Z Á P I S. z 2. zasedání Ústřední rady MSD konaného dne 9. listopadu 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z 2. zasedání Ústřední rady MSD konaného dne 9. listopadu 2014"

Transkript

1 Z Á P I S z 2. zasedání Ústřední rady MSD konaného dne 9. listopadu 2014 Steinerův sál, Lidový dům, Hybernská 7, Praha 1 Přítomní členové P MSD: L. Válová, K. Šircová, L. Peterová, T. Meisner, V. Novák, P. Orieščík Přítomní delegáti KK MSD v ÚR MSD: V. Klusák, M. Oblezar, V. Holubjáková, T. Švarc, P. Herák, J. Jež, M. Kalod, R. Maděrová, M. Mencl VÚS MSD: J. Trpák Hosté s hlasem poradním: F. Střída, K. Peštová, M. Vöröš, M. Musil, J. Širc, J. Hálka, E. Kopáček, M. Hruška, M. Hruška Omluveni: V. Drda, J. Morávek Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Kontrola usnesení 4. Volba pracovních komisí 5. Zpráva předsedkyně MSD 6. Diskuze ke zprávě 7. Zprávy místopředsedů a místopředsedkyň MSD 8. Diskuze ke zprávám 9. Volba místopředsedy MSD pro zahraničí 10. Zprávy z krajů 11. Harmonogram akcí a seminářů na rok

2 12. Diskuse 13. Různé 14. Závěr 1. Zahájení Předsedkyně Lucie Válová zahájila v 11:30h zasedání, přivítala přítomné a konstatovala, že zasedání je usnášeníschopné. Rovněž přivítala všechny hosty. Všechny přítomné požádala o trpělivost z důvodu nabitého programu jednání ÚR MSD. Na úvod byly členům ÚR MSD promítnuty vydané tiskové zprávy MSD. ÚR MSD schvaluje zapisovatele VÚS MSD Jakuba Trpáka a ověřovatele zápisu Petra Orieščíka. ÚR MSD také schvaluje hosty zasedání. 2. Schválení programu Předsedkyně Lucie Válová předložila návrh programu jednání: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Kontrola usnesení 4. Volba pracovních komisí 5. Zpráva předsedkyně MSD 6. Diskuze ke zprávě 7. Zprávy místopředsedů a místopředsedkyň MSD 8. Diskuze ke zprávám 9. Volba místopředsedy MSD pro zahraničí 10. Zprávy z krajů 11. Harmonogram akcí a seminářů na rok Diskuse 13. Různé 14. Závěr V této podobě byl program schválen

3 3. Kontrola usnesení ÚR MSD se dále zabývala kontrolou usnesení: 3/3/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD ukládá P. Machalovi a VÚS H. Kymrové vytvořit seznam členů MSD ve volené funkci ČSSD. Revokováno usnesením 4/2/XIV/2014 ÚR MSD zodpovídá Jakub Trpák 14/3/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD pověřuje P MSD, aby zpracovalo návrh uvítacího dopisu předsedy MSD a příručky pro nové členy MSD. ÚR MSD doporučuje P MSD projednání možnosti tutorského programu pro nové členy a pravidelného setkání nových členů MSD. Termín do Revokováno usnesením 5/2/XIV/2014 ÚR MSD zodpovídá Vladimír Novák 19/3/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD ukládá místopředsedům MSD předložit finální verzi programu za jejich gesce na příští zasedání ÚR MSD. Splněno 5/5/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje návrh P MSD dle usnesení 11/16/XIII/2013 P MSD na specifikaci vybraných skupin členů MSD, které mohou platit snížený členský příspěvek ve výši 100 Kč: Trvá studenti do 26 let nezaměstnaní handicapovaní osoby na rodičovské dovolené 4. Volba pracovních komisí Předsedkyně MSD Lucie Válová navrhla ÚR MSD schválit sloučenou tříčlennou pracovní komisi (Volební, návrhová a mandátová) s čímž ÚR MSD vyslovila souhlas. P MSD navrhlo na předsedkyni Volební, návrhové a mandátové komise Kristýnu Šircovou. Václav Klusák členům ÚR MSD sdělil, že by bylo dobré zvolit předsedou pracovní komise někoho, kdo není v KK MSD, ze kterého jsou předpokládáni kandidáti. Z pléna poté přišly návrhy na předsedu Volební, návrhové a mandátové komise (Václav Klusák) a členy Volební, návrhové a mandátové komise (Radka Maděrová, Patrik Herák). ÚR MSD schvaluje Volební, návrhovou - 3 -

