Protokol o atestačním řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol o atestačním řízení"

Transkript

1 Atestační středisko (AS): ADA, s.r.o. pověření k výkonu atestací ÚVIS, reg.č. 3 rozhodnutím č.j. 3/2001 A ze dne , sídlo Brno, Čermákova 28, ČR pobočka (poštovní styk) Brno Modřice, Sokolská 725 telefon , IČO , DIČ odpovědná osoba: RNDr. Milada Ptáčková Veřejná část Protokol o atestačním řízení 1. Identifikace dokumentu Označení: 23/STOR/02/ PROF Vypracoval: ADA, s.r.o., Ing. Svoboda Dne: Počet listů: 8 veřejná část, 9 neveřejná část 2. Zveřejnění informací o udělení atestu a počet výtisků protokolu Rozhodnutím o udělení atestu ze dne byl vysloven souhlas s udělením atestu. Atest byl udělen (ano/ne): ANO Celkem byly zhotoveny dva výtisky tohoto protokolu o atestačním řízení, každá smluvní strana obdržela po jednom paré. Datum zaslání opisu atestu a veřejné části protokolu v el. podobě na ÚVIS: do Datum zveřejnění veřejné části na www stránkách atestačního střediska: do Žadatel o atestaci STORMWARE s. r.o. se sídlem Mahlerova 21, Jihlava adresa pro poštovní styk : Za Prachárnou 45, PS 22, Jihlava telefon IČO , DIČ zastoupená: panem Ivo Stormem, jednatelem 4. Typ a důvod atestace Typ atestace: základní Důvod atestace: účinnost zákona č. 365/2000 Sb. 5. Předmět atestačního řízení Produkt uváděný pod obchodním názvem Ekonomický systém POHODA, verze

2 6. Prohlášení o shodě dle normy ČSN EN Žadatel o atestaci doložil prohlášení o shodě datované dnem a podepsané statutárním orgánem panem Ivo Stormem, jednatelem. 7. Typ produktu, druh dodávky, účel použití, pro který byl produkt testován Komplexní ekonomický systém POHODA, verze 2003 je určen pro zpracování finančního účetnictví malých a středních firem včetně zpracování dat na pobočkách uživatele. Umožňuje zpracování jednoduchého i podvojného účetnictví podnikatelského subjektu nebo neziskové organizace včetně vedení a účtování majetku a skladů (účtování skladových zásob způsobem A a B podle volby uživatele a oceňování skladových zásob váženým průměrem). Dále umožňuje zpracování mezd a personalistiky pro malé i velké organizace s 25 a více zaměstnanci. Systém podporuje i základní obchodní agendy (evidenci nabídek, objednávek a to i elektronicky, adresář obchodních partnerů) a také jednoduchou aplikaci rozpisu materiálů pro výrobu ve vazbě na sklady. Systém umožňuje vedení evidence DPH a zpracování přiznání k DPH. Podporuje zpracování fakturace, cizích měn, JCD a jednoduchou formu homebanking. Produkt umožňuje sledování nákladů v členění na střediska, činnosti a zakázky a sleduje obraty účtů v hlavní knize po měsících, přičemž toto nastavení nemůže uživatel změnit. Popis účetního případu je dostatečně zajištěn. V systému je používáno dvoustranné účtování a jsou dodržovány relevantní principy a postupy účtování. Produkt je vyvíjen pro prostředí Microsoft Windows a podporuje Windows 95, 98, 2000, ME, NT, XP. SW je připraven pro lokální i síťový provoz. Bezpečnost systému je zajišťována použitím přístupových práv a hesel a umožňuje provedení záloh a obnovy. Označení typu, druhu a účelu použití produktu (TDU) v dokumentech atestačním řízení: SW/FIU/OB 8. Dohodnutý rozsah atestace (stanovený smlouvou) a shoda se standardy ISVS Byla dohodnuta a provedena základní atestace jakosti produktu specifikovaného v bodě 5 protokolu a atestace shody dokumentace produktu specifikovaného v bodě 5 se standardem ISVS pro životního cyklus produktu (shoda dokumentace). V rámci uvedených druhů atestací byla atestována shoda produktu s následujícími standardy ISVS:! Standardem ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktu, Věstník ÚVIS 2001, částka 2 (007/01.02)! Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému, Věstník ÚVIS 2000, částka 5 (005/01.02) V souladu s použitou metodikou COBIT, která je součástí registrované metodiky atestace jakosti produktu atestačního střediska, zahrnovala atestace následující procesy životního cyklu produktu: TVORBU A IMPLEMENTACI A SLUŽBY A PODPORU. 9. Použité metodiky atestace a jejich registrace V řízení byly použity následující metodiky atestačního střediska:! pro atestaci jakosti produktu metodika s ozn /TDU XX/XXX/XX, Metodika atestace jakosti produktu, verze 1.1, zaregistrovaná na ÚVIS dnem pod č.j. 895/01-OAK (typ, druh a účel použití atestovaného produktu s ozn. TDU SW/FIU/OB viz. bod 7), 2

