1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky"

Transkript

1 1 Základní škola Hranice, Tř. 1. máje 357, okres Přerov tel.: fax.: Tento školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1.1. Žáci mají právo: 1.) Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. 2.) Být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 3.) Být chráněni před jakýmkoli tělesným i duševním násilím, před zneužíváním, urážením a zanedbáváním, před všemi formami špatného zacházení, před sociálně patologickými jevy, projevy rasismu a xenofobie. Mají právo na pomoc učitelů při řešení problémů, na pomoc v nesnázích. 4.) Na svobodu projevu, mají právo vyjadřovat své mínění a názory. Činí tak vždy slušným způsobem, osobně, prostřednictvím třídní samosprávy či prostřednictvím rodičů. 5.) Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. 6.) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 7.) Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. 8.) Aby byl ze strany pedagogů respektován soukromý život jeho rodiny. 9.) Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, mají právo na vzdělání a svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, mají právo být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole Žáci mají povinnosti: týkající se režimu školy: 1.) Řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat. 2.) Chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí. 3.) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka písemně, em nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci či častých krátkodobých absencích si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Při absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden den uvolňuje třídní učitel, na více dnů ředitel školy. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů na omluvném listu v žákovské knížce, kterou žák předloží vyučujícímu dané hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli při uvolnění na více hodin. 4.) Žáci navštěvují lékaře v době vyučování jen v nutném případě. Po skončení lékařské prohlídky, pokud nejsou uznáni nemocnými a pokud vyučování ještě pokračuje, se vrací do školy. Déletrvající neomluvenou absenci oznámí ředitel školy příslušnému orgánu péče o dítě. 5.) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. 6.) Žákům je zakázáno během vyučování svévolně opustit školní budovu. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem, jinak se ve škole nezdržují. Nedodržování těchto pravidel bude považováno za závažné porušení školního řádu. 7.) Žáci dodržují školní řád, řády odborných učeben a předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

2 8.) Žáci plní pokyny pedagogických a provozních pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem týkající se chování ve škole: 9.) Chodit do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni, dodržovat základní pravidla hygieny. 10.) Při použití WC dodržují žáci pravidla hygieny a čistoty, v těchto prostorách se zbytečně nezdržují. 11.) Zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením; nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. 12.) Žák bez dovolení nemanipuluje s věcmi svých spolužáků. 13.) Ve škole se chovat slušně k dospělým i jiným žákům školy, zdravit. Dbát pokynů zaměstnanců školy. Chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob. 14.) Nosit do školy pouze věci potřebné výuce, nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou nebo které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost žáka či jiných osob. Škola za ztrátu či poničení věcí nesouvisejících s výukou (cenné předměty, včetně šperků, mobilních telefonů, tabletů a notebooků) neručí. Pokud mají žáci ve škole větší množství peněz, cennosti aj., odkládají je pouze na místa k tomu určená třídním učitelem nebo vyučujícím. 15.) Je zakázáno vnášení drobného občerstvení, jako jsou například brambůrky, tyčinky, chipsy, hamburgery, zmrzliny apod. do budovy školy. Porušení bude bráno jako drobný kázeňský přestupek. 16.) Je zakázán nákup a konzumace energetických nápojů a nealkoholického piva během vyučovacího procesu a na akcích pořádaných školou. 17.) Je zakázáno vnášení energetických nápojů a nealkoholického piva do prostor školy a na akce pořádané školou. 18.) Je zakázáno používání vulgarizmů vůči spolužákům, učitelům a ostatním zaměstnancům školy. 19.) Používání mobilů a jiných předmětů nesouvisejících s výukou je v průběhu vyučovacích hodin zakázáno. Dále je zakázáno pořizovat a jakkoliv zveřejňovat (publikovat) nebo šířit fotografie, videa či jiné zvukové nahrávky s ostatními žáky, pedagogickými i správními zaměstnanci školy a přidávat jakékoliv slovní komentáře bez jejich výslovného souhlasu. Nedodržení tohoto nařízení bude považováno za hrubé porušení školního řádu. Mobilní telefon musí být v průběhu výuky vypnutý a uschovaný! 20.) Ztráty věcí hlásit neprodleně vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, o přestávkách učiteli vykonávajícímu dozor. 21.) Nalezené věci odevzdat na sekretariát školy. 22.) Po ukončení každé vyučovací hodiny žáci uklidí pod vedením vyučujícího třídu, smažou tabuli. Po poslední vyučovací hodině zvednou židle. 23.) Žáci zdraví všechny zaměstnance školy a všechny hosty pozdravem Dobrý den, ve třídě povstáním. Všichni žáci oslovují zaměstnance školy:,, Pane, paní ) Úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností. 25.) Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního učitele b) důtku třídního učitele c) důtku ředitele školy 26.) Škola neprodleně oznámí uložení výchovného opatření a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy Zákonní zástupci žáků mají práva 1.) Na vzdělávání a školské služby pro své děti dle školského zákona (č.561/2004 Sb.). 2.) Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 3.) Rodiče žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů po domluvě v určenou dobu. Nesmí být však v této souvislosti narušováno vyučování. 4.) Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u vedení školy. 5.) Rodiče žáků mají právo využít zákona č 106/1999 Sb.,,svobodný přístup k informacím. 6.) Volit své zástupce nebo být voleni do školské rady. 2

3 1.4. Zákonní zástupci žáků jsou povinni: 1.) Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 2.) Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka. 3.) Informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn. 4.) Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 5.) Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2) a 3) a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka a změny v těchto údajích. 2. Provoz a vnitřní režim školy 2.1. Režim činnosti ve škole : 1.) Vyučování začíná v 8:00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7:00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Vyučování končí nejpozději v 15:30 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. Povinností žáka je být přítomen na svém pracovišti 5 minut před zahájením vyučování. 2.) Školní budova se pro žáky otevírá v 7:40 hodin. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. 3.) Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá minimálně 30 minut. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách do šatních skříněk a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. 4.) Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 5.) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. 6.) Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu. 7.) Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině ) Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 9.) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 10.) Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech v průběhu výuky a na akcích pořádaných školou, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 11.) O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu s výjimkou prostoru sborovny, kabinetů, šaten a tělocvičny. Vstupovat do tělocvičny, počítačových učeben, dílny a kuchyňky smějí žáci jen s vyučujícím. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí 1. stupně mimo budovu školy. Mimo stanovenou dobu výdeje obědů je zakázáno zdržovat se v prostorách před jídelnou. 12.) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 hodin do 15:30 hodin. 13.) V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 3

