Organizační řád. řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád. řád"

Transkript

1 Organizační STRANA: 1 ZPRACOVAL: PODPIS: SCHVÁLIL: PODPIS: VYDAL: DATUM PhDr. Bc. Miroslav Liška PhDr. Bc. Miroslav Liška ISŠ CHEB DATUM: DATUM: ORIGINÁL ULOŽEN: U ředitele školy KOTROLOVAL: PODPIS: UVOLNIL DO SYSTÉMU: PODPIS: PhDr. Bc. Miroslav Liška Ředitel školy Ing. Jan Homolka PMK DATUM: PLATNOST OD:

2 Organizační STRANA: 2 se sídlem Obrněné brigády 6, Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační upravuje organizační uspoání, způsob řízení a vymezuje působnost jednotlivých úseků. Stanovuje pravidla vnitřního chodu včetně povinností a práv zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. Způsob a podmínky výkonu činností upravují vnitřní předpisy. II. Základní ustanovení Příspěvková organizace Integrovaná střední škola Cheb (dále jen příspěvková organizace ), byla zřízena Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary (ZŘIZOVACÍ LISTINA ze dne ve znění všech dodatků). III. Identifikační údaje příspěvkové organizace Název: Integrovaná střední škola Cheb Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Obrněné brigády 6, Cheb Identifikační číslo: IV. Hlavní účel příspěvkové organizace 1. Hlavním účelem příspěvkové organizace, pro který byla zřízena, je poskytování středního vzdělávání, které rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání, důležité pro osobní rozvoj jedince. 2. Dalším účelem je poskytování obsahově širšího všeobecného vzdělání, nebo odborného vzdělání spojeného se všeobecným vzděláním, upevňování hodnotové orientace žáků, dále pak vytváření předpokladů pro plnoprávný, osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravě pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. 3. Příspěvková organizace zajišťuje žákům výchovu, ubytování a stravování v době mimo vyučování a poskytuje školní stravování žákům v době jejich pobytu ve škole. 4. Příspěvková organizace zajišťuje závodní stravování zaměstnanců právnických osob, vykonávajících činnost škol a školských zařízení. 2

3 Organizační STRANA: 3 V. Předmět činnosti příspěvkové organizace Příspěvková organizace vykonává činnost v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ): - střední školy hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 57 školského zákona, - domova mládeže hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 117 školského zákona, - školní jídelny hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 119 školského zákona. VI. Doplňková činnost příspěvkové organizace Okruhy doplňkové činnosti navazují na předmět činnosti příspěvkové organizace dle části V. a jsou zřizovatelem povoleny k tomu, aby příspěvková organizace mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů školy uvedených v části IV. Seznam povolených okruhů doplňkové činností je uveden v příloze č. 1. VII. Základní organizační uspoání příspěvkové organizace a způsob řízení: 1. Ředitel a) Ředitel školy je funkce jmenovaná zřizovatelem za podmínek stanovených školským zákonem a má postavení statutárního orgánu právnické osoby. b) Pravomoci ředitele školy jsou vymezeny 164 a 165 školského zákona a zřizovací listinou příspěvkové organizace 2. Základní organizační řízení příspěvkové organizace Příspěvková organizace je rozčleněna do následujících organizačních útvarů: útvar ředitele školy úsek teoretického vyučování (úsek je rozdělen do čtyř organizačních útvarů: odloučených pracovišť teoretické výuky) úsek praktického vyučování (úsek je rozdělen do šesti organizačních útvarů) útvar výchovy mimo vyučování úsek ekonomicko a technicko-správní (součástí úseku jsou následující organizační útvary: technicko-správní a školní stravování) výcvikové středisko (výcvikové středisko se dělí do dvou organizačních útvarů: autoškola a akreditované školící středisko výcviku řidičů) 3

