Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí"

Transkript

1 Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí Z toho, co bylo v pfiedchozích kapitolách fieãeno je zfiejmé, Ïe symbolice je v extrémistick ch hnutí a zejména v hnutí SKINHEADS, pfiikládán pfiímo mystick v znam. Symboly uïívané tímto hnutím mûïeme podle obsahu rasového zamûfiení rozdûlit do tfií základních kategorií: A: Symbolika se zjevn m rasov m motivem. B: Symbolika s latentním rasov m motivem. C: Symbolika prostá rasového motivu. Symbolika se zjevn m rasov m motivem KATEGORIE A Do první kategorie zástupn ch znakû se zjevn m rasov m motivem jsou zafiazeny ty symboly, emblémy a jiné zástupné znaky (atributy), které anticipují (pfiedjímají) rasov motiv, tedy jiï sv m grafick m provedením navozují nebezpeãí poru ování práv a svobod obãanû. V jejich ideovém obsahu je otevfienû deklarována národnostní, rasová, tfiídní nebo náboïenská zá È. Jde o takové zástupné znaky, jejichï rasov, antisemitsk a jin xenofobní obsah je obecnû znám z historick ch souvislostí jejich vzniku a úãelu jejich pouïívání a rovnûï v souvislosti s tím která skupina obyvatel a k jak m úãelûm tyto symboly, emblémy a jiné atributy pouïívala, pfiípadnû i v souãasné dobû pouïívá. Jde o zástupné znaky, které jsou obecnû, celou spoleãností nebo dokonce v mezinárodním spoleãenství zavrhovány a odmítány a chápány jako symboly evokující nebezpeãí pro urãitou skupiny obyvatel. Jde o znaky, které jsou v historii lidstva jednoznaãnû spojeny s rasovou, národnostní, náboïenskou diskriminací, které jsou v celosvûtovém mûfiítku spojovány s potlaãováním nejzákladnûj ích práv a svobod obãanû. Typick m pfiedstavitelem této kategorie znakû je vût ina fa istick ch symbolû a emblémû. Symbolika s latentním rasov m motivem KATEGORIE B Do druhé skupiny znakû s latentním rasov m obsahem lze zahrnout v echny ty symboly, emblémy nebo jiné atributy typické pro urãitou skupiny obyvatel, jejichï rasov, antisemitsk, protidemokratick, protináboïensk charakter není obecnû zfiejm ani znám. U znakû této kategorie zpravidla není zcela jednoznaãnû znám ani jejich samotn v znam a obsah. Jde obvykle o znaky, které mají vícero v znamû, z nichï historick není zpravidla negativisticky zamûfien. U tûchto znakû je potfiebné prokazovat jejich samotn a rovnûï, a to zejména, je potfiebné prokazovat míru i- dentifikace osoby se skryt m v znamem a obsahem znaku. Zástupné znaky této dru- / 41 /

2 hé kategorie tedy mají zpravidla stejné skupinové vlastnosti jako znaky první kategorie. Rozdíl spoãívá v mífie obecného povûdomí v znamu a charakteru znaku a v mífie identifikace jednotlivce s obsahem a v znamem znaku. Jde o takovou skupinu znakû, které i z hlediska spoleãenské nebezpeãnosti nejsou vefiejností tak zcela jednoznaãnû povaïovány za spoleãensky závadné, jako u první kategorie. Pro mnohé obãany jejich obsah smûfiující k potlaãování práv a svobod obãanû, ideov obsah podnûcující k rasové, národnostní, etnické nebo náboïenské zá ti zûstává skryt a jako takové nejsou ani obecnû vnímány. Typick mi pfiedstaviteli této kategorie zástupn ch znakû jsou symboly napfi. uïívané hnutím B.H.S. zkfiíïená kladiva, keltsk kfiíï a dal í. Symbolika kategorie A Symbolika prostá rasového motivu KATEGORIE C Tato kategorie zástupn ch znakû je prostá rasového obsahu, motivu. I kdyï jsou tyto znaky v grafické, verbální ãi jiné podobû velmi hojnû uïívány extrémistick mi hnutími, nelze jim obecnû ani zvlá tnû pfiisuzovat, Ïe by smûfiovaly k podpofie ãi propagaci rasismu, antisemitismu, fa ismu, nacismu ãi k propagaci jiné formy útisku etnika, rasy, národnosti nebo náboïenského vyznání. I kdyï tyto zástupné znaky nejsou povaïovány za závadné z právního hlediska, jsou zpravidla obecnû zavrhovány z morálního hlediska pro svûj obvykle vulgární nebo jinak nevhodn obsah a zpûsob prezentace. Znaky této kategorie nejsou ve spoleãnosti zakázány a jsou spoleãností tolerovány. Typick mi pfiedstaviteli této kategorie jsou zejména rûzné nápisy a slogany typu napfi. SKINHEADS, IAN STUART, SEPULTURA, B.H.S, SHARP, a dal í. Pokud jsou v ak znaky druhé a tfietí kategorie spojeny (kombinovány) se znakem kategorie první, získávají charakter nebezpeãnosti této první kategorie (napfi. nápisy typu Blood and Honour, kde spojka je nahrazena zpravidla trigiem). RovnûÏ tak samotnou orlici nelze oznaãit za závadnou, ov em ve spojení s hákov m kfiíïem, kter zpravidla drïí v drápech, jde o vysoce nebezpeãn emblém. Sporn mi na zafiazení do uveden ch tfií kategorií jsou symboly typické pro hnutí anarchistû. Ty zástupné znaky, z nichï je evidentní odpor napfi. k fa ismu, k válce, knásilí, které odmítají rasovou, národností, etnickou a náboïenskou zá È, nebo symboly typické pro rûzná ekologická hnutí, patfií do tfietí kategorie, i kdyï zpûsob, jak m tyto své postoje a ideály propagovány a uvádûny v Ïivot jsou nûkdy na pokraji zákonem dovoleného jednání. Oregon (tfii sedmiãky) Oregon spolu se svastikou, jsou nejãastûji uïívané zástupné znaky hnutím skinheads aè jiï samostatnû jako rukávové ná ivky, rûzné doplàky odûvu nebo v kombinaci s jin m znakem (zpravidla nápisem), kde oregon nahrazuje obvykle spojku a (end). Vedle fa ismu (nacismu nebo neonacismu) symbolem násilí, rasové nenávisti zejména proti lidem tmavé pleti, se stalo i hnutí Ku-Klux-Klanu, jehoï historie vzniku / 42 / / 43 /

