Z obsahu. Nová výdejna lékárny je už v provozu. Informace o výběrovém řízení ČÍSLO 7, 8 ROČNÍK X ČERVENEC, SRPEN 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z obsahu. Nová výdejna lékárny je už v provozu. Informace o výběrovém řízení ČÍSLO 7, 8 ROČNÍK X ČERVENEC, SRPEN 2008"

Transkript

1 ČÍSLO 7, 8 ROČNÍK X ČERVENEC, SRPEN 2008 Nová výdejna lékárny je už v provozu V přízemí polikliniky byl v úterý 17. června oficiálně zahájen provoz nové výdejny lékárny. Této slavnostní události se vedle managementu FNO zúčastnili také zástupci firem, které se na této stavbě podílely. 1 byl dosti omezený, z důvodu malých skladovacích prostorů. Nová výdejna je podstatně větší, jsou zde dvě místa určená pro výdej léků na recepty a dvě pro doplňkový prodej a výdej zdravotnického materiálu. Pacienti mají k dispozici také zkušební kabinku a konzultační místnost, kde jim můžeme zodpovědět jejich diskrétní dotazy aniž by byli rušeni. Jsem hrozně rád, že jsme se dočkali, poměrně rychle, tohoto okamžiku, protože stávající dispoziční řešení bylo jak pro personál, tak z hlediska marketingového, ale i samotných klientů nepříliš vyhovující, řekl MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel FNO. Lékárna dostala prostory i vizáž takovou, jakou si zaslouží. Informace o výběrovém řízení Na základě výsledku výběrového řízení ředitel FN Ostrava jmenoval: s účinností od MUDr. Přemysla Slezáka do funkce zástupce přednosty Ústavu klinické hematologie pro léčebnou péči. Ing. Lenka Nétková, pověřená výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení a vnější vztahy Z obsahu Integrovaný výzkum v biomedicíně str. 2 Krátké ohlédnutí za prvním pololetím roku aneb JEDEME DÁL! str. 3 Aktualizace zákonů o vzdělávání zdravotnických pracovníků Asistent MUDr. Dalibor Cholevík: Historie očního lékařství je pestrá a bohatá str. 4 str. 5 3 Všechny přítomné hosty přivítala PhMr. Marta Kollárová, vedoucí lékárny. Poděkovala vedení FNO za realizaci výdejny, která si vyžádala nemalé investice, a také firmám, které jak uvedla, byly velmi vstřícné k některým připomínkám. Doufám, že otevření nové výdejny přispěje ke spokojenosti našich pacientů a že se také podstatně zkrátí fronty tvořící se ve druhém patře lékárny, konstatovala mj. PhMr. Kollárová. Vstup do nové výdejny je bezbariérový a prostory jsou klimatizovány, což jistě přispěje k většímu pohodlí pacientů. Sortiment v původní výdejně 2 1. Vedoucí lékárny PhMr. Marta Kollárová a ředitel FNO MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, při slavnostním přestřižení pásky. 2. Výdejna nyní nabízí zákazníkům v příjemném a klimatizovaném prostředí mnohem širší sortiment výrobků než dosud. 3. Vedle léků a doplňkového prodeje jsou zde k dispozici i různé zdravotnické potřeby, v budoucnu by se měl sortiment rozšířit také o zdravotnickou obuv. Hodnota díla včetně vybavení představuje 12 milionů korun, uvedl pro Nemocniční listy ing. Ivo Žolnerčík, náměstek pro techniku a provoz. Na realizaci stavby se podílely stavební firma OSA Invest, s.r.o., a Vitrum Rožnov, s.r.o., kterým patří naše poděkování, stejně tak i zaměstnancům Oddělení přípravy a realizace investic FNO. O den později, ve středu 18. června, začala nová výdejna lékárny sloužit pacientům. Otvírací doba je zde od 7.30 do hodin. Přednosta Ústavu klinické hematologie MUDr. Jaromír Gumulec: Buněčná terapie bude přínosem i pro mnoho dalších medicínských oborů str. 6 Akce Děti pro děti vynesla malým pacientům přes milion str. 7 Chtějí společně zkvalitnit nutriční péči str. 9 Obávali jsme se větších změn, ale adaptace uživatelek probíhá dobře str. 10

2 2 První moravskoslezský brainstorming: Integrovaný výzkum v biomedicíně V pátek 6. června se uskutečnil v hotelu Atom první moravskoslezský brainstorming věnovaný integrovanému výzkumu v biomedicíně. Vedle přednostů a primářů klinik a oddělení a dalších zaměstnanců FNO se setkání zúčastnili rovněž zástupci Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, Ostravské univerzity, Slezské univerzity v Opavě a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Tento brainstorming je neoficiálním setkáním, výměnou názorů, seznámením se s lidmi, kteří pracují nebo chtějí pracovat ve vědě a výzkumu, konstatoval v úvodu prof. MVDr. Petr Klement, Ph.D., náměstek pro vědu a výzkum FNO. Doufám, že to není první a zároveň i poslední brainstorming, a že z našeho setkání vznikne pěkná spolupráce. Diskuse zástupců VŠB TU Ostrava k příspěvkům předneseným v první sekci vznikne, tím lépe. Finance na dobré projekty se vždycky najdou. V závěru vystoupení ředitel Němeček poděkoval za již tradiční dobrou spolupráci Zdravotně sociální fakultě a současně i dalším dvěma institucím, a to VŠB TU Ostrava a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, u kterých FN nalezla podporu a pomoc. Vyslovil rovněž poděkování profesoru Klementovi za Pracovní setkání zahájil ředitel FNO MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. Přítomni byli rovněž zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Náměstek pro léčebnou péči FNO MUDr. Josef Srovnal v rozhovoru s vedoucí Ústavu ošetřovatelství Slezské univerzity v Opavě PhDr. Dagmar Mastiliákovou, Ph.D., RN Brainstormingu se zúčastnili přednostové a primáři jednotlivých klinik a oddělení a jejich zástupci V rámci setkání byla příležitost prodiskutovat některé otázky. Snímek zachytil náměstka pro vědu a výzkum prof. MVDr. Petra Klementa, Ph.D. (na snímku vpravo) a přednostku Radiodiagnostického ústavu MUDr. Janu Chmelovou, Ph.D. Po zahájení jako první vystoupil MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel FNO. Jak uvedl, biotechnologie patří bezesporu mezi oblasti s největší dynamikou rozvoje a růstu a byla by jistě škoda, kdybychom jako region zaspali. V další části vystoupení pak podal stručnou charakteristiku FNO. Patříme mezi nejlepší nemocnice v republice, v některých oborech se řadíme mezi republikové lídry. Kvalita našich procesů a poskytované péče byla loni stvrzena získáním akreditace. Již třetím rokem uplatňujeme systém firemního strategického řízení, souběžně s ním probíhá i rozsáhlá edukace vyššího a středního managementu v této oblasti, a to až po úroveň staničních sester. Na druhé straně máme oproti ostatním fakultním nemocnicím nevýhodu zatím nemáme vazbu na klasickou lékařskou fakultu, ale na fakultu zdravotně sociální. S tím samozřejmě úzce souvisí i nevýhoda druhá, totiž, že i přes maximální ochotu a snahu Zdravotně sociální fakulta nemůže plně realizovat teoretický a klinický výzkum v takovém rozsahu, jak je to možné na lékařské fakultě. A samozřejmě tyto nevýhody musíme nějakým způsobem řešit. Jak dále ředitel Němeček uvedl, řešení jsou již nastolena a budou se v nejbližší době realizovat. Druhým základním směrem je rozvoj vědy a výzkumu přímo ve fakultní nemocnici a v gesci FN, pokračoval. To je důvod, proč jsme navázali spolupráci s panem profesorem Petrem Klementem, za kterým je třicet let úspěšné práce v Kanadě, USA a v mnoha jiných zemích. Nechceme dělat výzkum pro výzkum, ale chceme produkovat výsledky a inovace, které budou sloužit v praxi, mj. velkým farmaceutickým a biotechnologickým korporacím. Jsme připraveni na tomto poli spolupracovat se všemi, kteří o to projeví upřímný zájem. Jsem přesvědčen, že čím více kvalitních projektů v našem regionu V první sekci vystoupil mj. přednosta Chirurgické kliniky doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. obrovské nasazení, elán a aktivitu, s jakou se vrhl do rozhýbání oblasti vědy a výzkumu nejen ve FNO, ale z části i v celém regionu. Samotný program brainstormingu byl rozdělen do tří sekcí, každá z nich byla zakončena diskusí k předneseným příspěvkům. V prvních dvou sekcích byly prezentovány výsledky práce jednotlivých klinik a oddělení FNO na poli vědy a výzkumu, ve třetí sekci vystoupili se svými sděleními zástupci vysokých škol v našem regionu a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Program dalšího brainstormingu by měl být bohatší o prezentaci konkrétních výsledků, kterých se nám podaří společně dosáhnout, uvedl profesor Klement v závěru setkání pro Nemocniční listy. Příští takovéto neformální setkání by se mělo uskutečnit ještě letos na podzim.

