}w!"#$%&'()+,-./012345

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "}w!"#$%&'()+,-./012345

Transkript

1 }w!"#$%&'()+,-./012345<ya MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Analýza problematiky datových schránek a autorizované konverze dokumentů ve státní správě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michal Holešinský Brno, jaro 2009

2 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Všechny zdroje, prameny a literaturu, které jsem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně cituji s uvedením úplného odkazu na příslušný zdroj. Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. ii

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat vedoucímu práce prof. RNDr. Jiřímu Hřebíčkovi, CSc za péči, kterou mně věnoval, a za přínosné rady, které přispěly ke zlepšení této bakalářské práce. Také děkuji všem, kteří mně jakkoli pomohli. iii

4 Shrnutí Tato práce shrnuje vývoj a současný stav egovernmentu v České republice. Její největší část analyzuje novou legislativu (zákon č. 300/2008 Sb.) upravující elektronickou komunikaci ve státní správě, který nabývá účinnosti Jedná se zejména o systém datových schránek a autorizovanou konverzi dokumentů ve státní správě. O datových schránkách pojednává jak z obecného hlediska, tak rozebírá i některé technické aspekty komunikace informačního systému datových schránek, přičemž odkazuje i na podrobnou technickou implementaci částí systému. Závěrečná kapitola se věnuje návrhu informačního webu, který obsahuje dosažené výsledky a odkazy na významné informační prameny, přičemž dává prostor k diskuzi nad touto problematikou. iv

5 Klíčová slova egovernment, datová schránka, konverze dokumentů, ISDS, 300/2008, Joomla!, CMS v

6 Obsah 1 egovernment Vymezení pojmu Vývoj egovernmentu v ČR Současný stav a blízká budoucnost egovernmentu v ČR Datové registry O datových schránkách Co je to datová schránka Doručování dokumentů Přístup do datové schránky Zřízení datové schránky Povinnost zřízení datové schránky Způsob podání žádosti Náležitosti žádosti Znepřístupnění/zrušení datové schránky Konverze dokumentů Postup při provádění konverze Neprovedení konverze Ověřovací doložka Evidence provedených konverzí Poplatky za provedení konverze dokumentu Technická specifikace zařízení provádějící konverzi Informační systém datových schránek Informace vedené v ISDS Přihlášení do datové schránky Způsob přihlášení Přihlášení do datové schránky ve smyslu zákona Přihlašovací údaje Implementace přihlášení Požadavky na software běžící pod OS Microsoft Windows 2000 a vyšší Požadavky na software běžící pod OS Linux Datová zpráva Formát a velikost datové zprávy Doba uchování datové zprávy Napojení aplikací třetích stran na ISDS Napojení dalších IS státní správy

7 4.6 Bezpečnost ISDS Dostupnost ISDS Ceny transakcí ISDS Harmonogram ISDS Možné problémy při nasazování systému datových schránek Problémy při zavádění autorizované konverze dokumentů Elektronický podpis a spisová služba Problém archivace u fyzických osob Informační portál Požadavky informačního portálu Uživatelské role Případy užití Use Case diagramy Diagram přihlašování Diagram správy obsahu ERD informačního webu Implementace Joomla! Navigace Splnení požadavků návrhu A Obsah přiloženého CD B Instalace portálu C ERD systému Joomla! D Novela zákona č. 300/2008 Sb

8 Úvod Již několik staletí jsou úředníci zvylí používat papír, pero a inkoustová razítka při výkonu svého zaměstnání. Každý z nás již podával úřadu nějakou žádost, ta byla v drtivé většině případů psaná na papíře. Muselo se v ní objevit kromě samotné žádosti jméno žadatele a jeho vlastnoruční podpis. Úředníkovi jsme také museli přiložit všechny materiály s ní související. Naopak když měl úředník něco rozhodnout, napsal své rozhodnutí na papír, opatřil ho razítkem úřadu a svým podpisem. Toto pak odeslal poštou do rukou žadatele. Jedině v tomto případě bylo možné pokládat rozhodnutí za platné. I samotné úřady dosud komunikují mezi sebou papírovou formou. Informační technologie postupně prosakují do všech oborů lidské činnosti a také úředníci řeší stále více agend v elektronické podobě. Nejprve docházelo jen k nahrazení některých agend elektronickou formou, ale přechází se k plně elektronické formě zpracovávání a doručování. Tato forma komunikace bude převažující jak mezi úřady navzájem, tak i mezi úřady a občany. V ostatních zemích se samozřejmě přechází také na elektronickou formu komunikace, ale většinou postupně a dobrovolně. Česká republika se ovšem odhodlala k mnohem razantnějšímu přístupu a v srpnu minulého roku schválila zákon č. 300/2008 Sb., který povinně nahrazuje papírovou formu komunikace mezi orgány veřejné moci a některými subjekty formou elektronickou. Tento přístup nemá ve světě obdoby a mnohdy se proto označuje jako největší změna ve státní správě od dob Marie Terezie. Technickými prostředky, které budou zprostředkovávat tuto formu komunikace, budou datové schránky. Od 1. července tohoto roku budou postupně zřizovány všem úřadům, kterých je asi a povinně také všem právnickým osobám zapsaných o obchodním rejstříku nebo zřízených státem. Těchto subjektů je přibližně kolem Ostatní subjekty, jako podnikající osoby zapsané v obchodním rejsříku nebo fyzické osoby si budou moci zřídit datovou schránku dobrovolně. [8] 3