3 je rozvedena v pfiedcházejících kapitolách. Na obrázku jsou znázornûny tfii typické zástupné znaky tohoto hnutí, které na na em území pûsobí zcela v jimeãnû. Obecnû známé jsou druh (kápû) a tfietí znak (tfii písmena K), zatím co první symbol, ve kterém plápolá plamínek, je ménû znám, byè je historicky povaïován za nejzávadnûj í symbol rasové nenávisti a diskriminace. Na dal ím obrázku je znázornûn v barevné podobû. Dal í série obrázkû jsou symboly, jejichï nosn m motivem jsou runové znaky, pouïívané za druhé svûtové války. Témûfi vïdy se s nimi setkáváme v rûzn ch kombinacích s nápisy nebo jin mi vyobrazeními. Typick m runov m znakem je svastika, hákov kfiíï, kter snad jako jedin je no en i samostatnû, ov em obvykle se vyskytuje v kombinaci s fií skou orlicí, jako doplnûk rûzn ch hesel, na praporech, ná ivkách apod. V echny symboly, byè jinak nezávadné, v kombinaci s hákov m kfiíïem, a platí to i v pfiípadû trigia, se pfiesouvají do kategorie A závadnosti symbolu. Oznaãení Ku-klux-klanu Na druhém obrázku, s nápisem Národní stráï, je za vysoce závadn povaïován runov symbol ODAL RUNE. Jeho v znam je popisován v kapitole runová symbolika. / 44 / / 45 /

4 Kombinace zaèaté pûsti s keltsk m kfiíïem b vá je tû velmi ãasto doplnûna nápisem White Power (Bílá síla, Bílá moc). Sv m obsahem a symbolismem v ak jiï samotné vyobrazení bez uvedeného nápisu proklamuje nadfiazenost bílé rasy nad jiné a je vysoce rasisticky zamûfiené. Jde o velmi ãasto uïívanou symboliku v hnutí skinheads, jejíï aplikace má fiadu podob a vyobrazení a vïdy jejím skryt m ideov m motivem je nadfiazenost bílé rasy, typická pro fa istickou diktaturu. Sevfiená pûst je v ak i typick m symbolem radikálních anarchistû. O tûchto symbolech se zmíním v ãásti, ve které budou zobrazeny i dal í symboly anarchistick ch hnutí. Následující ãtvefiice symbolû jsou typické rukávové ná ivky jejichï nosn m motivem je svastika a trigium. Nápis White race our pride zdûrazàuje je tû samotnou grafickou symboliku fa ismu a nadfiazenost bílé rasy. V pfiekladu tedy Bílá rasa je na e p cha. Jde o heslo uïívané fa istick mi jednotkami. Následující pûtice ná ivek pfiedstavuje emblémy fa istick ch divizí Waffen SS nebo jin ch fa istick ch útvarû. Hned první v pofiadí s tzv. Odal rune, byl znak osidlovacího a rasového úfiadu SS, kter ruãil za ãistotu tzv. árijské rasy. K tomu úãelu byl úfiad (RuSHA Rasse und Siedlungshauptamt) vybaven znaãn mi pravomocemi vãetnû likvidaãních pravomocí tûch, ktefií árijskou rasu mohli o- hrozit. Mimo to byla Odal rune i symbolem Hitlerjugend. Pát znak v pofiadí je autorem vytvofien umûle a dobovû pfiizpûsoben. V Nûmecku nepfiicházelo v úvahu, aby se jednotlivé znaky fa ismu a nacismu kombinovaly. Z historického hlediska je proto nesmyslem kombinace hákového kfiíïe s nejvy ím nacistick m vyznamenáním váleãného kfiíïe. Smrtihlav, neboli Totenkopf se rovnûï v této kombinaci nikdy nepouïíval. Nesmyslnost tohoto propojení rûzn ch samo o sobû jiï vysoce závadn ch symbolû, s v jimkou smrtihlava, je doplnûna ãíslicí 88 pfiedstavující fa istick pozdrav. / 46 / / 47 /

