Z obsahu. Nová výdejna lékárny je už v provozu. Informace o výběrovém řízení ČÍSLO 7, 8 ROČNÍK X ČERVENEC, SRPEN 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu. Nová výdejna lékárny je už v provozu. Informace o výběrovém řízení ČÍSLO 7, 8 ROČNÍK X ČERVENEC, SRPEN 2008"

Transkript

1 ČÍSLO 7, 8 ROČNÍK X ČERVENEC, SRPEN 2008 Nová výdejna lékárny je už v provozu V přízemí polikliniky byl v úterý 17. června oficiálně zahájen provoz nové výdejny lékárny. Této slavnostní události se vedle managementu FNO zúčastnili také zástupci firem, které se na této stavbě podílely. 1 byl dosti omezený, z důvodu malých skladovacích prostorů. Nová výdejna je podstatně větší, jsou zde dvě místa určená pro výdej léků na recepty a dvě pro doplňkový prodej a výdej zdravotnického materiálu. Pacienti mají k dispozici také zkušební kabinku a konzultační místnost, kde jim můžeme zodpovědět jejich diskrétní dotazy aniž by byli rušeni. Jsem hrozně rád, že jsme se dočkali, poměrně rychle, tohoto okamžiku, protože stávající dispoziční řešení bylo jak pro personál, tak z hlediska marketingového, ale i samotných klientů nepříliš vyhovující, řekl MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel FNO. Lékárna dostala prostory i vizáž takovou, jakou si zaslouží. Informace o výběrovém řízení Na základě výsledku výběrového řízení ředitel FN Ostrava jmenoval: s účinností od MUDr. Přemysla Slezáka do funkce zástupce přednosty Ústavu klinické hematologie pro léčebnou péči. Ing. Lenka Nétková, pověřená výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení a vnější vztahy Z obsahu Integrovaný výzkum v biomedicíně str. 2 Krátké ohlédnutí za prvním pololetím roku aneb JEDEME DÁL! str. 3 Aktualizace zákonů o vzdělávání zdravotnických pracovníků Asistent MUDr. Dalibor Cholevík: Historie očního lékařství je pestrá a bohatá str. 4 str. 5 3 Všechny přítomné hosty přivítala PhMr. Marta Kollárová, vedoucí lékárny. Poděkovala vedení FNO za realizaci výdejny, která si vyžádala nemalé investice, a také firmám, které jak uvedla, byly velmi vstřícné k některým připomínkám. Doufám, že otevření nové výdejny přispěje ke spokojenosti našich pacientů a že se také podstatně zkrátí fronty tvořící se ve druhém patře lékárny, konstatovala mj. PhMr. Kollárová. Vstup do nové výdejny je bezbariérový a prostory jsou klimatizovány, což jistě přispěje k většímu pohodlí pacientů. Sortiment v původní výdejně 2 1. Vedoucí lékárny PhMr. Marta Kollárová a ředitel FNO MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, při slavnostním přestřižení pásky. 2. Výdejna nyní nabízí zákazníkům v příjemném a klimatizovaném prostředí mnohem širší sortiment výrobků než dosud. 3. Vedle léků a doplňkového prodeje jsou zde k dispozici i různé zdravotnické potřeby, v budoucnu by se měl sortiment rozšířit také o zdravotnickou obuv. Hodnota díla včetně vybavení představuje 12 milionů korun, uvedl pro Nemocniční listy ing. Ivo Žolnerčík, náměstek pro techniku a provoz. Na realizaci stavby se podílely stavební firma OSA Invest, s.r.o., a Vitrum Rožnov, s.r.o., kterým patří naše poděkování, stejně tak i zaměstnancům Oddělení přípravy a realizace investic FNO. O den později, ve středu 18. června, začala nová výdejna lékárny sloužit pacientům. Otvírací doba je zde od 7.30 do hodin. Přednosta Ústavu klinické hematologie MUDr. Jaromír Gumulec: Buněčná terapie bude přínosem i pro mnoho dalších medicínských oborů str. 6 Akce Děti pro děti vynesla malým pacientům přes milion str. 7 Chtějí společně zkvalitnit nutriční péči str. 9 Obávali jsme se větších změn, ale adaptace uživatelek probíhá dobře str. 10

2 2 První moravskoslezský brainstorming: Integrovaný výzkum v biomedicíně V pátek 6. června se uskutečnil v hotelu Atom první moravskoslezský brainstorming věnovaný integrovanému výzkumu v biomedicíně. Vedle přednostů a primářů klinik a oddělení a dalších zaměstnanců FNO se setkání zúčastnili rovněž zástupci Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, Ostravské univerzity, Slezské univerzity v Opavě a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Tento brainstorming je neoficiálním setkáním, výměnou názorů, seznámením se s lidmi, kteří pracují nebo chtějí pracovat ve vědě a výzkumu, konstatoval v úvodu prof. MVDr. Petr Klement, Ph.D., náměstek pro vědu a výzkum FNO. Doufám, že to není první a zároveň i poslední brainstorming, a že z našeho setkání vznikne pěkná spolupráce. Diskuse zástupců VŠB TU Ostrava k příspěvkům předneseným v první sekci vznikne, tím lépe. Finance na dobré projekty se vždycky najdou. V závěru vystoupení ředitel Němeček poděkoval za již tradiční dobrou spolupráci Zdravotně sociální fakultě a současně i dalším dvěma institucím, a to VŠB TU Ostrava a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, u kterých FN nalezla podporu a pomoc. Vyslovil rovněž poděkování profesoru Klementovi za Pracovní setkání zahájil ředitel FNO MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. Přítomni byli rovněž zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Náměstek pro léčebnou péči FNO MUDr. Josef Srovnal v rozhovoru s vedoucí Ústavu ošetřovatelství Slezské univerzity v Opavě PhDr. Dagmar Mastiliákovou, Ph.D., RN Brainstormingu se zúčastnili přednostové a primáři jednotlivých klinik a oddělení a jejich zástupci V rámci setkání byla příležitost prodiskutovat některé otázky. Snímek zachytil náměstka pro vědu a výzkum prof. MVDr. Petra Klementa, Ph.D. (na snímku vpravo) a přednostku Radiodiagnostického ústavu MUDr. Janu Chmelovou, Ph.D. Po zahájení jako první vystoupil MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel FNO. Jak uvedl, biotechnologie patří bezesporu mezi oblasti s největší dynamikou rozvoje a růstu a byla by jistě škoda, kdybychom jako region zaspali. V další části vystoupení pak podal stručnou charakteristiku FNO. Patříme mezi nejlepší nemocnice v republice, v některých oborech se řadíme mezi republikové lídry. Kvalita našich procesů a poskytované péče byla loni stvrzena získáním akreditace. Již třetím rokem uplatňujeme systém firemního strategického řízení, souběžně s ním probíhá i rozsáhlá edukace vyššího a středního managementu v této oblasti, a to až po úroveň staničních sester. Na druhé straně máme oproti ostatním fakultním nemocnicím nevýhodu zatím nemáme vazbu na klasickou lékařskou fakultu, ale na fakultu zdravotně sociální. S tím samozřejmě úzce souvisí i nevýhoda druhá, totiž, že i přes maximální ochotu a snahu Zdravotně sociální fakulta nemůže plně realizovat teoretický a klinický výzkum v takovém rozsahu, jak je to možné na lékařské fakultě. A samozřejmě tyto nevýhody musíme nějakým způsobem řešit. Jak dále ředitel Němeček uvedl, řešení jsou již nastolena a budou se v nejbližší době realizovat. Druhým základním směrem je rozvoj vědy a výzkumu přímo ve fakultní nemocnici a v gesci FN, pokračoval. To je důvod, proč jsme navázali spolupráci s panem profesorem Petrem Klementem, za kterým je třicet let úspěšné práce v Kanadě, USA a v mnoha jiných zemích. Nechceme dělat výzkum pro výzkum, ale chceme produkovat výsledky a inovace, které budou sloužit v praxi, mj. velkým farmaceutickým a biotechnologickým korporacím. Jsme připraveni na tomto poli spolupracovat se všemi, kteří o to projeví upřímný zájem. Jsem přesvědčen, že čím více kvalitních projektů v našem regionu V první sekci vystoupil mj. přednosta Chirurgické kliniky doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. obrovské nasazení, elán a aktivitu, s jakou se vrhl do rozhýbání oblasti vědy a výzkumu nejen ve FNO, ale z části i v celém regionu. Samotný program brainstormingu byl rozdělen do tří sekcí, každá z nich byla zakončena diskusí k předneseným příspěvkům. V prvních dvou sekcích byly prezentovány výsledky práce jednotlivých klinik a oddělení FNO na poli vědy a výzkumu, ve třetí sekci vystoupili se svými sděleními zástupci vysokých škol v našem regionu a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Program dalšího brainstormingu by měl být bohatší o prezentaci konkrétních výsledků, kterých se nám podaří společně dosáhnout, uvedl profesor Klement v závěru setkání pro Nemocniční listy. Příští takovéto neformální setkání by se mělo uskutečnit ještě letos na podzim.