4 a mandátovou komisi ve složení: Václav Klusák předseda, Radka Maděrová členka, Patrik Herák člen. Po schválení se Volební, návrhová a mandátová komise odebrala ke své práci. 5. Zpráva předsedkyně MSD Předsedkyně MSD Lucie Válová ve své zprávě zhodnotila uběhlou dobu od minulého zasedání (video ze Sjezdu MSD, Ventil, výsledek komunálních voleb). K výsledku komunálních voleb sdělila, že MSD získali 51 nových zastupitelů. Dle aktuální informace o odstoupení zastupitele a nástupu náhradníka, který je členem MSD se počet zvýšil na 52 zastupitelů v řadách MSD. Dále uvedla, že je velice ráda za vydané tiskové zprávy MSD příloha 1 (například k V. Klausovi, nebo koalici MO ČSSD s DSSS v Duchcově. Dále zdůraznila spolupráci s FES a informovala členy ÚR MSD, že byla oslovena ústředím FES, aby jako předsedkyně MSD přednesla úvodní řeč na konferenci progresivních politiků v Budapešti na téma Partnerství v rodině věc veřejná? dne Všem členům ÚR MSD také byly rozdány Pražské dialogy, ve kterých jsou články Lucie Válové a Anny Kárníkové. MSD mění ČSSD k lepšímu, akce o které předsedkyně MSD informovala členy ÚR MSD (pokrytí rychlou wifi na Sjezdu ČSSD v únoru 2015, streaming Sjezdu, vegetariánská strava, dětský koutek na Sjezdu členové a členky MSD budou hlídat děti delegátů Sjezdu a elektronizace voleb). Informovala také o návštěvě klubu Bombastic, který je v majetku MSD ve Vyškově, položení věnce 28. října 2014 u sochy T. G. Masaryka, proběhlém semináři Radikalismus, extremismus a xenofobie na světové scéně v Praze a blížícím se Zimním setkání V závěru své zprávy připomněla blížící se svátek 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii, ke kterému se v Praze bude konat několik akcí, na které MSD poskytnou cestovné a také položení kytice u památníku na Národní třídě. Na konec své zprávy stručně hovořila o agendě ZO MSD a upozornila na probíhající výběrové řízení do Akademie sociální demokracie. Zpráva předsedkyně MSD byla všem členům ÚR MSD doručena v tištěné podobě příloha 2. ÚR MSD bere na vědomí zprávu předsedkyně MSD Lucie Válové. Zpráva Volební, návrhové a mandátové komise: V 11:45 je přítomno 15 delegátů ÚR MSD z celkových 23 delegátů ÚR MSD. Volební a mandátová komise konstatuje, že zasedání ÚR MSD je usnášeníschopné a Q pro volbu je 8. Předseda Volební, návrhové a mandátové komise vyhlásil lhůtu pěti minut pro nominace kandidátů na místopředsedu MSD pro zahraničí

5 6. Diskuze ke zprávě Diskuze proběhla v souvislosti s předchozím bodem. 7. Zprávy místopředsedů a místopředsedkyň Zpráva 1. místopředsedkyně MSD Kristýny Šircové: První místopředsedkyně MSD Kristýna Šircová v úvodu své zprávy zhodnotila výsledek komunálních voleb, ve kterých MSD získali 52 zastupitelů. K PR uvedla, že se povedlo vydat několik úspěšných tiskových zpráv MSD, které také vydala i ČSSD příloha 1. Dále uvedla, že byl zaslán otevřený dopis poslancům ČSSD k zákonu o registrovaném partnerství příloha 3. Obsahem zprávy také byl záměr vytvoření movember týmu MSD. K občasníku Ventil uvedla, že bude vyhlášeno otevřené Výběrové řízení na šéfredaktora Ventilu a zaslána výzva na vedení KK MSD k nominování členů redakční rady Ventilu. V neposlední řadě ve své zprávě informovala o výrobě propagačních předmětů (vlajky, placky). V závěru své zprávy uvedla, že byly aktualizovány informace o MSD na wikipedii a informovala o schváleném Statutu časopisu Ventilu na P MSD příloha zprávy 1. místopředsedkyně MSD. Zpráva také byla předložena v tištěné podobě příloha 4. Předseda volební, návrhové a mandátové komise Václav Klusák sdělil členům ÚR MSD, že do volby místopředsedy MSD pro zahraničí byli nominování dva kandidáti a to Josef Hálka a Michael Mencl. Vyzval Volební, návrhovou a mandátovou komisi k přípravě volebních lístků a volby. Zpráva místopředsedy MSD pro finance Tomáše Meisnera: Místopředseda MSD Tomáš Meisner ve své zprávě zhodnotil plnění rozpočtu 2014 a připomněl tvorbu rozpočtu na rok Dalším obsahem jeho zprávy byl fundraising, ke kterému uvedl, že se zúčastnil dvou schůzek s Evropskou rozvojovou agenturou, která je schopna vyhledat vhodné finanční zdroje pro MSD. Řekl, že vzhledem k problémům ČR se strukturálními fondy EU (ČR ještě nemá schválené projekty a není tedy možné připravovat projekty ani čerpat finanční prostředky), by se MSD měli zaměřit na dotační programy typu Erasmus + (který by mohl být využit na plánovanou mezinárodní konferenci o mladých lidech v politice), norské fondy, švýcarské fondy či případně lokální české dotační tituly