5 Krev a ãest, pfiekládá se i jako Má krev a má ãest. Závadnost tohoto symbolu je dána zejména trigiem, které nahrazuje spojku a. Tento symbol je rovnûï uïíván v ãernobílém provedení. Následující obrázek pfiedstavuje titulní stránku stejnojmenného ãasopisu vydávaného hnutím skinheads. Jeho nacionalistick obsah je zfiejm ze samotného názvu a je zv raznûn keltsk m kfiíïem. Je potfiebné upozornit na barvenou kombinaci praporu a keltského kfiíïe. Bílá, ãervená a ãerná byly národními barvami fa istického Nûmecka a jsou symbolem nacionalistické ideologie. / 48 / / 49 /

6 Bílo-ãervená vlajka se lvem je ãesk vlasteneck prapor, symbolizující boj za svobodu a demokracii. Prapor nosili studenti a pfiíslu níci rûzn ch obãansk ch sdru- Ïení v letech 1848 a v dal ích revoluãních událostech. Pozdûji byla vlajka pfievzata jako symbol prvního odboje. V kombinaci s keltsk m kfiíïem v ak mimo to, Ïe proklamuje rasovou a nacionální ideologii, hrub m zneváïením historické vlajky, symbolu státnosti a odboje a dokonce, uráïkou toho, k ãemu se skinheads hlásí, totiï vlastenectví. Typick m doplàkem obleãení extrémistû, zejména pfiíznivcû hnutí skinheads, jsou kopie nebo i originály páskov ch pfiesek s fa istick mi symboly, nejãastûji s fií skou orlicí a svastikou. U pfiíznivcû hnutí skinheads se velmi ãasto setkáme s o- riginálními reáliemi nacistické armády. Jde o rûzná vyznamenání nebo kovové doplàky oznaãující pfiíslu nost k vojsku a dal í. Tyto nacistické reálie jsou i bûïnû dostupné v rûzn ch staroïitnostech. Typické zástupce této fiady emblémû uïívan ch jako symboly tfietí fií e pfiíznivci hnutí skinheads jsou uvedeny v následujícím obrázku. Bylo jiï uvádûno, Ïe samotn smrtihlav (Totenkopf) v jisté formû není závadn. Ve spojení s jin mi zástupn mi znaky, nebo ve spojení s urãitou historickou situací (napfi. byl no en na klopû dûstojníky SS) je povaïován za symbol fa ismu, nacismu. Vznik totenkopfu je datován do roku 1740, kdy velká, pfiímo hledící a dolní ãelisti zbavená lebka s kostmi leïícími v pozadí a vy itá stfiíbrnou nití, zdobila jako ozdobná stafáï katafalk pruského krále Fridricha Viléma I. Na vûãnou památku pfiijal 1. a 2. pluk Leib-Husaren, elitní jednotky pruského království, sestavené v roce 1741, ãernou jako barvu sv ch uniforem a na husarsk ch ãepicích se zaãal nosit odznak umrlãí lebky. Bûhem první svûtové války byla umrlãí lebka vybrána jako znak fiady nûmeck ch oddílû, zejména tankov ch praporû. Totenkopf se stal reminiscencí váleãného hrdinství a sebeobûtování, ale také po první svûtové válce symbolem antikomunismu a antidemokracie. Smrtihlav se stal elitním odznakem SS jednotek za druhé svûtové války, které pfievzaly i ãernou barvu jako symbol moci. Smrtihlav byl v ak oproti pûvodnímu vzhledu doplnûn o spodní ãelist s cenícími zuby. Totenkopf za druhé svûtové války mûl fiadu podob, se kter mi se mûïeme setkat iv souãasné dobû u pfiíznivcû hnutí skinheads. Nejsou ojedinûlé pohledy zprava, zleva nebo zepfiedu. Znak smrtihlava byl aplikován i na prstenu, kter byl v nacistickém Nûmecku jedním z nejmocnûj ích doplàkû pfiíslu níkû SS. Udûlení prstenu s u- mrlãí lebkou bylo povaïováno za nejvy í vyznamenání za vûrnost a oddanost sluïby Führerovi a jeho ideálûm. Tuto my lenku a formu prstenu ve tvaru runy pfievzal Himmler z pohanské nûmecké mytologie. Povûst se vztahovala k bohu Thorovi, kter rovnûï vlastnil prsten z ãistého stfiíbra. Podobnû jako kfiesèané pfiísahají na bibli, mohli lidé pfiísahat na tento prsten. Uvnitfi prstenu bylo vyryto S.l.b. (Seinem lieben mému drahému), následovalo pfiíjmení pfiíjemce, datum darování a faksimilie podpisu Himmlera. Umrlãí lebka mûla pfiipomínat vûrnost Hitlerovi, pro kterého pfiíjemce mûl b t pfiipraven poloïit i Ïivot. Prsten se smûl nosit jen na prsteníku levé ruky a byl pfiedáván v pamûtní dny SS. DrÏitel prstenu, pokud byl degradován, suspendován ãi vylouãen z fiad SS, nebo ode el do v sluïby, musel prsten i text osobního pfiání Himmlera vrátit. V souãasné dobû jde o velmi cennou relikvii, protoïe tûchto prstenû se dochovalo velmi. Vût ina prstenû byla totiï na HimmlerÛv rozkaz pfied koncem druhé svûtové války staïena a uschována na neznámém místû. Doposud se je nepodafiilo najít 10. Oznaãení vojsk SS 10 BlíÏe LUMSDEN, R.: SS reálie, Ottovo nakladatelství, Praha / 50 / / 51 /

