Digitální učební materiál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální učební materiál"

Transkript

1 Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma: Výroba a přenos elektrické energie Druh učebního materiálu: Prezentace Anotace: Prezentace seznamuje žáky s principem výroby elektrické energie v různých typech elektráren a s elektrickou rozvodnou sítí.

2 Výroba a přenos elektrickéenergie

3 Výroba elektrické energie V dnešní době si již neumíme představit život bez elektrické energie. Spotřebiče, které používáme v domácnosti, potřebují elektrickou energii. Většina elektrické energie se vyrábí v elektrárnách. Hlavní typy elektráren v ČR: tepelné jaderné vodní solární (fotovoltaické) větrné

4 Tepelné elektrárny V České republice se největšíčást elektrické energie vyrábí v tepelných elektrárnách (přes 60 % v roce 2010). Při spalování paliva dochází k přeměně chemické energie vázané v palivu na tepelnou energii spalin, které ohřívají vodu. Voda se mění na páru a pohání turbínu spojenou s generátorem, ve kterém se pohybová energie přeměňuje na energii elektrickou. Pára se potom ochladí (zkapalní) v kondenzátoru a vrací se zpět do oběhu. animace Horká pára může sloužit i k vytápění okolních obcí. Nejvíce tepelných elektráren je v severozápadních a v severních Čechách (palivo tvoří hlavně hnědé uhlí). Největším elektrárenským komplexem je Prunéřov (Chomutov) s výkonem 4 x 110 MW a 5 x 210 MW. Největší elektrárnou spalující černé uhlí (a také největší na Moravě) jsou Dětmarovice (Ostrava) s výkonem 4 x 200 MW.

5 Tepelné elektrárny Tepelné elektrárny mají nepříznivý vliv na životní prostředí: narušení krajiny těžbou uhlí znečišťování ovzduší (SO2, CO2, oxidy dusíku, popílek). Emise znečišťujících látek se snižují pomocí odlučovačů popílku a odsiřování. Obr. 1 elektrárna Prunéřov [1] Obr. 2 elektrárna Dětmarovice [2]

6 Jaderné elektrárny Podíl na výrobě elektrické energie v ČR je asi 33 % (v roce 2010). Princip činnosti je podobný jako v tepelných elektrárnách, teplo pro ohřev vody vzniká při řízené štěpné jaderné reakci (štěpení uranu 235). animace V ČR jsou dvě jaderné elektrárny Dukovany (jižní Morava) s výkonem 4 x 500 MW atemelín (jižníčechy) s výkonem 2 x 1000 MW. Náklady na výrobu elektřiny v jaderných elektrárnách jsou nižší než u tepelných elektráren a neznečišťují ovzduší. Problém je s uložením jaderného odpadu a s možnými haváriemi.

7 Jaderné elektrárny Obr. 3 elektrárna Dukovany [3] Obr. 5 elektrárna Temelín [3] Obr. 4 elektrárna Dukovany [3] Obr. 6 elektrárna Temelín [3]

8 Obnovitelné zdroje energie K obnovitelným zdrojům energie (OZE) patří v ČR hlavněenergie vody, větru, slunečního záření, biomasy a bioplynu. Podíl OZE na výrobě elektrické energie v ČR je asi 7 % (v roce 2010). Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů roste. Největší podíl zaujímá výroba elektřiny ve vodních elektrárnách a dále výroba elektřiny z biomasy (především spalováním rostlinných produktů lesního a zemědělského původu).

9 Vodní elektrárny Přírodní podmínky v ČR nejsou pro budování velkých vodních elektráren ideální, proto je podíl na výrobě elektrické energie poměrně nízký (necelá 4 % v roce 2010). Ve vodních elektrárnách se energie proudící vody (polohová, pohybová, tlaková) přeměňuje na pohybovou energii turbíny, která pohání generátor. Vodní elektrárny jsou akumulační (přehradní), průtokové nebo přečerpávací. Většina velkých akumulačních vodních elektráren je na Vltavě (vltavská kaskáda). Největší je elektrárna Orlík s výkonem 4 x 91 MW. Obr. 7 elektrárna Orlík [3]

