Z Á P I S. z 2. zasedání Ústřední rady MSD konaného dne 9. listopadu 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. z 2. zasedání Ústřední rady MSD konaného dne 9. listopadu 2014"

Transkript

1 Z Á P I S z 2. zasedání Ústřední rady MSD konaného dne 9. listopadu 2014 Steinerův sál, Lidový dům, Hybernská 7, Praha 1 Přítomní členové P MSD: L. Válová, K. Šircová, L. Peterová, T. Meisner, V. Novák, P. Orieščík Přítomní delegáti KK MSD v ÚR MSD: V. Klusák, M. Oblezar, V. Holubjáková, T. Švarc, P. Herák, J. Jež, M. Kalod, R. Maděrová, M. Mencl VÚS MSD: J. Trpák Hosté s hlasem poradním: F. Střída, K. Peštová, M. Vöröš, M. Musil, J. Širc, J. Hálka, E. Kopáček, M. Hruška, M. Hruška Omluveni: V. Drda, J. Morávek Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Kontrola usnesení 4. Volba pracovních komisí 5. Zpráva předsedkyně MSD 6. Diskuze ke zprávě 7. Zprávy místopředsedů a místopředsedkyň MSD 8. Diskuze ke zprávám 9. Volba místopředsedy MSD pro zahraničí 10. Zprávy z krajů 11. Harmonogram akcí a seminářů na rok

2 12. Diskuse 13. Různé 14. Závěr 1. Zahájení Předsedkyně Lucie Válová zahájila v 11:30h zasedání, přivítala přítomné a konstatovala, že zasedání je usnášeníschopné. Rovněž přivítala všechny hosty. Všechny přítomné požádala o trpělivost z důvodu nabitého programu jednání ÚR MSD. Na úvod byly členům ÚR MSD promítnuty vydané tiskové zprávy MSD. ÚR MSD schvaluje zapisovatele VÚS MSD Jakuba Trpáka a ověřovatele zápisu Petra Orieščíka. ÚR MSD také schvaluje hosty zasedání. 2. Schválení programu Předsedkyně Lucie Válová předložila návrh programu jednání: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Kontrola usnesení 4. Volba pracovních komisí 5. Zpráva předsedkyně MSD 6. Diskuze ke zprávě 7. Zprávy místopředsedů a místopředsedkyň MSD 8. Diskuze ke zprávám 9. Volba místopředsedy MSD pro zahraničí 10. Zprávy z krajů 11. Harmonogram akcí a seminářů na rok Diskuse 13. Různé 14. Závěr V této podobě byl program schválen

3 3. Kontrola usnesení ÚR MSD se dále zabývala kontrolou usnesení: 3/3/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD ukládá P. Machalovi a VÚS H. Kymrové vytvořit seznam členů MSD ve volené funkci ČSSD. Revokováno usnesením 4/2/XIV/2014 ÚR MSD zodpovídá Jakub Trpák 14/3/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD pověřuje P MSD, aby zpracovalo návrh uvítacího dopisu předsedy MSD a příručky pro nové členy MSD. ÚR MSD doporučuje P MSD projednání možnosti tutorského programu pro nové členy a pravidelného setkání nových členů MSD. Termín do Revokováno usnesením 5/2/XIV/2014 ÚR MSD zodpovídá Vladimír Novák 19/3/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD ukládá místopředsedům MSD předložit finální verzi programu za jejich gesce na příští zasedání ÚR MSD. Splněno 5/5/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje návrh P MSD dle usnesení 11/16/XIII/2013 P MSD na specifikaci vybraných skupin členů MSD, které mohou platit snížený členský příspěvek ve výši 100 Kč: Trvá studenti do 26 let nezaměstnaní handicapovaní osoby na rodičovské dovolené 4. Volba pracovních komisí Předsedkyně MSD Lucie Válová navrhla ÚR MSD schválit sloučenou tříčlennou pracovní komisi (Volební, návrhová a mandátová) s čímž ÚR MSD vyslovila souhlas. P MSD navrhlo na předsedkyni Volební, návrhové a mandátové komise Kristýnu Šircovou. Václav Klusák členům ÚR MSD sdělil, že by bylo dobré zvolit předsedou pracovní komise někoho, kdo není v KK MSD, ze kterého jsou předpokládáni kandidáti. Z pléna poté přišly návrhy na předsedu Volební, návrhové a mandátové komise (Václav Klusák) a členy Volební, návrhové a mandátové komise (Radka Maděrová, Patrik Herák). ÚR MSD schvaluje Volební, návrhovou - 3 -

4 a mandátovou komisi ve složení: Václav Klusák předseda, Radka Maděrová členka, Patrik Herák člen. Po schválení se Volební, návrhová a mandátová komise odebrala ke své práci. 5. Zpráva předsedkyně MSD Předsedkyně MSD Lucie Válová ve své zprávě zhodnotila uběhlou dobu od minulého zasedání (video ze Sjezdu MSD, Ventil, výsledek komunálních voleb). K výsledku komunálních voleb sdělila, že MSD získali 51 nových zastupitelů. Dle aktuální informace o odstoupení zastupitele a nástupu náhradníka, který je členem MSD se počet zvýšil na 52 zastupitelů v řadách MSD. Dále uvedla, že je velice ráda za vydané tiskové zprávy MSD příloha 1 (například k V. Klausovi, nebo koalici MO ČSSD s DSSS v Duchcově. Dále zdůraznila spolupráci s FES a informovala členy ÚR MSD, že byla oslovena ústředím FES, aby jako předsedkyně MSD přednesla úvodní řeč na konferenci progresivních politiků v Budapešti na téma Partnerství v rodině věc veřejná? dne Všem členům ÚR MSD také byly rozdány Pražské dialogy, ve kterých jsou články Lucie Válové a Anny Kárníkové. MSD mění ČSSD k lepšímu, akce o které předsedkyně MSD informovala členy ÚR MSD (pokrytí rychlou wifi na Sjezdu ČSSD v únoru 2015, streaming Sjezdu, vegetariánská strava, dětský koutek na Sjezdu členové a členky MSD budou hlídat děti delegátů Sjezdu a elektronizace voleb). Informovala také o návštěvě klubu Bombastic, který je v majetku MSD ve Vyškově, položení věnce 28. října 2014 u sochy T. G. Masaryka, proběhlém semináři Radikalismus, extremismus a xenofobie na světové scéně v Praze a blížícím se Zimním setkání V závěru své zprávy připomněla blížící se svátek 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii, ke kterému se v Praze bude konat několik akcí, na které MSD poskytnou cestovné a také položení kytice u památníku na Národní třídě. Na konec své zprávy stručně hovořila o agendě ZO MSD a upozornila na probíhající výběrové řízení do Akademie sociální demokracie. Zpráva předsedkyně MSD byla všem členům ÚR MSD doručena v tištěné podobě příloha 2. ÚR MSD bere na vědomí zprávu předsedkyně MSD Lucie Válové. Zpráva Volební, návrhové a mandátové komise: V 11:45 je přítomno 15 delegátů ÚR MSD z celkových 23 delegátů ÚR MSD. Volební a mandátová komise konstatuje, že zasedání ÚR MSD je usnášeníschopné a Q pro volbu je 8. Předseda Volební, návrhové a mandátové komise vyhlásil lhůtu pěti minut pro nominace kandidátů na místopředsedu MSD pro zahraničí