9 Kapitola 1 egovernment 1.1 Vymezení pojmu Samotné slovo egovernment pochází z anglického spojení slov electronic government, což doslova v češtině znamená elektronické vládnutí. Konkrétně se pojmem egovernment označuje elektronizace výkonu veřejné správy a samosprávy. Jedná se o transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních technologií. Ideou je především zjednodušení provádění úkonů orgánů veřejné moci a dosažení větší efektivity při vynaložení menších finančních prostředků. egovernment vznikl v roce 1999 ve Velké Británii. V České republice je tato činnost v kompetenci Ministerstva vnitra České republiky. [7] egovernment můžeme rozdělit podle vztahu komunikujících stran do 3 skupin: komunikace mezi subjekty veřejné správy (government-to-government) komunikaci mezi veřejnou správou a občanem (government-to-citizen) komunikace mezi veřejnou správou a firmami (government-to-business) 1.2 Vývoj egovernmentu v ČR První službou, kterou mohli občané v České republice vyřizovat elektronicky prostřednictvím elektronické pošty, bylo v roce 1999 podávání žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Od roku 2000 působil v České republice Úřad pro veřejné informační systémy, který měl již na starosti koordinaci informačních systémů ve veřejné správě tak, aby mohli spolu vzájemně komunikovat a vyměňovat si data. Tento úřad byl zrušen a místo něj vzniklo Ministerstvo informatiky. To se zasloužilo mimo jiné o několik novel právních předpisů, jako byla novela zákona o elektronickém podpisu, která uložila povinnost všem úřadům provozovat elektronické podatelny a zavedla institut elektronické značky. Ministerstvo informatiky bylo však díky svému relativně slabému postavení spíše jakýmsi marketingovým propagátorem elektronické formy komunikace a egovernmentu. Po vzniku Ministerstva informatiky došlo také k významnému odklonu od původních ambiciózních strategických dokumentů přijatých v roce 1999, strategie byly přehodnoceny a vyústily v roce 2004 ke schválení Státní a informační politiky, známé také jako e-česko Jeho nejvýznamnější cíle byly: 4

10 1. EGOVERNMENT definovat, legislativně ošetřit a následně zavést do praxe jednotný bezvýznamný identifikátor dokončit připojení všech vzdělávacích institucí (včetně knihoven) k internetu eliminovat na nejnižší možnou míru povinnost občana předkládat orgánům veřejné správy dokumenty v listinné podobě, pokud si je mohou orgány mezi sebou poskytovat elektronicky připravit legislativní úpravu pravidel pro výměnu dat mezi orgány veřejné správy a postavení základních registrů veřejné správy Ministerstvo informatiky ukončilo činnost a jeho agendy byly převedeny částečně na Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu a zejména projekt egovermentu byl převeden na Ministerstvo vnitra.[16] 1.3 Současný stav a blízká budoucnost egovernmentu v ČR Významným krokem k rozvoji českého egovernmentu bylo schválení zákona č. 300/2008 Sb., kterému se věnuje dále tato práce. Zavedení výlučně elektronické komunikace mezi úřady je jedním z významných kroků, který přiblíží český egovernment k jiným vyspělým státům Evropy. K tomu samozřejmě neodmyslitelně patří zrovnoprávnění elektronické formy úředních dokumentů s papírovou, které tento zákon také přináší Datové registry Dalším významným krokem k posílení českého egovernmentu, bude zavedení informačních datových registrů pro sdílení dat mezi jednotlivými úřady. V současné době existuje v České republice takových datových registrů velmi mnoho. Je to způsobeno tím, že právní úprava jednotlivých informačních systémů je roztříštěna do mnoha právních předpisů. Zákony týkající se jednotlivých informačních systémů svým striktním vymezením okruhu informací vedených v informačních systémech vytváří právní prostředí, které neumožňuje přímo ze zákona komunikaci mezi informačními systémy vůbec nebo umožňuje pouze ve velmi omezeném rozsahu, přičemž podmínky této komunikace nejsou nikde obecně upraveny. Sdílení dat mezi informačními systémy tedy probíhá za různých podmínek, každá vazba mezi systémy bývá mnohdy řešeny různými technickými způsoby. To má za následek stále hlubší nekompatibilitu, která znemožňuje rozšíření moderního způsobu elektronické komunikace.[16] Vyřešit tento problém mají informační datové registry, pomocí nichž by mohli úřady sdílet data od července Data v registrech budou úředníci považovat za důvěrná a nebudou muset dále ověřovat jejich správnost. Odpadne tak nepříjemná povinnost opakovaně poskytovat údaje úřadům. Nově tak např. občan ohlásí pouze jednou změnu bydliště a ostatní úřady si pak budou moci změnu vyhledat. Data v registrech budou chráněna proti zneužití používáním základních a nich odvozených agendových identifikátorů. Přičemž platí, že ze základního identifikátoru lze odvodit identifikátor agendový, 5

