Praha PROJECT INSTINCT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha PROJECT INSTINCT"

Transkript

1 Atestační středisko Equica Inspekční orgán č INSPEKČNÍ ZPRÁVA Protokol o provedené zkoušce ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Statutární město Přerov Praha PROJECT INSTINCT

2 Obsah 1. Identifikace dokumentu Verze Inspekční postup Atestace dlouhodobého řízení ISVS Vymezení předmětu atestace dlouhodobého řízení ISVS Přehled dokumentů dlouhodobého řízení ISVS Informační koncepce Bezpečnostní politika ISVS Posuzovaná hlediska Úplnost obsahu dokumentace Srozumitelnost textu dokumentace Přehlednost textu dokumentace Logická konzistence textu dokumentace Kvalita konkrétních řešení uvedených v dokumentaci Vyhodnocování dodržování informační koncepce Přijímání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování dodržování informační koncepce Inspekční zpráva Protokol o provedené zkoušce Identifikace žadatele Odpovědný zástupce žadatele Předložená dokumentace Informační koncepce Statutárního města Přerov Zápis o vyhodnocení Informační koncepce Statutárního města Přerov Identifikace inspekčního orgánu Odpovědný inspektor Časový harmonogram inspekce Inspekční postup Průběh inspekce Vypořádání připomínek Posouzení dokumentu Informační koncepce Statutárního města Přerov, verze Posouzení dokumentů Zápis o vyhodnocení dodržování Informační koncepce ze dne a Zápis o vyhodnocení dodržování Informační koncepce ze dne Inspekční nález Výsledek provedené inspekce Odůvodnění výsledku inspekce Schválení inspekční zprávy Převzetí inspekční zprávy STRANA 2 / 17

3 1. Identifikace dokumentu 1.1. Verze 1.0 Verze 1.0 Zpracovatel Ing. Luděk Ondík Inspektor Atestačního střediska Equica Schvalovatel Ing. Alice Štěpánková Vedoucí Atestačního střediska Equica Datum zpracování Datum schválení Datum platnosti Elektronická verze Přerov_Inspekcni_zprava.pdf Počet stran 17 Počet příloh 0 Identifikace změněné části Popis a odůvodnění změny - - STRANA 3 / 17

4 2. Inspekční postup Atestace dlouhodobého řízení ISVS Atestace dlouhodobého řízení ISVS stanovuje shodu dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu. Atestační středisko Equica provádí Atestace dlouhodobého řízení ISVS v souladu se schváleným Inspekčním postupem Atestace dlouhodobého řízení ISVS, v Vymezení předmětu atestace dlouhodobého řízení ISVS Orgány veřejné správy jsou v rámci ISVS povinny vytvářet a vydávat informační koncepci, uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování. V informační koncepci orgány veřejné správy stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných ISVS a vymezí obecné principy pořizování, vytváření a provozování ISVS. Na základě vydané informační koncepce orgány veřejné správy vytvářejí a vydávají provozní dokumentaci k jednotlivým ISVS, uplatňují ji v praxi a vyhodnocují její dodržování. Obsah a strukturu informační koncepce, jakož i postupy orgánů veřejné správy při jejím vytváření, vydávání a při vyhodnocování jejího dodržování a požadavky na řízení bezpečnosti a kvality ISVS, jakož i obsah a strukturu provozní dokumentace a rozsah provozní dokumentace předkládané při atestaci stanoví Vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS. Orgány veřejné správy prokáží splnění výše uvedených povinností atestem dlouhodobého řízení ISVS. Povinnost atestace se nevztahuje na obce I. typu, které vykonávají přenesenou působnost státní správy pouze v základním rozsahu Přehled dokumentů dlouhodobého řízení ISVS Dlouhodobé řízení ISVS orgán veřejné správy (OVS) uskutečňuje mj. prostřednictvím následující dokumentace: A. informační koncepce za všechny jím spravované ISVS jako celek, B. provozní dokumentace za všechny jím spravované ISVS jednotlivě, kterou tvoří: a. bezpečnostní dokumentace ISVS, kterou tvoří: i. bezpečnostní politika ISVS, a to vždy pokud systém má vazby s ISVS jiného správce nebo pokud OVS není provozovatelem tohoto systému, ii. bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce systému b. systémová příručka, c. uživatelská příručka. K atestaci dlouhodobého řízení ISVS orgán veřejné správy předkládá informační koncepci a bezpečnostní politiku ISVS. STRANA 4 / 17

