Aktuální problémy nenávisti vůči Židům a židovství Dědictví evropského/českého antisemitismu, nenávisti a netolerance Část 1 Zdeněk Zbořil

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální problémy nenávisti vůči Židům a židovství Dědictví evropského/českého antisemitismu, nenávisti a netolerance Část 1 Zdeněk Zbořil"

Transkript

1 Aktuální problémy nenávisti vůči Židům a židovství Dědictví evropského/českého antisemitismu, nenávisti a netolerance Část 1 Zdeněk Zbořil I. Nenávist vůči Židům a židovství jako součást radikální kritiky poměrů v České republice V této stati se chci kriticky věnovat typickým projevům neparlamentní opozice v České republice v procesu transice a transformace. Soustřeďuji se však jen na hodnotící popis některých jevů spojených s proměnou politického systému, vznikem nátlakových skupin a snažím se také popsat a hodnotit jejich ideologický program. Zabývám se zejména jevem, který je nazýván extremismem, nebo politickým extremismem, a projevuje se činy v České republice obvykle stíhanými podle 198 a 198a trestního zákona (Hanobení národa, rasy a přesvědčení a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.) a dále 260, 261 a 261a (Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačování práv občanů a schvalování nacistického a komunistického genocidia). Dnes po úpravě trestního zákoníku z roku 2010 se jedná o 355, 356, 403, 404 a 405 téměř totožného znění. A z tohoto celku se zaměřujeme jen na ty jevy, které česká média a dokonce i odborná publicistika označují slovem extremismus nebo přesněji radikalismus, a na projevy biologického, kulturního, sociálního a lidového/vulgárního rasismu, nenávisti vůči Židům a židovství (včetně popírání organizovaného vraždění Židů v letech druhé světové války), ale i na nenávisti vůči cizincům či etnickým, národním aj. skupinám obyvatel ČR. Úvod z nedávné historie Hned v úvodu si dovolujeme konstatovat, že to, co se nazývá radikalismem, extremismem, nebo dokonce a paradoxně pravicovým extremismem, je v České republice téměř od počátku svého vzniku záležitostí internacionální, nebo ještě přesněji, ideologickým importem, jehož médiem byla subkultura Skinheads dovezená z Velké Británie prostřednictvím hnutí Krev a čest (Blood and Honour) na přelomu let , a také White power music distribuovaná organizací/hnutím Hammer Skins z USA. Oba tyto importy našl\y své publikum a už v polovině děvadesátých let působilo jen na území ČR okolo 35 hudebních skupin, které se propagovaly prostřednictvím více nebo méně kvalitně tištěných propagačních materiálů fan-zinů. 1

2 V letech , tj. v období komunistického režimu, nejsou podobné aktivity registrovány. Výjimku tvoří soubor politických procesů Slánský a spol., které doprovází provokativní označování obžalovaných za osoby židovského původu (označení do té doby známé jen z německé antisemitské propagandy), ale které má také své internacionální souvislosti v podobě politických procesů v jiných východoevropských zemích. Nicméně jen ojediněle se objevovaly spíše sociálně než politicky motivované útoky proti zahraničním dělníkům nebo jiným cizincům žijícím dočasně na území Československé socialistické republiky. Jednalo se zejména o kubánské a vietnamské pracovníky a studenty učebních oborů a odborných středních škol, ale také o vysokoškolské studenty, obvykle vládní stipendisty, považované za privilegované komunistickým režimem. V prvním případě docházelo ke konfliktům mezi Kubánci a místním obyvatelstvem na pracovištích nebo v okolí jejich ubytoven a Kubáncům byla vyčítána lenost nebo hlučnost, vlastnosti související spíše s odlišným způsobem života, v ČSSR do té doby neznámým, než s ideologicky chápaným biologickým rasismem anebo sociálně motivovanou xenofobií. Kubánský problém skončil náhlým a masivním odchodem Kubánců ještě před rokem Naproti tomu byli vietnamští dělníci a pracovníci kritizování spíše z důvodů sociálních a paradoxně vadila českým a slovenským dělníkům spíše vietnamská pracovitost a snaha bohatnout ve prospěch chudých rodin ve Vietnamu, které se často skládaly na úplatky, aby dostaly některého ze svých členů do Evropy, než kulturní nebo civilizační rozdílnosti. Žertovný pseudonym rákosníci byl spíše pojmenováním familiárním nebo důvěrným, než hanobícím a urážlivým. Snad v tom hrála, do jisté míry a bez ohledu na povahu vietnamského komunistického režimu, úcta k heroismu Vietnamců ve válce se Spojenými státy. Konečně třetím potenciálním problémem byl vztah většinové společnosti k romskému etniku, který byl odlišný v českých zemích a na Slovensku a byl ovlivňován opět vzájemnou znalostí nebo ignorancí problémů a stylu života obou skupin obyvatel. Cikáni, nyní Romové, patřili ke kulturnímu prostředí střední Evropy a jejich osudy byly součástí české i slovenské literatury, hudební kultury a lidové slovesnosti. Jejich počet, který se výrazně zvýšil po roce 1945 příchodem různých kmenů z jihovýchodní Evropy do její střední části (na tisíc), nebyl nikdy tak velký jako po roce 1989 (současný odhad je asi 200 tisíc). Navíc vztahy Romů k české společnosti měly své pozadí v národnostním napětí mezi Čechy a Slováky a často bylo romské etnikum zástupným cílem českých nemilitantních nacionalistů v jejich kontroverzích se Slováky, kterým se dostávalo po roce výraznějšího politického postavení, propagan- 2