10 Vodní elektrárny Přečerpávacíelektrárny využívají levnou přebytečnou energii z velkých elektráren (především v noci) k přečerpání vody z dolní nádrže do horní. Tuto naakumulovanou vodu mohou v době energetické špičky opět využít k výrobě elektrické energie. V přečerpávacích vodních elektrárnách se používá reverzní Francisova turbína s přestavitelnými lopatkami, která při zpětném chodu funguje jako čerpadlo. Naše největší přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně (v Jeseníkách) má výkon 2 x 325 MW. Obr. 8 elektrárna Dlouhé Stráně [3] Obr. 9 elektrárna Dlouhé Stráně [4]

11 Vodní elektrárny Výhody: Energie vodních toků patří mezi obnovitelné zdroje - nelze ji vyčerpat. Vodní elektrárny mají nízké provozní náklady, neznečišťují ovzduší. Vyžadují minimální obsluhu a lze je ovládat na dálku. Na plný výkon mohou najet za několik minut a lze je proto využít k pokrytí okamžitých nároků na výrobu elektrické energie. Přehradní hráz dokáže zabránit i menším povodním. Přehradní nádrže mohou sloužit i pro rekreační účely nebo jako zdroje pitné či užitkové vody. Nevýhody: Značné investiční náklady na výstavby. Nutnost zatopení velkého území při stavbě velké elektrárny. Závislost na stabilním průtoku vody. Přehradní hráze a jezy brání běžnému lodnímu provozu na řece. Přehradní hráze a vyšší jezy brání tahu ryb.

12 Solární elektrárny Sluneční energie patří mezi obnovitelné zdroje - je nevyčerpatelná. Množství energie, které dnes získáváme z celkové energie slunečního záření, je zanedbatelné. Sluneční energii je využívána na ohřev vody, vytápění nebo výrobu elektřiny (fotovoltaika). Fotovoltaickéčlánky jsou polovodičové prvky (fotodiody), ve kterých při dopadu světla vzniká elektrické napětí. Pro efektivní výrobu elektřiny je důležitá dostatečná intenzita a doba slunečního záření. Solární energie není k dispozici v noci a je velmi nespolehlivá za špatného počasí (mlha, déšť, sníh). Při výrobě elektrické energie fotovoltaický systém neznečišťuje životní prostředí.

13 Solární elektrárny Instalace fotovoltaických systémů i výroba elektřiny s využitím těchto systémů je drahá. Solární panely produkují stejnosměrný proud, který musí být převeden na proud střídavý. Solární kolektory lze instalovat také na rodinné domy. Největší solární elektrárnou v ČR je elektrárna Ralsko s výkonem 38 MW. Obr. 10 solární elektrárna [5] Obr. 11 solární elektrárna [6]

14 Větrné elektrárny Větrná elektrárna využívá energii větru, která patří mezi obnovitelné zdroje energie. Pohybová energie větru se v turbíně mění na energii otáčivého pohybu a následně v generátoru na energii elektrickou. Je to ekologický zdroj energie, výroba nezatěžuje životní prostředí. Výstavba větrné elektrárny je rychlá, provozní náklady jsou nízké. Výkon závisí na rychlosti větru (kolísavost výkonu). Větrné elektrárny narušují vzhled krajiny a jsou zdrojem nežádoucího hluku.

15 Větrné elektrárny Vhodné lokality pro stavbu větrných elektráren u nás se nacházejí v horských pohraničních pásmech Krušných hor a Jeseníků, popř. v oblasti Českomoravské vrchoviny. Většina těchto území však patří mezi zákonem chráněné oblasti. Největší farma větrných elektráren v ČR je v Kryštofových Hamrech v Krušných horách (Chomutov), kde je 21 turbín s celkovým výkonem 42 MW. Obr. 12 větrné elektrárny [7] Obr. 13 větrné elektrárny [3]

16 Přenos elektrické energie V elektrárně vzniká v generátoru (alternátor) elektromagnetickou indukcí trojfázové střídavé napětí 6 kv až 25 kv (podle typu generátoru) s frekvencí 50 Hz. Toto napětí se pomocí transformátorů zvyšuje a dodává do elektrické rozvodné sítě. Pro rozvod elektrické energie se používají různé úrovně napětí (uvedené jsou efektivní hodnoty napětí mezi fázovými vodiči): zvlášť vysoké napětí (zvn) 300 kv až 800 kv, velmi vysoké napětí (vvn) 52 kv až 300 kv, vysoké napětí (vn) 1 kv až 52 kv, nízké napětí (nn) 50 V až 1000 V. Přenosové elektrické vedení je z ocelohliníkových lan.