5 Informační koncepce OVS v informační koncepci minimálně uvede: a) označení verze, b) zpracovatele, c) schvalovatele, d) datum schválení, e) popis a odůvodnění změny v předchozí verzi a identifikace příslušné části, která byla změněna, a to vždy při zachování souladu obsahu informační koncepce se skutečným stavem a aktuálními požadavky OVS, f) charakteristiku každého ISVS jehož je správcem, stručnou charakteristiku jeho současného stavu a předpokládané změny v tomto systému, a to tak, že z hlediska efektivní správy ISVS: a. charakterizuje každý ISVS zvlášť nebo b. dva a více ISVS charakterizuje jako subsystémy jednoho ISVS, g) popis vazeb provozních IS na ISVS nebo přímo těchto provozních IS, h) záměry na pořízení nebo vytvoření nových ISVS, i) dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality ISVS: a. zajištění kvality dat, která jsou v těchto systémech zpracovávána, b. zajištění kvality technických a programových prostředků, c. zajištění kvality služeb, které jsou prostřednictvím těchto systémů poskytovány, pro dosažení těchto cílů požadavky na kvalitu ISVS a plán řízení kvality, který obsahuje popis činností, které OVS vykonává pro dosažení stanovených požadavků na kvalitu ISVS, včetně časového harmonogramu jejich plnění, j) dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti ISVS: a. bezpečnost dat, která jsou v těchto systémech zpracovávána, b. bezpečnost technických a programových prostředků, c. bezpečnost služeb, které jsou prostřednictvím těchto systémů poskytovány, pro dosažení těchto cílů požadavky na bezpečnost ISVS a plán řízení bezpečnosti, který obsahuje popis činností, které OVS vykonává pro dosažení stanovených požadavků na bezpečnost ISVS, včetně časového harmonogramu jejich plnění, k) zásady pro správu ISVS, a to včetně postupů, které vedou k jejich naplňování, a to vždy pro oblasti: a. pořizování a vytváření ISVS: i. zásady a postupy pro definování potřeby ISVS, který má být pořízen nebo vytvořen, a analýze zdrojů pro jeho pořízení nebo vytvoření, vč. očekávané finanční náročnosti, STRANA 5 / 17

6 ii. zásady a postupy pro analýzu výchozího stavu, iii. zásady a postupy pro stanovení cílového stavu ISVS, iv. zásady a postupy pro stanovení kvalitativních požadavků a požadavků na zajištění bezpečnosti, v. zásady a postupy pro analýzu důsledků, které pořízení nebo vytvoření ISVS může vyvolat, b. provozování ISVS, a to včetně jejich změn a rozvoje: i. zásady a postupy pro zajištění provozu a údržby ISVS (provádění činností, které vedou k zachování funkcí ISVS v požadovaném a nezměněném stavu), a to včetně vytváření a údržby provozní dokumentace a vyhodnocování jejího dodržování: 1. stanovení rozsahu činností, které lze provádět v rámci údržby ISVS, 2. pro zajištění souladu provozování ISVS s informační koncepcí a provozní dokumentací vč. vyhodnocování tohoto souladu, 3. povinnosti jednotlivých osob ve vztahu k výše uvedeným činnostem, ii. zásady a postupy pro řízení změn (zajištění činností při řízení procesu navrhování a schvalování změn v ISVS a při řízení procesu realizace těchto změn) v ISVS: 1. vždy dokumentování, 2. stanovení rozsahu činností, které lze provádět výhradně v rámci provádění změn, 3. definování potřeby kvalitativních změn funkčnosti nebo datového rozhraní ISVS, 4. analýza výchozího stavu pro rozvoj ISVS, 5. stanovení cílového stavu ISVS, 6. stanovení kvalitativních požadavků a požadavků na zajištění bezpečnosti vztahujících se k cílovému stavu ISVS, 7. návrh transformace z výchozího stavu do cílového stavu ISVS, 8. analýza důsledků, které změna může vyvolat, 9. promítnutí změn do provozní dokumentace, iii. zásady a postupy pro řízené ukončení činnosti ISVS: 1. při definování potřeby ukončení činnosti ISVS, 2. bezpečné naložení s daty, která ISVS zpracovává, a to vč. nosičů těchto dat, s cílem zabránit neoprávněnému přístupu k těmto datům, STRANA 6 / 17

7 l) v oblasti pořizování ISVS dodavatelským způsobem: a. jakou dokumentaci a jaká oprávnění nezbytná pro provádění údržby a změn v ISVS je nutné v rámci dodávek vyžadovat, a to i s ohledem na to, zda správce ISVS hodlá případné změny v tomto systému nebo odstraňování poruch provádět vlastními silami, b. jaké požadavky na projektové řízení uplatňuje u dodavatele, c. požadavky na testování ISVS a akceptaci dodávky před jejím převzetím od dodavatele, m) v oblasti vytváření ISVS vlastními zdroji (prostřednictvím svých zaměstnanců) náležitosti dokumentování procesů tohoto vytváření, n) v oblasti vytváření ISVS zásady projektového řízení s využitím české technické normy, která stanoví projektové postupy, pokud se projektové řízení uplatňuje, o) způsob financování bodů h) n), p) postupy při vyhodnocování dodržování informační koncepce (včetně stanovení závěrů z vyhodnocení a přijmutí opatření k odstranění zjištěných nedostatků, a to nejméně jednou za 2 roky) a při provádění jejích změn, q) zápis o vyhodnocení jako přílohu vypovídající o průběhu vyhodnocování, závěrech a přijatých opatřeních, r) odpovědnou osobu (organizační útvar) za naplňování bodů h) n) a ke splnění povinností, které OVS stanoví zákon, s) dobu platnosti informační koncepce Bezpečnostní politika ISVS Bezpečnostní politika ISVS obsahuje popis bezpečnostních opatření, která OVS uplatňuje při zajišťování bezpečnosti tohoto systému a která odpovídají požadavkům na bezpečnost stanoveným v informační koncepci. ISVS má svoji bezpečnostní politiku vždy, pokud má vazby s ISVS jiného správce nebo pokud OVS není jeho provozovatelem Posuzovaná hlediska Úplnost obsahu dokumentace Inspektor Atestačního střediska Equica posuzuje úplnost předložené dokumentace Srozumitelnost textu dokumentace Inspektor Atestačního střediska Equica posuzuje, zda text dokumentace splňuje kritérium srozumitelnosti. Kritérium srozumitelnosti textu dokumentů znamená, že text dokumentace by měl být srozumitelný pro tu uživatelskou obec, která obvykle vykonává stanovené STRANA 7 / 17