4 2.2. Režim při akcích mimo školu: 1.) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 2.) Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 3.) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP a zapíše do týdenního plánu a do kalendáře akcí (PC disk UCITEL). Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede zástupce ředitele školy jména doprovázejících osob. 4.) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jiným písemným sdělením. 5.) Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. 6.) Součástí výuky jsou také školy v přírodě, ekologické pobyty, lyžařský výcvik, plavání apod. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku. 7.) Při sportovních aktivitách vyžadujících ochranné pomůcky je žák a pedagogický pracovník povinen tyto pomůcky užívat. - cyklistika cyklistická přilba - sjezdové lyžování lyžařská přilba - snowboarding - lyžařská přilba, chránič páteře, chrániče zápěstí - in-line bruslení - cyklistická přilba, chrániče zápěstí a kolen 8.) Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení. Pokud se žák chová agresivně vůči jiným žákům, fyzicky je napadá, nerespektuje pokyny učitelů, bude z této akce vyloučen. Povinností bude také úhrada storno poplatků. 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Povinnosti žáků 1.) Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. 2.) Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. 3.) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru. 4.) Žákům je zakázáno manipulovat s okny, s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele. 5.) Při výuce v tělocvičnách, na sportovištích, dílnách, v kuchyňce, počítačových učebnách a odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem 4

5 odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž na začátku každého měsíce, před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami. 6.) Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. V této souvislosti využije ředitel školy všech možností daných mu příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru, a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci. 7.) Projevy šikanování, kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz poruší a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 8.) Šatní skříňky s odloženými svršky žáků musí být uzamčeny, udržovány v čistotě a pořádku. 4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků 1.) U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 2.) Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. 3.) Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 4.) Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu, případně uhradit příslušné náklady vzniklé ztrátou či poškozením. 5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - hodnotící řád 5.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 2.) Za první pololetí může vydat škola žákovi výpis z vysvědčení; po druhém pololetí vydává vysvědčení. 3.) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy na základě doporučení PPP a po projednání v pedagogické radě. 4.) Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 5.) Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. 6.) Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. 7.) Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 8.) Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné klasifikace. 9.) Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 5

6 10.) Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 11.) Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 12.) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 13.) V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 14.) Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně. 15.) Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru klasifikace za příslušné období. 16.) Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: a) průběžně prostřednictvím žákovské knížky b) v jednotlivých klasifikačních obdobích c) případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě. 17.) Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují. 18.) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 19.) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 20.) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 21.) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 22.) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 23.) Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 6

7 Způsob získávání podkladů pro hodnocení 1.) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami e) analýzou různých činností žáka f) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP) g) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 2.) Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 3.) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka. 4.) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 5.) O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Informuje o tom ostatní vyučující. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 6.) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek. 7.) Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům. 8.) Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: a) neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden b) žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací c) účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné d) před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva e) prověřování znalostí provádějí až po dostatečném procvičení učiva 9.) Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 1.) Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 2.) Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 3.) Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení. 4.) Při sebehodnocení se žák snaží popsat: a) co se mu daří b) co mu ještě nejde 7

8 c) jak bude pokračovat dál 5.) Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 6.) Známky nejsou jediným zdrojem motivace Zásady pro hodnocení chování ve škole 1.) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 2.) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování řádu školy během klasifikačního období. 3.) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. 4.) Učitel hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou. 5.) Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 6.) Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: a) průběžně prostřednictvím žákovské knížky b) v jednotlivých klasifikačních obdobích c) okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu 5.2. Udělování výchovných opatření 1.) Pochvala třídního učitele - za výrazný projev školní iniciativy, za déletrvající úspěšnou práci (uděluje třídní učitel). 2.) Pochvala ředitele školy - za dlouhodobou úspěšnou práci, za záslužný nebo statečný čin, za mimořádný projev lidskosti, občanské anebo školní iniciativy (uděluje ředitel školy). 3.) Napomenutí třídního učitele (NTU) - za drobnější přestupky proti školnímu řádu (uděluje třídní učitel). 4.) Důtka třídního učitele (DTU) - za závažnější kázeňský přestupek proti školnímu řádu, za opakované drobnější přestupky proti školnímu řádu, které následují po NTU (uděluje třídní učitel). 5.) Důtka ředitele školy (DŘŠ) - za hrubý kázeňský přestupek proti školnímu řádu, za závažnější kázeňský přestupek proti školnímu řádu, který následuje po DTU (uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě). O výchovných opatřeních informuje třídní učitel neprodleně a prokazatelně zákonné zástupce žáka. Výchovná opatření se udělují podle míry přestupku. Udělení přísnějšího opatření není podmíněno udělením předcházejícího mírnějšího opatření. Přísnější opatření je možné udělit i za větší počet drobných kázeňských přestupků. Drobné kázeňské přestupky: - rušení vyučování - zapomínání pomůcek a úkolů - ojedinělý opožděný příchod do vyučovací hodiny - přinášení věcí nesouvisejících s vyučováním Závažné kázeňské přestupky: - hrubé a neomalené chování - napadení spolužáka - šikanování - záškoláctví - lhaní a podvádění - poškozování osobního majetku spolužáků, zaměstnanců školy a majetku školy - přepisování známek v ŽK - vulgární vyjadřování - vnášení, distribuce a užívání návykových látek včetně cigaret a alkoholu energetických nápojů, nealkoholického piva - přinášení věcí, které mohou vážným způsobem ohrozit ostatní - opakované nepřinesení cvičebního úboru nebo pracovního oděvu - krádež nebo spoluúčast na krádeži - záměrné rušení vyučování 8

