Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1675"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stave bní práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/ Rozvoj čtenářství, cizích jazyků SPŠS Rybitví Zakázka na zajištění: A.- Zahraniční jazykový kurz pro učitele ve Velké Británii B.- Shadowing pro pedagogy v zahraničí C. Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky ve Velké Británii Zakázka na služby- jazykový kurz pro učitele, shadowing pro učitele a jazykově vzdělávací pobyt pro žáky Střední průmyslová škola stavební Pardubice, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Sokolovská 148, Rybitví Osoba oprávněná Mgr. Renata Petružálková jednat jménem zadavatele, vč kontaktních údajů (telefon a ová adresa) IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa): Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Mgr. Renata Petružálková Datum zahájení: od 8:00 hodin Datum ukončení: v 10:00 hodin Otevírání obálek proběhne v 10:01 hodin v sídle zadavatele 1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním.

2 Popis předmětu veřejné zakázky: Místem pro podání nabídek je sídlo zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí (část A,B,C): A. Jedná se o zajištění krátkodobého metodického kurzu v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro 2 učitele ve Velké Británii. Součástí ceny bude i doprava, ubytování, stravování, pojištění účastníků, kurzovné, vydání osvědčení, vzdělávací materiály pro výuku. B. Jedná se o zajištění shadowingu pro 6 pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů na zahraniční škole či jiné relevantní organizaci v zahraničí v délce minimálně 5 pracovních dnů(bez cesty). Součástí ceny bude i doprava, ubytování, stravování, pojištění účastníků, potvrzení o stáži. C. Jedná se o krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii pro 40 žáků a 4 učitele (doprovod), žáci za pobyt absolvují jazykovou výuku a seznámení se s významnými reáliemi. Součástí nabídkové ceny bude doprava, ubytování, stravování, jazyková výuka žáků, pojištění účastníků, průvodce, vzdělávací materiály, osvědčení o realizaci výuky, vstupné do vybraných památek. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, část A. část B, část C Uchazeč je oprávněn podat nabídku na tři části veřejné zakázky nebo na jednu její část. Na každou část plnění veřejné zakázky musí být podána samostatná nabídka. Podává-li uchazeč nabídku na tři části veřejné zakázky, podává nabídku na každou část zvlášť v samostatně uzavřené obálce. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v Kč: Typ veřejné zakázky Lhůta pro dodání (zpracování veřejné zakázky)/ časový Celková předpokládaná hodnota: ,- Kč s DPH. Z toho část A ,- Kč s DPH; Část B ,- Kč s DPH; Část C ,- Kč s DPH. Předpokládaná hodnota je zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná a maximální nabídková cena. Tato zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), v souladu s 18 odst. 5 ZVZ, při dodržení zásad 6 ZVZ a závazných postupů příjemce dotace dostupných na Nejedná se o zadávací řízení dle režimu ZVZ. Termíny plnění jsou uvedeny ve Specifikaci předmětu zakázky Příloha č. 1, pro část A, pro část B, pro část C.

3 harmonogram plnění/ doba trvání veřejné zakázky Místa dodání/převzetí plnění: Hodnotící kritéria: Lhůta pro příjem nabídek končí v 10:00 hodin. Po vyzvání k podpisu smlouvy zadavatelem, které proběhne elektronickou formou, je uchazeč povinen uzavřít smlouvu se zadavatelem do pěti pracovních dnů, nebude-li ujednáno jinak. Lhůta pro dodání všech služeb je od do Ekonomická výhodnost nabídky nabídková cena. Jediným kritériem pro hodnocení nabídky je nejnižší cena včetně DPH při splnění všech požadavků zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky. Jako nejvýhodnější bude hodnotící komisí hodnocena nabídka s nejnižší cenou. Nabídky ke každé z částí této zakázky budou zadavatelem posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiné části veřejné zakázky a v souladu s tím bude i každá z části zakázky samostatně hodnocena. Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: uvedení kontaktní osoby uchazeče: písemnou formu nabídky (včetně Hodnotící komise si může vyžádat přítomnost zástupců žadatelů za účelem detailnější informací o nabídkách. Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 Zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 Zákona, přičemž pro splnění základních kvalifikačních předpokladů postačuje předložení čestného prohlášení (příloha č. 2). Zadavatel požaduje Čestné prohlášení o nepodílení se na přípravě nebo zadávání veřejné zakázky (příloha č. 3). Profesní kvalifikační předpoklady prokazuje uchazeč předložením výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán) a doklad o oprávnění k podnikání. Zadavatel požaduje doklad o pojištění uchazeče proti úpadku. Doklady prokazující splnění základní a profesní kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii. Originál či ověřenou kopii předloží pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy. Uchazeč uvede jméno kontaktní osoby včetně její pracovní pozice ve firmě a telefonického a e- mailového kontaktu. Nabídka včetně návrhu smlouvy musí být podána v písemné formě ve 3 shodných kopiích podepsaných osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Zároveň