3 ! pro atestaci shody dokumentace s požadavky standardu životního cyklu metodika s označením /TDU XX/XXX/XX, Metodika atestace shody IS se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS, verze Personální, organizační a technické podmínky atestace Podmínky byly stanoveny smlouvou o provedení atestace. Atestačního řízení se účastnili:! za žadatele 3 osoby pro věcná jednání, zajištění průběhu a požadavků atestace! za atestační středisko 4 osoby pro měření a hodnocení produktu a zajištění průběhu řízení a 1 osoba pro věcná obchodní jednání! osoby AS odpovědné za výsledné hodnocení RNDr. Ptáčková, Ing. Svoboda Rámcový postup atestačního řízení: Proveden v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., standardy ISVS ÚVIS, použitými metodikami atestací, plánem atestačního řízení a schváleným harmonogramem:! Datum zahájení atestačního řízení ! Plán atestačního řízení ! Harmonogram atestace ! Testování produktu a ukončení ! Ověření povinných a volitelných informací , ! Ověření shody produktu se standardy a normami , , ! Zpráva o měření jakosti ze dne ! Rozhodnutí o udělení/neudělení atestu ! Datum ukončení atestačního řízení ! Datum zahájení archivace Technické zajištění: Místem plnění byla dohodnuta pobočka AS v Brně Modřicích, Sokolská 725. Produkt byl testován na pracovišti žadatele v JIhlavě, Mahlerova 21. Služeb testovacích laboratoří nebylo použito. Za zajištění archivace dispoziční dokumentace a testovacího vzorku předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 zodpovídá žadatel. Podmínky archivace jsou uvedeny v Protokolu o archivaci. 11. Povinné informace o dodavateli, produktu a poskytovaných službách Žadatel poskytl všechny povinné informace o dodavateli, produktu a poskytovaných službách k předmětu atestačního řízení uvedeném v bodě 5 ve struktuře a rozsahu vymezeném Standardem ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktu kap , a a uvedl je v tab , a a rovněž specifikoval informace o fyzických komponentách produktu v tab c a informace o HW konfiguraci systému v tab b. Volitelné informace žadatel uvedl v tab m až o. AS ověřilo existenci a úplnost informací a tvrzení a provedlo hodnocení. Výsledek hodnocení: Výrok o výsledku hodnocení této části atestační zkoušky: SPLŇUJE 3