11 1. EGOVERNMENT ale ne naopak. Tento systém identifikace občana bude bezvýznamový, odpadne tak používání rodného čísla, jako jediného identifikátoru osoby, z kterého bylo možno zjistit např. rok narození nebo pohlaví. Informační registry se budou skládat ze 4 částí:[17] registr obyvatel registr osob (firem, úřadů) regisr územní identifikace registr práv a povinností Obrázek 1.1: Zabezpečení základního identifikátoru (zdroj: Obrázek 1.2: Výpočet agendového identifikátoru (zdroj: 6

12 Kapitola 2 O datových schránkách 2.1 Co je to datová schránka Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů od orgánů veřejné moci, k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a k elektronickým úkonům mezi orgány veřejné moci navzájem.[1] Zřizovatelem a správcem datových schránek je Ministerstvo vnitra České republiky (déle jen ministerstvo) a provozovatelem informačního systému datových schránek je držitel poštovní licence (Česká pošta, s.p.). Informační systém datových schránek začne fungovat od , kdy vstoupí v platnost zákon č. 300/2008 Sb. (dále jen zákon). Datové schránky by měly do budoucna nahradit klasický způsob doručování úředních dokumentů v listinné podobě. 2.2 Doručování dokumentů Na první pohled se může laikovi jevit datová schránka jako obyčejná ová schránka ovládaná přes webové rozhraní. Tento pohled je zčásti korektní, datová schránka se bude ve skutečnosti ovládat hodně podobně jako webmail, ovládání se dramaticky ani odlišovat nemůže. K přístupu do datové schránky bude také plně vyhovovat běžný webový prohlížeč. Ve skutečnosti však jde o dva dramaticky odlišně systémy. Představit si je můžeme jako systém s garantovaným a zabezpečeným doručováním zpráv (informační systém datových schránek), naproti systému s negarantovaným a nezabezpečeným přenosem zpráv (elektronická pošta). Do datové schránky budou doručovány dokumenty v elektronické podobě, které budou označeny časovým razítkem a elektronickou značkou odesílatele (automatická obdoba elektronického podpisu). Naopak pokud bude uživatel dokumenty z datové schránky odesílat, bude také zpráva označena automaticky elektronickou značkou nebo může uživatel označit zprávu svým elektronickým podpisem. Tímto bude zaručena integrita dokumentu. Sejně jak v případě příchozích zpráv, i odchozí zprávy budou označeny časovým razítkem. Děje se tak z důvodu toho, že u zprávy podepsané jen elektronickým podpisem nelze rozeznat, kdy byla podepsána. V datové schránce lze nastavit tzv. doručenky, ty fungují podobně jako v případě e- mailových schránek. Jestliže je do datové schránky dodán nový dokument, systém pošle uživateli SMS zprávu nebo . Dokument, který je dodán do datové schránky, je doručen okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Obdobně jako u listovních zásilek funguje u dato- 7

13 2. O DATOVÝCH SCHRÁNKÁCH vých schránek fikce doručení. Nepřihlásí-li se oprávněná osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.[2] Pokud nemůže oprávněná osoba ve stanovené lhůtě zprávu vyzvednout z důvodu dočasné nepřítomnosti nebo z jiného vážného důvodu, může žádat o prominutí zmeškání úkonu. Tuto žádost je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se adresát s doručenou písemností skutečně seznámil, nejpozději však do 6 měsíců ode dne doručení. [3] Po odeslání datové zprávy je odesílateli oznámeno, zda byla zpráva doručena nebo je schránka znepřístupněna, neexistuje nebo je zrušena. Toto oznámení je označeno elektronickou značkou ministerstva. Všechny datové zprávy jsou v systému evidovány. V případě, že datová zpráva bude mít chybný formát nebo bude obsahovat počítačový program, bude zničena a tato akce bude také neprodleně oznámena odesílateli. 2.3 Přístup do datové schránky Přístup do datové schránky má pouze osoba, která o datovou schránku zažádala. Této osobě budou také ministerstvem doporučeně zaslány přístupové údaje. Oprávněná osoba může také pověřit další osobu nebo administrátora, kteří budou mít určené konkrétní úkony, které mohou vykonávat v jejím zastoupení. Žádost o vygenerování přístupových údajů pro tyto další osoby lze podat následujícími způsoby: Z prostředí webového portálu ISDS odesláním datové zprávy obsahující žádost do schránky správce. Na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. V tomto případě není nutné žádost opatřovat úředně ověřeným podpisem. Odesláním vyplněného elektronického formuláře 1 žádosti, podepsaného zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby, které byla schránka zřízena do datové schránky správce.[5] V případě, že oprávněná osoba nebude mít přístup k internetu, bude možné na kontaktních místech Czech POINT přijaté datové zprávy za poplatek vytisknout. Zde bude také možné k datové schránce na počkání vystavit nové přístupové údaje. Tato služba je ovšem zpoplatněna částkou 200 Kč v prostředí veřejné správy a částkou 600 Kč v prostředí českých zastupitelských úřadů a Ministerstva zahraničí. Czech POINT bude také umožňovat připojení k datové schránce lidem, kteří nemají přístup k internetu. 2.4 Zřízení datové schránky Povinnost zřízení datové schránky Datová schránka je povinná pro právnické osoby zřízené zákonem, pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a pro orgány veřejné moci. Datovou schránku mohou 1. formulář bude dostupný na webové adrese 8