3 3 Krátké ohlédnutí za prvním pololetím roku aneb JEDEME DÁL! V okamžiku, kdy píšu tento text, zbývá jen několik dní do konce prvního pololetí. Chtěl bych proto využít této příležitosti a stručně zhodnotit toto období. Jsem rád, že jsme společně v uplynulých měsících dosáhli všech klíčových cílů. Velmi oceňuji, že se nám podařilo v naší fakultní nemocnici udržet velmi pozitivní atmosféru, a to přesto, že se v mnoha médiích usídlila extrémně zpolitizovaná virtuální realita jakési krizové situace v českém zdravotnictví. Ale dovolte mi postupně vyjmenovat ony klíčové oblasti, které jsme společně v tomto pololetí zvládli. Stalo se v naší nemocnici dobrou tradicí, že dosahujeme ziskové a stabilní ekonomiky. Daří se to i v letošním roce. K jsme dosáhli zisku ve výši necelých 50 milionů Kč. Tento zisk bude obdobně jako v minulých letech použit k dalšímu rozvoji naší nemocnice. Poděkování patří všem zaměstnancům a všem pracovištím, která svým úsilím k tomuto výsledku přispěla! Od 1. ledna letošního roku došlo k zavedení systému regulačních poplatků. Je jasné, že šlo logisticky o velmi náročnou operaci. Přesto se podařilo zavedení této novinky bez větších problémů zrealizovat. K velmi závažné změně došlo i při financování péče, především v jejím vykazování. Klíčovou roli ve financování lůžkové péče začal hrát systém DRG. I tuto zásadní změnu jsme vcelku úspěšně zvládli, byť i zde máme na některých pracovištích slušně řečeno poměrně velké rezervy. Velký dík za úspěšné odstartování systému DRG patří náměstkyni Ing. Petře Lampartové a jejímu týmu i všem kóderům na jednotlivých pracovištích. Věřím, že se nám podaří vychytat všechny zbývající mouchy vykazování dle DRG tak, abychom na konci roku nemuseli zdravotním pojišťovnám vracet ani korunu! Letošní rok je rokem velmi rozsáhlých investic, především stavebních, a to řádově ve stovkách milionů korun. Úspěšně se dokončuje rekonstrukce pavilonu infekční kliniky, která by měla být hotova do konce prázdnin. Hned po ní by měla vypuknout rekonstrukce onkologického pavilonu také za pochodu. I zde si zaslouží ocenění všichni ti, kteří se na těchto logisticky velmi náročných operacích podílejí. Rovněž byly na ministerstvu zdravotnictví úspěšně podány první rozsáhlé projekty na čerpání investičních financí ze strukturálních fondů EU. Jde o projekty pro oblast onkologie a traumatologie v celkové výši 200 milionů Kč. A čekáme další! Úspěšně probíhá proces konsolidace laboratorních provozů a věřím, že bude definitivně dokončen do konce roku. Velmi úspěšně se rozvíjí i oblast, kterou jsme letos zařadili mezi naše priority a to je oblast vědy a výzkumu. Velké uznání patří profesoru Petru Klementovi za entuziasmus a drive s jakým tuto oblast v naší nemocnici rozhýbal. Jsou již zahajovány konkrétní projekty na tomto poli. Slibně se rozvíjí i spolupráce s VŠB TU Ostrava. Podařilo se dosáhnout i prvních hmatatelných úspěchů. FN získala grant Moravskoslezského kraje ve výši 7 milionů Kč na 2 naše vědeckovýzkumné projekty. Mohl bych zde samozřejmě vyjmenovávat mnoho dalších oblastí, v nichž jsme dosáhli významných úspěchů. Pokračujeme v měření spokojenosti hospitalizovaných pacientů, toto měření letos rozšíříme i na pacienty ambulantní. Zahájili jsme přípravy k získání mezinárodní akreditace dle JCI. Začali jsme aktualizovat systém našich strategií. Atd., atd., atd., atd., Děkuji všem našim zaměstnancům za zápal s jakým realizují naše společné cíle. Díky Vaší práci se podařilo naplnit jeden ze základních cílů uvedených v našem poslání bezesporu dnes patříme mezi tři nejlepší nemocnice v zemi. A jedeme dále.! MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel FN Ostrava

4 4 Pro pacienty se vyvíjí nový druh intragastrického balónu Nový druh intragastrického balónu, který by měl přinést značné zlepšení výsledků d o s a h o v a n ý c h v tomto medicínském oboru, vyvíjí v současné době jedna americkoizraelská firma. V úterý 3. června Dr. Jeffrey Brooks k nám zavítal Dr. Jeffrey Brooks, zástupce této firmy, aby jednak absolvoval školení v endoskopickém centru Interní kliniky vedeném MUDr. Pavlem Klvaňou, ale také projednal spolupráci na tomto výzkumu s FN Ostrava. Informoval nás o tom MUDr. Evžen Machytka, gastroenterolog z Interní kliniky, který byl přítomen tomuto jednání. Náměstek pro vědu a výzkum prof. MVDr. Petr Klement, Ph.D., hovořil s Dr. Brooksem o tom, za jakých podmínek by v naší fakultní nemocnici klinická studie probíhala, nabídl mu i možnost podílet se na výzkumu dalších generací tohoto balónu, dodal MUDr. Machytka. Dr. Brooks byl tímto jednáním velice nadšen, v průběhu pobytu v České republice navštívil rovněž podnik BioTest v Konárovicích u Kolína, který má v USA pověst jako absolutně nejlepšího institutu pro klinické zkoušky na zvířatech, a dále Institut pro testování a certifikaci, a.s., ve Zlíně. Pokud vše dobře dopadne, plánovaný výzkum v naší fakultní nemocnici by mohl být zahájen už ve druhé polovině tohoto roku, a to na skupině deseti pacientů, kteří budou podrobně sledováni. Jestliže závěr studie prokáže, že nová léčba je výhodnější, bude do budoucna stanovena jako standardní, a naše endoskopické centrum se stane pro tento nový druh léčebné metody školicím centrem, uzavírá MUDr. Machytka. Aktualizace zákonů o vzdělávání zdravotnických zaměstnanců S účinností od jsou novelizovány zákony č. 95 a 96/2004 Sb. o uznávání odborné a specializované způsobilosti zdravotnických zaměstnanců. Jsou uveřejněna ve sbírce zákonů pod číslem 189. Jaké jsou podstatné změny u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů? 1. účast na specializačním vzdělávání je nově prohlubováním kvalifikace, tzn. že vzdělávací aktivity a účast na atestační zkoušce jsou považovány za výkon práce (zaměstnanci náleží plat, vč. náhrad spojených s pracovní cestou), zubní lékaři a farmaceuti mohou pracovat samostatně již po získání odborné způsobilosti, bude vydána vyhláška, která stanoví obory specializací (v současné době je jich 83), dojde však k jejich redukci a od bude maximálně 40 základních oborů, ostatní budou převedeny do certifikovaných kurzů, pokud je v zákoně stanoven požadavek na délku výkonu zdravotnického povolání, rozumí se tím výkon povolání v rozsahu alespoň 0,5 úvazku. Pokud zdravotnický pracovník vykonává povolání v nižším rozsahu, potřebná délka výkonu povolání se úměrně prodlužuje, bude založen registr zdravotnických pracovníků, připravuje se vyhláška o činnostech lékařů. 2. Specializovaná způsobilost lékaře se získává ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou, na jejímž základě je lékaři vydán diplom o specializaci v příslušném oboru. Získávání specializace lze rozdělit do tří částí: a) absolvování základního kmene, absolventi obdrží certifikát, kterým budou oprávněni k výkonu určitých samostatných činností (obdoba dřívější 1. atestace) b) získání specializované způsobilosti, která je podmínkou pro samostatnou praxi, pro výkon vedoucího nebo školitele c) certifikované kurzy delší než 1 rok (obdobné jako dřívější nástavbové specializace) 3. Rezidenční místa Rezidenčním místem se rozumí školicí místo na akreditovaném pracovišti, které je spolufinancováno ze státního rozpočtu. Foto: Táňa Malá Jejich zřízení bude nástrojem regulace počtu specialistů v jednotlivých oborech i v krajích. Rezidentem je pak účastník specializačního vzdělávání, který se účastní specializačního vzdělávání na rezidenčním místě. Jejich počet vypíše každoročně Ministerstvo zdravotnictví (MZ) pro jednotlivé obory lékařů i nelékařů, včetně částky na celou dobu trvání programu. Akreditovaná pracoviště budou žádat MZ o přidělení těchto míst. Budou-li přidělena, nemocnice vypíší pro obsazení těchto míst výběrová řízení. S rezidentem uzavře smlouvu ministerstvo zdravotnictví. Pro rok 2009 budou vyhlášena rezidenční místa do MZ vydá do této doby také vyhlášku a metodický pokyn upravující postup při vyhlášení výběrového řízení, jeho průběh a základní kritéria výběru rezidenta. Z povinností rezidenta uvádím např. povinnost složit atestační zkoušku do tří let po době trvání specializačního vzdělávání anebo povinnost vykonávat zdravotnické povolání po dobu nejméně 5 let od data ukončení specializačního vzdělávání na území ČR v oboru, ve kterém získal specializovanou způsobilost. 4. Dále upozorňuji lékaře, kteří dosud nepředložili rozhodnutí MZ o získání specializované způsobilosti, na přechodné ustanovení zákona č. 95/2004 Sb. 44 (není novelou dotčeno), ze kterého vyplývá, že 2. dubna 2009 uplyne zákonem stanovená pětiletá lhůta pro přiznání specializované způsobilosti. Týká se lékařů, kteří v minulosti získali atestaci 1. stupně. Tito lékaři získají specializovanou způsobilost rozhodnutím MZ ČR na základě získání atestace 1. stupně a doplnění odborné praxe nebo získání atestace 1. stupně a osvědčení České lékařské komory k výkonu soukromé praxe (vydané nejpozději do ) a nejméně 5 z posledních 6 let nepřetržitě vykonávali povolání lékaře. Po tomto datu bude možno získat specializovanou způsobilost pouze řádným složením atestační zkoušky. Navíc nepředloží-li lékaři rozhodnutí MZ o specializované způsobilosti do , bude jim od snížena platová třída ze 13 na 12. Podstatné změny v zákonu o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání uvedeme v příštích Nemocničních listech. Ing. Lenka Nétková, pověřená výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení a vnější vztahy