9 - opakovaný pozdní příchod do školy - svévolné opuštění školy v době vyučování Hodnocení neomluvené absence bude vždy posuzováno individuálně, po konzultaci TU s MP, VP a vedením školy. Odůvodnění: Jedním z hlavních úkolů pro učitele, ale i rodiče je vyšetření příčin záškoláctví. Ty jsou různé, a proto nelze doporučit jediné, univerzální řešení. Postup řešení neomluvené absence ne základě metodického pokynu MŠMT - Č.j. MSMT /2013-1, příloha 11 Záškoláctví: 1. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem žáka třídní učitel formou pohovoru a následným udělením výchovného opatření žákovi. 2. Pokud má žák víc než 10 neomluvených hodin, svolává ředitel školy školní výchovnou komisi. Podle závažnosti absence žáka se jí účastní: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik prevence, popř. další odborníci. Následně jsou žákovi navržena a udělena výchovná opatření. 3. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, zasílá škola oznámení o zanedbání školní docházky s náležitou dokumentací orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. Třídní učitel navrhne udělení výchovného opatření Stupně hodnocení chování Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni: a) 1 velmi dobré b) 2 uspokojivé c) 3 neuspokojivé Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. Při výsledném hodnocení chování žáka na vysvědčení nemusí při snížení známky z chování nutně předcházet udělení výchovných opatření (NTU, DTU, DŘŠ). Snížení známky z chování není výchovným opatřením (trestem). Známka z chování je hodnocením žákova chování za celé pololetí. Známku z chování navrhuje většinou třídní učitel po projednání s ostatními učiteli. Pedagogická rada návrh projedná a vyjádří se k němu hlasováním. Konečné rozhodnutí má ředitel školy Stupně hodnocení prospěchu Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 9

10 5 nedostatečný Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 1 (výborný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti. Stupeň 5 (nedostatečný) Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat Kritéria hodnocení žáků na I. stupni Do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených vědomostí, dovedností, postup a práce s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka. 1.)Kritéria hodnocení v 1. ročníku V 1. ročníku používáme zpočátku motivační razítka. Na začátku 1. pololetí místo známky 4,5 píšeme N (nezvládl). Později celou klasifikační stupnici

11 Český jazyk - píšeme 1x týdně opis, přepis, diktát /zpočátku písmena max. 8, slabiky 6-10, slova 6-9, věty 4/, hodnotíme jednotně: 0-1ch 1, 2-3ch 2, 4-5ch 3, 6-7ch 4, 8ch 5. V Matematice hodnotíme stejnou stupnicí jako v ČJ. V Prvouce hodnotíme samostatnou práci, pracovní list, test. Po dohodě s vyučujícími sjednotíme hodnocení podle náročnosti. Při průběžném hodnocení výchov hodnotíme především zájem o předmět a snahu při práci. Písemné domácí úkoly zadáváme v rozsahu max. 4 řádky. Správně provedený domácí úkol hodnotíme známkou 1. Domácí úkol, který je chybný, vidujeme. Na konci týdne se žáci sebehodnotí a jsou odměňováni pochvalným razítkem. 2.)Kritéria hodnocení v 2. ročníku Klasifikace na počátku 2. ročníku je stále motivační, ve fázi opakování hodnotíme stupnicí 1 3, v pozdějším období již stupnice 1 5, přistupujeme k žákům individuálně (méně nadané chválíme, přistupujeme ke klasifikaci obezřetněji, než k žákům výborným, necháme větší prostor pro zopakování a uvedení se do školní práce. Toto zvýhodnění není možné neustále prodlužovat max. do konce října (individuálně). ČESKÝ JAZYK Diktáty píšeme1x týdně (jen procvičené jevy, 4 věty). Opis a přepis rovněž 1x týdně, v pozdějším období je nahradí cvičení s probíranými pravopisnými jevy. Hodnocení dle počtu chyb: Kontrolní písemné práce - 2x ročně, shodné pro celý ročník, hodnocení probíhá podle bodovací tabulky, učivo musí být velmi dobře procvičené, bez chytáků, pouze základní jevy. Sloh neklasifikujeme písemný projev, dbáme na správnou výslovnost, rozvíjíme vyjadřovací schopnosti žáků, hodnotíme slovně. Čtení čtení bez přípravy, po přípravě, čtení s porozuměním, práce s textem, předčítáme, vedeme žáky ke kladnému vztahu ke čtení, méně zdatné čtenáře motivujeme, hodnotíme mírněji, recitace básní dbáme na správný přednes, výslovnost. Čtenářské deníky zatím necháme na dobrovolnosti, pokud si je žáci zavedou, hodnotíme velice kladně. Domácí úkoly zadáváme dle potřeby, procvičujeme probírané učivo, nevyžadujeme podpisy rodičů, klasifikujeme pouze motivačně 1, nebo jen vidujeme. Písemný úkol zadáváme od pondělka do pátku a je vždy jeden denně. Hodnocení žáků s SVPU vycházíme z doporučení a závěrů PPP. Diktáty hodnotíme dle upravené klasifikační stupnice, u oprav nepožadujeme odůvodnění, zpočátku lze použít slovní hodnocení. MATEMATIKA Matematické minutovky Slovní úlohy - dbáme na správný zápis, odpovědi celou větou. Geometrie hodnotíme pečlivost, čistotu, správnost a přesnost. Kontrolní písemné práce 2x ročně, shodné zadání i klasifikace, dle bodovací tabulky, učivo procvičené, nezařazujeme učivo, které není dobře zvládnuté. Vědomostní a dovednostní testy Matematický klokan - kategorie Cvrček, jsou povinné, ale nejsou součástí klasifikace. PRVOUKA Znalosti ověřujeme bez ústního zkoušení před tabulí, preferujeme rozhovor, otázky a odpovědi (v lavicích), jednoduché testy s možností výběru správné odpovědi, nezařazujeme maličkosti a podrobnosti, klasifikujme základní znalosti, získáváme vztah k předmětu, přírodě, živočichům apod., klasifikujeme mírně s přihlédnutím k osobnosti žáků, při neúspěchu dáme žákovi možnost si známku opravit. VÝCHOVY Hodnotíme průběžně během celého školního roku, hodnotíme hlavně zájem a přístup k dané výchově, vytváříme klidné pracovní prostředí. Žáky, kteří nemají dané nadání, povzbuzujeme a motivujeme, oceňujeme každý jejich dílčí úspěch, snažíme se klasifikovat kladně. Pokud se žákovi práce nepodaří, úkol pak neklasifikujeme, hodnotíme pouze slovně. 11