7 Sekery jsou nosn m motivem pro fiadu zástupn ch znakû, které znázoràují rûzná vyobrazení hákového kfiíïe (svastiky) podpofieného rasov m motivem vyjádfien m v nápise Bílá síla, bílá moc a dal í. Na následujícím obrázku jde o zcela nezvyklou kombinaci svastiky s vikingskou sekerou. Mimo to, Ïe jde o naprostou neúctu k národnostním symbolûm, v tomto pfiípadû symbolûm seversk ch státû, pro které vikingské emblémy jsou zcela posvátné, v symbolice je pouïita Odal rune, o které bylo jiï hovofieno na mnoha místech publikace. Tuto runu pouïíval osídleneck útvar SS, jehoï dal í povinností bylo i dbát na ãistotu rasy. Ideálem byla árijská rasa. Pfiedstavitel této rasy musel b t blonìák, vysok pfiibliïnû 180 cm, vzdûlan, sportovnû zaloïen a musel splàovat i fiadu jin ch podmínek k tomu, aby mohl b t nazván ãistokrevn m árijcem. Nûkterá symbolika vytváfiená v hnutí skinheads má dost vysokou grafickou úroveà a svûdãí o velmi dobrém technickém vybavení autorû. Emblém na pfiedcházejícím obrázku lze povaïovat za emblém ãeské nadnárodní vûtve skinheads. V záhlaví obrazce jsou iniciály národního hnutí skinheads v âeské republice, kde místo písmena S (poãáteãní písmeno Skinheads) je pouïit runov znak SS. Uvnitfi obrazce je bíle znázornûn hákov kfiíï svastika. / 52 / / 53 /

8 / 54 / / 55 /

9 Dal í skupinou symbolû jsou znaky, které obsahují ãíseln kryptogram. V znam ãíseln ch kryptogramû 14, 18 a 88 je popsán v samostatné kapitole vûnované symbolice ãísel. Conflict 88 je název stejnojmenné hudební skupiny, sloïené z pfiíznivcû hnutí skinheads, v jejímï repertoáru jsou rasovû orientované písnû. / 56 / / 57 /

10 BRUTAL ATTACK mimo otevfienou v zvu k agresi jde o název stejnojmenné hudební skupiny. Uprostfied symbolu je umístûna Sig Rune (Siegrune), pfiedstavující runu vítûzství, pfievzatou za symbol SS organizací a pfiejmenovala se na SS rune. Podrobnûji v kapitole runové symboly. Vznik a v znam lebky smrtihlava, tzv. Totenkopf, byl jiï popsán. Tento symbol nelze povaïovat sám o sobû za závadn (podobn emblém pouïívaly napfi. i ãeskoslovenské legie v Rusku a v Itálii). Ve spojení s jin mi znaky a symboly v ak zdûrazàuje moc a sílu, zv razàuje rasov motiv znaku, se kter m tvofií komplex a stává se jednoznaãnû a v raznû nacistick m symbolem. W.A.R. je zkratka pravicovû extrémistického hnutí (White Arian Resistance) ideologicky i zpûsobem argumentace velmi blízká hnutí Bohemia Hammer Skins. Jde o hnutí internacionálního charakteru, které je silnû orientované rasisticky. Praxe je velmi rozdílná v posuzování závadnosti pouïívané zkratky WAR. / 58 / / 59 /