6 Dále uvedl, že by se MSD mohli připojit k již hotovým projektům (například Dostupný web pro všechny, nebo Jak vychovat děti s morálkou? ). Dalším obsahem zprávy místopředsedy MSD pro finance Tomáše Meisnera byly informace o nemovitém majetku MSD (klub Bombastic ve Vyškově), který navštívil společně s předsedkyní MSD Lucií Válovou. Ke klubu Bombastic ve Vyškově uvedl, že nemovitost potřebuje rekonstrukci technického zázemí, k čemuž nájemce poskytne seznam nutných oprav. Do oprav také investoval i sám nájemce. Dále se věnoval další budoucnosti klubu Bombastic ve Vyškově a uvedl, že MSD bohužel nic nepřináší (nízké nájemné 5000 Kč/měsíc). Dalším problémem je, že nemovitost stojí na pozemku města Vyškov, s jehož starostou bude mít místopředseda MSD Tomáš Meisner v nejbližší době schůzku. V závěru své zprávy vyzval místopředsedkyni MSD pro akce Lenku Peterovou k případnému uspořádání semináře MSD právě ve Vyškově spojeného s návštěvou klubu Bombastic. Zpráva byla také předložena v tištěné podobě příloha 5. Zpráva místopředsedkyně MSD pro akce Lenky Peterové: Místopředsedkyně MSD pro akce Lenka Peterová ve své zprávě zhodnotila proběhlý seminář Rasismus, radikalismus a xenofobie na světové scéně a uvedla, že společně s předsedou Programové komise MSD Václavem Drdou připraví usnesení semináře MSD, které bude na FB k diskusi. Dále vyzvala členy ÚR MSD k informování svých KK MSD o anketách s hlasováním o tématech seminářů MSD v roce 2015 (pokud bude mít někdo jiný návrh, může ho zaslat přímo Lence Peterové na ). V závěru své zprávy informovala i přípravě Zimního setkání MSD 2015, které se uskuteční v hotelu Šerlišský Mlýn v Deštném v Orlických horách. Zpráva byla také předložena v tištěné podobě příloha 6. Zpráva místopředsedy MSD Vladimíra Nováka: Místopředseda MSD Vladimír Novák uvedl, že zprávu předložil v tištěné podobě příloha 7. Zdůraznil ale nábor nových členů MSD a distribuci Ventilu. Zároveň se omluvil KK MSD Ústeckého kraje za svou neúčast na jeho zasedání. Zpráva místopředsedy MSD Petra Orieščíka: Místopředseda MSD Petr Orieščík se všem delegátům ÚR MSD omluvil za nedodání své zprávy v písemné podobě, nicméně ji slíbil dodatečně zaslat. Zdůraznil oslavy 17. listopadu a akce s tímto spojené (proplácení cestovného)

7 8. Diskuze ke zprávám V rámci diskuze člen MSD Matouš Hruška upozornil na nutnost projednání Statutu časopisu Ventil i na ÚR MSD. (ÚR MSD schvaluje Statut časopisu Ventil. 12/0/2) 9. Volba místopředsedy MSD pro zahraničí Nominovaní kandidáti na místopředsedu MSD pro zahraničí přednesli své projevy, ve kterých se představili. Předseda Volební, návrhové a mandátové komise vyhlásil 1. kolo 1. tajné volby místopředsedy MSD pro zahraničí. Předseda Volební, návrhové a mandátové komise ukončil 1. kolo 1. tajné volby místopředsedy MSD pro zahraničí. ÚR MSD zvolila v prvním kole první tajné volby místopředsedou MSD pro zahraničí Michaela Mencla, kandidát Josef Hálka zvolen nebyl. Průběh volby: Kandidáti: Bylo vydáno: Kvorum: 8 Bylo odevzdáno: Počet platných hlasů: 15 Počet neplatných hlasů: 0 Pro kandidáta Josefa Hálku: Josef Hálka Michael Mencl 15 hlasovacích lístků 15 hlasovacích lístků 5 nebyl zvolen Pro kandidáta Michaela Mencla: 10 byl zvolen 10. Zprávy z krajů V rámci tohoto bodu byla jednotlivými zástupci krajů v ÚR zhodnocena povolební situace v obecních zastupitelstvech. Někteří zastupitelé MSD získali místa v radách obcí, například - 7 -

8 Petr Orieščík starosta Suchých Lazců, Petr Dolínek radní hl. m. Prahy, Michal Pobucký první náměstek primátora Frýdku Místku a Pavel Machala náměstek primátora Frýdku Místku. V závěru také byly prodiskutovány i negativa a neúspěchy. 11. Harmonogram akcí a seminářů na rok 2015 Místopředsedkyně MSD pro akce Lenka Peterová uvedla, že na vedení KK MSD zašle výzvu, zda si přejí uspořádat seminář. 12. Diskuze Místopředseda YES Eduard Kopáček informoval o aktualitách z YES. Dále předsedkyně MSD Lucie Válová podpořila záměr Michaela Mencla o záměru natáčet videorozhovory s účastníky zahraničních seminářů namísto psaných zpráv, který byl také obsahem jeho nominačního projevu. Marek Hruška informoval o semináři IUSY ve Štrasburku. 13. Různé Vzhledem k vyčerpanému programu jednání a pokročilé době nebyl žádný příspěvek do bodu různé. 14. Závěr Na závěr zasedání ÚR MSD předsedkyně MSD Lucie Válová pogratulovala nově zvolenému místopředsedovi MSD pro zahraničí. Poděkovala všem za účast a jednání ÚR MSD ukončila. Zapsal: Jakub Trpák VÚS MSD Ověřil: Petr Orieščík místopředseda MSD - 8 -

9 USNESENÍ z 2. zasedání Ústřední rady MSD konaného dne 9. listopadu 2014 Sekretariát MSD, Hybernská 7, Praha 1 Kontrola usnesení: 3/3/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD ukládá P. Machalovi a VÚS H. Kymrové vytvořit seznam členů MSD ve volené funkci ČSSD. Revokováno usnesením 4/2/XIV/2014 ÚR MSD zodpovídá Jakub Trpák 14/3/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD pověřuje P MSD, aby zpracovalo návrh uvítacího dopisu předsedy MSD a příručky pro nové členy MSD. ÚR MSD doporučuje P MSD projednání možnosti tutorského programu pro nové členy a pravidelného setkání nových členů MSD. Termín do Revokováno usnesením 5/2/XIV/2014 ÚR MSD zodpovídá Vladimír Novák 19/3/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD ukládá místopředsedům MSD předložit finální verzi programu za jejich gesce na příští zasedání ÚR MSD. Splněno - 9 -