12 3.)Kritéria hodnocení v 3. ročníku Ke klasifikaci používáme již celou klasifikační stupnici 1-5 (po celý rok). Veškeré známky zapsané v žákovské knížce jsou si rovny. V pracovních sešitech učitel klasifikuje vybraná cvičení, ostatní viduje, některá cvičení opravují žáci sami nebo vzájemně (zaznamenávají počet chyb). U domácích úkolů již nevyžadujeme podpis zákonných zástupců, zadáváme dle potřeby /Po-Pá/, jsou zadávány na procvičení učiva, proto je pouze vidujeme nebo hodnotíme jen některé a to po předchozím upozornění. Žáci mají možnost opravit si jakoukoliv známku po dohodě s učitelem, musí o opravu sami požádat. Sebehodnocení probíhá ústně i písemně po celý školní rok. Hodnocení naplňování klíčových kompetencí probíhá formou moderních výukových forem a metod práce /kooperativní výuka/, formou projektů /1x ročně celoškolní + ročníkové /a na ekopobytech. Klasifikujeme: ČESKÝ JAZYK - diktáty - 1 x za týden /max.8 vět/ - hodnocení dle počtu chyb: a více.5 - hodnocení může být zmírněno u náročnějších diktátů s mnoha pravopisnými jevy, vyžadujeme opravu (s odůvodněním zatím pouze u psaní i,í,y,ý po obojetných souhláskách) - mluvnická cvičení - kontrolní písemné práce jsou shodné pro celý ročník ( 2x ročně), hodnotí se dle bodovací tabulky, se kterou jsou žáci před prací seznámeni - u hodnocení žáků s SVPU vycházejí vyučující z doporučení a závěrů PPP, diktáty jsou hodnoceny podle upravené stupnice (záleží na počtu sledovaných jevů) nebo píší co druhou větu (v tomto případě se stupnice klasifikace již neupravuje), vyžadujeme opravu bez odůvodnění - úroveň čtení (po přípravě, bez přípravy, čtení s porozuměním, práce s textem/ - recitace básní - vedení čtenářských deníků - slohová cvičení (jsou hodnoceny známkou nebo slovně ve třídě) MATEMATIKA - minutovky - slovní úlohy (ústně i písemně včetně zápisu, výpočtu a odpovědi) - početní operace +, -,., : (do 1 000) - geometrii - kontrolní písemné práce jsou shodné pro celý ročník ( 2x ročně), hodnotí se dle bodovací tabulky, se kterou jsou žáci před prací seznámeni - aktivita - vědomostní a dovednostní testy Matematický klokan - kategorie Cvrček, jsou povinné, ale nejsou součástí klasifikace PRVOUKA - ústní zkoušení - písemné zkoušení - samostatná práce - projekty - aktivita - úprava sešitů - křížovky, rébusy VÝCHOVY - průběžně hodnotíme hlavně zájem o předmět, snahu a naplnění podle předem zadaných kritérií. 12

13 3.)Kritéria hodnocení v 4. a 5. ročníku Ke klasifikaci používáme již celou klasifikační stupnici 1-5 (po celý rok). Veškeré známky zapsané v žákovské knížce jsou si rovny. V pracovních sešitech učitel klasifikuje vybraná cvičení, ostatní viduje, některá cvičení opravují žáci sami nebo vzájemně (zaznamenávají počet chyb). U domácích úkolů již nevyžadujeme podpis zákonných zástupců, zadáváme dle potřeby /Po-Pá/, Jsou zadávány na procvičení učiva, proto je pouze vidujeme nebo hodnotíme jen některé. Žáci mají možnost opravit si jakoukoliv známku po dohodě s učitelem, musí o opravu sami požádat. Sebehodnocení probíhá ústně i písemně po celý školní rok. Hodnocení naplňování klíčových kompetencí probíhá formou moderních výukových forem a metod práce /kooperativní výuka/, formou projektů /1x ročně celoškolní + ročníkové/a na ekopobytech. Klasifikujeme: ČESKÝ JAZYK - diktáty - 1 x za týden v délce 8-9 vět - hodnocení dle počtu chyb: a více 5 - hodnocení může být zmírněno u náročnějších diktátů s mnoha pravopisnými jevy, vyžadujeme opravu s odůvodněním - mluvnická cvičení - kontrolní písemné práce jsou shodné pro celý ročník ( 2x ročně), hodnotí se dle bodovací tabulky - u hodnocení žáků s SVPU vycházejí vyučující z doporučení a závěrů PPP, diktáty jsou hodnoceny podle upravené stupnice (záleží na počtu sledovaných jevů) nebo píší co druhou větu (v tomto případě se stupnice klasifikace již neupravuje), vyžadujeme opravu bez odůvodnění - úroveň čtení (po přípravě, bez přípravy, čtení s porozuměním, práce s textem/ - recitace básní - vedení čtenářských deníků - slohová cvičení (jsou hodnoceny známkou nebo slovně ve třídě) - aktivita MATEMATIKA - minutovky - slovní úlohy - ústně i písemně včetně zápisu, výpočtu a odpovědi / u slovních úloh nevyžadujeme vždy zápis / - početní operace +, -,., : (4.r. - do , 5.r. - do i nad ) - geometrii - kontrolní písemné práce jsou shodné pro celý ročník ( 2x ročně), hodnotí se dle bodovací tabulky, se kterou jsou žáci před prací seznámeni - aktivita - vědomostní a dovednostní testy Matematický klokan - kategorie Klokánek, jsou povinné, ale nejsou součástí klasifikace PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA - ústní zkoušení - písemné zkoušení - samostatná práce - projekty - aktivita - úprava sešitů - křížovky, rébusy - namátková kontrola jen úpravy sešitů Výchovy - průběžně hodnotíme hlavně zájem o předmět, snahu a naplnění předem zadaných kritérií. 13

