Geografické informační systémy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geografické informační systémy"

Transkript

1 Geografické informační systémy Co je to GIS? Tato zkratka se používá pro Geografické Informační Systémy. V současné literatuře se objevuje velké množství definic GIS. Jednu z nejvýstižnějších definic uvádí společnost Environmental Systems Research Institute (ESRI) v materiálech ke svému softwaru ArcGIS: GIS je organizovaný soubor počítačového hardware, software a geografických údajů navržený pro efektivní získávání, ukládání, Jak systém GPS funguje? upravování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací. Zjednodušeně řečeno můžeme GIS považovat za počítačový databázový systém, který se využívá zejména pro prostorovou analýzu geografických dat a tvorbu map. Každý geografický informační systém má pět základních složek: hardware: počítačové vybavení, které se používá pro zpracování geografických dat (kromě klasických osobních počítačů sem řadíme GPS přijímače, PDA, skenery či tiskárny). Důraz je kladen zejména na vysoký výkon hardware, který ovlivňuje rychlost zpracování velkého objemu dat; software: programové vybavení, které se používá pro GIS analýzy (např. ArcGIS od společnosti ESRI). Moderní GIS software je tvořen velkým počtem programových modulů, které umožňují provádět prostorovou analýzu, transformace dat, tvorbu mapových výstupů apod.; data: jsou velice důležitou složkou GIS. Uvádí se, že přibližně 70 % nákladů na profesionální GIS analýzu tvoří náklady na získávání geografických dat; metody: postupy, podle kterých GIS pracuje a je používán. Dobře definované metody jsou základním předpokladem přesných a reprodukovatelných výsledků GIS analýz; obsluha: vzhledem ke složitosti GIS jsou na jeho uživatele kladeny vysoké požadavky. Pro GIS je kvalifikovaná obsluha naprostou samozřejmostí. Výsledek GIS analýzy je vždy závislý na zkušenostech a schopnostech uživatele. V tomto ohledu nemůžeme přeceňovat význam techniky, neboť bez Strana 1 (celkem 13) Verze: 29. září 2006

2 kvalitních GIS odborníků je špičkový GIS software běžící na výkonném počítači k ničemu. V dnešní době se GIS používá k řešení velkého množství geografických úloh. Pomocí GIS můžeme například vytvořit mapu naučných stezek ve vybrané CHKO, zjistit kolik lidí žije v určité záplavové oblasti a odhadnout výši škod při stoleté povodni nebo třeba určit nejvhodnější místo pro lokalizaci čističky odpadních vod ve městě. Největší předností GIS je schopnost vytvářet nová geografická data pomocí různých prostorových operací. Jaké vlastnosti mají geografická data používaná pro GIS? Každá informace o geografickém prostoru má prostorovou a atributovou část. Prostorová část geografické informace popisuje polohu geografického objektu v krajinné sféře (nejčastěji pomocí zeměpisných souřadnic), atributová část geografické informace pak popisuje vlastnosti geografického objektu, který se na daném místě nachází. Názorně si to můžeme ukázat na jednoduchém příkladu. Následující fotografie (viz obr. č. 1) zachycuje Jarcovskou kulu, která se nachází nedaleko obce Jarcová poblíž Valašského Meziříčí. Ve vedlejším rámečku jsou pak základní geografické informace o tomto skalním útvaru se zvýrazněnými prostorovými a atributovými informacemi. Jarcovská kula základní informace Devět metrů vysoká Jarcovská kula je tvořena horninami slepenco-pískovcového vývoje flyše. Nachází se nedaleko obce Jarcová. Zeměpisné souřadnice útvaru jsou 49 o s.š. a 17 o v.d. Jarcovská kula je v současnosti chráněna jako přírodní památka. (s využitím informací na informační tabuli č. 9 Naučné stezky T. G. Masaryka). Obr. 1: Jarcovská kula (fotografie Jaroslava Jáčová). Prostorová část geografických informací je zvýrazněna růžově, atributová část je zvýrazněna žlutě. Strana 2 (celkem 13) Verze: 29. září 2006