3 disticky odůvodňovaného politickou rovnoprávností a ideologií proletářského internacionalismu. Sociální politika ČSSR navíc nepřiznávala romskému etniku zvláštní postavení, Cikáni byli občany České nebo Slovenské republiky. Vztah většinové společnosti k nim pak byl paternalistický, až přezíravý, a vycházel z nedostatku empatie pro jejich zvláštní sociální postavení (nedostatek vzdělání a kvalifikace, chudoba, kriminalita aj.). Systematicky se sice postavení Romů v ČSSR věnovala studijní skupina Charty 77, ale tato aktivita byla vnímána spíše jako projev nesouhlasu s komunistickým systémem, protože zájem o romskou emancipaci umožňoval další jiný druh protestu proti existujícímu režimu. Tato situace se podstatně změnila v letech , kdy se nejen otevřely hranice Československa, ale otevřela se i společnost a její jednotlivé prvky se staly snadněji vnímatelné, jejich vzájemné vztahy, harmonické nebo konfliktní, nabyly výraznějších obrysů. S tím ale také souvisí explozivní nárůst různých sociálních chorob, zejména prostituce, výroba, distribuce a užívání drog a zejména jejich napojení na mezinárodní kriminální prostředí. Téměř současně se objevuje ještě v ČSSR a v ČSFR fenomén, kterému dnes říkáme (v terminologii MV ČR) pravicový extremismus a zejména jeho ideologie, odvolávající se na odkaz německého nacionálního socialismu, biologického rasismu a jím motivované nenávisti vůči Židům a nové podoby nenávisti vůči cizincům xenofobie. Jeho významnou složkou však byla i kritika rostoucí kriminality a paralelně i kritika nedostatečného odmítání komunistické ideologie a jejích residuí. Pravicový extremismus v období politické změny Období politické změny rozkolísalo nejen hodnoty, ale i sociální instituce rodinu, veřejnost a změnilo úlohu školní výchovy. Oslabena je autorita rodičů, školy jako instituce, konflikt s komunismem je vnímán jako konflikt generací. Pravděpodobně nejsilnějším impulsem pro extrémní chování mladých lidí byl však primitivní antikomunismus, který jim dovoloval distancovat se od sociálních a kulturních poměrů generačně. Antikomunismus nejen přiváděl mladé lidi k obdivu k bojůvkám SA a SS, ale oživoval také stereotypy biologického rasismu a nenávisti vůči Židům. Objevily se dokonce i připomínky legionářského antisemitismu, spojeného s působením československých legií v Rusku v letech , a dále na český fašismus (odvozený z italského dvacátých let 20. století), ale i to byly spíše jen ojedinělé inspirace tradované v omezeném rodinném nebo miniaturním skupinovém prostředí. 1 srovnej např.: Toman-Tománek, Josef V.: Deník čtvrtého odboje. Verše a balady z domácí fronty, jako místo vydání uvedena jen Česká republika: Hlas Voice, Česká edice knih a hudebnin 2001, ISBN a od téhož autora ještě: Hlas českého vyhnance. Verše a svědectví z odboje. Deník z newyorské metropole, New York-Praha: Hlas Voice 1999, 3

4 Ačkoli v celé době transformace a transice se projevy politického extremismu a radikalismu objevovaly pravidelně, jejich četnost byla ve srovnání obecnou kriminalitou minimální (0,09-0,1%). Nicméně česká veřejnost byla vůči této kriminalitě sensitivní, jak se lze o tom přesvědčit z relevantních zpráv různých státních institucí a občanských organizací. 2 Použijeme-li k popisu radikální kritiky a extrémního chování mimoparlamentí opozice alespoň mapu kriminality a útoků na hodnoty chráněné Ústavou ČR, zjistíme, že se tyto aktivity objevují nejen v oblastech se zvýšenou mírou nezaměstnanosti, ale zejména ve velkých městech, a to na celém území ČR. Zdá se tedy, že nejen přímé, ale i nepřímé důsledky ekonomické a politické transformace daly vzniknout novému typu kriminality inspirované ideovou záští a nenávistí, který si hledá svou ideologii nebo alespoň ospravedlnění kompenzací svých negativních emocí. Tento městský folklór ale postupně začíná ztrácet své jednoznačně ideologicky definované konotace a získává podobu sociálního protestu, o kterém v souvislosti s událostmi z přelomu let ve Francii napsal jeden český autor pod názvem Bronxy nemá jen Francie toto: Dramatická francouzská zkušenost ukázala, že nespokojenost může lehce vybuchnout všude, kde pohromadě a ve velmi špatných poměrech žijí etnické menšiny. Ty jsou obecně postiženy především zvlášť silnou nezaměstnaností, nevzdělaností. Zločinností a promiskuitou. Nezletilci z etnických menšin neuznávají autority většinové společnosti, vysmívají se jí, nenávidí častou cyničnost a pokrytectví její politiky. Autorita otce, rodičů, rodiny jako takové tu většinou nefunguje. Hrdinou je, kdo má nejvíce konfliktů s policií.příklady táhnou, ty špatné dvojnásob. A své více či méně rozsáhlé Bronxy má, jak známo, mnoho zemí. 3 Několik poznámek k situaci po roce 2004 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2004 uvádí, že neonacistická scéna byla v roce 2004 nadále decentralizovaná, a že nejvýznamnější skupinou byl Národní odpor (NO), hnutí, které vykazuje vyšší formu organizace. 4 NO tehdy tvořilo několik na sobě nezávislých skupin ve velkých městech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň aj.) a tyto skupiny nebo někteří jednotlivci říkají, že nepodléhají žádnému centrálnímu řízení. Zpráva neuvádí, zda tomu tak není z důvodů konspirace, protože v posledních dvou, třech letech byl NO soustavně napadán zejména v tištěných a audiovizuálních médiích, jeho předpokládaní členové trestně stíháni a odsuzováni. Za takové skupiny se na území České republiky považují od začátku devade- Záznamy legionáře, tamtéž 1998 a Roční záznamy. Verše a důkazy pravdy, tamtéž viz Zprávy o stavu lidských práv v ČR , Zprávy o problematice extremismu , resp. 2004, Zprávy o situaci národnostních menšin aj.) 3 Eichler, Jan: Bronxy nemá jen Francie, in Právo 6/ viz Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2004, publ. MV ČR v roce 2005, ss.4-5 4

