IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol."

Transkript

1 IEEP Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2004

2 Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková, a kol. Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) Fakulty národohospodářské, Vysoká škola ekonomická v Praze Praha 2004

3 IEEP Na přípravě publikace se autorsky podílela Ing. Dana Viktorová a studentky Vysoké školy ekonomické v Praze Kateřina Hladíková, Michaela Mastná a Petra Zlatníková. Cenné podklady a konzultace nám poskytli následující experti: Ing. Antonín Branžovský, Ing. Zdeněk Kopecký, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Název: Autor: Povodně jako průřezový problém státní politiky doc. Ing. Jiřina Jílková, CSc.; Ing. Lenka Čamrová Technická spolupráce: Vydavatel: Mgr. Jana Čamrová, Ing. Martin Doležal Místo a rok vydání: Praha, 2004 Vydání: Náklad: Rozsah: IEEP FNH, Vysoká škola ekonomická v Praze Štěpánská 18, Praha 1, ve spolupráci s IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Mařákova 292/9, Praha 6, tel.: , fax: První 300 kusů 174 stran Tisk a vazba: JDS tiskárna Praha spol. s r. o. ISBN IEEP, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku

4 Obsah English Summary... 5 Úvod... 6 I. Přehled základní legislativy a institucionálního zabezpečení povodní a protipovodňové ochrany v České republice... 8 I.1 Krizové řízení... 9 I.2 Obecná ochrana před povodněmi I.3 Územní plánování II. Analýza strategických dokumentů České republiky v souvislosti s povodněmi II.1 Strategické dokumenty vytvářené na základě rozhodnutí státních orgánů ČR II.2 Strategické dokumenty přímo iniciované požadavky EU III. Přehled dotačních titulů státní správy pro financování povodní v roce IV. Diskusní semináře IV.1 Povodně v Praze předpoklady pro efektivní krizový management IV.2 Konflikty ve využívání území v souvislosti s protipovodňovou ochranou IV.3 BUY OUT programy nový přístup k ochraně proti povodním v USA V. Vyhodnocení dotazníkového šetření obcí postižených povodněmi v roce V.1 Rámcové informace o dotazníkovém šetření V.2 Vyhodnocení a stručný komentář jednotlivých otázek V.3 Závěrečné shrnutí výsledků šetření

5 VI. Reakce soukromého sektoru na povodně Literatura Použité zkratky Informace o nositeli projektu Seznam obrázků a tabulek Obr. 1. Struktura orgánů krizového řízení v období povodní Obr. 2. Obecná struktura krizového plánu Obr. 3. Obecná struktura povodňových orgánů v období povodní Tab. 1. Dotační tituly státní správy poskytované v souvislosti s povodněmi v srpnu Obr. 4. Zdroje financování povodňových škod

6 English Summary The publication Floods Protection as a Cross-sector Problem of Government Policy summarizes outputs of a research project realized in 2003 and the beginning of The project was granted by the Czech Science Foundation and investigated by the Institute for Economic and Environmental Policy (IEEP), University of Economics, Prague, in co-operation with Charles University Environment Center. The main goal of the research project was to analyze the economic consequences of floods in the Czech Republic, especially the financing of flood recovery and flood prevention, cross-institutional operational and strategic communication etc. The publication consists of an introductory overview of the legislation and competencies of crisis and flood management and land-use planning in the CR during the extensive floods in Chapter 2 is devoted to government strategic documents that were compiled by particular ministries for the purpose of EU accession. The water and flood issue is emphasized in all the relevant documents. In chapter 3, there is a list of financial programmes and grants that were introduced by the government administration after the floods of The list was made according to our investigation and amended by officials from the Ministry of Finance. Empirical outputs of the research project are inherent in chapter 4 (transcripts of round-table discussions related to floods) and chapter 5 (a questionnaire evaluation of the reaction of small municipalities to the floods in 2002). The final chapters recapitulate society s reaction to the catastrophic floods and pose questions for future research options. During the investigation, Czech team members used much of the valuable knowledge and experiences applied within the collaborative Czech-US research project Response to Disaster: Environmental Learning and Capacity Development in the CR that has been running up to now. Therefore, we would like to thank all members of the US team for their help, especially to senior researchers JoAnn Carmin, Stacy VanDeveer and Douglas Crawford- Brown. IEEP will focus on the problem of effective flood protection in the CR in the future and welcomes any kind of co-operation. 5

