1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky"

Transkript

1 1 Základní škola Hranice, Tř. 1. máje 357, okres Přerov tel.: fax.: Tento školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1.1. Žáci mají právo: 1.) Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona. 2.) Být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 3.) Být chráněni před jakýmkoli tělesným i duševním násilím, před zneužíváním, urážením a zanedbáváním, před všemi formami špatného zacházení, před sociálně patologickými jevy, projevy rasismu a xenofobie. Mají právo na pomoc učitelů při řešení problémů, na pomoc v nesnázích. 4.) Na svobodu projevu, mají právo vyjadřovat své mínění a názory. Činí tak vždy slušným způsobem, osobně, prostřednictvím třídní samosprávy či prostřednictvím rodičů. 5.) Zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. 6.) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 7.) Na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. 8.) Aby byl ze strany pedagogů respektován soukromý život jeho rodiny. 9.) Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, mají právo na vzdělání a svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, mají právo být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole Žáci mají povinnosti: týkající se režimu školy: 1.) Řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat. 2.) Chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí. 3.) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka písemně, em nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci či častých krátkodobých absencích si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Při absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden den uvolňuje třídní učitel, na více dnů ředitel školy. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů na omluvném listu v žákovské knížce, kterou žák předloží vyučujícímu dané hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli při uvolnění na více hodin. 4.) Žáci navštěvují lékaře v době vyučování jen v nutném případě. Po skončení lékařské prohlídky, pokud nejsou uznáni nemocnými a pokud vyučování ještě pokračuje, se vrací do školy. Déletrvající neomluvenou absenci oznámí ředitel školy příslušnému orgánu péče o dítě. 5.) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. 6.) Žákům je zakázáno během vyučování svévolně opustit školní budovu. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem, jinak se ve škole nezdržují. Nedodržování těchto pravidel bude považováno za závažné porušení školního řádu. 7.) Žáci dodržují školní řád, řády odborných učeben a předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

2 8.) Žáci plní pokyny pedagogických a provozních pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem týkající se chování ve škole: 9.) Chodit do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni, dodržovat základní pravidla hygieny. 10.) Při použití WC dodržují žáci pravidla hygieny a čistoty, v těchto prostorách se zbytečně nezdržují. 11.) Zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením; nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. 12.) Žák bez dovolení nemanipuluje s věcmi svých spolužáků. 13.) Ve škole se chovat slušně k dospělým i jiným žákům školy, zdravit. Dbát pokynů zaměstnanců školy. Chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob. 14.) Nosit do školy pouze věci potřebné výuce, nenosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou nebo které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost žáka či jiných osob. Škola za ztrátu či poničení věcí nesouvisejících s výukou (cenné předměty, včetně šperků, mobilních telefonů, tabletů a notebooků) neručí. Pokud mají žáci ve škole větší množství peněz, cennosti aj., odkládají je pouze na místa k tomu určená třídním učitelem nebo vyučujícím. 15.) Je zakázáno vnášení drobného občerstvení, jako jsou například brambůrky, tyčinky, chipsy, hamburgery, zmrzliny apod. do budovy školy. Porušení bude bráno jako drobný kázeňský přestupek. 16.) Je zakázán nákup a konzumace energetických nápojů a nealkoholického piva během vyučovacího procesu a na akcích pořádaných školou. 17.) Je zakázáno vnášení energetických nápojů a nealkoholického piva do prostor školy a na akce pořádané školou. 18.) Je zakázáno používání vulgarizmů vůči spolužákům, učitelům a ostatním zaměstnancům školy. 19.) Používání mobilů a jiných předmětů nesouvisejících s výukou je v průběhu vyučovacích hodin zakázáno. Dále je zakázáno pořizovat a jakkoliv zveřejňovat (publikovat) nebo šířit fotografie, videa či jiné zvukové nahrávky s ostatními žáky, pedagogickými i správními zaměstnanci školy a přidávat jakékoliv slovní komentáře bez jejich výslovného souhlasu. Nedodržení tohoto nařízení bude považováno za hrubé porušení školního řádu. Mobilní telefon musí být v průběhu výuky vypnutý a uschovaný! 20.) Ztráty věcí hlásit neprodleně vyučujícímu nebo třídnímu učiteli, o přestávkách učiteli vykonávajícímu dozor. 21.) Nalezené věci odevzdat na sekretariát školy. 22.) Po ukončení každé vyučovací hodiny žáci uklidí pod vedením vyučujícího třídu, smažou tabuli. Po poslední vyučovací hodině zvednou židle. 23.) Žáci zdraví všechny zaměstnance školy a všechny hosty pozdravem Dobrý den, ve třídě povstáním. Všichni žáci oslovují zaměstnance školy:,, Pane, paní ) Úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností. 25.) Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit: a) napomenutí třídního učitele b) důtku třídního učitele c) důtku ředitele školy 26.) Škola neprodleně oznámí uložení výchovného opatření a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy Zákonní zástupci žáků mají práva 1.) Na vzdělávání a školské služby pro své děti dle školského zákona (č.561/2004 Sb.). 2.) Na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona. 3.) Rodiče žáků mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů po domluvě v určenou dobu. Nesmí být však v této souvislosti narušováno vyučování. 4.) Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u vedení školy. 5.) Rodiče žáků mají právo využít zákona č 106/1999 Sb.,,svobodný přístup k informacím. 6.) Volit své zástupce nebo být voleni do školské rady. 2