5 sátých let 20. století importované mezinárodní organizace nebo hnutí Bohemia Hammer Skin, Blood&Honour, Combat 18 a jejich česko-moravské sesterské organizace či původní organizace nebo hnutí, jako byly nebo dosud jsou Národní aliance nebo Národní odpor, které ve svém Usnesení označil Nejvyšší soud České republiky ze dne 26/ (čj. 5 Tdo-79/2006) za hnutí, které je skupinou... osob do určité míry organizovanou a strukturovanou, byť formálně neregistrovanou, hlásající stanoviska a zastávající postoje uvedené v citovaném ustanovení (v tomto případě jako postoje rasistické, xenofobní a antisemitské cit. d., s. 4). Podobně také Městský soud v Brně rozhodl dne 5/ o jím posuzované vině obžalovaných proto, že mimo jiné propagovali Národní odpor, který považoval za... organizovanou součást decentralizovaného neonacistického hnutí dočasně zastřešujícího neonacistickou scénu v ČR, vycházející z tradic národního socialismu dvacátých až čtyřicátých let dvacátého století v Evropě, hlásajícího koncepci rasistického boje zejména proti Romům, Židům a přistěhovalcům a nadřazenost tzv. bílých národů. Jeho barevná symbolika má vztah k historickým fenoménům německého nacionálního socialismu či poválečného neonacismu a je navíc identická s barevnými symboly neonacistických organizací v jiných evropských zemích. (viz Rozsudek Městského soudu v Brně čj. 3 T 179/2008, s. 3). Podle jednoho z originálních veřejných prohlášení obnovila ke dni na území České republiky svou činnost česká pobočka Hammer Skins (Bohemia Hammer Skins), která se otevřeně hlásí k nacionálnímu socialismu, bílému rasismu a nenávisti vůči Židům. Ve svém prohlášení se k těmto ideálům připojuje slovy: Nové dny plné změn přicházejí do naší rodné země. S jejich příchodem ožívají naše dávné sny Znovu přicházejí dny Bohemia Hammer Skins, abychom válčili za naši krev a lepší budoucnost našich dětí. Navazujeme na odkaz nacionálního socialismu a chceme zachránit existenci našich lidí a chránit budoucnost našich dětí (chceme) se bránit náporu kriminálních živlů, komunistů, židů, humanistů, podřadných kultur a národů a zfetovaného odpadu Museli jsme přihlížet, jak na naše hrdé muže a ženy hází kdejaký žid a humanista špínu a zneuctívá naše tradice!! Cíl je RAHOWA!! 5 Ačkoli v posledních letech se přesunula komunikace mezi členy podobných skupin výhradně na internet, docházelo opakovaně k fyzickým projevům skupinové sounáležitosti na koncertech většinou organizovaných jako uzavřené párty, na které nemá přístup nepozvané publikum. Na těchto koncertech vystupují hudební skupiny ze zahraničí, zejména ze Slovenska a SRN. Zvláštní událostí byla účast ruské skupiny Kolovrat na koncertu ve středních Čechách, po kterém byl jeden z členů této skupiny, která se otevřeně hlásí k dědictví 5 podrobněji viz (Sonnenrad Gabreta BHS), ale i (registrována na území USA, propaguje neonacismus a hlásá rasovou a národnostní nenávist) 5

6 německého nacionálního socialismu, zatčen a po téměř ročním vyšetřování vykázán do Ruska. Na území bývalého SSSR, a dnes převážně v Ruské federaci, odkud pochází skupina Kolovrat, se činnost podobných skupin objevuje již na konci osmdesátých let 20. století a Kolovrat se sám představuje na kde se říká, že jeho vznik souvisí se vznikem hnutí Skinheads v Rusku v roce Pojmenování Kolovrat má dva významy. Prvním je staré ruské jméno pro pravotočivou swastiku (u nás spíše známou jako hákový kříž), druhým je souvislost se jménem Jevpatije Kolovrata, ruského hrdiny, který na přelomu let prý porazil se svými 1700 bojovníky mongolská vojska, která v té době útočila na Vladimirsko-Suzdalskou oblast, a v této bitvě padl hrdinskou smrtí. Na stejném místě se také píše, že Kolovrat navazuje na skupinu Ruské ghetto (už z roku 1994) a propaguje nacionální socialismus (NS), antikomunismus a antiliberalismus a od září 1997 je v kontaktu se skinheadskými skupinami v SRN. V té době byly v německém fan-zinu Unsere Welt (Náš svět) prý publikovány první informace o skinheadské scéně v Rusku a alespoň jedna z ruských hudebních skupin pořizovala své hudební záznamy na území SRN. 6 Podle informací uvedených na těchto adresách se lze domnívat, že Kolovrat byl, alespoň podle svého vlastního hodnocení, v letech mimořádně aktivní hudební skupinou, která vystupovala na veřejnosti jako programový mluvčí ruských Skinheads, přejímala evropské atributy hnutí a hlásila se k odkazu německého biologického rasismu a antisemitismu. Tato skupina propaguje hudební styl White power music, který je založen na ideologii bílého rasisticky chápaného amerického nacionalismu, obsahuje však i prvky německého nacionálního socialismu - biologický rasismus a nenávist vůči Židům. Jeho programovým heslem je tzv. 14 slov (We must secure the existence of our people and a future for white children Musíme chránit existenci našich lidí a budoucnost našich dětí), který jako politický slogan použil David Lane, zakladatel organizace Bruder Schweigen (Mlčící bratři). 7 Tato ideologie je militantní ideologií bojovníků za pravé árijství, těch nejlepších z lidí, bojujících proti tzv. ZOG (Zionist Occupation Government nadvládě sionistů), za bílou svrchovanost, křesťanskou sounáležitost a nacionální socialismus (myšlen německý nacismus). V jednom z textů této hudební subkultury se pozitivně a návodně odpovídá na čtyři fundamentálně programové otázky: Proč nenávidíš? Proč nenávidíš Židy? Proč nenávidíš Černé? Proč nenávidíš všechny? V této souvislosti si dovolme jen stručnou spekulaci. Vzhledem k specifickým okolnostem vystupování Kolovratu v České republice a její činnosti 6 / file://e/www.kolovrat.orgmirror /www.kolovrat.org/about.html, 7 viz Lane, David: Životopis, s předmluvou Tristiana von Ahnenerbe, vyd. Společnost Ahnenerbe, jako svou 2.publikaci v nakladatelství DrGoebbels press, výtisk XV., s poznámkou Vychází se souhlasem Hlavního ideologa RSK 6