11 Na stránkách zinû je velmi ãasto znázoràována vikingská loì s vikingskou váleãnou posádkou. Motiv je pfievzat z historick ch pramenû seversk ch státû. Provedené úpravy jsou v ak nejen silnû profa isticky, nacisticky zamûfiené (vikingsk váleãník má na hlavû nacistickou pfiilbici s odznakem SS, v ruce drïí tít shákov m kfiíïem a rovnûï dal í váleãníci veslafii se ukr vají za títy s keltsk m kfiíïem), ale jsou znesvûcením a uráïkou národních symbolû skandinávsk ch státû. Jde zcela evidentnû o propagaci fa ismu, nacismu a v kontextu s tím o propagaci rasové v luãnosti a nadfiazenosti bílé, árijské rasy. V této souvislosti je potfiebné pfiipomenout, Ïe na stránkách tûchto skinheadsk ch ãasopisû se témûfi vïdy setkáme i s kresbami boha Thora, pfiípadnû jin ch mytologick ch postav, jak o nich bylo hovofieno v úvodních kapitolách. Vyobrazení tûchto boïstev není formálnû závadné. Je v ak morálnû a spoleãensky zavrïeníhodné, pokud jde o politick smysl. / 60 / / 61 /

12 Prapor je tvofien dvûma samostatn mi prapory. Velk prapor s orlicí pfiedstavuje váleãnou vlajku císafiského Nûmecka (Reichskriegsflage ) a lze ji proto povaïovat za národní symbol. V souãasné dobû je v ak uïíván jako symbol neonacistick ch organizací. Je v slovnû zakázán v rûzném stupni závadnosti v Belgii, Francii, Holandsku, Velké Britanii, Dánsku a Norsku. V levém horním roku je vlo- Ïena fií ská váleãná vlajka, ve které na místo typického hákového kfiíïe je nûmeck váleãn kfiíï udûlovan za zvlá tní zásluhy a stateãnost. Je sporné, zda samotnou vlajku císafiského Nûmecka lze povaïovat za symbol rasismu. Ve spojení s fií skou váleãnou vlajkou v ak jiï jde o zástupnou propagaci fa ismu a nacismu. Jde o kombinaci pouïívanou neonacisty. Typick m nápisem na fiadû symbolû, pou- Ïívan ch pfiíznivci hnutí skinheads je White Power v pfiekladu Bílá síla. Samotn nápis proklamuje ãistotu a nadfiazenost bílé rasy nad ostatními a je rasisticky zamûfien. / 62 / / 63 /

13 Pfiíznivci hnutí skinheads v ak mohou pouïívat i dal í reálie hitlerovského Nûmecka jako jsou rûzné odznaky, zástavy, vyznamenání apod., které jsou vcelku volnû dostupné ve staroïitnostech, na burzách nebo jin ch místech, v neposlední fiadû si tyto zástupné znaky fa ismu a nacismu prodávají sami stoupenci hnutí skinheads mezi s sebou. V ukázce jsou uvedeny nejbûïnûj í reálie pouïívané rûzn mi sluïbami a vojensk mi sloïkami nûmecké armády za druhé svûtové války. Levá zástava je vlastní standartou Adolfa Hitlera. Prav prapor byl znakem í - ské pracovní sluïby. Zatímco standarta vûdce není v âeské republice pfiíznivci hnutí skinheads pouïívána, druh prapor je vyuïíván v hnutí skinheads zejména proto, Ïe jeho v znam není vefiejnosti pfiíli znám. Identifikovat jej dokáïí jiï jen star í obãané, ktefií proïili druhou svûtovou válku. Jde v ak o prapor symbolizující fa ismus. Tato sada pûti trojúhelníkov ch odznakû nebo ná ivek, byla no ena funkcionáfiikami NSDAP a znamenala jejich zafiazení v organizaci. Konkrétnû uvedené znaky byly znaky pfiíslu nosti k politické stranû NSDAP, které nosily Ïeny zafiazené do rûzné úrovnû funkcí v této stranû. Souãástí tûchto odznakû byly kosodélníkové (mírnû ze ikmené) v loïky, na kter ch bylo hodnostní oznaãení. / 64 / / 65 /

14 Své zástupné znaky mûla i tzv. Hitlerova mládeï (Hitlerjugend). Na následujících obrázcích jsou nejtypiãtûj í znaky a odznaky, které byly pouïívány Hitlerovou mládeïí. ada z nich se vyskytuje i v hnutí skinheads a rovnûï je lze koupit na rûzn ch burzách, ve staroïitnostech apod. Velmi ãasto se u pfiíznivcû hnutí skinheads setkáváme s odznaky a symboly typick mi pro NSDAP nositelku ãistoty rasy, fa istické diktatury a dal ích nacionalistick ch idejí. Sieg rune zakonãená ipkou byl odznakem zpravodajské sluïby SA. âerná ipka s ãerven m olemováním byl klasick m runov m znakem (Tyr-rune) neonacismu. Na pravém obrázku dominují opût runové symboly, které oznaãovaly pfiíslu nost k NS- DAP (souãasnû kaïd, kdo byl nositelem tohoto oznaãení byl povaïován za osobu rasovû ãistou). / 66 / / 67 /