3 3 Krátké ohlédnutí za prvním pololetím roku aneb JEDEME DÁL! V okamžiku, kdy píšu tento text, zbývá jen několik dní do konce prvního pololetí. Chtěl bych proto využít této příležitosti a stručně zhodnotit toto období. Jsem rád, že jsme společně v uplynulých měsících dosáhli všech klíčových cílů. Velmi oceňuji, že se nám podařilo v naší fakultní nemocnici udržet velmi pozitivní atmosféru, a to přesto, že se v mnoha médiích usídlila extrémně zpolitizovaná virtuální realita jakési krizové situace v českém zdravotnictví. Ale dovolte mi postupně vyjmenovat ony klíčové oblasti, které jsme společně v tomto pololetí zvládli. Stalo se v naší nemocnici dobrou tradicí, že dosahujeme ziskové a stabilní ekonomiky. Daří se to i v letošním roce. K jsme dosáhli zisku ve výši necelých 50 milionů Kč. Tento zisk bude obdobně jako v minulých letech použit k dalšímu rozvoji naší nemocnice. Poděkování patří všem zaměstnancům a všem pracovištím, která svým úsilím k tomuto výsledku přispěla! Od 1. ledna letošního roku došlo k zavedení systému regulačních poplatků. Je jasné, že šlo logisticky o velmi náročnou operaci. Přesto se podařilo zavedení této novinky bez větších problémů zrealizovat. K velmi závažné změně došlo i při financování péče, především v jejím vykazování. Klíčovou roli ve financování lůžkové péče začal hrát systém DRG. I tuto zásadní změnu jsme vcelku úspěšně zvládli, byť i zde máme na některých pracovištích slušně řečeno poměrně velké rezervy. Velký dík za úspěšné odstartování systému DRG patří náměstkyni Ing. Petře Lampartové a jejímu týmu i všem kóderům na jednotlivých pracovištích. Věřím, že se nám podaří vychytat všechny zbývající mouchy vykazování dle DRG tak, abychom na konci roku nemuseli zdravotním pojišťovnám vracet ani korunu! Letošní rok je rokem velmi rozsáhlých investic, především stavebních, a to řádově ve stovkách milionů korun. Úspěšně se dokončuje rekonstrukce pavilonu infekční kliniky, která by měla být hotova do konce prázdnin. Hned po ní by měla vypuknout rekonstrukce onkologického pavilonu také za pochodu. I zde si zaslouží ocenění všichni ti, kteří se na těchto logisticky velmi náročných operacích podílejí. Rovněž byly na ministerstvu zdravotnictví úspěšně podány první rozsáhlé projekty na čerpání investičních financí ze strukturálních fondů EU. Jde o projekty pro oblast onkologie a traumatologie v celkové výši 200 milionů Kč. A čekáme další! Úspěšně probíhá proces konsolidace laboratorních provozů a věřím, že bude definitivně dokončen do konce roku. Velmi úspěšně se rozvíjí i oblast, kterou jsme letos zařadili mezi naše priority a to je oblast vědy a výzkumu. Velké uznání patří profesoru Petru Klementovi za entuziasmus a drive s jakým tuto oblast v naší nemocnici rozhýbal. Jsou již zahajovány konkrétní projekty na tomto poli. Slibně se rozvíjí i spolupráce s VŠB TU Ostrava. Podařilo se dosáhnout i prvních hmatatelných úspěchů. FN získala grant Moravskoslezského kraje ve výši 7 milionů Kč na 2 naše vědeckovýzkumné projekty. Mohl bych zde samozřejmě vyjmenovávat mnoho dalších oblastí, v nichž jsme dosáhli významných úspěchů. Pokračujeme v měření spokojenosti hospitalizovaných pacientů, toto měření letos rozšíříme i na pacienty ambulantní. Zahájili jsme přípravy k získání mezinárodní akreditace dle JCI. Začali jsme aktualizovat systém našich strategií. Atd., atd., atd., atd., Děkuji všem našim zaměstnancům za zápal s jakým realizují naše společné cíle. Díky Vaší práci se podařilo naplnit jeden ze základních cílů uvedených v našem poslání bezesporu dnes patříme mezi tři nejlepší nemocnice v zemi. A jedeme dále.! MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel FN Ostrava

