Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel Fax: Myslivecké sdružení, o.s. Dolany 403, jednatel společnosti V. Pavlita IČ R O Z H O D N U T Í a veřejná vyhláška Žadatel a stavebník : Myslivecké sdružení, o.s., Dolany 403,jednatel sdružení p. V. Pavlita požádal dne o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu : Rozšíření stávající střelnice - dřevěný střelecký přístřešek na pozemku par.č. 970/3 - ostatní plocha v katastrálním území Dolany u Olomouce. Obecní úřad Dolany, odbor výstavby usnesením do spisu ze dne pod č.j. SŘ/62/2010 rozhodl v souladu s ustanovením 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( dále jen stavební zákon ), podle 140 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen správní řád ) o spojení územního a stavebního řízení. I. Odbor výstavby Obecního úřad Dolany, jako příslušný stavební úřad dle 13 a 84 stavebního zákona posoudil žádost podle 79 odst. 1 a 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení rozhodl podle 92 stavebního zákona a 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření o umístění stavby : Rozšíření stávající střelnice - dřevěný střelecký přístřešek na pozemku par.č. 970/3 - ostatní plocha v katastrálním území Dolany u Olomouce II. Odbor výstavby Obecního úřadu Dolany, přezkoumal žádost o stavební povolení a připojené podklady ve stavebním řízení podle 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona a na základě jeho výsledku rozhodl, že stavba: Rozšíření stávající střelnice - dřevěný střelecký přístřešek na pozemku par.č. 970/3 - ostatní plocha v katastrálním území Dolany u Olomouce. se podle 115 stavebního zákona povoluje. Stručný popis stavby: Přístřešek je řešen jako dřevěná konstrukce s obvodovým pláštěm z prken. Půdorysné rozměry 4, 30 x 12,00m, zastřešení sedlovou střechou o nestejném spádu. Založení přístřešku na betonových patkách 40 x 40cm, do hloubky 0,80m. Střešní krytina vlnitý plech. Výška ve hřebeni 3,75m. Odvedení dešťových vod přes dešťové svody vsakem do drenáží ve vzdálenosti 5m od objektu střelnice. Objekt není napojen na žádné inženýrské sítě - 1 -

2 K žádosti byla předložena projektová dokumentace ve třech vyhotoveních, která byla zpracována ing. Bedřichem Krejzarem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto závazné podmínky: 1. Stavba střeleckého přístřešku o půdorysných rozměrech 4,3m x 12m bude umístěna na pozemku par.č. 970/3 ostatní plocha a to ve vzdálenosti min. 1,5m od společné hranice s pozemkem par.č. 970/11 ( měřeno v nejkratší spojnici), a ve vzdálenosti cca 12,00m od společné hranice s pozemkem par.č komunikace III. třídy. Umístění je vyznačeno na situačním výkrese v měř. 1: 2000,který je součástí rozhodnutí pro žadatele. 2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, která bude předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 268/2009 Sb. a vyhl.č. 269/2009 Sb. upravující technické požadavky na stavby, o obecných technických požadavcích na využívání území a provádění staveb a příslušné technické normy. 5. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem - dle výběru žadatelem. 6. Stavebník je povinen označit stavbu přiloženým štítkem o jejím povolení. Štítek je nutno umístit na viditelném místě při vstupu na staveniště a chránit jej před povětrnostními podmínkami, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby ukončení stavby a oznámení o užívání. 7. Stavba bude dokončena do Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem. Oznámení o užívání stavby je nutné podat na předepsaném formuláři. Náležitosti žádosti včetně podkladů stanoví 11 vyhl.č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 9. Užívání stavby bez oznámení stavebnímu úřadu je nepřípustné a postihnutelné podle 178 a 180 stavebního zákona. 10. Případné škody způsobené při provádění stavby nebo při pracích souvisejících se stavbou ( např. navážením materiálu apod.) na cizím majetku je nutno nákladem investora do ukončení stavby odstranit. 11. Okolí stavby a okolní pozemky dotčené stavbou, budou do kolaudace stavby uvedeny do původního stavu. 12. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez souhlasu příslušného obecního úřadu. 13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici 40 db, nesmí být prováděny v době od do 6.00 hod. 14. Zhotovitel ( dodavatel) stavby musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora el. energie. 15. Před započetím zemních prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti. 16. Při provádění stavebních prací nesmí být ohrožen provoz na přilehlé komunikaci a případné znečištění této komunikace okamžitě odstranit vlastním nákladem. 17. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, bude nakládáno v souladu s e zákonem č. 185/2001 Sb. Doklady o likvidaci odpadů budou předloženy k oznámení užívání stavby. 18. Po celou dobu realizace stavby stavebník zajistí přístup a příjezd k okolním nemovitostem, k sítím technického vybavení a k požárním zařízením, stejně tak je nutno zachovat i přístup a příjezd mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany. Případnou uzavírku komunikace je navrhovatel povinen ohlásit mj. i na adresu Hasičského záchranného sboru OK. 19. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní prohlídky a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který byl přílohou žádosti o stavební povolení: - po dokončení hrubé stavby - před dokončením závěrečná kontrolní prohlídka - 2 -