5 6. Diskuze ke zprávě Diskuze proběhla v souvislosti s předchozím bodem. 7. Zprávy místopředsedů a místopředsedkyň Zpráva 1. místopředsedkyně MSD Kristýny Šircové: První místopředsedkyně MSD Kristýna Šircová v úvodu své zprávy zhodnotila výsledek komunálních voleb, ve kterých MSD získali 52 zastupitelů. K PR uvedla, že se povedlo vydat několik úspěšných tiskových zpráv MSD, které také vydala i ČSSD příloha 1. Dále uvedla, že byl zaslán otevřený dopis poslancům ČSSD k zákonu o registrovaném partnerství příloha 3. Obsahem zprávy také byl záměr vytvoření movember týmu MSD. K občasníku Ventil uvedla, že bude vyhlášeno otevřené Výběrové řízení na šéfredaktora Ventilu a zaslána výzva na vedení KK MSD k nominování členů redakční rady Ventilu. V neposlední řadě ve své zprávě informovala o výrobě propagačních předmětů (vlajky, placky). V závěru své zprávy uvedla, že byly aktualizovány informace o MSD na wikipedii a informovala o schváleném Statutu časopisu Ventilu na P MSD příloha zprávy 1. místopředsedkyně MSD. Zpráva také byla předložena v tištěné podobě příloha 4. Předseda volební, návrhové a mandátové komise Václav Klusák sdělil členům ÚR MSD, že do volby místopředsedy MSD pro zahraničí byli nominování dva kandidáti a to Josef Hálka a Michael Mencl. Vyzval Volební, návrhovou a mandátovou komisi k přípravě volebních lístků a volby. Zpráva místopředsedy MSD pro finance Tomáše Meisnera: Místopředseda MSD Tomáš Meisner ve své zprávě zhodnotil plnění rozpočtu 2014 a připomněl tvorbu rozpočtu na rok Dalším obsahem jeho zprávy byl fundraising, ke kterému uvedl, že se zúčastnil dvou schůzek s Evropskou rozvojovou agenturou, která je schopna vyhledat vhodné finanční zdroje pro MSD. Řekl, že vzhledem k problémům ČR se strukturálními fondy EU (ČR ještě nemá schválené projekty a není tedy možné připravovat projekty ani čerpat finanční prostředky), by se MSD měli zaměřit na dotační programy typu Erasmus + (který by mohl být využit na plánovanou mezinárodní konferenci o mladých lidech v politice), norské fondy, švýcarské fondy či případně lokální české dotační tituly

6 Dále uvedl, že by se MSD mohli připojit k již hotovým projektům (například Dostupný web pro všechny, nebo Jak vychovat děti s morálkou? ). Dalším obsahem zprávy místopředsedy MSD pro finance Tomáše Meisnera byly informace o nemovitém majetku MSD (klub Bombastic ve Vyškově), který navštívil společně s předsedkyní MSD Lucií Válovou. Ke klubu Bombastic ve Vyškově uvedl, že nemovitost potřebuje rekonstrukci technického zázemí, k čemuž nájemce poskytne seznam nutných oprav. Do oprav také investoval i sám nájemce. Dále se věnoval další budoucnosti klubu Bombastic ve Vyškově a uvedl, že MSD bohužel nic nepřináší (nízké nájemné 5000 Kč/měsíc). Dalším problémem je, že nemovitost stojí na pozemku města Vyškov, s jehož starostou bude mít místopředseda MSD Tomáš Meisner v nejbližší době schůzku. V závěru své zprávy vyzval místopředsedkyni MSD pro akce Lenku Peterovou k případnému uspořádání semináře MSD právě ve Vyškově spojeného s návštěvou klubu Bombastic. Zpráva byla také předložena v tištěné podobě příloha 5. Zpráva místopředsedkyně MSD pro akce Lenky Peterové: Místopředsedkyně MSD pro akce Lenka Peterová ve své zprávě zhodnotila proběhlý seminář Rasismus, radikalismus a xenofobie na světové scéně a uvedla, že společně s předsedou Programové komise MSD Václavem Drdou připraví usnesení semináře MSD, které bude na FB k diskusi. Dále vyzvala členy ÚR MSD k informování svých KK MSD o anketách s hlasováním o tématech seminářů MSD v roce 2015 (pokud bude mít někdo jiný návrh, může ho zaslat přímo Lence Peterové na ). V závěru své zprávy informovala i přípravě Zimního setkání MSD 2015, které se uskuteční v hotelu Šerlišský Mlýn v Deštném v Orlických horách. Zpráva byla také předložena v tištěné podobě příloha 6. Zpráva místopředsedy MSD Vladimíra Nováka: Místopředseda MSD Vladimír Novák uvedl, že zprávu předložil v tištěné podobě příloha 7. Zdůraznil ale nábor nových členů MSD a distribuci Ventilu. Zároveň se omluvil KK MSD Ústeckého kraje za svou neúčast na jeho zasedání. Zpráva místopředsedy MSD Petra Orieščíka: Místopředseda MSD Petr Orieščík se všem delegátům ÚR MSD omluvil za nedodání své zprávy v písemné podobě, nicméně ji slíbil dodatečně zaslat. Zdůraznil oslavy 17. listopadu a akce s tímto spojené (proplácení cestovného)

