Košíkářské muzeum v Morkovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Košíkářské muzeum v Morkovicích"

Transkript

1 Září 2010 Číslo 3 Ročník XIV Košíkářské muzeum v Morkovicích Současné košíkářské muzeum navazuje na tradici Muzea Morkovské ho kraje, které vzniklo v polovině třicátých let. To nejprve v prostorách bývalé školy a později ve čtyřech místnostech zámku vystavovalo pří rodní zajímavosti, historické exponáty a také košíkářské výrobky a jiné památky, týkající se historie Morkovic a košíkářství. Dne 20.dubna 1936 založil odbor ný učitel Josef Přikryl v Morkovi cích muzejní spolek pod názvem "Volné musejní sdružení". Spolek měl od počátku té měř padesát členů a ještě téhož roku vyla otevřena jedna místnost s exponá ty. Po válce se mu sejní sbírky přestě hovaly na zámek, kde vydržely až do roku Začát kem května 1963 však schválil Okresní národní vý bor v Kroměříži zrušení muzea v Morkovicích. To bylo tehdy uzavřeno a většina sbírek pře vezena do kroměřížského muzea. Město Morkovice Slížany se roz hodlo navázat na tradici muzea. Proto v roce 2007 zakoupilo jeden z nejstarších domů v Morkovicích a po rekonstrukci v něm zřídilo spe cializované košíkářské muzeum, které navazuje na tradici Morkovic v košíkářském řemesle. Po dlouhých 47 letech bylo v Mor kovicích Slížanech opět otevřeno muzeum, které je tentokrát věnová no pouze košíkářství. Je umístěno v jednom v jednom z nejstarších a také nejpěknějších dochovaných domů ve městě, jehož rekonstruk ce byla zahájena v březnu 2010 a s nákladem 1,1 milionu korun dokon čena v červnu Od konce květ na pak probíhala instalace sbírek. Košíkářské muzeum bylo slav nostně otevřeno 12. června tohoto roku, přítomné uvítal a úvodní slovo pronesl starosta Mgr. Pavel Horák a k dobré atmosféře přispěla i po zvaná cimbálová kapela. Muzeum za první sezonu navští EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLEČNĚ BEZ HRANIC vilo asi 2,5 tisíce návštěvníků. Ex pozice také zaujala žáky základní školy z Morkovic, Počenic a Liten čic. Ohlasy veškerých návštěvníků jsou velmi pozitivní a ti vyjádřili svou podporu ve zřízení košíkářského mu zea v Morkovicích. O zřízení muzea se zmínily všechny regionální noviny, do konce ho přijela na točit i TV RTA Zlín a reportáž byla odvy sílána v červenci na TV Prima v pořadu "Minuty regionu". M u z e u m a projekt jsme pre zentovali na veletrhu cestovního ruchu, v informačních cen trech, na sportovních a kulturních akcích. Pro velký zájem veřejnosti bylo zho toveno CD, obsahu jící mnohé informa ce z historie košíkářství a historic ké fotografie a dokumenty. Uvede né CD si můžete zakoupit přímo v muzeu nebo na Městském úřadě. Exponáty na výstavu zapůjčili: Mu zeum Kroměřížska, občané Morko vic Slížan. Město Morkovice Slížany děkuje všem, kteří věnovali nebo zapůjčili košíkářské výrobky do muzea. Současné muzeum bylo ote vřeno 12.června 2010 jako pocta všem košíkářským mistrům z na šeho města i okolí, kteří pletli a pletou nejkvalitnější výrobky na světě.

2 strana 2 zpravodaj Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slíža ny č. 21, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicících Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 11 členů městského zastu pitelstva Omluveni: Ing. Jan Bleša, Zdeněk Frkal, Miroslav Pátík, Fran tišek Valenčík Návrhová komise: Mgr. Milan Budín, Petr Šimčík Ověřovatelé zápisu: Ing. Marie Pěnčíková, Martin Procházka Program: 1. Zpráva o činnosti rady města 2. Zpráva o plnění usnesení 3. Závěrečný účet města 4. Rozpočtové opatření č Majetkoprávní úkony 6. Změna usnesení č. 20/4/1 Program byl schválen jednomyslně. II. Projednávání programu 1. Zpráva o činnosti rady města za období od do Rada města schválila: Stanovisko k DUR nová zástavba RD za ul. Nová Stanovisko k odvolání p. Roubíčka proti vydání stavebního povolení na cyklostezku Nezamyslice Morkovice Dovybavení sálu v klášteře dle nabídky firmy TOSTA Žerano vice Stavební dozor na akce zateplování BD 703, 706 a 708 ing. Vymazal Ladislav Příspěvek Kč pro Sokol Morkovice na akci "dětský kar neval" Uspořádání koncertu ke 120. výročí narození Josefa Obruči Hospodářský výsledek Základní školy Morkovice Hospodářský výsledek Mateřské školy Morkovice Výši zhodnocení bytu v BD 708, nájemce Jiří Přikryl podle 667 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to částku Kč (vytápění bytu) SOD s firmou SONA na provedení rekonstrukce bytu v BD č.p. 708 Dodatek č. 6 ke smlouvě s VAK Kroměříž, a.s. Prodloužení kanalizace na ul. Uhřická po odbočku k MARS v DN 250 Darování sezonní vstupenky pro dospělé jako ceny na "Košt pálenek" SOD na akce "BD Morkovice 703"a "BD Morkovice 708" Podání projektu základní školou "Rekonstrukce zahrady" Uskladnění nábytku p. Vratislava Šabaty v býv. Zvl. škole na 1 roku Zúžení věcného břemene právo provádět opravy kanalizač ního přivaděče na pás 3 m na pozemcích p. Fránka Stavbu inženýrských sítí na pozemcích města p. Fránkem lokalita "Nové chaloupky" Výši vstupného a otevírací dobu košíkářské muzeum Podání žádosti o dotaci "Objemová studie revitalizace bývalé ho nádraží" s podílem vlastních zdrojů ve výši Kč. Odpisy příspěvkových organizací Mateřská škola Morkovice a Základní škola Morkovice na rok 2010 Dotaci Kč pro K Centrum Kroměříž Věcný dar pro Kulečníkový klub v hodnotě Kč jako cenu na turnaj Dar oceněným učitelům ke Dni učitelů v hodnotě 500 Kč/osoba Vstupné na koupaliště v roce 2010 ve stejné úrovni jako v roce 2009 Nájemní smlouvu na pův. zahradu p. Kroutilíka s pí. Kroutilíko vou Vítěze výběrového řízení na zhotovení inženýrských sítí na ul. Nová firmu JC Stav Kroměříž Smlouvu o pronájmu pozemků s Agrodružstvem Morkovice Prodej nepotřebného vybavení firmě Hakov spol. s r.o. Stanovisko k nabídce na prodej pozemků p.č. 1395/20, 1021/ 42, 1801/45 město nemá o koupi těchto pozemků zájem Změnu otevírací doby knihovny Slížany Pronájem býv. hasičské zbrojnice Slížany pro p. Krejčího Zadání grafické úpravy stránek města profes. firmě Výši odměn účastníků projektu "Podpora tradičního řemesla košíkářství" Návrh ceny za prodej pozemku v prům. zóně "Nádraží" na stav bu autodílny 350 Kč/m2 Rozpočtové opatření č. 1 Podmínky veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce T815 CAS 32" Žádost družstva Klub o vybudování chodníku Smlouvu o zřízení věcného břemene s E ON (p.č. 1913/2) Uzavření smlouvy o využívání tarifu E ON JISTOTA Dodavatele stavby "oprava chodníku Slížany" firmu SÚS Kro měřížska Zhotovení veřejného osvětlení v dolní části ul. Jabloňová za použití svítidel s LED diodami Žádost : BIKE TRIATLON MORKOVICE o umožnění bezplat ného tréninku na koupališti v ranních a podvečerních hodinách Smlouvu s hudbou RŮŽA program u slavnostního otvírání košíkářského muzea Rada města vzala na vědomí Zprávu o nezaměstnanosti Protokol o rozboru vody č. 59/2010 úplný rozbor pitné vody ve vodovodním řádu ve městě Zprávu o nutnosti zajistit nové auto pro pečovatelskou službu Dopis z velvyslanectví ČR ve Varšavě Informace stavebního úřadu pád části domů v Uhřicích a Stra benicích Zpráva o řešení stížností na chov berana zámek Zprávu o kontrole hospodaření města Žádost p. Štětiny o prodej části pozemků v lokalitě "Hliník" Akceptaci žádosti města o dotaci na zateplení ZŠ Odhad nákladů na otevření čtvrté třídy v MŠ ve výši Kč Zprávu o jednání s vlastníky zahrad na ul. Cimburk 5 vlastní ků odmítá o prodeji jednat Informaci o dlužnících Zprávu o ochotě ČD a.s. jednat o převodu budovy nádraží Zprávu o jednání s ŘSZK o způsobu řešení zaplavených míst na komunikacích Morkovice Počenice a Slížany Troubky Rada města uložila Provést kontrolu úplnosti zápisů rady města za volební obdo bí, zajistí tajemnice do Zajistit odpověď na upozornění ŘSZK č.j. ŘSZK KM 166/10 226, starosta do Připravit návrh smluv se členy J SDHO, zajistí starosta do Zaslat žádost o řešení situace se stavbou na pozemcích měs ta na ČD, a.s., zajistí starosta do Zajistit údržbu stromů v zastavěném území města, zajistí mís tostarosta do Zajistit možnost zapůjčení plastové popelnice na kolečkách pro zájemce z řad občanů při výměně popelnice, zajistí místosta rosta Zajistit otevření čtvrté třídy v MŠ, zajistí starosta Projednat s majiteli zahrad na ul. Cimburk možnost prodeje Zajistit rozebrání a odvoz starých kotlů v BD 703 a 708, zajistí místostarosta pokračování na str. 3