4 4 Pro pacienty se vyvíjí nový druh intragastrického balónu Nový druh intragastrického balónu, který by měl přinést značné zlepšení výsledků d o s a h o v a n ý c h v tomto medicínském oboru, vyvíjí v současné době jedna americkoizraelská firma. V úterý 3. června Dr. Jeffrey Brooks k nám zavítal Dr. Jeffrey Brooks, zástupce této firmy, aby jednak absolvoval školení v endoskopickém centru Interní kliniky vedeném MUDr. Pavlem Klvaňou, ale také projednal spolupráci na tomto výzkumu s FN Ostrava. Informoval nás o tom MUDr. Evžen Machytka, gastroenterolog z Interní kliniky, který byl přítomen tomuto jednání. Náměstek pro vědu a výzkum prof. MVDr. Petr Klement, Ph.D., hovořil s Dr. Brooksem o tom, za jakých podmínek by v naší fakultní nemocnici klinická studie probíhala, nabídl mu i možnost podílet se na výzkumu dalších generací tohoto balónu, dodal MUDr. Machytka. Dr. Brooks byl tímto jednáním velice nadšen, v průběhu pobytu v České republice navštívil rovněž podnik BioTest v Konárovicích u Kolína, který má v USA pověst jako absolutně nejlepšího institutu pro klinické zkoušky na zvířatech, a dále Institut pro testování a certifikaci, a.s., ve Zlíně. Pokud vše dobře dopadne, plánovaný výzkum v naší fakultní nemocnici by mohl být zahájen už ve druhé polovině tohoto roku, a to na skupině deseti pacientů, kteří budou podrobně sledováni. Jestliže závěr studie prokáže, že nová léčba je výhodnější, bude do budoucna stanovena jako standardní, a naše endoskopické centrum se stane pro tento nový druh léčebné metody školicím centrem, uzavírá MUDr. Machytka. Aktualizace zákonů o vzdělávání zdravotnických zaměstnanců S účinností od jsou novelizovány zákony č. 95 a 96/2004 Sb. o uznávání odborné a specializované způsobilosti zdravotnických zaměstnanců. Jsou uveřejněna ve sbírce zákonů pod číslem 189. Jaké jsou podstatné změny u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů? 1. účast na specializačním vzdělávání je nově prohlubováním kvalifikace, tzn. že vzdělávací aktivity a účast na atestační zkoušce jsou považovány za výkon práce (zaměstnanci náleží plat, vč. náhrad spojených s pracovní cestou), zubní lékaři a farmaceuti mohou pracovat samostatně již po získání odborné způsobilosti, bude vydána vyhláška, která stanoví obory specializací (v současné době je jich 83), dojde však k jejich redukci a od bude maximálně 40 základních oborů, ostatní budou převedeny do certifikovaných kurzů, pokud je v zákoně stanoven požadavek na délku výkonu zdravotnického povolání, rozumí se tím výkon povolání v rozsahu alespoň 0,5 úvazku. Pokud zdravotnický pracovník vykonává povolání v nižším rozsahu, potřebná délka výkonu povolání se úměrně prodlužuje, bude založen registr zdravotnických pracovníků, připravuje se vyhláška o činnostech lékařů. 2. Specializovaná způsobilost lékaře se získává ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou, na jejímž základě je lékaři vydán diplom o specializaci v příslušném oboru. Získávání specializace lze rozdělit do tří částí: a) absolvování základního kmene, absolventi obdrží certifikát, kterým budou oprávněni k výkonu určitých samostatných činností (obdoba dřívější 1. atestace) b) získání specializované způsobilosti, která je podmínkou pro samostatnou praxi, pro výkon vedoucího nebo školitele c) certifikované kurzy delší než 1 rok (obdobné jako dřívější nástavbové specializace) 3. Rezidenční místa Rezidenčním místem se rozumí školicí místo na akreditovaném pracovišti, které je spolufinancováno ze státního rozpočtu. Foto: Táňa Malá Jejich zřízení bude nástrojem regulace počtu specialistů v jednotlivých oborech i v krajích. Rezidentem je pak účastník specializačního vzdělávání, který se účastní specializačního vzdělávání na rezidenčním místě. Jejich počet vypíše každoročně Ministerstvo zdravotnictví (MZ) pro jednotlivé obory lékařů i nelékařů, včetně částky na celou dobu trvání programu. Akreditovaná pracoviště budou žádat MZ o přidělení těchto míst. Budou-li přidělena, nemocnice vypíší pro obsazení těchto míst výběrová řízení. S rezidentem uzavře smlouvu ministerstvo zdravotnictví. Pro rok 2009 budou vyhlášena rezidenční místa do MZ vydá do této doby také vyhlášku a metodický pokyn upravující postup při vyhlášení výběrového řízení, jeho průběh a základní kritéria výběru rezidenta. Z povinností rezidenta uvádím např. povinnost složit atestační zkoušku do tří let po době trvání specializačního vzdělávání anebo povinnost vykonávat zdravotnické povolání po dobu nejméně 5 let od data ukončení specializačního vzdělávání na území ČR v oboru, ve kterém získal specializovanou způsobilost. 4. Dále upozorňuji lékaře, kteří dosud nepředložili rozhodnutí MZ o získání specializované způsobilosti, na přechodné ustanovení zákona č. 95/2004 Sb. 44 (není novelou dotčeno), ze kterého vyplývá, že 2. dubna 2009 uplyne zákonem stanovená pětiletá lhůta pro přiznání specializované způsobilosti. Týká se lékařů, kteří v minulosti získali atestaci 1. stupně. Tito lékaři získají specializovanou způsobilost rozhodnutím MZ ČR na základě získání atestace 1. stupně a doplnění odborné praxe nebo získání atestace 1. stupně a osvědčení České lékařské komory k výkonu soukromé praxe (vydané nejpozději do ) a nejméně 5 z posledních 6 let nepřetržitě vykonávali povolání lékaře. Po tomto datu bude možno získat specializovanou způsobilost pouze řádným složením atestační zkoušky. Navíc nepředloží-li lékaři rozhodnutí MZ o specializované způsobilosti do , bude jim od snížena platová třída ze 13 na 12. Podstatné změny v zákonu o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání uvedeme v příštích Nemocničních listech. Ing. Lenka Nétková, pověřená výkonem funkce náměstkyně pro personální řízení a vnější vztahy

5 5 Asistent MUDr. Dalibor Cholevík: Historie očního lékařství je pestrá a bohatá 1 2 Na VI. mezinárodním sjezdu České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, který se uskutečnil 16. a 17. května v Praze, se sešlo více než 500 oftalmologů specialistů, pozvaných zahraničních hostů, očních zdravotních sester a zástupců firem. V jeho průběhu někteří chirurgové převzali ocenění, mezi nimi i MUDr. Dalibor Cholevík, zástupce přednosty Oční kliniky FNO. Byl oceněn jako druhý nejúspěšnější chirurg v České republice, další ocenění získal za provedení více než operací šedého zákalu Pane asistente, těší Vás toto uznání? Naše Oční klinika se ztotožňuje s vizí managementu být mezi třemi nejlepšími nemocnicemi v České republice, a to se nám daří. V jedné z oblastí činnosti je naše klinika druhá, takže mám radost. Chtěl jste být vždy očním lékařem? Původně jsem chtěl být zvěrolékařem, ale tato volba byla přece jenom dobrá, medicína je velmi zajímavá práce. Můžete pomáhat lidem a také se dostávat do kontaktu s nejmodernějšími léčebnými postupy. Oční operace dávají nové naděje lidem postiženým různými druhy očních chorob. Vyskytuje se hodně očních nemocí? Je známo, že už ve starém Egyptu bylo celé vědění tehdejší medicíny sepsáno do 15 lékařských knih a z toho více než polovina byla věnována chorobám oka Historie očního lékařství je pestrá a bohatá. Dnes jsme schopni operovat nejen šedý zákal, což je takové gró našeho denního chleba, ale dokážeme operovat i některá onemocnění sítnice. Doufám, že v budoucnu budeme umět nahradit sítnici, například nějakými umělými čipy. Bohužel, vše operací vyřešit nejde. Mezi oslepující onemocnění v současném civilizovaném světě patří například glaukom, diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace. I v této oblasti medicíny ale probíhá rozsáhlý výzkum Ano, konkrétně u věkem podmíněné makulární degenerace teď nově aplikujeme do sklivce léčivou látku, která pacientům s tímto onemocněním pomáhá. Jsme v podstatě jediným pracovištěm na severní Moravě, které tento léčebný postup provádí. Které operace jsou nejsložitější? K těm složitějším určitě patří vitreoretinální chirurgie, kdy se opravdu pohybujeme uvnitř oka, dotýkáme se sítnice. Operace trvá i několik hodin Ukazuje se, že jeden operační sál nám už nestačí, jen v posledním roce jsme provedli několikanásobek operací. V jaké věkové kategorii se pohybují Vaši pacienti? Asi před třemi týdny jsme operovali osmitýdenní dítě, které mělo vrozený šedý zákal. Náš nejstarší pacient měl 102 let. Nemáte problémy s technickým vybavením? V posledních dvou letech se naše klinika začíná vybavovat opravdu moderními přístroji. Nedávno jsme začali jako první v republice Quo vadis psychiatria? MUDr. Jitka Svobodová, Ph.D. (na snímku vpravo) a MUDr. Kristýna Pavlíková jsou připraveny k diskusi o obsahu sdělení. S touto otázkou si dopřávali dávku kongresového adrenalinu čeští psychiatři. Již posedmé v dvouletých intervalech proběhl ve dnech června 2008 Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně. Slavnostního zahájení se společně s dalšími osobnostmi účastnila ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. Džamila Stehlíková a budoucí prezident Světové psychiatrické společnosti prof. Mario Maj. Část jednání sjezdu byla věnována přípravě revize koncepce oboru. Odhaduje se, že ztráty spojené s neuropsychiatrickými chorobami tvoří pětinu ztrát způsobených poruchami zdraví, Česká republika však vynakládá jen 3,5% nákladů pracovat se sítnicovým laserem Pascal Photocoagulatorem, kolegové o svých zkušenostech hovoří na seminářích a kongresech. V budoucnu máme přislíbený nový fakoemulzifikátor přístroj určený k operaci šedého zákalu. Vaše další cíle? Určitě se podílet na dalším rozvoji očního lékařství v tomto regionu. Chtěli bychom vybudovat ve fakultní nemocnici refrakční centrum, aby péče o naše pacienty byla komplexní. Děkuji Vám za rozhovor. 1. MUDr. Dalibor Cholevík (na snímku uprostřed) byl na mezinárodním sjezdu oceněn jako druhý nejúspěšnější chirurg v České republice, další ocenění získal za provedení více než operací šedého zákalu. 2. Vyšetření pacienta na štěrbinové lampě. na zdravotní péči na péči psychiatrickou. V přednáškách a bohaté diskusi byl zdůrazňován význam jednotného postoje Psychiatrické společnosti k prosazování potřeb psychiatrických pacientů. Tým Psychiatrického oddělení FN Ostrava prezentoval na sjezdu poster: Klesá zájem o detoxifikaci dětí a mladistvých v souvislosti se zastavením rostoucích trendů v užívání drog? Pokusili jsme se touto formou zhodnotit pětileté trvání programu detoxifikace dětí a mladistvých na našem oddělení. Jaká je odpověď na položenou otázku? Zájem se nemění, ročně hospitalizujeme pacientů ve věku let zneužívajících pervitin, kanabinoidy nebo těkavé látky. Heroin v této skupině v Ostravě a regionu naštěstí nebývá hlavní drogou. Celkem jsme za 5 let hospitalizovali 64 pacientů do 18 let s problémem zneužívání drog. Za zmínku stojí, že 86 % z nich kouří, 44 % pije alkohol alespoň občas a 86 % užívalo kanabinoidy. O hospitalizaci dětí a mladistvých rozhodují ve většině případů rodiče. Terapeutická intervence musí být zahájena rychle a aktivně. Je třeba využít autentičtějšího kontaktu ihned po přijetí, protože bývá záhy nahrazen systémem obran s převahou popření a racionalizace, které se u mladistvých zdolávají velmi obtížně. MUDr. Jitka Svobodová, Ph.D., primářka Psychiatrického oddělení