7 8. Diskuze ke zprávám V rámci diskuze člen MSD Matouš Hruška upozornil na nutnost projednání Statutu časopisu Ventil i na ÚR MSD. (ÚR MSD schvaluje Statut časopisu Ventil. 12/0/2) 9. Volba místopředsedy MSD pro zahraničí Nominovaní kandidáti na místopředsedu MSD pro zahraničí přednesli své projevy, ve kterých se představili. Předseda Volební, návrhové a mandátové komise vyhlásil 1. kolo 1. tajné volby místopředsedy MSD pro zahraničí. Předseda Volební, návrhové a mandátové komise ukončil 1. kolo 1. tajné volby místopředsedy MSD pro zahraničí. ÚR MSD zvolila v prvním kole první tajné volby místopředsedou MSD pro zahraničí Michaela Mencla, kandidát Josef Hálka zvolen nebyl. Průběh volby: Kandidáti: Bylo vydáno: Kvorum: 8 Bylo odevzdáno: Počet platných hlasů: 15 Počet neplatných hlasů: 0 Pro kandidáta Josefa Hálku: Josef Hálka Michael Mencl 15 hlasovacích lístků 15 hlasovacích lístků 5 nebyl zvolen Pro kandidáta Michaela Mencla: 10 byl zvolen 10. Zprávy z krajů V rámci tohoto bodu byla jednotlivými zástupci krajů v ÚR zhodnocena povolební situace v obecních zastupitelstvech. Někteří zastupitelé MSD získali místa v radách obcí, například - 7 -

8 Petr Orieščík starosta Suchých Lazců, Petr Dolínek radní hl. m. Prahy, Michal Pobucký první náměstek primátora Frýdku Místku a Pavel Machala náměstek primátora Frýdku Místku. V závěru také byly prodiskutovány i negativa a neúspěchy. 11. Harmonogram akcí a seminářů na rok 2015 Místopředsedkyně MSD pro akce Lenka Peterová uvedla, že na vedení KK MSD zašle výzvu, zda si přejí uspořádat seminář. 12. Diskuze Místopředseda YES Eduard Kopáček informoval o aktualitách z YES. Dále předsedkyně MSD Lucie Válová podpořila záměr Michaela Mencla o záměru natáčet videorozhovory s účastníky zahraničních seminářů namísto psaných zpráv, který byl také obsahem jeho nominačního projevu. Marek Hruška informoval o semináři IUSY ve Štrasburku. 13. Různé Vzhledem k vyčerpanému programu jednání a pokročilé době nebyl žádný příspěvek do bodu různé. 14. Závěr Na závěr zasedání ÚR MSD předsedkyně MSD Lucie Válová pogratulovala nově zvolenému místopředsedovi MSD pro zahraničí. Poděkovala všem za účast a jednání ÚR MSD ukončila. Zapsal: Jakub Trpák VÚS MSD Ověřil: Petr Orieščík místopředseda MSD - 8 -

9 USNESENÍ z 2. zasedání Ústřední rady MSD konaného dne 9. listopadu 2014 Sekretariát MSD, Hybernská 7, Praha 1 Kontrola usnesení: 3/3/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD ukládá P. Machalovi a VÚS H. Kymrové vytvořit seznam členů MSD ve volené funkci ČSSD. Revokováno usnesením 4/2/XIV/2014 ÚR MSD zodpovídá Jakub Trpák 14/3/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD pověřuje P MSD, aby zpracovalo návrh uvítacího dopisu předsedy MSD a příručky pro nové členy MSD. ÚR MSD doporučuje P MSD projednání možnosti tutorského programu pro nové členy a pravidelného setkání nových členů MSD. Termín do Revokováno usnesením 5/2/XIV/2014 ÚR MSD zodpovídá Vladimír Novák 19/3/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD ukládá místopředsedům MSD předložit finální verzi programu za jejich gesce na příští zasedání ÚR MSD. Splněno - 9 -

10 5/5/XIII/2013 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje návrh P MSD dle usnesení 11/16/XIII/2013 P MSD na specifikaci vybraných skupin členů MSD, které mohou platit snížený členský příspěvek ve výši 100 Kč: Trvá studenti do 26 let nezaměstnaní handicapovaní osoby na rodičovské dovolené Nově přijatá usnesení: 1/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje program svého zasedání: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Kontrola usnesení 4. Volba pracovních komisí 5. Zpráva předsedkyně MSD 6. Diskuze ke zprávě 7. Zprávy místopředsedů a místopředsedkyň MSD 8. Diskuze ke zprávám 9. Volba místopředsedy MSD pro zahraničí 10. Zprávy z krajů 11. Harmonogram akcí a seminářů na rok Diskuse 13. Různé 14. Závěr 15/0/0 2/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje zapisovatele VÚS MSD Jakuba Trpáka a ověřovatele zápisu Petra Orieščíka. 15/0/0-10 -

11 3/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje hosty svého zasedání: František Střída Kateřina Peštová Martin Vöröš Michal Musil Jan Širc Josef Hálka Eduard Kopáček Matouš Hruška Marek Hruška 15/0/0 4/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD revokuje usnesení 3/3/XIII/2013 ÚR MSD: ÚR MSD ukládá VÚS MSD Jakubovi Trpákovi vytvořit seznam členů MSD ve volené funkci ČSSD. 15/0/0 Zodpovídá Jakub Trpák 5/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD revokuje usnesení 14/3/XIII/2013 ÚR MSD: ÚR MSD pověřuje místopředsedu MSD Vladimíra Nováka přípravou uvítacího dopisu pro nové členy MSD a přípravou mentoringového programu pro tyto členy. 15/0/0 Zodpovídá Vladimír Novák 6/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje sloučení Volební, návrhové a mandátové komise se třemi členy. 15/0/0 7/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje předsedu Volební, návrhové a mandátové komise Václava Klusáka. 15/0/0 8/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje členy Volební, návrhové a mandátové komise Patrika Heráka a Radku Maděrovou. 15/0/0-11 -