14 2. O DATOVÝCH SCHRÁNKÁCH dobrovolně také bezplatně získat ostatní právnické osoby, fyzické osoby či podnikající fyzické osoby.[4] Způsob podání žádosti Ke zřízení datové schránky je potřeba vyplnit příslušný formulář, 2 různý v případě fyzické osoby, podnikající osoby, právnické osoby a podat ho bud tištěně nebo elektronicky. Formulář je dostupný ve formátu pdf. V případě tištěné verze je nutné stáhnout příslušnou verzi žádosti, vytisknout ji, vyplnit a úředně ověřenou kopii odeslat na Ministerstvo vnitra. Pokud chceme podávat žádost elektronicky, ne nutné si nainstalovat do svého počítače program 602XML Filler 3, pomocí něho otevřít elektronický formulář a ten v programu vyplnit. Dále je možnost odeslat formulář elektronicky na podatelnu Ministerstva vnitra, přičemž žádost musí být podle zákona podepsána elektronickým podpisem, nebo žádost lze po vyplnění vytisknout a postupovat stejně jako v případě tištěné verze, tzn. úředně oveřenou žádost odeslat na adresu Ministerstva vnitra. Dalším způsobem jak podat žádost o zřízení datové schránky bude kontaktní místo Czech POINT. Od bude možno i zde vyplnit žádost, úředník ji přímo na místě ověří a předá hned žadateli zapečetěnou obálku s přístupovými údaji k datové schránce. Podle mého názoru se jedná o nejrychlejší a nejjednodušší možnost, jak si datovou schránku zřídit. [18] Náležitosti žádosti Každá žádost má povinné položky a žadatel musí splňovat další podmínky, jejichž výčet je uveden níže. Subjektem žádosti může být fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, právnická osoba nebo orgán veřejné moci. Fyzická osoba jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny den, měsíc a rok narození místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem ČR žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby Podnikající fyzická osoba jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny 2. dostupný na adrese 3. aktuální verzi lze zdarma stáhnout na adrese 9

15 2. O DATOVÝCH SCHRÁNKÁCH Obrázek 2.1: Ukázka žádosti o zřízení datové schránky pro podnikající fyzické osoby (zdroj: 10

16 rodné příjmení den, měsíc a rok narození 2. O DATOVÝCH SCHRÁNKÁCH místo a okres narození; pokud se podnikající fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila státní občanství, není-li podnikající fyzická osoba státním občanem ČR identifikační číslo ekonomického subjektu, bylo-li přiděleno místo podnikání, popřípadě sídlo žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis podnikající fyzické osoby Právnická osoba název nebo obchodní firma identifikační číslo ekonomického subjektu, a nebylo-li přiděleno, registrační číslo, evidenční číslo nebo jiný obdobný údaj, byl-li přidělen adresa sídla jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa pobytu osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby stát registrace nebo evidence právnické osoby žádost o zřízení datové schránky právnické osoby musí obsahovat úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby Orgán veřejné moci bezodkladně po jejich vzniku k identifikaci slouží identifikátor datové schránky orgánu veřejné moci notáři a soudní exekutoři bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna datová schránka orgánu veřejné moci Pro orgány městské části hl.m. Prahy se zřizuje jedna datová schránka OVM Pro orgány městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města se zřizuje jedna datová schránka OVM vedoucí orgánu veřejné moci: hejtman kraje, primátor hl.m. Prahy, starosta obce, starosta městské části hl.m. Prahy a starosta městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města. Jestliže bude žadatel splňovat všechny náležitosti, ministerstvo mu datovou schránku zřídí. V případě orgánu veřejné moci, právnické osoby zřízené zákonem, právnické osobě 11

