Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí"

Transkript

1 Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí Z toho, co bylo v pfiedchozích kapitolách fieãeno je zfiejmé, Ïe symbolice je v extrémistick ch hnutí a zejména v hnutí SKINHEADS, pfiikládán pfiímo mystick v znam. Symboly uïívané tímto hnutím mûïeme podle obsahu rasového zamûfiení rozdûlit do tfií základních kategorií: A: Symbolika se zjevn m rasov m motivem. B: Symbolika s latentním rasov m motivem. C: Symbolika prostá rasového motivu. Symbolika se zjevn m rasov m motivem KATEGORIE A Do první kategorie zástupn ch znakû se zjevn m rasov m motivem jsou zafiazeny ty symboly, emblémy a jiné zástupné znaky (atributy), které anticipují (pfiedjímají) rasov motiv, tedy jiï sv m grafick m provedením navozují nebezpeãí poru ování práv a svobod obãanû. V jejich ideovém obsahu je otevfienû deklarována národnostní, rasová, tfiídní nebo náboïenská zá È. Jde o takové zástupné znaky, jejichï rasov, antisemitsk a jin xenofobní obsah je obecnû znám z historick ch souvislostí jejich vzniku a úãelu jejich pouïívání a rovnûï v souvislosti s tím která skupina obyvatel a k jak m úãelûm tyto symboly, emblémy a jiné atributy pouïívala, pfiípadnû i v souãasné dobû pouïívá. Jde o zástupné znaky, které jsou obecnû, celou spoleãností nebo dokonce v mezinárodním spoleãenství zavrhovány a odmítány a chápány jako symboly evokující nebezpeãí pro urãitou skupiny obyvatel. Jde o znaky, které jsou v historii lidstva jednoznaãnû spojeny s rasovou, národnostní, náboïenskou diskriminací, které jsou v celosvûtovém mûfiítku spojovány s potlaãováním nejzákladnûj ích práv a svobod obãanû. Typick m pfiedstavitelem této kategorie znakû je vût ina fa istick ch symbolû a emblémû. Symbolika s latentním rasov m motivem KATEGORIE B Do druhé skupiny znakû s latentním rasov m obsahem lze zahrnout v echny ty symboly, emblémy nebo jiné atributy typické pro urãitou skupiny obyvatel, jejichï rasov, antisemitsk, protidemokratick, protináboïensk charakter není obecnû zfiejm ani znám. U znakû této kategorie zpravidla není zcela jednoznaãnû znám ani jejich samotn v znam a obsah. Jde obvykle o znaky, které mají vícero v znamû, z nichï historick není zpravidla negativisticky zamûfien. U tûchto znakû je potfiebné prokazovat jejich samotn a rovnûï, a to zejména, je potfiebné prokazovat míru i- dentifikace osoby se skryt m v znamem a obsahem znaku. Zástupné znaky této dru- / 41 /

2 hé kategorie tedy mají zpravidla stejné skupinové vlastnosti jako znaky první kategorie. Rozdíl spoãívá v mífie obecného povûdomí v znamu a charakteru znaku a v mífie identifikace jednotlivce s obsahem a v znamem znaku. Jde o takovou skupinu znakû, které i z hlediska spoleãenské nebezpeãnosti nejsou vefiejností tak zcela jednoznaãnû povaïovány za spoleãensky závadné, jako u první kategorie. Pro mnohé obãany jejich obsah smûfiující k potlaãování práv a svobod obãanû, ideov obsah podnûcující k rasové, národnostní, etnické nebo náboïenské zá ti zûstává skryt a jako takové nejsou ani obecnû vnímány. Typick mi pfiedstaviteli této kategorie zástupn ch znakû jsou symboly napfi. uïívané hnutím B.H.S. zkfiíïená kladiva, keltsk kfiíï a dal í. Symbolika kategorie A Symbolika prostá rasového motivu KATEGORIE C Tato kategorie zástupn ch znakû je prostá rasového obsahu, motivu. I kdyï jsou tyto znaky v grafické, verbální ãi jiné podobû velmi hojnû uïívány extrémistick mi hnutími, nelze jim obecnû ani zvlá tnû pfiisuzovat, Ïe by smûfiovaly k podpofie ãi propagaci rasismu, antisemitismu, fa ismu, nacismu ãi k propagaci jiné formy útisku etnika, rasy, národnosti nebo náboïenského vyznání. I kdyï tyto zástupné znaky nejsou povaïovány za závadné z právního hlediska, jsou zpravidla obecnû zavrhovány z morálního hlediska pro svûj obvykle vulgární nebo jinak nevhodn obsah a zpûsob prezentace. Znaky této kategorie nejsou ve spoleãnosti zakázány a jsou spoleãností tolerovány. Typick mi pfiedstaviteli této kategorie jsou zejména rûzné nápisy a slogany typu napfi. SKINHEADS, IAN STUART, SEPULTURA, B.H.S, SHARP, a dal í. Pokud jsou v ak znaky druhé a tfietí kategorie spojeny (kombinovány) se znakem kategorie první, získávají charakter nebezpeãnosti této první kategorie (napfi. nápisy typu Blood and Honour, kde spojka je nahrazena zpravidla trigiem). RovnûÏ tak samotnou orlici nelze oznaãit za závadnou, ov em ve spojení s hákov m kfiíïem, kter zpravidla drïí v drápech, jde o vysoce nebezpeãn emblém. Sporn mi na zafiazení do uveden ch tfií kategorií jsou symboly typické pro hnutí anarchistû. Ty zástupné znaky, z nichï je evidentní odpor napfi. k fa ismu, k válce, knásilí, které odmítají rasovou, národností, etnickou a náboïenskou zá È, nebo symboly typické pro rûzná ekologická hnutí, patfií do tfietí kategorie, i kdyï zpûsob, jak m tyto své postoje a ideály propagovány a uvádûny v Ïivot jsou nûkdy na pokraji zákonem dovoleného jednání. Oregon (tfii sedmiãky) Oregon spolu se svastikou, jsou nejãastûji uïívané zástupné znaky hnutím skinheads aè jiï samostatnû jako rukávové ná ivky, rûzné doplàky odûvu nebo v kombinaci s jin m znakem (zpravidla nápisem), kde oregon nahrazuje obvykle spojku a (end). Vedle fa ismu (nacismu nebo neonacismu) symbolem násilí, rasové nenávisti zejména proti lidem tmavé pleti, se stalo i hnutí Ku-Klux-Klanu, jehoï historie vzniku / 42 / / 43 /