3 V geografických informačních systémech se používají geografická data, která jsou digitálním záznamem geografických informací. K údajům o poloze zeměpisných objektů na zemském povrchu se váží tematické informace o jejich vlastnostech. Právě tato skutečnost je největší předností geografických informačních systémů a důvodem jejich širokého využívání v mnoha oborech lidské činnosti. Soubor digitalizovaných geografických dat pak označujeme jako geografickou databázi. V krajinné sféře se nachází velké množství geografických objektů a jevů. Pro jejich grafické znázornění v geografickém informační systému využíváme tři základní geometrické prvky: body, linie a plochy (polygony). Body používáme pro objekty, které jsou příliš malé na to, aby se daly zobrazit jako plochy (např. chráněné stromy, vrcholy pohoří). Liniová data znázorňují objekty, které mají značnou délku, ale jsou příliš úzké na to, aby se daly zakreslit jako plochy (např. silnice, železnice, potoky). Plochy pak používáme pro znázornění objektů, které jsou příliš velké na to, aby je bylo možno zobrazit jako body nebo linie (např. lesy, pastviny, parky). Názorné ukázky všech typů dat zachycují obr. č. 2 a 3. Obr. 2: Bodová data (vrcholy pohoří ČR). Otisk obrazovky programu ArcMap, data převzata z databáze ArcČR 1997 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Strana 3 (celkem 13) Verze: 29. září 2006

4 A B Obr. 3: A - liniová data (říční síť ČR); B plošná data (lesní plochy v ČR). Otisk obrazovky programu ArcMap, data převzata z databáze ArcČR 1997 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Strana 4 (celkem 13) Verze: 29. září 2006

5 Dalším charakteristickým rysem geografických informačních systémů je uspořádání dat do tematických vrstev. Každá skupina dat vyjádřená formou bodových, liniových nebo plošných značek tvoři jednu vrstvu dat (např. vrstva řek, sídel, silnic, dálnic, jezer viz obr. č. 4). Protože každá vrstva dat nese informaci o poloze objektů v území (je tzv. georeferencována), můžeme jednotlivé vrstvy dat překrývat a vytvářet mapy a získávat nové geografické informace. Na obrázku č. 5 můžete vidět jednoduchou mapku vybraných vrcholů Moravskoslezských Beskyd vytvořenou překrytím 4 vrstev dat (vodní toky, výšky, lesy, kraje) v programu ArcExplorer. Obr. 4: Uspořádání GIS dat do tematických vrstev. Převzato z publikace: ArcGIS 9. Co je ArcGIS?, str. 7, ESRI. Strana 5 (celkem 13) Verze: 29. září 2006

6 Obr. 5: Jednoduchá mapka vybraných vrcholů Moravskoslezských Beskyd vytvořená překrytím čtyř datových vrstev v programu ArcExplorer. Otisk obrazovky programu ArcExplorer, data převzata z databáze ArcČR 1997 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Bodová, liniová a plošná data mohou být v digitální podobě vyjádřena ve vektorovém nebo rastrovém formátu. Ve vektorovém formátu je poloha geografických objektů určena zápisem kartézských souřadnic x a y reprezentativních bodů objektu (viz obr. č. 6). Vektorová data jsou velice přesná a vhodná pro tvorbu map. Nevýhodou vektorového formátu dat je mimo jiné vysoká výpočtová náročnost některých prostorových operací. V rastrovém formátu je základním nositelem prostorové informace tzv. pixel (obrazový bod, odvozeno z anglického picture element), který je umístěný v mřížce tvořené pravidelnou sítí řádků a sloupců. Poloha objektu je pak určena souřadnicemi polí mřížky (tj. čísly řádků a sloupců), ve kterých se vyskytuje (viz obr. č. 6). Rastrová data jsou méně přesná než data vektorová. Používají se Strana 6 (celkem 13) Verze: 29. září 2006

7 například pro znázornění jevů spojitě se měnících v území (např. teplota, množství srážek, nadmořská výška). Formou rastrových dat se také ukládají letecké a družicové snímky nebo nasnímané obrázky (např. skenerem). Geografický prvek Vektorový formát Rastrový formát Bod souřadnice x, y jeden pixel Linie posloupnost souřadnic x, y reprezentativních bodů linie skupina pixelů Plocha uzavřená posloupnost souřadnic x, y reprezentativních bodů obvodu polygonu skupina pixelů Obr. 6: Srovnání vektorového a rastrového formátu dat. Zpracováno podle Mirvalda a kol. (1998) a Novotné a Voženílka (2003), upraveno. Při práci s GIS je důležité si uvědomit, že všechna geografická data mají kromě prostorové informace o poloze v území také atributovou složku, což umožňuje jejich využití při tvorbě map a analýzách dat. Veškeré údaje o geografických objektech v dané tematické vrstvě jsou v prostředí GIS dostupné v tzv. atributové tabulce (viz obr. č. 7 a 8). Strana 7 (celkem 13) Verze: 29. září 2006

