Organizační řád. řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád. řád"

Transkript

1 Organizační STRANA: 1 ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM PhDr. Bc. Miroslav Liška PhDr. Bc. Miroslav Liška ISŠ CHEB DATUM: DATUM: ORIGINÁL ULOŽEN: U ředitele školy KOTROLOVAL: PODPIS: UVOLNIL DO SYSTÉMU: PODPIS: PhDr. Bc. Miroslav Liška Ředitel školy Ing. Jan Homolka PMK DATUM: PLATNOST OD:

2 Organizační STRANA: 2 se sídlem Obrněné brigády 6, Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační upravuje organizační uspoání, způsob řízení a vymezuje působnost jednotlivých úseků. Stanovuje pravidla vnitřního chodu včetně povinností a práv zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. Způsob a podmínky výkonu činností upravují vnitřní předpisy. II. Základní ustanovení Příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb (dále jen příspěvková organizace ), byla zřízena Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary (ZŘIZOVACÍ LISTINA ze dne ve znění všech dodatků). III. Identifikační údaje příspěvkové organizace Název: Integrovaná střední škola Cheb Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Obrněné brigády 6, Cheb Identifikační číslo: IV. Hlavní účel příspěvkové organizace 1. Hlavním účelem příspěvkové organizace, pro který byla zřízena, je poskytování středního vzdělávání, které rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání, důležité pro osobní rozvoj jedince. 2. Dalším účelem je poskytování obsahově širšího všeobecného vzdělání, nebo odborného vzdělání spojeného se všeobecným vzděláním, upevňování hodnotové orientace žáků, dále pak vytváření předpokladů pro plnoprávný, osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravě pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. 3. Příspěvková organizace zajišťuje žákům výchovu, ubytování a stravování v době mimo vyučování a poskytuje školní stravování žákům v době jejich pobytu ve škole. 4. Příspěvková organizace zajišťuje závodní stravování zaměstnanců právnických osob, vykonávajících činnost škol a školských zařízení. 2

3 Organizační STRANA: 3 V. Předmět činnosti příspěvkové organizace Příspěvková organizace vykonává činnost v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ): - střední školy hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 57 školského zákona, - domova mládeže hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 117 školského zákona, - školní jídelny hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 119 školského zákona. VI. Doplňková činnost příspěvkové organizace Okruhy doplňkové činnosti navazují na předmět činnosti příspěvkové organizace dle části V. a jsou zřizovatelem povoleny k tomu, aby příspěvková organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů školy uvedených v části IV. Seznam povolených okruhů doplňkové činností je uveden v příloze č. 1. VII. Základní organizační uspoání příspěvkové organizace a způsob řízení: 1. Ředitel a) Ředitel školy je funkce jmenovaná zřizovatelem za podmínek stanovených školským zákonem a má postavení statutárního orgánu právnické osoby. b) Pravomoci ředitele školy jsou vymezeny 164 a 165 školského zákona a zřizovací listinou příspěvkové organizace 2. Základní organizační řízení příspěvkové organizace Příspěvková organizace je rozčleněna do následujících organizačních útvarů: útvar ředitele školy úsek teoretického vyučování (úsek je rozdělen do čtyř organizačních útvarů: odloučených pracovišť teoretické výuky) úsek praktického vyučování (úsek je rozdělen do šesti organizačních útvarů) útvar výchovy mimo vyučování úsek ekonomicko a technicko-správní (součástí úseku jsou následující organizační útvary: technicko-správní a školní stravování) výcvikové středisko (výcvikové středisko se dělí do dvou organizačních útvarů: autoškola a akreditované školící středisko výcviku řidičů) 3