4 12. Informace o shodě se standardy a ostatními předpisy Shoda dokumentace se standardem životního cyklu (ŽC) V průběhu atestačního řízení byl zjišťován soulad produktu (dokumentace) se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/01.02). Shoda obsahu a struktury dokumentace produktu s předmětným standardem Byla zkoumána v následujících oblastech: posouzení úplnosti povinné dokumentace se závěrem splňuje bez výhrad; posouzení správnosti dokumentů se závěrem splňuje bez výhrad; posouzení dokumentace z hlediska konzistence, srozumitelnosti a přehlednosti se závěrem splňuje bez výhrad; posouzení jakosti konkrétních řešení, přičemž tato část produktu jako nerelevantní nebyla hodnocena. Výsledek hodnocení shody obsahu a struktury dokumentace: Dokumentace obsahuje všechny povinné části v požadované struktuře. Vyskytly se drobnější rozdíly v nepřesnosti používané terminologie (nelegislativní), v číslování kapitol, v neúplnosti identifikace dokumentace a v nejednotnosti struktury různých částí dokumentace. Dokumentace má výborný popis funkčnosti. Výrok o výsledku hodnocení této části atestační zkoušky: SPLŇUJE Jakost dokumentace Požadavky jakosti dokumentace byly hodnoceny se stejnou váhou. Žadatel předložil k atestaci 30 částí dokumentace. Při testování byla ověřována shoda funkcí SW s popisy funkcí uvedenými v dokumentaci pro všech 12 hlavních modulů SW (shoda funkčnosti SW). Celkem byla prověřena shoda funkčnosti SW pro 167 funkcí s výborným výsledkem. Zjištěných 5 rozdílů oproti dokumentaci bylo způsobeno konkrétním nastavením testovaného produktu. Dokumentace aplikace je doplněna kontextovým helpem, který je na velmi dobré úrovni, nabízí přehled témat, v němž lze vybírat dle obsahu, rejstříku nebo hesel souvisejících s příslušnou nápovědou. Po stránce jakosti dokumentace byla úplnost dokumentace hodnocena stupněm 4, správnost (přesnost a jednoznačnost) dokumentace hodnocena stupněm 5, konzistence dokumentace hodnocena stupněm 5, srozumitelnost hodnocena stupněm 5, přehlednost dokumentace hodnocena stupněm 4. Výsledek hodnocení jakosti dokumentace: Výrok o výsledku hodnocení této části atestační zkoušky: SPLŇUJE 4

5 Jakost programového vybavení Žadatel předložil Prohlášení o shodě podle ČSN EN ze dne Označený produkt byl použit pro zkoušení. Byla provedena celkem 2 souběžná testování k prověření 12 částí (modulů) produktu a všech 167 funkcí uvedených v soupisu tab a. Testování bylo provedeno pro OS Win 98/95 a DB MS Access Použité metriky a metody hodnocení: Byly použity metriky, stanovené metodikou atestace jakosti uvedenou v bodě 9. Pro ověření plnění kritérií byly použity kombinace všech 3 typů standardem požadovaných metrik ověřujících vnitřní strukturu (ISO 3), externí chování (ISO 2) a efekt použití produktu (ISO 4), celkem bylo provedeno 21 různých typů měření v souladu s plánem jakosti programového vybavení. Měření a hodnocení plnění kritérií jakosti bylo prováděno pro všechny části dekompozice produktu. K celkovému hodnocení jakosti bylo použito váhové hodnocení podle více kritérií s rozlišením jejich významu vzhledem k TDU. Byly hodnoceny související procesy a rizika. Výsledné hodnocení bylo stanoveno agregací výsledků dílčích hodnocení. Celkové hodnocení je relativním vyjádřením vzhledem k možnému maximálnímu referenčnímu hodnocení. Každá podcharakteristika byla hodnocena v souladu s plánem jakosti s ohledem na TDU popsaným v bodě 7 podle výše uvedených metrik. Hodnocení metrik bylo zaznamenáno v tab f. Byly měřeny a hodnoceny procesy a rizika související s Tvorbou a implementací produktu žadatele a částečně související se Službami a podporou, zajišťovanými žadatelem pro uživatele (tj. pro doménu Al a částečně pro doménu DS). Dokumentace předložená žadatelem popsala většinu procesů předepsaných pro tyto domény metodikou COBIT. Žadatel poskytl informace požadované pro hodnocení procesů a souvisejících rizik (v tab b a tab d). Byla testována (s ohledem na TDU) zejména přesnost, bezpečnost a shoda funkčnosti, odolnost a schopnost zotavení charakteristiky bezporuchovosti, měnitelnost a testovatelnost nutnou pro udržovatelnost produktu. Bylo ověřeno plnění úkolů a zkušebních případů, uváděných v dokumentaci programového vybavení. Instalace produktu byla zkoušena a proběhla bez závad. V průběhu testování byla zjištěna velmi dobrá kvalita testovaného software a jeho velmi dobrá podpora zpracování finančního účetnictví jak malých, tak středně velkých komerčních a neziskových subjektů. Připomínky byly pouze k podcharakteristice F04 - Bezpečnost, která byla s ohledem na nejasnost specifikace úrovně bezpečnosti produktu (viz příloha protokolu /TDU SW/FIU/OB/5.9.2.a listy 25.1., a 24.1.) hodnocena v metrice IM (ISO3) použití produktu stupněm 4 a k podcharakteristice F02 Přesnost, která byla s ohledem na zjištění dílčího sporného výsledku při testování produktu v oblasti umožnění tvorby faktury (viz příloha protokolu /TDU SW/FIU/OB/5.9.2.a list T.1) hodnocena v metrice EM (ISO2) externího chování stupněm 4. Hodnocení rizik je uvedeno v tab r, celkové hodnocení všech metrik IM, EM, MU v tab vch. Výsledné hodnocení této části jakosti bylo zaznamenáno v tab. č v. 5