5 5 Asistent MUDr. Dalibor Cholevík: Historie očního lékařství je pestrá a bohatá 1 2 Na VI. mezinárodním sjezdu České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, který se uskutečnil 16. a 17. května v Praze, se sešlo více než 500 oftalmologů specialistů, pozvaných zahraničních hostů, očních zdravotních sester a zástupců firem. V jeho průběhu někteří chirurgové převzali ocenění, mezi nimi i MUDr. Dalibor Cholevík, zástupce přednosty Oční kliniky FNO. Byl oceněn jako druhý nejúspěšnější chirurg v České republice, další ocenění získal za provedení více než operací šedého zákalu Pane asistente, těší Vás toto uznání? Naše Oční klinika se ztotožňuje s vizí managementu být mezi třemi nejlepšími nemocnicemi v České republice, a to se nám daří. V jedné z oblastí činnosti je naše klinika druhá, takže mám radost. Chtěl jste být vždy očním lékařem? Původně jsem chtěl být zvěrolékařem, ale tato volba byla přece jenom dobrá, medicína je velmi zajímavá práce. Můžete pomáhat lidem a také se dostávat do kontaktu s nejmodernějšími léčebnými postupy. Oční operace dávají nové naděje lidem postiženým různými druhy očních chorob. Vyskytuje se hodně očních nemocí? Je známo, že už ve starém Egyptu bylo celé vědění tehdejší medicíny sepsáno do 15 lékařských knih a z toho více než polovina byla věnována chorobám oka Historie očního lékařství je pestrá a bohatá. Dnes jsme schopni operovat nejen šedý zákal, což je takové gró našeho denního chleba, ale dokážeme operovat i některá onemocnění sítnice. Doufám, že v budoucnu budeme umět nahradit sítnici, například nějakými umělými čipy. Bohužel, vše operací vyřešit nejde. Mezi oslepující onemocnění v současném civilizovaném světě patří například glaukom, diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace. I v této oblasti medicíny ale probíhá rozsáhlý výzkum Ano, konkrétně u věkem podmíněné makulární degenerace teď nově aplikujeme do sklivce léčivou látku, která pacientům s tímto onemocněním pomáhá. Jsme v podstatě jediným pracovištěm na severní Moravě, které tento léčebný postup provádí. Které operace jsou nejsložitější? K těm složitějším určitě patří vitreoretinální chirurgie, kdy se opravdu pohybujeme uvnitř oka, dotýkáme se sítnice. Operace trvá i několik hodin Ukazuje se, že jeden operační sál nám už nestačí, jen v posledním roce jsme provedli několikanásobek operací. V jaké věkové kategorii se pohybují Vaši pacienti? Asi před třemi týdny jsme operovali osmitýdenní dítě, které mělo vrozený šedý zákal. Náš nejstarší pacient měl 102 let. Nemáte problémy s technickým vybavením? V posledních dvou letech se naše klinika začíná vybavovat opravdu moderními přístroji. Nedávno jsme začali jako první v republice Quo vadis psychiatria? MUDr. Jitka Svobodová, Ph.D. (na snímku vpravo) a MUDr. Kristýna Pavlíková jsou připraveny k diskusi o obsahu sdělení. S touto otázkou si dopřávali dávku kongresového adrenalinu čeští psychiatři. Již posedmé v dvouletých intervalech proběhl ve dnech června 2008 Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně. Slavnostního zahájení se společně s dalšími osobnostmi účastnila ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. Džamila Stehlíková a budoucí prezident Světové psychiatrické společnosti prof. Mario Maj. Část jednání sjezdu byla věnována přípravě revize koncepce oboru. Odhaduje se, že ztráty spojené s neuropsychiatrickými chorobami tvoří pětinu ztrát způsobených poruchami zdraví, Česká republika však vynakládá jen 3,5% nákladů pracovat se sítnicovým laserem Pascal Photocoagulatorem, kolegové o svých zkušenostech hovoří na seminářích a kongresech. V budoucnu máme přislíbený nový fakoemulzifikátor přístroj určený k operaci šedého zákalu. Vaše další cíle? Určitě se podílet na dalším rozvoji očního lékařství v tomto regionu. Chtěli bychom vybudovat ve fakultní nemocnici refrakční centrum, aby péče o naše pacienty byla komplexní. Děkuji Vám za rozhovor. 1. MUDr. Dalibor Cholevík (na snímku uprostřed) byl na mezinárodním sjezdu oceněn jako druhý nejúspěšnější chirurg v České republice, další ocenění získal za provedení více než operací šedého zákalu. 2. Vyšetření pacienta na štěrbinové lampě. na zdravotní péči na péči psychiatrickou. V přednáškách a bohaté diskusi byl zdůrazňován význam jednotného postoje Psychiatrické společnosti k prosazování potřeb psychiatrických pacientů. Tým Psychiatrického oddělení FN Ostrava prezentoval na sjezdu poster: Klesá zájem o detoxifikaci dětí a mladistvých v souvislosti se zastavením rostoucích trendů v užívání drog? Pokusili jsme se touto formou zhodnotit pětileté trvání programu detoxifikace dětí a mladistvých na našem oddělení. Jaká je odpověď na položenou otázku? Zájem se nemění, ročně hospitalizujeme pacientů ve věku let zneužívajících pervitin, kanabinoidy nebo těkavé látky. Heroin v této skupině v Ostravě a regionu naštěstí nebývá hlavní drogou. Celkem jsme za 5 let hospitalizovali 64 pacientů do 18 let s problémem zneužívání drog. Za zmínku stojí, že 86 % z nich kouří, 44 % pije alkohol alespoň občas a 86 % užívalo kanabinoidy. O hospitalizaci dětí a mladistvých rozhodují ve většině případů rodiče. Terapeutická intervence musí být zahájena rychle a aktivně. Je třeba využít autentičtějšího kontaktu ihned po přijetí, protože bývá záhy nahrazen systémem obran s převahou popření a racionalizace, které se u mladistvých zdolávají velmi obtížně. MUDr. Jitka Svobodová, Ph.D., primářka Psychiatrického oddělení

