Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/ / /vls Dvůr Králové nad Labem 27. srpna 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Lenka Valášková, tel.: Účastníci řízení: Žadatel (stavebník): Karel Kühnel, nar , Komárov č.p.82, Vítězná, Dvůr Králové nad Labem Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: Obec Vítězná, Vítězná č.p.123, Vítězná-Kocléřov Ostatní účastníci řízení: Anna Kühnelová, nar , Komárov č.p.29, Vítězná, Dvůr Králové nad Labem Obec Vítězná, Vítězná č.p.123, Vítězná-Kocléřov Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ , Kutnohorská č.p.59, Plačice, Hradec Králové 4 Telefónica Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou č.p.2/266, Praha 4 ČEZ Distribuce, a. s., IČ , Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 R O ZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Karel Kühnel, nar , bytem Komárov č.p.82, Vítězná, Dvůr Králové nad Labem, podal dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a dne žádost o stavební povolení pro stavbu: zastřešené stání zemědělské techniky na pozemku: stavební parcela číslo (dále jen st.p.č. ) 309 v katastrálním území Komárov u Dvora Králové. Uvedenými dny byla zahájena řízení o žádostech. Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), jako místně příslušný stavební úřad dle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), a dle ustanovení 84 odst. 1 stavebního zákona příslušný k územnímu rozhodnutí, v souladu s ustanovením 78 odst. 1 stavebního zákona a ustanovením 140 správního řádu posoudil záměr žadatele a přezkoumal žádosti a připojené podklady ve spojeném územním a stavebním řízení dle ustanovení 90 a 111 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního jednání spojeného s ohledáním na místě vydává:

2 I. dle ustanovení 79 a 92 stavebního zákona a ustanovení 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, územní rozhodnutí o umístění stavby zastřešené stání zemědělské techniky, na pozemku: st.p.č. 309 (druh pozemků dle katastru nemovitostí zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště) v katastrálním území Komárov u Dvora Králové. Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba zastřešeného stání zemědělské techniky bude umístěna na pozemku st.p.č. 309, ve vzdálenosti 7 m od hranice s pozemkem pozemková parcela číslo (dále jen p.p.č. ) 1905/2 a ve vzdálenosti 11,5 m od hranice s pozemkem p.p.č vše v katastrálním území Komárov u Dvora Králové tak, jak je zakresleno a okótováno koordinační situaci stavby v měřítku 1:1000, která je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby (dále jen PD ), kterou vypracoval Petr Cerman, autorizovaný technik pro pozemní stavby, ČKAIT , a Ing. Pavel Šáfer, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT Stavba zastřešeného stání zemědělské techniky bude nepodsklepená přízemní ocelová hala opláštěná vlnitým pozinkovaným plechem. Zastřešení je navrženo sedlovou střechou o výšce v hřebeni cca 4,6 m (vztaženo k ± 0,000, úroveň podlahové kce stavby), krytina z vlnitého pozinkovaného plechu. Stavba o půdorysných rozměrech 15 m x 6 m nebude napojena na sítě technické infrastruktury. Sjezd ke stavbě je stávající. 3. Stavba dále obsahuje vsakovací jímku o půdorysných rozměrech 1 m x 1,5 m a hloubce 1,5 m. Jímka bude umístěna na pozemku st.p.č. 309 ve vzdálenosti 1,5 m jižně od stavby zastřešeného stání. Do jímky budou kanalizačním potrubím délky 9 m sváděny dešťové vody ze střechy stavby, vše tak jak je zakresleno a okótováno koordinační situaci stavby v měřítku 1:1000, která je nedílnou součástí PD. II. dle ustanovení 115 stavebního zákona a ustanovení 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, stavební povolení pro stavbu: zastřešené stání zemědělské techniky, na pozemku: st.p.č. 309 (druh pozemků dle katastru nemovitostí zastavěná plocha a nádvoří zbořeniště)v katastrálním území Komárov u Dvora Králové. Stavba obsahuje: Jedná se o nepodsklepenou přízemní ocelovou halu zastřešenou sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 15 m x 6 m. Stavba bude založena na betonových základových pasech a patkách, ze tří stran bude ze ztraceného bednění vyzděna soklová zeď do výšky 1 m, na kterou bude osazena ocelová konstrukce haly. Hala bude opláštěna vlnitým pozinkovaným plechem. Severní stěna haly bude tvořena pěti vjezdovými vraty. Střešní konstrukce z ocelových svařovaných nosníků, krytina z vlnitého pozinkovaného plechu. Stavba nebude napojena na žádné sítě technické infrastruktury. Přístup k hale je stávajícím sjezdem z veřejné pozemní komunikace. Dešťová voda ze střechy stavby bude sváděna kanalizačním potrubím délky 9 m do vsakovací jímky půdorysných rozměrů 1m x 1,5 m, hloubky 1,5 m, umístěné ve vzdálenosti 1,5 m jižně od stavby. Č.j.: VÚP/ / /vls 2