6 Měření a hodnocení procesů životního cyklu produktu a jejich rizik Byly měřeny a hodnoceny procesy a jejich rizika v doméně Tvorba a implementace (Al) a částečně v doméně Služby a podpora produktu (DS). Celkově bylo analýzou zjištěno 5 rizik se střední a vyšší důležitostí, které se týkají některých detailů řízení projektu (operativnost řízení místo procesního, chybí formalizace zpětných vazeb procesů na odp. osoby a vazby procesů na koncepční dokumentaci SW), a dále se rizika týkají způsobu realizace procesů (systémová bezpečnost nevztažena k řízení procesů) a bezpečnosti podpory správy dat (orientace pouze na převody dat, přístupy k db, zajištění změn). Dodavatel má zpracován vlastní systém detailní operativní evidence a realizace námětů (zlepšení SW a chyb) a vlastní systém operativní evidence potřeb podpory uživatele a jejího poskytování na velmi dobré úrovni s možnost plánování svých zdrojů. Dílčí výsledky měření a hodnocení procesů a rizik - podcharakteristiky typu IM (ISO3) Naměřené relativní hodnocení procesů IM dokumentované v tab ch u procesů v doméně Tvorba a implementace: 96,4 % (ze 100% možného) Naměřené relativní hodnocení rizik dokumentované v tab r u rizik v doméně Tvorba a implementace: 11,8 % (ze 100% možného, pravděpodobnost výskytu rizik do 20%) Celkový výsledek hodnocení jakosti programového vybavení: Produkt dosáhl celkového hodnocení charakteristik jakosti (ISO 2, ISO 3 a ISO 4) ve výši 97,8 % maximální referenční hodnoty. Při hodnocení rizik se nevyskytlo riziko s mírou rizika hodnocenou stupněm vysoká u procesů velmi důležitých nebo důležitých. Zjištěná rizika se vyskytují ve vazbě na používané operativním řízení některých interních procesů žadatele a jejich nedostatečné propojení na koncepční dokumentaci k produktu a u procesů zajištění systémové bezpečnosti. Výsledné hodnocení jakosti produktu se zohledněním výše uvedených rizik je výpočtem stanoveno na 86 % maximální referenční hodnoty. Výrok o výsledku hodnocení této části atestační zkoušky: SPLŇUJE. Shoda produktu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění Atestační řízení potvrdilo, že principy a procesy použité při řešení produktu, zejména jeho funkčnost podporují obě zákonem stanovené účetní soustavy (jednoduché i podvojné účetnictví), odpovídají rozsahu řešeného předmětu účetnictví, podporují potřebné účetní doklady, zápisy a knihy a provedení účetní závěrky v rozsahu potřebném pro malé a střední podnikatelské subjekty a neziskové organizace. Produkt dodržuje principy a procesy předepsané pro postupy účtování o majetku a o vedení zásob. V podvojném účetnictví produkt nepodporuje hlavní knihu položkovou, ale zabezpečuje všechna potřebná sledování detailů o pohybech a obratech na účtech. Podvojnost účtování je zabezpečena podvojností zápisu na účtech, není však zabezpečena fyzickým oddělením účetního deníku a hlavní knihy. Pokud SW nepodporuje některou variantu z možných legislativních způsobů nebo druhů oceňování, je toto omezení jasně deklarováno dodavatelem v dokumentaci produktu a uživatel je o těchto omezeních předem písemně informován. Celkový výsledek hodnocení shody produktu s principy a procesy zákona č. 365/2000 Sb.: Výrok o výsledku hodnocení této části atestační zkoušky: SPLŇUJE. 6