17 Přenos elektrické energie Elektrická energie se přenáší na velké vzdálenosti přizvn (400 kv) nebo vvn (220 kv), protože tepelné ztráty v elektrickém vedení jsou menší (vodičem prochází menší proud). Vedení 400 kv a 220 kv (a některá vedení 110 kv) tvořípřenosovou soustavu, která rozvádí elektrickou energii z velkých elektráren do celého území České republiky a zároveň je součástí mezinárodního propojení Evropy. schéma přenosové soustavy Na přenosovou soustavu je napojena distribuční soustava (tvořená vedením s napětím 110 kv a nižším), která elektrickou energii dále postupně rozvádí až ke konečným spotřebitelům. V distribuční soustavě se napětí opět pomocí transformátorů snižuje v oblastních rozvodnách na vn (22 kv) a v místních rozvodnách na nn 230 V/400 V.

18 Přenos elektrické energie Obr. 14 vedení vvn [8] Obr. 15 rozvodna [9] Obr. 16 transformátor [10] Obr. 17 trafostanice [11]

19 Otázky a úkoly 1) Jaké jsou hlavní typy elektráren v ČR? 2) Které zdroje energie patří mezi obnovitelné zdroje? 3) Jaké jsou výhody a nevýhody tepelných a jaderných elektráren. 4) Jaké jsou výhody a nevýhody vodních, solárních a větrných elektráren? 5) Zjisti na internetu: a) kde se nachází nejbližší tepelná elektrárna a jaký je její výkon, b) kde se nachází nejbližší vodní přehradní elektrárna a jaký je její výkon, c) největší vodní elektrárny na Vltavě, d) kde je největší vodní elektrárna na světě a jaký je její výkon, e) kdy a kde byla u nás vybudována první vodní elektrárna, f) ze kterých rozvoden je zásobováno elektrickou energii město Opava.

20 Zdroje fotografií: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ŠETŘIT ENERGIÍ. Naučíme se

ŠETŘIT ENERGIÍ. Naučíme se CZ/FMP.04/0146 Naučíme se ŠETŘIT ENERGIÍ Energie VĚTRU Energie SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ GEOTERMÁLNÍ energie Energie VODY Energie PŮDY Energie VZDUCHU Energie BIOMASY Energie SKLÁDKOVÉHO PLYNU Energie KALOVÉHO

Více

Malé zdroje elektrické energie Vodní energie

Malé zdroje elektrické energie Vodní energie 1 Vodní energie Vodní energie je považována za energii obnovitelnou. Jejím zdrojem jsou déšť a sníh v koloběhu, udržovaným sluneční energií. Vodní energie se projevuje jako energie potenciální, tlaková

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE učební text Sestavil kolektiv autorů při ISŠ Cheb Vytvořeno v rámci grantového projektu Učíme správně technické obory Obsah Obnovitelný zdroj energie... 4 Vyuţití obnovitelných

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra technické a informační výchovy. Bakalářská práce. Iva Slezáková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra technické a informační výchovy. Bakalářská práce. Iva Slezáková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Iva Slezáková Využití obnovitelných zdrojů energie v pasivním rodinném domě Případová studie

Více

Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií

Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií www.mzp.cz/oze Bílá linka pro obnovitelné zdroje energie: 267 312 002 Obnovitelné zdroje energie Přehled druhů a technologií Obsah Úvodní slovo ministra..............................................................................................

Více

Elektrotechnický průmysl. Informační a výukový manuál pro žáky základních a středních škol

Elektrotechnický průmysl. Informační a výukový manuál pro žáky základních a středních škol Informační a výukový manuál pro žáky základních a středních škol Elektrotechnický průmysl Vypracoval: Mgr. Lubomír Franek Bc. Miroslav Maďa Ing. Petr Literák Tomáš Nevřela Podpora a rozvoj elektrotechnických

Více

ELEKTROTECHNIKA. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek. Jan Kubica, Jiří Wojnar

ELEKTROTECHNIKA. Kód oboru: 21 42 M/01. Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek. Jan Kubica, Jiří Wojnar ELEKTROTECHNIKA Obor: GEOTECHNIKA Kód oboru: 1 4 M/01 Zaměření: Hlubinné dobývání ložisek Autoři: Jan Kubica, Jiří Wojnar Učební text pouze pro SPŠ Karviná obor geotechnika 1 Korekturu textu provedla Mgr.