6 6 Přednosta Ústavu klinické hematologie MUDr. Jaromír Gumulec: Buněčná terapie bude přínosem i pro mnoho dalších medicínských oborů V současné době se v naší fakultní nemocnici rozbíhá projekt využívání kmenových buněk v terapii pacientů s končetinovou ischemií. Na projektu se podílejí odborníci z Radiodiagnostického ústavu pod vedením asistenta MUDr. Václava Procházky, Ph.D., a z Ústavu klinické hematologie v čele s přednostou MUDr. Jaromírem Gumulcem, kterého jsme požádali o rozhovor. vidla bývají různé defekty, ale nesmí tam být aktivní septický stav, atd. Provádějí se tyto výkony i na jiných pracovištích v naší republice? Ano, jinou metodou například v Praze, Brně, Olomouci Otázkou však i nadále zůstává, který typ buněk je pro danou léčbu nejvhodnější. V jiných zdravotnických zařízeních například používají periferní kmenové buňky, mají také jiné cesty aplikace. Zatímco u nás aplikujeme pacientům s ischemickými chorobami dolních končetin kmenové buňky do svalu, jinde je aplikují do tepen. Podle mne se ale v tomto případě kmenové buňky nedostanou vždy na ta místa, kde je to zapotřebí Jaké další konkrétní možnosti se nabízejí, pokud jde o využití kmenových buněk? Diferenciací kmenových buněk z kostní dřeně vznikají vedle specializovaných buněk krevní řady také další, například již zmiňované mezenchymové buňky. Jde o buňky schopné Naznačená linie zbytkové napjatosti tepen Přednosta MUDr. Jaromír Gumulec hovoří s pacientem před zákrokem Separace kmenových buněk Pane přednosto, můžete čtenářům přiblížit tuto metodu léčby? Jde o velmi bezpečnou metodu léčby. Z lopaty kyčelní kosti odebereme při lokálním umrtvení nebo krátké analgosedaci až 240 mililitrů kostní dřeně. Následně proběhne krátká separace kmenových buněk, které jsou pak pacientovi aplikovány na cílené místo. Celý zákrok trvá zhruba hodinu. Z kostní dřeně lze získat mnohem více kmenových buněk než například z pupečníkové krve nebo tukové tkáně a podobně. Implantované kmenové buňky a buňky, které z nich dále vznikají, například takzvané mezenchymové buňky, jsou schopny reagovat na prostředí, ve kterém se nacházejí, svou proměnou v buňky a později tkáně, které jsou v daném místě v ohrožení nebo v potřebné kvalitě prostě chybí. Významnou roli zde sehrává difúze neuroaktivních látek v mezibuněčném prostoru. V místě aplikace kmenových buněk u pacientů s končetinovou ischemií se vytvoří síť jemných cév, která dokáže obejít uzavřené cévy a dopravit kyslík do ischemické tkáně. Chtěl bych zdůraznit, že nejde o úplné vyléčení pacienta, ale o zmírnění závažných potíží a v případě končetinové ischemie ke snížení počtu nutných amputací končetin a tedy zlepšení kvality života. Na výzkumu využití kmenových buněk spolupracujeme s americkými a německými lékaři. Jsou k této indikaci způsobilí všichni pacienti? Ne, pacient nesmí mít pochopitelně například žádnou krevní chorobu. Na končetinách zpra- Z lopaty kyčelního kloubu pacienta se odebírá až 240 mililitrů kostní dřeně Odebrání a následná aplikace kmenových buněk je považována za velmi bezpečnou metodu léčby. se diferencovat do různých tkání, například do myokardu, svaloviny, kosti, chrupavky, šlachy. Takže kromě kmenových buněk určených k terapii nádorů krevní řady existují kmenové buňky, které lze aplikovat pacientům při míšním poranění, poškození srdce při infarktu, nehojících se kožních změnách a podobně. Ve středu 11. června jste s panem asistentem MUDr. Procházkou aplikovali kmenové buňky dalším třem pacientům s končetinovou ischemií, ovšem čtvrtým pacientem byl muž s tříštivou zlomeninou holenní kosti Pacienta k této léčbě indikoval MUDr. Milan Šír z Traumatologického centra. Muž měl v podstatě roztříštěnou vnitřní třetinu holenní kosti, která držela pohromadě jen díky kovové dlaze. Tyto stavy se hojí v průměru 14 měsíců. Pokud se podaří aplikací kmenových buněk délku léčby výrazně zkrátit, například o polovinu, bylo by to úžasné. Tomuto pacientovi jsme odebírali pouze 120 milimetrů kostní dřeně. Její množství závisí na rozsahu fraktury. Takže se otevírá spolupráce i s dalšími medicínskými obory v naší fakultní nemocnici V budoucnu určitě budeme spolupracovat také s Popáleninovým centrem, Neurochirurgickou klinikou, Kardiochirurgickým centrem, Neurologickou klinikou a Onkologickou klinikou. Ortopedickými indikacemi budou i nadále takzvané aseptické nekrózy hlavice stehenní kosti, atd. Věda je v implantaci kmenových buněk teprve na samotném začátku, ale jak se ukazuje, naděje pro pacienty to může být obrovská. Děkuji Vám za rozhovor.