4 Organizační STRANA: 4 centrum celoživotního vzdělávání Útvar ředitele školy provádí administrativní činnost, koordinuje a zajišťuje propagaci školy, zajišťuje práci výchovných poradců a metodiků prevence, provádí interní audit, vytváří, monitoruje a přezkoumává systém managementu kvality. Útvar řídí ředitel příspěvkové organizace. Úsek teoretického vyučování - zajišťuje teoretickou výuku a výchovu žáků a další činnosti spojené s teoretickým vyučováním. Zajišťuje hlasovou a datovou komunikaci. Útvar řídí jeden zástupce statutárního orgánu a dva zástupci ředitele pro teoretické vyučování a 4 vedoucí učitelé odloučených pracovišť teoretického vyučování (dále jen vedoucí učitel TV), dle ředitelem svěřených pravomocí. Úsek praktického vyučování zajišťuje praktickou výuku a výchovu žáků a další činnosti spojené s praktickým vyučováním. Součástí praktického vyučování může být i výrobní činnost nebo pomocné práce při výrobní činnosti. Úsek řídí zástupce ředitele pro praktické vyučování (v jeho kompetenci je také řízení protipožární prevence, bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 4 vedoucí učitelé odborného výcviku (dále jen vedoucí učitel OV) a 2 učitelé odborného výcviku, kteří jsou pověření řízením. Útvar výchovy mimo vyučování zajišťuje ubytování, celodenní výchovu a vzdělávání ubytovaných žáků a studentů, sportovní a zájmové činnosti ubytovaných žáků a studentů v době mimo vyučování. Úsek řídí vedoucí výchovy mimo vyučování (vedoucí vychovatel). Úsek ekonomicko a technicko-správní zajišťuje vnitřní a vnější ekonomické vztahy v oblasti financování a ekonomiky, plánování, rozbory, analýzy, ceny, operativní evidenci a inventarizaci majetku a účetnictví. Vede školní matriku. Vede personální a mzdovou dokumentaci zaměstnanců. Vede další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy. Zajišťuje stravování žákům a závodní stravování zaměstnancům. Zajišťuje a odpovídá za provozní a technický stav budov, objektů a zařízení, včetně jejich dokumentace. Zajišťuje údržbu a revize budov, objektů a zařízení. Vede další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy. Zajišťuje a provádí nákupy materiálů, zařízení a služeb s jejich evidencí popř. skladováním. Zajišťuje ostrahu objektů. Řídí a koordinuje projektové aktivity, které nesouvisí s celoživotním vzděláváním, zpracovává projektové žádosti. Úsek řídí zástupce ředitele pro ekonomiku, vedoucí školní jídelny a správce budov. Výcvikové středisko zajišťuje provoz autoškoly zřízené při příspěvkové organizaci a Akreditovaného školícího a výcvikového střediska řidičů (dále jen AŠVSŘ) zřízené tamtéž. Dále zajišťuje provoz vozového parku školy. Organizační útvar řídí vedoucí učitel odloučeného pracoviště teoretického vyučování (dále jen vedoucí výcvikového střediska). Centrum celoživotního vzdělávání zajišťuje rekvalifikační kurzy, dílčí kvalifikace, kurzy odborné akreditované i neakreditované, projektové aktivity týkající se celoživotního vzdělávání, hledání finančních zdrojů, provoz akreditovaného střediska dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci celoživotního vzdělávání poskytuje informace veřejnosti. Organizační útvar řídí koordinační, 4