8 Obr. 7: Atributová tabulka datové vrstvy Státy světa. Nahoře: Mapový obsah datové vrstvy Státy světa ; dole: část atributové tabulky, která obsahuje data o jednotlivých státech světa. Tyrkysovou barvou jsou zvýrazněny jihoamerické státy. Otisk obrazovky programu ArcMap. Strana 8 (celkem 13) Verze: 29. září 2006

9 Obr. 8: Tematická mapa Počet obyvatel států Jižní Ameriky v roce 2005 vytvořená v programu ArcMap. Použita byla datová vrstva Státy světa (viz obr. č. 7). Orig. Martin Jáč. Strana 9 (celkem 13) Verze: 29. září 2006

10 S využitím byť jediné datové vrstvy tak můžeme vytvořit velké množství tematicky odlišných map a provádět řadu prostorových analýz. Záleží pouze na tom, jaké atributy jsou k jednotlivým státům přiřazeny v atributové tabulce (viz obr. č. 7 a 8). Prozkoumejte svět pomocí GIS Možná vám po přečtení předchozích stránek připadá GIS jako něco strašně složitého. Ve skutečnosti jsou však základy práce s GIS snadné. Vytvoření tematické mapy Počet obyvatel států Jižní Ameriky v roce 2005 trvá zkušenému uživateli GIS 20 až 30 minut. Pokud byste měli tuto mapu kreslit ručně, určitě by Vám to zabralo minimálně několik hodin. Pak stačí jedna chyba (například záměna názvu státu Guyana za Guineu) a celou mapu můžete kreslit znovu. V GIS tuto chybu opravíte během několika sekund. První zásada tedy je: Nebojte se GIS, v dnešní době jej opravdu používá (téměř) každý (viz obr. č. 9). Obr. 9: Nebojte se GIS. Převzato se svolením z prezentace doc. V. Voženílka Základy geoinformatiky ; Edward Galagan. Strana 10 (celkem 13) Verze: 29. září 2006

11 V současné době je k dispozici velké množství GIS software (včetně volně stažitelného). Pokud chcete začít s GIS pracovat, stáhněte si z internetu například program ArcExplorer od společnosti ESRI a prozkoumejte s GIS celý svět od vašeho okolí až po nejvzdálenější kouty světa. Pro usnadnění začátků práce s tímto jednoduchým prohlížečem GIS dat jsme pro vás připravili výukový materiál s názvem Prozkoumejte svět pomocí GIS. Najděte si na internetu 1) Stažení české verze programu ArcExplorer - tento program je možné stáhnout na stránkách společnosti ArcData Praha, s. r. o. (sekce Software / download / software) 2) Geoinformační portál Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Na tomto portálu si můžete stáhnout výukové materiály pro využití GIS a GPS ve výuce zeměpisu na gymnáziích (sekce výukové materiály). V sekci rozcestník jsou uvedeny odkazy na internetové stránky s geovědní tematikou. Výukové materiály a školní geoinformační portál byly vytvořeny z prostředků projektu SIPVZ 0323P Strana 11 (celkem 13) Verze: 29. září 2006