17 2. O DATOVÝCH SCHRÁNKÁCH zapsané v obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku ministerstvo datovou schránku zřídí bezodkladně po jejím vzniku, popř. po té, co obdrží informaci o jejím zapsání do obchodního rejstříku. U ostatních žadatelů ministerstvo zřídí schránku do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.[3] 2.5 Znepřístupnění/zrušení datové schránky Datová schránka bude umožňovat dočasné znepřístupnění. Znepřístupnění je prováděno ministerstvem a to na žádost osoby, jíž byla datová schránka zřízena nebo administrátorem. Datová schránka je znepřístupněna nejpozději třetím pracovním dnem následujícím po dni podání žádosti. Znepřístupněnou datovou schránku ministerstvo zpřístupní taktéž pouze na žádost osoby, jíž byla datová schránka zřízena nebo administrátora do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Byla-li datová schránka na žádost znepřístupněna dvakrát za poslední rok, lze ji zpřístupnit nejdříve uplynutím 1 roku od jejího posledního znepřístupnění.[3] Ministerstvo zruší datovou schránku, jestliže bude uživatel splňovat následující podmínky: fyzické osoba: po uplynutí 3 let ode dne úmrtí fyzické osoby podnikající fyzická osoba: po uplynutí 3 let ode dne výmazu podnikající fyzické osoby ze zákonem stanovené evidence právnická osoba: po uplynutí 3 let ode dne zániku právnické osoby, případně ode dne výmazu právnické osoby ze zákonem stanovené evidence orgán veřejné moci: po uplynutí 3 let ode dne jeho zrušení 12

18 Kapitola 3 Konverze dokumentů Konverze je úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě a naopak, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. Zároveň platí, že elektronický dokument, který touto konverzí vznikl, má stejné právní účinky, jako ověřená kopie papírového dokumentu. Toto také znamená, že má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením takto vytvořené elektronické verze. [3] Konverze dokumentů z listinné podoby do elektronické podoby a zpět bude pro veřejnost prováděna na kontaktních místech Czech POINT. Orgány veřejné moci si budou tuto konverzi provádět samostatně. 3.1 Postup při provádění konverze Při konverzi dokumentu z elektronické verze do listinné podoby musí nejprve subjekt provádějící konverzi ověřit kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, kterým je podepsána vstupní elektronická zpráva, zda nebyl před okamžikem uvedeným v kvalifikovaném časovém razítku zneplatněn. Ihned po té, co subjekt provádějící konverzi ověří shodu výstupní listinné kopie se vstupní elektronickou verzí, připojí k výstupu ověřovací doložku. Ověřovací doložka je podrobně popsána v kapitole 3.3. Při konverzi dokumentu do elektronické verze obsažené v datové zprávě opatří subjekt provádějící konverzi výstup svým zaručeným elektronickým podpisem nebo svou uznávanou elektronickou značkou. Dále musí zajistit, že výstup bude opatřen také kvalifikovaným časovým razítkem. 3.2 Neprovedení konverze Konverze dokumentů nebude prováděna v těchto případech: 1. jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit (občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby) 13

19 3. KONVERZE DOKUMENTŮ 2. jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost, 3. není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o prvopis, vidimovaný dokument, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu. 4. je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, 5. jedná-li se o výstup z konverze, 6. v případě provedení konverze na žádost, nebylo-li k dokumentu obsaženém v datové zprávě připojeno kvalifikované časové razítko, 7. v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil, 8. byl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo příslušnou datovou zprávu vydal nebo vytvořil, a nebyla-li shledána shoda tohoto dokumentu s výstupem, 9. jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam. 3.3 Ověřovací doložka Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě je součástí výstupu a obsahuje: 1. název subjektu, který konverzi provedl, 2. pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí, 3. údaj o ověření toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu, 4. údaj o tom, z kolika listů se skládá vstup, 5. údaj o tom, zda vstup obsahuje vodoznak, reliéfní tisk nebo embossing, suchou pečet nebo reliéfní ražbu, opticky variabilní prvek nebo jiný zajišt ovací prvek, 6. datum vyhotovení ověřovací doložky, 7. jméno, případně jména, a příjmení osoby, která konverzi provedla. Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě je součástí výstupu a obsahuje: 1. název subjektu, který konverzi provedl, 2. pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí, 14

20 3. údaj o ověření toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu, 4. údaj o tom, z kolika listů se skládá výstup, 5. datum vyhotovení ověřovací doložky, 3. KONVERZE DOKUMENTŮ 6. údaj o tom, zda byl vstup podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou uznávanou elektronickou značkou, číslo kvalifikovaného certifikátu, na němž je uznávaný elektronický podpis založen, nebo číslo kvalifikovaného systémového certifikátu, na němž je uznávaná elektronická značka založena, a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát vydal, 7. datum a čas uvedené v kvalifikovaném časovém razítku, číslo kvalifikovaného časového razítka a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který kvalifikované časové razítko vydal, 8. otisk úředního razítka, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která konverzi provedla. [2] 3.4 Evidence provedených konverzí Každá subjekt, který provádí konverzi dokumentů musí vést evidenci provedených konverzí. Záznam o konverzi bude obsahovat tyto informace: pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí datum provedení konverze konkrétní označení vstupu a datum jeho sepsání, je-li datum ve vstupu obsaženo údaj o uhrazení správního poplatku nebo odměny notáře (uvedení čísla dokladu, kterým byl uhrazen) nebo údaj o osvobození od správního poplatku s odkazem na právní předpis. Tyto záznamy se budou uchovávat v evidenci provedených konverzí po dobu 10 let od provedení konverze.[3] Zákon již dále nespecifikuje jakým způsobem budou subjekty provádějící konverzi vést tyto záznamy, zda si každé pracoviště bude volit svůj vlastní způsob nebo se budou záznamy uchovávat v systému datových schránek. 3.5 Poplatky za provedení konverze dokumentu Konverze dokumentů je zvlášt zpoplatněna podle zákona č. 301/2008 Sb.[3] Výše jednotlivých poplatků je uvedena níže v tabulce. Cena 1 určuje poplatek vybíraný v prostředí státní správy, Cena 2 určuje poplatek vybíraný českými zastupitelskými úřady a ministerstvem financí. 15