3 je rozvedena v pfiedcházejících kapitolách. Na obrázku jsou znázornûny tfii typické zástupné znaky tohoto hnutí, které na na em území pûsobí zcela v jimeãnû. Obecnû známé jsou druh (kápû) a tfietí znak (tfii písmena K), zatím co první symbol, ve kterém plápolá plamínek, je ménû znám, byè je historicky povaïován za nejzávadnûj í symbol rasové nenávisti a diskriminace. Na dal ím obrázku je znázornûn v barevné podobû. Dal í série obrázkû jsou symboly, jejichï nosn m motivem jsou runové znaky, pouïívané za druhé svûtové války. Témûfi vïdy se s nimi setkáváme v rûzn ch kombinacích s nápisy nebo jin mi vyobrazeními. Typick m runov m znakem je svastika, hákov kfiíï, kter snad jako jedin je no en i samostatnû, ov em obvykle se vyskytuje v kombinaci s fií skou orlicí, jako doplnûk rûzn ch hesel, na praporech, ná ivkách apod. V echny symboly, byè jinak nezávadné, v kombinaci s hákov m kfiíïem, a platí to i v pfiípadû trigia, se pfiesouvají do kategorie A závadnosti symbolu. Oznaãení Ku-klux-klanu Na druhém obrázku, s nápisem Národní stráï, je za vysoce závadn povaïován runov symbol ODAL RUNE. Jeho v znam je popisován v kapitole runová symbolika. / 44 / / 45 /

4 Kombinace zaèaté pûsti s keltsk m kfiíïem b vá je tû velmi ãasto doplnûna nápisem White Power (Bílá síla, Bílá moc). Sv m obsahem a symbolismem v ak jiï samotné vyobrazení bez uvedeného nápisu proklamuje nadfiazenost bílé rasy nad jiné a je vysoce rasisticky zamûfiené. Jde o velmi ãasto uïívanou symboliku v hnutí skinheads, jejíï aplikace má fiadu podob a vyobrazení a vïdy jejím skryt m ideov m motivem je nadfiazenost bílé rasy, typická pro fa istickou diktaturu. Sevfiená pûst je v ak i typick m symbolem radikálních anarchistû. O tûchto symbolech se zmíním v ãásti, ve které budou zobrazeny i dal í symboly anarchistick ch hnutí. Následující ãtvefiice symbolû jsou typické rukávové ná ivky jejichï nosn m motivem je svastika a trigium. Nápis White race our pride zdûrazàuje je tû samotnou grafickou symboliku fa ismu a nadfiazenost bílé rasy. V pfiekladu tedy Bílá rasa je na e p cha. Jde o heslo uïívané fa istick mi jednotkami. Následující pûtice ná ivek pfiedstavuje emblémy fa istick ch divizí Waffen SS nebo jin ch fa istick ch útvarû. Hned první v pofiadí s tzv. Odal rune, byl znak osidlovacího a rasového úfiadu SS, kter ruãil za ãistotu tzv. árijské rasy. K tomu úãelu byl úfiad (RuSHA Rasse und Siedlungshauptamt) vybaven znaãn mi pravomocemi vãetnû likvidaãních pravomocí tûch, ktefií árijskou rasu mohli o- hrozit. Mimo to byla Odal rune i symbolem Hitlerjugend. Pát znak v pofiadí je autorem vytvofien umûle a dobovû pfiizpûsoben. V Nûmecku nepfiicházelo v úvahu, aby se jednotlivé znaky fa ismu a nacismu kombinovaly. Z historického hlediska je proto nesmyslem kombinace hákového kfiíïe s nejvy ím nacistick m vyznamenáním váleãného kfiíïe. Smrtihlav, neboli Totenkopf se rovnûï v této kombinaci nikdy nepouïíval. Nesmyslnost tohoto propojení rûzn ch samo o sobû jiï vysoce závadn ch symbolû, s v jimkou smrtihlava, je doplnûna ãíslicí 88 pfiedstavující fa istick pozdrav. / 46 / / 47 /

5 Krev a ãest, pfiekládá se i jako Má krev a má ãest. Závadnost tohoto symbolu je dána zejména trigiem, které nahrazuje spojku a. Tento symbol je rovnûï uïíván v ãernobílém provedení. Následující obrázek pfiedstavuje titulní stránku stejnojmenného ãasopisu vydávaného hnutím skinheads. Jeho nacionalistick obsah je zfiejm ze samotného názvu a je zv raznûn keltsk m kfiíïem. Je potfiebné upozornit na barvenou kombinaci praporu a keltského kfiíïe. Bílá, ãervená a ãerná byly národními barvami fa istického Nûmecka a jsou symbolem nacionalistické ideologie. / 48 / / 49 /