7 Úvod Publikace Povodně jako průřezový problém státní politiky shrnuje výstupy stejnojmenného výzkumného projektu, který byl realizován na přelomu let za podpory Grantové Agentury ČR. Řešitelem projektu byl Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (dále jen IEEP) Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí University Karlovy. Projekt si kladl za cíl analyzovat problematiku povodní z jiného než ryze vodohospodářského pohledu, a sice zavedením ekonomických kategorií hodnocení institucionálního zabezpečení ochrany před povodněmi, financování popovodňové obnovy i obecné prevence aj. Testovaná hypotéza pro účely terénního průzkumu byla provokativně formulována takto: Velký podíl na katastrofickém rozměru a dopadech povodní měla nedostatečná koordinace mezi institucemi. Bez ohledu na míru potvrzení tohoto výroku byly v průběhu řešení projektu odhaleny četné nedostatky v existující legislativě i jejím praktickém naplňování, ale především v informovanosti a přístupu samotné veřejnosti v rámci dlouhodobé protipovodňové prevence. Hlavní smysl naší práce proto spatřujeme v současném i budoucím připomínkování realizovaných koncepčních opatření a sbližování úzce zaměřených pohledů jednotlivých resortů v rámci ochrany před povodněmi. Tento sborník obsahuje v rámci úvodních kapitol analýzu současného stavu rozdělení pravomocí mezi orgány veřejné právy v oblastech krizového managementu, řízení a prevence povodňových událostí a územního plánování ve vztahu k povodním. Tato analýza reflektuje situaci z období povodní 2002, kterým byla v rámci projektu věnována největší pozornost. Částečně jsou zahrnuty i změny na základě novelizace jednotlivých právních předpisů. Kapitola II. je věnována stručnému přehledu koncepčních vládních dokumentů, jejichž opatření přímo či nepřímo ovlivňují oblast povodňové problematiky a protipovodňové ochrany. V kapitole III. pak naleznete přehled získaných informací o dotačních titulech jednotlivých ústředních orgánů státní správy realizovaných v souvislosti s povodněmi Na tyto spíše popisné kapitoly navazují praktické výstupy samotného projektu v podobě přepisu diskusí odborných seminářů k povodňové problematice (kapitola IV.) a vyhodnocení dotazníkového šetření malých obcí postižených povodněmi (kapitola V.). Závěrečné kapitoly pak shrnují okrajově dotčenou problematiku poučení sou- 6

8 kromého sektoru (tj. reakce trhů, obyvatelstva) a obecně hodnotí vzájemnou provázanost a spolupráci jednotlivých sektorů národního hospodářství v konfrontaci s povodňovou realitou. Řadu cenných poznatků a výzkumných metod aplikovaných v rámci projektu získal autorský tým při řešení sesterského projektu česko-americké spolupráce Response to Disaster: Environmental Learning and Capacity Development in CR, především díky realizovaným výměnným stážím mezi IEEP a Massachusetts Institute of Technology. Tyto aktivity pokračují i v průběhu roku V důsledku omezeného časového rámce projektu bylo možné řadu informací a podkladů zpracovat pouze v podobě obecných přehledů. IEEP se proto na základě získaných materiálů hodlá problematice efektivní ochrany před povodněmi dále aktivně věnovat. Přivítáme jakékoliv Vaše kritické připomínky a náměty k uvedené problematice a případným dalším meziresortním diskusím. Závěrem bychom rády poděkovaly všem, kteří se na řešení projektu podíleli, ať už formou zpracování odborných podkladů, jako respondenti dotazníkového šetření nebo jako účastníci a diskutující v rámci odborných seminářů. Pouze s jejich pomocí je možné do akademického světa implementovat názory expertů a lidí z praxe, kteří mají být podle našeho názoru vyslyšeni. Děkujeme a těšíme se na další setkání a spolupráci. Jiřina Jílková a Lenka Čamrová 7

