte s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. Testování s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. Testování s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. Testování s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. LCD čtečky zobrazuje "E57". Baterii sondy nelze dobít. Testování s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. LCD čtečky zobrazuje "E58". Pokus o měření nekalibrovanou sondou. Testování s elektronickou kontrolní kartou. Jestliže se chyba opakuje nebo výsledek nespadá do rozsahu očekávaných hodnot, obraťte se na zákaznickou podporu TearLab. 11

14 ZÁRUKA... Čtečka a sondy TearLab (dále "výrobek") jsou pokryta zárukou proti vadám na materiálu a dílenském provedení po dobu 12 měsíců od dne dodávky. Shora uvedená záruka je poskytnuta s výhradou následujících podmínek a výjimek: Záruka nezahrnuje opravu závad vzniklých kvůli nesprávnému nakládání s výrobkem nebo použitím k jinému než určenému účelu. Záruka se nevztahuje na spotřební předměty, jako jsou testovací karty. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé během přepravy. Záruční servis smí provádět pouze TearLab Corporation (dále "TearLab") nebo její autorizovaný zástupce. Záruka je neplatná, pokud byl výrobek upraven či opraven kýmkoliv jiným než TearLab nebo jejím autorizovaným zástupcem. Záruka je nepřevoditelná. Záruka je neplatná, pokud byla odstraněna či pozměněna visačka se sériovým číslem. Jestliže výrobek nesplňuje shora uvedenou záruku, můžete výrobek, který nevyhovuje záruce, vrátit během 12měsíčního záručního období společně s (a) kopií potvrzení o prodeji výrobku (pro účely potvrzení platné záruční doby) a s (b) číslem Oprávnění pro vrácení materiálu (dále "RMA") pro vadný výrobek, které získáte od TearLab před zahájením přepravy vadného výrobku do TearLab. Výrobky vrácené bez potvrzení o prodeji a platného čísla RMA Vám budou vráceny bez dalšího závazku TearLab vůči takovému výrobku. Pokud vrátíte výrobek ve shodě se shora uvedenými požadavky, TearLab výrobek opraví nebo vymění, co nejdříve to bude přiměřeně proveditelné. VÝMĚNA NEVYHOVUJÍCÍCH VÝROBKŮ ZE STRANY TearLab, JAK JE SHORA UVEDENO, BUDE VAŠÍM VÝLUČNÝM a VÝHRADNÍM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM PRO PŘÍPAD PORUŠENÍ SHORA UVEDENÉ ZÁRUKY. S VÝJIMKOU SHORA UVEDENÉ ZÁRUKY JE VÝROBEK DODÁVÁN V PŮVODNÍM STAVU. TearLab NE POSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ VÝSLOVNÉ ČI NEPŘÍMÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE VÝROBKU a VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO UPLATNITELNOSTI NA TRHU. V případě, že dojde k problémům při použití systému TearLab Osmolarity, obraťte se prosím na místního prodejního zástupce nebo zákaznickou podporu TearLab. TECHNICKÉ PARAMETRY EN 55011: 2007, Skupina 1, třída "A" vedené emise EMC a BEZPEČNOST KMITOČTOVÝ ROZSAH 0,15 MHz-30,00 MHz EN : 2006 Rušení (klik) EN 55011: 2007, Skupina 1, třída "A" vyzařované emise EN : 2000/A2: 2005 Harmonické složky napájecího vedení EN : 1995/A1: 2001/A2: 2005 Míhavý impulz napájecího vedení 0,15 MHz 30,00 MHz1 30,00 MHz-1000 MHz Až do 40. harmonické složky Méně nebo rovno 4 % maximálního relativního napěťového náboje, hodnota D (T) menší nebo rovna 3 % po více než 200 ms POZNÁMKA 1: V tomto kmitočtovém rozsahu nebylo zjištěno žádné diskontinuální rušení (kliky). 12