3 Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena dle PD ověřené stavebním úřadem ve spojeném územním a stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Pro uskutečnění stavby se jako stavební pozemek určuje pozemek st.p.č. 309, nezastavěná část pozemku st.p.č. 309 se spolu se severní částí pozemku p.p.č. 1824, určuje pro zařízení staveniště, vše v katastrálním území Komárov u Dvora Králové tak, jak je zakresleno ve výkrese E2 celková situace stavby, který je nedílnou součástí PD. 3. Před zahájením stavby zajistí stavebník (zhotovitel stavby) vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledek vytyčení musí být úředně ověřen oprávněným zeměměřickým inženýrem. 4. Stavba bude prováděna dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních předpisů. 5. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 6. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 7. Stavebník je ve smyslu 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, popřípadě oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. 8. Dojde-li k archeologickému nálezu, mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník ve smyslu 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu. 9. Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník (zhotovitel stavby) odborné vytyčení sítí technického vybavení u jejich vlastníků správců. Pracovníci, kteří budou provádět zemní výkopové a stavební práce budou před jejich realizací seznámeni s polohou podzemních sítí technického vybavení včetně jejich ochranných pásem. 10. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech sítí technického vybavení stanovené normovými hodnotami. 11. Provádění stavby musí vyhovovat zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákonu č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 12. Při provádění stavby budou zabezpečeny požadavky podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů a dále požadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Č.j.: VÚP/ / /vls 3

4 13. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Dále budou dodrženy příslušné normové hodnoty. 14. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (Odpady ze stavby musí být zejména řádně tříděny a odstraněny v zařízení k tomuto účelu určeném. K využití nebo k odstranění odpadů může být smluvně zajištěna jen osoba oprávněná dle zákona o odpadech.) 15. V průběhu stavby je stavebník (zhotovitel stavby) povinen udržovat pořádek na stavbě a v jejím okolí, zejména pak na přístupových komunikacích. V případě jakéhokoli jejich znečištění je povinen toto na vlastní náklady ihned odstranit. 16. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek stavba povolena. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby. 17. Po dobu stavby je zhotovitel stavby povinen řádně vést stavební deník. 18. Stavební úřad nevyžaduje provádět průběžné kontrolní prohlídky stavby. V případě potřeby bude na žádost stavebníka kontrolní prohlídka stavebním úřadem provedena. 19. Před dokončením stavby (zahájením užívání) je stavebník dle ustanovení 120 stavebního zákona povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby a to nejméně 30 dní předem. Oznámení o užívání stavby stavebník doloží náležitostmi dle ustanovení 121 stavebního zákona, oznámení bude podáno na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 prováděcí vyhlášky. Účastníkem řízení dle ustanovení 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je Karel Kühnel, nar , bytem Komárov č.p.82, Vítězná, Dvůr Králové nad Labem. Rozhodnutí o námitkách: Námitky účastníků řízení nebyly v průběhu územního řízení uplatněny. Námitky účastníků řízení nebyly v průběhu stavebního řízení uplatněny. Odůvodnění: Karel Kühnel, nar , bytem Komárov č.p.82, Vítězná, Dvůr Králové nad Labem, podal dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a dne žádost o stavební povolení pro stavbu: zastřešené stání zemědělské techniky, na pozemku: stavební parcela číslo (dále jen st.p.č. ) 309 v katastrálním území Komárov u Dvora Králové. Uvedenými dny byla zahájena řízení o žádostech. Stavební úřad dle ustanovení 78 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením 140 odst. 1 správního řádu; žádosti se týkají téhož předmětu, věcně spolu souvisejí a rovněž se týkají týchž účastníků řízení a povaha věci, účel řízení ani ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků řízení nebrání tomu, aby obě řízení byla spojena; usnesením ze dne vydaným pod Č.j.: VÚP/ / /vls rozhodl o spojení územního a stavebního řízení, jelikož podmínky v území jsou jednoznačné, pro území je schválen územní plán, se kterým je záměr v souladu; jedná se o plochy obytné smíšené venkovské, ve kterých jsou podmíněně přípustnou funkcí drobné služby a řemeslná činnost, doplňující funkci hlavní, nenarušující svým provozem okolí. Č.j.: VÚP/ / /vls 4

