Výzvu k podání nabídky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzvu k podání nabídky"

Transkript

1 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Český Krumlov / 28. června 2010 Věc: : Výzva zájemcům Zadavatel název: Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Horní Brána 429, Český Krumlov IČ: zápis v OR: zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460 plátce DPH zastoupen: Ing. Josef Kučera, předseda představenstva MUDr. Jindřich Florián, místopředseda představenstva vyhlašuje tuto Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku dle 6 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění Nábytkové vybavení oficíny Lékárny Nemocnice Český Krumlov, a.s.

2 I. Předmět zakázky. Předmětem zakázky je: Nábytkové vybavení oficíny Lékárny Nemocnice Český Krumlov, a.s. Specifikace technických požadavků zadavatele je uvedena v Příloze 2 k této Výzvě. II. Způsob hodnocení a kritéria hodnocení. Hodnotícími kritérii bude: cena 40% funkční využití prostoru oficíny, vč. úložné kapacity nábytku a estetické provedení 40% reference.. 10% doba záruky, servisní podmínky záručního a pozáručního servisu.. 10% III. Zadávací podmínky III. 1. Místo plnění: Česká republika, Český Krumlov, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Lékárna Nemocnice Český Krumlov, a.s. III. 2. Předpokládaná doba plnění: Termín realizace (instalace) oficíny Lékárny Nemocnice Český Krumlov, a.s III. 3. Lhůta, místo a forma podání nabídky: Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení obsahující doklady a listiny požadované zadavatelem musí být doručeny doporučeným dopisem prostřednictvím České pošty, jiného poskytovatele poštovní/přepravní služby nebo osobně/kurýrem v samostatné uzavřené obálce viditelně označené: Poptávkové řízení Nábytkové vybavení Oficíny Nemocnice Český Krumlov, a.s. NEOTVÍRAT na adresu zadavatele sekretariát ředitelství. Na obálce bude současně uvedena adresa, na níž je možno zaslat nabídku zpět, v případě doručení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a musí být svázána nebo jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Před podáním nabídky lze provést prohlídku a zaměření na místě (kontakt čl. VI.3 zadávací dokumentace) III. 4 Nabídka bude minimálně obsahovat: Obsah nabídky 1. Identifikační údaje uchazeče: jméno/název/obchodní firma, sídlo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ bylo-li přiděleno, telefon, , fax, osoba oprávněna jednat za uchazeče (statutární orgán), bankovní spojení, číslo účtu. 2. Místo a datum vypracování nabídky. 3. Datum a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče. 4. Popis a přesná technická specifikace předmětu zakázky.

3 5. Nabídková cena. 6. Krycí list nabídky (Příloha č. 1) 7. Čestné prohlášení (příloha č. 3) 8. Doklad o oprávnění k podnikání, aktuální výpis z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie) 9. Návrh smlouvy o dílo podepsaný zájemcem, včetně zahrnutí specifikovaných požadavků - smlouva se bude z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění - smluvní pokuta při prodlení objednatele při úhradě ceny díla nesmí být vyšší než-li 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně do výše 1 % z ceny díla (v případě uvedení této smluvní pokuty, musí být ve smlouvě stanovena i smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele) - ve smlouvě musí být jasně stanovena záruka za jakost a záruka za vady - stanovení povinnosti zhotovitele poskytnout náhradu za poškození osob a věcí při škodách, za které odpovídá prodávající - dodání díla s vadami je považováno za podstatné porušení smlouvy - nároky z vad díla se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo smluvní pokutu - objednatel nemá zájem na dílčím plnění smlouvy - smlouva nesmí obsahovat žádné zajišťovací instrumenty k tíži objednatele Nabídka uchazeče musí splňovat požadavky zadavatele dle bodu III.4. zadávací dokumentace. Zadavatel vyloučí zájemce, jehož nabídka byla hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek vyřazena z účasti v zadávacím řízení z důvodu neúplnosti. IV. Lhůty. IV. 1. Nabídka musí být zadavateli doručena nejpozději do do15.00 hod. Otevírání obálek je neveřejné (Hodnotící komise pro posuzování a hodnocení nabídek plní i funkci komise pro otevírání obálek). IV. 2. Zadavatel bude rozhodovat o výběru nejvýhodnější nabídky dne ve hod. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky na základě doporučení Hodnotící komise pro posuzování a hodnocení této nabídky. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky sdělí zadavatel zájemcům do písemně. V rozhodnutí zadavatel sdělí obchodní jméno uchazeče, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, pokud nevyužije svého práva poptávkové řízení zrušit. IV. 3. Zadavatel vyloučí zájemce, jehož nabídka byla hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek vyřazena z účasti v zadávacím řízení z důvodu nedodržení lhůty dle čl. IV.1 zadávací dokumentace.