10 5/5/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje návrh P MSD dle usnesení 11/16/XIII/2013 P MSD na specifikaci vybraných skupin členů MSD, které mohou platit snížený členský příspěvek ve výši 100 Kč: Trvá studenti do 26 let nezaměstnaní handicapovaní osoby na rodičovské dovolené Nově přijatá usnesení: 1/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje program svého zasedání: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Kontrola usnesení 4. Volba pracovních komisí 5. Zpráva předsedkyně MSD 6. Diskuze ke zprávě 7. Zprávy místopředsedů a místopředsedkyň MSD 8. Diskuze ke zprávám 9. Volba místopředsedy MSD pro zahraničí 10. Zprávy z krajů 11. Harmonogram akcí a seminářů na rok Diskuse 13. Různé 14. Závěr 15/0/0 2/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje zapisovatele VÚS MSD Jakuba Trpáka a ověřovatele zápisu Petra Orieščíka. 15/0/0-10 -

11 3/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje hosty svého zasedání: František Střída Kateřina Peštová Martin Vöröš Michal Musil Jan Širc Josef Hálka Eduard Kopáček Matouš Hruška Marek Hruška 15/0/0 4/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD revokuje usnesení 3/3/XIII/2013 ÚR MSD: ÚR MSD ukládá VÚS MSD Jakubovi Trpákovi vytvořit seznam členů MSD ve volené funkci ČSSD. 15/0/0 Zodpovídá Jakub Trpák 5/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD revokuje usnesení 14/3/XIII/2013 ÚR MSD: ÚR MSD pověřuje místopředsedu MSD Vladimíra Nováka přípravou uvítacího dopisu pro nové členy MSD a přípravou mentoringového programu pro tyto členy. 15/0/0 Zodpovídá Vladimír Novák 6/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje sloučení Volební, návrhové a mandátové komise se třemi členy. 15/0/0 7/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje předsedu Volební, návrhové a mandátové komise Václava Klusáka. 15/0/0 8/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje členy Volební, návrhové a mandátové komise Patrika Heráka a Radku Maděrovou. 15/0/0-11 -

12 9/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD bere na vědomí zprávu předsedkyně MSD. 15/0/0 10/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD bere na vědomí zprávy všech místopředsedů. 15/0/0 11/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje Statut časopisu Ventil. 12/0/2 Zapsal: Jakub Trpák VÚS MSD Ověřil: Petr Orieščík místopředseda MSD

13 Příloha 1 Vydané Tiskové zprávy MSD TISKOVÉ ZPRÁVY MSD Tisková zpráva MSD ze dne: Praha, tisková zpráva MSD Komunální volby jsou za námi! Mladí sociální demokraté ("MSD") se nejen aktivně zapojili do volební kampaně v proběhlých komunálních volbách, ale členové a členky MSD také kandidovali do obecních zastupitelstev. Celkem usedne do zastupitelských lavic 51 členů a členek MSD. Je to důkaz, že mladí lidé se o veřejné dění velmi zajímají a nebojí se aktivně do politiky vstupovat. Mnohokrát děkujeme všem voličům a voličkám za jejich hlasy pro kandidáty ČSSD z řad MSD a věříme, že je nezklameme. Zveřejněno: web MSD, web ČSSD, FB MSD, rozesláno médiím Zisková zpráva MSD ze dne: Praha, My Mladí sociální demokraté vítáme snahy o mírové řešení konfliktu na Blízkém východě a vyjadřujeme podporu iniciativám, které dbají o ochranu uprchlíků a obyvatelstva postižených zemí bez rozdílu etnika či víry. Zároveň se ztotožňujeme s intervencí Ekumenické rady církví u vlády ČR, jež vyzývá k pomoci utiskovaným a pronásledovaným ve zmíněných oblastech. Zveřejněno: web MSD, web ČSSD, FB MSD, rozesláno médiím

14 Tisková zpráva MSD ze dne: Praha, Mladí sociální demokraté se ostře vymezují vůči jmenování Václava Klause předsedou Národní rady pro vzdělávání. Profesor Klaus je zastáncem liberálně - konzervativního přístupu ke vzdělávání a jeho jmenování se stává pro české školství hrozbou. Právem každého občana a občanky České republiky je přístup k bezplatnému vzdělání na všech úrovních školské výuky. Investice do vzdělání je investicí pro celou zemi a Václav Klaus, svými výroky o parazitování vysokoškoláků na společnosti, dokazuje, že nemůže být pro rozvoj českého školství přínosem. Zveřejněno: web MSD, FB MSD, rozesláno médiím Tisková zpráva MSD ze dne: Praha, Mladí sociální demokraté se jednoznačně distancují od všech kroků místní organizace ČSSD Duchcov, které vedly k vytvoření koalice s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti v Duchcově. Mladí sociální demokraté podporují všechny kroky, které povedou ke zrušení této koalice. Zároveň vyzývají vedení ČSSD v Duchcově k vyvození osobní odpovědnosti za kroky, které poškozují ideály a hodnoty všech sociálních demokratů a demokratek, jak členstva strany, tak jejích voličů a voliček. Mladí sociální demokraté se domnívají, že vytvoření koalice s DSSS právě takový krok představuje. Zveřejněno: web MSD, web ČSSD, FB MSD, rozesláno médiím