14 Kritéria hodnocení žáků na II.stupni Klasifikace ve vyučovacích předmětech Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se hodnotí: ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí především kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost aktivita v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu kvalita výsledků činností osvojení účinných metod samostatného studia Převahu praktické činnosti a výchovného zaměření mají Člověk a svět práce, Výchova ke zdraví = Rodinná výchova, Občanská výchova, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova, Pracovní činnosti a volitelné předměty s výjimkou jazyků. Při klasifikaci v předmětech s převahou praktického zaměření se hodnotí: vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech kvalita výsledků činností organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci zajištění pomůcek dle pokynů vyučujícího obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se hodnotí: stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti kvalita projevu vztah žáka k činnostem a zájem o ně, zajištění pomůcek dle pokynů vyučujícího estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví JAZYKY Kritéria pro hodnocení zvládnutí výstupů daných ŠVP ucelenost, přesnost a trvalost osvojení učiva schopnost uplatňovat osvojené učivo při řešení praktických úkolů samostatnost a tvořivost při řešení úkolů aktivita v přístupu k činnostem, zájem o jazyk a vztah k němu přesnost, výstižnost a jazyková správnost ústního a písemného projevu Formy ověřování vědomostí a dovedností žáků Písemná forma testy, opakovací testy diktáty 14

15 mluvnická cvičení slovíčka zpracování referátů a prací k danému tématu úprava sešitů, samostatné aktivity a domácí příprava modelové a problémové úkoly, kvízy, křížovky, rébusy projektové a skupinové práce Ústní zkoušení čtení, překlad popis obrázku slovíčka rozhovory báseň, píseň vyprávění gramatika prezentace projektů, referátů Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikace Známka z hodnocení vědomostí nezahrnuje hodnocení chování žáka. Do klasifikace se promítá hodnocení úrovně dosažených vědomostí, dovedností, postup a práce s informacemi, úroveň komunikace a tvořivost žáka. Hodnocení musí probíhat průběžně v celém časovém období a výsledná známka je stanovena na základě dostatečného množství různých podkladů /při klasifikaci nejméně 5 známek/. V případě zhoršení prospěchu je nutno ihned písemně informovat zákonné zástupce a konzultovat s nimi daný problém. Klasifikuje se vždy jen dostatečně probrané a procvičené učivo. Hodnotí se podle předem stanovených kritérií, bodů atd., se kterými byli žáci předem seznámeni. U hodnocení žáků se SPUCH vycházejí vyučující z doporučení a závěrů PPP. Diktáty jsou hodnoceny podle upravené stupnice nebo píší poloviční diktát / co druhou větu čas na KO/ a pak už se k další úlevě nepřihlíží. Spíše se zaměřujeme na práci s chybou, doplňovačky, ústní zkoušení /viz individuální plány/. Opakovací testy: - 10% % % % %...5 Testy na slovíčka ( 1. st. max. 10 slovíček, 2. st do 15 slovíček) - 1 slovíčko Žák si může své případné neúspěšné hodnocení plně opravit vždy po dohodě s vyučujícím. Tato možnost slouží jako motivace k učení se, ale nelze ji zneužívat a nepracovat soustavně. V takových, stále se opakujících případech, vyučující žákovi opravu neumožní. 15

16 MATEMATIKA 1. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek si rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nehromadily v určitých obdobích. 2. Domácí úkoly zadávány dle zvážení učitele kontrolovány buď společně se žáky, nebo pouze vyučujícím úkoly jsou klasifikovány jen po předchozím upozornění a to s ohledem na náročnost úkolu známkám z domácích úkolů není přikládán takový důraz jako u ostatního klasifikování (jsou spíše orientační, vyučující k nim přihlížejí při celkovém hodnocení) 3. O termínu písemné zkoušky, která trvá 45 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem (7 dní). Ostatní vyučující o tom informuje formou zápisu do třídní knihy. Tato písemná zkouška se píše ve všech ročnících jako srovnávací písemná práce 4x ročně. Klasifikace této zkoušky se opírá o následující tabulku: Známka % % % % % % 4. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace i způsob získání známek. Z tohoto důvodu je nutné všechny větší písemné práce žáků uchovávat po dobu celého školního roku. V případě dlouhodobé nepřítomnosti vyučujícího nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá svůj klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 5. Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu: neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden, dohodne s žákem dobu k osvojení a procvičení učiva klasifikují pouze probrané učivo, žáci musí mít dostatek času k naučení a procvičení učiva není možné zadávat celé třídě novou látku k samostatnému nastudování 6. Vědomostní a dovednostní testy Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Scio, Matematický klokan nejsou součástí klasifikace. INFORMATIKA A VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ - Ke klasifikaci používáme klasifikační stupnici Žáci mají možnost si jakoukoliv známku opravit po dohodě s učitelem, musí o to sami požádat - Klasifikujeme: o E-learningové testy 100% 91% úspěšnost.. výborně 90% - 71% úspěšnost...chvalitebně 70% - 41% úspěšnost..dobře 40% - 21% úspěšnost dostatečně 20% - 0% úspěšnost.nedostatečně o U zadaných úkolů hodnotíme zvládnutí daných informačních dovedností, tvořivost, samostatnost, snahu a kvalitu výsledků práce. o Všechny známky jsou zapisovány do žákovské knížky a jsou také vkládány do aplikace moodle. 16

17 - Domácí úkoly nezadáváme, žáci doma mohou dodělat úkol, který nestihli v hodině a vložit ho do aplikace moodle. PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY Ze Zeměpisu, Dějepisu, Přírodopisu, Chemie a Fyziky získá vyučující alespoň 6 známek za každé pololetí. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, není možné individuální zkoušení po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nehromadily v určitých obdobích. Známkování zahrnuje vyváženě podle charakteru vyučovacího předmětu: znalosti, dovednosti, postupy, práci s informacemi, úroveň komunikace, úroveň prezentace výstupů, tvořivost a odpovědný přístup k práci. Hodnocení není založeno na srovnávání se spolužáky. Učitel sleduje individuální pokroky žáka. Učitel přihlíží k individuálním schopnostem a možnostem žáků. Učitel předem seznámí žáky s kritérii hodnocení. Oprava známky - po dohodě s vyučujícím určen celek učiva, které žák nezvládl nebo ve kterém chyboval. Při laboratorních pracích učitel sleduje převážně dovednosti a samostatnost. OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA/= VÝCHOVA KE ZDRAVÍ/ - Ke klasifikaci používáme klasifikační stupnici Žáci mají možnost si jakoukoliv známku opravit po dohodě s učitelem, musí o to sami požádat. - Klasifikujeme: o Při klasifikaci zpráv (každou hodinu mají dva žáci seznámit ostatní s nejdůležitějšími událostmi uplynulého týdne) hodnotíme ucelenost a přesnost zpráv, mluvený projev žáka. o Všichni vyučující hodnotí písemné výkony podle stanovené bodovací stupnice 100% 91% úspěšnost.. výborně 90% - 71% úspěšnost...chvalitebně 70% - 41% úspěšnost..dobře 40% - 21% úspěšnost dostatečně 20% - 0% úspěšnost.nedostatečně o Při tvorbě projektů hodnotíme osvojení potřebných vědomostí a jejich tvořivou aplikaci. o Při skupinové práci hodnotíme míru zapojení žáka do pracovního kolektivu. o Součástí celkové klasifikace je také přihlédnutí k aktivitě žáka během školního roku. o Ověřování vědomostí probíhá nejen formou písemných testů, ale také formou křížovek, kvízů a zpracováním referátů na dané téma (většinou prostřednictvím prezentace v PowerPointu). - Opakování probíhá nejméně po probrání jednoho tématu. HUDEBNÍ VÝCHOVA - Ke klasifikaci používáme hodnotící stupnici Po předchozí domluvě si může žák známku opravit. - Za jedno pololetí získá žák minimálně 3 známky. - Při hodnocení zpěvu hodnotíme žáka individuálně, zpívá před třídním kolektivem v menších skupinách. - Při písemných testech z hudební nauky se hodnotí dosažené znalosti. - Při referátu se hodnotí obsah, kvalita projevu, forma a případné pomůcky a ukázky. 17

