Administrativní zátěž a programové období z pohledu MPO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO"

Transkript

1 Administrativní zátěž a programové období z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha

2 Operační program Podnikání a inovace Základní programový dokument resortu průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v letech OPPI je financován: Alokace: EUR = cca 91 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj 85% ze státního rozpočtu 15% OPPI pro podnikatele a firmy 6 prioritních os 16 programů

3 Strategická orientace OPPI Podpora podnikavosti, zakládání a rozvoje firem, a to zejména technologicky orientovaných, včetně vytváření vhodného prostředí pro podnikání Vytváření a zlepšování služeb pro podnikání Efektivní využívání všech zdrojů energií a surovin, především v energeticky náročných odvětvích Rozvíjení infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů, posilování vazeb mezi VaV a průmyslovým sektorem

4 Tempo proplácení finančních prostředků neustále vzrůstá 12 10, , ,3 2, Celkem 31,3 mld. Kč

5 Zajištění hladkého průběhu OPPI - směřujeme k vyčerpání celé alokace cíl MPO maximální snížení administrativní zátěže pro podnikatelské subjekty při čerpání dotace, při dodržení postupů a pravidel nastavená z úrovně EK celý proces závisí také na složitosti projektu, záměrem MPO je však dostat peníze k podnikatelům co nejrychleji Priority realizace OPPI do roku 2015 Intenzivnější čerpání zintenzivnit realizaci programu tak, aby na podporu podnikání byla do roku 2015 vyčerpána celá alokace tj. cca 91 mld. Kč Benchmarking a zkrácení lhůt MPO provádí benchmarking procesů administrace OPPI, cílem je díky optimalizaci zkrátit lhůty pro vyřízení jednotlivých žádostí až o 20 %

6 Zajištění hladkého průběhu OPPI směřujeme k vyčerpání celé alokace Jednoznačná metodika jedním z hlavních cílů je posílit metodické vedení programu tak, aby podnikatelé měli jednoznačné vodítko, jak zpracovávat žádosti o dotace a realizovat projekty z OPPI Zjednodušení dotací společně s vedením agentury CzechInvest napomoci dalšímu zjednodušení fungování dotačních programů pro podnikatele to se bude týkat jak dotací z evropských programů, tak národních programů na podporu podnikání řídící orgán vítá podněty podnikatelských sdružení a v této věci s nimi aktivně spolupracuje

7 Realizovaná opatření Snížení chybovosti žadatelů Detailně zpracován návod k VŘ a podávání ŽoPl - Pokyny pro žadatele Vzorové dokumenty k oblasti VŘ a ŽoPl názorné příklady Dohledové návštěvy zaměřené na oblast VŘ (referát kontroly VŘ MPO) Uveřejnění nejčastějších chyb, FAQ Zrychlení čerpání Urychlení administrace ŽoPl ukončená kontrola VŘ při podání ŽoPl Nové funkcionality v eaccountu a ISOP-Centru nové funkční prvky systému vycházející ze spolupráce MPO, CI a žadatelů Např. Sumární účetní doklad plné vyčerpání způs. výdajů projektu

8 Další kroky vůči žadatelům Průběžné odstraňování administrativní zátěže na straně žadatelů Neustále dbát o dostupnost a přehlednost vydávaných metodik pro žadatele Zveřejňování nových platných metodik s dostatečným časovým předstihem Poskytování odborného poradenství (semináře v regionech, zelená linka, ové poradenství, možnosti osobní konzultace, apod.) Zkracování administrativních lhůt Žádostí o platbu zrychlení čerpání finančních prostředků pro podnikatele

9 Dosažené cíle díky optimalizačním opatřením Snížení chybovosti žadatelů Zefektivnění procesu Žádosti o platbu Snížení nákladů a potřebného času pro administraci projektů Zrychlení čerpání dotací (průměrné měsíční čerpání překračuje 1 mld. Kč) MPO se na základě bohatých zkušeností s implementací OPPP ( ) a OPPI ( ) připravuje na budoucí programové období.

10 Zaměření kohezní politiky pohled MPO Vazba na cíle Strategie Evropa 2020 inteligentní (smart) růst ekonomiky, založené na znalostech a inovacích, udržitelný (sustainable) růst spočívající v podpoře konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdroje, růst podporující začlenění (inclusive) založený na podpoře ekonomiky s vysokou zaměstnaností, která se bude vyznačovat sociální a územní soudržností. Klíčové tematické cíle a investiční priority pro kohezní politiku jsou vymezeny v návrzích nové legislativy (11 tematických cílů a navazující investiční priority dle nařízení pro jednotlivé fondy) Návrh priorit MPO pro nové programovací období je v souladu se strategickým zaměřením kohezní politiky Priority MPO jsou zapracovány v národních rozvojových prioritách ČR, které schválila vláda usnesením č. 650 ze dne