15 Příloha 2 Zpráva předsedkyně MSD Lucie Válové ÚR h Milé členky a členové MSD, nejprve mi dovolte dotknout se volební kampaně, kterou považuji za mimořádně úspěšnou a velmi dobře z naší strany odvedenou. Kromě aktivit jednotlivých krajů jsme na centrální úrovni vytvořili video Mladí volí levice na radnice a vydali volební číslo časopisu Ventil. Po dlouhé a náročné kampani usedlo do zastupitelských lavic staro/nových 51 zastupitelek a zastupitelů z řad Mladých sociálních demokratů. Chtěla bych Vám všem, kdo jste uspěli pogratulovat a popřát úspěšnou politickou kariéru. Vám všem, kteří jste pomáhali v kampani, vyjadřuji upřímný dík. P MSD vydalo několik tiskových zpráv, které jsme distribuovali na našem webu, FB, webu ČSSD a které jsme nechali rozeslat novinářům. Osobně jsem velmi hrda na usnesení, kterým jsme se ostře vymezili proti jmenování Václava Klause do přípravného výboru Rady pro vzdělávání a na usnesení, které reaguje na šokující koalici ČSSD a DSSS v Duchcově. Všechny naše tiskové zprávy jsou přílohou č. 1. V oblasti podpory spolupráce s partnery mohu říci, že jsem přijala nabídku centrály nadace Friedricha Eberta, abych jako předsedkyně Mladých sociálních demokratů ČR vystoupila s úvodní řečí na mezinárodní konferenci progresivních socialistických politiků, která se koná listopadu 2014 v Budapešti. Tématem konference je: Family Based on Partnership: a Public Good? Zároveň proběhne příští týden schůzka se zástupkyní FES, kde probereme možné formy další spolupráce a spolufinancování našich akcí. Co se týká financování, proběhla schůzka se zástupci Evropské rozvojové agentury (ERA) a probrali možné způsoby financování projektů MSD z fondů EU. Ventilujeme naše názory. V občasníku MDA Pražské dialogy (3/2014) je uveřejněn můj článek na téma Antikomunismus anebo článek Anny Kárníkové na aktuální téma Regulace prostituce. MSD mění ČSSD. Navázala jsem užší spolupráci s tajemníkem ČSSD ve věci modernizace sjezdu ČSSD v březnu Naše podněty na zajištění bezbariérovosti, vegetariánské a dietní stravy, silné wifi a streamování byly vyslyšeny. Tomáš Meisner vypracoval návrh elektronizace voleb, který byl shledán kvalitním, ale realizován prozatím v rámci ČSSD nebude. Co se ovšem podařilo je zajištění dětského koutku na sjezdu v březnu Mladí sociální demokraté se mohou zhostit role pečovatelů o naše nejmenší a zajistit tak rovný přístup k rozhodování i pro pečující rodiče. Ve dnech října jsem navštívila Jihomoravský kraj. Ve čtvrtek proběhlo příjemné setkání se členy KK JMK a jejich vedení. Považuji toto setkání za dobrý start naší vzájemné spolupráce. O den později jsem se přesunula do Vyškova, kde jsem se zúčastnili akce v klubu, který je provozován v objektu, který vlastní MSD (klub Bombastik). O den později, společně s místopředsedou pro finance a majetek, jsme se setkali s nájemcem objektu, abychom vyřídili nezbytné formální záležitosti, prohlédli si technický stav objektu a zhodnotili tak další užívání předmětné budovy. V prosinci plánuji navštívit kraje Královéhradecký a kraj Plzeňský a budu se těšit na setkání a otevřený rozhovor s tamějšími členkami a členy. 28. října jsme jako MSD oslavili Den vzniku samostatného československého státu, od jehož založení uplynulo 96 let. MSD uspořádali pochod za svobodu a demokracii a položili kytici k soše TGM

16 První seminář po zvolení nového předsednictva právě doznívá. Pořádalo ho P MSD ve spolupráci s pražskou organizací na téma xenofobie, extremismus a extremismus na světové scéně a akce si kladla za cíl vypořádat se s nesmírně obtížnými tématy, která hýbou dnešní světovou scénou. Uvítali jsme významné hosty, např. ministra zahraniční Lubomíra Zaorálka, zástupce a zástupkyně ambasád, zástupce veřejné ochránkyně a další. Nabídka témat seminářů na příští rok je zveřejněná na intranetu a stále je možné hlasovat Vy zde máte hlas rozhodující. Na únor pro Vás připravujeme zimní setkání v malebné krajině Orlických hor. Z blížících se akcí bych Vás ráda pozvala zejména na akcemi nabitý víkend listopadu, kdy slavíme státní svátek den boje za svobodu a demokracii. Pátek se koná seminář Mladých lidovců na téma mládežnické organizace, kde jsem přislíbila účast v podobě příspěvku. Konference se koná od 10 14h v Paláci Charitas na Karlově náměstí v Praze. (Mladí lidovci připravili společné usnesení, které je přílohou č. 2 této zprávy.) Na tento seminář navazuje konference EU Policies Against Austerity, Racism and Extremism, kterou pořádá profesor Jan Keller ve spolupráci s frakcí Socialistů a Demokratů v EP. 17. listopadu se přidáme tradičně k průvodu a společně s představiteli ČSSD přineseme svíčky a květiny na pietní místo na Národní třídě. Také bych Vás ráda informovala o možnosti hlásit se na Akademii sociální demokracie. do Zahraniční agenda (dočasně spravovaná předsedkyní MSD) Dnes na zasedání ÚR předám tuto agendu novému místopředsedovi/místopředsedkyni pro zahraničí. Proto Vám zprávu o zahraničí předávám níže pouze v bodech. Schválení účastníka stáže Francis Vals v Evropském parlamentu (Milan Balahura) Schválení návštěvy EP ve Štrasburku (šest členů a členek MSD) PES Trainers Academy (Vzdělávací akademie PES, projekt trvající 4 5 let pro 2 zástupce z ČSSD) LGBT and Feminism semináře (Island, tříčlenná delegace: L.Válová, M. Kotyk, E.Kopáček) Pravicový extremismus (Srbsko) S IUSY jednáme o semináři ve švédském Stockholmu a také o možnosti uspořádat zde světový kongres