7 v SRN se můžeme hypoteticky domnívat, že její působení může být i highconspiracy a může mít i jiné cíle než působení na určitou skupinu mládeže, např. ověřování existence struktur zabývajících se bojem s extremismem. Při tom upozorňujeme na smlouvu mezi ČR a Ruskou federací ze srpna 2001, podepsanou prezidenty obou zemí, ve které je ustanovení o společném boji proti extremismu, aniž je uvedeno, co se pod pojmem extremismus myslí. Pokusem českých neonacistů o mezinárodní zviditelnění bývá tradiční uctívání památky Rudolfa Hesse v srpnu, ale těchto demonstrativních pochodů nebo setkání se účastní jen několik desítek osob a ze zahraničí jen jednotlivci. Neúspěšné bylo vystoupení českých neonacistů v srpnu 2004 ve Wunsiedlu, kde nedošlo k předpokládanému sblížení českých a německých neonacistů, ale naopak k jejich roztržce kvůli rozdílným názorům na povalečný odsun německy mluvících obyvatel ČSR. Stejně neúspěšné byly také pokusy organizovat pochodňové průvody v areálu židovského města v Praze a konečně i demonstrace na podporu Ernsta Zündela před Goethe-Institutem v Praze, která byla také inspirována ze zahraničí. Té se účastnilo jen několik desítek osob a počet občanů, kteří zde demonstrovali proti tomuto setkání, byl minimálně dvojnásobný. Snad stojí za zmínku, že demonstrace na Zündelovu podporu se účastnil člen parlamentní KDU-ČSL Milan Tobiáš, který v té době vystupoval na veřejnosti jako veřejně činný aktivista, bojovník za lidská práva a člen KDU-ČSL. Tuto informaci považovali za pravdivou ostatní členové KDU-ČSL, přesto, že jejím autorem byl novinář Karel Vrána, který v minulosti publikoval často neověřené informace. Zde můžeme alespoň konstatovat, že Milan Tobiáš má blízko ke skupinám hlásících se k politickému katolicismu. 8 Na aktivitách spojených s popíráním holocaustu se dají demonstrovat asi nejvýznamnější spojení českých neonacistů s různými skupinami propagujícími různé formy nenávisti vůči Židům v celé Evropě. Jednou z nich je publikace Rudolfa Seidla: Osvětim, fakta versus fikce, nové a utajované poznatky o holocaustu, bez vročení, jako vydavatel uvedeno nakladatelství Facta non Grata, která byla zasílána do ČR z Belgie, prostřednictvím instituce, jejíž kontaktní adresa byla: Vrij Historisch Onderzoek, European Foundation for Free Historical Research, Postfach 60, B-2600 Berchem 2, Belgie (ve vlámštině Svobodné historické badání, v angl. Evropská nadace pro svobodný historický výzkum), o které se domníváme, že byla ve spojení s radikální belgickou politickou stranou Vlaamse League. 9 8 Vrána, Karel: Nahnědlý lidovec. KDU-ČSL chce prozkoumat výroky svého člena, in Týden, roč.xii, 21/ , s.28 9 vydavatelé i distributoři uvedeného textu jsou si vědomi možného trestního postihu, a proto uvádějí zmíněnu kontaktní adresu poznámkou, že projekt facta non grata je neziskovou organizací a vznikl výhradně soukromou iniciativou, a protože se jeho realizátoři obávají cenzury a dalších nebezpečí, žádají o zasílání objednávek na belgickou adresu. Dále nabízejí sedm internetových adres, z nichž dvě jsou od roku 1999 v češtině: /v češtině/, webcom.com/ezundel /dtto/, 7

8 Jinou publikací s výrazně antisemitskou orientací byla v češtině publikovaná práce Johannese Rothkranze: Ano Evropě znamená Ne Maastrichtu!, z německého originálu JA zu Europa heisst NEIN zu Maastricht!, Durach: Verlag Anton A.Schmid 1994 s dodatkem tištěno v Německu 1998, český překlad Jaroslav Voříšek, ISBN , s označením pravděpodobného českého nakladatele Pro Fide Catholica. Oba texty formálně i obsahově odpovídají nacistické antřisemitské a křesťanské antijudaistické propagandě, jak ji známe z katolické i protestantské publicistiky v období německého nacismu. Pozoruhodné je také to, že jako překladatel německého originálu je uveden Jaroslav Voříšek, a že stejné jméno lze nalézt na stránkách zastaveného a jako antisemitismus propagující odsouzeného týdeníku Politika. V závěru publikace jsou anoncovány knihy podobného obsahu, jejichž autorem je jednak tentýž Johannes Rothkranz, který je autorem výše citované brožury, jednak Manfred Adler, jehož Synové temnot jsou typickou ukázkou stereotypního evropského antisemitismu. Tyto aktivity se zdají být inspirovány většinou ideologií a dokonce i tím, co si dovolujeme označit za elektronickou verbální exhibici, kterou umožňují nová elektronická nebo audiovizuální média. Avšak kritika evropského integračního procesu, institucí EU a její byrokracie obsahuje různě deformovanou sociální argumentaci, která se vrací k stereotypům, mezi nimiž, jak vidíme na citované ukázce, má dokonce svůj význam i stereotyp židovského spiknutí za účelem ovládnutí Evropy národů. Ukázky z komunikace na internetu publikoval František Kostlán, který vybral tyto charakteristické, nikoli vždy jen anonymní citace: V bílém rasismu je strašně moc lásky miluju fašizmus rasizmus je to nejlepší v člověku! No to je článek, že bych se z něho poblil, sami jednou na to přijdete, že jste se měli přidat k nám, heil!!! Nechutny clanek, probudte se pane Kostláne, podívejte se kolem sebe! Heil the Order! Smrt negrum, smrt negrum, smrt negrum, spini naší zemi delaji tu jen binec at tahnou odkud priosli siegheil!!!!!!!!! Rasizmus je a bude živý, Nacizmus ne, rasizmus ano! 10 Autor této stati má k dispozici okolo 970 textů písní, které nemůže publikovat, protože jsou součástí vyšetřování a budou zřejmě předloženy při soudním řízení, a jen jejich počet dokazuje, že rozsah aktivit, kontaktů a publikovaných názorů nebo textů dokazujících demonstrativní zaujímání postojů je nikoli marginální nebo pravicově extremistický, ale že se jedná o ideologii, codoh.com, 10 Kostlán, František: Nacismus a neonacismus v ČR, 8