12 9/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD bere na vědomí zprávu předsedkyně MSD. 15/0/0 10/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD bere na vědomí zprávy všech místopředsedů. 15/0/0 11/2/XIV/2014 ÚR MSD ÚR MSD schvaluje Statut časopisu Ventil. 12/0/2 Zapsal: Jakub Trpák VÚS MSD Ověřil: Petr Orieščík místopředseda MSD

13 Příloha 1 Vydané Tiskové zprávy MSD TISKOVÉ ZPRÁVY MSD Tisková zpráva MSD ze dne: Praha, tisková zpráva MSD Komunální volby jsou za námi! Mladí sociální demokraté ("MSD") se nejen aktivně zapojili do volební kampaně v proběhlých komunálních volbách, ale členové a členky MSD také kandidovali do obecních zastupitelstev. Celkem usedne do zastupitelských lavic 51 členů a členek MSD. Je to důkaz, že mladí lidé se o veřejné dění velmi zajímají a nebojí se aktivně do politiky vstupovat. Mnohokrát děkujeme všem voličům a voličkám za jejich hlasy pro kandidáty ČSSD z řad MSD a věříme, že je nezklameme. Zveřejněno: web MSD, web ČSSD, FB MSD, rozesláno médiím Zisková zpráva MSD ze dne: Praha, My Mladí sociální demokraté vítáme snahy o mírové řešení konfliktu na Blízkém východě a vyjadřujeme podporu iniciativám, které dbají o ochranu uprchlíků a obyvatelstva postižených zemí bez rozdílu etnika či víry. Zároveň se ztotožňujeme s intervencí Ekumenické rady církví u vlády ČR, jež vyzývá k pomoci utiskovaným a pronásledovaným ve zmíněných oblastech. Zveřejněno: web MSD, web ČSSD, FB MSD, rozesláno médiím

14 Tisková zpráva MSD ze dne: Praha, Mladí sociální demokraté se ostře vymezují vůči jmenování Václava Klause předsedou Národní rady pro vzdělávání. Profesor Klaus je zastáncem liberálně - konzervativního přístupu ke vzdělávání a jeho jmenování se stává pro české školství hrozbou. Právem každého občana a občanky České republiky je přístup k bezplatnému vzdělání na všech úrovních školské výuky. Investice do vzdělání je investicí pro celou zemi a Václav Klaus, svými výroky o parazitování vysokoškoláků na společnosti, dokazuje, že nemůže být pro rozvoj českého školství přínosem. Zveřejněno: web MSD, FB MSD, rozesláno médiím Tisková zpráva MSD ze dne: Praha, Mladí sociální demokraté se jednoznačně distancují od všech kroků místní organizace ČSSD Duchcov, které vedly k vytvoření koalice s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti v Duchcově. Mladí sociální demokraté podporují všechny kroky, které povedou ke zrušení této koalice. Zároveň vyzývají vedení ČSSD v Duchcově k vyvození osobní odpovědnosti za kroky, které poškozují ideály a hodnoty všech sociálních demokratů a demokratek, jak členstva strany, tak jejích voličů a voliček. Mladí sociální demokraté se domnívají, že vytvoření koalice s DSSS právě takový krok představuje. Zveřejněno: web MSD, web ČSSD, FB MSD, rozesláno médiím

15 Příloha 2 Zpráva předsedkyně MSD Lucie Válové ÚR h Milé členky a členové MSD, nejprve mi dovolte dotknout se volební kampaně, kterou považuji za mimořádně úspěšnou a velmi dobře z naší strany odvedenou. Kromě aktivit jednotlivých krajů jsme na centrální úrovni vytvořili video Mladí volí levice na radnice a vydali volební číslo časopisu Ventil. Po dlouhé a náročné kampani usedlo do zastupitelských lavic staro/nových 51 zastupitelek a zastupitelů z řad Mladých sociálních demokratů. Chtěla bych Vám všem, kdo jste uspěli pogratulovat a popřát úspěšnou politickou kariéru. Vám všem, kteří jste pomáhali v kampani, vyjadřuji upřímný dík. P MSD vydalo několik tiskových zpráv, které jsme distribuovali na našem webu, FB, webu ČSSD a které jsme nechali rozeslat novinářům. Osobně jsem velmi hrda na usnesení, kterým jsme se ostře vymezili proti jmenování Václava Klause do přípravného výboru Rady pro vzdělávání a na usnesení, které reaguje na šokující koalici ČSSD a DSSS v Duchcově. Všechny naše tiskové zprávy jsou přílohou č. 1. V oblasti podpory spolupráce s partnery mohu říci, že jsem přijala nabídku centrály nadace Friedricha Eberta, abych jako předsedkyně Mladých sociálních demokratů ČR vystoupila s úvodní řečí na mezinárodní konferenci progresivních socialistických politiků, která se koná listopadu 2014 v Budapešti. Tématem konference je: Family Based on Partnership: a Public Good? Zároveň proběhne příští týden schůzka se zástupkyní FES, kde probereme možné formy další spolupráce a spolufinancování našich akcí. Co se týká financování, proběhla schůzka se zástupci Evropské rozvojové agentury (ERA) a probrali možné způsoby financování projektů MSD z fondů EU. Ventilujeme naše názory. V občasníku MDA Pražské dialogy (3/2014) je uveřejněn můj článek na téma Antikomunismus anebo článek Anny Kárníkové na aktuální téma Regulace prostituce. MSD mění ČSSD. Navázala jsem užší spolupráci s tajemníkem ČSSD ve věci modernizace sjezdu ČSSD v březnu Naše podněty na zajištění bezbariérovosti, vegetariánské a dietní stravy, silné wifi a streamování byly vyslyšeny. Tomáš Meisner vypracoval návrh elektronizace voleb, který byl shledán kvalitním, ale realizován prozatím v rámci ČSSD nebude. Co se ovšem podařilo je zajištění dětského koutku na sjezdu v březnu Mladí sociální demokraté se mohou zhostit role pečovatelů o naše nejmenší a zajistit tak rovný přístup k rozhodování i pro pečující rodiče. Ve dnech října jsem navštívila Jihomoravský kraj. Ve čtvrtek proběhlo příjemné setkání se členy KK JMK a jejich vedení. Považuji toto setkání za dobrý start naší vzájemné spolupráce. O den později jsem se přesunula do Vyškova, kde jsem se zúčastnili akce v klubu, který je provozován v objektu, který vlastní MSD (klub Bombastik). O den později, společně s místopředsedou pro finance a majetek, jsme se setkali s nájemcem objektu, abychom vyřídili nezbytné formální záležitosti, prohlédli si technický stav objektu a zhodnotili tak další užívání předmětné budovy. V prosinci plánuji navštívit kraje Královéhradecký a kraj Plzeňský a budu se těšit na setkání a otevřený rozhovor s tamějšími členkami a členy. 28. října jsme jako MSD oslavili Den vzniku samostatného československého státu, od jehož založení uplynulo 96 let. MSD uspořádali pochod za svobodu a demokracii a položili kytici k soše TGM