3 Morkovice Slížany strana 3 dokončení ze str. 2 Zajistit přemístění kontejnerů na separovaný odpad v souladu s usnesením zastupitelstva ze dne , zajistí místosta rosta do Zapůjčení vysoušečů do Zdounek, zajistí místostarosta Rada města neschválila Žádost p. Puny o půjčku Požadavek p. Roubíčka na zhotovení oplocení jeho pozemků kolem budoucí cyklostezky Žádost p. Petříka o pronájem pozemku p.č. 1814/7 Žádost Sokola Morkovice o příspěvek na kulturně společen skou akci Nabídku na zavedení SMS rozhlasu Žádost o dotaci pro Svaz neslyšících Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o čin nosti rady města za období od do Hlasování: Schváleno jednomyslně. 2. Zpráva o plnění usnesení Byla podepsaná kupní smlouva na prodej stavebního pozem ku p.č. 1814/47 s panem Pavlem Fránkem, Morkovice a slečnou Janou Jakšovou, Tetětice. Byly podepsané kupní smlouvy na pozemky zahrad na ul. Jab loňová s panem Michalem Medkem, Davidem Dvořákem a man žely Dvořákovými, všichni bytem Morkovice. Byla podepsaná kupní smlouva na pozemek p.č. 1795/441 s paní Marií Churou z Morkovic. Byla podepsaná kupní smlouva na pozemek p.č. 1233/3 s manžely Novákovými z Morkovic. Byla podepsaná kupní smlouva na pozemek p.č. 1795/431 s manžely Horáčkovými z Vyškova. Směnná smlouva s Ing. Fránkem Lubošem na pozemky dle přílohy č /4 přístupová cesta pro zahrady domů na ul. Nová nebyla dosud realizovaná. Byla podepsaná kupní smlouva s Ovocnou školkou Litenčice na pozemky na Skavsku. Byla podepsaná kupní smlouva se společností Vodovody a kanalizace Kroměříž na pozemek vodojemu Skavsko. Byla provedena praktická ukázka umístění kontejneru na se parovaný odpad u vjezdu na koupaliště. Toto nové stanoviště nebylo osazeno kontejnery natrvalo z bezpečnostního a také estetického důvodu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprá vu o plnění usnesení. Hlasování: Schváleno jednomyslně. 3. Závěrečný účet města za rok 2009 příloha č /1 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí po projedná ní závěrečného účtu města Morkovice Slížany za rok 2009 s ce loročním hospodařením, a to bez výhrad. Hlasování: Schváleno jednomyslně. 4. Rozpočtové opatření č. 3 Návrh na změnu rozpočtu je předkládán proto, aby mohly být provedeny úpravy části mateřské školy a aby mohla být v MŠ pro uspokojení všech požadavků na umístění dětí do školky zno vuotevřena čtvrtá třída. M. Ševčíková Souhlasím s otevřením čtvrté třídy v MŠ. Měs to by mělo zajistit nové vhodné prostory pro mateřské centrum DOMINO. Mgr.Horák Příští týden proběhne jednání se zástupci Domina. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3, které mění a upravuje rozpočet takto: platný rozpočet změna upravený rozpočet mateřská škola VO, hřbitov,inž. sítě Hlasování: Schváleno jednomyslně. 5 a) Doplnění pozemků, které budou součástí směny mezi městem a Ing. Fránkem Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje doplnění po zemků p.č. 1811/29 ost. plocha o výměře 17 m2 a 1814/54 orná půda o výměře 351 m2 ve vlastnictví Ing. Luboše Fránka do směnné smlouvy uzavírané dle usnesení č. 19/I/12. Hlasování: Schváleno jednomyslně. 5 b) Dohoda s Ing. Fránkem Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje dohodu s Ing. Fránkem dle přílohy č /2. Hlasování: Schváleno jednomyslně. 6. Změna usnesení č. 20/4/1 Mgr. Horák Jedná se o změnu usnesení, které se týká pře místění kontejnerů na separovaný odpad u bytovek na ul. Kola říkova.. Zkusili jsme kontejnery přemístit na nové stanoviště u vjezdu na koupaliště a shodli jsme se na tom, že toto místo nevy hovuje po stránce bezpečností ani estetické. Navrhuji vrátit kon tejnery na původní místo s tím, že jejich okolí bude upraveno tak, aby nedocházelo k znečištění okolí. U cesty k MŠ bychom vy budovali nová parkovací místa. Další variantou je umístění kontejnerů ke štítové zdi BD č.p. 699 ( u cesty k MŠ). Jan Jablunka Pokud bychom kontejnery vrátili na původní stanoviště, tak zajistíme jejich ohraničení zelení a budeme dohlí žet na čistotu v jejich okolí. P. Tlach Pokud budou kontejnery ohraničeny a zajištěn úklid okolí, souhlasím s jejich vrácením na původní stanoviště. M. Ševčíková Kontejnery by mohly být umístěny na stano višti mezi školou a školkou. Mgr. Kříčková Měly by zůstat u cesty, aby byly dostupné pro ty, co jezdí autem. P. Šimčík Možná by mohly být na druhé straně, u cesty mezi hřištěm a koupalištěm. Ing. Pěnčíková Tím bychom vytvořili další místo, kde by lidé museli přecházet přes cestu. Souhlasím s tím, aby se vrátily na původní místo. Petr Jablunka Kapacita kontejneru na papír je na tomto místě nedostatečná. Mgr. Horák Zajistíme větší kontejner. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města mění usnesení č. 20/ 4/1 následovně: Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit přesunutí kontejneru na separovaný odpad na původní stano viště k BD č.p Hlasování: 9 členů městského zastupitelstva hlasovalo pro návrh. Martin Procházka a Petr Šimčík se zdrželi hlasování. Návrh byl přijat. III. Diskuse Mgr. Horák Proběhlo výběrové řízení na repasi cisternové ho auta pro zásahovou jednotku města. Konečná cena je , Kč. V letošním roce jsme dotaci na opravu nedostali a je možné, že ji nedostaneme ani v příštím roce, takže budeme mu set celou částku uhradit z rozpočtu města. V letošním roce je na opravu v rozpočtu vyčleněno , Kč. Pokud bychom ani v příštím roce dotaci nedostali, museli bychom zaplatit , Kč. V případě, že dotaci dostaneme (výše dotace činí , Kč), zaplatíme příští rok z rozpočtu města , Kč. M. Procházka Na ulici Nová není slyšet hlášení rozhlasu. J. Jablunka Závadu jsme odstranili. Do budoucna uvažuje me o umístění dalšího rozhlasu. P. Šimčík Sečení trávy v Hliníku by mělo být pravidelné a ne až po upozornění. Mgr. Kříčková Chtěla bych poděkovat za sběr posečené trá vy na koupališti.

4 strana 4 Hody Poslední červnový víkend se v Morkovicích Slížanech ko naly hody. V sobotu se v areálu dětského hřiště představili žáci základní školy pod vedením paní učitelky Hany Michové. Po nich vystou pila se svým programem skupina MARKUS šermíři v plátové zbroji, která ve svém druhém vystoupení po setmění předvedla ještě souboje s ohněm. V průběhu odpoledne a večera hrála Malá Boršičanka a Dorado. V neděli dopoledne se opět v areálu dětského hřiště konala hodová mše sv., odpoledne koncertovala na Náměstí Zdoune čanka a po svátostném požehnání ve farním kostele pokračova lo hodové odpoledne na farní zahradě. Po oba dny byla v sále kláštera otevřena výstava fotografií, připomínající půlstoletí od sloučení Morkovic a Slížan a také koší kářské muzeum nabídlo prodlouženou otvírací dobu. LETNÍ AKCE zpravodaj MORKOVSKÝ MOTOSRAZ poděkování Dne 26. června 2010 se konal v našem městě první ročník motorkářského srazu pod záštitou morkovských sokolů. Touto cestou bychom chtěli poděkovat občanům města, zvláš tě pak těm, kteří bydlí v blízkosti sokolské zahrady za trpělivost a shovívavost, dále T.j. sokolu Morkovice za poskytnutí prostor a zázemí. Naše poděkování rovněž patří PČR Morkovice, která za jišťovala nebezpečné úseky při spanilé jízdě bikerů a dále pak Tra vexovi, Jardovi Intrudrovi a Fernandovi za pomoc při organizaci. Velmi nás potěšila a mile překvapila hojná účast vyznavačů motorkářství, kteří nás přijeli podpořit v realizaci prvního ročníku Morkovského motosrazu. Doufáme, že všichni zúčastnění byli spokojeni a v příštím roce se těšíme na spolupráci při organizo vání druhého ročníku. Kamil Handl (Keimi), Marek Brázdil (Majsner) Červencová noc Školní rok začíná V letošním školním roce usedlo do lavic v prvních třídách 43 žáků. Slavnostního zahájení v nových učeb nách se zúčastnili i rodiče prváčků, pan starosta přišel nové žáčky pozdravit a popřál jim mnoho úspěchů ve škole. Při slavnostním pasování do řad školáků dostaly maminky od svých dětí kytičky, aby měly hodně trpěli vosti při psaní úkolů. Mezi prváčky přišli i Marťánci, kteří je budou motivovat při práci během školního roku. Nový školní rok přináší pro školáky i některé změny. Na druhém stupni si žáci mohli vybrat nový volitelný předmět Etická výchova, ve kterém budou rozvíjet sociální dovednosti především formou zážitkové metody. Poznají principy aser tivního chování nebo si vyzkouší, zda jsou schopni učinit něco dobrého pro druhého bez očekávání vnější odměny nebo pro tislužby. Ve školní družině je prodloužena provozní doba den ně do 15:45. Žáci prvního stupně budou moci letos při výuce využívat novou učebnu s interaktivní tabulí, počítačem připo jeným k internetu a dataprojektorem. Všem žákům přejeme v letošním školním roce mnoho úspěchů a pěkných zážitků při školní práci. V sobotu 10. července pořádala kulturní komise ve spolu práci se Sokolem "Červencovou noc". V nádherném letním počasí hrála návštěvníkům skupina Bonanza, slíbeným zpes třením večera pak byl ohňostroj. Pavel Horák