4 požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny musí být podána 1x ve formě elektronické na CD nosiči v běžném formátu (word, exel, ). Písemná forma nabídky musí být svázána tak, aby nebylo možné vyjímat jednotlivé listy, a spoj musí být přelepen a podepsán oprávněnou osobou tak, aby podpis zasahoval z přelepky na vlastní list. Konkretizace obsahu a formy nabídky je uvedena v zadávací dokumentaci. Nedodržení těchto požadavků povede k vyloučení nabídky z výběrového řízení. Součástí nabídky musí být návrh smlouvy (příloha č. 5). Veškeré dokumenty včetně vlastní nabídky a návrhu smlouvy, související s nabídkou budou opatřeny povinným logolinkem OPVK a názvem a číslem projektu, mimo dokumentů vyhotovených na podkladě výpisů z různých rejstříků Nabídka bude zpracována v písemné podobě v českém jazyce. Bude prokazatelně doručena v zalepené obálce na adresu zadavatele. Okamžikem doručení je čas převzetí nabídky osobou určenou zadavatelem v sídle zadavatele, který je uveden v záznamu o přijetí nabídky, tento záznam včetně času je stvrzen podpisem doručující osoby. Veřejná zakázka je rozdělená na tři části. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na tři části veřejné zakázky nebo na jednu její část. Na každou část plnění veřejné zakázky musí být podána samostatná nabídka. Podává-li uchazeč nabídku na tři části veřejné zakázky, podává nabídku na každou část zvlášť, v samostatně uzavřené a řádně označené obálce - část A, část B, část C. Obálka bude označena: názvem veřejné zakázky a výrazem NEOTVÍRAT. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány. Nabídka musí obsahovat tato dokumenty: 1. Výzvu k podávání nabídky 2. Specifikace zajištění služeb část A, část B, část C obsahující podrobný harmonogram pobytu a výuky, včetně uvedení vzdělávacích materiálů (příloha č. 1), 3. Čestné prohlášení prokazující splnění profesních a kvalifikačních požadavků (příloha č. 2), 4. Čestné prohlášení (příloha č. 3), 5. Krycí list nabídky (příloha č. 4), 6. Návrh smlouvy (příloha č. 5). Další požadavky: Nabídková cena bude uvedena v českých korunách Nabídková cena bude uvedena v členění:

5 Nabídková cena bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena s DPH Nabídková cena bude uvedena na krycím listu (příloha č. 4). Povinnost uchovávat Požadujeme, aby Smlouva s vybraným dodavatelem doklady a umožnit zavazovala dodavatele, aby umožnil všem subjektům kontrolu: oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Minimálně však do roku Další podmínky pro Cenová nabídka musí zahrnovat všechny náklady spojené plnění veřejné s poskytnutím předmětu zakázky. Nabídka musí být zakázky: doručena na adresu: Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Sokolovská 148, Rybitví , a to pomocí České pošty, kurýrní službou nebo osobně do kanceláře školy v pracovních dnech od do pondělí pátek v době od 9:00 do 11:00. Na obálce musí být uveden text: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Výzva č. 56 MŠMT Jazykový kurz pro učitele část A Shadowing pro pedagogy část B Jazykově-vzdělávací kurzy pro žáky - část C Pro SPŠS Pardubice NEOTEVÍRAT Podmínky poskytnutí Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva s přílohami zadávací Výzva je zveřejněna na stránkách dokumentace Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www stránky ZS. Jméno: Renata Příjmení: Petružálková Telefon: V Rybitví dne Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Mgr. Renata Petružálková ředitelka školy

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/02.0008 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0128 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu:

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě VZ162 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

C151675 29. 6. 2015. Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy telefon: 596 116 239 e-mail: info@mgo.cz

C151675 29. 6. 2015. Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy telefon: 596 116 239 e-mail: info@mgo.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozšiř si odbornost! Zajištění lektorských služeb. Střední odborná škola Otrokovice

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rozšiř si odbornost! Zajištění lektorských služeb. Střední odborná škola Otrokovice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Číslo zakázky 1 030/2010 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/02.0106 Název projektu: Posílení jazykových

Více

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více