7 7 Akce Děti pro děti vynesla malým pacientům přes milion S myšlenkou uspořádat akci Děti pro děti přišla skupina organizátorů ORCO Foundation, Rotary Club Ostrava International, MONTY SCHOOL a MaMaison Hotel Imperial Ostrava Jak uvedl předseda organizačního výboru Dick R. Bliek, cílem bylo nejen přimět zdravé děti, aby si uvědomily nešťastnou situaci vrstevníků bojujících za pomoci doktorů a rodičů o své životy, ale zároveň získat peníze k vytvoření radostnějších a lepších podmínek pro děti v nemocnici, konkrétně pro dětskou hematologii a hematoonkologii Kliniky dětského lékařství v ostravské fakultní nemocnici. Chtěli jsme dosáhnout sumy mezi pěti sty tisíci až milionem korun, říká pan Bliek, a tu použít na vytvoření hracího koutku v nemocnici s počítači a všemi druhy hraček pro každý věk dítěte, dále na doplnění knihovničky, vylepšení fyzicko-terapeutického centra a na financování letního tábora pro 35 dětí s rakovinou krve. Pro odstartování celé akce a úhradu organizačních výdajů předalo prvních 150 tisíc korun ORCO Foundation. Charitativní akce probíhala po dva dny 31. května a 1. června. Na parkovišti před hotelem Imperial se uskutečnil trh starých hraček za velmi nízké ceny, běh dětí, na který sponzorsky přispívali libovolnými částkami jejich příbuzní, na programu byly rovněž různé hry a soutěže s pohádkovými postavami z MONTY SCHOOL, představení Divadla loutek, lákadlem byla i živá hudba na pódiu. Děti se mohly vydovádět na skákacím hradu nebo lezecké stěně Součástí programu bylo i setkání s hercem Janem Přeučilem a jeho partnerkou Evou Hruškovou, které pro pacienty Kliniky dětského lékařství připravila obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem. Jak uvedla ředitelka této společnosti Mgr. Eva Katrušáková, oba hosté přijeli do Ostravy bez nároku na honorář a nemocným dětem s sebou přivezli pěkné dárky knihy a disky s nejrůznějšími hrami rozvíjejícími fantazii. Jednou z hlavních aktivit charitativní akce byla slavnostní galavečeře v hotelu Imperial, která se uskutečnila pod patronací ambasadora Holandského království pana Jana L. I. vyn Hoorna. Vzhledem ke svým povinnostem se ale nemohl večeře zúčastnit osobně, zastoupila jej tedy konzulka paní Christian Vaags s manželem. Cena za vynikající večeři o pěti chodech včetně vína byla dva tisíce korun. Kuchařem pro tento velice prestižní večer byl známý francouzský šéfkuchař pan Clement Martial, nejlepší kuchař Francie (v roce 1983) a České republiky (v roce 2005), mj. také bývalý šéfkuchař pro admirála na Tahiti či pro krále Maroka v Rabatu. A jak celá charitativní akce dopadla? Podařilo se nám nakonec získat neuvěřitelných koruny, konstatuje pan Dick R. Bliek. Organizační výbor děkuje všem zúčastněným. Byla to od roku 1989 zcela určitě největší a nejzdařilejší akce, tvrdí staniční lékař z oddělení hematologie a hematoonkologie Poděkování Onkologické klinice V minulých dnech obdržela Bc. Mária Dobešová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, dopis od Ing. Česlavy Lukaštíkové, ředitelky Střední průmyslové školy v Karviné. Z dopisu citujeme: Kliniky dětského lékařství MUDr. Bohumír Blažek. Mám ohromnou radost, a vyjadřuji všem nesmírné poděkování, především panu Bliekovi, celá charitativní akce byla připravena na vysoce profesionální úrovni. 1. Díky charitativní akci mohl MUDr. Bohumír Blažek (na snímku vpravo) převzít pro naši dětskou hematologii a hematoonkologii šek v hodnotě Kč. 2. Součástí akce bylo i setkání s hercem Janem Přeučilem a jeho partnerkou Evou Hruškovou, které pro pacienty Kliniky dětského lékařství připravila obecně prospěšná společnost Celé Česko čte dětem. 3. Předběžný návrh předního holandského architekta pana Sipa Hofsteda na uspořádání dětské herny. Vážená paní náměstkyně, 14. května 2008 jsme na naší škole podpořili malou informační kampaní pro studenty a zaměstnance školy XII. ročník Českého dne proti rakovině. V rámci tohoto projektu navštívilo 34 studentů v doprovodu svých vyučujících Mgr. Jaroslava Verlíka a Mgr. Ivany Chavíkové pracoviště Vaší onkologické kliniky. Vedle přednášky o prevenci nádorových onemocnění měli studenti možnost navštívit i pracoviště ozařoven kliniky a seznámit se s jejich technickým vybavením. Tento netradiční projekt byl pro naše studenty velkým přínosem. Dovolte mi tímto poděkovat Vašim zaměstnankyním vrchní sestře paní Evě Němcové, zdravotním sestrám paní Renátě Dvorské, paní Miroslavě Kopecké a radiologické laborantce paní Martině Blažkové za vstřícný přístup k našim studentům po celou dobu jejich exkurze. Velice si ceníme možnosti navštívit tato specializovaná pracoviště a zrealizovat projekt v tomto rozsahu.