21 3. KONVERZE DOKUMENTŮ Úkon Cena 1 Cena 2 Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické 30 Kč 100 Kč podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30 Kč 100 Kč 3.6 Technická specifikace zařízení provádějící konverzi Návrh vyhlášky[12] stanovuje minimální technické parametry zařízení provádějící konverzi dokumentů. Snímací zařízení musí mít rozlišení alespoň 300 x 300 dpi, barevnou hloubku minimálně 24b, 256 stupňů šedi, pokud jde o snímání černobílé. To se může provádět jen v případě, že se neztratí barevná informace z dokumentu. Velikost snímané plochy musí být minimálně formátu A4. Pokud jde o parametry tiskárny, musí mít rozlišení tisku nejméně 300 dpi, podporovat barevný tisk, pokud nejde výlučně o černobílé převádění a musí tisknout na formát velikosti minimálně A4. Vyhláška dále upřesňuje, v jakém formátu kontaktní místa veřejné správy přijímají data ke konverzi a v jakém zkonvertované dokumenty vydávají. Vstupní dokument musí být ve formátu PDF verze 1.3 a vyšší a výstupní dokument musí vydávat ve formátu PDF verze 1.7 a vyšší. 16

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

11/1 Elektronizace veřejné správy

11/1 Elektronizace veřejné správy str. 1 11/1 Elektronizace veřejné správy Obce a zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Sbírka zákonů Předpis č. 300/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 98, ze dne 19.8.2008 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu Tento text je prvotním zněním předpisu

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Sekce rozvoje a projektového řízení ICT v oblasti veřejné správy 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní

Více

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů Právní předpisy zákon 365/200 Sb. o ISVS zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu zákon 500/2004 Sb. správní řád zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne...2007 o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Elektronické

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 300/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 190/2009 Sb. 1.7.2009 zákonem č. 219/2009 Sb. 1.9.2009 zákonem č. 190/2009 Sb. 1.1.2010 300 ZÁKON ze dne

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a)

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a)

Více

jsou b) rodné příjmení,

jsou b) rodné příjmení, Zákon č. 300/2008 Sb. ve znění změn čl. VI návrhu zákona dle senátního tisku č. 74/2008, schváleného Senátem dne 28. 5. 2009. Zkonsolidovaný text vytvořil Vojtěch Kment dne 4. 6. 2009. Nové části textu

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní řád Informačního

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 299. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009

Více

Variace. Datové schránky

Variace. Datové schránky Variace 1 Datové schránky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Datové schránky Datová schránka je

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler

DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler DATOVÉ SCHRÁNKY Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu Česká pošta, s.p. Česká pošta a datové schránky Česká pošta je na základě zákona a na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra provozovatelem informačního

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní řád Informačního

Více

Úvod do egovernmentu. Jana Třísková Zuzana Hamzová

Úvod do egovernmentu. Jana Třísková Zuzana Hamzová Úvod do egovernmentu Jana Třísková Zuzana Hamzová Obsah semináře: Úvod do egovernmentu Datové schránky a informační systém datových schránek Co potřebuje vědět klient o své datové schránce Změny ve spisové

Více

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku

ověřený výpis z Katastru nemovitostí parcelní číslo 100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další stránku Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Datové schránky. Základní informace

Datové schránky. Základní informace Datové schránky Základní informace 1. Úvod Datové schránky mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Jejich pomocí bude možné zasílat dokumenty v elektronické

Více

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze Konverze z pohledu občana a úředníka CzechPOINT@office Principy konverze, centrální evidence doložek Poplatky za konverzi, digitální podpis Zkoušky

Více

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek

Datové schránky. Obecné podmínky u agend datových schránek Datové schránky V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Příručka pro statutárního zástupce Provozní dokumentace Seznam datových schránek Příručka pro statutárního zástupce Vytvořeno dne: 2. 8. 2011 Aktualizováno: 28. 11. 2011 Verze: 1.2 2011 MVČR Obsah Příručka pro statutárního zástupce 1 Úvod...3

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. A NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE TOHOTO ZÁKONA pro Krajský úřad Plzeňského kraje Ivana Protivová Tomáš Kuba Michal Hala David Melichar Kateřina Candrová Verze: v1.00

Více

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager

DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2. Pavel Smolík Top Account Manager DATOVÉ SCHRÁNKY - SOUČÁST ICT ŘEŠENÍ TELEFÓNICA O2 Pavel Smolík Top Account Manager 2 Obsah prezentace Obsah Úvod. Architektura ISDS. Poskytované služby. Způsoby přístupu k ISDS. Bezpečnost. Doplňkové