12 Zařazení do výuky ve čtyřletém gymnáziu Zeměpis 1. ročník tematický celek kartografie (GIS) Seminář ze zeměpisu 3. nebo 4. ročník, tematický celek GIS Časová náročnost Teoretická výuka 1 až 2 vyučovací hodiny (po 45 minutách) Doplňkem tohoto učebního textu je i výuková powerpointová prezentace (GIS.ppt). Použitá literatura Davis, E. D.: GIS pro každého. Vytváříme mapy na počítači. Computer Press 2000, 1. vydání, 112 stran. ESRI: ArcGIS 9. Co je ArcGIS? Manuál k programu ArcGIS ESRI. ESRI: ArcGIS 9. Začínáme s ArcGIS. Manuál k programu ArcGIS ESRI. Kasianchuk, P. a Taggart, M.: Úvod do ArcGIS I (přednášky a cvičení), verze kurzu 4.2., revize srpen Český překlad ArcData Praha, s.r.o ESRI, překlad ArcData Praha, s.r.o. Malone, L.: Mapping our world GIS Lessons for Educators. ESRI Press Redlands, California, First printing March 2002, 538 pp. Mirvald, S. a kol.: Geografie pro střední školy 2 socioekonomická část. SPN, a.s. Praha, 1. vydání 1998, 96 stran. Novotná, M. a Voženílek, V.: Geoinformatika nový vítr do plachet geografie. Geografické rozhledy, ročník 12 ( ), číslo 4, příloha Orbis pictus (strany I - IV). Novotná, M. a Voženílek, V.: Zkoumejme svět pomocí GIS. Geografické rozhledy, ročník 13 ( ), číslo 1, strany Tuček, J.: Geografické informační systémy principy a praxe. Computer Press 1998, 1. vydání, 424 stran. Strana 12 (celkem 13) Verze: 29. září 2006

13 Autorská práva V tomto výukovém materiálu byly použity otisky obrazovky programů ArcMap a ArcExplorer. Části tohoto dokumentu obsahují duševní vlastnictví firmy ESRI a osob, které udělují licenci a jsou zde použity na základě licence. Copyright ESRI, Inc., všechna práva vyhrazena. Obrázky č. 2, 3 a 5 byly vytvořeny za použití dat z databáze ArcČR 1997 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Tento výukový materiál vznikl v rámci projektu SIPVZ 0323P2005. Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí, 2006 Sestavil: Martin Jáč Strana 13 (celkem 13) Verze: 29. září 2006

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

LIBERECKÝ KRAJ POD LUPOU THE LIBEREC REGION UNDER THE ZOOM

LIBERECKÝ KRAJ POD LUPOU THE LIBEREC REGION UNDER THE ZOOM Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: geografie Studijní program: 2. stupeň ZŠ Kombinace: matematika - zeměpis LIBERECKÝ KRAJ POD LUPOU THE LIBEREC REGION UNDER THE ZOOM Diplomová

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Počítačová grafika, prezentace informací, zpracování obrazu na počítači

Počítačová grafika, prezentace informací, zpracování obrazu na počítači Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Počítačová grafika, prezentace informací, zpracování obrazu na počítači Bakalářská práce Autor: Ivana

Více

HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ

HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Lukáš PAVELEC HARMONIZACE DAT PRO VIZUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ KRAJE V PROSTŘEDÍ ARCGIS Diplomová práce Vedoucí

Více

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21 1. ÚVOD... 8 1.1 Cíl práce... 8 2. METODY VÝUKY... 9 2.1 Tradiční výuka... 10 2.2 Názornost při výuce... 10 2.3 Výuka a ICT... 12 2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12 3 STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu

Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta institut geoinformatiky Publikace Socioekonomického atlasu Ostravy na webu bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Ivo Šajer

Více

Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky

Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Využití volně dostupných (geo)dat pro tvorbu tematických map České republiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Monika KORBELOVÁ Olomouc, 2010

Více

1. Geografické informační systémy v dopravě 1.1. Úvod do GIS Teorie geografických informačních systémů (zkráceně GIS) je poměrně mladá a nemá proto jednotné třídění ani terminologii. Označení GIS zavedl

Více

Geografické Informační Systémy (GIS) Studijní opora

Geografické Informační Systémy (GIS) Studijní opora Geografické Informační Systémy (GIS) Studijní opora Ing. Martin Hrubý, Ph.D. září 2006 Tento učební text vznikl za podpory projektu "Zvýšení konkurenceschopnosti IT odborníků absolventů pro Evropský trh

Více

Bakalářská práce Aplikace tematických map Atlas ORP Rokycany se zaměřením na volby

Bakalářská práce Aplikace tematických map Atlas ORP Rokycany se zaměřením na volby Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Aplikace tematických map Atlas ORP Rokycany se zaměřením na volby Plzeň, 2012 Pavel Vlach Prohlášení Předkládám