5 Morkovice Slížany strana 5 FARNÍ PRÁZDNINOVÝ TÁBOR Bohoslužba k zahájení nového školního roku 1. září 2010 Stalo se již pěknou tradicí zahájit nový školní rok bohoslužbou ve farním kostele v Morkovicích. Letos již potřetí sloužil místní farář v den zahájení nové ho školního roku mši sv. za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro všechny, kteří začínají nový školní rok, ať již jako žáci, studenti, učitelé, vychovatelé, ale i rodiče na kterých stále leží největší díl výchovy jejich dětí. Bohoslužby se kromě věřících dětí a jejich rodičů, pravidelně zúčastňují i zá stupci pedagogického sboru ZŠ v Morkovicích s paní ředitelkou Mgr. Evou Manďákovou Svaškovou. Přítomnost učite lů na bohoslužbě dnes již ni koho nepřekvapuje. Doba jednotné výchovy podle tzv. vědeckého světového názo ru a z ní vycházející perzeku ce věřících je již naštěstí mi nulostí. Spolupráce školy a církve se dnes naplňuje i na mož nosti výuky Křesťanské výchovy nábo ženství v rámci nepovinného předmětu přímo ve škole. V letošním roce se náboženství bude vyučovat ve čtyřech vyučovacích hodi nách rozdělených podle počtu přihláše ných dětí. Předmětem výuky je osvětlit základy křesťanství a zprostředkovat dě tem poznání i lásku Ježíše Krista. Nábo ženství ve škole v Morkovicích pravidel ně navštěvuje více než 30 dětí nejen z Morkovic, ale i z farností Pačlavice a Prasklice. Také máme žáky z Koválo vic, kteří již patří do farnosti Tištín. V le tošním roce jsme čekali pokles dětí v ná boženství způsobený odchodem na šes tileté Arcibiskupské gymnázium v Kromě říži. Ale překvapil nás pěkný počet přihlá šených prvňáčků, takže dětí v nábožen ství bude dokonce víc než loni. Přesto bych chtěl mnohým rodičům našeho města i těm, kteří budou tento článek číst v Pačlavicích nebo v Prask licích připomenout, že když své děti dávali jako malé křtít tak něco slibovali a slibuje se to dodnes. Při křtu jste se za vázali, že děti vychováte ve víře a budete je učit milovat Boha a bližního a k tomu patří i náboženská výchova od kněží, kteří vaše děti křtili. Od roku 1996 do roku 2004, což je doba, kdy se narodili současní školáci bylo v Morkovicích pokřtěno 48 dětí, v Pačlavicích 20 a v Prasklicích 7. To je počet, který rozhodně neodpovídá počtu dětí přihlášených do výuky náboženství. Všichni víme, že tato doba křesťanství nepřeje a mnohé, co se slíbí se zcela vě domě zanedbává nebo dělá jen povrch ně. Využijte proto nyní této příležitosti, která se nabízí Vašim dětem, a dovolte jim poznat něco z toho, co nebylo vlivem doby dopřáno Vám, a umožněte jim roz šířit obzory o poznání křesťanství, které je v mnoha vyspělých evropských ze mích kulturním a duchovním dědictvím národa. O letošních letních prázdni nách se opět uskutečnil náš far ní prázdninový tábor tentokrát v Bedřichově u Lysic. Zúčast nilo se 26 dětí ze všech obcí našich farností pod vedením 10. dospělých cedoucích. Do autobusu jsme nastoupili v pondělí 16. srpna ráno a ten nás zavezl přímo před bedřichovskou faru, kde jsme strávili celých 10 tá borových dní. Fara byla nově opra vená a patřil k ní také malý dvorek, pěkná zahrada a velké ohniště. Po časí nám přálo (teda až na pár pře háněk), a tak jsme si užívali čers tvého vzduchu, krásné přírody a hlavně zelených a čistých lesů, které vesničku Bedřichov obklopují. Ani letošní tábor se neobešel bez celotáborové hry tentokrát nesla název Po stopách Robinsona Cru soa, a tak jsme si podle vzoru toho to trosečníka vyzkoušeli, jaké to je rozdělat oheň, vyrobit luk, šíp a oštěp, upéct chleba, postavit vor nebo vysvobodit Pátka ze zajetí domorodých di vochů. Kromě celotáborové hry jsme hráli také spoustu dalších zábavných her u některých jsme se smáli, až jsme se za břicha popadali, u dalších se pak napětí dalo krájet. V neděli večer, kdy jsme si u tábo ráku opékali špekáčky, přijel nás navštívit a zkontrolovat náš pan farář otec Josef Červenka. Zůstal s námi až do pondělí a sloužil pro nás v poledne mši sv. Samozřejmě nechyběla ani noční stez ka odvahy pro nebojácné, ani tolik oče kávaný galavečer, kde jsme si všichni vý borně zatancovali. Na závěr tábora jsme byli odměněni diplomy, hezkými cenami a bonbóny za zvládnuté úkoly a celotá borovku. Všichni jsme se dobře bavili a jsme rádi, že se tábor vydařil. Děkuje me všem, kteří se ho zúčastnili, za skvě lou přátelskou atmosféru a nezapomenu telné zážitky. Kristýna Jašková vedoucí tábora Vyučování náboženství ve škole bude vždy v pondělí pro 1.a 2. třídu od 12:00 a pro 3. a 4. třídu od 12:50. Ve středu od 12:30 pro 8. a 9. třídu a od 13:30 pro 5,6. a 7. třídu. Drazí rodiče, děkuji Vám, pokud jste dočetli až sem, a budu vděčný za důvě ru, dovolíte li svým dětem navštěvovat výuku křesťanské výchovy. Nechci po Vás vyplnit žádnou přihlášku ani nikoho nenutím, pouze nabízím s vědomím hlu boké duchovní bídy a vyprahlosti součas ného člověka. Rozhodněte se svobodně podle toho, co je pro Vás a pro Vaše děti to nejlepší. Mgr. Josef Červenka, farář v Morkovicích

6 strana 6 Nová obřadní síň v Morkovicích V jarních měsících tohoto roku proběhla úprava víceúče lového sálu v klášteře tak, aby mohl sloužit zároveň jako obřadní síň. V sobotu 5. června se zde uskutečnil první svatební ob řad, po něm pak během léta následovaly ještě další čtyři. Navíc se zde konaly velmi vzácné, a dnes již málo vída né obřady diamantová a zla tá svatba. Při nich si manželé obnovili manželský slib, který si dali před šedesáti a pade sáti lety. Také je sál využíván při vítání našich nových občánků do života a také ke koncertům, výstavám a různým besedám. Tímto si Vás dovoluji pozvat do tohoto sálu na podzimní koncert vážné hudby v neděli 7. listopadu 2010 v 17 hodin Představí se Vám opravdoví mistři svého oboru Rút Janečková /klavír/ a manželé Ondřej a Katarína Hubáčkovi /klavír/, které jste měli možnost slyšet a vidět v srpnu 2009 na koncer tě při příležitosti znovuotevření zrekonstruovaného kláštera. Poprvé pak u nás vystoupí Martina Macko /zpěv/ Václav Křivánek /housle/ Kamil Žvak /violoncello/ Určitě nás čeká nevšední kulturní zážitek, tak si ho prosím nenechejte ujít. Romana Jablunková zpravodaj Návštěvy významného skladatele Zdeňka Pololáníka v Morkovicích na koncertech PS Cantus Zdeněk Pololáník, jeden z našich špičkových profesionálních hu debníků a skladatelů, je autorem nepřeberného množství skladeb z mnoha oblastí odvětví hudby. Komponuje hudbu scénickou, filmovou, koncertní pro velký orchestr, i jednotlivé nástroje i pro sólový a sborový zpěv. Je autorem mnoha skladeb s duchovní té matikou i skladeb sloužících přímo k potřebám liturgie. Jeho skladby jsme provedli na koncertech v květnu a červnu 2008, v květnu 2009 a v letošním květnu. Spolu s kroměřížským sborem od P. Marie /dir. Jiří Kučera / jsme na koncertech v Morkovicích i v Kroměříži provedli jeho náročné, ale posluchačsky záživné skladby: Ave Maria, Žalm 150, Zpěvy noci tajemné a Liturgickou mši. Skladby byly doprová zeny orchestrem žáků a pedagogů ZUŠ a konzervatoře Kroměříž /um. ved. Miloslav Gajdoš/. Šlo o náročné skladby s velkým obsazením or chestru /25 hudebníků /, které orchestr zvládnul velmi dobře. Na koncertech vystoupil přední sólista brněnské opery Richard No vák, jehož kvality zná hudbymilovná veřejnost z četných koncertů v televizi, rozhlase, ale i na mnoha dalších místech. Koncert byl vlastně autorským koncertem, neboť skladatel se dožívá v letošním roce 75 ti let, což bylo důvodem k uvedení jeho skladeb. Za město Morkovice Slížany poděkoval nastávajícímu jubilantovi a přispěl věcným darem starosta města Mgr. Pavel Horák. Tyto koncerty s návštěvami samotného skladatele lze srovnat s mi mořádnými kulturními počiny, jako bylo uvedení opery " Košaři" od Zdeň ka Kaňáka, nebo uvedení sborů brněnského Dalibora Spilky. Škoda, že množství posluchačů nevybočilo z průměru. PS Cantus plánuje v druhé polovině sezóny účast na sborovém festi valu / Uh. Brod/, možná i s reprízami vloni nastudované zpěvohry, a v závěru roku s vánočními koncerty. Výbor PS Cantus děkuje všem příznivcům z řad posluchačů, měs tu za podporu činnosti a členům za obětavost, bez níž by se nedaly akce uskutečnit. Vladimír Bleša dirigent Muzeum lidových pálenic Vlčnov Etikety ovocných destilátů, pálenek a originálních patoků Dne bylo ve Vlčnově otevřeno Muzeum lidových pá lenic. Nová stálá expozice nabízí tři desítky takzvaných černých destilačních přístrojů. K vidění je rovněž více jak pět set lahví, vět šinou s historickými etiketami, doplňkové nářadí, fotografie, dobo vé dokumenty, plakáty, demižony, citáty, příběhy a aforismy k té matu pálení se vztahující. Ty dokreslují minulost i současnost po domácké výroby ovocných pálenek, či jiných destilátů. Muzeum má i část historickou, která návštěvníka seznámí s vývojem výro by ovocných pálenek. Některé exponáty jsou výjimečné svojí originalitou. Přístroj dove zený až z Norska, pálenice vyrobená z pračky Romo Fulnek, pále nice upravená z koupelnových kamen, primitivní zařízení na výrobu lavorovice, nebo dřevěný chladič ještě z doby Rakousko Uherska. Ale také ukázky dokonalých přístrojů s vynikajícími technickými parametry. Vystaveny jsou i různé doplňkové předměty, které byly používány našimi předky při výrobě a spotřebě ovocných pále nek. V nabídce je i CD Pijácké písně a dokumentární film Jak vypít trnku. Expozice bude i v dalším období rozvíjena a její exponáty doplňovány a obměňovány. Každým rokem v muzeu najdete nové, často překvapivé informace. Autoři projektu I. Frolec a J. Severin rovněž plánují využít tohoto neobvyklého a inspirativního prostředí k pořádání tematických konferencí a kulturních pořadů. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a obec Vlčnov vás srdečně zvou do tohoto mimořádně atraktivního a ojedinělého muzea. Muzeum lidových pálenic, Vlčnov č. p. 65 Bližší informace a otevírací doba: tel , e mail