5 Organizační STRANA: 5 projektový a programový pracovník (dále jen vedoucí centra celoživotního vzdělávání). 3. Způsob řízení příspěvkové organizace Ředitel školy přímo řídí zástupce ředitele, interního auditora, manažera kvality, vedoucího vychovatele, vedoucího učitele výcvikového střediska, vedoucího centra celoživotního vzdělávání, vedoucí výchovných poradců a metodiků prevence, asistentku ředitele a další zaměstnance v jeho přímé podřízenosti, kterým stanovuje rozsah jejich působnosti, pravomoci a pracovní povinnosti. Zástupci ředitele, vedoucí učitelé odloučených pracovišť teoretického vyučování a vedoucí učitelé odborného výcviku, vedoucí vychovatel, vedoucí výcvikového střediska a vedoucí centra celoživotního vzdělávání stanovují rozsah pracovních povinností svým podřízeným zaměstnancům dle svých kompetencí určených ředitelem školy a odpovídají řediteli školy za plnění stanovených úkolů a za výsledky činnosti svých podřízených zaměstnanců. Interní auditor zajišťuje výkon interního auditu v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, interní audity vykonává v souladu se střednědobým a z něj vycházejícím ročním plánem interního auditu, nebo na základě mimoného zadání ředitele. Přípravu a návrhy plánů projednává s ředitelem, který plány schvaluje, zpracovává, předkládá a projednává s ředitelem bez zbytečného odkladu zprávy z auditů, obsahující zjištění a doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků, ke zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících, kontrolních a dalších procesů, správy a řízení, zajišťuje tvorbu adekvátní auditní dokumentace. Eviduje a archivuje výsledné auditní spisy, podklady, plány a ostatní dokumentaci z provedených auditů, zajišťuje zpracování analýzy rizik pro účely tvorby střednědobého plánu interního auditu, zpracovává roční zprávu o činnosti interního auditu, kterou předkládá řediteli, navrhuje doporučení k předcházení nebo zmírnění rizik, k nápravě zjištěných nedostatků, zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému, ke zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících, kontrolních a dalších procesů, poskytuje metodickou a konzultační pomoc odpovědným pracovníkům sleduje a prověřuje realizaci doporučení z provedených interních auditů Manažer kvality vytváří, implementuje a udržuje procesy systému managementu kvality podle normy ISO, zajišťuje proškolení vedoucích zaměstnanců školy ohledně požadavků dané normy, připravuje veškeré příslušné dokumenty potřebné k získání certifikace, předkládá řediteli školy zprávy o výkonnosti systému managementu kvality a navrhuje jeho zlepšování. Všichni zaměstnanci školy jsou v rámci systému řízení kvality podřízeni manažeru kvality (viz příloha č. 2). Vedoucí organizačních útvarů v přímé podřízenosti zástupců ředitele, ekonoma školy, vedoucí výchovy mimo vyučování, stanovují rozsah pracovních povinností svým podřízeným zaměstnancům. 5

6 Organizační STRANA: 6 Za plnění stanovených úkolů a za výsledky činnosti svých podřízených zaměstnanců odpovídají svým přímým nadřízeným. Zaměstnanci, kteří nejsou vedoucími zaměstnanci, avšak z pověření ředitele školy jsou oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Organizační uspoání příspěvkové organizace, včetně podřízenosti a nadřízenosti, je uvedeno v příloze č. 2. VIII. Školská rada Je orgán školy umožňující účast na správě školy zákonným zástupců nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli. Kompetenci a činnost školské rady upravuje v ustanovení 167 a 168 školského zákona. IX. Pedagogická rada Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci příspěvkové organizace. S pedagogickou radou projednává všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti příspěvkové organizace. X. Povinnosti a práva zaměstnanců 1. Základní povinnosti a práva zaměstnance ve vztahu k zaměstnavateli stanovuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce ), školský zákon, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pedagogických pracovnících ), vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen pracovní ). Další práva, povinnosti a odpovědnosti upravují vnitřní řídící dokumenty. Každý zaměstnanec je povinen seznámit se s nimi a v rozsahu svých povinností a práv se jimi řídit. Vnitřní řídící dokumenty (směrnice, nařízení ředitele atd.) budou vždy zveřejněny na stránkách školy a v písemné podobě v sekretariátu školy. 2. Každý zaměstnanec je přímo podřízen pouze jednomu vedoucímu zaměstnanci. Od něho přijímá úkoly a jemu odpovídá za jejich splnění. 3. Každý zaměstnanec je povinen spolupracovat s ostatními zaměstnanci. Zejména je povinen poskytovat jim informace potřebné k jejich činnosti. 6