6 Bílo-ãervená vlajka se lvem je ãesk vlasteneck prapor, symbolizující boj za svobodu a demokracii. Prapor nosili studenti a pfiíslu níci rûzn ch obãansk ch sdru- Ïení v letech 1848 a v dal ích revoluãních událostech. Pozdûji byla vlajka pfievzata jako symbol prvního odboje. V kombinaci s keltsk m kfiíïem v ak mimo to, Ïe proklamuje rasovou a nacionální ideologii, hrub m zneváïením historické vlajky, symbolu státnosti a odboje a dokonce, uráïkou toho, k ãemu se skinheads hlásí, totiï vlastenectví. Typick m doplàkem obleãení extrémistû, zejména pfiíznivcû hnutí skinheads, jsou kopie nebo i originály páskov ch pfiesek s fa istick mi symboly, nejãastûji s fií skou orlicí a svastikou. U pfiíznivcû hnutí skinheads se velmi ãasto setkáme s o- riginálními reáliemi nacistické armády. Jde o rûzná vyznamenání nebo kovové doplàky oznaãující pfiíslu nost k vojsku a dal í. Tyto nacistické reálie jsou i bûïnû dostupné v rûzn ch staroïitnostech. Typické zástupce této fiady emblémû uïívan ch jako symboly tfietí fií e pfiíznivci hnutí skinheads jsou uvedeny v následujícím obrázku. Bylo jiï uvádûno, Ïe samotn smrtihlav (Totenkopf) v jisté formû není závadn. Ve spojení s jin mi zástupn mi znaky, nebo ve spojení s urãitou historickou situací (napfi. byl no en na klopû dûstojníky SS) je povaïován za symbol fa ismu, nacismu. Vznik totenkopfu je datován do roku 1740, kdy velká, pfiímo hledící a dolní ãelisti zbavená lebka s kostmi leïícími v pozadí a vy itá stfiíbrnou nití, zdobila jako ozdobná stafáï katafalk pruského krále Fridricha Viléma I. Na vûãnou památku pfiijal 1. a 2. pluk Leib-Husaren, elitní jednotky pruského království, sestavené v roce 1741, ãernou jako barvu sv ch uniforem a na husarsk ch ãepicích se zaãal nosit odznak umrlãí lebky. Bûhem první svûtové války byla umrlãí lebka vybrána jako znak fiady nûmeck ch oddílû, zejména tankov ch praporû. Totenkopf se stal reminiscencí váleãného hrdinství a sebeobûtování, ale také po první svûtové válce symbolem antikomunismu a antidemokracie. Smrtihlav se stal elitním odznakem SS jednotek za druhé svûtové války, které pfievzaly i ãernou barvu jako symbol moci. Smrtihlav byl v ak oproti pûvodnímu vzhledu doplnûn o spodní ãelist s cenícími zuby. Totenkopf za druhé svûtové války mûl fiadu podob, se kter mi se mûïeme setkat iv souãasné dobû u pfiíznivcû hnutí skinheads. Nejsou ojedinûlé pohledy zprava, zleva nebo zepfiedu. Znak smrtihlava byl aplikován i na prstenu, kter byl v nacistickém Nûmecku jedním z nejmocnûj ích doplàkû pfiíslu níkû SS. Udûlení prstenu s u- mrlãí lebkou bylo povaïováno za nejvy í vyznamenání za vûrnost a oddanost sluïby Führerovi a jeho ideálûm. Tuto my lenku a formu prstenu ve tvaru runy pfievzal Himmler z pohanské nûmecké mytologie. Povûst se vztahovala k bohu Thorovi, kter rovnûï vlastnil prsten z ãistého stfiíbra. Podobnû jako kfiesèané pfiísahají na bibli, mohli lidé pfiísahat na tento prsten. Uvnitfi prstenu bylo vyryto S.l.b. (Seinem lieben mému drahému), následovalo pfiíjmení pfiíjemce, datum darování a faksimilie podpisu Himmlera. Umrlãí lebka mûla pfiipomínat vûrnost Hitlerovi, pro kterého pfiíjemce mûl b t pfiipraven poloïit i Ïivot. Prsten se smûl nosit jen na prsteníku levé ruky a byl pfiedáván v pamûtní dny SS. DrÏitel prstenu, pokud byl degradován, suspendován ãi vylouãen z fiad SS, nebo ode el do v sluïby, musel prsten i text osobního pfiání Himmlera vrátit. V souãasné dobû jde o velmi cennou relikvii, protoïe tûchto prstenû se dochovalo velmi. Vût ina prstenû byla totiï na HimmlerÛv rozkaz pfied koncem druhé svûtové války staïena a uschována na neznámém místû. Doposud se je nepodafiilo najít 10. Oznaãení vojsk SS 10 BlíÏe LUMSDEN, R.: SS reálie, Ottovo nakladatelství, Praha / 50 / / 51 /

7 Sekery jsou nosn m motivem pro fiadu zástupn ch znakû, které znázoràují rûzná vyobrazení hákového kfiíïe (svastiky) podpofieného rasov m motivem vyjádfien m v nápise Bílá síla, bílá moc a dal í. Na následujícím obrázku jde o zcela nezvyklou kombinaci svastiky s vikingskou sekerou. Mimo to, Ïe jde o naprostou neúctu k národnostním symbolûm, v tomto pfiípadû symbolûm seversk ch státû, pro které vikingské emblémy jsou zcela posvátné, v symbolice je pouïita Odal rune, o které bylo jiï hovofieno na mnoha místech publikace. Tuto runu pouïíval osídleneck útvar SS, jehoï dal í povinností bylo i dbát na ãistotu rasy. Ideálem byla árijská rasa. Pfiedstavitel této rasy musel b t blonìák, vysok pfiibliïnû 180 cm, vzdûlan, sportovnû zaloïen a musel splàovat i fiadu jin ch podmínek k tomu, aby mohl b t nazván ãistokrevn m árijcem. Nûkterá symbolika vytváfiená v hnutí skinheads má dost vysokou grafickou úroveà a svûdãí o velmi dobrém technickém vybavení autorû. Emblém na pfiedcházejícím obrázku lze povaïovat za emblém ãeské nadnárodní vûtve skinheads. V záhlaví obrazce jsou iniciály národního hnutí skinheads v âeské republice, kde místo písmena S (poãáteãní písmeno Skinheads) je pouïit runov znak SS. Uvnitfi obrazce je bíle znázornûn hákov kfiíï svastika. / 52 / / 53 /

8 / 54 / / 55 /

9 Dal í skupinou symbolû jsou znaky, které obsahují ãíseln kryptogram. V znam ãíseln ch kryptogramû 14, 18 a 88 je popsán v samostatné kapitole vûnované symbolice ãísel. Conflict 88 je název stejnojmenné hudební skupiny, sloïené z pfiíznivcû hnutí skinheads, v jejímï repertoáru jsou rasovû orientované písnû. / 56 / / 57 /

10 BRUTAL ATTACK mimo otevfienou v zvu k agresi jde o název stejnojmenné hudební skupiny. Uprostfied symbolu je umístûna Sig Rune (Siegrune), pfiedstavující runu vítûzství, pfievzatou za symbol SS organizací a pfiejmenovala se na SS rune. Podrobnûji v kapitole runové symboly. Vznik a v znam lebky smrtihlava, tzv. Totenkopf, byl jiï popsán. Tento symbol nelze povaïovat sám o sobû za závadn (podobn emblém pouïívaly napfi. i ãeskoslovenské legie v Rusku a v Itálii). Ve spojení s jin mi znaky a symboly v ak zdûrazàuje moc a sílu, zv razàuje rasov motiv znaku, se kter m tvofií komplex a stává se jednoznaãnû a v raznû nacistick m symbolem. W.A.R. je zkratka pravicovû extrémistického hnutí (White Arian Resistance) ideologicky i zpûsobem argumentace velmi blízká hnutí Bohemia Hammer Skins. Jde o hnutí internacionálního charakteru, které je silnû orientované rasisticky. Praxe je velmi rozdílná v posuzování závadnosti pouïívané zkratky WAR. / 58 / / 59 /