7 Morkovice Slížany strana 7 Košíkářská výstava Na přelomu července a srpna o víkendu a 1.8. probíhala v našem městě košíkářská výstava spojená s jarmarkem. Výstava probíhala v budově nově zre konstruovaného kláštera, kde vystavovali místní košíkáři, mistři svého oboru paní Dana Ptáčková, paní Marie Žemžulová, paní Eva Krejčí, pan Stanislav Frkal, pan Pavel Procházka a firma Morex. V sále kláštera probíhala po celou dobu výstavy prezentace fotografií o košíkář ství z dávné historie až po současnost. Všechny návštěvníky přivítali pořada telé v krojích a nabídli koláčky a výbor nou slivovici. Otevřeno bylo i košíkářské muzeum, kde kromě návštěvy a prohlídky muzea s průvodcem bylo možné shlédnout ukáz ky pletení košíkářů, kteří bravurně před váděli své řemeslo, opět to byli místní košíkáři paní Marie Žem žulová, paní Marie Foltý nová, slečna Veronika Zapletalová a pan Stani slav Frkal. Sobotní odpoledne po kračovalo volnou zábavou na hasičském výletě, kde k poslechu a tanci hrály skupiny Šohajé a Dorado. Výstavy, jarmarku a návštěvě muzea se zú častnili místní obyvatelé i spousta přes polních, byli pozváni obyvatelé obcí Rud ník a Ostrata. Právě zmiňované obce jsou partnery projektu "Propagace tradičního řemeslo košíkářství", který je spolufinan covaný z prostředků EU a programu pře shraniční spolupráce. Všichni se můžeme těšit na další koší kářskou výstavu, která bude v příštím roce probíhat května. Vydarená aktivita partnerského mesta Morkovice Slížany a morkovických košikárov pod názvom "Výstava s tematikou košikárstva" Dňa 31. júla a 1. augusta 2010 sa v rám ci projektu "Propagácia tradičného remesla košikárstva", ktorý je podporovaný PRO GRAMOM CEZHRANIČNEJ SPOLU PRÁCE SR ČR, EURÓPSKOU ÚNIOU, EURÓPSKYM FONDOM REGIONÁL NEHO ROZVOJA, SPOLOČNE BEZ HRANÍC konala u hlavného cezhraničné ho partnera Mesta Morkovice Slížany aktivita pod názvom " Výstava s temati kou košikárstva ". Pozvanie na výstavu prijali a výstavy sa zúčastnili aj košikári zo Slovenskej republiky, teda aj z Rudní ka a blízkeho okolia ako aj košikári pro jektového partnera 1 z obce Ostrata, ČR. Bola to veľmi pekná akcia zrealizova ná v rámci spomenutého cezhraničného projektu partnerským mestom Morkovice Slížany, ktoré dalo priestor, aby sa opäť mohli stretnúť v priateľskej družbe koši kári z Českej republiky a zo Slovenska. Košikári boli privítaní morkovčanmi oble čenými v pestrých dobových krojoch, kto ré si partner dal vyrobiť v rámci projektu. Košikári, priaznivci remesla košikár stva ako aj široká verejnosť si mohli v budove kláštora pozrieť výstavu súčas ných tradičných výrobkov morkovických košikárov Dany Ptáčkovej, Márie Žem žulovej, Stanislava Frkala, Evy Krejčí, Pavla Procházku a spoločnosti Morex s.r.o., ktoré si mohli aj zakúpiť. Pri tejto príležitosti sa v sále kláštotora premietali fotografie a film z histórie košikárstva v Morkoviciach V objekte Košikárskeho múzea, ktoré bolo len nedávno zrekonštruované a ot vorené pre verejnosť dňa 12. júna 2010 sa košikári ako aj obdivovatelia tohto krásneho remesla oboznámili s históriou košikárstva v Morkoviciach, nakoľko v múzeu je nainštalovaná výstava veľmi skvostných historických výrobkov mor kovických košikárov od košíkov, táciek a misiek rôznych veľkostí a tvarov, ces tovných kufrov, kočíkov, nábytku z opra covaného ale aj neopracovaného vŕbové ho prútia. Na výstave boli nainštalované písomné dokumenty zachytávajúce vznik a vývoj cechu košikárov a rôzne histo rické fotografie zachytávajúce morkovic kých košikárov pri pestovaní a spraco vaní vŕbového prútia ako aj pri samotnej výrobe prútených výrobkov. Jedna miest nosť múzea predstavovala dobovú koši kársku dielňu, kde bola expozícia koši kárskeho náradia, opracovaného a neo pracovaného prútia, rôznych pomôcok a foriem. Vo dvore Košikárskeho múzea majstri košikári z Morkovíc predvádzali pre verejnosť techniky pletenia záhrad ných kresiel, pletenia na ráme, pletenia táciek a košíkov. Priatelia z Morkovíc pripravili košikárom a priaznivcom tohto remesla aj voľnú zá bavu v areály miestneho detského ihris ka, kde k tancu a počutiu hrala skupina Dorado. Tento čas zúčastnení využili na spoločné tance a priateľské rozhovory. Týmto Vám priatelia z Morkovíc chce me vyjadriť nesmiernu vďaku za krásne prežité chvíle a za bohatý program na Vašej aktivite, ktorú ste pre nás pripravili a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnu tia. S pozdravom za všetkých košikárov a priateľov košikárstva zúčastnených ak tivity za vedúceho partnera projektu sta rosta obce Rudník Bc. Jaroslav Feria nec. V Rudníku dňa

8 strana 8 Krajské kolo hry Plamen Hulín, Hra Plamen, jsou to jen dvě slova, ale pro SDH Morkovice mají obrovský význam, tedy hlavně pro mladé hasiče a nás vedoucí. Je to jediná soutěž, která je postupová. Z okresního kola se můžete dostat až do kola republikového, ale to jen za podmínky, že budete opravdu nejlepší. Musíte zvládnout šest disciplín takřka na výbornou a hlavně trénovat a trénovat. My vedoucí (Zdeněk Vašíček a Kristi na Krejčí) jsme s našimi mladými hasiči proto udělali vše. Okresní kolo jsme vy hráli a tím získali postup do kola krajské ho a to dokonce po druhé za sebou. Krajské kolo hry Plamen se konalo v sobotu v Hulíně za velmi parného počasí. SDH Morkovice zde letos reprezen tovali tito mladí hasiči: Dalibor Peška, Kristina Krejčí, Stani slav Křižan, Ondřej Tománek, Jakub Hladný, David Navrátil, Adam Balšánek, Michal Kolář, Adéla Jarošová a Aneta Hálo vá. Do provedení disciplín všichni dali vše, nechybovali a u třech dokonce vytvořili nové rekordy našeho SDH. Tímto jim moc děkuji, protože předvedli skvělé výkony, za které se nemusí stydět. Tak tedy: Letošní soustředění se opět konalo v rekreačním středisku pod Tem plštýnem u řeky Jihlavy (z čehož vyplý vá slangový název "Templák") v termínu od a bylo nás celkem 21. Mladších žáků bylo šest, starších sedm, dorostenců pět, vedoucí byli dva a jeden zdravotník. Počasí nám vyšlo na "jednič ku", čehož jsme využili na maximum. Koupali jsme se každý den, a samozřej mě jsme se také hasičsky soustředili, ne jen v etapové hře tentokrát s názvem "Ha sičský král zvířat". Každý den byl zasvě cen nějakému zvířecímu druhu, např. když byl den dravců děti hlavně stříleli, házeli granátem na cíl, protože dravec přece cíl nemine. Pak jsme také měli den šelem. To děti skákali přes překážky, vodní příkop, měli stezku odvahy, a pro tože se šelmy umí orientovat v terénu opa kovali mapové znalosti. Když byl rybí den, tak jsme hlavně plavali a soutěžili ve vodě a s vodou, Ten den proběhlo koupání do poledne, odpoledne v řece, pak v bazénu a ještě jsme se koupali večer ve tmě. A v opičím dnu děti zase šplhali, skákali v pytli, kličkovali kolem stromů. No pros tě "blbli" jako opice. Mimo tuto etapovou hru jsme se pobavili při kolektivních hrách, při bodování úklidu, dále děti trénovali růz Našim letošním cílem bylo umístit se v 1. polovině, pro což jsme také udělali maximum. Trénovali jsme více než je zvy kem, celý měsíc tři dny v týdnu a takto nastavený trénink nám dal nejen nové zkušenosti, také nás posunul hodně do Letní soustředění mladých hasičů aneb "Templák" 2010 Jak ten čas rychle letí. Je to neuvěřitelné, ale naše nejlepší akce roku "Letní soustředění mladých hasičů" je už za námi. Teď už můžeme jen vzpomínat. Já se pokusím vám čtenářům atmosféru přiblížit, povím vám kde jsme byli, kdy se akce konala, kolik nás bylo a hlavně co jsme dělali. né hasičské disciplíny, zdokonalovali se v uzlování a hlavně v hasičské zručnosti. Celé soustředění vyvrcholilo v předpo slední den, kdy byly vyhlášeny výsledky jak z etapové hry, tak z celoročního bo dování jednotlivců a také za nejlepší úklid zpravodaj předu, ale bohužel vzhledem k nízkému věku našich mladých hasičů na konku renci nakonec nestačil. Celkově 6. místo je pro nás velkým úspěchem, přece jen jsme co o něco zlepšili. Opět si z této soutěže odvážíme nové, veselé i smutné a hlavně nezapomenutelné zážitky. Opět a zase si moc přejeme získat i příští rok postup do tohoto kola. Jsou to opravdu zážitky k nezaplacení. Jak jsme si vedli: 1. štafeta 4 60 m 48,58 s 6. místo 2. štafeta CTIF 84,52 s. 6. místo rekord 3. štafeta požárních dvojic 59,24 s. 6. místo rekord 4. požární útok CTIF 112,68 s. 6. místo 5. požární útok Plamen s nástřikovými terči 26,87 s. 7. místo rekord 6. závod požárnické všestrannosti (tzv. "braňák") 3. místo Celkové umístění: 1. SDH Hovězí 2. SDH Vlčnov 3. SDH Bojkovice 4. SDH Štítná nad Vláří 5. SDH Jarcová 6. SDH Morkovice 7. SDH Malenovice 8. SDH Zdislavice Kristina Krejčí vedoucí MH SDH Morkovice a docházku. Samotný večer byl ukončen ohněm. Poslední den na nás všechny čekalo jen uklízení a cesta domů. Závěrem dodám jen to, že pro kolektiv je toto soustředění velmi důležité, neboť se takto nejvíce tmelí kolektiv, děti si domů odvezou nejen výhry, ale také na bytou fyzičku, další zkušenosti, zážitky a nové poznatky o kamarádech, proto také tímto děkuji městu Morkovice Slí žany za finanční přispění, dotací z roz počtu města a rodičům za sladkosti a drobné výhry. Kristina Krejčí vedoucí MH