9 I. Přehled základní legislativy a institucionálního zabezpečení povodní a protipovodňové ochrany v České republice

10 V České republice můžeme legislativní a institucionální zabezpečení povodňových událostí popsat v rámci tří hlavních režimů fungování. Jedná se o: 1. Krizové řízení. 2. Ochranu proti povodním v době před a po vyhlášení krizových stavů. 3. Územní plánování v tzv. záplavových oblastech. Ačkoliv jsou tyto režimy vzájemně propojeny především na úrovni samosprávných územních celků, budou v dalším výkladu analyzovány odděleně. Kromě institucí a jejich pravomocí bude pozornost věnována i nedostatkům jednotlivých systémů, realizovaným a připravovaným změnám v souvislosti s povodňovou katastrofou ze srpna roku Úvodní kapitola vychází z větší části z paragrafových znění jednotlivých zákonů. Aby však nedocházelo k úplnému kopírování zákonných formulací, byla přijata řada zjednodušení přibližujících text běžnému čtenáři (např. zkrácené termíny, nahodilý výčet apod.) I.1 Krizové řízení Oblast krizového řízení byla v období povodní 2002 upravena následujícími právními normami, ze kterých budeme dále vycházet: Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (dále jen krizový zákon), Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Obecným principem krizového managementu je aktivace zvláštních metod řízení společnosti v období vyhlášení tzv. krizového stavu. Krizový stav je tedy nutné chápat jako právní kategorii (označující mimořádnou událost podle příslušných definic) vyhlašovanou krizovými orgány, tj. Parlamentem ČR (stav ohrožení, válečný stav), vládou ČR (nouzový stav), nebo hejtmanem kraje (stav nebezpečí). Instituce a hlavní zásady krizového řízení Orgány krizového řízení jsou instituce a útvary stanovené zákonem nebo jmenované vládou (včetně plánovacích a poradních výborů). Z této skupiny mohou být dále vyčleněny orgány řízení krizí, které se bezprostředně zabývají řešením reálných krizových situací. Tyto instituce ve stínovaném rozlišení znázorňuje Obr. 1. 9

11 Obr. 1. Struktura orgánů krizového řízení v období povodní 2002 Příprava (běžný stav) Krizové plánování Řešení krizové situace (krizový stav) Řízení krizí VLÁDA Výbor pro obranné plánování Odbor obrany a bezpečnosti Výbor pro civilní nouzové plánování Bezpečnostní rada státu Ústřední krizový štáb Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky Výbor pro zpravodajskou činnost MINISTERSTVA A JINÉ ÚSTŘEDNÍ SPRÁVNÍ ÚŘADY Resortní krizové štáby Útvary krizového řízení KRAJSKÉ ÚŘADY HEJTMAN Krizový štáb kraje Oddělení krizového řízení Bezpečnostní rada kraje OBECNÍ ÚŘADY STAROSTA Bezpečnostní rada obce Krizový štáb obce 10

12 Vláda ČR zajišťuje připravenost země na krizové situace, koordinací přípravy pověřuje konkrétní orgán. V současné době je tímto orgánem Bezpečnostní rada státu, která zabezpečuje plánovací činnost a pro vládu pravidelně zpracovává koncepční a finanční podklady řízení bezpečnosti. V případě bezprostřední hrozby krizové situace celostátního rozměru je aktivován Ústřední krizový štáb ČR (zřízený vládou) jako pracovní orgán Bezpečnostní rady státu. Jeho předsedou je pro případy vnitřních ohrožení jmenován ministr vnitra. Ministerstva a jiné ústřední správní úřady zajišťují svoji připravenost na krizové situace zřízením útvarů krizového řízení, zpracováním plánů krizových opatření a případnou aktivací krizových štábů. Těmito institucemi jsou zejména Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy a spojů aj. Zvláštní pozice je přiznána Ministerstvu vnitra, které má za úkol sjednocovat postupy jednotlivých ministerstev (i krajských úřadů) a kontrolovat jejich krizové plány. Na úrovni kraje je hlavní osobou odpovídající za připravenost územního celku na krizové události hejtman, který pro výkon této činnosti zřizuje Oddělení krizového řízení, Bezpečnostní radu kraje, a v případě ohrožení aktivuje krajský krizový štáb. Stejná struktura pravomocí je i v případě starosty na území konkrétní obce. Činnosti prováděné hejtmanem kraje a starostou obce jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti. Krizové plánování je činnost zaměřená na prevenci vzniku krizových situací. Vychází z obecných zásad a norem EU a NATO, a dále z obecně platných právních aktů, které tvoří rámec bezpečnostního systému a krizového řízení v našem státě. Jeho výsledkem jsou krizové plány hlavní dokumenty pro všechny orgány podílející se na krizovém řízení. Krizové plány se dělí na: 1. Krizové plány ústředních orgánů krizového řízení (Kanceláře prezidenta ČR, Kanceláře Senátu, Kanceláře Poslanecké sněmovny, Úřadu vlády, Nejvyššího kontrolního úřadu, Bezpečnostní informační služby, ministerstev a jiných ústředních správních úřadů); 2. Územní (regionální) krizové plány krajů a obcí 1 ; 3. Krizové plány (plány krizové připravenosti) právnických a podnikajících fyzických osob 2. 1 Obcí, které mají více než obyvatel nebo jejichž geografická poloha je v prostoru ohrožení krizovou situací a které zpracováním krizového plánu pověřil krajský úřad. 11