11 Cíl MPO pro nové programovací období Prosadit silný tematický operační program pro podnikatelskou sféru, navazující na úspěšnou implementaci OPPP ( ) a OPPI ( ) Zaměření podpory zejména na projekty založené na technologickém rozvoji, inovacích, uplatnění principů znalostní ekonomiky, transferu technologií apod. v souladu s navrženými prioritami Vyšší využití finančních nástrojů, ale zachování dotačních schémat zejména pro podniky schopné vytvářet inovativní řešení Využití dosavadních zkušeností MPO i know-how implementační struktury vč. zprostředkujících subjektů při implementaci OPPP a OPPI Zohlednění specifických potřeb regionů ČR, zejména strukturálně postižených regionů Spolupráce s hospodářskými a sociálními partnery, regionálními aktéry a ostatními resorty (dosažení vyšší efektivnosti intervencí - koordinace intervencí, synergické efekty)

12 Strategie MPO Přístup MPO k přípravě nového operačního programu pro podnikatele: Zaměření na podporu konkurenceschopnosti podniků s orientací na podporu inovací a znalostní ekonomiky (soulad se strategickými materiály EU i ČR Strategie Evropa 2020, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, Národní inovační strategie ČR, Národní program reforem ČR). Klíčová skupina příjemců podnikatelé, zejména malé a střední podniky (zvláště inovativní), podpora velkých podniků v odůvodněných případech (ve vazbě na dosažení cílů operačního programu).

13 Vazby priorit MPO na priority ČR a EU Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací Posilování výzkumu, technologického vývoje a inovací národní rozvojová priorita ČR tematická oblast nár. rozvoj. priority ČR sektorová priorita MPO tematický cíl EU Podpora podnikání Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání Posílení přístupu ke kvalitním informačním a komunikačním technologiím (ICT) a jejich využívání Posílení konkurenceschopnosti MSP Podpora zaměstnanosti a pracovní mobility Rozvoj páteřní infrastruktury Zkvalitňování energetických sítí Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice Podpora přechodu na nízkouhlíkovou energetiku ve všech sektorech

14 Oblasti priorit Sektorové priority Národní rozvojová priorita Schéma priorit navržených MPO Konkurenceschopná a udržitelná ekonomika založená na znalostech a inovacích Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu vývoje a inovací Rozvoj infrastruktury a služeb Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice Rozvoj VaV kapacit podniků Podpora rozvoje VTP, PI a CTT Infrastruktura pro rozvoj ICT Podpora transferu znalostí a technologií Podpora rozvoje klastrů Technologický foresight a skauting Podpora zavádění technických a netechnických inovací Podpora zavádění nových produktů na bázi efektivních technologií Finanční nástroje pro inovační podnikání Rozvoj školicích středisek Rozvoj infrastruktury pro podnikání Zavádění nových technologií Finanční nástroje pro zakládání a rozvoj podniků Podpora rozvoje znalostí pro internacionalizaci podnikání Ochrana průmysl. vlastnictví Poradenské služby pro podnikání založené na znalostech Podpora technického vzdělávání a speciálních školení Poskytování ICT služeb pro MSP Podpora úsporných opatření v oblasti výroby, přenosu, distribuce, rozvodu a spotřeby energie Podpora rozvoje přenosových a distribučních soustav a tepelných rozvodných zařízení Podpora efektivního využívání obnovitelných zdrojů Podpora výzkumu, vývoje a inovací v energetice Podpora vyššího využívání druhotných surovin

15 Operační programy MPO OPPP Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI Důraz na inovační podpory + podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem OP Inovace a konkurenceschopnost (?) Důraz na znalostní ekonomiku, transfery technologií a spolupráci VaV s inovačními firmami

16 Zdroje informací Bližší informace naleznete na stránkách Zelená linka: Děkuji za Vaši pozornost JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 Podpora MPO pro rozvoj podnikání MSP - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný,

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Ing. Petr Tůma 11. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic EU Access to Finance Day EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic Ing. Zbyněk Pokorný Director of Department for Innovative Entrepreneurship and Investments, MIT Prague, 6 March 2014 Relevantní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Unie malých a středních podniků ČR Mgr. David Šeich Praha 18.11.2014 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) Globální cíl Operačního programu:

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Druhá verze Pracovní návrh pro Platformu MPO pro přípravu OP PIK 26. 6. 2013 Praha

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007 2013

Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 Aktuální stav čerpání OPPI OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 100,4 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld. Kč (včetně interních

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODBOR INOVACÍ A INVESTIC ODDĚLENÍ POLITIKY MSP A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 KONCEPČNÍ ČÁST 2012 OBSAH ÚVOD 3 1 Strategická vize 4 2 Globální a hlavní

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Finanční nástroje a jejich potenciál z pohledu MPO. Zkušenosti a poznatky v oblasti finančních nástrojů

Finanční nástroje a jejich potenciál z pohledu MPO. Zkušenosti a poznatky v oblasti finančních nástrojů Finanční nástroje a jejich potenciál z pohledu MPO Zkušenosti a poznatky v oblasti finančních nástrojů Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, MPO 26. června 2013, Praha Finanční nástroje v rámci

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Předběžný návrh Praha 20. březen 2013 OPPIK_verze_0-2_Platforma 2_03-2013.docx Poznámky

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Využívání fondů EU k podpoře podnikání

Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bankovní institut vysoká škola Praha Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bakalářská práce Helena Mičková Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Využívání

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více