9 která motivuje dnes už druhou/třetí generaci, vychovanou v rodinách, školách a veřejností, která se považuje za demokratickou a liberální a většinou je přesvědčena, že tyto projevy jsou jen jakýmsi vybočením, extrémem běžného chování občanů ČR. Tato generace mezi sebou distribuje z Evropy a USA do ČR CD s názvy Resistance Redords, Panzerfaust Records, hudebních skupin Imperium, Skrewdriver, Rahowa (Rasová svatá válka), Bound of Glory (Okovy slávy), Brutal Attack, Blue Exed Devils (Modroocí ďáblové), Nordic Thunder (Nordická/Severní bouře), Angry Aryans (Rozzuření árijci) a CD dalších desítek hudebních skupin, jejich členové i příznivci se hlásili nebo hlásí k subkultuře Skinheads a k více nebo méně formálním hnutím jako bylo již vzpomenuté Blood&Honour, ale i Hammer Skins (u nás Bohemian Hammer Skins), White Aryan Resistance (Hnutí bílého odporu) aj. V příloze této stati proto publikujeme vlastně jen výběrovou bibliografii textů nejrůznější povahy, od dokumentů a publikací pramenné povahy, monografií a článků, statí či studií, po oficiální reakci příslušných státních institucí nebo bezprostřední reakce masmédií, kterou považujeme za součást argumentace této stati k tezi, že nikoli pravicový extremismus, ale nacismus a neonacismus, nenávist vůči Židům a židovství, cizincům a přistěhovalcům bez ohledu na barvu pleti a charakteristické rysy populace jsou přítomné a latentní i u občanů ČR a neměli bychom se utěšovat tím, že obětí tohoto záští a nenávisti je méně než v jiných evropských zemích. 9

10 Bibliografie: Dokumenty a publikace a texty pramenné povahy v češtině, většinou převzaté z historických vydání nebo nově přeložené, upravené nebo kompilované ze starších textů. Distribuované často i veřejně, ale většinou dostupné na internetu: Bakalář, Petr: Tabu v sociálních vědách, Praha: Votobia 2003 Bauer, František: Můj boj. Hitler o sobě a o svých cílech, Praha 1936 Ford, Henry: Mezinárodní Žid, český překlad vycházel jako příloha Týdeníku Politika, 9/1991 Ginzberg-Achad Haam, Ašer: Al Parašar Derachim, později zkráceně vydáno pod názvem Am Scheidewege /Na rozcestí, , někdy v překladu jako Nikoli touto cestou/, místo vyd. neuvedeno, 1895 Hájek, Jiří: Hitlerův Mein Kampf. Z bible německého nacionálního socialismu s komentářem Jiřího Hájka. Praha: Dialog 1993, podle vyd. Zentralverlag des NSDAP, Fr.Nachvolgen, Mnichov 1942 Hammer, Max: Blood & Honour - Cesta vpřed, místo a vyd. neuvedeno, značka překladatele Elvis/B&H NBS /předpokl. vyd. 1993/ Innocent č.4, vydávanou v češtině ještě v letech Jako vydavatel uvedeno dr.goebbels Press, autoři se podepisují jako Vilda Č., Martin L., Karel K. a pseudonymy áá-, dr.death, Elmar, -ěč-, José a Ája Lažnovský, Karel: Revoluce na postupu, Praha 1940 Lane, David: Životopis, s předmluvou Tristiana von Ahnenerbe, vyd. Společnost Ahnenerbe, jako svou 2.publikaci v nakladatelství DrGoebbels press, výtick XV, s poznámkou Vychází se souhlasem Hlavního ideologa RSK Listy rasové války, s uvedením copyrightu Freiwaldau, nedat., vydavatel blíže neuveden, ss.30 + obálka. Na zadní straně obálky je poznámka: Tato publikace je volně šiřitelná, stejně tak jakékoliv její části; /?1999/ Luther, Martin: Dr.Martin Luther: Židia a ich lži, vydavatel, překladatel, autor úvodní poznámky, redaktor nebo autor odpovědný za redakci nejsou uvedeni, publ. pravděpodobně na Slovensku v pol.90.let 20.stol., vydavatel neuveden Mareš, František: Strach z pravdy, místo vyd. neuvedeno, 1937 Meyer-Christian: Angložidovská aliance, Praha 1942 Moravec, Emanuel: Ve službách nové Evropy. Rok před mikrofonem, Praha 1940 Můj boj od Adolfa Hitlera. Dva svazky v jednom. Nezkrácené vydání. První svazek: je jen u Účtování. Druhý svazek: Národně socialistické hnutí, místo vydání neuvedeno, vročení 2000 značky copyrightu. Jako držitel autorských práv je označeno nakladatelství Otakar II., v tiráži je jako vydavatel Otakar II., Michal Zítko /nakladatelství/. Zde je také název knihy změněn na Můj boj. Adolf Hitler. Opět bez dat o místu vydání, kromě údaje Vytištěno tiskárnou Ueberreiter, s.r.o. Pohořelice. Jako překladatel označen Slavomír Michalčík. ISBN , ss.507, 2000 Novák, Rudolf: Protižidovská čítanka, Praha 1941 Proti čemu bojujeme, leták Národní aliance, nedatován, místo vydání neuvedeno, podle činnosti NA mohl být vydán nejdříve v květnu 1999 Protokoly sionských mudrců, anonymní vydavatel, české nejnovější vydání 1993 Rélink, Karel: Zrcadlo Židů /Žid podle Talmudu/, textová koláž vybraných citací a uspořádaná autorem ilustrací, vyd. v Praze 1925 Richter, H.: Talmud a Šulchan Aruch..., Praha 1942 Rys, Jan /Josef Rozsévač/: Židozednářství - metla lidstva, Praha