6 6 Přednosta Ústavu klinické hematologie MUDr. Jaromír Gumulec: Buněčná terapie bude přínosem i pro mnoho dalších medicínských oborů V současné době se v naší fakultní nemocnici rozbíhá projekt využívání kmenových buněk v terapii pacientů s končetinovou ischemií. Na projektu se podílejí odborníci z Radiodiagnostického ústavu pod vedením asistenta MUDr. Václava Procházky, Ph.D., a z Ústavu klinické hematologie v čele s přednostou MUDr. Jaromírem Gumulcem, kterého jsme požádali o rozhovor. vidla bývají různé defekty, ale nesmí tam být aktivní septický stav, atd. Provádějí se tyto výkony i na jiných pracovištích v naší republice? Ano, jinou metodou například v Praze, Brně, Olomouci Otázkou však i nadále zůstává, který typ buněk je pro danou léčbu nejvhodnější. V jiných zdravotnických zařízeních například používají periferní kmenové buňky, mají také jiné cesty aplikace. Zatímco u nás aplikujeme pacientům s ischemickými chorobami dolních končetin kmenové buňky do svalu, jinde je aplikují do tepen. Podle mne se ale v tomto případě kmenové buňky nedostanou vždy na ta místa, kde je to zapotřebí Jaké další konkrétní možnosti se nabízejí, pokud jde o využití kmenových buněk? Diferenciací kmenových buněk z kostní dřeně vznikají vedle specializovaných buněk krevní řady také další, například již zmiňované mezenchymové buňky. Jde o buňky schopné Naznačená linie zbytkové napjatosti tepen Přednosta MUDr. Jaromír Gumulec hovoří s pacientem před zákrokem Separace kmenových buněk Pane přednosto, můžete čtenářům přiblížit tuto metodu léčby? Jde o velmi bezpečnou metodu léčby. Z lopaty kyčelní kosti odebereme při lokálním umrtvení nebo krátké analgosedaci až 240 mililitrů kostní dřeně. Následně proběhne krátká separace kmenových buněk, které jsou pak pacientovi aplikovány na cílené místo. Celý zákrok trvá zhruba hodinu. Z kostní dřeně lze získat mnohem více kmenových buněk než například z pupečníkové krve nebo tukové tkáně a podobně. Implantované kmenové buňky a buňky, které z nich dále vznikají, například takzvané mezenchymové buňky, jsou schopny reagovat na prostředí, ve kterém se nacházejí, svou proměnou v buňky a později tkáně, které jsou v daném místě v ohrožení nebo v potřebné kvalitě prostě chybí. Významnou roli zde sehrává difúze neuroaktivních látek v mezibuněčném prostoru. V místě aplikace kmenových buněk u pacientů s končetinovou ischemií se vytvoří síť jemných cév, která dokáže obejít uzavřené cévy a dopravit kyslík do ischemické tkáně. Chtěl bych zdůraznit, že nejde o úplné vyléčení pacienta, ale o zmírnění závažných potíží a v případě končetinové ischemie ke snížení počtu nutných amputací končetin a tedy zlepšení kvality života. Na výzkumu využití kmenových buněk spolupracujeme s americkými a německými lékaři. Jsou k této indikaci způsobilí všichni pacienti? Ne, pacient nesmí mít pochopitelně například žádnou krevní chorobu. Na končetinách zpra- Z lopaty kyčelního kloubu pacienta se odebírá až 240 mililitrů kostní dřeně Odebrání a následná aplikace kmenových buněk je považována za velmi bezpečnou metodu léčby. se diferencovat do různých tkání, například do myokardu, svaloviny, kosti, chrupavky, šlachy. Takže kromě kmenových buněk určených k terapii nádorů krevní řady existují kmenové buňky, které lze aplikovat pacientům při míšním poranění, poškození srdce při infarktu, nehojících se kožních změnách a podobně. Ve středu 11. června jste s panem asistentem MUDr. Procházkou aplikovali kmenové buňky dalším třem pacientům s končetinovou ischemií, ovšem čtvrtým pacientem byl muž s tříštivou zlomeninou holenní kosti Pacienta k této léčbě indikoval MUDr. Milan Šír z Traumatologického centra. Muž měl v podstatě roztříštěnou vnitřní třetinu holenní kosti, která držela pohromadě jen díky kovové dlaze. Tyto stavy se hojí v průměru 14 měsíců. Pokud se podaří aplikací kmenových buněk délku léčby výrazně zkrátit, například o polovinu, bylo by to úžasné. Tomuto pacientovi jsme odebírali pouze 120 milimetrů kostní dřeně. Její množství závisí na rozsahu fraktury. Takže se otevírá spolupráce i s dalšími medicínskými obory v naší fakultní nemocnici V budoucnu určitě budeme spolupracovat také s Popáleninovým centrem, Neurochirurgickou klinikou, Kardiochirurgickým centrem, Neurologickou klinikou a Onkologickou klinikou. Ortopedickými indikacemi budou i nadále takzvané aseptické nekrózy hlavice stehenní kosti, atd. Věda je v implantaci kmenových buněk teprve na samotném začátku, ale jak se ukazuje, naděje pro pacienty to může být obrovská. Děkuji Vám za rozhovor.

7 7 Akce Děti pro děti vynesla malým pacientům přes milion S myšlenkou uspořádat akci Děti pro děti přišla skupina organizátorů ORCO Foundation, Rotary Club Ostrava International, MONTY SCHOOL a MaMaison Hotel Imperial Ostrava Jak uvedl předseda organizačního výboru Dick R. Bliek, cílem bylo nejen přimět zdravé děti, aby si uvědomily nešťastnou situaci vrstevníků bojujících za pomoci doktorů a rodičů o své životy, ale zároveň získat peníze k vytvoření radostnějších a lepších podmínek pro děti v nemocnici, konkrétně pro dětskou hematologii a hematoonkologii Kliniky dětského lékařství v ostravské fakultní nemocnici. Chtěli jsme dosáhnout sumy mezi pěti sty tisíci až milionem korun, říká pan Bliek, a tu použít na vytvoření hracího koutku v nemocnici s počítači a všemi druhy hraček pro každý věk dítěte, dále na doplnění knihovničky, vylepšení fyzicko-terapeutického centra a na financování letního tábora pro 35 dětí s rakovinou krve. Pro odstartování celé akce a úhradu organizačních výdajů předalo prvních 150 tisíc korun ORCO Foundation. Charitativní akce probíhala po dva dny 31. května a 1. června. Na parkovišti před hotelem Imperial se uskutečnil trh starých hraček za velmi nízké ceny, běh dětí, na který sponzorsky přispívali libovolnými částkami jejich příbuzní, na programu byly rovněž různé hry a soutěže s pohádkovými postavami z MONTY SCHOOL, představení Divadla loutek, lákadlem byla i živá hudba na pódiu. Děti se mohly vydovádět na skákacím hradu nebo lezecké stěně Součástí programu bylo i setkání s hercem Janem Přeučilem a jeho partnerkou Evou Hruškovou, které pro pacienty Kliniky dětského lékařství připravila obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem. Jak uvedla ředitelka této společnosti Mgr. Eva Katrušáková, oba hosté přijeli do Ostravy bez nároku na honorář a nemocným dětem s sebou přivezli pěkné dárky knihy a disky s nejrůznějšími hrami rozvíjejícími fantazii. Jednou z hlavních aktivit charitativní akce byla slavnostní galavečeře v hotelu Imperial, která se uskutečnila pod patronací ambasadora Holandského království pana Jana L. I. vyn Hoorna. Vzhledem ke svým povinnostem se ale nemohl večeře zúčastnit osobně, zastoupila jej tedy konzulka paní Christian Vaags s manželem. Cena za vynikající večeři o pěti chodech včetně vína byla dva tisíce korun. Kuchařem pro tento velice prestižní večer byl známý francouzský šéfkuchař pan Clement Martial, nejlepší kuchař Francie (v roce 1983) a České republiky (v roce 2005), mj. také bývalý šéfkuchař pro admirála na Tahiti či pro krále Maroka v Rabatu. A jak celá charitativní akce dopadla? Podařilo se nám nakonec získat neuvěřitelných koruny, konstatuje pan Dick R. Bliek. Organizační výbor děkuje všem zúčastněným. Byla to od roku 1989 zcela určitě největší a nejzdařilejší akce, tvrdí staniční lékař z oddělení hematologie a hematoonkologie Poděkování Onkologické klinice V minulých dnech obdržela Bc. Mária Dobešová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, dopis od Ing. Česlavy Lukaštíkové, ředitelky Střední průmyslové školy v Karviné. Z dopisu citujeme: Kliniky dětského lékařství MUDr. Bohumír Blažek. Mám ohromnou radost, a vyjadřuji všem nesmírné poděkování, především panu Bliekovi, celá charitativní akce byla připravena na vysoce profesionální úrovni. 1. Díky charitativní akci mohl MUDr. Bohumír Blažek (na snímku vpravo) převzít pro naši dětskou hematologii a hematoonkologii šek v hodnotě Kč. 2. Součástí akce bylo i setkání s hercem Janem Přeučilem a jeho partnerkou Evou Hruškovou, které pro pacienty Kliniky dětského lékařství připravila obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem. 3. Předběžný návrh předního holandského architekta pana Sipa Hofsteda na uspořádání dětské herny. Vážená paní náměstkyně, 14. května 2008 jsme na naší škole podpořili malou informační kampaní pro studenty a zaměstnance školy XII. ročník Českého dne proti rakovině. V rámci tohoto projektu navštívilo 34 studentů v doprovodu svých vyučujících Mgr. Jaroslava Verlíka a Mgr. Ivany Chavíkové pracoviště Vaší onkologické kliniky. Vedle přednášky o prevenci nádorových onemocnění měli studenti možnost navštívit i pracoviště ozařoven kliniky a seznámit se s jejich technickým vybavením. Tento netradiční projekt byl pro naše studenty velkým přínosem. Dovolte mi tímto poděkovat Vašim zaměstnankyním vrchní sestře paní Evě Němcové, zdravotním sestrám paní Renátě Dvorské, paní Miroslavě Kopecké a radiologické laborantce paní Martině Blažkové za vstřícný přístup k našim studentům po celou dobu jejich exkurze. Velice si ceníme možnosti navštívit tato specializovaná pracoviště a zrealizovat projekt v tomto rozsahu.