7 Organizační STRANA: 7 XI. Pravomoc a povinnosti vedoucích zaměstnanců 1. Vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru příspěvkové organizace musí řídit práci alespoň jednoho podřízeného zaměstnance. 2. Vedoucí zaměstnanci jsou oprávněni jednat a zavazovat příspěvkovou organizaci navenek jen na základě plné moci ředitelem příspěvkové organizace udělené. 3. Vedoucí zaměstnanci jsou oprávněni stanovovat a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. 4. Další práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců stanovuje zákoník práce, školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, pracovní a vnitřní předpisy XII. Vztah příspěvkové organizace a zaměstnanců Vzájemné vztahy mezi příspěvkovou organizací jako zaměstnavatelem a zaměstnanci se řídí zejména zákoníkem práce, školským zákonem a ostatními právními a vnitřními předpisy. Platové a ostatní nároky zaměstnanců jsou poskytovány v souladu s obecně závaznými právními a platovými předpisy a vnitřním předpisem. XIII. Vztah příspěvkové organizace a odborové organizace Vzájemné vztahy příspěvkové organizace a odborové organizace se řídí příslušnými právními předpisy. Vzájemné vztahy vyjádřené právy, povinnostmi a závazky jsou dohodnuty a stanoveny v kolektivní smlouvě. XIV. Zastupování vedoucího zaměstnance 1. Vedoucího zaměstnance v době jeho nepřítomnosti zastupuje v rozsahu písemného pověření jeho zástupce. Pověření a jeho rozsah stanovuje nadřízený pracovník zastupovaného vedoucího zaměstnance. 2. Vedoucí zaměstnanec a jeho zástupce jsou povinni se navzájem informovat. 3. Přímý nadřízený vedoucího zaměstnance může podle potřeby, zpravidla v případě jeho delší nepřítomnosti, nařídit písemné předání a převzetí jeho agendy zástupci. Přitom určí rozsah i obsah předávacího protokolu. XV. Předávání a přejímání funkcí 7

8 Organizační STRANA: 8 1. Při předávání funkce vedoucího zaměstnance je nutné zjistit stav předávaného organizačního útvaru příspěvkové organizace, zjistit závady a nedostatky. Zhodnotit výsledky jeho dosavadní činnosti a vypracovat předávací protokol, jehož přílohou bude soupis svěřeného majetku. Předávací protokol podepíší oba zúčastnění zaměstnanci a nadřízený vedoucí zaměstnanec. Pokud to vyžadují zvláštní předpisy, podepisuje protokol i ředitel školy. 2. Nedošlo-li ze závažných důvodů k předání a převzetí funkce vedoucího zaměstnance podle předchozího ustanovení, rozhodne ředitel školy o dalším postupu. 3. Předávání funkcí zaměstnanců spojených s hmotnou odpovědností je nutné jejich písemné provedení a to při dodržení stejných zásad jako při předávání funkcí vedoucích zaměstnanců. 4. Předávání a přejímání funkcí ostatních zaměstnanců je provedeno stejným způsobem. XVI. Plná moc Plnou mocí příspěvková organizace písemně zmocňuje konkrétní fyzickou osobu (zmocněnce) k zastupování školy (zmocnitele) v rozsahu a za podmínek v něm uvedených. XVII. Obecná působnost organizačních útvarů příspěvkové organizace Obecná působnost společná pro organizační útvary: a) realizovat opatření k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, b) zajišťovat ochranné a pracovní pomůcky, c) zajišťovat personální záležitosti zaměstnanců v rámci pracovně právních vztahů, d) organizovat další vzdělávání zaměstnanců, e) plánování, organizování, evidence a kontrola úkolů, f) včasně podávat zprávy pro pořizování vstupních souborů informací ke zpracování dat, g) ně vést dokumentaci a provádět její aktualizaci, h) zpracovávat písemnosti (výkazy, rozbory, zprávy apod.) související s činností organizačních útvarů, i) vykonávat další činnosti, které nejsou výslovně uvedeny, ale vyplývají z činností organizačních útvarů nebo z hlavního účelu školy, předmětu činnosti školy nebo doplňkové činnosti školy, j) spolupracovat s ostatními organizačními útvary, k) vyžadovat součinnost, 8