15 TECHNICKÉ PARAMETRY IEC : 1995/A1: 1998/A2: Odolnost proti elektrostatickému výboji IEC : Odolnost proti vyzařovaným vysokofrekvenčním polím IEC : Dodatek 1: Odolnost proti rychlému elektrickému přechodu IEC : Odolnost proti bleskovému rázovému impulzu IEC : 2004/A2: Vysokofrekvenční odolnost ve společném režimu IEC : 1993/A1: 2000 Magnetické pole kmitočtu napájení Odolnost IEC : Poklesy napětí a zkrat Přerušení MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ TESTU POŽADOVANÁ PODLE EN PRO ZAŘÍZENÍ PODPORUJÍCÍ JINÉ NEŽ ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ FUNKCE Výboj ve vzduchu až do +/- 8 kv Kontaktní výboj až do +/- 6 kv Síla vyzařovaného pole 3 V/m Od MHz (80% 1 khz) Impulzy napájecího vedení +/- 2 kv stejnosměrné; Impulzy vstup/výstup vedení +/- 1 kv Rázový impulz napájecího vedení +/- 2V ve společném +/- 1 kv v diferenciálním režimu 150 khz 80 MHz při 3 Vrms 1 khz 80% modulovaná amplituda Helmholtzova cívka při 50 Hz a 60 Hz, do 3 a (rms) na metr Poklesy napětí > 95 %, 30 % a 60 %, přerušení > 95 % DOKONČENÁ ÚROVEŇ TESTŮ Výboj ve vzduchu až do +/- 8 kv Kontaktní výboj až do +/- 6 kv Síla vyzařovaného pole 3 V/m Od MHz (80% 1 khz) Impulzy napájecího vedení +/- 2 kv stejnosměrné; Impulzy vstup/výstup vedení +/- 1 kv Rázový impulz napájecího vedení +/- 2V ve společném +/- 1 kv v diferenciálním režimu 150 khz 80 MHz při 3 Vrms 1 khz 80% modulovaná amplituda Helmholtzova cívka při 50 Hz a 60 Hz, do 3 a (rms) na metr Poklesy napětí > 95 %, 30 % a 60 %, přerušení > 95 % Systém TearLab Osmolarity je určen k používání v elektromagnetickém prostředí s kontrolovanými vysokofrekvenčními rušivými jevy. Uživatel systému TearLab Osmolarity může pomoci při odstranění elektromagnetického rušení tím, že bude udržovat minimální vzdálenost mezi přenosnými a mobilními telekomunikačními zařízeními (vysílače) a zařízením TearLab - v závislosti na výkonu dále popsaných telekomunikačních zařízení. BEZPEČNOSTNÍ VZDÁLENOST ZÁVISÍ NA KMITOČTU V M Jmenovitý maximální výkon vysílače ve W 150 khz až 80 MHz d={ 3,5/V1 } P 80 khz až 800 MHz d={ 3,5/E1 } P 800 MHz až 2,5 GHz d={ 7/E1 } P 0,01 0,12 0,04 0,08 0,1 0,37 0,11 0,22 1 1,17 0,35 0, ,7 1,11 2, ,67 3,50 7,00 Pro vysílače s maximálním jmenovitým výkonem, které nejsou shora uvedeny: Pro zjištění doporučené bezpečnostní vzdálenosti používejte rovnici v příslušném sloupci. P je maximální jmenovitý výkon vysílače ve wattech (W) podle technických parametrů výrobce vysílače. POZNÁMKA: Tyto směrnice nemusí platit ve všech případech. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno absorpcemi a odrazy od budov, předmětů a lidí. 13

16 LITERATURA... LITERATURA 1. Sullivan DA, Dartt DA, et al. Lachrymal Gland, Tear Film, and Dry Eye Syndromes 2: Basic Science and Clinical Relevance. Advances in Experimental Medicine and Biology. 1998; Definition and Classification of Dry Eye. Report of the Diagnosis and Classification Subcommittee of the Dry Eye Workshop (DEWS). The Ocular Surface. 2007;5(2): Pedersen-Bjergaard K, Smidt BC. Electrolytic conductivity, osmotic pressure, and hydrogen ion concentration of human lachrymal fluid. Acta Derm Venereol Suppl (Stockh). 1952;32(29): Erstad BL. Osmolality and Osmolarity: Narrowing the Terminology Gap. Pharmacotherapy. 2003;23(9): Tomlinson, A, Khanal, K, Ramaesh, C et al, Diaper et al, Tear Film Osmolarity: Determination of a Referent for Dry Eye Diagnosis. IOVS. 2006;47(10). 6. Minimizing Transmission of Bloodborne Pathogens and Surface Infectious Agents in Ophthalmic Offices and Operating Rooms. American Academy of Ophthalmology, Information Statement. K dispozici na adrese: Accessed March 1, GLOSÁŘ SYMBOLŮ Datum výrobky Použitelné do Výrobce Sériové číslo Zařízení pro diagnostiku in vitro Prostudujte návod k použití Katalogové číslo Autorizovaný zástupce pro Evropskou unii Kontrola Použitý díl typu B IEC TearLab Corporation High Bluff Drive, Suite 200 San Diego, CA Tel: Web: Cavendish Scott Ltd. PO Box 107 SG5 1FW, England Může být využít jeden či více následujících patentů: Patenty USA č. 7,017,394; 7,051,569; 7,111,502; 7,129,717; 7,204, REV A 2009 TearLab Corporation 14