5 Stavební úřad opatřením ze dne vydaným pod Č.j.: VÚP/ / /vls oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením 85 a 109 stavebního zákona, přitom vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby vč. způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že účastníkem řízení dle ustanovení 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a současně dle ustanovení 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je jako žadatel a stavebník Karel Kühnel, nar , bytem Komárov č.p.82, Vítězná, Dvůr Králové nad Labem. Obci Vítězná, Vítězná č.p.123, Vítězná-Kocléřov, jako obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, postavení účastníka řízení přiznává stavební zákon v ustanovení 85 odst. 1 písm. b). Účastníkem řízení dle ustanovení 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jako osoba, jejíž vlastnické právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím přímo dotčeno, a současně dle ustanovení 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, jako vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno, je Anna Kühnelová, nar , Komárov č.p.29, Vítězná, Dvůr Králové nad Labem (spoluvlastník p.p.č. 1825), Obec Vítězná, Vítězná č.p.123, Vítězná-Kocléřov (vlastník p.p.č. 1905/2), Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ , se sídlem Kutnohorská č.p.59, Plačice, Hradec Králové 4 (oprávnění k hospodaření s majetkem kraje: p.p.č. 1911), Telefónica Czech Republic, a.s., IČ , se sídlem Za Brumlovkou č.p.2/266, Praha 4 (vlastník veřejné technické infrastruktury, se kterou dojde při realizaci stavby ke střetu), ČEZ Distribuce, a. s., IČ , se sídlem Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 (vlastník veřejné technické infrastruktury, uložené v předmětném pozemku; tato síť byla v průběhu řízení fyzicky vytyčena, čímž se ověřilo, že stavba je mimo ochranné pásmo sítě). Na podkladě výše uvedených skutečností jim přiznal postavení účastníka řízení. Účastníci řízení jsou uvedeni v rozdělovníku rozhodnutí. K projednání předložených žádostí ve výše uvedeném opatření nařídil stavení úřad veřejné ústní jednání na den Jednání bylo zahájeno v hodin, zúčastnila se ho Hana Kühnelová, nar , bytem Komárov č.p.82, Vítězná, Dvůr Králové nad Labem (zástupce stavebníka na podkladě doložené písemné plné moci) a Petr Valeš (pracovník Správy silnic Královéhradeckého kraje). Z řad veřejnosti se jednání nikdo nezúčastnil. O průběhu jednání byl sepsán protokol; přítomní byli seznámeni se všemi podklady pro rozhodnutí, poučeni o možnosti uplatnit své námitky, připomínky popř. důkazy pouze v souladu se stavebním zákonem a nejpozději během ústního veřejného jednání, stavební úřad konstatoval soulad předložené dokumentace stavby s výše uvedenými skutečnostmi. Současně stavební úřad ověřil splnění informační povinnosti žadatele dle ustanovení 87 odst. 2 stavebního zákona. V provedeném řízení stavební úřad posoudil a přezkoumal předložené žádosti vč. připojených podkladů zejména z hledisek uvedených v ustanovení 90 a 111 stavebního zákona, projednal je s účastníky řízení a dotčenými orgány a dospěl k závěru, že záměr žadatele (umístění stavby) vč. předložené projektové dokumentace stavby, která je úplná, přehledná a zpracována oprávněnými osobami a splňuje obecné požadavky na výstavbu; zejména požadavky mechanické odolnosti a stability konstrukcí, požární bezpečnosti, ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrany proti hluku a bezpečnosti při jejím užívání; je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu; příjezd ke stavbě je stávající, jedná se o stavbu bez napojení na sítě technické infrastruktury; s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených Č.j.: VÚP/ / /vls 5