17 Příloha 3 Otevřený dopis poslancům ČSSD

18 Příloha 4 Zpráva 1. místopředsedkyně MSD

19 - 19 -

20 - 20 -

21 - 21 -

22 - 22 -

23 - 23 -

24 Příloha 5 Zpráva místopředsedy MSD Tomáše Meisnera Zpráva o činnosti místopředsedy MSD Tomáše Meisnera Vážené kamarádky a kamarádi, předkládám Vám zprávu o své činnosti v PMSD. Tato ÚR je vzhledem k okolnostem v rychlém sledu po minulé ÚR, ale i přesto se mi podařilo řešit některé z klíčových aspektů mých gescí. Především se jedná o majetek MSD a fundraising. Rozpočet a čerpání 2014 Od minulé ÚR neproběhla žádná rozpočtová změna, předkládám tedy pouze aktualizované čerpání rozpočtu. Jednotliví místopředsedové dostali za úkol předložit jejich návrhy na rozpočet 2015 do příštího zasedání PMSD. Příjmová část rozpočtu: Příjmy Účet Popis Rozpočet Plnění % P01 Členské příspěvky ,00% P02 Dar ČSSD ,00% P03 MŠMT, S&D, granty ,00% P04 Dary FO a PO ,00% P05 Přebytek ,00% P06 Účastnický poplatek ,97% P07 Účastnický poplatek zahraničí ,00% P08 Účastnický poplatek zahraničí - Festival ,00% P09 Nájemné Vyškov ,33% P10 Ostatní ,69% Celkem ,20% Výdajová strana rozpočtu: Výdaje Účet Popis Rozpočet Plnění % 100 Ústřední orgány ,15% 101 P MSD ,84% 102 ÚR MSD ,96% 103 ÚKK MSD ,00% 104 Komise MSD ,00% 105 Cestovné ,69% 200 Zahraničí ,90% 201 Akce zahraniční ,96% 202 Poplatky ,93% 203 Summer Camp ,19% 204 Zahraniční klub ,00% 205 Tajemník ,00% 300 Ústřední sekretariát ,98% 301 Telefony ,42% 302 Nájem ,95% 303 Účetní a právní služby ,25% 304 Kancelářské potřeby a materiál ,69% 305 Služby ,69%

25 306 Cestovné ,60% 307 Investice DHM ,00% 308 Ostatní náklady ,48% 309 Poplatky za vedení účtů ,30% 310 Tajemník ,51% 311 Krajští tajemníci ,00% 400 Akce MSD ,60% 401 Celorepublikové semináře ,41% 402 Celorepubliková setkání (letní, zimní, voda) ,16% 403 Školení a workshopy ,00% 404 Cestovné ,29% 405 Kancelářské potřeby a materiál ,58% 406 Pronájem zařízení ,00% 407 Sjezd MSD ,79% 500 Propagace a kampaně ,58% 501 Propagační materiály ,60% 502 Ventil ,22% 503 Demonstrace ,00% 504 Krajské PR akce ,90% 505 Internet a web MSD ,31% 506 Ostatní služby ,50% 600 Majetek ,91% 601 Vyškov ,91% 700 Rezerva a faktury z loňska ,49% 800 Kampaň EP + kontinuální ,92% 801 Personální náklady ,13% 802 Online propagace MSD + ČSSD ,62% 803 Fotobanka ,00% 804 Videoklipy MSD ,33% 805 Ostatní náklady a rezerva ,08% 900 Kampaň senát + komunální ,25% 901 Personální náklady ,80% 902 Online propagace ČSSD ,84% 903 Propagace MSD ,01% ccc Celkem ,42% Majetek V pátek jsme s předsedkyní Lucií Válovou a přáteli z JMK navštívili diskotéku v klubu Bombastic ve Vyškově, který je ve vlastnictví MSD, abychom dokázali zhodnotit ekonomickou výtěžnost daného objektu. Poté v sobotu ráno jsme měli schůzku s naším nájemcem, panem Klementem, kde jsme diskutovali možnosti dalšího pokračování nájmu i jiných způsobů provozování objektu včetně jeho navrácení státu. Dále jsme prošli objekt s místní správcovskou firmou a zhodnotili nutné opravy a zaúkolovali jak tuto firmu, tak nájemce objektu předložením zprávy o stavu objektu, návrhů řešení a finančního stavu. Na středu je domluvena schůzka se starostou Vyškova, kde budeme probírat možnosti spolupráce s městem a především řešení narovnání vztahů ohledně pozemku, na kterém stojí náš klub a který je vlastněn městem