3 Není-li v dalších podmínkách stanoveno jinak, pozbývá stavební povolení platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci,nebude stavba zahájena, dle ust. 115 odst. 4 stavebního zákona. Námitky účastníků stavebního řízení nebyly vzneseny. Odůvodnění Stavebník Myslivecké sdružení Dolany, o.s., Dolany 403 jednatel sdružení p. V. Pavlita podal dne u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a současně o spojení územního a stavební řízení na stavbu: Rozšíření stávající střelnice dřevěného přístřešku na pozemku par.č. 970/3 ostatní plocha v katastrálním území Dolany u Olomouce. K žádosti o spojené územní a stavební řízení předložil stavebník tyto doklady: - doklad prokazující jiné právo k pozemku par.č. 970/3, na němž má být stavba realizována. - Snímek katastrální mapy - Projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních v rozsahu SP - Stanovisko obce Dolany - Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady - Závazné stanovisko - souhlas s umístění stavby v ochranném pásmu lesa Vzhledem k tomu, že podmínky jsou jednoznačné, rozhodl stavební úřad v souladu s ustanovením 78 odst. 1 stavebního zákona a podle 140 správního řádu usnesením ze dne o spojení územního a stavebního řízení. Stavební úřad opatřením ze dne oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení a stanovil zákonnou lhůtu pro účastníky řízení k uplatnění námitek a připomínek a pro dotčené orgány k uplatnění závazných stanovisek. Současně nařídil ústní jednání, které se konalo dne v kanceláři stavebního úřadu, z jednání byl pořízen protokol. Žadatel vyvěsil na dobu 30 dnů, na přístupném místě, na hranici pozemku par.č. 970/3 informaci o svém záměru a že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, čímž byla splněna povinnost, vyplývající z ust. 87 odst. 2 stavebního zákona. Do okruhu účastníků územního řízení stavební úřad přizval v souladu s ust. 85 odst. 1 písm.a) a b) stavebního zákona a podle 27 správního řádu žadatele a příslušnou obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn - v tomto případě obec Dolany, která je současně vlastníkem pozemku, na němž bude stavba střelnice umístěna a realizovány a dle ustanovení 85 odst. 2 písm. a) d) - vlastníky sousedních pozemků par.č. 970/3, 1539 obec Dolany, par.č. 970/11 p. Jiří Stránský, U kovárny 26, Olomouc, a par.č Správa silnic Olomouckého kraje, stř. Olomouc, Lipenská 120. Práva těchto vlastníků k pozemkům nebo stavbám mohou být umístěním stavby přímo dotčena. Vzdálenější vlastníci pozemků nebyli do okruhu účastníků vedeného řízení přizváni, neboť jejich práva k pozemkům nebo stavbám nemohou být umístěním stavby dotčeny. V území,kde se stavba umisťuje, je vydán územní plán, proto bylo oznámení o zahájení územního řízení účastníkům řízení podle 85 odst. 2 doručeno veřejnou vyhláškou. Do okruhu účastníků stavebního řízení podle 109 odst. 1 písm.a) stavebního zákona přizval stavebníka Myslivecké sdružení Dolany 403, obec Dolany, který je současně vlastníkem pozemku, na němž bude stavba realizována a podle 109 odst. 2 písm.e) vlastníky sousedních pozemků par.č. 970/3, 1539 obec Dolany, par.č. 970/11 p. Jiří Stránský, Olomouc, U kovárny 331/26 a par.č Správa silnic OK, Lipenská 120, Olomouc, jejichž vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena. V průběhu řízení přezkoumal žádost o umístění stavby a stavební povolení z hledisek uvedených v 79 odst. 1 a 2 90 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromážděná závazná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 268/2009Sb. ve znění pozdějších a že provedením stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani přiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Z předložených podkladů, závazných stanovisek dotčených orgánů stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku

4 Poučení Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí být podle ustanovení 82 odst. 2 správního řádu podáno v potřebném počtu, tak aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Obecní úřad Dolany, odbor výstavby. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Přílohy pro stavebníka: Ověřená dokumentace a štítek bude stavebníkovi zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Rozdělovník Účastníci řízení podle 85 odst. 1 jednotlivě na doručenku: ( územního řízení) 1. Myslivecké sdružení o.s., Dolany 403, p. V. Pavlita, Dolany 54, Obec Dolany - Účastníci řízení podle 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou ( vlastníci sousedních pozemků) - Obec Dolany (par.č. 970/3, 1539) - Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, Olomouc, (par.č. 1568) - Jiří Stránský, U kovárny 331/26, Olomouc, (par.č. 970/11) - DOSS: 3. Magistrát města Olomouce, odbor ŽP, Hynaisova 10, Olomouc 4. spis Účastníci podle 109 jednotlivě na doručenku ( stavebního řízení) 1. Myslivecké sdružení o.s., Dolany 403, p. Pavlita Vojtěch, Dolany 54, Obec Dolany ( par.č. 970/3, 1539) 3.Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, Olomouc ( par.č. 1568) 4.Jiří Stránský, U kovárny 26, Olomouc, ( par.č. 970/11) DOSS: 5.Magistrát města Olomouce, odbor ŽP,Hynaisova 10, Olomouc ( vyj. ze dne 6. spis Za vydání stavebního povolení se stanoví správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích položka č. 17 odst. 1 ve výši 2.500,- Kč. Správní poplatek byl uhrazen v pokladně obecního úřadu.. Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce na obecním úřadě v Dolanech. Datum vyvěšení a sejmutí je nutno vyznačit a takto vyznačený dokument vrátit stavebnímu úřadu v Dolanech - 4 -

5 Vyvěšeno dne.. Sejmuto dne... Popis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. Oznámení o vyvěšení veřejné vyhlášky je zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ust. 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. ( správní řád) - 5 -

6 - 6 -

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-023588/2015/Kol Číslo jednací dokumentu: MMZL 050305/2015 Zlín, dne 6.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Radmila Kolaříková,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2010

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2010 Nový stavební zákon a související předpisy Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2010 Poznámky k vybraným ustanovením nového stavebního zákona a předpisů souvisejících Vybrané rozsudky soudů

Více