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS POČÍTAČOVÁ

Více

1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4

1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4 Sbírka příkladů Autodesk Map 3D Zpracovala : Ing. Zdena Dobešová a kol. Katedra geoinformatiky Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc 2005 Obsah: 1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4 1.1. Základní

Více

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 2 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 3 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 4

Více

Využití geoinformačních technologií pro hodnocení krajiny přeshraniční oblasti Česko-Saské Švýcarsko

Využití geoinformačních technologií pro hodnocení krajiny přeshraniční oblasti Česko-Saské Švýcarsko Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Využití geoinformačních technologií pro hodnocení krajiny přeshraniční oblasti Česko-Saské Švýcarsko JITK A ELZN ICO VÁ

Více

Vizualizace environmentálních dat pomocí open source webových mapových služeb. Lukáš Kostka

Vizualizace environmentálních dat pomocí open source webových mapových služeb. Lukáš Kostka Vizualizace environmentálních dat pomocí open source webových mapových služeb Lukáš Kostka Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je vytvořit funkční mapový server s použitím

Více

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie...

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie... Publikace byla financována z projektu CZ.1.07.2.2.00/07.0053 Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce (řešitel T. Oršulák). Autoři tímto

Více

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner 2/2015 Časopis pro uživatele softwaru Esri a ENVI Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner Konference GIS Esri v ČR 4. a 5. listopadu 2015 Nejvyšší

Více

Souborné mapové dílo o české krajině. informace pro uživatele software ESRI

Souborné mapové dílo o české krajině. informace pro uživatele software ESRI Souborné mapové dílo o české krajině informace pro uživatele software ESRI 2 20 10 o b s a h úvod Když se řekne deset 2 téma Souborné mapové dílo o české krajině 3 Prostorové analýzy pravěkého pohřebiště

Více

ANALÝZA KLAUDYÁNOVY MAPY V PROSTŘEDÍ GIS Analysis of Klaudyan s map in GIS

ANALÝZA KLAUDYÁNOVY MAPY V PROSTŘEDÍ GIS Analysis of Klaudyan s map in GIS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Studijní obor: Geodézie a kartografie ANALÝZA KLAUDYÁNOVY MAPY V PROSTŘEDÍ GIS Analysis of Klaudyan s map in GIS Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více

16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR

16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR 4 20 07 o b s a h úvod Den v Liberci 2 téma 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR 3 Ukázka vítězných posterů 6 Abstrakty přednášek uživatelů na

Více

7. studentská konference. Sborník

7. studentská konference. Sborník 7. studentská konference Sborník ARCDATA PRAHA, s.r.o., 2011 Hybernská 24, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 190 511, fax: +420 224 190 567 e-mail: office@arcdata.cz, http://www.arcdata.cz Tato publikace neprošla

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor (kombinace): Tělesná výchova - zeměpis NÁVRH VYUŽITÍ GIS VE VYUČOVÁNÍ

Více

STANOVENÍ HODNOT ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE

STANOVENÍ HODNOT ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Terezie VANČUROVÁ STANOVENÍ HODNOT ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Jaroslav BURIAN, Ph. D. Olomouc

Více

využití mapových produktů google

využití mapových produktů google jan trávníček, jakub trojan využití mapových produktů google pro environmentální výchovu metodický materiál pro učitele odborný text jan trávníček, jakub trojan využití mapových produktů google pro environmentální

Více

SERVEROVÁ APLIKACE PRO AUTOMATICKOU TVORBU WEBOVÉ MAPY TEPLOTY VZDUCHU Z AKTUÁLNÍCH DAT NA INTERNETU

SERVEROVÁ APLIKACE PRO AUTOMATICKOU TVORBU WEBOVÉ MAPY TEPLOTY VZDUCHU Z AKTUÁLNÍCH DAT NA INTERNETU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Ondřej RŮŽIČKA SERVEROVÁ APLIKACE PRO AUTOMATICKOU TVORBU WEBOVÉ MAPY TEPLOTY VZDUCHU Z AKTUÁLNÍCH DAT NA INTERNETU Bakalářská

Více

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS 1 20 08 o b s a h úvod INSPIRE 2 téma INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe Evropská infrastruktura prostorových

Více

Digitální modely terénu (2)

Digitální modely terénu (2) Digitální modely terénu (2) Ing. Martin KLIMÁNEK, Ph.D. 411 Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 1 Digitální modely terénu :

Více