8 8 Oslavili Světový den dárců krve U stánku ČČK jsme zastihli jednu z dárkyň krve, Leonu Jedličkovou z Ostravy-Dubiny. Přišla na 52. odběr krve. Vzdát poctu všem těm, jejichž zásluhou bývá zachráněna spousta životů, je hlavní myšlenkou Světového dne dárců krve, který byl vyhlášen na 14. června Podle JUDr. Jiřího Procházky, ředitele Úřadu ČČK, s ideou bezpříspěvkového dárcovství krve přišel jako první Československý červený kříž, to se psal rok O čtyři roky později již udělil mnohonásobným bezpříspěvkovým dárcům krve první plakety prof. Jana Janského, jehož jméno je spjato od roku 1907 s objevením čtvrté krevní skupiny. Naše Krevní centrum oslavilo letošní Světový den dárců krve v pátek 13. června, konstatuje Bc. Naděžda Kalužová, pracovnice marketingu. Bezpříspěvkové dárcovství krve přišlo podpořit 135 dárců (!), 8 z nich bylo u nás vůbec poprvé. Snažili jsme se, aby byl tento den poněkud jiný než ty ostatní. Pro všechny jsme připravili různé drobné dárky, ženy dostávaly růže. Losovali jsme Aktuálně z Katedry rehabilitace ZSF OU Také další dárce krve Michal Hudec je z Ostravy. Mezi 135 návštěvníky Krevního centra, kteří se rozhodli podpořit bezpříspěvkové dárcovství krve, byl i Roman Špok. Důležitou součástí výukového programu bakalářského studijního oboru Fyzioterapie je praktická výuka, kde se studenti učí a zdokonalují jak v kineziologické diagnostice, tak v základních fyzioterapeutických metodách a konceptech. V rámci rozšíření praktické výukové náplně jsme oslovili odborníky z léčebné rehabilitace se specializací na Feldenkraisovu metodu, dětský Bobath koncept, sezení a pohyblivost na invalidním vozíku, aby přiblížili tyto terapeutické přístupy studentům naší katedry. Poslední dva výukové týdny letního semestru tak našim studentům přednášeli spolupracovníci a hosté Katedry rehabilitace - špičkoví odborníci z oboru Fyzioterapie MUDr. Irina Chmelová, přednostka Kliniky léčebné rehabilitace FNO, MUDr. Lia Frantalová - odborný poradce firmy Medicco, lékařka ambulance správného sezení v Brně a rehabilitační spinální jednotky Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži Košumberku a MgA. Petra Oswaldová - Feldenkrais Practitioner. Studenti měli možnost doplnit si informace o možnostech včasné a komplexní rehabilitace u dětí s využitím dětského Bobath konceptu. Tento koncept klade důraz na sledování dětí s riziky raného období, s cílem zajistit co nejdříve adekvátní léčebnou rehabilitaci. Komplexní rehabilitace je poskytována především dětským pacientům s kombinovaným postižením a jejich rodinám. Jedním z typických rysů tohoto konceptu je právě úzká spolupráce s celou rodinou handicapovaného dítěte. V rámci výukového modulu STEPS (Sunrise Training and Education Programmes) byli studenti seznámeni se standardním výukovým programem týkajícím se sezení, pohyblivostí a pohybem na invalidním vozíku, který je založen na již existujících zkušenostech a znalostech pacientů se spinálním postižením. V praktické také odměny pro dárce krve za měsíc květen jeden zájezd do Řecka (od sponzora jsme získali pět zájezdů, tento byl třetí) a jeden digitální fotoaparát (na příštího výherce čeká ještě poslední, třetí fotoaparát). Jsme strašně vděční, že existují tak skvělí lidé, kteří nám darují tuto drahocennou tekutinu, chtěli jsme jim proto alespoň tímto způsobem poděkovat. K naší spokojenosti se oslav Světového dne dárců krve aktivně zúčastnila spousta firem a organizací, celou akci hodnotily velmi dobře. Věříme, že tento den byl příjemný pro všechny naše dárce, že je dárky potěšily a že se k nám budou rádi vracet. Tomáš Prašivka k nám přijel až z Kobeřic části výuky měli studenti možnost sami si vyzkoušet pohyb na vozících pro jednotlivé typy postižení a tak získat osobní zkušenost, kterou navíc mohli konzultovat s postiženými para-sportovci. Seminář Feldenkraisova metoda pohybem k sebeuvědomění seznámil studenty se dvěma základními směry v přístupu k učení podle Feldenkraisovy metody: Pohybem k sebeuvědomění a Funkční integrací. Cílem této metody je obnovovat a zdokonalovat funkčnost těla prostřednictvím pohybu. Metoda vychází z předpokladu, že promyšlené zkvalitňování pohybu je tou nejlepší cestou ke komplexnímu rozvoji celé lidské bytosti. Obsahem semináře bylo vedle teoretických analýz především praktické cvičení, kdy se v jednotlivých lekcích provádějí jemné jednoduché pohybové sekvence, které se opakují. Tímto opakováním jsou ověřovány vlastní pohybové vzory a podle potřeby jsou rozšířeny či nahrazeny za vzory nové, kvalitnější. Jak organizátoři, tak i studenti považují tento doplňující výukový program za velmi přínosný a užitečný. Snahou naší katedry je i pro příští období v tomto trendu pokračovat. PhDr. Zdeňka Krhutová, Ph.D., Katedra rehabilitace