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

PHH-720 Série. ph metr s vizuálním alarmem

PHH-720 Série. ph metr s vizuálním alarmem PHH-720 Série ph metr s vizuálním alarmem PHH 720 (M3866) Přímý, vodotěsný ph - metr se signalizací alarmu Přístroj je vyroben ve shodě s EN 50081 1 a 50082 1. Předběžné vyzkoušení přístroje Opatrně vybalte

Více

TeROM. Čip je umístěn do konce lana (cca 5 cm od úplného konce), který je označen bílým páskem se symbolem.

TeROM. Čip je umístěn do konce lana (cca 5 cm od úplného konce), který je označen bílým páskem se symbolem. návod k použití TeROM TeROM je elektronický systém značení vybraných statických a dynamických lan prostřednictvím naprogramovaného mikročipu. Celý systém se skládá ze samotného čipu a mobilního snímače

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

INSTRUKCJA NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE 0-77-018

INSTRUKCJA NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE 0-77-018 INSTRUKCJA NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE 0-77-018 2 IntelliMeasure POPIS VÝROBKU Ultrazvukový dálkoměr Intelli-Measure je určen pro rychlé a snadné odhadování vzdáleností,

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

Součásti přístroje NycoCard READER II Sada NycoCard READER II sestává z těchto součástí:

Součásti přístroje NycoCard READER II Sada NycoCard READER II sestává z těchto součástí: Účel použití přístroje NycoCard READER II NycoCard READER II je malý akumulátory napájený reflektometr navržený k měření zbarvených povrchů testů NycoCard a k výpočtu hodnot koncentrací. Barevné odezvy

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Uživatelský Návod HUD 01

Uživatelský Návod HUD 01 Uživatelský Návod HUD 01 Úvod o produktu Děkujeme že jste si zakoupili náš automobilový "Head Up" displej, ve zkratce "HUD" displej vztyčená hlava, zařízení které umožňuje řidiči dívat vpřed na cestu a

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Manual Safescan 155 & 165 series

Manual Safescan 155 & 165 series Manual Safescan 155 & 165 series ENGLISH DEUTSCH ČESKY MAGYAR БЪЛГАРСКИ POLSKI SLOVENČINA 1 Příručka Safescan série 155 a 165 Balení obsahuje: detektor falešných bankovek Safescan příručku výkonový adaptér

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI

Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI Systém sledování cukru v krvi FORA Diamond MINI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT Přístroj používejte POUZE k účelům, k nimž je určen, což popisuje tato příručka. NEPOUŽÍVEJTE

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí Návod k obsluze Přenosná počítačka EURO mincí 1 Legenda k tlačítkům a prvkům 1. Obslužné pole 2. Displej 3. Tlačítko START/STOP 4. Tlačítko pro smazání C 5. Tlačítko pro zprávu REPORT 6. Tlačítko pro volbu

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK

ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK Elektronický stetoskop 3M Littmann Model 3100 S redukcí okolního hluku ZESILUJE ZVUKY, KTERÉ CHCETE SLYŠET A SNIŽUJE OKOLNÍ HLUK Zesiluje zvuk až 24krát více než nejlepší klasické stetoskopy Littmann Snižuje

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

PHH-860. Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232

PHH-860. Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232 PHH-860 Ruční měřící přístroj ph/mv/teploty s komunikačním rozhraním RS-232 Uživatelská příručka PHH-860 Ruční Měřící Přístroj ph/mv/teploty Se Schopností Komunikace Prostřednictvím Rozhraní RS-232 www.omegaeng.cz

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A

NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A Vážený uživateli: Děkujeme, že jste si vybrali výrobek VALUE. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a Bezpečnostní pokyny, pro lepší výsledky a správný způsob užívání.