11 Na stránkách zinû je velmi ãasto znázoràována vikingská loì s vikingskou váleãnou posádkou. Motiv je pfievzat z historick ch pramenû seversk ch státû. Provedené úpravy jsou v ak nejen silnû profa isticky, nacisticky zamûfiené (vikingsk váleãník má na hlavû nacistickou pfiilbici s odznakem SS, v ruce drïí tít shákov m kfiíïem a rovnûï dal í váleãníci veslafii se ukr vají za títy s keltsk m kfiíïem), ale jsou znesvûcením a uráïkou národních symbolû skandinávsk ch státû. Jde zcela evidentnû o propagaci fa ismu, nacismu a v kontextu s tím o propagaci rasové v luãnosti a nadfiazenosti bílé, árijské rasy. V této souvislosti je potfiebné pfiipomenout, Ïe na stránkách tûchto skinheadsk ch ãasopisû se témûfi vïdy setkáme i s kresbami boha Thora, pfiípadnû jin ch mytologick ch postav, jak o nich bylo hovofieno v úvodních kapitolách. Vyobrazení tûchto boïstev není formálnû závadné. Je v ak morálnû a spoleãensky zavrïeníhodné, pokud jde o politick smysl. / 60 / / 61 /

12 Prapor je tvofien dvûma samostatn mi prapory. Velk prapor s orlicí pfiedstavuje váleãnou vlajku císafiského Nûmecka (Reichskriegsflage ) a lze ji proto povaïovat za národní symbol. V souãasné dobû je v ak uïíván jako symbol neonacistick ch organizací. Je v slovnû zakázán v rûzném stupni závadnosti v Belgii, Francii, Holandsku, Velké Britanii, Dánsku a Norsku. V levém horním roku je vlo- Ïena fií ská váleãná vlajka, ve které na místo typického hákového kfiíïe je nûmeck váleãn kfiíï udûlovan za zvlá tní zásluhy a stateãnost. Je sporné, zda samotnou vlajku císafiského Nûmecka lze povaïovat za symbol rasismu. Ve spojení s fií skou váleãnou vlajkou v ak jiï jde o zástupnou propagaci fa ismu a nacismu. Jde o kombinaci pouïívanou neonacisty. Typick m nápisem na fiadû symbolû, pou- Ïívan ch pfiíznivci hnutí skinheads je White Power v pfiekladu Bílá síla. Samotn nápis proklamuje ãistotu a nadfiazenost bílé rasy nad ostatními a je rasisticky zamûfien. / 62 / / 63 /

13 Pfiíznivci hnutí skinheads v ak mohou pouïívat i dal í reálie hitlerovského Nûmecka jako jsou rûzné odznaky, zástavy, vyznamenání apod., které jsou vcelku volnû dostupné ve staroïitnostech, na burzách nebo jin ch místech, v neposlední fiadû si tyto zástupné znaky fa ismu a nacismu prodávají sami stoupenci hnutí skinheads mezi s sebou. V ukázce jsou uvedeny nejbûïnûj í reálie pouïívané rûzn mi sluïbami a vojensk mi sloïkami nûmecké armády za druhé svûtové války. Levá zástava je vlastní standartou Adolfa Hitlera. Prav prapor byl znakem í - ské pracovní sluïby. Zatímco standarta vûdce není v âeské republice pfiíznivci hnutí skinheads pouïívána, druh prapor je vyuïíván v hnutí skinheads zejména proto, Ïe jeho v znam není vefiejnosti pfiíli znám. Identifikovat jej dokáïí jiï jen star í obãané, ktefií proïili druhou svûtovou válku. Jde v ak o prapor symbolizující fa ismus. Tato sada pûti trojúhelníkov ch odznakû nebo ná ivek, byla no ena funkcionáfiikami NSDAP a znamenala jejich zafiazení v organizaci. Konkrétnû uvedené znaky byly znaky pfiíslu nosti k politické stranû NSDAP, které nosily Ïeny zafiazené do rûzné úrovnû funkcí v této stranû. Souãástí tûchto odznakû byly kosodélníkové (mírnû ze ikmené) v loïky, na kter ch bylo hodnostní oznaãení. / 64 / / 65 /

14 Své zástupné znaky mûla i tzv. Hitlerova mládeï (Hitlerjugend). Na následujících obrázcích jsou nejtypiãtûj í znaky a odznaky, které byly pouïívány Hitlerovou mládeïí. ada z nich se vyskytuje i v hnutí skinheads a rovnûï je lze koupit na rûzn ch burzách, ve staroïitnostech apod. Velmi ãasto se u pfiíznivcû hnutí skinheads setkáváme s odznaky a symboly typick mi pro NSDAP nositelku ãistoty rasy, fa istické diktatury a dal ích nacionalistick ch idejí. Sieg rune zakonãená ipkou byl odznakem zpravodajské sluïby SA. âerná ipka s ãerven m olemováním byl klasick m runov m znakem (Tyr-rune) neonacismu. Na pravém obrázku dominují opût runové symboly, které oznaãovaly pfiíslu nost k NS- DAP (souãasnû kaïd, kdo byl nositelem tohoto oznaãení byl povaïován za osobu rasovû ãistou). / 66 / / 67 /

15 BûÏnû se mezi mládeïí a zejména mezi pfiíznivci hnutí skinheads vyskytují rûzné medaile nebo vyznamenání udûlované za vûrnost vûdci, za stateãnost apod. NejbûÏnûj í z nich jsou uvedeny na následujícím obrázku. Prsten, kter byl udûlován pfiíslu níkûm SS jednotek jako projev lásky a dûvûry Himmlera i samotného VÛdce. / 68 / / 69 /