8 pracovní úlohy, například použitím vhodně vybraných termínů, grafických znázornění, podrobných vysvětlivek a odkazů na použitelné informační zdroje Přehlednost textu dokumentace Inspektor Atestačního střediska Equica posuzuje, zda text dokumentace splňuje kritérium přehlednosti. Kritérium přehlednosti textu dokumentů znamená, že text dokumentace by měl být přehledně uspořádán tak, aby bylo možno rozpoznat vzájemné vztahy. Každý dokument by měl mít uveden obsah a rejstřík. Pokud dokument není poskytován v tištěné formě, měly by být označeny postupy pro jeho vytištění Logická konzistence textu dokumentace Inspektor Atestačního střediska Equica posuzuje, zda text dokumentace splňuje kritérium logické konzistence (vnitřní provázanosti). Kritérium logické konzistence textu dokumentů znamená, že v textech dokumentů nesmí být vnitřní rozpory, rozpory mezi jednotlivými kapitolami, potažmo ani rozpory mezi jednotlivými dokumenty. Každý termín by měl mít ve všech případech stejný význam Kvalita konkrétních řešení uvedených v dokumentaci Inspektor Atestačního střediska Equica posuzuje, zda postupy a bezpečnostní opatření, případně technická a organizační opatření uvedená v dokumentaci jsou v souladu s běžně užívanými postupy a opatřeními Vyhodnocování dodržování informační koncepce Inspektor Atestačního střediska Equica posuzuje, zda žadatel vyhodnocuje dodržování informační koncepce a stanovuje závěry z vyhodnocování. Posuzování skutečnosti, zda OVS vyhodnocuje dodržování informační koncepce, provádí inspektor v případě, že informační koncepce stanoví, že toto vyhodnocení již mělo být v době před zahájením inspekce provedeno Přijímání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování dodržování informační koncepce Inspektor Atestačního střediska Equica posuzuje, zda žadatel přijímá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování dodržování informační koncepce. Posuzování skutečnosti, zda OVS přijímá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování dodržování informační koncepce provádí inspektor v případě, že informační koncepce stanoví, že toto vyhodnocení již mělo být v době před zahájením inspekce provedeno. STRANA 8 / 17

9 3. Inspekční zpráva Protokol o provedené zkoušce Atestační středisko Equica uchovává inspekční zprávu - protokol o provedené zkoušce a posuzovanou dokumentaci 10 let od data vydání inspekčního certifikátu - atestu Identifikace žadatele Statutární město Přerov Bratrská 709/ Přerov 2 IČ: DIČ: CZ Odpovědný zástupce žadatele Ing. Jitka Kučerová Vedoucí oddělení informačních a komunikačních služeb Předložená dokumentace Informační koncepce Statutárního města Přerov Název: Soubor: Verze: 2.0 Počet stran: 61 Datum schválení: Přílohy: Informační koncepce Statutárního města Přerov Informacni_koncepce_Prerov.pdf Zápis o vyhodnocení informační koncepce (Zápis_o_vyhodnocení_dodržování_IK.pdf) (Zápis o vyhodnocování IK 2013.pdf) Katalog informačních systémů (Katalog_IS_Prerov.pdf) Plán rozvoje informačních systémů (Plan_rozvoje_IS_Prerov.pdf) Plán financování informačních systémů (Plan_financovani_IS_Prerov.pdf) STRANA 9 / 17

10 Zápis o vyhodnocení Informační koncepce Statutárního města Přerov Název: Soubor: Zápis o vyhodnocení dodržování Informační koncepce ze dne Zápis_o_vyhodnocení_dodržování_IK.pdf Verze: - (posuzované období: ) Počet stran: 8 Datum schválení: Název: Soubor: Zápis o vyhodnocení dodržování Informační koncepce ze dne Zápis o vyhodnocování IK 2013.pdf Verze: - (posuzované období: ) Počet stran: 8 Datum schválení: Identifikace inspekčního orgánu Equica, a.s. Atestační středisko Equica Rubeška 215/ Praha Odpovědný inspektor Ing. Luděk Ondík Inspektor Časový harmonogram inspekce Datum předání dokumentace: Datum zahájení inspekce: Datum ukončení inspekce: Datum vystavení atestu: Datum zahájení příští inspekce: STRANA 10 / 17