13 Krizový plán se zpracovává ve standardizované podobě (zpravidla písemně a v elektronické podobě) a skládá se ze základní a přílohové části. Obecná struktura krizového plánu je stanovena nařízením vlády (viz Obr. 2). 2 Právnické a podnikající fyzické osoby se podílejí na zpracování územních (regionálních) krizových plánů krajů, okresů a obcí na výzvu příslušného orgánu krizového řízení. V případě, že jde o právnické a podnikající fyzické osoby, které zajišťují plnění opatření vyplývajících z krizových plánů těchto orgánů, jsou tyto osoby dále povinny zpracovávat vlastní plán krizové připravenosti. 12

14 Obr. 2. Obecná struktura krizového plánu KRIZOVÝ PLÁN ZÁKLADNÍ ČÁST PŘÍLOHOVÁ ČÁST údaje o zpracovateli krizového plánu typové plány zvládání vybra- (název organizace, obchodní jméno atd. ných krizových situací charakteristika zpracovatele KP - řeší gestor za danou KS základní úkoly zpracovatele krizového plánu operační plán (rozpracování v oblasti: typového plánu do konkrét- - obranného plánování ních podmínek zprac. KP - civilního nouzového plánování Plán krizové komunikace - havarijního plánování Plán hospodářské mobilizace*) výčet a analýza možných hrozeb a rizik Plán nezbytných dodávek*) a jejich dopady na činnost zpracovatele KP Plán opatření hospodářské popis a zhodnocení disponibilních sil, mobilizace*) prostředků a zdrojů Vnější havarijní plán*) popis a zhodnocení indisponibilních sil, Vnitřní havarijní plán*) prostředků a zdrojů Poplachový plán IZS*) zásady pro řízení krizových situací (krize) Plán spojení, materiálně technického zabezpečení, zdravotnického zabezpečení, topografického zabezpečení, plán evakuace a případně další dokumenty, potřebné pro zvládání krizových situací*) Formalizované dokumenty - statuty, jednací řády, vzory řídících dokumentů a hlášení, předpisy, dohody o spolupráci a další pomůcky.* Poznámka: *) Zpracovává pouze ten orgán krizového řízení (organizace, instituce, právnická či fyzická osoba, které to určuje zákon nebo z rozhodnutí správního úřadu 13

15 Kromě orgánů veřejné správy jsou pro účely zvládání krizových stavů aktivovány složky Integrovaného záchranného systému ČR (dále jen IZS), tj. především Hasičský záchranný sbor ČR, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie ČR. IZS se řídí pokyny Ministerstva vnitra nebo hejtmana příslušného kraje, pokud byl vyhlášen stav nebezpečí pouze na části území ČR. Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační střediska hasičského záchranného sboru kraje (včetně ústředí pro celou ČR), které jsou usměrňovány krajským úřadem. Hasičský záchranný sbor dále plní úkoly orgánů kraje související se zabezpečením záchranných a likvidačních prací. Informační toky krizového řízení Informační toky v rámci krizového řízení zahrnují včasný, kontinuální přesun informací o průběhu samotné krize, stejně jako provádění pravidelných simulací krizových situací pro záchranné složky a školení obyvatelstva o možnosti příchodu krize. Podle uvedené legislativy jsou pro jednotlivé orgány veřejné správy a složky IZS stanoveny následující povinnosti: Ministerstvo vnitra odpovídá za fungování krizové komunikace v rámci své účelové telekomunikační sítě, do které jsou v případě krizového stavu zahrnuty orgány veřejné správy a orgány IZS, Ministerstvo vnitra provozuje informační a komunikační sítě v rámci integrovaného záchranného systému, provádí kontrolu poplachových plánů, a dále zajišťuje a provozuje jednotný systém varování obyvatelstva o charakteru ohrožení, hasičský záchranný sbor zabezpečuje varování a vyrozumění obyvatel v rámci kraje, obecní úřad zajišťuje varování obyvatel, Ministerstvo vnitra organizuje školení a další přípravu k získání zvláštní odborné způsobilosti pracovníků orgánů krizového řízení a zlepšení součinnosti složek IZS, krajský úřad zajišťuje havarijní připravenost kraje v rámci plánu IZS a ověřuje ji cvičeními, hasičský záchranný sbor kraje organizuje instruktáže a školení pro obyvatelstvo, obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravovanými záchrannými pracemi a ochranou obyvatelstva, za tímto účelem organizuje školení. 14