18 - Při klasifikaci na vysvědčení se hodnotí, vzhledem k individualitě žáků, také aktivita v hodinách, zájem o hudební výchovu, tvůrčí schopnosti a zvládnutí zadaných úkolů. - Kontrola úpravy sešitů se provádí individuálně během jejich práce a při zkoušení. - Žáci si vedou notový sešit a malý sešit na dějiny hudby a texty písní. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzhledem k individuálním schopnostem žáků nehodnotí se v hodinách jen výtvarná úroveň jednotlivých výtvorů, ale aktivita, zájem o výtvarné umění a zvládnutí zadaných úkolů podle předem zadaných kritérií. Vždy se vyberou 3, maximálně 4 kritéria, která se s žáky vždy rozeberou, vysvětlí a zapíší se na začátku hodiny na tabuli /např. pokrytí celé plochy výkresu, rozdělení na teplé a studené barvy, rozmístění prvků na ploše dle pokynů, dodržení postupu, míchání barev, pracovní tempo, účelné využívání výtvarného materiálu, u projektových prací hodnotíme - přístup k práci, tvůrčí přínos pro skupinu - nápad, snahu poradit druhým, vzájemná tolerance../ Při hodnocení se využívá sebehodnocení, hodnocení skupinou nebo ústní hodnocení učitele ve třídě. TĚLESNÁ VÝCHOVA Při klasifikaci předmětů s převahou výchovného zaměření se vždy bere v úvahu nadání a osobní schopnosti žáka k danému předmětu. Při klasifikaci se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí: stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace kvalita projevu poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti vztah žáka k činnostem a zájem o ně všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví PRACOVNÍ ČINNOSTI Při klasifikaci v daném předmětu sledujeme: vztah žáka k činnostem a zájem o ně, zajištění pomůcek dle pokynů vyučujícího vztah k práci, pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech kvalita výsledků činností organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti dodržování předpisů a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí hospodárné využití surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci součástí celkové klasifikace je také přihlédnutí k aktivitě žáka během školního roku Kritéria hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1.) Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na obou stupních základní školy. 2.) Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod. 3.) Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími. 4.) Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka. 18

19 ČESKÝ JAZYK Hodnocení se řídí Vyhláškou č.73/2005 Sb., doporučením PPP a je zcela individuální. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok, není srovnáván s ostatními žáky. Každé písemné cvičení známkujeme nebo vidujeme, je nutné vyznačit chyby nadepsáním správného tvaru, doplněním chybějícího písmene /aby nedocházelo k fixaci chyb/. Zohledňujeme pracovní tempo a grafickou úpravu. Známka se stanoví podle sledovaných jevů v celém cvičení: do 10% chyb 1 do 25% chyb 2 do 50% chyb 3 do 75% chyb 4 Při horším výsledku slovní hodnocení, např. nezvládl opis, přepis, diktát, vyjmenovaná slova., nebo učitel označí počet chyb. Lze psát i poloviční cvičení, diktát apod., v tomto případě již neplatí výše uvedená úleva a žáci jsou hodnoceni dle obecně stanovených kritérií. Zásady diktování tempo přizpůsobit nejpomalejšímu žákovi, popř. psát individuálně, umožnit používání gramatických přehledů /při doporučení PPP/, ponechat dostatek času na sebekontrolu před odevzdáním. Zdůvodnění oprav nevyžadujeme. Slohové práce hodnoceno jen slohové vyjadřování, pravopis je vyjádřen pouze počtem chyb, možno odevzdat zpracované na PC. Pokud píšeme známku do ŽK, pošleme domů sešit informace pro zákonného zástupce. Opravy známek žáci mají možnost opravit si známky po domluvě s vyučujícím, nejpozději před závěrem hodnotícího období. Při klasifikaci je kladen důraz na ÚSTNÍ znalosti. Srovnávací prověrky píší, ale nejsou započítávány do hodnocení. Klasifikace je zohledněná dle doporučení PPP. CIZÍ JAZYK Při hodnocení vychází učitel ze zásad diferencovaného hodnocení a doporučení PPP. Hodnocena je práce v hodině. Učitel upřednostňuje ústní znalosti, zohledňuje specifické chyby. Slovní zásoba je ověřována při dialozích ve dvojici nebo ve skupině, může být podle potřeby /diagnózy/ zkrácena na základ. Cvičení z gramatiky jsou zadávány formou doplňovacích cvičení, doporučuje se práce s chybou. MATEMATIKA, PŘÍRODOVĚDNÉ PŘEDMĚTY Učitel se řídí při hodnocení doporučením PPP. Všeobecné zásady: Zohlednění pracovního tempa Zohlednění graf. úpravy /možnost pracovat na PC/ Ověří si porozumění textu Upřednostňuje ústní ověřování KO práce jsou hodnoceny podle bodové stupnice shodné s ostatními žáky, ale je nutné ponechat více času na dokončení Klasifikace a hodnocení nadaných žáků 1.) Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost zákonného zástupce přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského poradenského zařízení a registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen registrující lékař ). Podmínkou přeřazení je 19