8 8 Oslavili Světový den dárců krve U stánku ČČK jsme zastihli jednu z dárkyň krve, Leonu Jedličkovou z Ostravy-Dubiny. Přišla na 52. odběr krve. Vzdát poctu všem těm, jejichž zásluhou bývá zachráněna spousta životů, je hlavní myšlenkou Světového dne dárců krve, který byl vyhlášen na 14. června Podle JUDr. Jiřího Procházky, ředitele Úřadu ČČK, s ideou bezpříspěvkového dárcovství krve přišel jako první Československý červený kříž, to se psal rok O čtyři roky později již udělil mnohonásobným bezpříspěvkovým dárcům krve první plakety prof. Jana Janského, jehož jméno je spjato od roku 1907 s objevením čtvrté krevní skupiny. Naše Krevní centrum oslavilo letošní Světový den dárců krve v pátek 13. června, konstatuje Bc. Naděžda Kalužová, pracovnice marketingu. Bezpříspěvkové dárcovství krve přišlo podpořit 135 dárců (!), 8 z nich bylo u nás vůbec poprvé. Snažili jsme se, aby byl tento den poněkud jiný než ty ostatní. Pro všechny jsme připravili různé drobné dárky, ženy dostávaly růže. Losovali jsme Aktuálně z Katedry rehabilitace ZSF OU Také další dárce krve Michal Hudec je z Ostravy. Mezi 135 návštěvníky Krevního centra, kteří se rozhodli podpořit bezpříspěvkové dárcovství krve, byl i Roman Špok. Důležitou součástí výukového programu bakalářského studijního oboru Fyzioterapie je praktická výuka, kde se studenti učí a zdokonalují jak v kineziologické diagnostice, tak v základních fyzioterapeutických metodách a konceptech. V rámci rozšíření praktické výukové náplně jsme oslovili odborníky z léčebné rehabilitace se specializací na Feldenkraisovu metodu, dětský Bobath koncept, sezení a pohyblivost na invalidním vozíku, aby přiblížili tyto terapeutické přístupy studentům naší katedry. Poslední dva výukové týdny letního semestru tak našim studentům přednášeli spolupracovníci a hosté Katedry rehabilitace - špičkoví odborníci z oboru Fyzioterapie MUDr. Irina Chmelová, přednostka Kliniky léčebné rehabilitace FNO, MUDr. Lia Frantalová - odborný poradce firmy Medicco, lékařka ambulance správného sezení v Brně a rehabilitační spinální jednotky Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé v Luži Košumberku a MgA. Petra Oswaldová - Feldenkrais Practitioner. Studenti měli možnost doplnit si informace o možnostech včasné a komplexní rehabilitace u dětí s využitím dětského Bobath konceptu. Tento koncept klade důraz na sledování dětí s riziky raného období, s cílem zajistit co nejdříve adekvátní léčebnou rehabilitaci. Komplexní rehabilitace je poskytována především dětským pacientům s kombinovaným postižením a jejich rodinám. Jedním z typických rysů tohoto konceptu je právě úzká spolupráce s celou rodinou handicapovaného dítěte. V rámci výukového modulu STEPS (Sunrise Training and Education Programmes) byli studenti seznámeni se standardním výukovým programem týkajícím se sezení, pohyblivostí a pohybem na invalidním vozíku, který je založen na již existujících zkušenostech a znalostech pacientů se spinálním postižením. V praktické také odměny pro dárce krve za měsíc květen jeden zájezd do Řecka (od sponzora jsme získali pět zájezdů, tento byl třetí) a jeden digitální fotoaparát (na příštího výherce čeká ještě poslední, třetí fotoaparát). Jsme strašně vděční, že existují tak skvělí lidé, kteří nám darují tuto drahocennou tekutinu, chtěli jsme jim proto alespoň tímto způsobem poděkovat. K naší spokojenosti se oslav Světového dne dárců krve aktivně zúčastnila spousta firem a organizací, celou akci hodnotily velmi dobře. Věříme, že tento den byl příjemný pro všechny naše dárce, že je dárky potěšily a že se k nám budou rádi vracet. Tomáš Prašivka k nám přijel až z Kobeřic části výuky měli studenti možnost sami si vyzkoušet pohyb na vozících pro jednotlivé typy postižení a tak získat osobní zkušenost, kterou navíc mohli konzultovat s postiženými para-sportovci. Seminář Feldenkraisova metoda pohybem k sebeuvědomění seznámil studenty se dvěma základními směry v přístupu k učení podle Feldenkraisovy metody: Pohybem k sebeuvědomění a Funkční integrací. Cílem této metody je obnovovat a zdokonalovat funkčnost těla prostřednictvím pohybu. Metoda vychází z předpokladu, že promyšlené zkvalitňování pohybu je tou nejlepší cestou ke komplexnímu rozvoji celé lidské bytosti. Obsahem semináře bylo vedle teoretických analýz především praktické cvičení, kdy se v jednotlivých lekcích provádějí jemné jednoduché pohybové sekvence, které se opakují. Tímto opakováním jsou ověřovány vlastní pohybové vzory a podle potřeby jsou rozšířeny či nahrazeny za vzory nové, kvalitnější. Jak organizátoři, tak i studenti považují tento doplňující výukový program za velmi přínosný a užitečný. Snahou naší katedry je i pro příští období v tomto trendu pokračovat. PhDr. Zdeňka Krhutová, Ph.D., Katedra rehabilitace

9 9 Chtějí společně zkvalitnit nutriční péči Nedílnou součástí léčebně preventivní péče o pacienty je správně volená výživa pokrývající energetickou potřebu a obsahující odpovídající biologickou hodnotu. Klasickou dietoterapii v nemocnici zajišťuje odbor léčebné výživy a stravování, kde se provádí příprava a rozdělení diet na jednotlivá oddělení. Tyto diety pacientovi ordinuje lékař podle onemocnění a stavu výživy pacienta. Za rozpis, objednávání a podávání stravy pacientovi na oddělení zodpovídá staniční sestra. V případě stavů, vyžadujících individuální nutriční přístup složení stravy, způsob podání, či výživové doplňky, konzultuje lékař podávání stravy s nutricionistou nebo nutričním terapeutem. Výtka akreditační komise Stravu poskytujeme pacientům na základě přijatého standardního operačního postupu, konstatuje Bc. Jaroslava Jaššová, vedoucí odboru léčebné výživy a stravování. Běžně v praxi by měl být na 100 pacientů 1 nutriční terapeut, tzn., že bychom potřebovali minimálně 11 nutričních terapeutů. V současné době jich máme pouze 6. Připomínky k nízkému počtu nutričních terapeutů na lůžkových odděleních zazněly také v průběhu akreditace v závěru loňského roku, která pro nás jinak dopadla velmi dobře, ve stravovacím provoze se neobjevila jediná závada. Konkrétně nás na tento nedostatek upozornil přední český nutricionista, doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., z II. interní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha, který byl jedním z členů Spojené akreditační komise. O tomto nedostatku jsme věděli, ale přece jen to byl impuls nečekat na navýšení stavu nutričních terapeutů a zkusit reorganizaci práce na tomto úseku. Podle Ludmily Krčové všechny kliniky ještě nejsou zvyklé posílat žádanky Konkrétní kroky k nápravě Vedení nemocnice mi přislíbilo navýšení stavu zaměstnanců. Na základě toho jsem přistoupila k tomu, že jsem vyčlenila ze stávajících 6 nutričních terapeutek, 3 terapeutky pro klinická pracoviště. Dosavadní praxe byla taková, že nutriční terapeutky, které zajišťovaly provoz (sestavení jídelních lístků jednotlivých diet, zpracovávání rozpisů a požadavků pro oddělení, expedice, výdej nutričních doplňků aj.), byly současně na požádání staniční sestry Každá dieta má svá specifika, říká Anna Komoňová, a je důležité vysvětlit to pacientům. povinny edukovat pacienta, u kterého se při příjmu zjistilo, že má nějaké rozdíly ve stravování nebo mu lékař naordinoval dietu, a to nejpozději do čtyřiadvaceti hodin. Pokud jim to stravovací provoz dovolil, šly navštívit pacienta ihned, expedice snídaní, obědů a večeří však měla prioritu. Samozřejmě, u mimořádných případů edukovaly pacienta na oddělení okamžitě. Současné vyčlenění tří klinických nutričních terapeutek je, myslím si, obrovský krok dopředu. Díky zavedenému počítačovému programu na Care-center nebo Clinicomu dnes mohou jednotlivá oddělení a kliniky naší fakultní nemocnice zadávat žádanky o edukaci svých pacientů prostřednictvím počítače. Důležité je pro nás i zavedení edukačního kódu. První výsledky Fungováním tohoto nového systému počet žádanek o edukaci enormně vzrostl, pokračuje Bc. Jaššová. Zatímco dříve jsme jich měli do týdne zhruba deset, dnes je jich pětkrát tolik. Nejvíce žádanek k nám přichází z Interní kliniky, Onkologické kliniky a Kliniky dětského lékařství, tak tomu bylo i v minulosti. V poslední době ale začínáme mnohem více spolupracovat například s Neurologickou klinikou, Klinikou léčebné rehabilitace, Urologickým oddělením, Chirurgickou klinikou, první kontakty máme i s Klinikou ústní, čelistní a obličejové chirurgie, kde pacienti potřebují doplněk stravy. Značnou aktivitu vyvinula také nová Nutriční komise FN Ostrava, kterou vede MUDr. Vladimír Hrabovský, zástupce přednosty Interní kliniky. Například všeobecná informovanost v této oblasti je momentálně na úplně jiné úrovni než byla kdysi. Slovo mají nutriční terapeutky Je to určitě pozitivní přínos, protože jsme se otevřeli více oddělením, hodnotí stávající situaci vedoucí úseku nutričních terapeutů Renata Kosmáková. Odpovědi z jejich strany jsou kladné, což mě velmi těší. To, že se zlepšila spolupráce, potvrzují Vyčleněním klinických nutričních terapeutek přibyla v provoze práce, ale snažíme se ji zvládnout, konstatuje Darja Smolková Foto: Marie Psotková i nutriční terapeutky Darja Smolková a Kateřina Bakešová. Anna Komoňová zdůrazňuje, že komunikace se zdravotnickým personálem i s pacienty by se měla neustále rozvíjet. Jsme i tak trochu psychology když totiž pacientovi vysvětlíte, proč musí jíst zrovna tuto stravu a ne jinou, aby mu pomohla, tak to vše bere jinak. Když jsme u pacienta, nemusíme se dívat na hodinky a opačně, říká Jarmila Buranská a myslí tím, že může pacientovi věnovat opravdu tolik času, kolik je zapotřebí. Na klinikách jsem vytížená pořád stejně, ale přibylo více práce v provozu, svěřuje se Ludmila Krčová. Všechno má své pro a proti Ano, pochopitelně, mám z prvních dobrých výsledků radost, ale jak jste sami slyšeli, tím, že pro provoz zůstala jen polovina nutričních terapeutek, přibylo jim hodně práce, přesto se ji snaží zvládat co nejlépe. Od 1. srpna by měla nastoupit nová klinická nutriční terapeutka a do konce roku další. Reorganizací práce jsme ale dosáhli také toho, že práce nutričních terapeutek teď může být mnohem důslednější, uzavírá Bc. Jaššová.