16 Školení obyvatelstva, jak postupovat v krizové situaci, by podle uvedených informací měly zajišťovat orgány územních samospráv ve spolupráci s hasičským záchranným sborem. Ve specifické oblasti ochrany před povodněmi mají povinnost proškolovat veřejnost i tzv. povodňové orgány (viz kapitola I.2). Finanční zabezpečení krizového řízení Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem vnitra navrhuje v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa rezervu na řešení krizových situací. Způsob použití rezervy upravuje vláda. Správní úřady (ministerstva, kraje) vyčleňují v návrhu rozpočtu na příslušný rok peníze potřebné k zajištění přípravy na krizové situace. Náklady vynaložené na krizová opatření nařízená konkrétní obcí jsou uhrazovány z obecního rozpočtu. Pojmová nevyjasněnost v rámci analyzované legislativy U používaných pojmů krizová situace, krize, krizový stav existuje v rámci jednotlivých právních předpisů terminologická neujasněnost. Všechny tři pojmy se často zaměňují, různě kombinují nebo staví do konfrontační polohy. Krizový zákon ve svém 2 jde dokonce tak daleko, že pro účely tohoto zákona pod krizovou situací rozumí mimořádnou událost (ve znění hierarchicky o stupeň nižší právní normy zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému), při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen krizové stavy ). Tato definice nejenže opomíjí hrozby společenského a sociálního charakteru, ale i tu skutečnost, že ne každá krizová situace bude pro své vyřešení (zvládnutí) vyžadovat vyhlášení krizového stavu, o mimořádné události ani nemluvě. Rovněž zavádějící je i tvrzení, že se při mimořádné události vyhlašuje krizový stav. Aktuální témata po povodních 2002 kritika a potenciál změn Aktualizované znění krizového zákona z počátku roku 2003 (č. 320/2002 Sb.) řešilo přerozdělení pravomocí zanikajících okresních úřadů a rovněž přineslo posílení pozice Hasičského záchranného sboru v rámci systému krizového řízení. Podle této novely zabezpečuje Hasičský záchranný sbor zpracování krizového plánu kraje a ukládá obcím, které určí, povinnost 15

17 rozpracovat vybrané úkoly tohoto dokumentu (tyto pravomoci byly dříve přisouzeny krajskému úřadu). V rámci odborných diskusí o efektivnosti fungování současného krizového řízení v souvislosti s povodněmi v roce 2002 označili experti za slabý článek distribuci aktuálních informací za krizové situace (tj. předpovědí ČHMÚ) pomocí hasičského záchranného sboru, která v řadě oblastí (např. i pro krizový štáb hlavního města Prahy) nefungovala. Informace o stavu a průběhu povodně přicházely od zástupců podniků Povodí, kteří se osobně účastnili zasedání krizových štábů. Myšlenka přenosu informací pomocí Hasičského záchranného sboru byla proto označena za velmi diskutabilní přesun kompetencí v rámci krizového řízení, ke kterému došlo v rámci výše zmíněné novely. Současná krizová legislativa nepočítá s významným zapojením Armády ČR do krizových situací vyplývajících z vnitřních hrozeb a rizik způsobených např. povodněmi (v rámci IZS je armáda označena jako ostatní složka, která poskytuje plánovanou pomoc na vyžádání). Stále větší důraz je pod vlivem světových trendů opět kladen na tzv. civilní ochranu dobře informovaného a proškoleného obyvatelstva pod vedením orgánů samosprávy za pomoci složek IZS. Povinnosti v rámci civilní ochrany byly v ČR oficiálně převedeny z armády pod Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, které má na starosti i příslušné vzdělávání počínaje školami, konče občany. Armádě zůstaly pouze základny civilní ochrany, které nelze v současné době na hasiče přesunout. Pro mnohé velitele krizových štábů byl však nedostatek armádních sil a techniky za povodní v roce 2002 rozčarováním. 16