16 První seminář po zvolení nového předsednictva právě doznívá. Pořádalo ho P MSD ve spolupráci s pražskou organizací na téma xenofobie, extremismus a extremismus na světové scéně a akce si kladla za cíl vypořádat se s nesmírně obtížnými tématy, která hýbou dnešní světovou scénou. Uvítali jsme významné hosty, např. ministra zahraniční Lubomíra Zaorálka, zástupce a zástupkyně ambasád, zástupce veřejné ochránkyně a další. Nabídka témat seminářů na příští rok je zveřejněná na intranetu a stále je možné hlasovat Vy zde máte hlas rozhodující. Na únor pro Vás připravujeme zimní setkání v malebné krajině Orlických hor. Z blížících se akcí bych Vás ráda pozvala zejména na akcemi nabitý víkend listopadu, kdy slavíme státní svátek den boje za svobodu a demokracii. Pátek se koná seminář Mladých lidovců na téma mládežnické organizace, kde jsem přislíbila účast v podobě příspěvku. Konference se koná od 10 14h v Paláci Charitas na Karlově náměstí v Praze. (Mladí lidovci připravili společné usnesení, které je přílohou č. 2 této zprávy.) Na tento seminář navazuje konference EU Policies Against Austerity, Racism and Extremism, kterou pořádá profesor Jan Keller ve spolupráci s frakcí Socialistů a Demokratů v EP. 17. listopadu se přidáme tradičně k průvodu a společně s představiteli ČSSD přineseme svíčky a květiny na pietní místo na Národní třídě. Také bych Vás ráda informovala o možnosti hlásit se na Akademii sociální demokracie. do Zahraniční agenda (dočasně spravovaná předsedkyní MSD) Dnes na zasedání ÚR předám tuto agendu novému místopředsedovi/místopředsedkyni pro zahraničí. Proto Vám zprávu o zahraničí předávám níže pouze v bodech. Schválení účastníka stáže Francis Vals v Evropském parlamentu (Milan Balahura) Schválení návštěvy EP ve Štrasburku (šest členů a členek MSD) PES Trainers Academy (Vzdělávací akademie PES, projekt trvající 4 5 let pro 2 zástupce z ČSSD) LGBT and Feminism semináře (Island, tříčlenná delegace: L.Válová, M. Kotyk, E.Kopáček) Pravicový extremismus (Srbsko) S IUSY jednáme o semináři ve švédském Stockholmu a také o možnosti uspořádat zde světový kongres

17 Příloha 3 Otevřený dopis poslancům ČSSD

18 Příloha 4 Zpráva 1. místopředsedkyně MSD

19 - 19 -

20 - 20 -

21 - 21 -

22 - 22 -

23 - 23 -

24 Příloha 5 Zpráva místopředsedy MSD Tomáše Meisnera Zpráva o činnosti místopředsedy MSD Tomáše Meisnera Vážené kamarádky a kamarádi, předkládám Vám zprávu o své činnosti v PMSD. Tato ÚR je vzhledem k okolnostem v rychlém sledu po minulé ÚR, ale i přesto se mi podařilo řešit některé z klíčových aspektů mých gescí. Především se jedná o majetek MSD a fundraising. Rozpočet a čerpání 2014 Od minulé ÚR neproběhla žádná rozpočtová změna, předkládám tedy pouze aktualizované čerpání rozpočtu. Jednotliví místopředsedové dostali za úkol předložit jejich návrhy na rozpočet 2015 do příštího zasedání PMSD. Příjmová část rozpočtu: Příjmy Účet Popis Rozpočet Plnění % P01 Členské příspěvky ,00% P02 Dar ČSSD ,00% P03 MŠMT, S&D, granty ,00% P04 Dary FO a PO ,00% P05 Přebytek ,00% P06 Účastnický poplatek ,97% P07 Účastnický poplatek zahraničí ,00% P08 Účastnický poplatek zahraničí - Festival ,00% P09 Nájemné Vyškov ,33% P10 Ostatní ,69% Celkem ,20% Výdajová strana rozpočtu: Výdaje Účet Popis Rozpočet Plnění % 100 Ústřední orgány ,15% 101 P MSD ,84% 102 ÚR MSD ,96% 103 ÚKK MSD ,00% 104 Komise MSD ,00% 105 Cestovné ,69% 200 Zahraničí ,90% 201 Akce zahraniční ,96% 202 Poplatky ,93% 203 Summer Camp ,19% 204 Zahraniční klub ,00% 205 Tajemník ,00% 300 Ústřední sekretariát ,98% 301 Telefony ,42% 302 Nájem ,95% 303 Účetní a právní služby ,25% 304 Kancelářské potřeby a materiál ,69% 305 Služby ,69%