11 Seidl, Rudolf: /facta non grata/ Osvětim. Fakta versus fikce. Nové a utajované poznatky o holokaustu, vydavatel neuveden, jen kontaktní adresa: Vrij Historisch Onderzoek. European Foundation for Free Historical Research. Postfach 60, B-2600 Berchem 2, Belgie 1999/2000 Skinheads. White Power. Správná cesta, autor neuveden, jen označení držitele autorských práv: Aryan publications, místo vyd. neuvedeno, 1998 Studie vyvolencovy legendy, jako zvl. příloha Týdeníku Politika, 9/1991 Tazbir, J.: Protokoly sionských mudrců - pravda nebo podvrh, Olomouc 1996 Vlajka, časopis novodobého národovectví, který byl vydáván Národní aliancí a zřejmě hlavně jejími členy nebo příznivci ing.romanem Skružným a Vladimírem Skoupým ještě v roce Později jej nahradil časopis Výzva, do něhož přispívali téměř všichni původní autoři Vlajky Oficiální zdroje MV a MS ČR: Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2004, publ. MV ČR v roce 2005, ss.4-5, a dále b.r. Zpráva o činnosti Bezpečnostní a informační služby za období od 1.ledna 1996 do 31.prosince 1997, /podle část o o levicových extremistických skupinách, které vycházejí z komunistické ideologie bývalého režimu ve smyslu zákona č.198/1993 Sb. Zpráva o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivovaných rasismem a xenofobií nebo páchaných příznivci extremistických skupin, II, Praha: MV ČR 1998, schváleno usnesením vlády č.192/1998 Zpráva o postupu státních orgánů při postihu trestných činů motivované rasismem a xenofobií nebo páchané příznivci extremistických skupin a o aktivitách extremistických uskupení na území České republiky v roce 1998, Praha, září 1999, I-II; Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 1999, Praha: MV ČR 2000 Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2000, Praha: MV a MS ČR, červen 2001 Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2001, Praha: MV a MS ČR 2002 a dále b.r. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 1997, Praha: Český helsinský výbor, b.r. Literatura: Carr, Caleb: Dějiny terorismu. Kořeny války proti civilistům. Od starověku k současnosti, Praha: Práh 2002 Černý, P.: Politický extremismus a právo, Praha: Eurolex Bohemia 2005 Danics, Štefan: Extremismus, hrozba demokracie, Praha: Police History 2002 Extremismus mládeže v České republice, sborník, Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci 1996 Fiala, Petr (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České republice, Brno: MU 1998 Gregorovič, Milan: Kapitoly o českém fašismu. Fašismus jako měřítko politické desorientace, Praha 1995 Goodrick-Clarke, Nicholas: Okultní kořeny nacismu. Rakouští a němečtí ariosofisté / /, Praha: Votobia

12 Grünberg, Karol: Adolf Hitler. Životopis Führera, Dialog 1994 Charvát, J.: Současný politický extremismus a radikalismus Praha: Portál 2007 Chmelík, Jan: Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty, Praha: Linde Praha a.s Kapras, Jan: Fašismus, Praha 1939 Kárný, Milan: Tajemství a legendy Třetí říše, Praha 1983 Klimek, A. a P.Hofman: Vítěz, který prohrál. Generál Radola Gajda, Praha-Litomyšl 1995 Kroňski, T.: Fašismus a evropská tradice, Praha 1967 Krupp, Michael: Sionismus a stát Izrael. Historický nástin, Praha: Vyšehrad 1999 Lee, Martin A.: Bestie se probouzí. Vzkříšení fašismu: Od Hitlerových vyzvědačů po dnešní neonacistické skupiny a pravicové extremisty, Praha: BB/Art s.r.o. a nakladatelství Jiří Buchal 2004 Lipstadt, Deborah E.: Popírání holocaustu. Sílící útok na pravdu a paměť, Praha-Litomyšl: Paseka 2001, s doslovem Zbořil, Zdeněk: Nové a neutajované útoky na pravdu a kolektivní paměť, ss , k tomu viz The Leuchter Report: The End of a Myth: An Engineering Report on the Alleged Execution Gas Chambers at Auschwitz, Birkenau and Majdanek, Poland, s předmluvou Roberta Faurissona, USA 1989 Louda, Vlastimil: Politika soustavné zrady. Studie o německé politice na území ČSR, Praha 1948 Mareš, Miroslav: Politický extremismus a radikalismus v České republice, Brno: 2001 Mikulášek, Alexej: Antisemitismus v české literatuře 19. A 20.stol., Praha: Votobia Praha 2000 Milza, P.: Evropa v černých košilích, Praha: Themis 2005 Modráček, František: Fašistické převraty, Praha 1947 Nakonečný, Milan: Vlajka. K historii a ideologii českého nacionalismu, Praha: Chvojkovo nakladatelství 2001 Nižňanský, Eduard: Židovská komunita na Slovensku medzi československou parlamentnou demokraciou a slovenským štátom v stredoeurópskom kontexte, Prešov: Universum 1999 O Sullivan, N.: Fašismus, Brno 1995 Pasák, Tomáš: Český fašismus a kolaborace , Praha: Práh : K historii českého fašismu, Praha: Československý svaz protifašistických bojovníků 1985 Pavlát, Leo: Antisemitismus nejsetrvalejší zášť v dějinách lidstva, in Židé Dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum v Praze 1997 Židé - Dějiny a kultura, Praha: Židovské muzeum v Praze, kapitola Leo Pavláta: Antisemitismus - nejsetrvalejší zášť v dějinách lidstva /ss /, rozšířené vydání Internetové zdroje: Franklin, Raymond A.: The Hate Directory, Woodstock 15/ /data z let /, (Sonnenrad Gabreta BHS), totéž na (registrováno na území USA) file://e/www.kolovrat.orgmirror /www.kolovrat.org/about.html, 12