Více

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011

Aktuální stav ISDS. e-government 20:10, Mikulov. Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Aktuální stav ISDS e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 6.9.2011 Informační systém datových Aktuální data k 31. 8. 2011 442 124 aktivních datových schránek v druhé polovině 2012 očekáváme 500

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.3 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3 1.3

Více

egon myslí 30. Den malých obcí

egon myslí 30. Den malých obcí egon myslí 30. Den malých obcí Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Co všechno egon umí Co všechno egon umí 787 000 ověřených výpisů Co všechno egon umí KIVS Co všechno egon umí Společně šetříme více

Více

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN

Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN Typový postup implementace zákona č. 300/2008 Sb. OBČAN verze 1.0 platná od 30. 4. 2009 Úvod Cílem této brožury je pomoci Vám připravit se na změny, které přináší zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Formuláře. Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Formuláře Vytvořeno dne: 22. 4. 2011 Aktualizováno: 14. 12. 2011 Verze: 1.9 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky a definice...3 1.3

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Česká pošta a Datové schránky

Česká pošta a Datové schránky Česká pošta a Datové schránky e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 7. 9. 2010 1 Datové schránky - milníky Datové schránky jsou technologickou revolucí a začátkem éry garantovaného elektronického

Více

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment

Provozní řád ISDS. Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař. MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment Provozní řád ISDS Zpracoval: Projektový manažer ISDS Ing. Pavel Tesař MV ČR, Odbor rozvoje projektů a služeb služeb egovernment 1 Informační systém datových schránek - provozní řád Provozní řád Informačního

Více

Datové schránky na UK

Datové schránky na UK Datové schránky na UK září 2009 zpracovali: J. Douša, M. Maňásek, O. Salava (ÚVT UK) Datová schránka Existence datových schránek vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

mhtml:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/glz/documents/informace/informace%20- Elektronická%20komunikace%20s%20CÚ%20záruky.mht.

mhtml:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/glz/documents/informace/informace%20- Elektronická%20komunikace%20s%20CÚ%20záruky.mht. Registrace sekundárního kódu záruky V rámci připravované verze systému e-dovoz bude realizována funkčnost validace sekundárních přístupových kódů jistot. Držitel povolení má povinnost přidělit jistotám

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

Czech POINT - Nové agendy

Czech POINT - Nové agendy Czech POINT - Nové agendy 1 Rozsah: 1 hodina Anotace: Kurz seznamuje s novou agendou zajišťovanou pro Informační systém datových schránek prostřednictvím Czech POINT, možností zjištění stavu aktivace nových

Více

e-government v České republice

e-government v České republice 1 e-government v České republice Opora pro předmět: 5PR425 Zpracoval: Tomáš Lechner Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Velké Meziříčí, 16.9.2009 Ing. Josef Švec Jiří Kratochvíl Jaroslav Hladík - Současný stav výzev (OPLZZ vzdělávání, IOP technologické

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

E-spis a legislativa

E-spis a legislativa E-spis a legislativa (shrnutí) Petr Oplátek, ICZ a.s. David Zimandl, ICZ a.s. 10.11.2009, Praha www.i.cz Spisová služba a legislativní požadavky Závazné splnění všech požadavků, které vyplývají z právních

Více

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek Ministerstvo vnitra stanoví podle 9 odst. 3 a 4, 20 odst. 3 a 21 zákona č. 300/2008

Více

Služby egovernmentu. Certifikační autorita PostSignum Poštovní datová zpráva. Pavel Plachý Andrea Barešová

Služby egovernmentu. Certifikační autorita PostSignum Poštovní datová zpráva. Pavel Plachý Andrea Barešová Služby egovernmentu Certifikační autorita PostSignum Poštovní datová zpráva Pavel Plachý Andrea Barešová Certifikační autorita PostSignum Služby certifikační autority Komerční certifikáty - bezpečný způsob

Více

Elektronické dokumenty a spisová služba

Elektronické dokumenty a spisová služba N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 20 Elektronické dokumenty a spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Novelizace AZ v roce 2009: elektronické dokumenty v legislativě SSl a ASL II. Současná SSL

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.)

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Plán prezentace 1. Cíl(e) projektu 2. Rozsah projektu 3. Organizace projektu 4. Výstup(y) projektu - popis

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Datové schránky. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Datové schránky. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Datové schránky manuál 2010 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím

Více

zákon . 300/2008 Sb. zákon . 499/2004 Sb zákon . 227/2000 Sb. zákon . 500/2004 Sb Datové schránky

zákon . 300/2008 Sb. zákon . 499/2004 Sb zákon . 227/2000 Sb. zákon . 500/2004 Sb Datové schránky Základními právními předpisy upravujícími komunikaci prostřednictvím datových schránek a úkony s tím související jsou: zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s. r. o. Nám. Václava Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary. (Velikost písma 16) MATURITNÍ PRÁCE