25 306 Cestovné ,60% 307 Investice DHM ,00% 308 Ostatní náklady ,48% 309 Poplatky za vedení účtů ,30% 310 Tajemník ,51% 311 Krajští tajemníci ,00% 400 Akce MSD ,60% 401 Celorepublikové semináře ,41% 402 Celorepubliková setkání (letní, zimní, voda) ,16% 403 Školení a workshopy ,00% 404 Cestovné ,29% 405 Kancelářské potřeby a materiál ,58% 406 Pronájem zařízení ,00% 407 Sjezd MSD ,79% 500 Propagace a kampaně ,58% 501 Propagační materiály ,60% 502 Ventil ,22% 503 Demonstrace ,00% 504 Krajské PR akce ,90% 505 Internet a web MSD ,31% 506 Ostatní služby ,50% 600 Majetek ,91% 601 Vyškov ,91% 700 Rezerva a faktury z loňska ,49% 800 Kampaň EP + kontinuální ,92% 801 Personální náklady ,13% 802 Online propagace MSD + ČSSD ,62% 803 Fotobanka ,00% 804 Videoklipy MSD ,33% 805 Ostatní náklady a rezerva ,08% 900 Kampaň senát + komunální ,25% 901 Personální náklady ,80% 902 Online propagace ČSSD ,84% 903 Propagace MSD ,01% ccc Celkem ,42% Majetek V pátek jsme s předsedkyní Lucií Válovou a přáteli z JMK navštívili diskotéku v klubu Bombastic ve Vyškově, který je ve vlastnictví MSD, abychom dokázali zhodnotit ekonomickou výtěžnost daného objektu. Poté v sobotu ráno jsme měli schůzku s naším nájemcem, panem Klementem, kde jsme diskutovali možnosti dalšího pokračování nájmu i jiných způsobů provozování objektu včetně jeho navrácení státu. Dále jsme prošli objekt s místní správcovskou firmou a zhodnotili nutné opravy a zaúkolovali jak tuto firmu, tak nájemce objektu předložením zprávy o stavu objektu, návrhů řešení a finančního stavu. Na středu je domluvena schůzka se starostou Vyškova, kde budeme probírat možnosti spolupráce s městem a především řešení narovnání vztahů ohledně pozemku, na kterém stojí náš klub a který je vlastněn městem

26 Fundraising Během posledních 14ti dnů jsem se zúčastnil dvou schůzek se zástupci Evropské rozvojové agentury, která nám může významně pomoci při vyhledávání a zpracování dotačních projektů. Vzhledem k problémům ČR se strukturálními fondy EU (ČR ještě nemá schválené projekty a není tedy možné připravovat projekty ani čerpat finanční prostředky), musíme se zaměřovat na programy typu Erasmus + (který bychom mohli využít na plánovanou mezinárodní konferenci o mladých lidech v politice), norské fondy, švýcarské fondy či případně lokální české dotační tituly. Od dnešního zasedání budu předkládat PMSD návrhy projektů, ke kterým se můžeme připojit. V Kladně , Tomáš Meisner

27 Příloha 6 Zpráva místopředsedkyně MSD Lenky Peterové Zpráva místopředsedkyně MSD pro vnitřní akce a semináře Ústřední rada MSD, Vážení přátelé, předkládám vám zprávu shrnující mojí činnost od poslední UR MSD konané , od které uběhl přesně skoro měsíc. Tento víkend proběhl první seminář na téma: Radikalismus, extremismus a xenofobie na světové scéně, který se konal v Praze. Jsem velmi ráda, že byl o něj takový zájem a doufám, že těm z vás co se ho účastnili, se líbil. Dále bych vás chtěla upozornit, že stále probíhá hlasování v anketách na intranetu. Můžete hlasovat až pro 8 témat seminářů, které by jste chtěli na příští rok. Můžete vybírat z následujících témat: Sociální podnikání práce pro zisk nebo dobrý pocit? Protikorupční školení jak být politikem a nenechat se svést Sexismus v médiích kde je hranice vkusu a nevkusu Sociální bydlení luxus nebo pomoc? Multikulturalismus nová doba? Má ČR kvalitní a systémový systém školství? Budoucnost české levice Koncepce místního rozvoje a zemědělství Etiketa, diplomacie a protokol Ekonomické a finanční minimum Energetická politika státu: jádro nebo větrník Občanský zákoník aneb co by nás mělo jako občany a občanky mělo zajímat V únoru nás čeká naše tradiční druhá největší akce MSD, Zimní setkání. Již teď můžu prozradit, že to bude Královehradecký kraj, kde se bude akce konat. Kromě standardních volnočasových aktivit budete mít opět možnost se setkat s vrcholnými představiteli ČSSD a diskutovat s nimi, což bude právě v předsjezdové době možná velmi zajímavé. Lenka Peterová Místopředsedkyně pro vnitřní akce a semináře

28 Příloha 7 Zpráva místopředsedy MSD Vladimíra Nováka Zpráva místopředsedy MSD Vladimíra Nováka, listopad 2014 Cíle: rychlá a efektivní komunikace mezi kraji a předsednictvem, efektivní spolupráce s šéfredaktorem Ventilu, plynulý proces distribuce s jasně definovanými osobami v řetězci a vymezenou odpovědností. Dále přivést do naší organizace maximum aktivních a schopných lidí, integrovat členskou základnu mladých lidí mezi ČSSD a MSD Setkání krajských tajemníků s místopředsedou pro oblast vnitřní komunikace a s vedoucím ústředního sekretariátu - prosinec 2014, Pardubice, délka 2 hodiny - představení projektu internetového úložiště zápisů a instruktáž o jeho obsluze - představení projektu zlepšení informovanosti P MSD o činnosti krajských klubů, instruktáž o vyhotovování svodek - představení projektu distribuce Ventilu - diskuse o zlepšení komunikace mezi kraji a mezi krajskými tajemníky - informace o povinnosti ustanovit funkce náborových zástupců, tedy osob, pověřených v daných krajích oblastí náboru nových členů, a to usnesením předsednictva kraje - informace o povinnosti vyhotovit v součinnosti s krajskými a obvodními výbory ČSSD seznamy mladých členů strany bez příslušnosti k MSD Setkání se zástupci MSD Pardubického kraje - prosinec, Pardubice - následuje MSD Ústeckého kraje (leden 2014) Analýza možnosti distribuce Ventilu prostřednictvím služby ČD Kurýr - služba ČD kurýr je s ohledem na množství zasílaných výtisků magazínu finančně nevýhodná v porovnání s obdobnými službami České pošty Analýza možnosti zvýšení nákladu Ventilu - na základě schůzky s pověřeným šéfredaktorem Ventilu došlo k rozhodnutí nepředložit návrh na zvýšení nákladu Ventilu dříve, než bude rozhodnuto o budoucím vedení magazínu - s ohledem na plán vytvořit online Ventil je v tuto chvíli zvyšování nákladu Ventilu předčasné