13 Nazifighter s Handbook Addresses, na Czech Oi Report, na ještě 14/ Články, stati, studie (vč. denního tisku): Doležal, Bohumil: O podstatě hnutí skinů a anarchistů, Lidové noviny 18/ Doležal, Jiří X.: Jak v zemích Koruny české žilo a zemřelo Oi?, Reflex, nedat.na co čeká státní zástupce?, Reflex č.26, ss.6-8, 28/ : Nic než nácek, Reflex 12/2001, ss.6-8..: Touha stát se extremistou, Reflex č.35/2001, ss dom- Ministři zahájily tvrdé tažení proti skinheadským hnutím, Lidové noviny 29/ Evropští extremisté přeskupili své síly a jsou stále aktivnější, soubor článků in Lidové noviny 17/8 2000, s.9, cit. autoři Eva Pešoutová, -vap-, ostatní autoři neuvedeni Jak poznat útok proti Židům, Týden 8/1996 ss Karban, Jiří: Náckové po Česku, Mladý svět č.25/99, roč. XLI, ss Kostlán, Františeka: Neonacismus a rasismus v ČR, dostupný na internetu blog.cz/o611/neonacismus-a-rasismus-v-cr Kriminologické a právní aspekty extremismu, Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci 1999, s.36 Kromschröder, Gerhard: Holohlavci, to jsou, pane, chlapci /převzato z časopisu STERN, Hamburk/ Křižanová, Rebeka: Neonacisté zakládají stranu. Národní aliance na pokračování, Týden 16/2000, s.22 Loewenstein, Bedřich: Fašismus a Evropa, Listy 13/3 1969, č.10.: Otázky výzkumu pravicového extremismu, Politologický časopis 2/2001, roč. VIII., ss Lylová, Hana: Vlastenecká fronta, Politologický časopis 4/2000, ss Mareš, Miroslav: Mladí a ultralevicoví, Reflex 35/2001, ss.2-11 Mareš, Miroslav: Otázky výzkumu pravicového extremismu, in Politologický časopis č.2/2001, roč.viii Mareš, Robert (Miroslva?): Skinheads, subkultura zničená ideologií, in Přítomnost č.4/97 Mareš, M.: Otázky výzkumu pravicového extremismu, in Politologický časopis č.2/2001, roč.viii., ss Marešová, Alena: Vymezení užívaných pojmů, in Kriminologické a právní aspekty extremismu, Praha 1999, s.8 Máša, Pavel: Fanatici, in Pátek Lidových novin 21/9 2001, č.38, ss Melničuk, Petr: Nic než národ aneb fašismus po česku, interview se Slavomilem Hubálkem, in Hospodářské noviny, nedat.,

14 Mikule, Vladimír: Právní prostředky obrany proti politickému a jinému extremismu, in Karban, Jiří: Náckové po Česku, Mladý svět č.25/99, roč. XLI, ss Moravcová, Dagmar: Hitlerova vlna v Čechách. /K českým překladům Hitlerových biografií/, in Střední Evropa, č.50, roč.xi., ss.75-92, 1995 Nakonečný, Milan: K psychologii a perspektivám českého fašismu, in Pasák cit.d., ss , 2000 Painton,Frederick: Evropská nenávist, převzato z TIME, New York in Signal, nedat. Policie přihlížela, jak čeští neonacisté uctili památku Rudolfa Hesse, soubor článků Davida Garkische, Ondřeje Vysypala, Jany Kubity in Lidové noviny 23/ Přibáň, Jiří: O militantní demokracii, Právo/Salon 22/4 2010, ss.5a7 Skinheads pořádají další utajený koncert, Hospodářské noviny 18/ Spurný, Jaroslav. Vláda pojmenovala tuzemské extremisty, Respekt 15/5 1995, s.5 Staňte se náckem v Čechách: Neonacismus v Evropě nabírá obrátky. Druhá světová válka ještě neskončila, autor neuveden, REDHOT 15/2001, ss Šídlo, Jindřich: Oslava Hitlerových narozenin bude v Hradci, respekt 14/3 1994, s.4.: Co najít na extremisty, Respekt, 3/7 1995, s.5 Vrána, Karel: Logika pouličního násilí, Týden č.26, ss.28-30, 25/ Vrána, Karel: Nahnědlý lidovec. KDU-ČSL chce prozkoumat výroky svého člena, in Týden, roč.xii, 21/ , s.28 Zbořil, Zdeněk: Evropské rozměry politického extremismu, Mezinárodní politika 1/2001, ss.20-22, vč.bibluiografie..: Politický extremismus a lidská práva na počátku třetího milenia, Lidská práva : Soudobý antisemitismus evropské dědictví nenávisti a intolerance, Mezinárodní politika 7/2001, ss : Soudní znalec a jeho role v procesech týkajících se politických stran a hnutí, in Soudce č.2/2009, roč.xi, ss

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Úvod do problematiky extremismu

Úvod do problematiky extremismu Úvod do problematiky extremismu Pøíruèka pro pedagogy DAVID LEBEDA Úvod do problematiky extremismu font-style:normal;color:grey;font-family:verdana,geneva,kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-varia

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 9. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky T.G. Masaryk Charakteristické

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse)

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse) Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií seminář Politický extremis mus - Masarykova univerzita jsme na něj připraveni? vejvodov@fss.muni.cz CEVRO Institut, 26.4. 2012 Co je politický extremismus?

Více

Imperativ, o. s. INFORMACE K PROJEKTU

Imperativ, o. s. INFORMACE K PROJEKTU Imperativ, o. s. INFORMACE K PROJEKTU Úvod Jedná se o projekt občanského sdružení Imperativ, o. s. ve spolupráci s MHMP (Krajský grant prevence kriminality) a MV ČR (Státní účelová dotace). Hlavním cílem

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. Volitelný předmět pro 4. ročník (všechna zaměření) - jednoletý Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Předmět: Seminář dějin 20. století Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Vyučovací předmět dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Důvody druhé světové války

Důvody druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí

Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí Z toho, co bylo v pfiedchozích kapitolách fieãeno je zfiejmé, Ïe symbolice je v extrémistick ch hnutí a zejména v hnutí SKINHEADS, pfiikládán pfiímo mystick

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník MODERNÍ DOBA D-9-7-01 D-9-7-02 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky - popíše příčiny, průběh a důsledky první a druhé světové války - uvede příklady zneužití

Více

Příloha č. 9 Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus

Příloha č. 9 Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus CO DĚLAT- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 9 Extremismus, rasismus, xenofobie, antisemitismus Za extremistické chování lze považovat takové, které

Více

Český politický extremismus stručný exkurs

Český politický extremismus stručný exkurs Český politický extremismus stručný exkurs Mgr. Michal Mazel Vstupní poznámky Spor o samotný pojem, definice politologické, úřední, policejní, využití politické Související pojmy: totalitarismus, radikalismus,

Více

TOTALITNÍ IDEOLOGIE KOMUNISMUS A FAŠISMUS

TOTALITNÍ IDEOLOGIE KOMUNISMUS A FAŠISMUS http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/600x338/may2009/507213.jpg?13eb TOTALITNÍ IDEOLOGIE KOMUNISMUS A FAŠISMUS http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/national_fascist_party_logo.svg/1

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Publikace a informační prameny

Publikace a informační prameny Publikace a informační prameny Národní pedagogická knihovna, která je divizí Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV),, zpracovala rešerši publikací, článků a bibliografií, které se vztahují k tématu extremismu