6 orgánů podle zvláštních právních předpisů; dne bylo Městským úřadem Dvůr Králové nad Labem, odborem životního prostředí, pod č.j.: OŽP/ / /kl vydáno souhlasné koordinované závazné stanovisko na úseku vodního hospodářství, jehož součástí je vyjádření dotčeného orgánu na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa, odpadového hospodářství, památkové péče, dopravy a civilní ochrany, dne bylo pod Č.j. HSHK /2012 vydáno Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, závazné souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany; stanoviska dotčených orgánů nejsou záporná ani protichůdná, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení; námitky účastníků řízení nebyly v průběhu řízení uplatněny. Vlastnická práva stavebníka ke stavbou dotčeným pozemkům byla stavebním úřadem ověřena v katastru nemovitostí. Stavební úřad ověřil i účinky budoucího užívání stavby k povolenému účelu a dospěl k názoru, že nebudou negativně ovlivňovat okolní prostředí. Jedná se o stavbu, jejíž vlastnosti mohou budoucí uživatelé ovlivnit, tudíž dle ustanovení 122 stavebního zákona není pro užívání stavby požadován kolaudační souhlas, stavebník bude po dokončení stavby, postupovat v souladu s ustanovením 119, 120 a 121 stavebního zákona. Stavební úřad v průběhu řízení, zejména na podkladě výsledku provedeného ústního jednání spojeného s místním ohledáním a po posouzení všech předložených dokladů, neshledal důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, vyhověl proto žádostem žadatele a rozhodl ve věci způsobem uvedeným ve výrocích tohoto rozhodnutí. Poučení: I. Proti územnímu rozhodnutí se mohou účastníci územního řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení na Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ÚP a SŘ, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jenž mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle 82 odstavec 2 správního řádu). II. Proti stavebnímu povolení se mohou účastníci stavebního řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení na Krajský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ÚP a SŘ, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle 82 odstavec 2 správního řádu). V souladu s ustanovením 140 odst. 7 správního řádu má u společných rozhodnutí odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem (územní rozhodnutí) odkladný účinek i vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem (stavební povolení). Ing. Martin Rudolf vedoucí odboru výstavby a ÚP otisk úředního razítka Č.j.: VÚP/ / /vls 6

7 Příloha pro stavebníka a pro obec (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí) - ověřená projektová dokumentace - štítek stavba povolena Správní poplatek ve výši 3000 Kč stanovený dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 17/1/i sazebníku správních poplatků byl zaplacen dne Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. Vyvěšeno na úřední desce dne... Sejmuto dne... Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup): dne... Sejmuto dne... Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. Obecní úřad Vítězná tímto žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácení rozhodnutí, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu na každý list oznámení) na Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto rozhodnutí bude vyvěšeno i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Č.j.: VÚP/ / /vls 7

8 Doručí se: Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou) Karel Kühnel, Komárov č.p.82, Vítězná, Vítězná-Huntířov Obec Vítězná, Vítězná č.p.123, Vítězná-Kocléřov, DS: OVM, v83a696 Účastníci řízení (veřejná vyhláška, doporučeně do vlastních rukou) Anna Kühnelová, Komárov č.p.29, Vítězná, Dvůr Králové nad Labem Datová schránka Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská č.p.59, Plačice, Hradec Králové 4, DS: PO, 6m8k8ey Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.2/266, Praha 4, DS: PO, d79ch2h ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p.874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2, DS: PO, v95uqfy Dotčené orgány (doporučeně) MěÚ Dvůr Králové nad Labem, k rukám koordinátora (VH, OPK, OH) náměstí T.G.Masaryka č.p.38, Dvůr Králové nad Labem Obec Vítězná orgán ochrany ovzduší, Vítězná č.p.123, Vítězná-Kocléřov, DS: OVM, v83a696 Datová schránka Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábř.u Přívozu č.p.122/4, Hradec Králové 3, DS: OVM, yvfab6e a.a. Č.j.: VÚP/ / /vls 8

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad

Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad 1 Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002JC3R VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 8.3.2012, 26.3.2012 SPIS. ZNAČKA: 131 /2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP2019/2012/Ko

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Z L A T É H O R Y Stavební úřad náměstí Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory Č.J.STAV.: 577/2009-328.3 578/2009-330 VYŘIZUJE: Bc. Tomaštíková Dagmar TEL.: 584 453 064 E-MAIL: dagmar.tomastikova@zlatehory.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

ROZHODNUTÍ Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 Úřad městské části, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 odbor stavební SPIS. ZN.: P4/013715/12/OST/MATO V Praze dne 25.10.2012 Č.J.: P4/086216/12/OST/MATO Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Petřvald

Městský úřad Petřvald Městský úřad Petřvald Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Odbor výstavby a ŽP stavební úřad MUPTX002W01O VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 21.11.2012 SPIS. ZNAČKA: 631/2012/VaŽP/Ko ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚP 2295/2013 VYŘIZUJE:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 2019/2010-SÚ-Ho-8 Vyřizuje: František Horák Telefon: 546419462 E-mail: horakf@muiv.cz

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2696/2011-496/PJ Rousínov, dne 4. července 2011 Oprávněná

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012 *mujcx00dhp8x* MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/3599/SU/Ves Jičín, dne 7.2.2012 Spisová značka: Výst. 2011/32036/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

Č.j. METR 3322/2009- KuLe Vyřizuje: Kučerová Lenka V Třeboni dne 31. 8. 2009 R O Z H O D N U T Í

Č.j. METR 3322/2009- KuLe Vyřizuje: Kučerová Lenka V Třeboni dne 31. 8. 2009 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel: 384 341 219, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Č.j. METR

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY Odbor výstavby Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600270, fax. 325 614486, e-rnail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: 0027893NÝST/20

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více