Mladí sociální demokraté Lidový dům Hybernská Praha 1 Tel.: e - mail:

Mladí sociální demokraté Lidový dům Hybernská Praha 1 Tel.: e - mail: Mladí sociální demokraté Lidový dům Hybernská 7 110 00 Praha 1 Tel.: 775 644 592 e - mail: msd@mladi.cz http://www.mladi.cz Usnesení z 1. zasedání P MSD Čas a místo konání: 21. 9. 2014 v 17:30 Sekretariát

Více

Z Á P I S. ze 6. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 14. února 2015

Z Á P I S. ze 6. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 14. února 2015 Z Á P I S ze 6. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 14. února 2015 Zimní setkání MSD, Hotel Šerlišský Mlýn, Deštné v Orlických Horách Přítomní členové P MSD: L. Válová, K. Šircová, L. Peterová, M.

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 5. října 2014

Z Á P I S. z 2. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 5. října 2014 Z Á P I S z 2. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 5. října 2014 Sekretariát MSD, Hybernská 7, 110 00 Praha 1 Přítomní členové P MSD: L. Válová, K. Šircová, V. Havlíková, L. Peterová, T. Meisner, V.

Více

Z Á P I S. z 11. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 18. srpna 2015. Ústřední sekretariát MSD, Lidový dům, Hybernská 7, 110 00 Praha 1

Z Á P I S. z 11. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 18. srpna 2015. Ústřední sekretariát MSD, Lidový dům, Hybernská 7, 110 00 Praha 1 Z Á P I S z 11. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 18. srpna 2015 Ústřední sekretariát MSD, Lidový dům, Hybernská 7, 110 00 Praha 1 Přítomní členové P MSD: L. Válová, K. Šircová, T. Meisner, L. Peterová,

Více

Mladí sociální demokraté Lidový dům Hybernská 7 110 00 Praha 1 Tel.: 775 644 592 e - mail: msd@mladi.cz http://www.mladi.cz

Mladí sociální demokraté Lidový dům Hybernská 7 110 00 Praha 1 Tel.: 775 644 592 e - mail: msd@mladi.cz http://www.mladi.cz Mladí sociální demokraté Lidový dům Hybernská 7 110 00 Praha 1 Tel.: 775 644 592 e - mail: msd@mladi.cz http://www.mladi.cz Usnesení z 23. zasedání P MSD Čas a místo konání: 5. 9. 2014 v 16:00 Národní

Více

Z Á P I S. z 1. mimořádného zasedání Předsednictva MSD konaného dne 27. října 2014

Z Á P I S. z 1. mimořádného zasedání Předsednictva MSD konaného dne 27. října 2014 Z Á P I S z 1. mimořádného zasedání Předsednictva MSD konaného dne 27. října 2014 Hotel Hubert, Zbraslavice, okres Kutná Hora Přítomní členové P MSD: L. Válová, K. Šircová, L. Peterová, T. Meisner, VÚS

Více

Z Á P I S. ze 4. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 20. prosince 2014

Z Á P I S. ze 4. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 20. prosince 2014 Z Á P I S ze 4. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 20. prosince 2014 Hotel Theresia, Na Petříně 991, Kolín Přítomní členové P MSD: L. Válová, L. Peterová, T. Meisner, V. Novák (dorazil se zpožděním),

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 19. ledna 2015

Z Á P I S. z 5. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 19. ledna 2015 Z Á P I S z 5. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 19. ledna 2015 Lidový dům, Kinosál, Hybernská 7, 110 00 Praha 1 Přítomní členové P MSD: L. Válová, K. Šircová (jednání opustila dříve), L. Peterová,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Zápis ze členské schůze ze dne 22. června 2010 Přítomno: dle prezenční listiny Hlas rozhodující: 26 Hosté: dle prezenční listiny Omluveni: dle

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání Ústřední rady MSD konaného dne 8. března 2015. RCO (Regionální centrum Olomouc) Jeremenkova 40b, Olomouc, sál Andromeda

Z Á P I S. ze 3. zasedání Ústřední rady MSD konaného dne 8. března 2015. RCO (Regionální centrum Olomouc) Jeremenkova 40b, Olomouc, sál Andromeda Z Á P I S ze 3. zasedání Ústřední rady MSD konaného dne 8. března 2015 RCO (Regionální centrum Olomouc) Jeremenkova 40b, Olomouc, sál Andromeda Přítomní členové P MSD: L. Válová, K. Šircová, T. Meisner,

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241WWW.CSOL.CZ SEKRETARIAT@CSOL.CZ Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února

Více

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne

ZÁPIS. ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany. konaného dne ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 11. 9. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:00 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období 2012 zemědělský výbor Z á p i s z 31. schůze výboru, která se konala ve dnech 23. až 25. května 2012 v Lysé nad Labem a v Moravskoslezském

Více

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011

Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Zápis a usnesení z 1. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 17.1. 2011 Přítomni: Ing. Marie Kousalíková, Mgr. Jiří Dienstbier ml., Jan Slezák, Mgr. Ludmila Štvánová, Mgr. Nataša Šturmová,

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 27. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 12. 2015 od 11:00 hodin v restauraci Mexita Hradec Králové Přítomni: JUDr.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka.