7 13. Celkové hodnocení produktu Na základě atestačního řízení lze konstatovat, že produkt je ve shodě se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS (005/01.02), protože dokumentace produktu vyhovuje požadavkům standardu na její úplnost, informace obsažené v dokumentaci odpovídají v požadované míře skutečnosti chodu SW, byla dosažena požadovaná úroveň správnosti, konzistence, srozumitelnosti a přehlednosti dokumentace potřebné a vyhovující pro typ, druh a účel použití produktu (komerčního, konfekčního SW), určeného pro malé a střední podnikatelské subjekty a neziskové organizace pro podporu vedení finančního účetnictví. Celkově je jakost dokumentace hodnocena jako velmi dobrá. Dále atestační řízení potvrdilo, že je produkt ve shodě se Standardem ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktu (007/01.02), neboť dodavatel poskytl všechny povinné informace o dodavateli a produktu a naměřené hodnoty charakteristik jakosti jsou v rozsahu hodnot předepsaných pro udělení atestu jakosti produktu bez výhrad. Celkově je jakost programového vybavení hodnocena jako velmi dobrá. Produkt je rovněž ve shodě s principy a postupy předepsanými zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a je velmi dobře použitelný pro vedení jednoduchého i podvojného účetnictví a běžných účetních případů podnikatelského subjektu nebo neziskové organizace. 14. Rozhodnutí o udělení atestu Na základě ověření požadavků, měření a celkového výsledku hodnocení předmětu atestačního řízení uvedeného v bodě 5 provedených v tomto atestačním řízení rozhodlo atestační středisko svým rozhodnutím č. 23/STOR/02/ROZA ze dne ve věci udělení/neudělení atestu takto: Atest (udělen/neudělen): ATEST UDĚLEN Uvedené výhrady a zdůvodnění: BEZ VÝHRAD. 15. Opis atestu a plnění podmínek udělení Plnění podmínek udělení! Splněny podmínky udělení atestu (ano/ne): ANO Opis atestu! Číslo atestu ! Atest vystavilo atestační středisko ADA, s.r.o.! Obchodní název produktu Ekonomický systém POHODA, verze 2003! Žadatel STORMWARE s. r.o.! Typ atestace základní! Rozsah atestace atestace jakosti produktu a atestace shody produktu s životním cyklem (shoda dokumentace)! Atestace se standardy - Standardem ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktu (007/01.02) - Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému (005/01.02)! Výsledné hodnocení: splňuje povinné požadavky uvedených standardů! Výhrady: žádné! Atestace prověřila části díla - Tvorbu a implementaci a Služby a podpora 7

8 ! Datum a místo vystavení atestu Brno, ! Zodpovědná osoba AS RNDr. Milada Ptáčková! Zodpovědný vedoucí atestačního týmu Ing. Svoboda! Platnost atestu do ! Datum prvé atestace ! Jazykové verze čeština, angličtina 16. Seznam datových prvků navrhovaných ke standardizaci a jejich číselníky Žádné DP ke standardizaci nenavrženy. 17. Seznam povinně posuzované dokumentace životního cyklu Žadatel předložil úplnou dokumentaci požadovanou pro komerční/konfekční SW. 18. Předání a převzetí výsledků hodnocení, výstupních dokumentů, dispoziční dokumentace a vzorku produktu žadatelem při ukončení řízení a zajištění archivace Je popsáno v neveřejné části. 19. Poznámky k veřejné části Žádné. 8