15 BûÏnû se mezi mládeïí a zejména mezi pfiíznivci hnutí skinheads vyskytují rûzné medaile nebo vyznamenání udûlované za vûrnost vûdci, za stateãnost apod. NejbûÏnûj í z nich jsou uvedeny na následujícím obrázku. Prsten, kter byl udûlován pfiíslu níkûm SS jednotek jako projev lásky a dûvûry Himmlera i samotného VÛdce. / 68 / / 69 /

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 4 červen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Symbolika ultrapravicových hnutí Od počátku své existence využívají rasističtí skinheads široké spektrum

Více

Extremismus jako riziko

Extremismus jako riziko Extremismus jako riziko LEDEN 18. 1. 1941 první transport plzeňských Židů do koncentračního tábora. Možnosti antisemitských demonstrací.1 27. 1. Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti

Více

Neonacismus v Èeské republice

Neonacismus v Èeské republice Neonacistické organizace Neonacistická větev skinheadského hnutí se v České republice vyprofilovala nedlouho po sametové revoluci. Již za totality zde existovalo několik desítek skinheadů, ti však byli

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 3 květen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Změny v image českých neonacistů Čeští rasističtí skinheads a neonacisté si vytvářejí svou svébytnou

Více

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Od pradávna lidé využívají symbolů pro vyjádření názorů, postojů, nálady, jako symbol příslušnosti ke skupině, projev přátelství nebo nepřátelství.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty BULLETIN o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice číslo 2 duben 2008 Téma bulletinu Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty Za neonacistické sdružení označujeme takové subjekty, které

Více

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Jan Dočkal 2015 Extremismus Jakákoli ideologie či politické uskupení nepřátelské demokracii a ústavě.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

Česká neonacistická scéna po roce 1989

Česká neonacistická scéna po roce 1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Zuzana Dobešová Česká neonacistická scéna po roce 1989 (analýza českého neonacismu po roce 1989) Bakalářská práce

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

ď ď ď š Ý š š É Ý šš š š š šš š š š š Ě š Ó ď šš š šš ď Ě šš š šš Ě š Ě Ě Ú š š š Ě š š ď Ě š š Ž š Ě š Č š Ý ď š š ď š Ý Ť š š š š š Ý š ď ď š š Á Á É š š š Ž šš ď ř ň ř ř š Ý ď š š š š š š Ť Ě š Ť š

Více

š Ý š š Ú ž ž š ž š š ž š Í š š ž š Ú ž ž ž šš ž ž ž šš ž ž š ž ž š š ž ž ž šš ž ň Č ž ž ž ž šš ž ž ž š š š ó š š ž š ž š ž Ú ž š ž š š Ú ň š š ó š ž š ž š Ž ň š š š š š š š ž š š ž š š š š š š š š š š

Více

Ý š é š ó š ž š žé ó Š é ď Ý é é ž é ž š ž Ť é š é é Ř š é ď é ž é ž é é ž Ť é ď é šš é ž é ž é ž ů ž ž é Ť Ť Ř š é ž ž ď Ú š é ž š š ž š é ž š é é š ž é ž é ž ů é ž é ž é Č é é ž š š é é Ř š ž Ž š é é

Více

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman HROZBY EXTREMISMU Václav Zeman Obsah Úvodem... 3 1. Základní pojmy... 4 Extrémně pravicové ideologie:... 12 Extrémně levicové ideologie:... 19 Subkultury:... 22 2. Symbolika extremistických skupin... 25

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Obsah: - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Obsah: - 1 - 2.strana: 5.strana: 6.strana: 6.strana: 6.strana: 7.strana: 9.strana: 10.strana: Obsah: Slovníček pojmů Co je to rasismus? Historie rasismu Ve světě U nás Tiskové zprávy Závěr Prameny čerpání - 1 - Slovníček

Více

Skinheadské a neonacistické hudební kapely v České republice

Skinheadské a neonacistické hudební kapely v České republice Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie Diplomová práce Skinheadské a neonacistické hudební kapely v České republice Milan Říský Vedoucí práce: Mgr. Martin Černý Prohlašuji,

Více

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jana Smítalová Projednáno na a schváleno PR: 10. 9. 2014

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Multikulturní centrum Praha Vodičkova 36 (Palác Lucerna), 116 02 Praha 1 telefon/fax: (+420) 296 325 345 infocentrum@mkc.cz, www.mkc.

