ZÁMĚRY MPO V OBLASTI ENERGETIKY SE ZŘETELEM NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁMĚRY MPO V OBLASTI ENERGETIKY SE ZŘETELEM NA KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉHO PRŮMYSLU"

Transkript

1 ředitel sekce energetiky

2 Obsah prezentace: 1/ Elektroenergetika 2/ Plynárenství 3/ Jádro a aktualizace ASEK 4/ Energetická účinnost 5/ Informace k operačním programům

3 Přenosová soustava a její přetěžování Přenosová soustava (PS) je páteřní část celé elektrizační soustavy. Jedná se o soubor vedení a zařízení na napěťových hladinách 400 kv a 220 kv. PS zajišťuje přenos elektřiny po celém území ČR Provozovatelem přenosové soustavy je společnosti ČEPS, a.s. PS ČR se vlivem své geografické polohy významně podílí na přenosech toků výkonů na evropském kontinentu. V posledních letech dochází k masivnímu nárůstu instalací obnovitelných zdrojů (OZE) s těžko predikovatelnou výrobou elektřiny. To způsobuje nárazovité přetěžování přenosových soustav. Česká přenosová soustava se opakovaně potýká s neplánovanými přetoky elektřiny z německých větrných farem. Tyto okolnosti zvyšují nároky na přenosové soustavy.

4 Projekty společného zájmu (PCI) Vzhledem k tomu, že vedení je v některých státech z tohoto pohledu nedostatečné a výstavba nových vedení je velmi zdlouhavý (zejména administrativní) proces, bylo přijato nařízení EU č. 347/2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě. Toto nařízení mj. stanoví tzv. projekty společného zájmu (PCI). Projekt, který je podle tohoto nařízení uznán jako PCI, musí být v každém státě posuzován ve zrychleném řízení a má právo žádat o dotace z fondu CEF (Connecting Europe Facility). Česká republika získala statut PCI u celkem 10 projektů. Jedná se o soustavu vedení velmi vysokého napětí a rozvoden mezi rozvodnami Vernéřov a Čebín. Tento koridor zlepší propustnost naší PS ve směru sever jih.

5 Výhled do budoucnosti potřeba síť dále obnovovat a rozvíjet V následujícím období (cca 10 let) se očekávají do obnovy a rozvoje přenosové soustavy České republiky investice zhruba za 73 mld. Kč. V dlouhodobém pohledu předpokládáme hospodářský růst České republiky, který bude zvyšovat nároky na dodávky elektrické energie a tento trend je očekáván i v budoucnu. V budoucnosti je plynulý nárůst spotřeby patrný po celém území České republiky a předpokládaná celková hodnota meziročního nárůstu spotřeby činí cca MW (pro referenční scénář vývoje spotřeby elektřiny).

6 Konkurenceschopnost v elektroenergetice Klíčové aspekty pro zvyšování konkurenceschopnosti EU, růstu a zaměstnanosti a zajištění technologického a technického pokroku: dokončení vnitřního energetického trhu EU odstranění deformací, které brání jeho řádnému fungování investice do energetického výzkumu, vývoje a inovací, jakož i do technického vzdělávání jsou. ČR: podporuje bezpečnost a udržitelnost nepřerušených dodávek energie za přijatelné a konkurenceschopné ceny akcentuje také důležitost podpory konkurenceschopné a bezpečné výroby a přepravy nízkoemisní energie.

7 Obsah prezentace: 2/ Plynárenství

8 Severojižní plynárenské propojení ve středovýchodní a jihovýchodní Evropě Původně iniciativa zemí V4+, propojení LNG terminálu Swinoujscie v Polsku s LNG terminálem na ostrově Krk v Chorvatsku Nyní pracovní skupina pro severojižní plynárenské propojení ve středovýchodní a jihovýchodní Evropě Cílem je plynárenské propojení mezi regionem Baltského moře a regiony Jadranského, Egejského a Černého moře Posílení diverzifikace a bezpečnosti dodávek zemního plynu Zapojeno 13 zemí včetně České republiky

9 Severojižní plynárenské propojení

10 Plánované plynovody Oberkappel, BACI a projekt STORK II STORK II Oberkappel BACI (Bidirectional Austrian Czech Interconnection )

11 Obsah prezentace: 3/ Jádro a aktualizace ASEK

12 Aktualizace SEK jaderná energie Stávající návrh Aktualizace Státní energetické koncepce, která byla na Ministerstvu průmyslu a obchodu připravena, počítá s pokračujícím provozem všech stávajících bloků jaderných elektráren Dukovany a Temelín v horizontu koncepce (tj. do r. 2040). Dále předpokládá dostavbu dalších jaderných bloků o celkovém instalovaném výkonu do 2500 MW do roku Výzva: motivace tržních subjektů k dlouhodobým investicím do energetického sektoru jak v ČR, tak v EU Velkoobchodní cena elektřiny tak nyní vůbec neodpovídá reálným nákladům na výrobu elektrické energie, a tím neposkytuje investorům podněty k investicím, které jsou z hlediska zajištění energetické bezpečnosti v dlouhém časovém horizontu klíčové. Stát prostřednictvím energetické koncepce předpokládá potřebu nových výrobních zdrojů, provedení těchto investic ovšem plně závisí na rozhodnutí investora a zvážení reálného investičního rizika. Pokud se situace nestabilizuje, nebude možné realizovat jakékoliv investiční projekty v energetice nad rámec těch státem podporovaných, natož pak kapitálově velice náročnou výstavbu jaderných elektráren.