11 3.5. Inspekční postup Atestace dlouhodobého řízení je provedena v souladu s Inspekčním postupem Atestace dlouhodobého řízení Atestačního střediska Equica, v. 1.3 ze dne Průběh inspekce Vypořádání připomínek V průběhu inspekce nebyly k dokumentu Informační koncepce Statutárního města Přerov, verze 2.0 (vč. jejích příloh), atestačním střediskem vzneseny připomínky. V průběhu inspekce nebyly k dokumentům Zápis o vyhodnocení dodržování Informační koncepce ze dne a Zápis o vyhodnocení dodržování Informační koncepce ze dne , atestačním střediskem vzneseny připomínky. STRANA 11 / 17

12 Posouzení dokumentu Informační koncepce Statutárního města Přerov, verze 2.0 Posuzovaná hlediska Posuzovaná dokumentace Úplnost obsahu Srozumitelnost textu Přehlednost textu Logická konzistence textu Kvalita konkrétních řešení Informační koncepce Statutárního města Přerov, verze 2.0 Obsah: Dle 2 Vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS (dle kapitoly Informační koncepce této inspekční zprávy). Text srozumitelný pro tu uživatelskou obec, která obvykle vykonává stanovené pracovní úlohy, například použitím vhodně vybraných termínů, grafických znázornění, podrobných vysvětlivek a odkazů na použitelné informační zdroje. Text přehledně uspořádaný tak, aby bylo možno rozpoznat vzájemné vztahy. Měl by být uveden obsah a rejstřík. Pokud dokument není poskytován v tištěné formě, měly by být označeny postupy pro jeho vytištění. V textech nesmí být vnitřní rozpory, rozpory mezi jednotlivými kapitolami (potažmo ani rozpory mezi jednotlivými dokumenty). Každý termín by měl mít ve všech případech stejný význam. Postupy a bezpečnostní opatření, případně technická a organizační opatření uvedená v dokumentaci jsou v souladu s běžně užívanými postupy a opatřeními. 1. Identifikace dokumentu 2. Informační koncepce 3. Informační systémy 4. Záměry rozvoje informačních systémů 5. Řízení kvality informačních systémů 6. Řízení bezpečnosti informačních systémů 7. Správa informačních systémů STRANA 12 / 17

13 Posuzovaná hlediska Posuzovaná dokumentace Úplnost obsahu Srozumitelnost textu Přehlednost textu Logická konzistence textu Kvalita konkrétních řešení Informační koncepce Statutárního města Přerov, verze 2.0 Obsah: Dle 2 Vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS (dle kapitoly Informační koncepce této inspekční zprávy). Text srozumitelný pro tu uživatelskou obec, která obvykle vykonává stanovené pracovní úlohy, například použitím vhodně vybraných termínů, grafických znázornění, podrobných vysvětlivek a odkazů na použitelné informační zdroje. Text přehledně uspořádaný tak, aby bylo možno rozpoznat vzájemné vztahy. Měl by být uveden obsah a rejstřík. Pokud dokument není poskytován v tištěné formě, měly by být označeny postupy pro jeho vytištění. V textech nesmí být vnitřní rozpory, rozpory mezi jednotlivými kapitolami (potažmo ani rozpory mezi jednotlivými dokumenty). Každý termín by měl mít ve všech případech stejný význam. Postupy a bezpečnostní opatření, případně technická a organizační opatření uvedená v dokumentaci jsou v souladu s běžně užívanými postupy a opatřeními. 8. Financování informačních systémů 9. Naplňování informační koncepce 10. Odpovědnosti osob 11. Příloha č. 1 Zápis o vyhodnocení informační koncepce 11. Příloha č. 2 Katalog informačních systémů 11. Příloha č. 3 Plán rozvoje informačních systémů 11. Příloha č. 4 Plán financování informačních systémů STRANA 13 / 17