9 Organizační STRANA: 9 l) přejímat a odesílat korespondenci, m) vyřizovat korespondenci, n) vést předepsanou dokumentaci o) uschovávat písemnosti a archivovat, p) vyjadřovat se k návrhu skartace písemností a dokumentace organizačních útvarů, q) kontrolovat dodávky a výkony, které přejímá. XVIII. Vnitřní řídící dokumenty a individuální řídící akty Vnitřní řídící dokumenty navazují na obecně závazné právní předpisy, upravují vnitřní uspoání, vnitřní vztahy, dále stanoví způsob a podmínky k vykonávání hlavního účelu příspěvkové organizace, předmětu činnosti příspěvkové organizace nebo doplňkové činnosti příspěvkové organizace. Vnitřní řídící dokumenty Zaměstnanci musí být prokazatelně seznámeni se zněním vnitřního řídícího dokumentu, pokud je pro ně závazný. Zřizovací listina Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol Řády Směrnice Pokyny Individuální řídící akty Příkazy Rozhodnutí Plánovací akty a plánovací rozhodnutí Popisy pracovního místa Individuálně uložené úkoly Zápisy z porad 9

10 Organizační STRANA: 10 XIX. Poradní orgány ředitele Porada užšího vedení příspěvkové organizace. Porada širšího vedení příspěvkové organizace. Pedagogická rada. Metodické komise. Předmětové komise. Hlavní inventarizační komise. Komise pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Škodní komise. Likvidační komise. Ředitel školy může zřídit svým rozhodnutím další poradní orgány. XX. Seznámení s organizačním em Ředitel příspěvkové organizace je povinen prokazatelně seznámit s obsahem tohoto organizačního u a jeho případnými změnami a doplňky všechny zaměstnance. Organizační umístí trvale na vhodném místě přístupném všem zaměstnancům. XXI. Zrušovací ustanovení Zrušují se všechny předcházející organizační y organizace. XXII. Účinnost Tento organizační nabývá účinnosti dnem 1. března V Chebu 29. února 2012 PhDr. Bc. Miroslav Liška ředitel školy v. r. 10

11 Organizační STRANA: 11 Příloha č. 1 Seznam povolených okruhů doplňkové činnosti - hostinská činnost - stavební činnost - opravárenská činnost - organizování přednáškové činnosti a kurzů - poskytování dalšího vzdělávání a přípravy pracovníků formou rekvalifikace v povolených oborech - poskytování dalšího vzdělávání a přípravy pracovníků formou kvalifikačních zkoušek v oborech povolených platnou legislativou - ověřování odborné způsobilosti ve stavebnictví - provozování autoškoly - opravy motorových vozidel - osvědčení způsobilosti svařování (svářečské kurzy a periodické přezkušování svářečů) - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné Schváleno usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 525/01 ze dne stravování zaměstnanců škol a školských zařízení Schváleno usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 33/01/05 ze dne výroba, opravy a prodej hudebních nástrojů - poání výukových kurzů výroby hudebních nástrojů - ubytovací služby - pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených - pronájem venkovních ploch Schváleno usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 98/04/06 ze dne poskytování služeb pro rodinu a domácnost Schváleno usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 226/12/06 ze dne Silniční motorová doprava: - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny - vnitrostátní příležitostná osobní - mezinárodní příležitostná osobní Schváleno usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 580/06/10 ze dne

12 4 st. řízení 3 st. řízení 2 st. řízení Přílha č. 2 Základní organizační schéma ISŠ Cheb způsob řízení školy Ředitel školy 1 st. řízení Zaměstnanci pověřeni řízením Zástupce ředitele pro teoretickou výuku (hospitační činnost, koordinace DVPP, komunikace s vedoucími učiteli a další) (zástupce statutárního orgánu) Vnitropodnikový auditor Manažer kvality Výchovný poradci a metodici prevence Vedoucí týmu výchovných poradců a metodiků prevence Asistentka ředitele Zástupce ředitele pro praktické vyučování Zástupce ředitele pro teoretickou výuku (maturity, náborová činnost, PR školy a další) Zástupce ředitele pro teoretickou výuku (úvazky, rozvrh, pedagogická dokumentace a další) Zástupce ředitele pro ekonomiku Vedoucí vychovatel Vedoucí výcvikového střediska Vedoucí centra celoživotního vzdělávání Vedoucí učitel OV stavební obory Vedoucí učitel OV potravinářské obory Vedoucí učitel OV elektrotechnické obory Vedoucí učitel OV strojírenské obory Učitel OV kadeřník-kadeřnice Učitel OV výroba hudebních nástrojů Učitelé OV Učitelé OV Učitelé OV Učitelé OV Učitelé OV Technik - údržba ICT Vedoucí učitel TV U Divadla Vedoucí učitel TV Komenského Vedoucí učitel TV Májová + Na Hrázi Vedoucí učitel TV Houslařská škola Správce informačních a komunikačních technologií (školní matrika) ICT koordinátor Učitelé TV Učitelé TV Učitelé TV Koordinátor katedry Personalista Mzdová účetní Účetní Referenti správy majetku Provozně obchodní pracovníci Pracovníci zapojení do projektových aktivit nesouvisející s celoživotním vzděláváním Vychovatelé Bezpečnostní dohled Vedoucí školní jídelny Správce budov Akreditované školící a výcvikové středisko řidičů Učitelé předmětů řízení motorových vozidel Kuchaři Pomocní kuchaři Domovníci Koordinační, projektový a programový pracovník Pracovníci zapojení do rekvalifikací, dílčích kvalifikací, DVPP a projektových aktivit související s celoživotním vzděláváním Učitelé OV Učitelé TV Školníci