Více

Komise pro udržitelný rozvoj (CSD) Energetika

Komise pro udržitelný rozvoj (CSD) Energetika Výbor - Téma Komise pro udržitelný rozvoj (CSD) Energetika ENERGETIKA 1. Úvod Na následujících několika stranách textu soustředíme svou pozornost na to, kde bereme energii pro fungování naší společnosti,

Více

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice. II. ročník (obor TŘD), st. skupina 24 Horáček Petr 14 pracovní skupina 11

Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice. II. ročník (obor TŘD), st. skupina 24 Horáček Petr 14 pracovní skupina 11 Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (obor TŘD), st. skupina 24 Horáček Petr 14 pracovní skupina 11 Název práce: Solární energie Prohlášení: Prohlašuji, že předložená práce je

Více

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha VODNÍ ENERGIE Ing. Milan Říha Obsah 1. Úvod... 3 2. Historie zkoumání a využití vodní energie... 3 3. Co je to vodní energie a jak vzniká... 4 3.1. Průtok turbínou a vodní elektrárnou... 6 3.2. Turbíny...

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Srovnání elektřiny a plynu jakožto energetických zdrojů vytápění rodinného domu.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Srovnání elektřiny a plynu jakožto energetických zdrojů vytápění rodinného domu. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Srovnání elektřiny a plynu jakožto energetických zdrojů vytápění rodinného domu Petra Brousilová Bakalářská práce 2011 ý á í Ě É Í Ě É Ý é Ťí í Á í čí í

Více

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově

Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově Využití obnovitelných zdrojů energie a úspory energie na venkově (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Na venkově pro venkov JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ

Více

Obnovitelné zdroje. Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029. Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.

Obnovitelné zdroje. Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029. Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D. Obnovitelné zdroje V Sokolově, 28. ledna 2015 Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D. Využití sluneční energie Tepelné a fotovoltaické články

Více

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren v okrese Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Lenka KRAMPOLOVÁ Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a lokální konflikty při využití krajiny na příkladu fotovoltaických elektráren

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb.

Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. NÁVRH INTEGROVANÉHO KRAJSKÉHO PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A NÁVRH KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO

Více

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí

Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Fyzikální aspekty zátěží životního prostředí DALIBOR DVOŘÁK IVAN JANEČEK OSTRAVA 2012 Obsah 1 Základní poznatky a terminologie atomové fyziky a jaderné fyziky... 4 Atom...

Více

Studijní opora pro studenty prezenčního a kombinovaného studia

Studijní opora pro studenty prezenčního a kombinovaného studia České Budějovice 2012 Studijní opora pro studenty prezenčního a kombinovaného studia Tato publikace byla vytvořena v rámci realizace projektu Efektivní energetický region Jižní Čechy Dolní Bavorsko Zadavatel:

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Publikace byla vydána díky finanční podpoře Nadace OKD v rámci projektu v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. ÚVOD Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK) je

Více

Jak lze využít Slunce?

Jak lze využít Slunce? Jak lze využít Slunce? Obsah 1 Sluneční energie 2 1.1 Projevy sluneční energie na Zemi 2 1.2 Dopad sluneční energie na Zemi 2 1.3 Základní přeměny sluneční energie 4 1.4 Využití sluneční energie 4 1.5

Více

Udržitelné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby ve všech oblastech života společnosti

Udržitelné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby ve všech oblastech života společnosti Udržitelné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby ve všech oblastech života společnosti KSČM považuje ochranu životního prostředí a zachování udržitelného rozvoje

Více

Ekonomické zhodnocení investice do fotovoltaické elektrárny. Michaela Opletalová

Ekonomické zhodnocení investice do fotovoltaické elektrárny. Michaela Opletalová Ekonomické zhodnocení investice do fotovoltaické elektrárny Michaela Opletalová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na obnovitelné zdroje energie. Zejména pak na ekonomické

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více