26 Fundraising Během posledních 14ti dnů jsem se zúčastnil dvou schůzek se zástupci Evropské rozvojové agentury, která nám může významně pomoci při vyhledávání a zpracování dotačních projektů. Vzhledem k problémům ČR se strukturálními fondy EU (ČR ještě nemá schválené projekty a není tedy možné připravovat projekty ani čerpat finanční prostředky), musíme se zaměřovat na programy typu Erasmus + (který bychom mohli využít na plánovanou mezinárodní konferenci o mladých lidech v politice), norské fondy, švýcarské fondy či případně lokální české dotační tituly. Od dnešního zasedání budu předkládat PMSD návrhy projektů, ke kterým se můžeme připojit. V Kladně , Tomáš Meisner

27 Příloha 6 Zpráva místopředsedkyně MSD Lenky Peterové Zpráva místopředsedkyně MSD pro vnitřní akce a semináře Ústřední rada MSD, Vážení přátelé, předkládám vám zprávu shrnující mojí činnost od poslední UR MSD konané , od které uběhl přesně skoro měsíc. Tento víkend proběhl první seminář na téma: Radikalismus, extremismus a xenofobie na světové scéně, který se konal v Praze. Jsem velmi ráda, že byl o něj takový zájem a doufám, že těm z vás co se ho účastnili, se líbil. Dále bych vás chtěla upozornit, že stále probíhá hlasování v anketách na intranetu. Můžete hlasovat až pro 8 témat seminářů, které by jste chtěli na příští rok. Můžete vybírat z následujících témat: Sociální podnikání práce pro zisk nebo dobrý pocit? Protikorupční školení jak být politikem a nenechat se svést Sexismus v médiích kde je hranice vkusu a nevkusu Sociální bydlení luxus nebo pomoc? Multikulturalismus nová doba? Má ČR kvalitní a systémový systém školství? Budoucnost české levice Koncepce místního rozvoje a zemědělství Etiketa, diplomacie a protokol Ekonomické a finanční minimum Energetická politika státu: jádro nebo větrník Občanský zákoník aneb co by nás mělo jako občany a občanky mělo zajímat V únoru nás čeká naše tradiční druhá největší akce MSD, Zimní setkání. Již teď můžu prozradit, že to bude Královehradecký kraj, kde se bude akce konat. Kromě standardních volnočasových aktivit budete mít opět možnost se setkat s vrcholnými představiteli ČSSD a diskutovat s nimi, což bude právě v předsjezdové době možná velmi zajímavé. Lenka Peterová Místopředsedkyně pro vnitřní akce a semináře

28 Příloha 7 Zpráva místopředsedy MSD Vladimíra Nováka Zpráva místopředsedy MSD Vladimíra Nováka, listopad 2014 Cíle: rychlá a efektivní komunikace mezi kraji a předsednictvem, efektivní spolupráce s šéfredaktorem Ventilu, plynulý proces distribuce s jasně definovanými osobami v řetězci a vymezenou odpovědností. Dále přivést do naší organizace maximum aktivních a schopných lidí, integrovat členskou základnu mladých lidí mezi ČSSD a MSD Setkání krajských tajemníků s místopředsedou pro oblast vnitřní komunikace a s vedoucím ústředního sekretariátu - prosinec 2014, Pardubice, délka 2 hodiny - představení projektu internetového úložiště zápisů a instruktáž o jeho obsluze - představení projektu zlepšení informovanosti P MSD o činnosti krajských klubů, instruktáž o vyhotovování svodek - představení projektu distribuce Ventilu - diskuse o zlepšení komunikace mezi kraji a mezi krajskými tajemníky - informace o povinnosti ustanovit funkce náborových zástupců, tedy osob, pověřených v daných krajích oblastí náboru nových členů, a to usnesením předsednictva kraje - informace o povinnosti vyhotovit v součinnosti s krajskými a obvodními výbory ČSSD seznamy mladých členů strany bez příslušnosti k MSD Setkání se zástupci MSD Pardubického kraje - prosinec, Pardubice - následuje MSD Ústeckého kraje (leden 2014) Analýza možnosti distribuce Ventilu prostřednictvím služby ČD Kurýr - služba ČD kurýr je s ohledem na množství zasílaných výtisků magazínu finančně nevýhodná v porovnání s obdobnými službami České pošty Analýza možnosti zvýšení nákladu Ventilu - na základě schůzky s pověřeným šéfredaktorem Ventilu došlo k rozhodnutí nepředložit návrh na zvýšení nákladu Ventilu dříve, než bude rozhodnuto o budoucím vedení magazínu - s ohledem na plán vytvořit online Ventil je v tuto chvíli zvyšování nákladu Ventilu předčasné

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI 13. ROČNÍK 10/2005 Z OBSAHU Zelená linka Zklidňování dopravy ve městech a obcích Z Výboru pro veřejné finance Z Předsednictva Samosprávy a Evropská unie MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://