9 Morkovice Slížany strana 9 ZPÁTEČNÍ LÍSTEK Slížanský košíkář Tento zpáteční lístek do dětství je ur čen pro dnešní šedesátníky z Morkovic a ze Slížan, kteří se rádi vrátí do let svého dětství při mém vyprávění. Je to vyprá vění o mém dědečkovi Michalu Polišen ském ze Slížan, kde jsem jako dítě trávil veškerý svůj volný čas dítěte. Dnes je to povídání o tom, jak mě dědeček naučil řemeslu košíkářskému. Ve vedlejší vsi, Morkovicích, bylo vel mi známé košikářské družstvo. Tam jed nou za týden odváděl svou práci. Sedá val na malém verpánku oblečen do mod ré zástěry a před sebou, mezi koleny, držel širokou desku, kde měl připevněn šídlem rozdělaný budoucí košík. Šlahou ny prutů vrbového proutí, očištěné od kůry nebo ponechané se zelenou kůrou, měl staženy na konci do jakéhosi svaz ku tak, že vytvářely kostru budoucího koše. Nemyslete si ale, že upletení košíku, malého na nákup, nebo většího na ovoce nebo trávu, bylo něco lehkého a snadné ho. Nebo když to dokonce byly velké prou těné kufry nebo bedny. To byla její fuška. Před takovým pletením se muselo nej dříve počkat do jara, až povyroste na jeho pozemku za obcí Slížany proutí. Ve Vr bičkách to tam nazýval. Pak se muselo ještě čekat, až proutí naroste do správné velikosti. Pak se jednoho dne zapřáhla do povozu kravka, navedla se na patřičnou polní cestu k lesu U Poustevníka a ta sama zastavila Na Světlovech, nedaleko potůčku Tištěnka, kde rostly nádherné šlahouny toho pravého košíkářského proutí. Dědeček povstal na kozlíku a váž ně pozoroval lán. Nevím, zda jen tak hle děl na zelené biče, nebo počítal jednotli vé pruty, zda mu některý nechybí. Když poznal, že nechybí, zabručel si pod fajf ku, slezl z kozlíku a vešel do proutěného lánu. Proutí ohýbal mezi prsty a zkoušel jeho pružnost. Nakonec se rozhodl a ty vyhovující pro pletení začal vyřezávat. Já jsem tam byl od toho, abych nařezané proutí vytahoval z pole k vozu a pak sklá dal na sebe, širokými konci do jednoho směru. Když proutí bylo dost, vyšel hos podář z houští a začal vyrábět z proutků jakési snopy, které pak pokládal na vůz. Po příjezdu domů snopy roztřídil na malé proutky, z kterých se budou plést malé košíčky a které musely zůstat v kůře a na malé, ovšem bez poškození, neboť z nich pak budou nákupní tašky. Takové proutky se musely ovšem v prvé řadě oloupat. Větší proutí se pak roztřídilo ob dobně. Na zelené a na loupané. Takto roztříděné proutí znovu svázal do snopů a snůpků, ponořil do vody v ple chové vaně pod okapem a zatížil deskou a velkým kamenem. Proutí muselo být pěkně celé pod vodou, aby se napilo a bylo pěkně ohebné. Přišel čas, kdy namočené proutí bylo vyjmuto z vany, a buď se loupalo, nebo se ihned pletlo. Každý košík musel mít dno. Ustřihl z těch nejsilnějších prutů spodky v délce šířky dna. Ten nejsilnější uprostřed rozštípnul a do vzniklého otvo ru nastrkal další tenčí pruty stejné délky. Ty pak jemně a obratně ohýbal tak, že celek pak tvořil paprskovité kolo nebo ja kési proutěné slunce. Přesně doprostřed zapíchnul šídlo a celé to pak bodnutím upevnil na širokou desku. Když tedy slu níčko drželo na desce, začal vplétat mezi paprsky proutky, pěkně dokola, jeden za druhým. Okraje zajistil ohnutím proutků a zasunutím do paprsků a dno bylo hotové. Poté začal vytvářet kostru pro boky koše. Do sluníčka začal z boků zapicho vat pruty, a když sluníčko povyrostlo o další paprsky, ty pak na okraji dna zo hýbal vzhůru a na konci je svázal. Vznik la proutěná klec. Do té odzdola vplétal jed Doba trvanlivosti : Čerstvé mléko má omezenou dobu čerst vosti a je třeba ji akceptovat. Dá o sobě vědět tím, že zkysne, zatímco mléko z krabice "shnije". U mléčných automatů je dobrá trvanlivost hlídána automaticky. Je v něm zabudován modul GSM pro dálkový přenos informací o stavu zařízení, teplotě a množství mléka. Při teplotě mléka vyšší než 8 0 C automat přestane mléko prodávat právě kvůli vesta věné blokaci. Mléčný automat od firmy TOKO je umís těn na náměstí naproti novinovému stánku. Do automatů na syrové mléko, kterých je dnes v Česku již přes 110, dodávají produkt chovatelé mající hygienické osvědčení pro svůj chov, ti, jejichž skot je pod přísným do zorem veterinářů; a kteří samozřejmě splňují řadu dalších nařízení nejen z EU. Do automa tu v Morkovicích je mléko dodáváno z farmy živočišné výroby v Počenicích AGRODRUŽ STVA MORKOVICE. Automaty na mléko v první řadě představují boj farmářů proti nízkým výkupním cenám mlé káren, ale mají i další klady. Především řada lidí díky nim prvně v životě zjistí, jaká je sku tečná chuť přírodního mléka. Dále se nabízí možnost si doma "levně" vyrobit chutné mléč né výrobky jako jogurt, tvaroh, sýr, kyšku apod. Většině dospělých zdravých lidí mléko z automatů, tedy čerstvě nadojené, které se uchovává při čtyřech stupních Celsia, ani bez tepelného zásahu nic neudělá. Dlužno dodat, že mléko je v automatech maximálně 24 ho din, jeho teplota je permanentně udržována na notlivé pruty a vytvářel stěnu koše. Když uznal, že košík má svou výšku, upletl z tenkých konců krásný okraj, upletl ouš ka a košík byl připraven na cestu do Morkovic. Tak jich dědeček, mistr koší kářský, upletl za den pět nebo šest. Když pletl obrovské koše, nebo jiné velké zbo ží, jakým byly proutěné sedačky a křes la, na těch pracoval i několik dní. Když bylo hotovu, spolu jsme naložili vše na vůz a odvezli do družstva Zad rev, nedaleko nádraží. A co závěrem? Proutí z Vrbiček bylo pro dědečka tím nejvzácnějším zbožím z celé Evropy. Jeho ruce umělecky ztvár ňovaly ty nejkrásnější a nejoslnivější vzo ry na bílých bocích nákupních tašek, jem né záhyby na okrajích vík, velkých prá delních košů a nicotné copánky na drob ných podnosech nebo košíků na chléb. Vy, co pamatujete tu dobu, vraťte se se mnou do doby našich dědečků. Kupte si zpáteční lístek do dětství. Vzpomínejte a vyprávějte vše mladým. Těžko, ale krásně se žilo v Morkovicích a Slížanech. Ing. Mirko Králík ČERSTVÉ MLÉKO Z AUTOMATU UŽ I V MORKOVICÍCH Pilo ho několik generací a dožily se důchodu. Syrové mléko přímo od kravičky prostě bylo a je ihned po zchlazení nesmírně dobré. Nepotřebuje podporu chemických látek, je pouze přírodní a tělu prospěšné. 4 0 C, je v uzavřených nerezových nádobách rozhodně se neválí v koších jako pečivo v ob chodních centrech, kde si ho nemytou (mož ná) rukou nezřídka ozkouší nejeden zákazník. Ti spotřebitelé, kteří jsou dostatečně informo váni o nezávadnosti čerstvého mléka jíž cho vatelé dosáhnou splněním náročných legislativ ních podmínek, si je čepují bez obav o své zdra ví. Na každém automatu musí být výrazně umís těná informace, jak s mlékem zacházet. Do oka mžiku, než si natočíme svoji láhev, za jeho kva litu a nezávadnost ručí dodavatel, nad nímž navíc stále "bdí" krajská veterinární správa a hygie nická stanice. Zásadní pro transport od auto matu je též používání sklenic nebo nerezových konvic dobře umytých ve vařící vodě. Ovšem prevence je jistota. Každopádně by lidé měli ve chvíli, kdy si čtou návod na auto matu, vnímat, že odpovědnost za další postup nesou sami. Jako když si dáte tatarský biftek se syrovým vejcem v restauraci,". Provozovatelé automatů doporučují mléko před konzumací tepelně upravit. Je to doporu čení a je na lidech, zda ho dodrží. Je možné, že když někdo není na přírodní mléko zvyklý, může se po požití jeho většího množství na poprvé rychleji "vyprázdnit". Je ovšem nesmysl tvrdit, že když se mléko krátce ohřeje na 72 0 C (to ničí 97 % choroboplodných zárodků), ztratí plně na kouzlu "přírodna" a stane se stej ným, jako přichází z mlékáren. Tento zákrok není převaření, ale spíš pasterizace a kvalita se tolik nemění. Podstatný rozdíl je, že mléko v mlékárnách prochází homogenizací (odstra nění tuku před balením) a jeho navrácení v omezenější výši. Tím se stává nejen méně chutným, ale rovněž přichází o vitaminy. JS