9 9 Chtějí společně zkvalitnit nutriční péči Nedílnou součástí léčebně preventivní péče o pacienty je správně volená výživa pokrývající energetickou potřebu a obsahující odpovídající biologickou hodnotu. Klasickou dietoterapii v nemocnici zajišťuje odbor léčebné výživy a stravování, kde se provádí příprava a rozdělení diet na jednotlivá oddělení. Tyto diety pacientovi ordinuje lékař podle onemocnění a stavu výživy pacienta. Za rozpis, objednávání a podávání stravy pacientovi na oddělení zodpovídá staniční sestra. V případě stavů, vyžadujících individuální nutriční přístup složení stravy, způsob podání, či výživové doplňky, konzultuje lékař podávání stravy s nutricionistou nebo nutričním terapeutem. Výtka akreditační komise Stravu poskytujeme pacientům na základě přijatého standardního operačního postupu, konstatuje Bc. Jaroslava Jaššová, vedoucí odboru léčebné výživy a stravování. Běžně v praxi by měl být na 100 pacientů 1 nutriční terapeut, tzn., že bychom potřebovali minimálně 11 nutričních terapeutů. V současné době jich máme pouze 6. Připomínky k nízkému počtu nutričních terapeutů na lůžkových odděleních zazněly také v průběhu akreditace v závěru loňského roku, která pro nás jinak dopadla velmi dobře, ve stravovacím provoze se neobjevila jediná závada. Konkrétně nás na tento nedostatek upozornil přední český nutricionista, doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., z II. interní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha, který byl jedním z členů Spojené akreditační komise. O tomto nedostatku jsme věděli, ale přece jen to byl impuls nečekat na navýšení stavu nutričních terapeutů a zkusit reorganizaci práce na tomto úseku. Podle Ludmily Krčové všechny kliniky ještě nejsou zvyklé posílat žádanky Konkrétní kroky k nápravě Vedení nemocnice mi přislíbilo navýšení stavu zaměstnanců. Na základě toho jsem přistoupila k tomu, že jsem vyčlenila ze stávajících 6 nutričních terapeutek, 3 terapeutky pro klinická pracoviště. Dosavadní praxe byla taková, že nutriční terapeutky, které zajišťovaly provoz (sestavení jídelních lístků jednotlivých diet, zpracovávání rozpisů a požadavků pro oddělení, expedice, výdej nutričních doplňků aj.), byly současně na požádání staniční sestry Každá dieta má svá specifika, říká Anna Komoňová, a je důležité vysvětlit to pacientům. povinny edukovat pacienta, u kterého se při příjmu zjistilo, že má nějaké rozdíly ve stravování nebo mu lékař naordinoval dietu, a to nejpozději do čtyřiadvaceti hodin. Pokud jim to stravovací provoz dovolil, šly navštívit pacienta ihned, expedice snídaní, obědů a večeří však měla prioritu. Samozřejmě, u mimořádných případů edukovaly pacienta na oddělení okamžitě. Současné vyčlenění tří klinických nutričních terapeutek je, myslím si, obrovský krok dopředu. Díky zavedenému počítačovému programu na Care-center nebo Clinicomu dnes mohou jednotlivá oddělení a kliniky naší fakultní nemocnice zadávat žádanky o edukaci svých pacientů prostřednictvím počítače. Důležité je pro nás i zavedení edukačního kódu. První výsledky Fungováním tohoto nového systému počet žádanek o edukaci enormně vzrostl, pokračuje Bc. Jaššová. Zatímco dříve jsme jich měli do týdne zhruba deset, dnes je jich pětkrát tolik. Nejvíce žádanek k nám přichází z Interní kliniky, Onkologické kliniky a Kliniky dětského lékařství, tak tomu bylo i v minulosti. V poslední době ale začínáme mnohem více spolupracovat například s Neurologickou klinikou, Klinikou léčebné rehabilitace, Urologickým oddělením, Chirurgickou klinikou, první kontakty máme i s Klinikou ústní, čelistní a obličejové chirurgie, kde pacienti potřebují doplněk stravy. Značnou aktivitu vyvinula také nová Nutriční komise FN Ostrava, kterou vede MUDr. Vladimír Hrabovský, zástupce přednosty Interní kliniky. Například všeobecná informovanost v této oblasti je momentálně na úplně jiné úrovni než byla kdysi. Slovo mají nutriční terapeutky Je to určitě pozitivní přínos, protože jsme se otevřeli více oddělením, hodnotí stávající situaci vedoucí úseku nutričních terapeutů Renata Kosmáková. Odpovědi z jejich strany jsou kladné, což mě velmi těší. To, že se zlepšila spolupráce, potvrzují Vyčleněním klinických nutričních terapeutek přibyla v provoze práce, ale snažíme se ji zvládnout, konstatuje Darja Smolková Foto: Marie Psotková i nutriční terapeutky Darja Smolková a Kateřina Bakešová. Anna Komoňová zdůrazňuje, že komunikace se zdravotnickým personálem i s pacienty by se měla neustále rozvíjet. Jsme i tak trochu psychology když totiž pacientovi vysvětlíte, proč musí jíst zrovna tuto stravu a ne jinou, aby mu pomohla, tak to vše bere jinak. Když jsme u pacienta, nemusíme se dívat na hodinky a opačně, říká Jarmila Buranská a myslí tím, že může pacientovi věnovat opravdu tolik času, kolik je zapotřebí. Na klinikách jsem vytížená pořád stejně, ale přibylo více práce v provozu, svěřuje se Ludmila Krčová. Všechno má své pro a proti Ano, pochopitelně, mám z prvních dobrých výsledků radost, ale jak jste sami slyšeli, tím, že pro provoz zůstala jen polovina nutričních terapeutek, přibylo jim hodně práce, přesto se ji snaží zvládat co nejlépe. Od 1. srpna by měla nastoupit nová klinická nutriční terapeutka a do konce roku další. Reorganizací práce jsme ale dosáhli také toho, že práce nutričních terapeutek teď může být mnohem důslednější, uzavírá Bc. Jaššová.

10 10 Obávali jsme se větších změn, ale adaptace uživatelek probíhá dobře Až donedávna byl zámek v Paskově, který svého času sloužil jako onkologická léčebna, vyklizen a uzavřen. Od 25. dubna letošního roku zde našly na přechodnou dobu svůj domov uživatelky, kterým poskytuje pobytové sociální služby samostatná příspěvková organizace Fontána z Hlučína. Zřizovatelem naší organizace, která sídlí v Hlučíně, je Moravskoslezský kraj, říká ředitelka PaedDr. Jiřina Frejková. V současné době poskytujeme dvě pobytové sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Přijímáme uživatele ve věku od 18 do 65 let s mentálním postižením, případně s kombinovanými vadami, včetně osob neschopných samostatné chůze. V našem zařízení našlo svůj trvalý domov 123 uživatelů (122 žen a 1 muž), někteří z nich u nás prožili už více než čtyřicet let. Snažíme se, aby žili co nejvíce běžným způsobem života, aby měli pocit 2 jistoty, bezpečí a důvěry. Služby poskytujeme celoročně, čtyřiadvacet hodin denně. V následujících zhruba dvou letech nás čeká rozsáhlá rekonstrukce a transformace v zařízení komunitního typu, které by měly podstatně zlepšit životní podmínky klientů a rozšířit nabídku sociálních služeb. Díky fakultní nemocnici, která byla tak laskavá a umožnila nám pronájem, se Sociální instituce Fontána si v Paskově pronajala jednu ze dvou bývalých lůžkových budov Charitní dům sv. Veroniky sloužil od roku 1993 onkologicky nemocným lidem, v současné době zde sídlí vedení příspěvkové organizace Fontána a je zde i chráněné bydlení pro čtyři uživatelky. 2. Adaptace klientek na zdejší podmínky probíhá dobře 3. Zařízení přijímá i osoby s mentální retardací v kombinací s dalšími vadami, ať už smyslovými nebo pohybovými. 4. V dopoledních hodinách uživatelky tráví svůj čas v košíkářské dílně. mohlo celé naše zařízení přestěhovat do těchto prostor. Interiérově sice neodpovídají zcela našim požadavkům, na druhou stranu obrovskou výhodou pro nás je krásný a rozsáhlý zámecký park, který nám usnadňuje práci s uživateli, dodává PaedDr. Frejková. Celým areálem nás provází Bc. Lucie Habiballa, vedoucí sociálně-výchovných služeb. Z Charitního domu sv. Veroniky (od roku 1993 sloužil onkologicky nemocným lidem, v současné době zde sídlí vedení příspěvkové organizace Fontána a je zde i chráněné bydlení pro čtyři uživatelky) se vydáváme do jedné ze dvou bývalých lůžkových budov. Obávali jsme se nastávajících změn, ale adaptace uživatelek v současných prostorách probíhá dobře, konstatuje Bc. Habiballa. Vedle ošetřovatelské a zdravotní péče zajišťujeme uživatelkám také podporu nebo pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. samostatné stolování, péče o zevnějšek, cestování dopravními prostředky, úklid, atd.), dále zprostředkováváme kontakty se společenským prostředím, zajišťujeme pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a podobně. V přízemí této budovy jsou ubytovány uživatelky neschopné samostatné chůze, vyžadující zvýšenou ošetřovatelskou péči, v prvním patře pak s menší mírou nutné podpory ze strany personálu, ve druhém patře bydlí uživatelky s nejlehčím typem postižení, vysvětluje Bc. Habiballa. V dopoledních hodinách některé ženy tráví svůj čas v košíkářské, výtvarné a textilní dílně, které se nacházejí v přístavbě pod věží. Máme k dispozici i veškeré provozní prostory kuchyň, jídelnu, určitý problém je jen s prádelnou, protože ta nám zůstala v Hlučíně, loučí se s námi ředitelka PaedDr. Jiřina Frejková. Jsme tady spokojeni, ale samozřejmě si přejeme, abychom se mohli vrátit do svého zrekonstruovaného zařízení co nejdříve