Symbolika kategorie B

Symbolika kategorie B Symbolika kategorie B Tato kategorie zástupn ch znakû je typická pro svûj latentní rasov motiv. Zpravidla jsou vyuïívány historické motivy keltské kultury, symbolika uïívaná Kelty, nebo rûzn ch podob runového

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 4 červen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Symbolika ultrapravicových hnutí Od počátku své existence využívají rasističtí skinheads široké spektrum

Více

Extremismus jako riziko

Extremismus jako riziko Extremismus jako riziko LEDEN 18. 1. 1941 první transport plzeňských Židů do koncentračního tábora. Možnosti antisemitských demonstrací.1 27. 1. Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti

Více

Neonacismus v Èeské republice

Neonacismus v Èeské republice Neonacistické organizace Neonacistická větev skinheadského hnutí se v České republice vyprofilovala nedlouho po sametové revoluci. Již za totality zde existovalo několik desítek skinheadů, ti však byli

Více

Holandští domácí nacisté NACISTÉ V ZAHRANIČÍ

Holandští domácí nacisté NACISTÉ V ZAHRANIČÍ NACISTÉ V ZAHRANIČÍ Nahoře: Sudetoněmecká vlastenecká fronta (Sudetendeutsche Heimatfront) byla založena v říjnu 1933 Konrádem Henleinem. V roce 1935 byla přejmenována na Sudetoněmeckou stranu (Sudetendeutsche

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy JANA PILÍKOVÁ V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední školy KELTSKÁ

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka2_fin.qxd 7.4.2006 14:06 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 2 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 11. P o k y n obecné povahy

Více

Úvod do problematiky extremismu

Úvod do problematiky extremismu Úvod do problematiky extremismu Pøíruèka pro pedagogy DAVID LEBEDA Úvod do problematiky extremismu font-style:normal;color:grey;font-family:verdana,geneva,kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-varia

Více

Extremistická symbolika a její postih

Extremistická symbolika a její postih Extremistická symbolika a její postih Autor: Petr Černý Email: The article describes the concept of democratic state s protection in relation to the sanctions against the persons who use the extremist

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 3793/2007-0000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 203 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemûdûlství âr â.j.: 37193/2007-10000 PRAVIDLA, KTER MI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA âr NA OBDOBÍ 2007 2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

Extremismus v české společnosti

Extremismus v české společnosti Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Extremismus v české společnosti Barbora Klustová Bakalářská práce 2008 Poděkování Zde bych chtěla poděkovat doc. PhDr. Jadwize Šanderové, CSc. za odborné vedení,

Více

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Od pradávna lidé využívají symbolů pro vyjádření názorů, postojů, nálady, jako symbol příslušnosti ke skupině, projev přátelství nebo nepřátelství.

Více

Strana 925 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA H. Imisní studie. DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI TùNÍ OVZDU Í

Strana 925 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA H. Imisní studie. DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI TùNÍ OVZDU Í pfiíloha H 925-1046 29.3.2005 16:31 Stránka 925 Strana 925 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 P ÍLOHA H Imisní studie DRUH A POSOUZENÍ ZNEâI TùNÍ OVZDU Í 1. ÚVOD Imisní studie

Více

TÉMA MùSÍCE. A jak je to u vás doma? Kočka v posteli?

TÉMA MùSÍCE. A jak je to u vás doma? Kočka v posteli? A jak je to u vás doma? Kočka v posteli? Pro jednoho je to symbolem útulného poleïení, druhému z takové pfiedstavy vstávají v echny vlasy na hlavû. Koãky v posteli? V této otázce se názory rozcházejí.

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 3 květen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Změny v image českých neonacistů Čeští rasističtí skinheads a neonacisté si vytvářejí svou svébytnou

Více

Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Detoxikaãní balíãek bioharmoni Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali

Více

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05

obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 obálka zvût ená 22.9.2005 17:38 Stránka 1 2005 ÎENY &MUÎI v datech ISBN 80-250-1092-9 Vydalo v záfií 2005 KÓD PUBLIKACE: 1415-05 R_obálka âsú 2005 28.9.2005 23:00 Stránka a ublikace Îeny a muïi v datech

Více

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA V eobecné pojistné podmínky EU 2141/1/E V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 V eobecné pojistné podmínky poji tûní majetku pro pfiípad po kození nebo zniãení

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 2 ROâNÍK 17 BlíÏí se konec druhého roku volebního období a je tfieba zaãít rekapitulovat, co se svazu podafiilo splnit a co je v plánu na roky následující. Sjezd schválil program svazu na léta 2004

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Jan Dočkal, David Lebeda 2013 1988 vznik skupiny Orlík (po koncertech docházelo k násilnostiem 1992

Více

kolská soustava âeské republiky

kolská soustava âeské republiky kolská soustava âeské republiky Základní údaje o zemi Obyvatelstvo: 10,2 milionu Rozloha: 7 4 km 2 Hustota obyvatelstva: 130 obyvatel na km 2 HDP na obyvatele: 13 300 EUR (01) Struktura zamûstnanosti:

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním

Ragdoll. D obr vztah k lidem je rozhodnû jedním Kalifornská koãka s maskou Ragdollové dokáïou nadchnout srdce kaïdého milovníka polodlouhosrst ch koãek. Nejen proto, Ïe jejich hustá srst se jedineãnû vlní, kdyï se tato elegantní koãka pohybuje... Navíc

Více

v Indii, se často objevovala právě svastika.

v Indii, se často objevovala právě svastika. Nahoře: Ve 30. letech, než si nacisté začali vojensky podmaňovat evropské země, existovaly spolky pěstující německo-americké a německo-anglické přátelství. Jejich úkolem bylo podporovat styky s anglicky

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus Nacismus www.moderni-dejiny.cz Nástup nacismu v Německu následky světové hospodářské krize 1932 na 6 mil nezaměstnaných, výroba snížena o 41 % situace vhodná

Více

âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán

âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán âeská republika, Ministerstvo pro místní rozvoj 2004>2006 Národní rozvojov plán Národní rozvojov plán Redakãní uzávûrka: bfiezen 2003 Zpracoval: kolektiv pracovníkû odboru integrace a strukturálních fondû,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA. ALŽBĚTA CENKOVÁ VI. ročník DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA. ALŽBĚTA CENKOVÁ VI. ročník DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA ALŽBĚTA CENKOVÁ VI. ročník DIPLOMOVÁ PRÁCE KONTROVERZNÍ SYMBOLY Vnímání a chápání symbolů mladými lidmi Vedoucí práce: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D. PRAHA