14 Posouzení dokumentů Zápis o vyhodnocení dodržování Informační koncepce ze dne a Zápis o vyhodnocení dodržování Informační koncepce ze dne Posuzovaná hlediska Posuzovaná dokumentace Vyhodnocování dodržování IK Přijímání opatření k odstranění nedostatků IK Zápis o vyhodnocení dodržování Informační koncepce ze dne Zápis o vyhodnocení dodržování Informační koncepce ze dne Orgán veřejné správy vyhodnocuje dodržování informační koncepce a stanovuje závěry z vyhodnocování. Orgán veřejné správy přijímá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování dodržování informační koncepce. Obsah: 1. Posuzovaná Informační koncepce (verze, datum poslední aktualizace) 2. Členové pracovní skupiny provádějící vyhodnocení 3. Aktuální verze IK obsahuje aktuální a pravdivý popis všech používaných ISVS a provozních systémů s vazbou na ISVS (včetně plánovaných změn) 4. Aktuální verze IK obsahuje všechny záměry na pořízení nových ISVS 5. Požadavky na bezpečnost a kvalitu jsou jednotlivými agendami respektovány a plněny 6. V období od posledního vyhodnocování IK byly při pořizování nových ISVS a při provádění změn uplatňovány zásady uvedené v IK 7. Postupy a zásady stanovené v IK nejsou v rozporu s jinými vnitroorganizačními normami se vztahem k IS 8. Postupy a zásady stanovené v IK jsou skutečně v praxi dodržovány 9. Nedostatky zjištěné při posledním vyhodnocování dodržování IK byly odstraněny STRANA 14 / 17

15 Posuzovaná hlediska Posuzovaná dokumentace Vyhodnocování dodržování IK Přijímání opatření k odstranění nedostatků IK Zápis o vyhodnocení dodržování Informační koncepce ze dne Zápis o vyhodnocení dodržování Informační koncepce ze dne Orgán veřejné správy vyhodnocuje dodržování informační koncepce a stanovuje závěry z vyhodnocování. Orgán veřejné správy přijímá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování dodržování informační koncepce. Obsah: 10. Jsou dodržovány zásady financování IS uvedené v IK 11. S aktuálním zněním IK jsou seznámeni všichni zaměstnanci úřadu, pro které je tento dokument relevantní 12. Je trvale a kvalitně zajištěna dostupnost, důvěrnost, integrita a autenticita dat 13. Je zajištěna ochrana dat a prostředků IS 14. Je zajištěna bezpečná komunikace s okolím 15. Hodnocení bezpečnosti jednotlivých ISVS ve vztahu k bodům 12, 13, 14 STRANA 15 / 17

16 3.7. Inspekční nález Výsledek provedené inspekce Na základě zjištění učiněných při posuzování stanovuje Atestační středisko Equica celkový výsledek inspekce splňuje Odůvodnění výsledku inspekce V průběhu posuzování nebyly shledány žádné relevantní nedostatky. Výrok byl udělen dle daných hledisek u všech posuzovaných dokumentů. STRANA 16 / 17

17 3.8. Schválení inspekční zprávy Schvaluji tuto inspekční zprávu. V Praze dne Ing. Alice Štěpánková Vedoucí Atestačního střediska Equica Převzetí inspekční zprávy Přebírám tuto inspekční zprávu. V Přerově dne Ing. Jitka Kučerová Vedoucí oddělení informačních a komunikačních služeb STRANA 17 / 17

Informační systémy veřejné správy (ISVS)

Informační systémy veřejné správy (ISVS) Informační systémy veřejné správy (ISVS) zákon č.365/2000 Sb. ve znění pozdějších změn Informační systémy veřejné správy soubor informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy Správci ISVS

Více

Legislativní opora. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS), (dále jen zákon ) č. 81/2006 Sb. Zákon.

Legislativní opora. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS), (dále jen zákon ) č. 81/2006 Sb. Zákon. Pojmy Dlouhodobé řízení ISVS (tj. souhrnně všech, u kterých OVS vykonává funkci správce) OVS zpracovává IK a PD, předmětem posuzování AS je IK, PD za určitých podmínek. zkracujeme DŘ Způsobilost k realizaci

Více

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007 Atestace informačních systémů veřejné správy Vladimír Matějíček 5.12.2007 Co se atestuje a jak? Předmět atestace Dlouhodobé řízení ISVS informační koncepce provozní dokumentace (bezpečnostní politika)

Více

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02 ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02 Atestační podmínky a postupy atestačního střediska při provádění atestací dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy leden 2009

Více

Protokol o provedené zkoušce závěrečný

Protokol o provedené zkoušce závěrečný ADA, s. r. o. atestační středisko informačních systémů pověřené podle zák. č. 365/2000 Sb. Provozovna Sokolská 725, 664 42 Modřice (Brno-jih) Protokol o provedené zkoušce závěrečný Shoda dlouhodobého řízení

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací ÚVIS reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Komentá k vyhlášce . 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informa ní koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na ízení bezpe

Komentá k vyhlášce . 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informa ní koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na ízení bezpe Komentář k vyhlášce č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy Verze

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Metodický pokyn. Řízení kvality ISVS

Metodický pokyn. Řízení kvality ISVS Metodický pokyn Řízení kvality Příklad řízení kvality pro obec s pověřeným obecním úřadem a pro obec vykonávající přenesenou působnost v základním rozsahu Verze 1.00 Úvod Tento dokument obsahuje příklady,

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed INFORMAČNÍ KONCEPCE

Statutární město Brno, městská část Brno-střed INFORMAČNÍ KONCEPCE Statutární město Brno, městská část Brno-střed INFORMAČNÍ KONCEPCE Pokyn tajemníka č.: 12 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. Vydání č.: 1 tajemník ÚMČ Brno-střed Účinnost: 16.07.2018 Vydal/schválil: Bc.