3 1.4. Zákonní zástupci žáků jsou povinni: 1.) Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 2.) Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka. 3.) Informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn. 4.) Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 5.) Oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2) a 3) a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka a změny v těchto údajích. 2. Provoz a vnitřní režim školy 2.1. Režim činnosti ve škole : 1.) Vyučování začíná v 8:00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7:00 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek. Vyučování končí nejpozději v 15:30 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. Povinností žáka je být přítomen na svém pracovišti 5 minut před zahájením vyučování. 2.) Školní budova se pro žáky otevírá v 7:40 hodin. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. 3.) Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá minimálně 30 minut. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená - v šatnách do šatních skříněk a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího. 4.) Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 5.) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. 6.) Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu. 7.) Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině ) Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. 9.) Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 10.) Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech v průběhu výuky a na akcích pořádaných školou, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 11.) O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu s výjimkou prostoru sborovny, kabinetů, šaten a tělocvičny. Vstupovat do tělocvičny, počítačových učeben, dílny a kuchyňky smějí žáci jen s vyučujícím. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí 1. stupně mimo budovu školy. Mimo stanovenou dobu výdeje obědů je zakázáno zdržovat se v prostorách před jídelnou. 12.) Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 7:00 hodin do 15:30 hodin. 13.) V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. 3

4 2.2. Režim při akcích mimo školu: 1.) Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. 2.) Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 3.) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP a zapíše do týdenního plánu a do kalendáře akcí (PC disk UCITEL). Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede zástupce ředitele školy jména doprovázejících osob. 4.) Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jiným písemným sdělením. 5.) Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. 6.) Součástí výuky jsou také školy v přírodě, ekologické pobyty, lyžařský výcvik, plavání apod. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku. 7.) Při sportovních aktivitách vyžadujících ochranné pomůcky je žák a pedagogický pracovník povinen tyto pomůcky užívat. - cyklistika cyklistická přilba - sjezdové lyžování lyžařská přilba - snowboarding - lyžařská přilba, chránič páteře, chrániče zápěstí - in-line bruslení - cyklistická přilba, chrániče zápěstí a kolen 8.) Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení. Pokud se žák chová agresivně vůči jiným žákům, fyzicky je napadá, nerespektuje pokyny učitelů, bude z této akce vyloučen. Povinností bude také úhrada storno poplatků. 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Povinnosti žáků 1.) Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. 2.) Žákům není dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. 3.) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru. 4.) Žákům je zakázáno manipulovat s okny, s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele. 5.) Při výuce v tělocvičnách, na sportovištích, dílnách, v kuchyňce, počítačových učebnách a odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem 4

5 odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž na začátku každého měsíce, před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami. 6.) Vnášení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy a při akcích pořádaných školou přísně zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek. V této souvislosti využije ředitel školy všech možností daných mu příslušnými zákony včetně možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních v tomto směru, a zároveň je seznámí s možnostmi odborné pomoci. 7.) Projevy šikanování, kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz poruší a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 8.) Šatní skříňky s odloženými svršky žáků musí být uzamčeny, udržovány v čistotě a pořádku. 4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků 1.) U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 2.) Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. 3.) Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 4.) Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu, případně uhradit příslušné náklady vzniklé ztrátou či poškozením. 5. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - hodnotící řád 5.1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1.) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 2.) Za první pololetí může vydat škola žákovi výpis z vysvědčení; po druhém pololetí vydává vysvědčení. 3.) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy na základě doporučení PPP a po projednání v pedagogické radě. 4.) Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání. 5.) Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí. 6.) Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. 7.) Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka. 8.) Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné klasifikace. 9.) Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon. 5