Multikulturní centrum Praha Vodičkova 36 (Palác Lucerna), 116 02 Praha 1 telefon/fax: (+420) 296 325 345 infocentrum@mkc.cz, www.mkc. Rozhovor s Arne Ruthem Ian Cook Arne Ruth byl šestnáct let šéfredaktorem největšího švédského deníku Dagens Nyheter. Vedle knih o demokracii a fašismu je také autorem článků a esejů publikovaných v celé

Více

Aktuální problémy nenávisti vůči Židům a židovství Dědictví evropského/českého antisemitismu, nenávisti a netolerance Část 1 Zdeněk Zbořil

Aktuální problémy nenávisti vůči Židům a židovství Dědictví evropského/českého antisemitismu, nenávisti a netolerance Část 1 Zdeněk Zbořil Aktuální problémy nenávisti vůči Židům a židovství Dědictví evropského/českého antisemitismu, nenávisti a netolerance Část 1 Zdeněk Zbořil I. Nenávist vůči Židům a židovství jako součást radikální kritiky

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

Základní ideové zdroje současné krajní pravice v ČR 1,2

Základní ideové zdroje současné krajní pravice v ČR 1,2 Základní ideové zdroje současné krajní pravice v ČR 1,2 Josef Smolík Petra Vejvodová 3 Oddělení bezpečnostních a strategických studií, Katedra politologie, Masarykova univerzita, Brno The Basic Ideas of

Více

NADACE A OBČANSKÁ SDRUŽENÍ ZAMĚŘENÁ NA POMOC OBĚTEM NÁSILÍ

NADACE A OBČANSKÁ SDRUŽENÍ ZAMĚŘENÁ NA POMOC OBĚTEM NÁSILÍ 18) FENOMÉN NÁSILÍ V MODERNÍ SPOLEČNOSTI A) POJETÍ A ETIOLOGIE NÁSILÍ (BIOPSYCHOLOGIČTÍ A SOCIÁLNÍ ČINITELÉ). OSOBNOST PACHATELE, VIKTIMOLOGIE. NADACE A OBČANSKÁ SDRUŽENÍ ZAMĚŘENÁ NA POMOC OBĚTEM NÁSILÍ.

Více

Legionáři a vznik Československa

Legionáři a vznik Československa Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti Legionáři a vznik Československa Československé legie ve Francii

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

VY_32_INOVACE_IV./11_Dějepis Adolf Hitler

VY_32_INOVACE_IV./11_Dějepis Adolf Hitler VY_32_INOVACE_IV./11_Dějepis Adolf Hitler Adolf Hitler dětství, mládí, politické začátky narozen 20. dubna 1889 v rakouském Braunau čtvrté ze šesti dětí celního úředníka Aloise Hitlera (rozeného Schicklgrubra,

Více

(nejen) scénografie: Dominika Lippertová, Marie Hásková, Jan Rybák. grafická úprava: ZPRÁVA O JEDNÉ VÁLCE. pracovní listy. www.vysehratky.

(nejen) scénografie: Dominika Lippertová, Marie Hásková, Jan Rybák. grafická úprava: ZPRÁVA O JEDNÉ VÁLCE. pracovní listy. www.vysehratky. (nejen) scénografie: Dominika Lippertová, Marie Hásková, Jan Rybák grafická úprava: ZPRÁVA O JEDNÉ VÁLCE pracovní listy www.vysehratky.cz 2015 Pražské povstání Na jaře roku 1945 už byla válka u konce.

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Zpráva představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku.

Zpráva představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku. 1. Úvod Zprávu o problematice extremismu na území České republiky (dále jen Zpráva ) připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Na její přípravě se dále podíleli zástupci

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině pokyny pro učitele Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná

OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma. Lenka Pošepná OBYVATELSTVO lidské rasy, národy, jazyky a písma Lenka Pošepná LIDSKÉ RASY Člověk = Homo Sapiens Sapiens Odlišnosti vznikly dlouhodobým působením různých vlivů: podnebí strava způsob života ANTROPOLOGICKÝ

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Změny v České republice po sametové revoluci

Změny v České republice po sametové revoluci Změny v České republice po sametové revoluci ANEB: CO MOŽNÁ (NE)VÍTE O ČESKU Kvíz Co (ne)víte o esku? 1. Jakou spot ebu piva na hlavu má R a kolikáté je na sv t? 2. Kolikátým premiérem po samet.rev. je

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

Do v e d u t o p o c h o p i t?

Do v e d u t o p o c h o p i t? Do v e d u t o p o c h o p i t? hrozby neonacismu Va r i a n t y, Čl o v ě k v t í s n i, o. p. s., 2008 Tiráž Kolektiv autorů: Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu Varianty, Člověk v tísni, o. p. s.

Více

Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice

Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice JAROSLAV DAVID Smrdov, Brežněves a Rychlonožkova ulice KAPITOLY Z MODERNÍ ČESKÉ TOPONYMIE místní jména uliční názvy literární toponyma ACADEMIA PRAHA 2011 OBSAH Úvod 13 Zásady pro přepis vlastních jmen

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

É č É Í Ř Á Ě ž š č č š š šť Ť Ý č č Ť Ť Ť č Ť č šť Í č č č š š ď ž Ť Á č Í Ó š Ž š Č Ť č Ť č Ť ď č š Č Ď ž ž š č č č Ú Š š Ť Č š ž š š č Ú š č š É Š š šš š Ť č č č č š č š Ť č č ž š č Ť č š Ť š č š č

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005

Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005 Praha 2006 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005 byla předložena vládě ČR jako samostatná příloha

Více

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny.