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v KD Sadov Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 6/2015 konaného dne

Zápis z jednání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 6/2015 konaného dne Zápis z jednání č. 6/2015 konaného dne 24. 11. 2015 Přítomni: 1. Jiří Uchytil (místopředseda) 7. Ivo Rohovský (předseda) 2. František Kučera 8. Vladimír Mareček 3. Jiří Svoboda 9. Jiří Pykal 4. Josef Matějek

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou Datum konání: 9. května 2016 od 14:00 Seznam účastníků: viz Prezenční listina

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin Obec Drahotěšice Zastupitelstvo obce Drahotěšice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne 10.11.2010 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne 12. 2. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR PRO DOTAČNÍ POLITIKU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 4 z jednání Výboru pro dotační politiku Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 05.09. 2016 Místo jednání:

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Předkládá: Martin Ander na základě úkolu PSZ z 30. 1. 2014 V roce 2014 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti: příprava

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ KO SZ. konané dne 22. února 2014 v lázních Aurora v Třeboni

ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ KO SZ. konané dne 22. února 2014 v lázních Aurora v Třeboni ZÁPIS Z KRAJSKÉ KONFERENCE JIHOČESKÉ KO SZ Přítomni: dle prezenční listiny v příloze č. 1 konané dne 22. února 2014 v lázních Aurora v Třeboni Pro KK navrhl předseda KO tento pořad jednání: 1. volba pracovních

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici

Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici 1) Zahájení Předseda spolku pan Jiří Drška přivítal přítomné

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne

Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne Zápis č. 8 z řádného jednání Akademického senátu EkF VŠB-TUO konaného dne 23. 2. 2016 Počet přítomných senátorů: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 Hosté: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová,, doc. Ing. Martin Macháček,

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

Zápis z 2. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Program jednání

Zápis z 2. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Program jednání Zápis z 2. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. konané 27. února 2007 na pracovišti Slovanka Přítomni: J. Chýla, M. Glogarová, P. Hedbávný, J. Hořejší, E. Hulicius, J. Humlíček, V. Janiš, K.

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Hotel Legie, Sokolská 33, Praha 2 tel ,

LEGIONÁŘSKÁ. Hotel Legie, Sokolská 33, Praha 2 tel , ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ Hotel Legie, Sokolská 33, 120 00 Praha 2 tel. 224 266 235, 224 266 241 www.csol.cz sekretariat@csol.cz Zápis z jednání Statutárního orgánu ČsOL dne 7. června 2016 Přítomní:

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání: Z á p i s z 35. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 11. 4. 2012 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Mgr. Táňa Šormová, Jan Bém,

Více

Zápis č.10/2012 mimořádného zasedání zastupitelstva obce Březí dne

Zápis č.10/2012 mimořádného zasedání zastupitelstva obce Březí dne Zápis č.10/2012 mimořádného zasedání zastupitelstva obce Březí dne 25.10. 2012 Starosta obce p. Tomáš Kodat( dále jen předsedající) zahájil zasedání zastupitelstva obce Březí v 19 hodin. Přivítal přítomné

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Návrh usnesení: ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Karla Krále a Radovana Filu, zapisovatelem Ing. Marka Světlíka.

Návrh usnesení: ZOKÚ určuje ověřovateli zápisu Karla Krále a Radovana Filu, zapisovatelem Ing. Marka Světlíka. Obec Křížkový Újezdec ZÁPIS o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Křížkový Újezdec v roce 2015, konaného dne 24. listopadu 2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Křížkový Újezdec.

Více

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. konané dne 22. června 2015

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. konané dne 22. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. konané dne 22. června 2015 Omluveni: Městsko-lázeňské informační centrum, o.p.s., ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč, Rybniční

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z Krajské konference KO Strany zelených Plzeňského kraje konané dne v kulturní kavárně Jabloň, Krátká 2, Plzeň, od 12:00 do 18:45

Zápis z Krajské konference KO Strany zelených Plzeňského kraje konané dne v kulturní kavárně Jabloň, Krátká 2, Plzeň, od 12:00 do 18:45 Krajská organizace Strany zelených Plzeňského kraje Americká 29, 301 38 Plzeň plzensko@zeleni.cz plzensko.zeleni.cz Zápis z Krajské konference KO Strany zelených Plzeňského kraje konané dne 30. 6. 2012

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing.

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Z á p i s ze 7. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. 11 2013 od 14:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing.

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Přítomni: David Večeřa, Jakub Novák, Mgr. Romana Růžičková, Mgr. Alice Velková, Zdeněk Gajdůšek, Mgr. Linda Sokačová, PhDr.

Přítomni: David Večeřa, Jakub Novák, Mgr. Romana Růžičková, Mgr. Alice Velková, Zdeněk Gajdůšek, Mgr. Linda Sokačová, PhDr. Zápis ze 6. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 1. 6. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ Tusarova 21, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa předseda,

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 10. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. ledna 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s. z důvodu účasti na ustavující schůzi hospodářského výboru - posl. Věra JAKUBKOVÁ, Ing. Miloš MELČÁK, CSc.

Z á p i s. z důvodu účasti na ustavující schůzi hospodářského výboru - posl. Věra JAKUBKOVÁ, Ing. Miloš MELČÁK, CSc. Z á p i s z 1. (ustavující) schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala 13. září 2006 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

ZASEDÁNÍ RADY KRAJSKÉ ORGANIZACE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ZASEDÁNÍ RADY KRAJSKÉ ORGANIZACE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ZASEDÁNÍ 2-2010 RADY KRAJSKÉ ORGANIZACE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Čtvrtek, 11. 2. 2010 od 17:00 v Hostinci U Jelena v Hradci Králové Program: 1) Kontrola minulých usnesení 2) Kandidátka do květnových voleb

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 22. 2. 2016 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Praha-Zbraslav Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Zápis ze schůze ZO Plzeň 3 Strany zelených konané dne 19.6.2014 v kanceláři SZ na Americké 29 v Plzni

Zápis ze schůze ZO Plzeň 3 Strany zelených konané dne 19.6.2014 v kanceláři SZ na Americké 29 v Plzni Základní organizace Strany zelených Plzeň 3 Americká 29, 301 38 Plzeň Zápis ze schůze ZO Plzeň 3 Strany zelených konané dne 19.6.2014 v kanceláři SZ na Americké 29 v Plzni Účastníci: Jméno Příjmení Přítomnost

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hl. m. Prahy Finanční výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy Zápis z jednání Finančního výboru ZHMP konaného 7. 9. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny: přítomno 7 z 9 členů

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč BOXERKLUB ČR Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč 1/ Zahájení Předseda BK ČR Ing. Radim Fiala přivítal přítomné delegáty a zahájil konferenci. Přítomno: 31 delegátů

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více