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Doručeno dne: 16. 6. 2015 Číslo jednací 2T 43/2012-10 146 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud Brno-venkov rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Lenky Nekudové a přísedících

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 19 Kdo z vás se dûkladnû zamyslel nad tím, Ïe aãkoli mu stále roste plat, za svoje pfiíjmy si kupuje stále stejné mnoïství zboïí? PovaÏujete nepfietrïitû rostoucí ceny za samozfiejmost,

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. - politické, sociální a kulturní důsledky

DĚJEPIS 9. ROČNÍK DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. - politické, sociální a kulturní důsledky Žák vysvětlí příčiny, které vedly ke vzniku válečného konfliktu, na vybraných příkladech demonstruje zneužití techniky ve válce a jeho důsledky rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů, charakterizuje

Více

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup.

Je to, jako byste mûli t m kontrolorû kvality prohlíïejících a schvalujících kaïd Vá dokument ihned po jeho naskenování. www.dicomgroup. Chápeme Vá poïadavek - pofiídit elektronicky dokumenty a data rozhodující pro Va e kaïdodenní operace co moïná nejrychleji a nepfiesnûji. âím lep í a kvalitnûj í zobrazení získáte ze svého skenování, tím

Více

Okresní státní zastupitelství Brno-venkov Polní 41, 608 03 Brno

Okresní státní zastupitelství Brno-venkov Polní 41, 608 03 Brno Doručeno dne: 27. 11. 2012 Okresní státní zastupitelství Brno-venkov Polní 41, 608 03 Brno Okresní soud ZT 280/2009-1511 Brno-venkov O B Ž A L O B A Státní zástupce Okresního státního zastupitelství Brno-venkov

Více

NĚMECKÉ INSIGNIE ÚPLNÝ PRŮVODCE NĚMECKÝMI NACISTICKÝMI INSIGNIEMI Z OBDOBÍ TŘETÍ ŘÍŠE. URČENO PRO MUZEA, SBĚRATELE A ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY.

NĚMECKÉ INSIGNIE ÚPLNÝ PRŮVODCE NĚMECKÝMI NACISTICKÝMI INSIGNIEMI Z OBDOBÍ TŘETÍ ŘÍŠE. URČENO PRO MUZEA, SBĚRATELE A ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY. NĚMECKÉ INSIGNIE ÚPLNÝ PRŮVODCE NĚMECKÝMI NACISTICKÝMI INSIGNIEMI Z OBDOBÍ TŘETÍ ŘÍŠE. URČENO PRO MUZEA, SBĚRATELE A ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY. Symbolem SS se stala umrlčí lebka podložena zkříženými hnáty,

Více

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9

Obsah. Na e vize 3. Profil spoleãnosti 3. Základní údaje o spoleãnosti 5. Slovo úvodem 6. Základní ukazatele 8. Strategie spoleãnosti 9 w w w. r m s y s t e m. c z V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Obsah Na e vize 3 Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Slovo úvodem 6 Základní ukazatele 8 Strategie spoleãnosti 9 2 Zpráva

Více

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky

OBSAH Svíãky Materiály Nástroje a pomûcky Voskové a parafínové svíãky Gelové svíãky OBSAH Svíãky 4 Materiály 6 Nástroje a pomûcky 10 Voskové a parafínové svíãky 13 Stáãené svíãky 13 TaÏené svíãky 15 Kroucené svíãky 18 Svíãky odlévané do forem 19 V roba papírové formy 21 V roba sádrové

Více

Altermedia český zpravodajský server přinášející informace ultrapravicového charakteru.

Altermedia český zpravodajský server přinášející informace ultrapravicového charakteru. Slovníček pojmů Ahnenerbe (něm. Dědictví předků) neonacistická organizace působící v ČR od roku 1999. Ideové zázemí českého neonacismu budovala s využitím germánské mytologie. V současnosti se zabývá hlavně

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 7 ROâNÍK 19 Ministr práce zahájil pfiípravu vûcné novely zákoníku práce ustanovením expertního panelu vedeného JUDr. Petrem Bezou kou, PhD. ze Západoãeské univerzity PlzeÀ. Vzhledem k tomu, Ïe pod

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 6-7 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 10 2004 Projekty pûstební a tûïební ãinnosti Strategie pouïití krytokofienn ch sazenic V kon funkce odborného lesního hospodáfie Ke stinnosti jedle otázky zûstávají

Více

Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200

Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200 Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200 Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200 Univerzální pouïití, jednoduchá montáï, spolehlivá funkce Jako v konn elektrohydraulick, plnû automatick pohon kfiídel

Více

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA Sazebník EU 9033/1/E MedUNIQA Zdravotní poji tûní - MedUNIQA Obecné informace o systému zdravotnictví v âr V daje na zdravotnictví v âr v roce 2007 ãinily cca 220 mld. Kã. âr má s 87% jeden z nejvy ích

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty BULLETIN o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice číslo 2 duben 2008 Téma bulletinu Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty Za neonacistické sdružení označujeme takové subjekty, které

Více

VZESTUP KRAJNÍ PRAVICE V EVROPĚ

VZESTUP KRAJNÍ PRAVICE V EVROPĚ VZESTUP KRAJNÍ PRAVICE V EVROPĚ Mgr. Jan Charvát Ph.D. et M.A. IPS FSV UK Krajní pravice Nejasná definice Kombinace: - Nacionalismus - Autoritářství Lze kombinovat s: - Populismus (Populistická krajní

Více

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Jan Dočkal 2015 Extremismus Jakákoli ideologie či politické uskupení nepřátelské demokracii a ústavě.