11 11 Páťáci věnovali výtěžek ze svého muzikálového vystoupení Onkologické klinice FNO Přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. David Feltl převzal sponzorský dar v podobě 9 tisíc korun. Jde o výtěžek muzikálového představení Žabákova dobrodružství na motiv díla slavného anglického spisovatele Kennetha Grahama, které nastudovali žáci 5. A Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka v Bílovci pod vedením třídní učitelky Mgr. Soni Jarošové. Premiéra představení pro rodiče a veřejnost proběhla v Domě kultury v Bílovci, vrací se k úspěšné akci Mgr. Jarošová. Přišlo více než 300 hostů, kteří velice spontánně a nadšeně reagovali. Muzikál měl velký úspěch a fantastický ohlas. A když jsme v závěru ohlásili, že jsme se s dětmi rozhodli věnovat výtěžek z tohoto ročního projektu Onkologické klinice Fakultní nemocnice Ostrava, protože bychom chtěli alespoň touto formou pomoci těžce nemocným lidem, vyvolalo naše prohlášení veliký aplaus. Ohlas toto rozhodnutí vyvolalo i v samotné Fakultní nemocnici Ostrava. Jsem ohromen lidskostí, kterou děti tímto krokem projevily, komentoval zprávu o předání daru v podobě 9 tisíc korun MUDr. Svatopluk Němeček, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava. Podobně reagoval i MUDr. Feltl: Velice si tohoto daru vážím a cením si toho, že si děti už v tomto věku uvědomují, že je třeba pomáhat druhým. Pro žáky 5. A je dramatická výchova a kultura vůbec velkým koníčkem. Zabývají se jí po celou dobu školní docházky, tedy pět let, říká Mgr. Jarošová. Pro veřejnost děti za tu dobu připravily celkem 14 kulturních projektů v podobě řady vánočních koncertů a jarních koncertů, jazzového muzikálu Ferda Mravenec na kolečkových bruslích a podobně. Muzikál Žabákova dobrodružství děti studovaly v průběhu celého školního roku Zkoušky probíhaly 4x týdně od sedmi ráno, od září do 23. května. Muzikál zaštítil a finančně podpořil Městský úřad Bílovec pod vedením starostky Ing. Sylvy Kováčikové, významně se rovněž podíleli rodiče žáků 5. A. Textové a hudební úpravy, scénář, režii, choreografii, hudební doprovody, výrobu kulis, šití kostýmů pro lesní zvířátka a vlastní nastudování celého díla zrealizovala třídní učitelka Mgr. Soňa Jarošová. Ing. Tomáš Oborný, tiskový mluvčí FNO Řidič Pavel Beran si zaslouží naše poděkování Řidič AKU vozíků Pavel Beran Pokaždé nám vyhoví, když potřebujeme odvézt ze skladu nějaký materiál, je velmi ochotný, příjemný a usměvavý, říkají o Pavlu Beranovi, řidiči AKU vozíků z oddělení dopravy a údržby, Magda Kotalová, Jarmila Glacová a Zdeňka Martinovičová, zaměstnankyně úseku materiálně technického zásobování. Je to strašně hodný člověk, spolupracujeme s ním už dlouhou dobu, a chceme mu proto prostřednictvím Nemocničních listů poděkovat. Jistě jej to potěší, bude to pro něho určitě i velké překvapení Nesmírně si jeho práce vážíme, dodávají na závěr. Rádi tomuto přání vyhovujeme. Pro lepší orientaci v areálu nemocnice Ostravští basketbalisté mezi nemocnými dětmi Ostravští basketbalisté Jan Stehlík, Zbyněk Pospíšil, Marek Stuchlý, Rostislav Uhlíř, Kenny Wilson, John Ofoegbu a Mikey Mitchell s prezidentem klubu ing. Ladislavem Kudelou navštívili nedávno Kliniku dětského lékařství naší fakultní nemocnice. Setkání sportovců s pacienty oddělení větších dětí proběhlo v herně a moderoval jej Aleš Juchelka. Hosté si nejdříve povídali s dětmi a odpovídali na jejich zvídavé V průběhu setkání panovala milá a přátelská atmosféra Přehled o rozmístění jednotlivých objektů v areálu naší fakultní nemocnice je už mnohem snazší. Jak jsme si mohli všimnout, v minulých dnech přibylo několik dalších nových rozcestníků. Přispějí tak k lepší orientaci jak samotných pacientů, tak i ostatních návštěvníků přicházejících do naší nemocnice soukromě, nebo služebně Ostravští basketbalisté navštívili také dětskou hematologii a hematoonkologii dotazy. Poté rozdali malým pacientům k jejich všeobecné radosti dárky a sladkosti Další zastávkou ostravských basketbalistů bylo oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Kliniky dětského lékařství, kde je doprovázel staniční lékař MUDr. Bohumír Blažek. Velkou radost a překvapení z návštěvy a ze samotných dárků tak mohly prožívat i děti upoutané na lůžko. Jak uvedl MUDr. Blažek pro Nemocniční listy, byl to pěkný počin od mladých sportovců, v průběhu celého setkání panovala milá a přátelská atmosféra. Podle jeho slov to byla první, ale určitě ne poslední návštěva tohoto sportovního klubu v naší nemocnici.

12 12 Blahopřejeme V měsíci červenci a srpnu oslaví významné životní jubileum naši kolegové: MUDr. Jan Jahoda Eva Lembáková RNDr. František Horáček Štefánia Hudcová Eliška Tichá Viktor Šupal Dana Dáňová Eva Suchánková Mgr. Ilona Slavíková Drahomíra Hanuliaková Hana Maňáková Marie Martiníková Olga Potrusilová Eva Sedláčková Alena Horáčková Jana Wroblovská Růžena Řepíková Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě. Vedení FN Ostrava INZERCE ZDARMA Vyměním byt 3+1 v Ostravě-Porubě, ulice Opavská, za 3+1 v Havířově. Tel.: , Prodám družstevní byt 2+1 v Ostravě-Zábřehu (okrajová část Pískových dolů), 44 m 2, 7 p. v 8patrovém domě (dům je po celkové revitalizaci), nízký nájem, dobrá dostupnost MHD, příjemné prostředí. Po domluvě možno zanechat automatickou pračku, ledničku, nový elektrický sporák se sklokeramickou deskou. Cena Kč. Tel.: Vystavuje u nás akademická malířka Helena Hrušková-Štefková V těchto dnech si v nemocniční galerii můžete prohlédnout díla akademické malířky Heleny Hruškové-Štefkové z Prahy, která je členkou Jednoty umělců výtvarných a výtvarné skupiny Femina. V roce 2003 obdržela za dosavadní uměleckou činnost cenu Masarykovy akademie umění. Vyrůstala v umělecké rodině, otec Miloš Hruška byl akademickým sochařem, matka Helena Hrušková-Slavíková akademickou malířkou. Dcera zdědila jejich vlohy, k vývoji talentu přispěl do značné míry také pobyt v panenské přírodě Orlických hor, kde trávila svoje dětství. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Františka Jiroudka. Věnuje se převážně malbě, a to olejům na plátně. Vyjadřuje se také pastelem. Malířčiny olejové malby s lučními květy, lesy a potůčky v různých ročních dobách nás přenášejí do úplně jiného nezkaženého světa. Oči si při pohledu na ně odpočinou a mysl se uklidní. Akademická malířka Helena Hrušková- Štefková svým žensky jemným, poetickým a impresivně cítěným projevem osobitě a přínosně obohacuje naši soudobou výtvarnou kulturu. Autorka pravidelně vystavuje samostatně a účastní se rovněž skupinových výstav doma i v zahraničí. Její obrazy nalezneme v soukromých sbírkách nejen v Evropě, ale i v USA či Japonsku. Výstava v Galerii Ametyst FNO potrvá do 19. července. Plavání s žabičkou pro děti od 3 do 8 let (s rodiči) ve FN Ostrava od Zápisy a informace na tel. č TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print CZ a.s. Na Rovince Ostrava-Hrabová Tel.: Vydavatel: FN Ostrava Odpovědná redak tor ka: He le na Ší mo vá Telefon číslo: Grafika a zlom: ASEITA spol. s r. o. Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní po třebu FN Ostrava

Videopřenos v tak velkém rozsahu se v oftalmologii konal v České republice vůbec poprvé.

Videopřenos v tak velkém rozsahu se v oftalmologii konal v České republice vůbec poprvé. ČÍSLO 2 ROČNÍK IX ÚNOR 2007 Pracoviště intervenční bronchoskopie slavnostně otevřeno Za přítomnosti vedení Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí, ředitele fakultní nemocnice a jeho náměstků, tiskového

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě 5 květen 2013 Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě O ekonomické situaci nemocnice po prvním čtvrtletí a také o dalších současných tématech jsme hovořili s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.