13 Aktualizace SEK jaderná energie Jednou z možností, jak zajistit snížení dlouhodobých rizik pro investory je rizik je zavedení kompenzačního mechanismu pro ceny elektrické energie. Debata o možnostech podpory nízkouhlíkových zdrojů formou se v ČR vede v souvislosti s dostavbou jaderné elektrárny Temelín, o obdobném duchu, který uvažuje také Velká Británie UK. Jedná se především o tzv. Contract for Difference, neboli česky Garance výkupních cen elektřiny která je nyní ve stádiu projednávání. Zároveň je potřeba stanovit podmínky, za kterých by bylo možné výkupní ceny elektřiny garantovat, aniž by to bylo považováno za nedovolenou podporu podnikání. Rovněž tyto podmínky nesmí být v rozporu s pravidly Evropské unie.

14 Výstavba 3. a 4. bloku JE Temelín vypsal ČEZ tendr na dodavatele 2 bloků JE Temelín V červenci 2008 požádal ČEZ MŽP o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). V květnu 2010 předložil ČEZ MŽP studii EIA, ta byla poskytnuta i spolkovým zemím SRN Bavorsku a Sasku, a dále Rakousku, Polsku a Slovensku. Konečné stanovisko MŽP k EIA bylo vydáno v lednu předal ČEZ zadávací dokumentaci kvalifikovaným dodavatelům. Termín podání nabídek byl , všichni 3 uchazeči podali nabídky včas byla z tendru vyřazena společnost AREVA, následně se odvolala. Tato kauza stále ještě probíhá, ČEZ, a.s. má soudně zakázáno uzavřít kontrakt s vybraným dodavatelem do ukončení soudního řízení. V červenci 2013 ČEZ předběžně informoval o záměru posunout rozhodnutí o nejvhodnější nabídce (schválení Záměru projektu) ve statutárních orgánech společnosti ČEZ, a.s. na rok 2014 v návaznosti na schválení SEK(nyní v procesu SEA) a diskusi o možnosti zavést model contract for differencies do české legislativy.

15 Výstavba 3. a 4. bloku JE Temelín Z hlediska energetické infrastruktury výstavba třetího a čtvrtého bloku JETE a jejich uvedení do provozu sebou nese problém, kterým je vyvedení elektrické energie a její připojení na přenosovou soustavu ČR. Proto už probíhají práce na její posílení. Na záměr společnosti ČEPS na postavení nového vedení 400 kv Kočín - Mírovka vydalo MŽP kladné posouzení vlivu na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že elektroenergetická soustava (tj. elektrárny a přenosová soustava) musí fungovat jako celek, je třeba s dostavbou JETE zajistit i vzájemnou provázanost lhůt přípravy a realizace souvisejících liniových staveb.

16 Obsah prezentace: 4/ Energetická účinnost

17 SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa 2020, jeden z cílů klimaticko-energetické politiky : snížení emisí x zvýšení podílu OZE x zvýšení energetické účinnosti Revidovaný plán energetické účinnosti 2011 (budovy, zařízení na výrobu energie a doprava) Červen Návrh směrnice EED Červen 2012 kompromis EK,EP,ČS Září 2012 schváleno EP Říjen 2012 schváleno Radou ministrů Platnost: od prosince 2012 Transpoziční termín: 18 měsíců

18 ČLÁNEK 3 - CÍL ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Členský stát si stanoví orientační vnitrostátní cíl energetické účinnosti: ČR vyjádřila cíl v úsporách v koncové spotřebě energie ve výši 47,84 PJ (= 13,29 TWh) do roku Tzn. 6,8 PJ nových úspor ročně. jednotlivé cíle ČS zveřejněny na internetových stránkách EK EK se k cíli ČR dosud nevyjádřila cíl byl schválen UV ČR č. 951 ze dne 9. srpna 2013 cíl vyjádřený v konečné spotřebě zvolen z důvodu kompatibility s článkem 7, který je také stanoven v konečné spotřebě v souladu se smyslem směrnice úspory energie u koncového zákazníka

19 ČLÁNEK 7 SYSTÉMY POVINNÉHO ZVYŠOVÁNÍ EE povinnost od každoročně vykazovat nové úspory energie ve výši 1,5 % objemu ročního prodeje energie koncovým zákazníkům 2 možné přístupy: Závazné schéma povinnost pro: A/ distributory energie nebo B/ maloobchodní prodejce energie - povinnost plní prostřednictvím energetických služeb (ESCO) - příležitost pro rozvoj podnikání Alternativní schéma povinnost pro: stát (ČR vezme závazek na sebe) - povinnost plní prostřednictvím politických opatření (např. finanční nástroje jako jsou dotační tituly, daňové úlevy apod.)