10 10 Obávali jsme se větších změn, ale adaptace uživatelek probíhá dobře Až donedávna byl zámek v Paskově, který svého času sloužil jako onkologická léčebna, vyklizen a uzavřen. Od 25. dubna letošního roku zde našly na přechodnou dobu svůj domov uživatelky, kterým poskytuje pobytové sociální služby samostatná příspěvková organizace Fontána z Hlučína. Zřizovatelem naší organizace, která sídlí v Hlučíně, je Moravskoslezský kraj, říká ředitelka PaedDr. Jiřina Frejková. V současné době poskytujeme dvě pobytové sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Přijímáme uživatele ve věku od 18 do 65 let s mentálním postižením, případně s kombinovanými vadami, včetně osob neschopných samostatné chůze. V našem zařízení našlo svůj trvalý domov 123 uživatelů (122 žen a 1 muž), někteří z nich u nás prožili už více než čtyřicet let. Snažíme se, aby žili co nejvíce běžným způsobem života, aby měli pocit 2 jistoty, bezpečí a důvěry. Služby poskytujeme celoročně, čtyřiadvacet hodin denně. V následujících zhruba dvou letech nás čeká rozsáhlá rekonstrukce a transformace v zařízení komunitního typu, které by měly podstatně zlepšit životní podmínky klientů a rozšířit nabídku sociálních služeb. Díky fakultní nemocnici, která byla tak laskavá a umožnila nám pronájem, se Sociální instituce Fontána si v Paskově pronajala jednu ze dvou bývalých lůžkových budov Charitní dům sv. Veroniky sloužil od roku 1993 onkologicky nemocným lidem, v současné době zde sídlí vedení příspěvkové organizace Fontána a je zde i chráněné bydlení pro čtyři uživatelky. 2. Adaptace klientek na zdejší podmínky probíhá dobře 3. Zařízení přijímá i osoby s mentální retardací v kombinací s dalšími vadami, ať už smyslovými nebo pohybovými. 4. V dopoledních hodinách uživatelky tráví svůj čas v košíkářské dílně. mohlo celé naše zařízení přestěhovat do těchto prostor. Interiérově sice neodpovídají zcela našim požadavkům, na druhou stranu obrovskou výhodou pro nás je krásný a rozsáhlý zámecký park, který nám usnadňuje práci s uživateli, dodává PaedDr. Frejková. Celým areálem nás provází Bc. Lucie Habiballa, vedoucí sociálně-výchovných služeb. Z Charitního domu sv. Veroniky (od roku 1993 sloužil onkologicky nemocným lidem, v současné době zde sídlí vedení příspěvkové organizace Fontána a je zde i chráněné bydlení pro čtyři uživatelky) se vydáváme do jedné ze dvou bývalých lůžkových budov. Obávali jsme se nastávajících změn, ale adaptace uživatelek v současných prostorách probíhá dobře, konstatuje Bc. Habiballa. Vedle ošetřovatelské a zdravotní péče zajišťujeme uživatelkám také podporu nebo pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. samostatné stolování, péče o zevnějšek, cestování dopravními prostředky, úklid, atd.), dále zprostředkováváme kontakty se společenským prostředím, zajišťujeme pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a podobně. V přízemí této budovy jsou ubytovány uživatelky neschopné samostatné chůze, vyžadující zvýšenou ošetřovatelskou péči, v prvním patře pak s menší mírou nutné podpory ze strany personálu, ve druhém patře bydlí uživatelky s nejlehčím typem postižení, vysvětluje Bc. Habiballa. V dopoledních hodinách některé ženy tráví svůj čas v košíkářské, výtvarné a textilní dílně, které se nacházejí v přístavbě pod věží. Máme k dispozici i veškeré provozní prostory kuchyň, jídelnu, určitý problém je jen s prádelnou, protože ta nám zůstala v Hlučíně, loučí se s námi ředitelka PaedDr. Jiřina Frejková. Jsme tady spokojeni, ale samozřejmě si přejeme, abychom se mohli vrátit do svého zrekonstruovaného zařízení co nejdříve

11 11 Páťáci věnovali výtěžek ze svého muzikálového vystoupení Onkologické klinice FNO Přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. David Feltl převzal sponzorský dar v podobě 9 tisíc korun. Jde o výtěžek muzikálového představení Žabákova dobrodružství na motiv díla slavného anglického spisovatele Kennetha Grahama, které nastudovali žáci 5. A Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka v Bílovci pod vedením třídní učitelky Mgr. Soni Jarošové. Premiéra představení pro rodiče a veřejnost proběhla v Domě kultury v Bílovci, vrací se k úspěšné akci Mgr. Jarošová. Přišlo více než 300 hostů, kteří velice spontánně a nadšeně reagovali. Muzikál měl velký úspěch a fantastický ohlas. A když jsme v závěru ohlásili, že jsme se s dětmi rozhodli věnovat výtěžek z tohoto ročního projektu Onkologické klinice Fakultní nemocnice Ostrava, protože bychom chtěli alespoň touto formou pomoci těžce nemocným lidem, vyvolalo naše prohlášení veliký aplaus. Ohlas toto rozhodnutí vyvolalo i v samotné Fakultní nemocnici Ostrava. Jsem ohromen lidskostí, kterou děti tímto krokem projevily, komentoval zprávu o předání daru v podobě 9 tisíc korun MUDr. Svatopluk Němeček, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava. Podobně reagoval i MUDr. Feltl: Velice si tohoto daru vážím a cením si toho, že si děti už v tomto věku uvědomují, že je třeba pomáhat druhým. Pro žáky 5. A je dramatická výchova a kultura vůbec velkým koníčkem. Zabývají se jí po celou dobu školní docházky, tedy pět let, říká Mgr. Jarošová. Pro veřejnost děti za tu dobu připravily celkem 14 kulturních projektů v podobě řady vánočních koncertů a jarních koncertů, jazzového muzikálu Ferda Mravenec na kolečkových bruslích a podobně. Muzikál Žabákova dobrodružství děti studovaly v průběhu celého školního roku Zkoušky probíhaly 4x týdně od sedmi ráno, od září do 23. května. Muzikál zaštítil a finančně podpořil Městský úřad Bílovec pod vedením starostky Ing. Sylvy Kováčikové, významně se rovněž podíleli rodiče žáků 5. A. Textové a hudební úpravy, scénář, režii, choreografii, hudební doprovody, výrobu kulis, šití kostýmů pro lesní zvířátka a vlastní nastudování celého díla zrealizovala třídní učitelka Mgr. Soňa Jarošová. Ing. Tomáš Oborný, tiskový mluvčí FNO Řidič Pavel Beran si zaslouží naše poděkování Řidič AKU vozíků Pavel Beran Pokaždé nám vyhoví, když potřebujeme odvézt ze skladu nějaký materiál, je velmi ochotný, příjemný a usměvavý, říkají o Pavlu Beranovi, řidiči AKU vozíků z oddělení dopravy a údržby, Magda Kotalová, Jarmila Glacová a Zdeňka Martinovičová, zaměstnankyně úseku materiálně technického zásobování. Je to strašně hodný člověk, spolupracujeme s ním už dlouhou dobu, a chceme mu proto prostřednictvím Nemocničních listů poděkovat. Jistě jej to potěší, bude to pro něho určitě i velké překvapení Nesmírně si jeho práce vážíme, dodávají na závěr. Rádi tomuto přání vyhovujeme. Pro lepší orientaci v areálu nemocnice Ostravští basketbalisté mezi nemocnými dětmi Ostravští basketbalisté Jan Stehlík, Zbyněk Pospíšil, Marek Stuchlý, Rostislav Uhlíř, Kenny Wilson, John Ofoegbu a Mikey Mitchell s prezidentem klubu ing. Ladislavem Kudelou navštívili nedávno Kliniku dětského lékařství naší fakultní nemocnice. Setkání sportovců s pacienty oddělení větších dětí proběhlo v herně a moderoval jej Aleš Juchelka. Hosté si nejdříve povídali s dětmi a odpovídali na jejich zvídavé V průběhu setkání panovala milá a přátelská atmosféra Přehled o rozmístění jednotlivých objektů v areálu naší fakultní nemocnice je už mnohem snazší. Jak jsme si mohli všimnout, v minulých dnech přibylo několik dalších nových rozcestníků. Přispějí tak k lepší orientaci jak samotných pacientů, tak i ostatních návštěvníků přicházejících do naší nemocnice soukromě, nebo služebně Ostravští basketbalisté navštívili také dětskou hematologii a hematoonkologii dotazy. Poté rozdali malým pacientům k jejich všeobecné radosti dárky a sladkosti Další zastávkou ostravských basketbalistů bylo oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Kliniky dětského lékařství, kde je doprovázel staniční lékař MUDr. Bohumír Blažek. Velkou radost a překvapení z návštěvy a ze samotných dárků tak mohly prožívat i děti upoutané na lůžko. Jak uvedl MUDr. Blažek pro Nemocniční listy, byl to pěkný počin od mladých sportovců, v průběhu celého setkání panovala milá a přátelská atmosféra. Podle jeho slov to byla první, ale určitě ne poslední návštěva tohoto sportovního klubu v naší nemocnici.