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Dlouhodobé řízení ISVS

Dlouhodobé řízení ISVS Dlouhodobé řízení ISVS Základní principy a hlavní procesy dlouhodobého řízení ISVS Verze 1.01 Obsah Úvod... 3 1 Předmět... 4 1.1 Seznam použitých zdrojů... 4 1.2 Slovník použitých pojmů a zkratek... 5

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Protokol o atestačním řízení Veřejná část 1 Předmět atestačního řízení (testovaný produkt) HR VEMA 1.1 Testovaná verze verze 19 1.2 Účel a způsob použití předmětu atestačního řízení, pro který byl testován

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Protokol o atestačním řízení Veřejná část 1 Předmět atestačního řízení (testovaný produkt) EKOS VEMA 1.1 Testovaná verze verze 17 1.2 Účel a způsob použití předmětu atestačního řízení, pro který byl testován

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Dlouhodobé řízení ISVS

Dlouhodobé řízení ISVS Konero, s.r.o. Lázeňská 1402 562 01 Ústí nad Orlicí http://www.konero.cz Dlouhodobé řízení ISVS Vzorová informační koncepce obce s pověřeným obecním úřadem Zadavatel Řešitel Ministerstvo vnitra Konero,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Jednání Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav. číslo: 20 Dne: Zpracovatel: OKT

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Jednání Zastupitelstva městské části Praha Zbraslav. číslo: 20 Dne: Zpracovatel: OKT Městská část Praha Zbraslav Zbraslavské náměstí 464 156 00 Praha Zbraslav tel/fax: +420 257 111 888 e- mail: info@mc-zbraslav.cz http: www.mc-zbraslav.cz DŮVODOVÁ ZPRÁVA Jednání Zastupitelstva městské

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Protokol o atestačním řízení Veřejná část 05-20030601_01 5. 6. 2003 1 2 Protokol o atestačním řízení Sociální dávky pro Windows verze 7 Shoda se standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu IS Veřejná

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko (AS): ADA, s.r.o. pověření k výkonu atestací ÚVIS, reg.č. 3 rozhodnutím č.j. 3/2001 A ze dne 11.10. 2001, sídlo 625 00 Brno, Čermákova 28, ČR pobočka (poštovní styk) 664 42 Brno Modřice,

Více

Dlouhodobé řízení ISVS

Dlouhodobé řízení ISVS Konero, s.r.o. Lázeňská 1402 562 01 Ústí nad Orlicí http://www.konero.cz Dlouhodobé řízení ISVS Úplná struktura informační koncepce Zadavatel Řešitel Ministerstvo vnitra Konero, s.r.o. Verze dokumentu

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

I. OBSAH ŽÁDOSTI O ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZPRACOVÁNÍM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZÁMĚRU

I. OBSAH ŽÁDOSTI O ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZPRACOVÁNÍM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZÁMĚRU Příloha č. 4 OBSAH ŽÁDOSTI O ÚHRADU NÁKLADŮ I. OBSAH ŽÁDOSTI O ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH SE ZPRACOVÁNÍM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ZÁMĚRU 1. Identifikační údaje žadatele 2. Název akce (s odvolávkou na seznam

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

Novela zákona č. 183/2006 Sb. Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006

Více

Šablony projektové dokumentace 1

Šablony projektové dokumentace 1 Šablony 1 příloha Metodické příručky řízení projektů realizovaných MF MINISTERSTVO FINANCÍ Šablony projektové dokumentace 1 Word šablony Česáková Jana Ing. 22.8.2016 Word šablony projektové dokumentace

Více

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Filip Dienstbier Program: A. Stavební právo 1. pojem, předmět 2. právní úprava 3. přehled organizace veřejné správy B. Zásady činnosti správních orgánů ve stavebním právu

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Č.j.: 3/12/51924/Moos PŘÍKAZ REKTORA č. 1/2012 Pravidla pro kompetence a odpovědnosti při správě informačního systému ČVUT Pravidla pro kompetence a odpovědnosti při

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI NEOBSAHUJE TEXT NORMY METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80-0 - 7 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 7020:202 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému

Více

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS

Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smlouva č. o Atestaci dlouhodobého řízení ISVS Smluvní strany: obchodní jméno: Město Černošice adresa: Riegrova 1209 252 28 Černošice stát: Česká republika statutární zástupce: Mgr. Filip Kořínek Kontaktní

Více

Věstník ČNB částka 18/2010 ze dne 21. prosince ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 10. prosince 2010

Věstník ČNB částka 18/2010 ze dne 21. prosince ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 10. prosince 2010 Třídící znak 2 2 1 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 10. prosince 2010 k výkonu činnosti organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 VINOHRADY *crdux0088gb0* CRDUX0088GB0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY Č. j. došlého dokumentu: V Praze dne: 19.03.2015 Sp. Zn.: OU-STD0127/15 Telefon: +420 972 241 841 (linka 403) Č. j.: DUCR-9701/15/Pd