10 strana 10 zpravodaj Zpráva z cesty Sonisphere festival 2010 Milovice "Velká thrash metalová čtyřka Metallica, Slayer, Anthrax a Megadeth vystoupí na putovním anglickém festivalu Sonisphere, který proběhne 19. června 2010 na letišti u Mimoně." objevilo se v tisku v prosinci 2009 tak to byla zpráva jako hrom!!! Od této chvíle bylo zcela vyloučeno, aby se tato popravdě historická událost odehrála bez naší přítomnosti. Po předchozích zkušenostech s pořádá ním autobusového zájezdu pro netradiční cestovatele, na festival Topfest SK v roce 2008, kde vystoupila legenda Slayer, jevila se možnost dopravy do Mimoně tímto způsobem jako nejrozumnější, tak aby všichni ze zúčastněných mohli plně využít veškeré občerstvovací kapacity, ne pouze omezený sortiment nealkoho lických nápojů, festivalu beze strachu, že by se případnému řidiči i festivalové mu návštěvníku v jedné osobě, po usednutí za volant, rozhodla nabídnout po moc a ochranu hlídka Policie ČR. V dlouhých zimních měsících, které jsme trávili monitorováním trhu přepravy osob, se nám podařilo zajistit autobus u soukromého dopravce z nedalekého Ko jetína. Pro dosažení plného vytížení, a tím i vytvoření přija telného finanční ho nákladu na dopravu, byla kapacita autobu su doplněna o naše staré zná mé spolucesto vatele z Kromě říže, se kterými jsme již dříve podnikli výše uvedený, úspěšný zájezd na Slovensko. Vše vypadalo velmi slibně a místa v au tobusu, který svým obsazením přímo na bízel silný adrenalinový zážitek i z dopra vy samotné, byla brzy beznadějně vypro dána. V této době dochází ke změně místa konání celé této popravdě sváteční udá losti a se stane kulturním sva tostánkem bývalé vojenské letiště v Mi lovicích. Tato zpráva neměla negativní vliv na cenu jízdenky ani na náladu budoucích poutníků za kulturními zážitky, doladily se pouze časy odjezdů. Nadšeně se deba tovalo v nejednom restauračním zařízení jak v Morkovicích, tak i v Kroměříži, jaká že dobrodružství nás potkají. Nastal den pravdy, odjezd z Morkovic byl stanoven na 7.30 h. místního času. Účastníci z Morkovic byli odpovědně shromážděni na dohodnutém místě a v 7.31 h. jsme již opouštěli místa, kde jsme zanechali svoje nejbližší, jímž zůstala pouze naděje v náš šťastný návrat. V Kroměříži na Masarykově náměstí se zdálo být na první pohled vše v pořádku, ovšem někteří budoucí členové naší spo lečné expedice prokazatelně nezvládli psychický nápor a festival si prodloužili i o minulou noc, což dokladovala chůze, zejména na úzkém schodišti do autobu su a bujarý hlasový projev. Zhruba po dvaceti minutách čekání a marných po kusech o telefonické spojení s jedním nepřítomným cestovatelem, bylo rozhod nuto, že tento bude vyzvednut před svým bydlištěm. Asi si uvědomil vážnost nasta lé situace nebo riziko neefektivního vyu žití své již zakoupené vstupenky a čekal na telefonicky dohodnutém místě, kdy po omluvě byl počastován od svých přátel výrazy, které se nehodí pro publikaci v seriózním perio diku. Našim peri petiím, v krásné, v Unescu zapsa né Kroměříži, stále nebyl ko nec, jelikož se telefonicky ozval poslední spolu cestující. Ten již byl ale vybaven dopravním pro středkem znač ky ESKA sklá dacího typu, tak že s navigací pomocí mobilního telefonu hravě dohonil náš stojící autobus na ulici Tovačovského. Zde mechanicky zabez pečil vozidlo proti krádeži ke sloupu ve řejného osvětlení přímo na ulici. "Koneč ně snad kompletní". Cesta probíhala dobře, pokračovali jsme na Přerov, Olomouc a Hradec Krá lové a členové týmu si krátili dlouhou chvíli konzumací nápojů různého množství a kvality. S tímto ovšem nastávaly kompli kace s časovým harmonogramem přepra vy, jelikož přímo úměrně se zvyšujícím se počtem zkonzumovaných nápojů rostl počet zastávek potřebných vykonání zá kladních potřeb zúčastněných a tím se prodlužovala doba potřebná k dosažení požadované vzdálenosti. Ovšem časově to vypadalo, že na místě budeme včas, prognózy hovořily o 13 cté hodině míst ního času, což by nám dávalo prostor pro lehké občerstvení před vystoupením sku piny Debustrol, která měla i v našem zá jezdu nemálo posluchačů. Ovšem přišel zlomový okamžik celé expedice, cca. 25 km před cílem výpra vy, se z motorového prostoru našeho dosud statečně bojujícího autobusového veterána ozvala dutá rána a stopy od ole je, vody a pohonných hmot, zůstávající na vozovce za námi, vzbuzovaly ve všech přítomných oprávněné obavy. Kor midelník zkušeně zařadil neutrál a na okraji cesty hledal vhodné místo pro ukot vení našeho korábu pro zjištění rozsahu škod. Pohled do motorového prostoru všechny utvrdil v přesvědčení, že tento koráb již ztroskotal nadobro a nebude možné, za jeho pomoci, pokračovat v jíz dě. Telefonicky byl zajištěn odvoz auto busem našich kolegů z Kojetína, čímž by chom jim chtěli vyjádřit naši vděčnost a poděkovat za rychlou pomoc. Někteří, již tak nedočkaví členové expedice, se sna žili za každou cenu dostat do místa ko nání za pomoci autostopu, což se čás tečně vybraným osobám i podařilo. Zby lá část výpravy se utábořila na kraji ces ty a čas do příjezdu našeho zachránce trávil každý člen po svém, spánkem na příjemném odpoledním slunci, konzuma cí zbylých nápojů, kterých se před zá chranou již zoufale nedostávalo, hrou na kytaru doprovázenou zpěvem, nadává ním na vzniklou situaci či několika mar nými pokusy o sebevraždu v podobě pře cházení velmi frekventované vozovky. Konečně se objevil stroj naší záchrany a my mohli tuto poslední etapu konečně uzavřít. Ovšem zbývalo překonat asi pě tikilometrovou kolonu sjíždějících se ná vštěvníků, což pouze dokladuje výjimeč nost tohoto svátku všech metalových fa noušků a pohledy na poznávací značky, z různých koutů evropské unie, pomalu se šinoucích vozidel v koloně, potvrzo vali, že účast bude vpravdě mezinárodní. Plni nedočkavosti jsme vyrazili ze zvol na se pohybujícího autobusu pěšky v na ději dřívějšího nasátí festivalové atmosfé ry. Což se později ukázalo jako naprosto zbytečné, jelikož po hodině chůze jsme k místu konání dorazili zároveň s naším au tobusem, jen o poznání unavenější a vy naložené síly musely být rychle doplně ny u pivního stánku po sobě rychle jdou cími dvěma Gambrinusy. Po zjištění ceny tohoto nápoje, jež činila 40, Kč za kus, bylo tempo požívání výrazně pomalejší, jelikož jsme si nemohli dovolit vyčerpat všechny finanční zdroje hned při příjez du. V tomto okamžiku působila nalezená placatka s produktem morkovské páleni ce jako skvělá alternativa, která nebyla naštěstí objevena při osobních prohlíd kách u vstupu. Na hlavním pódiu se už připravovala první z hlavních hvězd a to Antrax. Jejich set byl fajn a myslím, že pravověrné fa noušky musel určitě potěšit. V tom se při hlásil o svoje práva žaludek, tak jsme se vydali okusit místní kulinářské speciality. Tento prvek pořadatelé rozhodně ne zvládli a chuť místních specialit, nebyla spravedlivě vyvážená dobou strávenou k jejich pořízení v nekonečných frontách. Ještě že od stánku bylo vidět na vedlejší pódium kde kanonáda bicích poháněla vpřed stroj jménem Fear Faktory, velmi zdařilé vystoupení, které částečně kom penzovalo otravné stání ve frontě na po chutiny. Ale to už se připravovali ke své pokračování na str. 11