12 12 Blahopřejeme V měsíci červenci a srpnu oslaví významné životní jubileum naši kolegové: MUDr. Jan Jahoda Eva Lembáková RNDr. František Horáček Štefánia Hudcová Eliška Tichá Viktor Šupal Dana Dáňová Eva Suchánková Mgr. Ilona Slavíková Drahomíra Hanuliaková Hana Maňáková Marie Martiníková Olga Potrusilová Eva Sedláčková Alena Horáčková Jana Wroblovská Růžena Řepíková Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě. Vedení FN Ostrava INZERCE ZDARMA Vyměním byt 3+1 v Ostravě-Porubě, ulice Opavská, za 3+1 v Havířově. Tel.: , Prodám družstevní byt 2+1 v Ostravě-Zábřehu (okrajová část Pískových dolů), 44 m 2, 7 p. v 8patrovém domě (dům je po celkové revitalizaci), nízký nájem, dobrá dostupnost MHD, příjemné prostředí. Po domluvě možno zanechat automatickou pračku, ledničku, nový elektrický sporák se sklokeramickou deskou. Cena Kč. Tel.: Vystavuje u nás akademická malířka Helena Hrušková-Štefková V těchto dnech si v nemocniční galerii můžete prohlédnout díla akademické malířky Heleny Hruškové-Štefkové z Prahy, která je členkou Jednoty umělců výtvarných a výtvarné skupiny Femina. V roce 2003 obdržela za dosavadní uměleckou činnost cenu Masarykovy akademie umění. Vyrůstala v umělecké rodině, otec Miloš Hruška byl akademickým sochařem, matka Helena Hrušková-Slavíková akademickou malířkou. Dcera zdědila jejich vlohy, k vývoji talentu přispěl do značné míry také pobyt v panenské přírodě Orlických hor, kde trávila svoje dětství. Vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Františka Jiroudka. Věnuje se převážně malbě, a to olejům na plátně. Vyjadřuje se také pastelem. Malířčiny olejové malby s lučními květy, lesy a potůčky v různých ročních dobách nás přenášejí do úplně jiného nezkaženého světa. Oči si při pohledu na ně odpočinou a mysl se uklidní. Akademická malířka Helena Hrušková- Štefková svým žensky jemným, poetickým a impresivně cítěným projevem osobitě a přínosně obohacuje naši soudobou výtvarnou kulturu. Autorka pravidelně vystavuje samostatně a účastní se rovněž skupinových výstav doma i v zahraničí. Její obrazy nalezneme v soukromých sbírkách nejen v Evropě, ale i v USA či Japonsku. Výstava v Galerii Ametyst FNO potrvá do 19. července. Plavání s žabičkou pro děti od 3 do 8 let (s rodiči) ve FN Ostrava od Zápisy a informace na tel. č TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print CZ a.s. Na Rovince Ostrava-Hrabová Tel.: Vydavatel: FN Ostrava Odpovědná redak tor ka: He le na Ší mo vá Telefon číslo: Grafika a zlom: ASEITA spol. s r. o. Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní po třebu FN Ostrava

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice)

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice) Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013 Předkládáme Vám výsledky celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2013 byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.listopadu 2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice Směrnice PNB Revize č.: 1 Platné od: 01. 03. 2015 Strana: 1 z 7 S 1/2011 Výtisk č.: 1 Uskutečňování vzdělávání v Psychiatrické nemocnici Bohnice VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL Jméno a příjmení Ing. Jitka

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Doc. ak. mal. Vladimír Drápal, Červený kůň, 40 x 31 cm, malba na skle, 2003 Cena: 4000

Doc. ak. mal. Vladimír Drápal, Červený kůň, 40 x 31 cm, malba na skle, 2003 Cena: 4000 AUKCE OBRAZŮ Vážení přátelé, nadační fond České myelomové skupiny podporuje boj odborníků i společnosti proti mnohočetnému myelomu, druhému nejčastějšímu krevnímu nádoru. Jedním z jeho klíčových poslání

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY)

Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Profesionální role pedagoga, pěstouna v souvislosti s možnými způsoby vztahování se k DĚTEM a DOSPÍVAJÍCÍM (KVADRANTY) Podpůrný materiál pro absolventy semináře s akreditací MŠMT č.j.: 18729/2013-528 Veřejná

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů

Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Zkušenosti s novou koncepcí vzdělávání nelékařských zdrav. oborů Mgr. Věra Sukopová Oddělení vzdělávání a péče o zaměstnance Fakultní nemocnice Olomouc Metodický pokyn MZ ČR k zákonu č. 96/2004 Sb. - Věstník

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.2.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE

NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE NÁVRH KONCEPCE TVORBY SÍTÌ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠ PRO SPECIALIZAÈNÍ OBOR GERIATRIE PO ADAVKY NA AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTÌ SPECIALIZAÈNÍHO OBORU GERIATRIE Současný systém vzdělávání byl založen na faktu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně. Jsme přesvědčeni, že příští ročník obou konferencí bude stejně úspěšný, jako ten letošní.

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně. Jsme přesvědčeni, že příští ročník obou konferencí bude stejně úspěšný, jako ten letošní. Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem pořádající instituce a organizačního výboru pozvali k účasti na XXXVIII. Brněnské onkologické dny a XXVIII. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky,

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více