20 vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 2.) Hodnocení nadaných žáků vždy probíhá podle předem dohodnutých pravidel s rodiči a PPP. Využívat se může klasického hodnocení dle Hodnotícího řádu, slovního hodnocení (po dohodě s rodiči a PPP) nebo jsou na žáka kladeny vyšší nároky. Vždy záleží na dohodě s rodiči. Má-li žák vypracovaný individuální plán, hodnotí se vždy zvládnutí výstupů daného individuálního plánu. 3.) Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí. Ředitel školy zruší povolení individuálního vzdělávání, pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl, nebo nelze-li žáka hodnotit na konci pololetí ani v náhradním termínu Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách Komisionální zkouška 1.) Komisionální zkouška se koná v těchto případech: a) má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí b) při konání opravné zkoušky 2.) Komisi pro komisionální přezkoušení jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím daného předmětu ředitel školy, jmenuje komisi krajský úřad. 3.) Komise je tříčlenná a tvoří ji: a) předseda, kterým je ředitel školy, popřípadě jím pověřený učitel, nebo v případě, že vyučujícím daného předmětu je ředitel školy, krajským úřadem jmenovaný jiný pedagogický pracovník školy b) zkoušející učitel, jímž je vyučující daného předmětu ve třídě, v níž je žák zařazen, popřípadě jiný vyučující daného předmětu c) přísedící, kterým je jiný vyučující daného předmětu nebo předmětu stejné vzdělávací oblasti stanovené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 4.) Výsledek přezkoušení již nelze napadnout novou žádostí o přezkoušení. Výsledek přezkoušení stanoví komise hlasováním. Výsledek přezkoušení se vyjádří slovním hodnocením nebo stupněm prospěchu. Ředitel školy sdělí výsledek přezkoušení prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci žáka. V případě změny hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí se žákovi vydá nové vysvědčení. 5.) O přezkoušení se pořizuje protokol, který se stává součástí dokumentace školy. Za řádné vyplnění protokolu odpovídá předseda komise, protokol podepíší všichni členové komise. 6.) Žák může v jednom dni vykonat přezkoušení pouze z jednoho předmětu. Není-li možné žáka ze závažných důvodů ve stanoveném termínu přezkoušet, stanoví orgán jmenující komisi náhradní termín přezkoušení. 7.) Konkrétní obsah a rozsah přezkoušení stanoví ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem. 8.) Vykonáním přezkoušení není dotčena možnost vykonat opravnou zkoušku. 9.) Třídní učitel zapíše do třídního výkazu poznámku o vykonaných zkouškách, doplní celkový prospěch a vydá žákovi vysvědčení s datem poslední zkoušky Opravná zkouška 1.) Opravné zkoušky konají: a) žáci, kteří mají nejvýše dvě nedostatečné z povinných předmětů a zároveň dosud neopakovali ročník na daném stupni základní školy b) žáci devátého ročníku, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů Žáci nekonají opravné zkoušky, jestliže neprospěli z předmětu s výchovným zaměřením. 2.) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku, tj. do 31. srpna. Termín opravných zkoušek a konzultací žáků s příslušnými pedagogickými pracovníky stanoví ředitel školy na červnové pedagogické radě. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 20

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Vnitřní klasifikační řád pro OA

Vnitřní klasifikační řád pro OA Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Na Valech 690 Vnitřní klasifikační řád pro OA 1 Zásady klasifikace Při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci.

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. Příloha č. l KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cílem tohoto řádu je stanovení jednotných a jasných pravidel pro objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikaci. 1. Zásady hodnocení - klasifikace 1.1 Při hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně

6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků 1. stupně Čl.1 Pojetí a předmět hodnocení a klasifikace 1. Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. 2. Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

Vnitřní klasifikační řád školy

Vnitřní klasifikační řád školy Vnitřní klasifikační řád školy Obecná pravidla Nejobecnějšími pedagogickými zásadami pro hodnotící činnost učitele jsou objektivnost, srozumitelnost a motivační účinek. Hodnocení a klasifikace žáků Gymnázia

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13 Hodnocení a klasifikace žáků Čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Příloha č. 1 školního řádu 1. Hodnocení žáků na vysvědčení 1. 1. Vzdělávání žáka Výsledky vzdělávání žáka

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: Právní vymezení Hodnocení výsledků vzdělávání čl.1 - Stupně klasifikace čl.2 - Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci čl.3 - Zásady hodnocení průběhu a

Více

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO. Klasifikační řád školy. I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO Klasifikační řád školy I. Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: l - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Chování žáka

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11.

Základní škola Spektrum, s.r.o. Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Součást Školního řádu ze dne 24. 11. Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Součást Školního řádu ze dne 24. 11. 2014 Strana 1 (celkem 10) I. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 1. Pojetí a předmět hodnocení a) Hodnocení

Více

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole je hodnocení žáků. Hodnocení žáků je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává průběžně ve výuce (ale

Více

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků. 7.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků Hodnocení žáků se řídí 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 02.03 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ RG kapitola Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze školního

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKA Vnitřní klasifikační řád určuje pravidla hodnocení a klasifikace žáků Základní školy a Mateřské školy Ostravice. Ve svých ustanoveních vychází z platné legislativy, zejména

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola U Lesa Nový Bor, B.Němcové 539,okres Česká Lípa příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Jindřich Novák, ředitel školy Mgr. Jindřich Novák,

Více

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ

1. ZÁSADY KLASIFIKACE, ZÍSKÁVÁNÍ PODKLADŮ PRO HODNOCENÍ Klasifikační řád vychází z 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání

Více

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Klasifikační řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: 1. Úvod 2. Způsob hodnocení žáků 3. Klasifikace ve vyučovacích předmětech 4. Hodnocení chování žáků 5. Podklady pro klasifikaci

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb.