11 Morkovice Slížany strana 11 Zpráva z cesty Sonisphere... dokončení ze str. 10 mu setu Megadeth pod vedením pana dirigenta Dave Mustaina. Velmi zdařilé vystoupení korunované super skladbou Symfony of destruction. Po krátkém odpočinku a doplnění tekutin za likvidační peněžní obnos, se začínalo schylovat k opravdové bouři, krátce po deváté hodině na scénu vpluli nestárnoucí Slayer. Kerryho brad ka se nepřestávala kývat v rytmu Lombardovy kanonády, Jeff má v rukou stále stejný dynamit a Tom řve a ječí stejně jako před 25lety kdy jsem je slyšel poprvé z východoněmeckého magneto fonu Elta v kombinaci s páskou Emgeton. Nekompromisní, skvě lé vystoupení kvalitativně minimálně na stejné úrovni jako hlavní headliner Metallica. Metallica předvedla standardní set kde potěši ly starší skladby v tom správném trashovém kvapíku, nové sklad by nemohu soudit, jelikož k nim nemám žádný vztah. Co dodat zážitek z muziky skvělý, hygiena katastrofální a tomu co teklo po zemi budu radši říkat stále voda, na Toi toi jsem se neodvážil ani pomyslet, Fear Factory z fronty na jídlo taky super, s tím jídlem se to nedá srovnat. Ovšem Slayer je Slayer. Nezbý vá než špinavé ruce utřít do trička a kalhot, jelikož tekoucí voda na umytí je pro otrlé metalisty k ničemu, umyvadla by stejně je nom překážela, což si zřejmě pořadatelé myslí, dle absence ta kového zařízení a můžeme se vyrazit hledat náš nově přistave ný autobus, který nikdo nezná a ani neviděl, spolu v jednom oka mžiku s dalšími čtyřiceti tisící lidmi, jenž po koncertě opouštěli prostory před pódii. Podařilo se, stál tam, krásný zelený a s kom pletním motorem, schopným dodat tomuto stroji energii potřeb nou pro přepravu. Čekalo se dlouho, každý se loučil se svými oblíbenci rozdílnou dobu, někteří se nemohli rozloučit vůbec a zřejmě se rozhodli že s námi neodcestují, asi se vydali na cestu do Bulharska, kam se tento celý cirkus stěhuje. Naše morkovská část výpravy byla kompletní. Zaujali jsme místa, motor krásně naskočil a tento zvuk si uchoval po celou zpáteční cestu. Překvapení nastalo ještě asi po hodině, kdy mne vzbudila věta "Tady už jsme byli p " směřo vaná k našemu novému lodivodu. No nic, tak se vyrazilo znovu a neochvějně směrem k našim blízkým, podělit se o spoustu no vých dojmů a zážitků, pár nezbytných zastávek na občerstvení a potřebu a už se na horizontu rýsuje panorama našeho městeč ka. Unavení jsme se rozloučili s našimi přáteli z Kroměříže a na sotva jdoucích nohách se vydali na cestu k domovu, kdy se v bolavé hlavě rodí myšlenka "Tak kam to bude příště???" Zprávu sepsal: Viktor Bleša účastník zájezdu Morkovské chlap 2010 pořadí celk. kategorie jméno klub (bydliště) ročník celkový čas 1 Zajíc Aleš KPS Opava 1969 M B 0:58: Žaludek Přemysl Cyklogat Zlín 1977 M A 0:59: Koplík Martin Holešov 1984 M A 1:00: Dohnal Petr TTS Osek n. Bečvou 1981 M A 1:01: Cimbálník Pavel Cyklo MXM Hulín 1985 M A 1:01: Horák Ondra Bike Triatlon Morkovice 1986 M A 1:01: Novotný Daniel Mor. Krumlov 1974 M B 1:01: Tkadlec Alois OD Morava 1973 M B 1:02: Jurčík Pavel Vinary 1965 M B 1:04: Pánek Libor Cyklosp. Chropyně 1979 M A 1:04: Pok Pavel Dracy 1974 M B 1:04: Horák Ondřej Rock Technik Přerov 1984 M A 1:05: Nedvídek Pavel Rusava Bike team 1979 M A 1:05: Huťka Pavel Halenkovice 1984 M A 1:05: Huťka Radek Halenkovice 1985 M A 1:05: Pospíchal Viktor Bikecore Otrokovice 1989 M A 1:07: Vondruška Zbyněk V+P Chropyně 1974 M B 1:07: Pavlík Radek Magnus orientiering 1968 M B 1:07: Žaludková Jana AUTOR TUFO Zlín 1975 Ž A 1:07: Zatloukal Tomáš Tým grilovaní bažanti1983 M A 1:07: Jankto Petr Pemap Brodek 1971 M B 1:08: Berger Jaromír Rudá hvězda Kroměříž 1980 M A 1:08: Blažek Petr Otrokovice 1977 M A 1:08: Kolařík Lumír ASPOT Hulín 1983 M A 1:08: Hasilík Václav Bike Triatlon Morkovice 1975 M A 1:09: Hamerský Jaroslav Pemap Brodek 1976 M A 1:09: Dorazilová Jana ASPOT Hulín 1978 Ž A 1:09: Trubelík Jiří Bike Triatlon Morkovice 1976 M A 1:09: Divíšek Jan Triatlon Trusnov 1993 J 1:09: Kolařík Miroslav Zlín 1978 M A 1:10: Dorazil Miloš ASPOT Hulín 1981 M A 1:10: Tomaštík Antonín Vyškov 1977 M A 1:10: Vašalovský Vítězs. Bystřice p.h M C 1:10: Frankovič Jan Pemap Brodek 1976 M A 1:10: Váňa Václav RMC Lipník 1984 M A 1:11: Kuča Petr Pemap Brodek 1978 M A 1:11: Nestával David Zlín 1978 M A 1:11: Horák JIří Bike Triatlon Morkovice 1979 M A 1:12: Míka Radan RMC Lipník 1977 M A 1:12: Ambrož Petr Kroměříž 1979 M A 1:12: Dostál Pavel Dracy 1970 M B 1:12: Uhříček Tomáš Napajedla 1994 J 1:12: Půček Roman Hodonín 1960 M C 1:13: Petlach Richard Bike Triatlon Morkovice 1978 M A 1:13: Němec Petr ASPOT Hulín 1978 M A 1:13: Brada Lukáš Skaštice 1978 M A 1:14: Studýnka David Bike Triatlon Morkovice 1976 M A 1:14: Gahura Roman Hulín 1990 M A 1:14: Mich Pavel Bike Triatlon Morkovice 1970 M B 1:14: Janovská Kateřina Diana Praha 1981 Ž A 1:14: Kutěj Daniel ASPOT Hulín 1987 M A 1:14: Kuča Jiří Ústí 1970 M B 1:14: Uhříček Petr Napajedla 1969 M B 1:14: Horák Josef Dracy Dřevohostice 1957 M C 1:15: Fránek Martin Bike Triatlon Morkovice 1986 M A 1:15: Mikuláš Karel Kroměříž 1974 M B 1:15: Křížek Petr Švábenice 1973 M B 1:16: Nábělek Aleš Cyklosport Chropyně 1973 M B 1:16: Koudela Radim Záhorovice 1968 M B 1:16: Javorová Lucie CT Hvozdná 1987 Ž A 1:16: Polišenský Martin Lubná 1982 M A 1:16: Červinka Jan Otrokovice 1989 M A 1:16: Hrazdíra Martin Přerov 1971 M B 1:16:45 17 poř. v kat.

12 strana Janák Karel AUTOR TUFO Zlín 1957 M C 1:17: Koudelka Michal Prostějov 1986 M A 1:17: Vrba Pavel Morkovice 1968 M B 1:17: Kovář Jaroslav Kroměříž 1974 M B 1:17: Bařinka Antonín Kroměříž 1958 M C 1:18: Vašíř Luděk Zlín 1977 M A 1:18: Hudec Petr Olomouc 1973 M B 1:18: Řehák David Malenovice 1979 M A 1:18: Mrázek Petr Prusinovice 1984 M A 1:19: Krejčíř Marek Bike Triatlon Morkovice 1985 M A 1:19: Vyvlečka Richard ASPOT Hulín 1974 M B 1:20: Podivínský Ladislav Uherské Hradiště 1961 M C 1:20: Schuster Miroslav Prostějov 1979 M A 1:21: Lang Radim Žlutava 1979 M A 1:21: Švach Petr Otrokovice 1960 M C 1:22: Zádrapa Hynek Zlín 1977 M A 1:22: Navrátil Lubomír Vracov 1953 M D 1:22: Horák Jiří Morkovice 1953 M D 1:22: Polišenský Richard Třebětice 1965 M B 1:22: Piškula Jaroslav Malenovice 1976 M A 1:23: Hába Jan Otrokovice 1989 M A 1:23: Bubeník Jiří LRS Vyškov 1944 M D 1:24: Cepek Karel Rokycany 1967 M B 1:24: Prachař David Zborovice 1995 J 1:24: Richter David Zlín 1977 M A 1:24: Nábělková Kateřina Cyklosp. Chropyně 1974 Ž B 1:24: Adámek Petr Kroměříž 1980 M A 1:24: Novotný Petr Kroměříž 1980 M A 1:24: Svobodová Lenka Otrokovice 1965 Ž B 1:24: Kunčar Jiří Kroměříž 1979 M A 1:24: Žák Jiří SKT Brankovice 1971 M B 1:25: Horák Petr Kroměříž 1951 M D 1:25: Tesaříková Alice Kroměříž 1970 Ž B 1:25:34 3 zpravodaj 97 Mlčák Petr Kroměříž 1970 M B 1:25: Symerská Jana Kroměříž 1970 Ž B 1:25: Štencel Martin Olymp Praha 1992 J 1:25: Bakala Filip Oldřichovice 1988 M A 1:25: Hanzlík Jindřich Kroměříž 1972 M B 1:26: Balcárek Zdeněk Hulín 1967 M B 1:26: Mičulka Jiří Otrokovice 1968 M B 1:26: Vybíral Jan Kroměříž 1968 M B 1:26: Mrlík Martin Zlín 1968 M B 1:27: Vydrová Lucie Kroměříž 1985 Ž A 1:27: Balášová Petra Rusava 1986 Ž A 1:28: Wurm Antonín Tým grilovaní bažanti 1984 M A 1:28: Umýsa Radovan Oldřichovice 1986 M A 1:29: Navařík Pavel Rožnov p. R M C 1:29: Večerka Jiří Otrokovice 1977 M A 1:29: Nedbal Miroslav Kroměříž 1965 M B 1:29: Zbořil Joswef Kroměříž 1962 M C 1:30: Kudela Robert Kroměříž 1975 M A 1:30: Navrátil Roman ASPOT Hulín 1974 M B 1:30: Keňa David Zlín 1996 J 1:31: Gahura Martin Hulín 1981 M A 1:32: Janík Jiří Zlín 1976 M A 1:32: Šimčík Stanislav Bělov 1969 M B 1:32: Vybíral Jan Kroměříž 1996 J 1:32: Reiskub Nikola AVION Kroměříž 1981 M A 1:33: Plšek Ondřej Otrokovice 1989 M A 1:33: Štelc Zdeněk Morkovice 1950 M D 1:33: Keňa Roman Zlín 1967 M B 1:33: Kochaníček Libor Lubná 1979 M A 1:34: Foltýn Josef Zlín 1966 M B 1:36: Králová Ivona Kroměříž 1983 Ž A 1:37: Michálek Petr Praha 1968 M B 1:37: Kaláb Luboš Tým grilov. bažanti 1980 M A 1:39: Cieslar Martin Kroměříž 1980 M A 1:39: Blaž Jaroslav Morkovice 1958 M C 1:40: Richter Daniel Zlín 1977 M A 1:40: Kovářová Miluše ASPOT Hulín 1976 Ž A 1:41: Kiršner Roman Kroměříž 1965 M B 1:41: Müller Petr Zlín 1977 M A 1:41: Novák Zdeněk Počenice 1974 M B 1:43: Hrubanová Kat. Magnus orientiering 1991 Ž A 1:45: Navrátil Dušan Brno 1995 J 1:45: Navrátil Josef Brno 1964 M C 1:45: Mikuláš Ondřej Kroměříž 2000 J 1:46: Kučík Jozef Zdounky 1955 M C 1:48: Janků Pavel Zlín 1971 M B 1:49: Balcárková Eva Hulín 1992 Ž A 1:53: Sehnalová Olga Kroměříž 1968 Ž B 1:57: Churý František Morkovice 1954 M D 2:05: Malinovský Karel Zlínský kraj 1957 M C 2:15:09 13 Vítěz Morkovského chlapa 2010 Aleš Zajíc.