Více

Zásady řízení dokumentů

Zásady řízení dokumentů Masarykova univerzita Pedagogická fakulta MU-IS/7392/2014/69850/PdF-1 Směrnice děkana č. 7/2010 Zásady řízení dokumentů (ve znění účinném od 1. 2. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků MERO ČR, a.s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-15 A Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků 13. Ing. Blanka Kožená v. r. 27. května 2016 Hana Fuxová, MBA v. r. Ing. Stanislav

Více

Název přílohy. Doklad o zajištění spolufinancování z veřejných/vlastních zdrojů a popis finančního krytí projektu

Název přílohy. Doklad o zajištění spolufinancování z veřejných/vlastních zdrojů a popis finančního krytí projektu Upřesnění požadovaných příloh žádosti o podporu v rámci výzev pro specifický cíl 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu, část: ITS ve městech verze ze dne 12.8.2016

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ PRŮBĚŽNÉ AKTUALIZACE PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Regina Martincová, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Metodický pokyn. pro ověřování způsobilosti právnických osob. k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení

Metodický pokyn. pro ověřování způsobilosti právnických osob. k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení Drážní úřad Wilsonova 80 121 06 Praha 2 Metodický pokyn pro ověřování způsobilosti právnických osob k provádění technických prohlídek a zkoušek určených technických zařízení I. Úvod 1. Tento metodický

Více

365/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000

365/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 365/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000 (platí od 1. 71. 2017 do 30. 6. 2017) o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005

Více

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA OBEC JAKO ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Nový stavební zákon upravuje mimo jiné soustavu orgánů územního plánování. Působnost ve

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Název organizace: Obec Francova Lhota, 756 14 Francova Lhota 325 1. Účel dokumentu Informace poskytované správcem Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále

Více

POLITIKA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POLITIKA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ POLITIKA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pardubice, květen 2018 Rada Pardubického kraje za účelem naplnění ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Směrnice Rady města č. 1/2014 ke schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací Města Vlašim

Směrnice Rady města č. 1/2014 ke schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací Města Vlašim Směrnice Rady města č. 1/2014 ke schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení a základní pojmy Článek 2 Odpovědnost za schvalování Článek 3 -

Více

Povinnosti osob při zpracování osobních údajů

Povinnosti osob při zpracování osobních údajů Příloha ke Standardu kvality sociální služby Ochrana osobních údajů 1 Rozsah působnosti Ustanovení této směrnice jsou závazná pro všechny zaměstnance Domova. 2. Odpovědnost za zpracování osobních údajů

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 1.

Více

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011)

Informační koncepce. podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje. Verze 1.2 (platná od 01/2011) Informační koncepce podle zákona č. 365/2000 Sb. Krajský úřad Plzeňského kraje Verze 1.2 (platná od 01/2011) Zpracoval CORTIS Consulting s.r.o. Ing. Tomáš Kuba Ing. Tomáš Hrabík Schválil Ing. Václav Koudele

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 890 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 890 ze dne č.j.: 950/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 890 ze dne 11.12.2017 Směrnice Rady MČ k realizaci procesů a oběhu účetních dokladů v rámci vedlejší hospodářské činnosti zajišťované

Více

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k finanční kontrole Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 28/2015 nahrazuje směrnici č. 6 z 26.1.2006 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního

Více

PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ÚŘADU Lanškroun

PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ÚŘADU Lanškroun PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ÚŘADU Lanškroun Číslo kritéria Obsah kritéria Stručný popis naplňování kritéria (jde o příklady řešení, je nutno upravit podle faktických postupů

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Čl. 2 Harmonogram hodnocení ředitelů PŘO

Čl. 2 Harmonogram hodnocení ředitelů PŘO Pravidla pro hodnocení výkonu činnosti ředitelů/ředitelek škol a školských zařízení vykonávajících činnost v oblasti speciálního vzdělávání, v zařízeních vykonávajících činnost v oblasti ústavní a ochranné

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Zodpovídá: odbor správy majetku Poř. č.:49.13 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 1. 2. 2016 Zodpovídá: odbor správy majetku Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 125946/2017 Naše sp. zn.: 125945/2017 TAJ/PAKO *MUSPX01TUVGN * Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

4 Poskytování informací. (1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

4 Poskytování informací. (1) Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. V Praze dne 28. května 2008 Vážení členové Konzultační skupiny, dovoluji si vám předložit k následné diskuzi návrhy zpracovatelů informací veřejného sektoru, tak jak byly prodiskutovány na platformě Iniciativy

Více

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2 KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/2010 - podoblast podpory 3.1.2 V 20 VK 1.0_3.1.2 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum... 10 Verze č. 1 10 Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Jméno

Více

ITAPA Bratislava 12. 14. 11. 2002

ITAPA Bratislava 12. 14. 11. 2002 ITAPA Bratislava 12. 14. 11. 2002 Role standardů ISVS při budování informačních systémů veřejné správy (zkušenosti z ČR) Ing. Ebbo Petrikovits Úřad pro veřejné informační systémy petrikovitse@uvis.cz 1