Více

Jednou z investiãních priorit v novém roce je pokraãovat v opravû zámku

Jednou z investiãních priorit v novém roce je pokraãovat v opravû zámku 1/2005 Z OBSAHU âísla Kolik zaplatíme za komunální odpad v novém roce? strana 5 Ne kaïdému se líbí ãervená stfie ní krytina, která nekoresponduje s ãernou barvou samotné vûïe zámku Jednou z prioritních

Více

zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie.

zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie. D T a j e m s t v í m a g i e d Ve stále materialističtější společnosti mnozí z nás zapomněli na prosté radosti přírody a přírodní magie. Když dnes někomu řeknete, že se zajímáte o magii, zpravidla zareaguje

Více

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková)

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) OBSAH Úvod 4 Materiály 6 Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) 8 Rozkvetlé vûtviãky 9 Narcisy 11 Chryzantémy 12 RÛÏe 14 Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) 16 Vystfiihované kvûty

Více

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48 OBSAH Úvod 4 Náfiadí a pomûcky 6 Síto a dfievûn rám 8 Materiál 9 Pfiíprava papírové hmoty 10 âerpání 12 Su ení 15 Lití 17 Zdoben papír 19 Barvy 20 Pfiírodní barviva 22 Struktury a pfiísady 24 Otisky 27

Více

11/ Pfiíroda a krajina

11/ Pfiíroda a krajina Krajina není Jifií Sádlo na jedné ze sv ch pfiedná ek na téma krajina jako interpretovan text fiekl, Ïe ve keré povídání na toto téma lze shrnout jedinou tezí, totiï krajina je. Podobná teze tûïko mûïe

Více

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást - UCZ/B/10

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást - UCZ/B/10 dne uzavfiení pojistné smlouvy. Dnem doruãení v povûdi poãíná bûïet osmidenní v povûdní lhûta, jejímï uplynutím poji tûní zaniká. 6.2.3. Pojistitel nebo pojistník mohou poji tûní vypovûdût do 3 mûsícû

Více

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13

PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 OBSAH Úvod 2 PROSTUPNÉ BYDLENÍ 4 1. stupeà azylové bydlení 5 2. stupeà ubytovny 8 3. stupeà nájemní byty 12 Kontakt k prostupnému bydlení 13 STARTOVACÍ BYTY 14 Kontakt k startovacím bytûm 14 MùSTSKÉ BYTY

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní

Více

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46

OBSAH. Náhrdelníky s ornamenty 41 Náhrdelník a náu nice s kytiãkami 42 Náhrdelník paví oka 44 Náhrdelník s kameny 46 OBSAH Úvod 5 Materiál 6 Povrchové úpravy 8 Náfiadí 9 Základy techniky 11 Oh bání drátu 11 Stáãení drátû 14 Ploché spirály 15 PruÏinové spirály 16 típané krouïky 18 Drátûné korálky 19 Nastavování a zaãi

Více

Smlouva mandátní a smlouva komisionářská

Smlouva mandátní a smlouva komisionářská DAŇ Z PŘÍJMŮ REKODIFIKACE PRÁVO PODNIKÁNÍ JUDIKATURA Dopady NOZ do zdaňování nemovitých věcí v roce 2014 Rekodifikace soukromého práva od 1. 1. 2014 Smlouva mandátní a smlouva komisionářská Dopady pravidla

Více

EUR 093 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

EUR 093 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE EUR 093 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 EUR 093 DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend. UÎIVATELSKÁ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis Obsahem předmětu Dějepis je poznání historie v takové míře, aby náš žák vnímal kořeny společenských

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 6 ROâNÍK 19 Proã stávkovalo skoro 300 000 zamûstnancû a dal- ích více neï 600 000 hodinovou v straïnou stávku podporovalo? Proti nespravedlivé daàové reformû, která chud m bere a bohat m dává, proti

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

Smluvní ujednání cestovního poji tûní TURISTA (pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.)

Smluvní ujednání cestovního poji tûní TURISTA (pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.) Smluvní ujednání cestovního poji tûní TURISTA (pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.) Úvodní ustanovení Poji tûní TURISTA se fiídí V eobecn mi pojistn mi podmínkami pro cestovní poji tûní VPPCP 07 (dále jen

Více

165 167 169 182 2005 183 O

165 167 169 182 2005 183 O OBSAH Pfiedmluva 7 Úvod 9 Slovník A Z 19 Seznam zkratek 165 Literatura 167 VídeÀská úmluva o diplomatick ch stycích 169 Mezinárodní organizace se sídlem v âr nebo s kanceláfií na území âr, které mají diplomatick

Více

B2100 UÏivatelsk manuál

B2100 UÏivatelsk manuál B2100 UÏivatelsk manuál â E S K Y SLOVENSKY ENGLISH B2100 UÏivatelsk manuál P eãtûte si tento návod pozornû p ed pouïíváním svého mobilního telefonu. Návod si nechejte pro p ípad pot eby do nûj nahlédnout

Více

3. Geomancie a rozvrïení mûsta

3. Geomancie a rozvrïení mûsta 3. Geomancie a rozvrïení mûsta Budovy v âínû vût inou nestojí samostatnû, n brï b vají soustfiedûny kolem ãtvercového nebo obdélníkového dvora. Mají obdélníkov pûdorys a dovnitfi do dvora hledí del í,

Více

Jan Gemrot /1983/ 2002 2008 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana) www.jangemrot.

Jan Gemrot /1983/ 2002 2008 Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana) www.jangemrot. Hlavní ideovou linii výstavního projektu, který představuje díla předních umělců mladší a střední generace, lze sumarizovat do hesel česká státnost, národní identita, hrdost a uvědomění, vlastenectví.

Více

Skonãení pracovního pomûru

Skonãení pracovního pomûru KAPITOLA IV Skonãení pracovního pomûru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

POUTNÍ MÍSTO VELEHRAD

POUTNÍ MÍSTO VELEHRAD IOP pod lupou Číslo 12 I prosinec I 2011 Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu Víte, že 24. listopadu 2011 bylo z 8052 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7184 vybráno

Více

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí rámcový koncept. Příloha č. 19 Příslušnost k subkulturám

CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí rámcový koncept. Příloha č. 19 Příslušnost k subkulturám CO DĚLAT, KDYŽ INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí rámcový koncept Příloha č. 19 Příslušnost k subkulturám Autor: PhDr. David Heider Typ rizikového chování Východiska Subkultury jsou

Více

13. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

13. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 13. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Zaãala zima a blíïí se konec roku 2007 a tím i bilancování uplynulého roku a stanovení plánû na dal

Více

Několik poznámek ke zdanění derivátů Jan Čapek, Tereza Růžičková. Nad daňovými benefity v roce 2013 Lubomír Janoušek