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny. Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Á Ž Ú ž ň š ž Ž š Ť Ť Ž Ď Ť Ž ž Ť š ř Ť Ť Ť Ť Ť ž š ž š Ť š Ť Ť š ř Ť Ť Ť Ť Š Ť Ť Ý Á ť ř Ť ž š ň Ť Ť Ž Ť Ť Ť Ž Ž ř ž ž Ť Ž Ě Ť ž Ť Ť Ť Ť š Ť Ž š Ť Ů Ť ť ť Ť ť Ž Č Ž š Ť ř Ť Ž š Ů Ť Ť š Ť Ť ž š ť Ť Ž Ž

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni Asi-milovaní, o. s., 2009 hrozby neonacismu příležitosti

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Olga Čadilová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová DISKRIMINACE ANEB COOL JE NEDISKRIMINOVAT ?...co to znamená diskriminace?

Více

Evropské strany krajní pravice

Evropské strany krajní pravice Evropské strany krajní pravice Jan Dočkal 2012 European National Front FNE (Evropská Národní fronta )) Sdruţuje některé evropské strany krajní pravice Ideologie: nacionalismus, antikomunismus, euroskepticismus

Více

ZPRÁVA O EXTREMISMU A PROJEVECH RASISMU A XENOFOBIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011, VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK

ZPRÁVA O EXTREMISMU A PROJEVECH RASISMU A XENOFOBIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011, VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK ZPRÁVA O EXTREMISMU A PROJEVECH RASISMU A XENOFOBIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011, VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK 2011 A KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK 2012 Ministerstvo

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 02 VY 32 INOVACE 0114 0302 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Významné dny v ČR a ve světě

Významné dny v ČR a ve světě Významné dny v ČR a ve světě LEDEN 1. 1. Nový rok 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 27. 1. Den památky obětem holocaustu 28. 1. Mezinárodní den

Více

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html Reportáže a články týkající se odtržení Ž elech ov i c nad D ř ev ni cí od Z lína (č e r v e n é o d k a z y j s o u n o v i n k y ) 1. bř e z n a 2 0 0 9 http://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/zelechovicti-nemaji-pozadano-o-obcanku20090227.html

Více

Ů š š č É É É š É Ř š š Ř Ž É Í Ř Š šš š É É š Ž Ě É Ř É Ř š ě É É É Ď Ž Ě š č š Ř Ý Ů É č É š Ě č É Ě ž ů š š ň č É č č É č É ů É É Ř š č Ř Ť É Ř č Ů č É É Ř É č š Ě ě ů š š ě ý š č č ě ý š č Í ě ý š

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. dubna 2014 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2014...

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Spisová značka: - 710 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Michala Kubánka a soudců přísedících Jaroslava Pouzara

Více

Nepřipustit zkreslování dějin! Co předcházelo popravě osmi německých nacistů v Novém Boru.

Nepřipustit zkreslování dějin! Co předcházelo popravě osmi německých nacistů v Novém Boru. Nepřipustit zkreslování dějin! Co předcházelo popravě osmi německých nacistů v Novém Boru. Vážení spoluobčané. Po dobu uplynulých pěti let jsme byli zkresleně informováni Janem Tichým v Novoborském měsíčníku

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Ř Ě Ů š É š Ě Š ě š Ě č š Ř É É č Ř š Ě Ž É č č Ů Ú Ř š Ř ě É é ě Ž č é ě š É É ě š Í č Š É Ě Ž É Ř Í š Ě Ž É šš š Ř š é Š ň é É Ú Č č ě Š ě č ň ů š é š ě Š ě ě ý š č ý ú ěš ý ě é š ě ě ý š č ý ú ěš ý

Více

Moderní metodické postupy v práci antikonfliktního týmu u policie ČR Bakalářská práce

Moderní metodické postupy v práci antikonfliktního týmu u policie ČR Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERSITA Fakulta sportovních studií Katedra společenských věd ve sportu Moderní metodické postupy v práci antikonfliktního týmu u policie ČR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce : doc.

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. dubna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. dubna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. dubna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2015...

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na 1.5.2011 do Brna se zákonem shromažďovacím

Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na 1.5.2011 do Brna se zákonem shromažďovacím Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na 1.5.2011 do Brna se zákonem shromažďovacím 1. Faktický stav věci Dne 18.11.2010 bylo úřadům v Brně oznámeno konání shromáždění na 1.

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová

Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová DISKRIMINACE Vypracovala: Ing. Soňa Štrynclová Rok : 2013 Obsah prezentace : Teoretická část Možné setkání s diskriminací Ochrana a obrana proti diskriminaci Všeobecná deklarace lidských práv Lidská práva

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_236_Reklama_PwP Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP Učebnicová sada Moderní dějiny pro střední školy je koncipována tak, že naplňuje primárně požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (dále jen RVP G), ale také

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více