18 I.2 Obecná ochrana před povodněmi Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (dále jen zákon o vodách) komplexně upravuje oblast vodního hospodářství včetně ochrany před povodněmi v období před vyhlášením krizového stavu a po jeho zrušení. V zákoně je uvedena jednak obecná hierarchie vodoprávních úřadů (MZE kraje obce s rozšířenou působností), které sehrávají důležitou úlohu např. v procesu určování záplavových území, i linie, po které je řízena samotná ochrana před povodněmi. Personální zajištění obou blízkých oblastí se prolíná především na úrovni samospráv. Ochrana před povodněmi se skládá z tzv. přípravných opatření (např. stanovení záplavových zón a stupňů povodňové aktivity, vytváření povodňových plánů, organizace předpovědní a hlásné služby, školení potenciálně postižených obyvatel aj.) a organizačního zajištění situace při příchodu samotné povodně. Důsledná preventivní opatření přímo ovlivňují připravenost společnosti na příchod živelné katastrofy. Významným faktorem je tzv. povodňová paměť obyvatelstva. Instituce a hlavní zásady ochrany před povodněmi Ochrana před povodněmi je institucionálně zabezpečována povodňovými orgány podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými orgány a plány (povodňové orgány se v tomto případě stávají nedílnou součástí krizových orgánů). Povodňovými orgány mimo povodeň jsou (v období před reformou veřejné správy): obce, okresní úřady, kraje v přenesené působnosti, Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra. V průběhu povodně jsou těmito orgány povodňové komise zřizované na všech úrovních uvedené hierarchie. Povodňový orgán nižšího stupně může požádat o zabezpečení situace nadřízený orgán, pokud vlastními silami není schopen povodeň zvládnout. Vzájemné vazby znázorňuje Obr

19 Obr. 3. Obecná struktura povodňových orgánů v období povodní 2002 Orgány mimo povodeň Orgány v průběhu povodně MŽP VLÁDA ÚSTŘEDNÍ POVODŇOVÁ KOMISE MINISTR ŽP Krajský úřad Povodňová komise uceleného povodí HEJTMAN Okresní úřad Okresní povodňová komise Přednosta Obecní úřad Povodňová komise obce nebo Obecní rada Starosta Ústředním povodňovým orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), které kromě záchranných prací 3 (spadajících do kompetence Minister- 3 Povodňové záchranné práce jsou technická a organizační opatření prováděná za povodně v území přímo postiženém katastrofou (tj. záchrana majetku a osob), práce zajišťují povodňové orgány, 18

20 stva vnitra) vykonává dozor nad celou oblastí protipovodňové ochrany. Ministr životního prostředí je předsedou Ústřední povodňové komise, jejíž status schvaluje vláda. Komise na návrh MŽP schvaluje hlavní povodňový plán ČR. Ministr vnitra je jejím místopředsedou. V okamžiku, kdy povodňová událost přechází do stavu krize, stává se Ústřední povodňová komise součástí Ústředního krizového štábu a dochází k výměně pozic: ministr životního prostředí je od tohoto okamžiku podřízen ministrovi vnitra. Hierarchicky nižším orgánem ochrany před povodněmi jsou povodňové komise ucelených povodí, což jsou oblasti vyhlášené MŽP. Předsedou této komise je hejtman kraje, v jehož území ucelené povodí nebo jeho převážná část leží. Komise kromě jiného zpracovávají povodňové plány pro své území, řídí odtokové poměry manipulací na vodních dílech podle manipulačních řádů apod. Dalšími úrovněmi systému jsou povodňové komise okresů a obcí (kde může činnosti komise pokud není ustanovena provádět obecní rada). Obecným principem protipovodňové ochrany je postup od nižších úrovní správy k větším územním celkům podle průběhu a kulminace konkrétní povodňové situace. Pro tento účel jsou jednotlivé povodňové orgány vybaveny zejména pravomocí vyhlašovat stupně povodňové aktivity, povinností participovat na hlásné povodňové službě, zajistit pracovní síly a materiál pro zvládnutí záchranných prací aj. Pokud si povodňové orgány vyžádají pomoc např. Policie ČR, Hasičského záchranného sporu ČR nebo Armády ČR, jsou tyto povinny ji poskytnout. Na prevenci a zvládnutí samotných povodňových situací se dále podílejí tzv. ostatní účastníci ochrany před povodněmi, kterými jsou správci povodí (tj. podniky Povodí), správci vodních toků (tj. Lesy ČR, Zemědělská vodohospodářská správa aj.), vlastníci vodních děl a vlastníci pozemků a staveb situovaných v záplavovém území, nebo které mohou průběh povodně zhoršit. Tyto subjekty jsou v rámci své působnosti nebo výkonu vlastnických práv povinny ve spolupráci s povodňovými orgány odstraňovat překážky, které by významně zhoršily průběh povodně, podílet se na hlásné službě, provádět zabezpečovací práce aj. Připravenost majetku (tj. pozemků a staveb) soukromých vlastníků v záplavových územích je pravidelně prověřována pomocí tzv. povodňových Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření prováděná při nebezpečí vzniku povodně, jsou určena ke zmírnění jejího průběhu (např. odstraňování překážek, stavění hrází aj.), práce zajišťují správci vodních toků a vlastníci objektů v záplavových územích na příkaz povodňových orgánů. 19