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s. r. o. Nám. Václava Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary. (Velikost písma 16) MATURITNÍ PRÁCE Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s. r. o. Nám. Václava Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary (Velikost písma 16) MATURITNÍ PRÁCE (Velikost písma 18, tučně) 201X Jméno a příjmení (velikost písma 16) Soukromá

Více

Informační systém datových schránek

Informační systém datových schránek Informačního systému datových schránek Strana 1 z 29 Informační systém datových schránek Strana 1 z 29 Informačního systému datových schránek Strana 2 z 29 Účel dokumentu Tento dokument je Project Flyer

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Legislativní změny a metodika MV Velké Meziříčí 16.9.2009 Tuto prezentaci a další informace k datovým schránkám a CzechPOINTu naleznete

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu

Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Odbor legislativy a koordinace předpisů Vyřizování elektronických podání, podnětů a jiných písemností podle správního řádu s důrazem na vyřizování úkonů bez uznávaného elektronického podpisu Podání obecně

Více

Malá revoluce v doručování dokumentů?

Malá revoluce v doručování dokumentů? Malá revoluce v doručování dokumentů? e-government 20:10, Mikulov Česká pošta, s.p. 9. 9. 2014 Anketa Připravujeme novou službu Zajímají nás názory a požadavky potenciálních uživatelů Krátký dotazník Drobná

Více

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah

Money S3 - Elektronická podání 1. Obsah Elektronická podání Money S3 - Elektronická podání 1 Obsah Elektronická podání z Money S3...2 Seznam podporovaných elektronických písemností v Money S3...2 Možnosti komunikace s orgány státní správy...2

Více

ARGUMENTÁŘ ISDS. (verze k 27.3.2009)

ARGUMENTÁŘ ISDS. (verze k 27.3.2009) ARGUMENTÁŘ ISDS (verze k 27.3.2009) CO JE DATOVÁ SCHRÁNKA?... 3 KDO MUSÍ (NEMUSÍ) MÍT DATOVOU SCHRÁNKU?... 4 ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI (OVM)... 5 JAK SI ZŘÍDIT DATOVOU SCHRÁNKU?... 8 JAK BUDE VYPADAT ROZESÍLÁNÍ

Více

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky

ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS. Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky ŠIFROVÁNÍ, EL. PODPIS Kryptografie Elektronický podpis Datové schránky Kryptografie Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Konference s mezinárodní účastí

Konference s mezinárodní účastí Konference s mezinárodní účastí esvět: Quo vadis elektronizace ve veřejné správě? 14. 15. října 2009 BENEŠOV PŘÍNOS ELEKTRONIZACE DO ADVOKÁTNÍ PRAXE ejustice: ejustice: finanční úspora úspora času komfortní

Více

Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary 384/OVV/14 Bc. Košíková/223 14. 1. 2014 Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby V souladu s vyhláškou č.

Více

Statutární město Kladno Datové schránky, Technologické centrum ORP Kladno a spisové služby v území praktické zkušenosti

Statutární město Kladno Datové schránky, Technologické centrum ORP Kladno a spisové služby v území praktické zkušenosti Datové schránky, Technologické centrum ORP a spisové služby v území praktické zkušenosti 1 Postoj k řešení egovernmentu Statutární město : připravuje projekt na vybudování TC ORP a pořízení ESpSl, pravidelně

Více

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009

Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Ing. Bohumil Pecold Krajský úřad Královéhradeckého kraje 19.2.2009 Aktuální oblas. implementace Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů o Účinnost od 1.7.2009,

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Simona Rákosová Statutární město Kladno

Simona Rákosová Statutární město Kladno Simona Rákosová Statutární město Kladno Magistrát města Kladna využíváespsl EZOP společnost Asseco a.s. Hostované řešení pro zřizované a zakládané organizace Hostované řešení pro obce, které projeví zájem

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Infoservis elektronizace justice

Infoservis elektronizace justice Duben 2009 Infoservis elektronizace justice V roce 2009 bude postupně docházet k další fázi praktické aplikace ohlašovaných změn v oblasti elektronizace justice. Informace o jejím průběhu, jakož i její

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011

Registrace osob. Metodický návod pro žadatele. Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2011 Registrace osob Metodický návod pro žadatele Ministerstvo životního prostředí Odbor mezinárodní ochrany biodiverzity 31.3.2011 2 Registrace osob Tato stránka je prázdná Registrace osob 3 Obsah 1.

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele... 2 2. Verifikace (ověření) e-mailu... 3 3. Zapomenuté heslo... 3 4. Přihlášení uživatele... 4 5. Změna hesla... 5

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl.

Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí. Čl. I. Preambule. Čl. Směrnice č. 1/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech na MěÚ Benešov nad Ploučnicí Čl. I Preambule Tato směrnice je vnitřním předpisem MěÚ Benešov nad Ploučnicí a upravuje postupy

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Elektronická komunikace se správcem daně

Elektronická komunikace se správcem daně Seminář k elektronické komunikaci 2009 Elektronická komunikace se správcem daně Elektronicky komunikovat s daňovou správou lze prostřednictvím daňového portálu na internetové adrese http://eds.mfcr.cz/

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více