Několik poznámek ke zdanění derivátů Jan Čapek, Tereza Růžičková. Nad daňovými benefity v roce 2013 Lubomír Janoušek ODBORNÝ DAŇOVÝ ČASOPIS DaÀov 4 2013 EXPERT Několik poznámek ke zdanění derivátů Jan Čapek, Tereza Růžičková Nad daňovými benefity v roce 2013 Lubomír Janoušek Nová právní úprava nestátních neziskových

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Současná civilizace je ohrožena řadou nebezpečí Za některé si lidstvo díky svému chování a vývoji společnosti může samo,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz T omá Durdík ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE âesk CH HRADÒ DODATKY Nakladatelství Libri Praha 2002 Rukopis této knihy vznikl za podpory grantového projektu

Více

UCZ/N/10. V eobecné pojistné podmínky. pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na území âr - zvlá tní ãást -

UCZ/N/10. V eobecné pojistné podmínky. pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na území âr - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na

Více

1.1 Bezpeãnost. 1.1 Bezpeãnost ÚVOD. Pozn. Pozn.

1.1 Bezpeãnost. 1.1 Bezpeãnost ÚVOD. Pozn. Pozn. ÚVOD 1 1.1 Bezpeãnost Regulátor je chránûn ve shodû s tfiídou II IEC 48 a VDE 0411. Pamatujte si, Ïe regulátor nemá Ïádn vypínaã. Bude v provozu ihned, jakmile jej pfiipojíte ke zdroji. Pozn. Regulátor

Více

8. Pseudokrasové jeskynû

8. Pseudokrasové jeskynû 8. Pseudokrasové jeskynû Úvod Pfiehled jeskyní Moravskoslezské Beskydy - Radho Èská hornatina Host nsko-vsetínská hornatina - Vsetínské vrchy Host nské vrchy Vizovická vrchovina - Komonecká hornatina Javorníky

Více

České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy)

České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy) České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy) Miroslav Mareš a kol. Analýza pro Ministerstvo vnitra České republiky Odbor bezpečnostní politiky Brno 2011 1 Obsah: 1. Úvod 3 2. Sociální a politické

Více

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky

VOLVO BLUE KONTRAKT. Nejãastûj í otázky Nejãastûj í otázky Zahrnuje Volvo Blue kontrakt i servis systému vstfiikování AdBlue? Servisní ãinnost, která je spojena s údrïbou systému vstfiikování AdBlue, tzn. práce, materiál a ãi tûní nádrïe, je

Více

5. VZORKY. Obsah. 5.1 Vzorky 5. VZORKY 52

5. VZORKY. Obsah. 5.1 Vzorky 5. VZORKY 52 5. VZORKY Obsah 5. VZORKY 52 OBSAH 52 5.1 VZORKY 52 5.1.1 ZVĚTŠENÍ A ZMENŠENÍ ROZLIŠENÍ 54 5.1.2 TISK GRAFU 54 5.1.3 PŘIDÁNÍ HODNOTY DO GRAFU 55 5.1.4 ODSTRANĚNÍ HODNOTY Z GRAFU 55 5.1.5 NASTAVENÍ ROZSAHU

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je vzdělávací

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech náhrady kody

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech náhrady kody P EHLED JUDIKATURY ve vûcech náhrady kody Pfiedmluva... 15 I. Obecná odpovûdnost podle obãanského zákoníku; spoleãná ustanovení 1. Obecná odpovûdnost za kodu... 17 2. Obecná odpovûdnost za kodu... 18 3.

Více

Vývoj pravicového extremismu v ČR

Vývoj pravicového extremismu v ČR Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vývoj pravicového extremismu v ČR Eva Čechová Katedra Sociální práce Vedoucí: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. Studijní program: Sociální

Více

...skauting pro život. grafický manuál JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR

...skauting pro život. grafický manuál JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR ...skauting pro život grafický manuál JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR obsah úvodem znak organizace 3 doplňkové znaky a vlajka 4 logotyp organizace 5 barevnost 6 typografie 7 vizuální styl 8 hlavičkové papíry

Více

Dovoz a v voz zboïí po 1. 1. 2009 vãetnû zmûn platn ch od 1. 12. 2008

Dovoz a v voz zboïí po 1. 1. 2009 vãetnû zmûn platn ch od 1. 12. 2008 OZ A VÝVOZ ZBOŽÍ PO 1. 1. 2009 VČETNĚ ZMĚN PLATNÝCH str. 1 III Dovoz a v voz zboïí po 1. 1. 2009 vãetnû zmûn platn ch od 1. 12. 2008 Bc. Jana Nesrstová 3, 47, 48, 48a, pfiíloha ã. 1 a 2 zákona ã. 235/2004

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

PORTRÉT PLEMENE. NejnûÏnûj í poku ení z koãiãího svûta

PORTRÉT PLEMENE. NejnûÏnûj í poku ení z koãiãího svûta NejnûÏnûj í poku ení z koãiãího svûta íká se o nich, Ïe spolehlivû vyvolávají závislost. A skuteãnû, jen málokdo odolá opojné kráse huàat ch birmiãek. Svaté birmy pfiedou obzvlá È hluboce a blaïenû. NemÀoukají

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

MAS LABSKÉ SKÁLY. MÁME TOHO HODNù ZA SEBOU, a doufáme, Ïe rovnûï hodnû pfied sebou

MAS LABSKÉ SKÁLY. MÁME TOHO HODNù ZA SEBOU, a doufáme, Ïe rovnûï hodnû pfied sebou MAS LABSKÉ SKÁLY VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU REALIZACE SPL LABSKÉ SKÁLY HRAJÍ PRIM âervenec 2013 NEPRODEJNÉ MÁME TOHO HODNù ZA SEBOU, a doufáme, Ïe rovnûï hodnû pfied sebou KdyÏ se podíváme na nová hfii tû,

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi.

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi. Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé, dovoluji se na vás obrátit s pozváním k účasti na 8. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2010, která se bude konat ve dnech 16. a 17. dubna 2010 v Hradci

Více

Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 3/2008,

Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 3/2008, Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 3/2008, o městských symbolech a jejich užívání Zastupitelstvo města Hlinska vydává dne 10. prosince 2008 v souladu s ustanoveními 34a a 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více