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie proveditelnosti Vnitřní integrace úřadu kraje Vysočina Vypracovali: Jaroslav Dvořák Aleš Teplý Petr Česal Tereza Jakůbková Jan Salajka Josef Beneš Datum vydání: 10.9 2010 (verze finální) Název veřejné

Více

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011)

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011) Informační koncepce podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje Verze 1.2 (platná od 01/2011) Zpracoval CORTIS Consulting s.r.o. Ing. Tomáš Kuba Ing. Tomáš Hrabík Schválil Ing. Václav Koudele

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3 Identifikace: SM 42-01 Strana číslo: 2 0. Obsah 0. Obsah... 2 1. Úvod... 5 1.1. Identifikace organizace... 5 1.2. Předmět činnosti... 5 2. Řízení příručky kvality ISŘ... 5 2.1. Účel příručky kvality ISŘ...

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Více

Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006. Finální verze

Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006. Finální verze Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006 Finální verze Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel a struktura Metodiky pro výkon kontrol... 3 1.2. OP zahrnuté do

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

České dráhy, a.s. ČD I 15. Správa číselníků. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD I 15. Správa číselníků. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD I 15 Správa číselníků Úroveň přístupu C České dráhy ČD I 15 Správa číselníků ČD Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 8.12.2004 č.j.: 62000771/2004-O26 Účinnost

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ORGANIZACE PŘÍRUČKA KVALITY

PŘÍRUČKA KVALITY ORGANIZACE PŘÍRUČKA KVALITY Kubíkova 12, 182 00 Praha 8 Tel.: 286 587 763 až 4, Fax: 286 580 668 E-mail: greif-akustika@greif.cz, www.greif.cz : revize: 1.0 ORGANIZACE závaznost dokumentu: ZÁVAZNÉ Výtisky předané třetím osobám musí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadávací řízení: Otevřené řízení Veřejná zakázka: Veřejná zakázka

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Aktualizace vnitroorganizačních účetních směrnic vybrané neziskové organizace. Ivona Hrivnáková

Aktualizace vnitroorganizačních účetních směrnic vybrané neziskové organizace. Ivona Hrivnáková Aktualizace vnitroorganizačních účetních směrnic vybrané neziskové organizace Ivona Hrivnáková Bakalářská práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 2 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a

Více

Popis podnikového informačního systému

Popis podnikového informačního systému Popis podnikového informačního systému Copyright 2006 1 / 24 Obsah: 1. Profil firmy...3 Struktura společnosti RTS, a.s...3 Základní údaje...3 2. Stručný popis řešení...4 Rozpracování jednotlivých procesů...4

Více

UKÁZKOVÝ SPIS BĚŽNÉHO ROKU

UKÁZKOVÝ SPIS BĚŽNÉHO ROKU UKÁZKOVÝ SPIS BĚŽNÉHO ROKU 1. PLÁNOVÁNÍ A POSOUZENÍ RIZIKA str. 3. ŘÍZENÍ ZAKÁZKY str. 100-Plánování a odhad rizika 2 310-Rozpočet 82 120-Kontrolní formulář rizika zakázky 5 320-Zápisy z jednání --- 121-Riziko

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Dodávka

Více

POKYN NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA

POKYN NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA EHP A NORSKÉ FONDY 2009-2014 POKYN NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM MALÉHO ROZSAHU FINANCOVANÝM Z EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009-2014 Verze: revize č. 2 platná od 30. ledna 2015 OBSAH OBSAH...

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724

a Solid4s, s.r.o. se sídlem: Praha 8 Libeň, V Holešovičkách 1579/24, PSČ 180 00 IČ: 24296724 Operační program: Technická pomoc OPTP 2007 2013 Součást projektu: Služby technického dozoru a poradenství při realizaci informačního systému MS2014+ Reg. č. projektu: CZ.1.08/2.1.00/13.00159 Č.j.: 26727/2013-24

Více