20 Systémy povinného zvyšování energetické účinnosti Závazné schéma Tzv. dánský model distributoři poskytují poradenství (náklady zahrnuty v ceně energií) zákazník realizuje opatření na vlastní náklady, příspěvek na snížení ceny energie tento měkký přístup nelze aplikovat v ČR!!! Základní předpoklad fungování v ČR je investiční podpora prováděných opatření. Tzn.: Dopady do cen pro průmysl a koncového spotřebitele Komplikovaná administrativa a dohled, sledování a vykazování úspor

21 Alternativní schéma Možnost využít existující zdroje financování Fungující mechanismy Lepší dohled státu nad plněním cíle Financování: Optimistický scénář: mld. Kč investiční pobídky Konzervativní scénář: mld. Kč investiční pobídky!!! V případě konzervativní hodnoty 50 mld. Kč objem dotací, rozdělení poměrově mezi paliva vychází vliv kolem 40 Kč / MWh např. u elektřiny. V případě 100 mld. Kč by dopady byly dvojnásobné. PEM rozhodnutí o implementaci čl. 7: Alternativní schéma, v případě potřeby zavedení kombinace!

22 Obsah prezentace: 5/ Informace k operačním programům

23 Programovací období Navržené operační programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost řízený MPO OP Výzkum, vývoj a vzdělávání řízený MŠMT OP Zaměstnanost řízený MPSV OP Doprava řízený MD OP Životní prostředí řízený MŽP Integrovaný regionální operační program řízený MMR OP Praha pól růstu ČR řízený magistrátem hl. m. Prahy OP Technická pomoc řízený MMR Dále je to 7 OP na přeshraniční spolupráci

24 Návrh OP PIK prioritní osy: Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací Podpora malého a středního podnikání, služeb ve znalostní ekonomice a internacionalizace Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií Pracovní skupina pro přípravu osy (SPD, HK ČR, TS ČR, SMO ČR, AK ČR,..) Vyšší využití nástrojů finančního inženýrství vyšší efektivnost vynaložených prostředků Změna legislativy zákon o podpoře MSP, zákon o investičních pobídkách (VP)

25 Děkuji za pozornost.

Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022

Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022 Plán rozvoje přenosové soustavy České republiky 2013-2022 23. 3. 2012 ČEPS, a.s. 1/26 Obsah: 1. ÚVOD... 3 2. ODPOVĚDNOSTI A POVINNOSTI PROVOZOVATELE PŘENOSOVÉ SOUSTAVY... 4 3. POPIS PŘENOSOVÉ SOUSTAVY

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 červenec 2013 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX SEI ÚOHS PS PPS

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013

Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013 červenec 2014 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX ÚOHS PPS PDS MC

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Fáze 2 - pracovní návrh Verze 2 Ministerstvo dopravy červen 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU

OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU. Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU OČEKÁVANÁ DLOUHODOBÁ ROVNOVÁHA MEZI NABÍDKOU A POPTÁVKOU Prezentační materiál pro veřejnost ELEKTŘINY A PLYNU únor 2013 Obsah 1 Použité zkratky... 2 2 Úvod... 3 3 Východiska dlouhodobé rovnováhy a vztah

Více

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK

Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Operační program Doprava 2014-2020 Krátká verze pro EK Pracovní návrh Verze 1 Ministerstvo dopravy listopad 2013 OBSAH 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 5 2. Strategie pro příspěvek

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Příloha A Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, dovolte,

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES

ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES V ČESKÉ REPUBLICE ZA OBDOBÍ 2007 AŽ 2011 ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA V ČESKÉ REPUBLICE PODLE SMĚRNICE 2004/8/ES ČERVEN 2012 OBSAH ÚVOD... I. TRANSPOZICE USTANOVENÍ SMĚRNICE

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2009 červenec 2010 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Politika a výzvy v oblasti energetiky

Politika a výzvy v oblasti energetiky Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Politika a výzvy v oblasti energetiky Příspěvek Komise k zasedání Evropské rady dne 22. května 2013 Tento

Více

2011- OP Doprava OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA NA LÉTA 2007-2013

2011- OP Doprava OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA NA LÉTA 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA NA LÉTA 2007-2013 Praha říjen 2007 revize srpen 2009, revize červenec 2011 1 OBSAH: PREAMBULE...6 ÚVOD...6 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE SEKTORU DOPRAVA...8 1.1 Zhodnocení

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050. Draft verze č. 2

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050. Draft verze č. 2 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Draft verze č. 2 1.10.2012 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR AKČNÍ PLÁN NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 5 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 6 Implementace

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více

Aktuální otázky v oblasti energetické bezpečnosti: Infrastruktura, regionální spolupráce, Energetická unie

Aktuální otázky v oblasti energetické bezpečnosti: Infrastruktura, regionální spolupráce, Energetická unie Aktuální otázky v oblasti energetické bezpečnosti: Infrastruktura, regionální spolupráce, Energetická unie Podkladový materiál pro kulatý stůl Národního konventu o EU na téma Aktuální otázky v oblasti

Více