Více

Kriminalita v Ústeckém kraji, zejména v sociálně vyloučených lokalitách

Kriminalita v Ústeckém kraji, zejména v sociálně vyloučených lokalitách Kriminalita v Ústeckém kraji, zejména v sociálně vyloučených lokalitách plk. Mgr. Tomáš LANDSFELD ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje 25. září 2012 Vyloučené lokality v ČR 70 60 50 40

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

Cesta Adolfa Hitlera k moci

Cesta Adolfa Hitlera k moci Cesta Adolfa Hitlera k moci 1908 smrt matky Narozen 1889 v rakouském Braunau 1906 Vídeň chce se stát malířem - MARNĚ živoří až do války 1914 již v Mnichově narukuje do německé armády získává železný kříž

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

okupace českých zemí německem 1938 1939. karmická studie bojů o československo v letech 1938 1939 a jejich poválečného důsledku.

okupace českých zemí německem 1938 1939. karmická studie bojů o československo v letech 1938 1939 a jejich poválečného důsledku. Byli jsme a budem! okupace českých zemí německem 1938 1939. karmická studie bojů o československo v letech 1938 1939 a jejich poválečného důsledku. text zpracoval jiří krutina DUCHOVNÍ SKRIPTA / 2012 Byli

Více

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války

Dějepis - Kvarta. politický vývoj významných států Evropy a světa do první světové války - Kvarta Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Kompetence komunikativní Učivo

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946)

Gaulle, Charles de (nar.1890) Göring,Hermann (1893 1946) Gaulle, Charles de (nar.1890) francouzský vojenský a politický činitel. Po vítězném německém tažení na Západ v roce 1940 uprchl do Velké Británie a vytvořil zde hnutí Svobodná Francie. V letech 1944 1946

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

VZESTUP KRAJNÍ PRAVICE V EVROPĚ

VZESTUP KRAJNÍ PRAVICE V EVROPĚ VZESTUP KRAJNÍ PRAVICE V EVROPĚ Mgr. Jan Charvát Ph.D. et M.A. IPS FSV UK Krajní pravice Nejasná definice Kombinace: - Nacionalismus - Autoritářství Lze kombinovat s: - Populismus (Populistická krajní

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku

Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku Československý nacionalismus - jeho přijetí či kritika v dobovém tisku 1. Anotace V této práci bych se zaobírala tím, zda existovaly jiné možnosti/návrhy uspořádání Československa než jen na základě 2

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2002 rozpočtový výbor 636 USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za

Více

HODNOCENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ V OBLASTI EXTREMISMU

HODNOCENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ V OBLASTI EXTREMISMU Jan FUKA, Ondřej SVOBODA HODNOCENÍ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ V OBLASTI EXTREMISMU Abstract: The primary instrument for strategic management of sustainable development in the region is

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vládní návrh. ZÁKON ze dne o zásluhách Václava Havla. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vládní návrh ZÁKON ze dne. 2012 o zásluhách Václava Havla Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Václav Havel se zasloužil o svobodu a demokracii. 2 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Úvod do sociologie

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Úvod do sociologie Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma Ročník 1. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Datum tvorby 20.2.2013 Anotace Základy společenských věd Úvod do

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny od starověku po 20. století 3. ročník a septima 2 hodiny týdně Dataprojektor Starověký blízký východ: staroorientální

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (1-3 minuty) vyloží základní parametry své

Více

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů

Č. j. USTR 486/2015. KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Č. j. USTR 486/2015 KONCEPCE VĚDECKÉHO ZAMĚŘENÍ Ústavu pro studium totalitních režimů Schválena Radou ÚSTR dne 26. června 2015 Úvod Následující koncepce dlouhodobého vědeckého rozvoje Ústavu pro studium

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_330 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 1914 první světová válka 1918 vznik Československa 1935 Sudetendeutsche Partei vítězí ve volbách 1938 Mnichovská dohoda 1939 okupace Československa 1942 Atentát na Heydricha

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Kubánská otázka Duben 2015 Fidel Castro Vláda od roku 1959, teprve nedávno předal funkce bratrovi Poměrně tvrdý komunistický režim, do konce studené války se opíral o SSSR Konec studené války ztráta odbytišť,

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 24. ledna Počet listů: 7

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 24. ledna Počet listů: 7 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 24. ledna 2017 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2016 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4.

Více

Lidská práva. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013

Lidská práva. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013 Lidská práva Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: říjen 2013 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.3 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: říjen 2013 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická škola

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3.

Marshallův plán. Mgr. Veronika Brynychová VY_32_INOVACE_DEJ_29. Období vytvoření: únor Ročník: 2., příp. 3. VY_32_INOVACE_DEJ_29 Marshallův plán Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1945-48 Předmět: dějepis, příp. hospodářské dějiny Výstižný

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo personálního ředitele sekce pro

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY

LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY LIDSKÁ PRÁVA A SVOBODY HISTORIE - STAROVĚK Původem ze zchudlé šlechtické rodiny Zkušenosti z cest do Egypta a na Kypr Athény v krizi Válka s Megarou 594 př.n.l. zvolen archontem Rozsáhlé reformy - rozsáhlá

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(96)43 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 1 POTÍRÁNÍ RASISMU, XENOFOBIE, ANTISEMITISMU A JINÉ NESNÁŠENLIVOSTI PŘIJATO

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření: 16.1.2013 Název

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

NACISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_38

NACISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_38 ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_38 Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava NACISMUS DĚJINY 20. STOLETÍ Základní charakteristika Nacismus

Více

Fungování společné evropské právní úpravy prodeje v rámci nařízení Řím I

Fungování společné evropské právní úpravy prodeje v rámci nařízení Řím I GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY UNIE TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Fungování společné evropské právní úpravy prodeje v rámci nařízení Řím I SHRNUTÍ

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 4 červen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Symbolika ultrapravicových hnutí Od počátku své existence využívají rasističtí skinheads široké spektrum

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří

BÍLÝ, Jiří. DANICS, Štefan. DOLISTA, Josef. DUŠEK, Jiří BÍLÝ, Jiří Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje / Jiří Bílý, Štěpán Kavan, Roman Svatoš a kol. ISBN 978-80-87472-48-4 Moc a politika v 21. století / Jiří Bílý a kolektiv

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, třída Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POLITICKÉ IDEOLOGIE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více