Více

AKREDITACE POTVRDILA, ŽE JSME ŠPIČKOVOU NEMOCNICÍ

AKREDITACE POTVRDILA, ŽE JSME ŠPIČKOVOU NEMOCNICÍ ČÍSLO 11 ROČNÍK IX PROSINEC 2007 AKREDITACE POTVRDILA, ŽE JSME ŠPIČKOVOU NEMOCNICÍ Předvánoční rozhovor s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava Svatoplukem Němečkem Ačkoliv rok 2007 ještě neskončil a všichni

Více

V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice

V pátek 4. listopadu byl v areálu naší fakultní nemocnice ROČNÍK VII. ČÍSLO 11 LISTOPAD 2005 Plaketu přijela předat MUDr. Anna Mydlilová, zakladatelka Laktačního centra v České republice. Na snímku vlevo primářka MUDr. Hana Podešvová. Oddûlení neonatologie pfievzalo

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

Vplouváme do těžkých časů aneb nečekejme na zázrak!

Vplouváme do těžkých časů aneb nečekejme na zázrak! ČÍSLO 6 ROČNÍK XI ČERVEN 2009 Vplouváme do těžkých časů aneb nečekejme na zázrak! Asi každý už musel vzít na vědomí, že i česká ekonomika se vlivem světové krize dostala do vážných potíží. Mnohé firmy

Více

FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant

FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant ČÍSLO 4 ROČNÍK X DUBEN 2008 FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant v oblasti poskytování finančních poradenských služeb, jehož jedna divize

Více

Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty

Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty ČÍSLO 5 ROČNÍK XI KVĚTEN 2009 Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty Od 20. dubna 2009 jsou v Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče FNO v provozu dvě nová lůžka pro

Více

Předprázdninové strategické zamyšlení

Předprázdninové strategické zamyšlení 6 červen 2014 Předprázdninové strategické zamyšlení Vývoj ekonomiky v prvním pololetí roku 2014 Pomalu se dostáváme do poloviny roku. Jak se daří naší nemocnici z ekonomického hlediska? O tom v materiálu,

Více

Máme nové veřejné parkoviště!

Máme nové veřejné parkoviště! 5 květen 2011 Máme nové veřejné parkoviště! V květnu 2011 byla dokončena výstavba veřejného parkoviště automobilů návštěvníků Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). Nové parkoviště pro 85 osobních vozidel,

Více

Redakãní rada blahopfieje V těchto dnech oslavil ředitel naší fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník své kulaté životní

Redakãní rada blahopfieje V těchto dnech oslavil ředitel naší fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník své kulaté životní ROČNÍK VI. ČÍSLO 11 LISTOPAD 2004 Redakãní rada blahopfieje V těchto dnech oslavil ředitel naší fakultní nemocnice ing. Karel Pustelník své kulaté životní jubileum. Gerontologické dny mají v Ostravě už

Více

Příjemná a přátelská nemocnice

Příjemná a přátelská nemocnice 11 listopad 2014 Příjemná a přátelská nemocnice Ocenění nejlepších zaměstnanců Už osmý ročník ocenění nejlepších zaměstnanců FN Ostrava se bude konat 10. prosince v klubu Parník. Tradiční představení oceněných

Více

Propracovaná investiční strategie

Propracovaná investiční strategie 3 březen 2015 Propracovaná investiční strategie Světový den ledvin Nejen o letošních investicích hovoří na straně 3 doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava. Národní týden

Více

Prosazujeme nové metody

Prosazujeme nové metody 4 duben 2015 Prosazujeme nové metody Stan proti melanomu Devátý ročník ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny

Více

Byl to dobrý rok.. Ředitel FN Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček, MBA: ČÍSLO 12 ROČNÍK XI PROSINEC 2009

Byl to dobrý rok.. Ředitel FN Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček, MBA: ČÍSLO 12 ROČNÍK XI PROSINEC 2009 ČÍSLO 12 ROČNÍK XI PROSINEC 2009 Ředitel FN Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček, MBA: Byl to dobrý rok.. Pomalu se blíží konec roku 2009 a je mou milou povinností pokusit se zrekapitulovat a zhodnotit, co

Více

Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu

Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu ČÍSLO 10 ROČNÍK X ŘÍJEN 2008 Slavnostní ukončení rekonstrukce infekčního pavilonu Vážený pane řediteli, dovolte mi, abych se s odstupem času krátce vrátil k tragické nehodě vlaku EuroCity ve Studénce,

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

Ředitel FNO ministrem zdravotnictví

Ředitel FNO ministrem zdravotnictví 2 únor 2014 Ředitel FNO ministrem zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava (na snímku vlevo), byl jmenován ministrem zdravotnictví. Funkce ředitele nemocnice se ujal

Více

Ruští intervenční radiologové přijeli na stáž

Ruští intervenční radiologové přijeli na stáž ČÍSLO 3 ROČNÍK IX BŘEZEN 2007 Ruští intervenční radiologové přijeli na stáž V pondělí 26. března přijela do naší fakultní nemocnice šestičlenná skupina lékařů z Ruské státní lékařské univerzity v Moskvě

Více

Třetí předvánoční setkání

Třetí předvánoční setkání ČÍSLO 1 ROČNÍK XII LEDEN 2010 Třetí předvánoční setkání V úterý 15. 12. 2009 se uskutečnilo tradiční předvánoční setkání zaměstnanců FNO. V úvodu vystoupili žáci ZUŠ Edvarda Runda ze Slezské Ostravy, s

Více

(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3) ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém

Více

REVUE. LADISLAV ŠPAČEK V nemocnici je člověk zranitelnější než na plese nebo v kanceláři. ZÁSADY SPRÁVNÉHO OPALOVÁNÍ

REVUE. LADISLAV ŠPAČEK V nemocnici je člověk zranitelnější než na plese nebo v kanceláři. ZÁSADY SPRÁVNÉHO OPALOVÁNÍ LÉTO 2015 REVUE ČASOPIS SKUPINY NEMOS ZÁSADY SPRÁVNÉHO OPALOVÁNÍ Jak se chránit před vznikem kožních nádorů? Fotografie Michal Sváček, MAFA INTRAVENOZNÍ ANALGEZIE Unikátní metoda tlumení porodních bolestí

Více

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu!

Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! ČÍSLO 2 ROČNÍK X ÚNOR 2008 Ministerstvo zdravotnictví nám udělilo Osvědčení k provádění mamografického screeningu! Nejčastějším nádorovým onemocněním žen je rakovina prsu, její výskyt každým rokem vzrůstá.

Více

Očima pacientů se řadíme k republikové špičce

Očima pacientů se řadíme k republikové špičce 7 červenec 2012 Očima pacientů se řadíme k republikové špičce Koncem 19. století prudce narůstal počet obyvatel Ostravy a přilehlých obcí především v důsledku přistěhovalectví. V roce 1880 měla Moravská

Více

Ocenili jsme ty nejlepší

Ocenili jsme ty nejlepší 1 leden 2013 Ocenili jsme ty nejlepší V pátek 14. prosince proběhl v ostravském Klubu Parník již šestý ročník slavnostního vyhlášení nejlepších zaměstnanců FNO. Ředitel nemocnice MUDr. Svatopluk Němeček,

Více

Kapka naděje obdarovala malé pacienty

Kapka naděje obdarovala malé pacienty 11 listopad 2011 Kapka naděje obdarovala malé pacienty Představíme naše nejlepší zaměstnance V pátek 16. prosince 2011 budou v prostorách hotelu Clarion Ostrava slavnostně představeni nejlepší zaměstnanci

Více

Projekt ESF v ČR Vzdělávání zdravotníků. Pod mikroskopem. Máme moderní centrum nukleární medicíny. Vyšetření krve v Avionu XVII.

Projekt ESF v ČR Vzdělávání zdravotníků. Pod mikroskopem. Máme moderní centrum nukleární medicíny. Vyšetření krve v Avionu XVII. 3 březen 2011 Máme moderní centrum nukleární medicíny Vyšetření krve v Avionu V ostravském Avion Shopping Parku proběhne ve dnech 4. až 6. dubna prezentace Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava. Návštěvníci

Více

ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010

ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010 ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010 EDITORIAL Milé a milí, vítejte v ZOO. Tak mi připadá letní číslo Nemocničního zpravodaje roku 2010. Nějak se to tak seběhlo, že tolik zvířátek jsme ještě v našem čtivu nikdy

Více

a František přišel na svět o dvě minuty později

a František přišel na svět o dvě minuty později ČÍSLO 1 ROČNÍK IX LEDEN 2007 První děti roku 2007 se narodily dvě hodiny po půlnoci Prvního novorozence v roce 2007 jsme uvítali v naší Porodnicko-gynekologické klinice už dvě hodiny a šest minut po půlnoci.

Více