Vycházejí z paragrafu 51, 52, 53 zákona číslo 561/2004 Sb. v platném znění a z paragrafu 14 až 23 vyhlášky číslo 48/2005 Sb. ZŠ Z á k l a d n í š k o l a Dolní Počernice Národních hrdinů 70, Praha 9 Dolní Počernice, 190 12, tel./fax 281 93 01 36, 281 93 21 41 IČO 45246025, DIČ 009-45246025 e-mail: zs.dp@tiscali.cz,skola.pocernice@seznam.cz,

Více

Pravidla hodnocení žáků

Pravidla hodnocení žáků Pravidla hodnocení žáků Na základě 30, odst. 2 z. č. 561/2004 Sb.(školský zákon) vydávám jako ředitelka Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 tato pravidla hodnocení žáků jako

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků PŘÍLOHA 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem školní řád - příloha 2 ravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Č.

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků nedílná součást školního řádu Základní školy v Ostravě Mariánských Horách, příspěvková organizace 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy

Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace. V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka školy Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Spisový znak: 2-2 Skartační znak: A5 V Mostě dne 1. 9. 2007 Mgr. Libuše Hrdinová (ředitelka

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d)

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Příloha: d) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - klasifikační řád OBSAH 1.

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Klasifikace a hodnocení žáků Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Klasifikace a hodnocení žáků 1 OBSAH 1.1 Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy... 3 1.2 Celkový prospěch žáka... 3

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základní škole, a školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Čl. 1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje hodnocení průběžné a celkové. Průběžné hodnocení se uplatňuje při

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)

PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA Sezimovo Ústí 9. května 489 391 02 Sezimovo Ústí II tel. fax: 381202020 Česká spořitelna S. Ústí IČO DIČ E-mail: zs_su@volny.cz č. ú. 704042399/0800 70938318 CZ 70938318

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz ID

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6.1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole a souvisí s naplňováním očekávaných výstupů a osvojováním

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8. Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova 56,příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Účinnost od: 28.8.2011 Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Článek I Zásady klasifikace příloha č. 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků zpracováno podle vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka

Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád, dodatek ke školnímu řádu platný pro odloučené pracoviště Krupka Klasifikační řád školy je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah: 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 2. Opravné zkoušky 3. Zásady klasifikace prospěchu

Více

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o

Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

Více

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod

ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod ZŠ Hronov Velký Dřevíč, okres Náchod Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména: -zásady hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií

Škola na míru. 3. Stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristika, včetně předem stanovených kritérií 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků ve škole a na akcích pořádaných školou 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.2

Více

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk

Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Základní škola a mateřská škola Rohle, okres Šumperk Příloha ke směrnici část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Školní rok: 2011/2012 Vydala: Mgr. Bc. Marie Rychlá Školská rada

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola a mateřská škola Chraštice PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Obsah: 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 2. Opravné zkoušky 3. Zásady klasifikace prospěchu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 91 Úvalno 19, tel. 552 309 526, e mail: zsuvalno@seznam.cz, IČ: 70640301 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků SOU Blatná Pravidla pro hodnocení a klasifikaci žáků stanovují postup při hodnocení a klasifikaci žáků po stránce pedagogické a didaktické, uvádějí požadavky na

Více

Klasifikační řád. Obsah:

Klasifikační řád. Obsah: Štursova 14 779 00 Olomouc Klasifikační řád Cílem Klasifikačního řádu, který je vnitřním předpisem školy, zpracovaného v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláškou č. 13/2005 Sb.

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vypracoval: Mgr. Igor Haša Platnost: od 1. 9. 2014 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 1. Hodnocení žáka Cílem hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá,

Více

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, příspěvková organizace HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. školského zákona v platném znění vydávám jako

Více

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků

1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Sportovní 300, Ruda nad Moravou 789 63 Školní řád příloha Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a hodnocení průběhu a výsledků chování ve škole

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 2. Za první pololetí

Více

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA

5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 5 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD OA Číslo jednací: 5/2015 Spisový znak / skartační

Více

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou.

Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou. 1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání. 1. Za první pololetí může škola žákovi vydat vysvědčení

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína. Klasifikační řád Klasifikační řád Pravidla hodnocení na Základní škole Jana Pavla II. Hradec Králové Tento Klasifikační řád je součástí Vnitřního řádu Základní školy Jana Pavla II. Hradec Králové, viz VII. odstavec 4.(viz

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana 1. Zásady hodnocení žáka 2 1.1. Hodnocení učitelem.. 2 1.2. Vlastní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02. Čj: ZšJa/24/2015 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02 Klasifikační řád Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) Platná právní úprava: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Obecné zásady: - při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi - při celkové klasifikaci přihlíží učitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 03. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogický sbor Mgr. Miloslav Horký, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO

ŠVP ZŠ Meziměstí - ŠKOLA PRO KAŽDÉHO 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání. 1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice Vnitřní klasifikační řád Masarykovy základní školy a mateřské školy Klasifikační řád školy vychází z následujících zákonů, vyhlášek a pokynů MŠMT: Zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Obecné zásady - cílem a základem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu - při hodnocení učitel uplatňuje přiměřenou

Více

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)

PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Příloha školního řádu č.1 (platného od 5. 5. 2014 č.j.zšmšu71/2014) Základní škola a mateřská škola Újezd, příspěvková organizace Č.j.:ZŠMŠU72/2014 PRAVIDLA HODNOCENÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Pravidla hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku.

1.3. Žák je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti práce a požární předpisy, s nimiž byl seznámen na začátku školního roku. Š K O L N Í Ř Á D pro žáky dálkového vzdělávání oboru Obchodní akademie platný od 1. 9. 2010 pro Střední odbornou školu Emila Holuba, s.r.o., Dukelská třída 65, Brno 614 00 1. Podrobnosti k výkonu práv

Více

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou

Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou 1 Střední odborná škola elektrotechnická Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Příloha č.1 Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků čl. 1 1. Účelem hodnocení a klasifikace je

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014)

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. (novelizace platná od 17. 2. 2014) Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 130 00 Praha 3-Žižkov www.gymnazium-prazacka.cz gymnazium@gym-prazacka.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD (novelizace platná od 17. 2. 2014) I. Získávání podkladů pro hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č.48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné školní docházky a zákona č.561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. základní škola Hořovice, Komenského ul. 1245 VNITŘNÍ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na vypracování se podíleli: Mgr. Eva Krištufová a pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Eva Krištufová Pedagogická rada projednala

Více