6 10.) Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech. 11.) Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 12.) Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. 13.) V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. 14.) Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně. 15.) Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru klasifikace za příslušné období. 16.) Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: a) průběžně prostřednictvím žákovské knížky b) v jednotlivých klasifikačních obdobích c) případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě. 17.) Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují. 18.) Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka. 19.) Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 20.) Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. 21.) Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. 22.) Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů. 23.) Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit na žádost jeho zákonného zástupce opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti. 6

7 Způsob získávání podkladů pro hodnocení 1.) Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: a) soustavným diagnostickým pozorováním žáka b) soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování c) různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy d) kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami předepsanými učebními osnovami e) analýzou různých činností žáka f) konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby s dalšími odborníky (PPP) g) rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 2.) Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu, alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat žáky koncem klasifikačního období z látky celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa. 3.) Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 7 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovské knížky - současně se sdělováním známek žákům. Při hodnocení využívá i sebehodnocení žáka. 4.) Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. 5.) O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Informuje o tom ostatní vyučující. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 6.) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek. 7.) Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných nebo grafických prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat - tzn. celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také zákonným zástupcům. 8.) Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména: a) neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden b) žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to není jediný zdroj informací c) účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí, učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě není přípustné d) před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva e) prověřování znalostí provádějí až po dostatečném procvičení učiva 9.) Třídní učitelé (případně výchovný poradce) jsou povinni seznamovat ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají vztah ke způsobu hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání podkladů. Údaje o nových vyšetřeních jsou součástí zpráv učitelů (nebo výchovného poradce) na pedagogické radě Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků 1.) Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků. 2.) Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků. 3.) Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení. 4.) Při sebehodnocení se žák snaží popsat: a) co se mu daří b) co mu ještě nejde 7

8 c) jak bude pokračovat dál 5.) Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. 6.) Známky nejsou jediným zdrojem motivace Zásady pro hodnocení chování ve škole 1.) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. 2.) Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování řádu školy během klasifikačního období. 3.) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. 4.) Učitel hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou. 5.) Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě. 6.) Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informováni třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů: a) průběžně prostřednictvím žákovské knížky b) v jednotlivých klasifikačních obdobích c) okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu 5.2. Udělování výchovných opatření 1.) Pochvala třídního učitele - za výrazný projev školní iniciativy, za déletrvající úspěšnou práci (uděluje třídní učitel). 2.) Pochvala ředitele školy - za dlouhodobou úspěšnou práci, za záslužný nebo statečný čin, za mimořádný projev lidskosti, občanské anebo školní iniciativy (uděluje ředitel školy). 3.) Napomenutí třídního učitele (NTU) - za drobnější přestupky proti školnímu řádu (uděluje třídní učitel). 4.) Důtka třídního učitele (DTU) - za závažnější kázeňský přestupek proti školnímu řádu, za opakované drobnější přestupky proti školnímu řádu, které následují po NTU (uděluje třídní učitel). 5.) Důtka ředitele školy (DŘŠ) - za hrubý kázeňský přestupek proti školnímu řádu, za závažnější kázeňský přestupek proti školnímu řádu, který následuje po DTU (uděluje ředitel školy po projednání v pedagogické radě). O výchovných opatřeních informuje třídní učitel neprodleně a prokazatelně zákonné zástupce žáka. Výchovná opatření se udělují podle míry přestupku. Udělení přísnějšího opatření není podmíněno udělením předcházejícího mírnějšího opatření. Přísnější opatření je možné udělit i za větší počet drobných kázeňských přestupků. Drobné kázeňské přestupky: - rušení vyučování - zapomínání pomůcek a úkolů - ojedinělý opožděný příchod do vyučovací hodiny - přinášení věcí nesouvisejících s vyučováním Závažné kázeňské přestupky: - hrubé a neomalené chování - napadení spolužáka - šikanování - záškoláctví - lhaní a podvádění - poškozování osobního majetku spolužáků, zaměstnanců školy a majetku školy - přepisování známek v ŽK - vulgární vyjadřování - vnášení, distribuce a užívání návykových látek včetně cigaret a alkoholu energetických nápojů, nealkoholického piva - přinášení věcí, které mohou vážným způsobem ohrozit ostatní - opakované nepřinesení cvičebního úboru nebo pracovního oděvu - krádež nebo spoluúčast na krádeži - záměrné rušení vyučování 8