Více

XIII. KONGRES ODS ODS. Nabízíme pravici. Františkovy Lázně, 13. 15. prosince 2002

XIII. KONGRES ODS ODS. Nabízíme pravici. Františkovy Lázně, 13. 15. prosince 2002 XIII. KONGRES ODS Nabízíme pravici Františkovy Lázně, 13. 15. prosince 2002 ODS Ve dnech 13. 15. prosince 2002 se ve Společenském domě ve Františkových Lázních konal XIII. Kongres Občanské demokratické

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5. Jaké je to být asistentem lídra do PSP ČR Více na str. 6-7

Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5. Jaké je to být asistentem lídra do PSP ČR Více na str. 6-7 ZPRAVODAJ OVV ČSSD PRAHA 8 Interní zpravodaj obvodní organizace ČSSD Praha 8 www.cssdpraha8.cz Číslo 9, ročník X. listopad 2013 Rozhovor se Sašou Křížkem Více na str. 5 Jaké je to být asistentem lídra

Více

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008

OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 OKNO do neziskového sektoru NADAČNÍ FOND OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

I VÁŠ HLAS VEDE KE ZMĚNĚ

I VÁŠ HLAS VEDE KE ZMĚNĚ I VÁŠ HLAS VEDE KE ZMĚNĚ Editorial Magazín - Čas volby 2009 Vážení přátelé, při příležitosti konání krajské konference ČSSD v Praze byl vydán Magazín Času volby, který jste dnes obdrželi spolu s dokumenty

Více

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. Z OBSAHU Vesnice roku 2003 Den malých obcí Změna DPH 11. ROČNÍK 11/2003 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02 140197/00

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

7/2003. Předsedou Svazu i nadále Oldřich Vlasák

7/2003. Předsedou Svazu i nadále Oldřich Vlasák 11. ROČNÍK 7/2003 Z OBSAHU Z Rady Předsednictvo SMO ČR Delegace do Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz 104012/02

Více

4/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jednání s vládou ČR

4/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jednání s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 4/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Krajská setkání pokračují Jednání s vládou ČR Jednání s generálním ředitelem

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 1/ 2015 č. 200 www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Ledový začátek zimy. Na začátku prosince nás zaskočil nebývalý mrznoucí déšť,

Více

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz Vážení a milí spoluobčané, Díky několikaměsíční komunikaci s předkladateli zákona a důslednému prosazo- k některým nedostatkům, o jejichž ná- akci Vyberte si svoji vládu!. Čtenáři vy- že senátor Antl má

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II.

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. 1. ÚVOD... 3 2. DEKÁDA ROMSKÉ INKLUZE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI... 4 2.1 ŘÍDICÍ STRUKTURY DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE... 4 2.2 PŘEDSEDNICTVÍ

Více

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi Přítomni: Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi dle prezenční listiny starostové OSH ze 77 přítomno 73 nepřítomno 4 starosta SH ČMS přítomen 1 VV SH ČMS z 18 přítomno 15 nepřítomno

Více

3/2002. Kongres starostů a primátorů - Brno, 25. duben 2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK

3/2002. Kongres starostů a primátorů - Brno, 25. duben 2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK 10. ROČNÍK 3/2002 Z OBSAHU Regulace dluhu obcí Zklidňování dopravy ve městech a obcích (vyhlášení soutěže) Z Předsednictva SMO ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail:

Více

Poděkování. Krajské konference OS budou volební, proto určitě přijďte! Léto končí a začíná období voleb. www.zdravotnickeodbory.cz.

Poděkování. Krajské konference OS budou volební, proto určitě přijďte! Léto končí a začíná období voleb. www.zdravotnickeodbory.cz. Bulletin č.7-8 červenec - srpen 4. 9. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz Léto končí a začíná období voleb Léto končí a začíná období voleb do zastupitelstev,

Více

Oko NOKu. Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU

Oko NOKu. Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU léto 2015 Oko NOKu Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU Rozhovor s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou Přehled implementační struktury 2014 2020

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 10.10.2011 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

Uvnitř tohoto vydání:

Uvnitř tohoto vydání: OBVODNÍ VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8 V y d á v á O V V ČSSD Pr a h a 8, N á h o r n í 6, P r a h a 8, p r o i n t e r n í p o třebu čl e nů obv o d n í o r g a n i z a c

Více

Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS Partnerství Moštěnka v kategorii Naše krajina. Foto: Alena Raimrová

Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS Partnerství Moštěnka v kategorii Naše krajina. Foto: Alena Raimrová 12 / 2012 (177) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

1. Úvodní slovo předsedy Asociace krajů ČR 3 2. O Asociaci krajů ČR 5 3. Aktivity Asociace krajů ČR v roce 2008 9 4. English 36 5. Finanční zpráva za

1. Úvodní slovo předsedy Asociace krajů ČR 3 2. O Asociaci krajů ČR 5 3. Aktivity Asociace krajů ČR v roce 2008 9 4. English 36 5. Finanční zpráva za VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 1 Karlovarský kraj 2 Moravskoslezský kraj 3 Ústecký kraj 4 Královehradecký kraj 5 Praha 6 Pardubický kraj 7 Vysočina 8 Plzeňský kraj 9 Zlínský kraj 10 Jihočeský kraj 11 Středočeský

Více

GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005

GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005 GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005 Genderové balíčky celkem čtyři se zaměřením na různé oblasti společenského života, které vykazují genderově více nebo méně zatížené rysy mají přispět informacemi, zdroji, daty

Více