13 Morkovice Slížany strana 13 pořadí celk. Morkoman kategorie jméno klub (bydliště) ročník celkový čas 1 Klíma Jiří AD Cyklo Brodek 1987 J 2:10: Vrba Ivo Rocktechnik TT Hranice 1980 S 2:17: Žaludek Přemysl Cyklogat Zlín 1977 S 2:19: Klakůrka Václav AD Cyklo Brodek 1983 S 2:21: Dohnal Petr TTS osek n/b 1981 S 2:23: Tkadlec Alois Cyklo Team OD Morava Holešov 1973 V A 2:24: Veselka Oldřich AUTHOR TUFO TI Zlín 1976 S 2:26: Jasenský Lukáš KCK Cykloteam Zlín 1992 J 2:26: Neradil Tomáš Aspot Hulín 1974 V A 2:27: Tobolák Vlastimil AUTHOR TUFO TI Zlín 1965 V A 2:27: Gočaltovský Lad. Rocktechnik TT Hranice 1960 V B 2:31: Menšík Petr ASPOT Hulín 1970 V A 2:35: Hajdamach Jiří Triangle Triteam Ráječko 1994 J 2:38: Malý Ondřej Kroměříž 1985 S 2:38: Jankto Petr AD Brodek 1971 V A 2:40: Jurčík Pavel TTS osek n/b 1965 V A 2:41: Doleschal Tomáš Moraviaman Otrokovice 1986 S 2:42: Mejzlík Petr TJ Spartak Třebíč 1959 V B 2:42: Zdráhal Jaroslav TTS osek n/b 1963 V B 2:43: Dorazilová Jana RH Kroměříž 1978 Ž A 2:44: Višňa Zdeněk Brno 1969 V A 2:44: Trubelík Jiří Morkovice 1976 S 2:46: Žarlok Zdeněk SK Jiřitín Ostrava 1958 V B 2:47: Lovas Tomáš ASPOT Hulín 1979 S 2:48: Horák Tomáš Morkovice 1983 S 2:48: Křížek Petr Švábenice 1973 V A 2:49: Fránek Martin Morkovice 1986 S 2:52: Hynčica Pavel Klokočí 1978 S 2:53: Vaclová Martina Moraviaman Otrokovice 1981 Ž A 2:57: Petlach Richard Morkovice 1978 S 3:00: Mich Pavel Morkovice 1970 V A 3:00: Dorazil Miloš ASPOT Hulín 1981 S 3:01: Kopečný František TTS osek n/b 1962 V B 3:06: Uchytil Stanislav Morkovice 1985 S 3:08: Machů Karel Zlín 1975 S 3:11: Tesaříková Alice Kroměříž 1970 Ž B 3:13:08 1 VODOINSTALATÉRSTVÍ TOPENÁŘSTVÍ montáž topení vody plynu Ludvík Mazur Kolaříkova 598, Morkovice poř. v kat. DOMÁCÍ CUKROVÍ dorty, trubičky, aj. nabízí upéct k různým příležitostem narozeniny, svatby, vánoční a velikonoční svátky PAVLA MAZUROVÁ Kolaříkova 598, Morkovice NABÍDKA DUŠIČKOVÉ VAZBY Zabezpečte si co nejdříve dušičkové vazby - věnečky, věnce, kytice, koše, žardinie - provedení lesní i květové. Objednávat můžete od 20. září 2010 na adrese: Švirikovi, Kolaříkova 404, Morkovice nebo na telefonu: Zároveň žádáme občany, kteří se chtějí zbavit nepotřebných jehličnanů (stříbrňáky, thůje), aby nás kontaktovali na výše uvedené adrese. Děkujeme, Švirikovi 37 Vydrová Lucie RH Kroměříž 1985 Ž A 3:14: Podivínský Lad. Hradiště 1961 V B 3:14: Drápal Pavel Křenovice 1963 V B 3:16: Fiala Ctirad Olomouc 1968 V A 3:22: Laitoch David TTS osek n/b 1975 S 3:26: Michálková Ren. Pozlovice 1981 Ž A 3:27: Sedláčková Kat. KUZZI Team Zlín 1987 Ž A 3:29:31 5 Tři nejlepší Morkomané z Morkovic: 1. Trubelík Jiří, 2. Horák Tomáš a 3. Fránek Martin.

14 strana 14 zpravodaj Zdeněk Pánek nezávislý kandidát za senátní obvod č. 76 TRPĚLIVOST UČITELE ZKUŠENOST STAROSTY SLUŠNOST ČLOVĚKA Mgr. Zdeněk Pánek (1958) Absolvent UP Olomouc, učitel na základní škole, od roku 1998 starosta města Bystřice pod Hostýnem. Ženatý, syn Jindřich. Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek svého života. Charlie Chaplin UMÍM OBČANŮM NASLOUCHAT Pane starosto, proč jste se rozhodl kandidovat do Senátu? V našem regionu, zejména v okrajových oblastech, dlouhodobě chybí podpora ve vysoké politice. Regi ony by měly mít vyvážené zastoupení v obou komo rách parlamentu a občané těsnější kontakt se svým zástupcem. Jako senátor bych mohl těmto oblastem od Rajnochovic přes Morkovice až po Ivanovice ur čitě více pomoci. O větších městech bez vlastních poslanců nemluvě. Co můžete svým voličům nabídnout? Zejména dobrou znalost problémů, které je trápí. Každý region má své specifické potíže, ale díky dlou hodobé spolupráci a kontaktu se svými kolegy sta rosty v jiných obcích a městech mám poměrně přes nou představu o tom, co která oblast potřebuje. I když jsem se do komunální politiky dostal vlastně náhodou díky podpoře voličů, pohybuji se v ní už čtyři volební období. Umím občanům naslouchat. Které oblasti veřejného života vás zajímají nej více? Vzhledem ke svým osobním preferencím bych se chtěl věnovat sociální oblasti, školství, nezaměstna nosti. Jako každého starostu mě velmi zajímá vývoj rozpočtového určení daní, které je pro další rozvoj regionů zcela zásadní. Ale jsem zastáncem všech rozvojových aktivit, které zvyšují kvalitu života tedy rozhodně podporuji budování dopravní infrastruktu ry, podporu investic a podnikání. Kandidujete nejen do Senátu, ale budete obha jovat i post starosty. Dají se obě funkce vykoná vat naráz se vší zodpovědnosti? Tak to samozřejmě nemohu předem tvrdit, ale do mnívám se, že při dobré organizaci práce ano. Mu seli bychom na situaci reagovat ve městě ustanove ním nové pozice druhého místostarosty a o povin nosti se rozdělit s kolegy. Souběh funkcí může být i výhodou, člověk je stále v kontaktu s každodenními starostmi obce. V Praze mohu částečně pracovat, ale žít budu určitě tady. Podporuje vás ve vaší kandidatuře rodina, přá telé, kolegové? Bez dobrého rodinného zázemí a podpory přátel bych nemohl ani starostovat. A pokud jde o kolegy a spolupracovníky, právě jim vděčím za všechno, co se nám společně podařilo v regionu vybudovat, pro sadit, změnit. Sám bych nedokázal nic. Ve svým volebních heslech deklarujete trpěli vost, zkušenost a slušnost. Nebojíte se, že vás vysoká politika změní? Člověk musí zůstat pokorný a být nadále sám se bou. Je to těžký úkol, nejen v senátu, ale v politice vůbec. Chtěl bych svým voličům dokázat, že je to možné Zpravodaj Morkovice Slížany. Vydává Město Morkovice Slížany, Náměstí 115, Morkovice, IČO: Povoleno a registrováno pod číslem MK ČR E Vychází čtvrtletně v nákladu ks. Bezplatná distribuce. Grafické zpracování a tisk: AlfaVitaTisk Marcela Formanová, Postoupky.

Starosta města Mgr. Pavel Horák poděkoval a předal ocenění panu Jarmilu Blešovi za 60 bezplatných odběrů krve.

Starosta města Mgr. Pavel Horák poděkoval a předal ocenění panu Jarmilu Blešovi za 60 bezplatných odběrů krve. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice- Slížany č. 5, konaného dne 28.6.2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích - Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 11 členů

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

3. kapitola: Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaje

3. kapitola: Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaje 3. kapitola: Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaje Zastupitelstvo města Složení zastupitelstva i rady města bylo stejné jako v loňském roce: Zastupitelstvo: Pavel Horák nezávislí 1 Monika Ševčíková nezávislí

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 30.7.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni:. 7. zastupitelů

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010

Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Zápis č. 2 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Libchyně konaného dne 18. listopadu 2010 Přítomni : Michal Konvalina, Miloslav Zelinka, Stanislav Pavlát, Jiří Marek Omluveni : Miloš Poláček Hosté:

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 63. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 17. 3. 2014 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í 8. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 2.9.2015 v prostorách Obencího úřadu Dolní Domaslavice

U S N E S E N Í 8. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 2.9.2015 v prostorách Obencího úřadu Dolní Domaslavice U S N E S E N Í 8. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Domaslavice, konaného dne 2.9.2015 v prostorách Obencího úřadu Dolní Domaslavice V Dolních Domaslavicích dne 2.9.2015 Zpracovala: Grześová Božena 1

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis č. 4/2013. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 06. 06. 2013 v obřadní síni Městského úřadu v 17 00 hod.

Zápis č. 4/2013. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 06. 06. 2013 v obřadní síni Městského úřadu v 17 00 hod. Zápis č. 4/2013 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 06. 06. 2013 v obřadní síni Městského úřadu v 17 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Antoš Miroslav Neomluveni: Nešněra

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 10. ledna 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 10. ledna 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Havlíčkovy Borové konaného dne 10. ledna 2013 Přítomni: Bc. Janáček Jakub, Geist Jiří, Hájek Ladislav, Mgr. Hájek Otto, Hošák Albert, Ing. Nevole Josef, Štukhejl

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Marta Kratinová, Milada Grillová,

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis z 1. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 1. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 1. schůze Rady městyse, konané dne 19.11. 2010 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Jaroslav Kučera Eva Gréeová Ing. Zbyněk Parma Bc.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

I. Při zahájení bylo přítomno 14 členů městského zastupitelstva. Nepřítomni: Ing. Marie Pěnčíková

I. Při zahájení bylo přítomno 14 členů městského zastupitelstva. Nepřítomni: Ing. Marie Pěnčíková Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Morkovice Slížany č. 7, konaného dne 1.12.2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Morkovicích Slížanech I. Při zahájení bylo přítomno 14 členů městského

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více