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Tento organizační řád je základním předpisem zařízení. Je vydán proto, aby: a) stanovil dělbu pravomoci a odpovědnosti mezi

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

RK 37 2013 xx, př. 1 Počet stran: 7. Organizační řád. č. 1/2014. ze dne 30. 6. 2014. Strana 1

RK 37 2013 xx, př. 1 Počet stran: 7. Organizační řád. č. 1/2014. ze dne 30. 6. 2014. Strana 1 Organizační řád č. /204 ze dne 30. 6. 204 Strana OBSAH: Část I. - Úvodní ustanovení Část II. - Rozsah svěřených agend Část III. - Závěrečná ustanovení Strana 2 Část I. Úvodní ustanovení Čl. Tento Organizační

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 A/ Všeobecná část 1. Zřizovací listinou Olomouckého kraje č. j. 947/2001 ze dne 29. 6. 2001 a na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 č.j.: ZL-2/13-Š Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona číslo 129/2000 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa. 1.

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa. 1. Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa 1. Organizační řád vypracoval schválil Ing. Petr Veselý, ředitel školy Ing. Petr

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

DODATEK Č.3 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.3 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.3 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.1.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy ţelezniční, technické a sluţeb,

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, 252 09 Hradištko tel.: 242 413 712, 734 738 442, fax: 242 413 713 e-mail: skola@zshradistko.cz, web: zshradistko.cz, DS:4ubmmpf IČO: 71008233, č.

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace Zastupitelstvo Obce Psáry vydává na základě ustanovení *84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení *8 odst. 1 zákona č. 561/2004

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole

1. Postavení školy. 2. Základní údaje o škole Základní škola, Šatov, okres Znojmo, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.: 247/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Skartační znak: A 5 Změny: Organizační řád školy je vydán

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Informace o škole IČO: 666 10 699

Informace o škole IČO: 666 10 699 Informace o škole Název školy: Hotelová škola Třebíč Sídlo: Sirotčí 4, 674 01 Třebíč IČO: 666 10 699 Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovací listina: Hotelové škola Třebíč byla zřízena na základě

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace Dělnická 15, 405 02 Děčín VI Zřizovatel: Ústecký kraj IČO: 14450488 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: 1. 4. 2015 Účinnost: 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou dle 84 odst.

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

Město Třinec. Zastupitelstvo města Třince

Město Třinec. Zastupitelstvo města Třince Město Třinec Zastupitelstvo města Třince vydává svým usnesením ze 13. zasedání ze dne 17. 4. 2001 dle 84, odst. 2, písm. d), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č.

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti. KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo směrnice S 1-01 Vypracoval Schválil Ing. Jiří Hruboň Lukáš Martin Nabývá

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mgr. Martin Ruský, Mgr. Milan Šmíd Mgr.

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

Obec Bělkovice-Lašťany

Obec Bělkovice-Lašťany Obec Bělkovice-Lašťany Zřizovací listina Obec Bělkovice-Lašťany na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 17. 10. 2002, č. 6/2002 zřizuje dnem 1. 1. 2003 podle 84 odst. 2 písm.e) zákona č. 128/2000

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny:

Více