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád)

Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Hodnocení žáka ve škole školní řád (klasifikační řád) Základní škola a Mateřská škola Chuchelná - Školní řád Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č.561/2004sb. o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Tymákov. Školní řád

Základní škola Tymákov. Školní řád Základní škola Tymákov Školní řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném

Více

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění V souladu s 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy vydává tento ŠKOLNÍ

Více

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah Obecná ustanovení I. Práva a povinnosti žáků II. Provoz a vnitřní režim školy A. Režim činnosti ve škole B. Režim při akcích mimo školu

Více

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace

Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Školní řád Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy:

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy: Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Základní škola praktická a Počet stran: 24 Razítko školy: OU Školní 438 Chrastava Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE Školní řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. 2 Účinnost: od 1.9.2009 Skartační znak: A5 Počet stran: 25 Schváleno pedagogickou radou dne: 1.9.2009 Schváleno radou školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NELAHOZEVES, OKRES MĚLNÍK Š K O L N Í Ř Á D Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán v pedagogické radě dne 26. 8. 2013 Schválen školskou radou dne 27. 8. 2013 Platnost od 2. 9. 2013 1 2 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

Úvodní ustanovení. Chování žáků

Úvodní ustanovení. Chování žáků Ř Á D Š K O L Y Ostrava - Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace Budova A V souladu s 30 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský

Více

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Prointepo s.r.o, Hrubínova 1458, Hradec Králové, 500 02 ŠKOLNÍ ŘÁD (Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání- - školský

Více

Základní škola, Rudná, 5. května 583. VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

Základní škola, Rudná, 5. května 583. VIII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků Základní škola, Rudná, 5. května 583 Rudná 29.1. 2014 Obsah: A. Školní řád I. Práva dětí II. Práva žáků III. Povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců ve škole (dále jen rodičů), pravidla vzájemných vztahů

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (příloha Školního řádu) Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín OBSAH:

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín OBSAH: Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín Školní řád Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sídlo organizace: Sluhy 29, 250 63, p. Mratín Identifikační číslo organizace:

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D 1 OBSAH I. Práva a povinnosti žáků II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků III. Pravidla

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 13/13

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 13/13 Základní škola a Mateřská Nahořany, okres Náchod ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 13/13 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne 15. 11. 2005 Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Dačice Komenského 7, okres J. Hradec Organizační řád školy Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád. Blatenská ul. 540, okres Klatovy Spisový znak: 2-1. Schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2012. Počet stran: 25.

Školní řád. Blatenská ul. 540, okres Klatovy Spisový znak: 2-1. Schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2012. Počet stran: 25. Č.j. 3/10-2012 Základní škola Horažďovice, Účinnost: 1. 9. 2012 Blatenská ul. 540, okres Klatovy Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2012 Počet stran:

Více

Základní škola a Mateřská škola Višňová

Základní škola a Mateřská škola Višňová ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Višňová Č. j.: ZS/0062/2014 Vydává: Mgr. Bc. Hana Matysová, ředitelka školy Podpis: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 25. srpna 2014 Směrnice nabývá účinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí

Klasifikační řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Červená Voda 341, okres Ústí nad Orlicí 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích

Více

8.Hodnocení žáků OBSAH:

8.Hodnocení žáků OBSAH: 8.Hodnocení žáků OBSAH: I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, II. Stupně hodnocení prospěchu a chování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 417/2015

ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 417/2015 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Školní 396, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ 70872015, tel.: +420 519 342 205 e-mail: zsmnves@seznam.cz, www.zsmnves.cz Vnitřní organizační směrnice ŠKOLNÍ ŘÁD

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 74 /2014. Mgr. Helena Martincová, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 74 /2014. Mgr. Helena Martincová, ředitel školy ŠKOLNÍ ŘÁD, PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 74 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc Účinnost: 3.9.2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 24 Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Základní škola Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice ŠKOLNÍ ŘÁD ÚČINNOST OD 1. ZÁŘÍ 2005 PROJEDNÁNO NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE: 31.8. 2005 SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU DNE: 27.9.2005 ZMĚNY PROJEDNÁNY DNE:

Více

Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov, Svisle 13 Přerov, Přerov I Město, Svisle 13, PSČ 750 02 ŠKOLNÍ ŘÁD Určuje pravidla, práva a povinnosti pro žáky, zaměstnance a v přímé míře i pro rodiče a další osoby, které se v

Více