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP.

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Obsah Přehled součástek 3 Vložení baterie 3 Připojení ovladače k ventilu

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Návod k použití pro Bezdotykový teploměr FLUKE 62

Návod k použití pro Bezdotykový teploměr FLUKE 62 Návod k použití pro Bezdotykový teploměr FLUKE 62 Katalogové číslo: 241026 Popis ruční bezdotykový teploměr pro profesionální použití, vhodné např. pro monitorování stavu elektrických motorů a rozvaděčů

Více

Ekotestr Soeks. Označení

Ekotestr Soeks. Označení Ekotestr Soeks Označení Ekotestr Soeks je určen pro rychlou analýzu obsahu dusičnanů v čerstvé zelenině a ovoci, ale také pro posouzení úrovně radioaktivní zóny a detekce předmětů, potravin, stavebních

Více

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

Mia550. Návod k použití

Mia550. Návod k použití Mia550 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu Mia550 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Jazz Car. Návod k použití

Jazz Car. Návod k použití Jazz Car Návod k použití 1 G A F B C D E 2 3 4 NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ Tento vysavač by měl být používán pouze pro úklid domácnosti a v souladu s touto uživatelskou příručkou. Než začnete spotřebič

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití

Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití LOGGER R3120 Záznamník teploty a relativní vlhkosti Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty a relativní vlhkosti R3120 Přístroj je určen pro měření a záznam okolní teploty a relativní vlhkosti

Více

2.1 Schopnosti kalibrátoru

2.1 Schopnosti kalibrátoru FLUKE-707 Kalibrátor proudové smyčky Návod k obsluze 1 : BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Přečtěte jako první: Bezpečnostní informace Pro zajištění bezpečného použití přístroje a jeho bezvadnou funkci dodržujte

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

50g. max. pulse. 20s. max

50g. max. pulse. 20s. max BG BS CS HU RO SK SL SR HR ET LV LT PL EN NL DA NO SV FI TR ES D C B A 50g max 1 2 2 1 1 2 3 5 pulse 20s max 4 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili mlýnek na kávu naší značky, který je určený výhradně pro

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19 NÁVOD K OBSLUZE 0197 Obj. č.: 84 01 19 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE

AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE AL-3500 NÁVOD K OBSLUZE Obsah 1. Jednotlivé části a funkce 2. Manipulace a opatření 3. Obsluha 4. Poruchy a závady 1/6 1. Horní otvor Zákazník použije slámku a rovnoměrně foukne do přístroje. Čas měření

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku

Zkontrolujte, zda zatížení UPS UPS je přetížena z elektrorozvodné sítě je v pořádku Důležité bezpečnostní instrukce Čtěte před instalací produktu Bezpečnost osob UPS má svůj vlastní vnitřní napájecí zdroj (baterii). V důsledku toho mohou být její výkonové výstupy pod napětím, i když je

Více

Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook. LCD obrazovka

Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook. LCD obrazovka Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook Uživatelská příručka AC síťový kabel LCD obrazovka Charakter výrobku: USB port 1. Nabíjení baterie notebooku mimo notebook. 2. Zdroj energie pro notebooky,

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35929 Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte

Více

Čistič vzduchu BAP 412

Čistič vzduchu BAP 412 ázdno Čistič vzduchu BAP 412 Návod k použití ČISTIČ VZDUCHU BAP 412 Přečtěte si tento Návod k použití! Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při správném používání a vhodné péči Vám tento čistič Bionaire

Více

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze

MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W. Návod k obsluze MĚNIČ NAPĚTÍ DC/AC VÝKON: 100 W 150 W 300 W 350 W 400 W 600 W Návod k obsluze 1. POPIS 2. ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ Červený kabel veďte z červené svorky (+) baterie do červené zdířky (+) v měniči napětí a černý

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

Flexible Tastatur Nimble. Flexible keyboard

Flexible Tastatur Nimble. Flexible keyboard Flexible Tastatur Nimble Flexible keyboard 1 Návod k obsluze Mini Bluetooth klávesnice Nimble Děkujeme, že jste si vybrali produkt společnosti Hama. Zastavte se na chvíli a přečtěte si následující kompletní

Více