21 prohlídek, které organizují a provádějí povodňové orgány podle plánů, nejméně však jednou ročně. Povodňové plány Povodňové plány obsahují důležité informace využívané při nebezpečí příchodu povodně i při samotné povodni. Jejich obsah se člení na: a) věcnou část, která zahrnuje údaje pro zajištění ochrany území (nebo objektu), pro které je povodňový plán zpracován, včetně konkrétních limitů (např. velikosti průtoku) pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity, b) organizační část se jmény, kontakty a úkoly všech účastníků protipovodňové ochrany v území včetně popisu organizace hlásné a hlídkové služby (terénní hlídkování provádějí pracovníci příslušného úřadu při zvýšené povodňové aktivitě), c) grafickou část, tj. mapy nebo plány se zakresleným záplavovým územím, cestami evakuace obyvatelstva aj. Povinnost zpracovat povodňový plán mají všechny úrovně povodňových orgánů. Nadřazené orgány prověřují a schvalují soulad věcné a grafické části svých povodňových plánů a nižších úrovní řízení. Aktuálnost povodňových plánů prověřují jejich zpracovatelé jednou ročně (zpravidla před obdobím jarního tání) a v případě potřeby zapracovávají změny. Vlastník pozemku nebo stavby situované v záplavovém území je také povinen zpracovat povodňový plán pro svou potřebu a zajistit jeho soulad s plánem příslušné obce. Záplavová území a jejich stanovení Záplavovým územím se rozumí administrativně určené území, které může být v případě povodně zaplavené vodou. Toto území je vytyčeno pro statistickou úroveň průtoku, který periodicitou odpovídá 5, 20 a 100leté (případně i nejvyšší skutečně dosažené) povodni. V obecní zástavbě nebo v území určeném k zástavbě se rovněž vymezují aktivní zóny, které odpovídají nebezpečným průtokům při 100leté povodni. Rozsah záplavových území v konkrétní obci navrhuje správce vodního toku a schvaluje vodoprávní úřad, tj. hierarchie institucí: (okres) kraj Ministerstvo zemědělství. Pokud záplavová území nejsou určena, mohou vodoprávní a stavební úřady při své činnosti vycházet z dostupných podkladů 20