Více

Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů. Informační memorandum Městská policie Sedlčany

Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů. Informační memorandum Městská policie Sedlčany Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů Informační memorandum Městská policie Sedlčany CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE A JAK JSOU CHRÁNĚNÉ Ochrana fyzických osob v souvislosti se

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi (cíl, dílčí cíl a opatření Programu rozvoje

Více

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 1.1 Účel postupu Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 Předkládaný Certifikační postup Národního bezpečnostního úřad (dále jen NBÚ) stanovuje proces certifikace technických prostředků, které jsou používány

Více

Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi

Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi Schváleno radou kraje usnesením

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIZOVICE odbor Obecní živnostenský úřad Masarykovo nám. 1007, Vizovice

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIZOVICE odbor Obecní živnostenský úřad Masarykovo nám. 1007, Vizovice MĚSTSKÝ ÚŘAD VIZOVICE odbor Obecní živnostenský úřad Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD VIZOVICE ZA ROK 2017 Leden 2018 PŘEDKLÁDÁ: Ing. David

Více

Tvorba informační koncepce SVS

Tvorba informační koncepce SVS Č. j. SVS/2015/086869-G Zadavatel 1 : Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Politika ochrany osobních údajů Společenství vlastníků jednotek Bratislavská 1488, Praha

Politika ochrany osobních údajů Společenství vlastníků jednotek Bratislavská 1488, Praha Politika ochrany osobních údajů Společenství vlastníků jednotek Bratislavská 1488, Praha SEZNAM POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK GDPR nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti (platnost od )

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti (platnost od ) Název MAS: Číslo výzvy MAS: Název výzvy MAS: Název výzvy ŘO IROP: Číslo výzvy ŘO IROP: 68 Název žadatele: Název projektu: Registrační číslo: Krajské pracoviště CRR: Kontrolní list z kontroly formálních

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti projektu Výzvy CLLD MAS Vladař (CLLD_15_01_146)

Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti projektu Výzvy CLLD MAS Vladař (CLLD_15_01_146) Kontrolní list formálních náležitostí a přijatelnosti projektu Výzvy CLLD MAS Vladař (CLLD_15_01_146) Opatření IROP2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof Platné pouze pro aktivitu:

Více

Politika ochrany osobních údajů

Politika ochrany osobních údajů Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 750 02, tel.: +420 581 291 203, datová schránka: vsxji6e www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Politika ochrany osobních

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 213 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon ): 2 Vymezení pojmů

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 213 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon ): 2 Vymezení pojmů Sbírka zákonů č. 260 / 2016 Strana 3891 260 VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2016 o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Lesák Ivo, místostarosta města

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Lesák Ivo, místostarosta města MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 9. 2017 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Lesák Ivo, místostarosta města Odbor rozvoje města Ing. arch. Marek

Více

Zákon o informačních systémech veřejné správy

Zákon o informačních systémech veřejné správy PLATNÁ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI Zákon o informačních systémech veřejné správy ČÁST PRVNÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s vytvářením,

Více

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe Ing. Martin Havel, MBA Obsah 1. Podstata řešení 2. Cíle 3. Průběh implementace 4. Přínos 5. Výsledky 6. Doporučení 2 Podstata řešení Vytvoření jednotného systému

Více

Elektronické mýto z pohledu legislativy Martin Dudek

Elektronické mýto z pohledu legislativy Martin Dudek Elektronické mýto z pohledu legislativy Martin Dudek http://www.relsie.cz/ Témata 1. Životní cyklus ISVS 2. Legislativa 3. Průběh atestace 4. Best practise Životní cyklus ISVS Je požadován / Není striktně

Více

Organizační řád upravující uspořádání akreditované osoby - Direct Care s.r.o. ve vztahu k organizování odborných zkoušek

Organizační řád upravující uspořádání akreditované osoby - Direct Care s.r.o. ve vztahu k organizování odborných zkoušek Organizační řád upravující uspořádání akreditované osoby - Direct Care s.r.o. ve vztahu k organizování odborných zkoušek podle 86 odst. 7 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění

Více

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti (platnost od )

Kontrolní list z kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti (platnost od ) Název MAS: Číslo výzvy MAS: Název výzvy MAS: Název výzvy ŘO IROP: Číslo výzvy ŘO IROP: 69 Název žadatele: Název projektu: Registrační číslo: Krajské pracoviště CRR: Stránka 1 z 7 Kontrolní list z kontroly

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE

JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE JUDr. Alena Kučerová Úřad pro ochranu osobních údajů OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PROCESU DIGITALIZACE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE OSNOVA Úvodní část Tři pohledy tři srovnání Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ HOTELU OLŠANKA

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ HOTELU OLŠANKA ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ HOTELU OLŠANKA Hotel Olšanka s.r.o. dále jen "Organizace", usiluje o dodržování platných zákonů a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Tyto zásady vycházejí z

Více