4 V. Výhrady zadavatele. V. 1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání této zakázky i bez uvedení důvodu, a to až do doby uzavření smlouvy. V. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu. V. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet zaslané nabídky. V. 4. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace deklarované zájemce v nabídce, požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce. VI. Ostatní. VI. 1. Zájemce je povinen ohlásit zadavateli změny, které nastaly po podání nabídky a které se dotýkají údajů požadovaných zadavatelem v podmínkách poptávkového řízení, a to nejpozděj do 5 dnů od doby, kdy ke změně došlo. VI. 2. Uchazeč bere na vědomí, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty toto prohlášení v nabídce výslovně uvede s uvedením data, podpisu oprávněné osoby a přiložením razítka. VI. 3. Kontaktní osoba: p. Drahoslava Čížková asistentka předsedy představenstva tel pro technické otázky: PharmDr. J. Prokopius - vedoucí Lékárny Nemocnice Český Krumlov, a.s. tel: V Českém Krumlově dne ING. JOSEF KUČERA Předseda představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s. MUDR. JINDŘICH FLORIÁN Místopředseda představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s. Přílohy: Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Technické požadavky Příloha č. 3 Čestné prohlášení TELEFON FAX BANKOVNÍ SPOJENÍ IČO DIČ RAIFFEISEN BANK ČESKÝ KRUMLOV č. ú / CZ

5 Příloha č. 1 Krycí list nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY název veřejné zakázky: Nábytkové vybavení oficíny Lékárny Nemocnice Český Krumlov, a.s. zadavatel Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Horní Brána 429, Český Krumlov zastoupena: Ing. Josef Kučera, předseda představenstva MUDr. Jindřich Florián, místopředseda předst. zápis: zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460 IČ: uchazeč: sídlo/místo podnikání: IČ: osoba oprávněná jednat jménem uchazeče telefon/ nabídková cena bez DPH DPH: nabídková cena vč. DPH

6 Příloha č. 2 Nábytkové vybavení oficíny lékárny Nemocnice Český Krumlov, a.s. Technická specifikace Specifikace požadavků : Lékárna Nemocnice Český Krumlov, a.s. se nachází 1. NP budovy pavilonu gynekologickoporodnického a dětského oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s. v prostoru u hlavního vjezdu do areálu. Budova je tradiční vyzdívané technologie se sedlovou střechou. Oficína lékárny má přímý vstup z vnitoareálové komunikace nemocnice. 1) Skupina navrhovaných opatření ke zlepšení vlastností lékárny zahrnuje : Předmětem zakázky je dodávka a montáž nového vybavení lékárny a demontáž i likvidace původního zařízení Povrchy nábytku musí být omyvatelné a odolné proti běžným desinfekčním prostředkům Požadují se plnovýsuvné zásuvkové systémy s maximání možnou úložnou kapacitou Hrany nábytku budou opatřeny ochranou hranou Vitríny přístupné ze strany veřejnosti musí být uzamykatelné se zámky na jednotný klíč Oficínu vybavit třemi až čtyřmi výdejními místy Oddělit prostor pro zákazníky od prostorů pro personál Rozmístění nábytku musí respektovat stávající prostory nepřipouští se stavební úpravy prostoru Při montáži a provádění úprav musí být dodrženy všechny doporučené technologické postupy a požadavky příslušných ČSN. (olištování, začištění atd.) Minimální požadovaná záruka je 3 roky. Nabídková cena musí být konečná včetně ceny všech případných subdodávek, nákladů na demontáž a likvidaci původního zařízení, dopravy apod. 2) Ostatní požadavky : Při provádění prací je nutné dodržovat předpisy pro bezpečnost práce, technologické postupy a příslušné ČSN Při provádění prací musí dodavatel zajistit minimalizaci nepříznivých dopadů a omezení probíhajícího provozu Při předání zakázky budou dodány doklady prohlášení o shodě použitých materiálů a doklad o likvidaci odpadů (vše v českém jazyce)

7 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Příloha č. 3 Čestné prohlášení Název a IČO uchazeče:... Statutární zástupce:.. Jako statutární zástupce uchazeče o veřejnou zakázku Nábytkové vybavení oficíny Lékárny Nemocnice Český Krumlov, a.s. prohlašuji, že já i níže uvedený uchazeč splňujeme základní kvalifikační předpoklady, tedy že se jedná o subjekt: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán i mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek V dne.. podpis statutárního zástupce

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Sídlo: Atletická 2221, 356 01 Sokolov; e-mail: info@olivius.cz; tel. 353 333 400, mobil. 601 324 599; web: www.olivius.

Sídlo: Atletická 2221, 356 01 Sokolov; e-mail: info@olivius.cz; tel. 353 333 400, mobil. 601 324 599; web: www.olivius. zpracování zadávací dokumentace organizace zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách organizace zakázek malého rozsahu kontrola zadávací dokumentace před zahájením výběrového řízení kontrola

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava fasády - Sokolovna

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava fasády - Sokolovna Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 26 Vrbno pod Pradědem, Školní 477 IČ: 70645515 Tel.: 554 230 940 e-mail: skola@zsvrbno.cz PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro

Více

Zadávací dokumentace. Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK Krokem do Evropy

Zadávací dokumentace. Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK Krokem do Evropy Zakázka Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK Zadávací dokumentace Zajištění krátkodobé jazykové stáže v rámci projektu OPVK Krokem do Evropy Název zadavatele: Střední škola služeb

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby

Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby JI JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor zdravotnictví Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou podle 18

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 IČ: 44159960, tel. 582 301 411 Identifikace zadavatele: Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 3 PC dle specifikace

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

LL Lázně Kynžvart - Pořízení vozidla pro přepravu osob

LL Lázně Kynžvart - Pořízení vozidla pro přepravu osob ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu LL Lázně Kynžvart - Pořízení

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ..07/.4.00/2.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace. Název zakázky: Dodávka

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

oznámení zadání zakázek

oznámení zadání zakázek Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na služby ve smyslu 18,

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více