22 správců povodí, které určují pravděpodobnou hranici těchto území. Z tohoto zákonného znění tedy vyplývá, že povodňové orgány využívají hranici záplavového území pouze jako vstupní informaci pro plánování jednotlivých protipovodňových opatření, zatímco režimy schvalování a změn těchto území a jejich využívání jako podkladu pro stanovení limitů rozvoje území spadají pod jiná schémata řízení (viz kapitola I.3). V aktivní zóně záplavových území se nesmí stavět ani povolovat stavby s výjimkou vodních děl pro úpravu vodního toku, opatření na ochranu před povodněmi, nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury aj. Mimo aktivní zónu v záplavovém území mohou být vodoprávním úřadem stanoveny omezující podmínky pro využívání území. Explicitní zákaz výstavby v záplavovém území zákon neobsahuje. Informační toky Pro zajištění včasného přesunu informací o nebezpečí příchodu povodně je na území ČR zřízena předpovědní a hlásná povodňová služba. Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány o srážkách, vodních hladinách a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMÚ) ve spolupráci se správci povodí. ČHMÚ má za tímto účelem vybudováno centrální předpovědní pracoviště (Praha-Komořany) a 6 regionálních předpovědních pracovišť v rámci svých poboček. Tato pracoviště udržují stálý pracovní kontakt s vodohospodářskými dispečinky podniků Povodí, které řídí provoz přehrad za povodní a zabezpečují informace pro rozhodování povodňových komisí ucelených povodí. V rámci předpovědní služby je aktuální situace sledována pomocí sítě vodoměrných stanic na vodních tocích (viz hlásná povodňová služba) a od Povodí jsou přebírány informace o stavu a manipulacích na vodních dílech, které ovlivňují průběh povodně. V období klidu jsou hydrologické předpovědi na základě odečtů vydávány jednou denně, za povodní se jejich počet zvyšuje podle potřeby. Tyto předpovědi jsou počítány manuálně při využití metody odpovídajících si průtoků a jejich postupových dob. Časový předstih předpovědí je limitován geografickými rozměry povodí, které jsou u českých toků poměrně malé, a dosahuje proto délky pouze od 6 do 24 hodin. Od roku 2002 jsou při výpočtu předpovědí využívány také hydrologické modely, které byly vytvořeny pro povodí většiny hlavních řek v ČR, a v době povodně nasazeny 21

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC. Martina Königová

PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC. Martina Königová PRÁVNÍ RÁMEC KRIZOVÉHO PLÁNOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE LEGAL FRAME OF CRISIS PLANNING IN THE CZECH REPUBLIC Martina Königová Anotace: Právní rámec stanovuje právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Vyhodnocení povodní v červnu 2013

Vyhodnocení povodní v červnu 2013 seminář k výsledkům projektu Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Praha 16. října 2014 Významné povodně v České republice Povodeň Typ povodně Zasažená oblast Nejvyšší N-letost Důsledky povodní Dokumentace

Více

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY

ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU STAVEBNÍ ZÁKON A VYHLÁŠKY 1) ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU Územní členění (dle z. 36/1960 Sb. (o územním členění) a vyhlášce 564/2002 Sb.) Česká republika Kraje (14) hl. m. Praha (zvláštní

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje únor 2015 Systém sledování škod při mimořádných událostech a obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Došlo-li k narušení základních funkcí území

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA

NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81. Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA NÁVRH ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI Tisk 81 Mgr. Jiří Malý duben 2014, PRAHA Gesce kybernetické bezpečnosti Usnesení vlády ze dne 19. října 2011 č. 781 o ustavení Národního bezpečnostního úřadu gestorem

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 9. ročník konference Medicíny katastrof 29.11.2012 MUC. Miroslava Marková, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. OSNOVA ó Ekonomické aspekty MU ó Ekonomické aspekty

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha Převzetí gesce nad problematikou kybernetické bezpečnosti bezpečnosti, jako

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 6. května 2011 Cena Kč 39, O B S A H : 118. Úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Prolog. Orientace v příručce

Prolog. Orientace v příručce Prolog Publikace, kterou právě držíte v ruce, navazuje na úspěšnou příručku pro širokou veřejnost Co dělat. aneb kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí. Zatímco tato příručka byla určena

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ING. ARCH. MIRIAM BLAŽKOVÁ DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚZEMNÍ PLÁN VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ REGULAČNÍ PLÁN ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ rozhodnutí o umístění stavby nebo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M III-OOB a KŘ Počet listů: 19 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 153/2010 Sb. Změna: 430/2010 Sb. 240/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: 08/231/2/054070/2012/Hy 4.2.2013 Č.j. : MeUKM/007802/2013 Oprávněná úřední osoba: Telefon.:

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

240/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

240/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 4.8.2013 do částky 91/2013 Sb. a 32/2013 Sb.m.s. 240/2000 Sb. - krizový zákon - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 Změna: 320/2002 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 112/2006

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP)

OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) OBLAST INTERVENCE 5.3 MODERNIZACE A ROZVOJ SYSTÉMŮ TVORBY ÚZEMNÍCH POLITIK INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IOP) Eva Fialová V minulém čísle časopisu jste si mohli přečíst informace o schváleném Integrovaném

Více

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky:

NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: NÁMITKA č. 7 Námitka je rozdělena na 3 dílčí námitky: 7-1 Námitka č. 7 7-2 Námitce č. 7/1 podané společnosti Lesy České republiky, s.p., Správa toku oblast Povodí Odry, Frýdek Místek, se sídlem Nádražní

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více