4 Organizační STRANA: 4 centrum celoživotního vzdělávání Útvar ředitele školy provádí administrativní činnost, koordinuje a zajišťuje propagaci školy, zajišťuje práci výchovných poradců a metodiků prevence, provádí interní audit, vytváří, monitoruje a přezkoumává systém managementu kvality. Útvar řídí ředitel příspěvkové organizace. Úsek teoretického vyučování - zajišťuje teoretickou výuku a výchovu žáků a další činnosti spojené s teoretickým vyučováním. Zajišťuje hlasovou a datovou komunikaci. Útvar řídí jeden zástupce statutárního orgánu a dva zástupci ředitele pro teoretické vyučování a 4 vedoucí učitelé odloučených pracovišť teoretického vyučování (dále jen vedoucí učitel TV), dle ředitelem svěřených pravomocí. Úsek praktického vyučování zajišťuje praktickou výuku a výchovu žáků a další činnosti spojené s praktickým vyučováním. Součástí praktického vyučování může být i výrobní činnost nebo pomocné práce při výrobní činnosti. Úsek řídí zástupce ředitele pro praktické vyučování (v jeho kompetenci je také řízení protipožární prevence, bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 4 vedoucí učitelé odborného výcviku (dále jen vedoucí učitel OV) a 2 učitelé odborného výcviku, kteří jsou pověření řízením. Útvar výchovy mimo vyučování zajišťuje ubytování, celodenní výchovu a vzdělávání ubytovaných žáků a studentů, sportovní a zájmové činnosti ubytovaných žáků a studentů v době mimo vyučování. Úsek řídí vedoucí výchovy mimo vyučování (vedoucí vychovatel). Úsek ekonomicko a technicko-správní zajišťuje vnitřní a vnější ekonomické vztahy v oblasti financování a ekonomiky, plánování, rozbory, analýzy, ceny, operativní evidenci a inventarizaci majetku a účetnictví. Vede školní matriku. Vede personální a mzdovou dokumentaci zaměstnanců. Vede další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy. Zajišťuje stravování žákům a závodní stravování zaměstnancům. Zajišťuje a odpovídá za provozní a technický stav budov, objektů a zařízení, včetně jejich dokumentace. Zajišťuje údržbu a revize budov, objektů a zařízení. Vede další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy. Zajišťuje a provádí nákupy materiálů, zařízení a služeb s jejich evidencí popř. skladováním. Zajišťuje ostrahu objektů. Řídí a koordinuje projektové aktivity, které nesouvisí s celoživotním vzděláváním, zpracovává projektové žádosti. Úsek řídí zástupce ředitele pro ekonomiku, vedoucí školní jídelny a správce budov. Výcvikové středisko zajišťuje provoz autoškoly zřízené při příspěvkové organizaci a Akreditovaného školícího a výcvikového střediska řidičů (dále jen AŠVSŘ) zřízené tamtéž. Dále zajišťuje provoz vozového parku školy. Organizační útvar řídí vedoucí učitel odloučeného pracoviště teoretického vyučování (dále jen vedoucí výcvikového střediska). Centrum celoživotního vzdělávání zajišťuje rekvalifikační kurzy, dílčí kvalifikace, kurzy odborné akreditované i neakreditované, projektové aktivity týkající se celoživotního vzdělávání, hledání finančních zdrojů, provoz akreditovaného střediska dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci celoživotního vzdělávání poskytuje informace veřejnosti. Organizační útvar řídí koordinační, 4

5 Organizační STRANA: 5 projektový a programový pracovník (dále jen vedoucí centra celoživotního vzdělávání). 3. Způsob řízení příspěvkové organizace Ředitel školy přímo řídí zástupce ředitele, interního auditora, manažera kvality, vedoucího vychovatele, vedoucího učitele výcvikového střediska, vedoucího centra celoživotního vzdělávání, vedoucí výchovných poradců a metodiků prevence, asistentku ředitele a další zaměstnance v jeho přímé podřízenosti, kterým stanovuje rozsah jejich působnosti, pravomoci a pracovní povinnosti. Zástupci ředitele, vedoucí učitelé odloučených pracovišť teoretického vyučování a vedoucí učitelé odborného výcviku, vedoucí vychovatel, vedoucí výcvikového střediska a vedoucí centra celoživotního vzdělávání stanovují rozsah pracovních povinností svým podřízeným zaměstnancům dle svých kompetencí určených ředitelem školy a odpovídají řediteli školy za plnění stanovených úkolů a za výsledky činnosti svých podřízených zaměstnanců. Interní auditor zajišťuje výkon interního auditu v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, interní audity vykonává v souladu se střednědobým a z něj vycházejícím ročním plánem interního auditu, nebo na základě mimoného zadání ředitele. Přípravu a návrhy plánů projednává s ředitelem, který plány schvaluje, zpracovává, předkládá a projednává s ředitelem bez zbytečného odkladu zprávy z auditů, obsahující zjištění a doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků, ke zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících, kontrolních a dalších procesů, správy a řízení, zajišťuje tvorbu adekvátní auditní dokumentace. Eviduje a archivuje výsledné auditní spisy, podklady, plány a ostatní dokumentaci z provedených auditů, zajišťuje zpracování analýzy rizik pro účely tvorby střednědobého plánu interního auditu, zpracovává roční zprávu o činnosti interního auditu, kterou předkládá řediteli, navrhuje doporučení k předcházení nebo zmírnění rizik, k nápravě zjištěných nedostatků, zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému, ke zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících, kontrolních a dalších procesů, poskytuje metodickou a konzultační pomoc odpovědným pracovníkům sleduje a prověřuje realizaci doporučení z provedených interních auditů Manažer kvality vytváří, implementuje a udržuje procesy systému managementu kvality podle normy ISO, zajišťuje proškolení vedoucích zaměstnanců školy ohledně požadavků dané normy, připravuje veškeré příslušné dokumenty potřebné k získání certifikace, předkládá řediteli školy zprávy o výkonnosti systému managementu kvality a navrhuje jeho zlepšování. Všichni zaměstnanci školy jsou v rámci systému řízení kvality podřízeni manažeru kvality (viz příloha č. 2). Vedoucí organizačních útvarů v přímé podřízenosti zástupců ředitele, ekonoma školy, vedoucí výchovy mimo vyučování, stanovují rozsah pracovních povinností svým podřízeným zaměstnancům. 5

6 Organizační STRANA: 6 Za plnění stanovených úkolů a za výsledky činnosti svých podřízených zaměstnanců odpovídají svým přímým nadřízeným. Zaměstnanci, kteří nejsou vedoucími zaměstnanci, avšak z pověření ředitele školy jsou oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Organizační uspoání příspěvkové organizace, včetně podřízenosti a nadřízenosti, je uvedeno v příloze č. 2. VIII. Školská rada Je orgán školy umožňující účast na správě školy zákonným zástupců nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli. Kompetenci a činnost školské rady upravuje v ustanovení 167 a 168 školského zákona. IX. Pedagogická rada Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci příspěvkové organizace. S pedagogickou radou projednává všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti příspěvkové organizace. X. Povinnosti a práva zaměstnanců 1. Základní povinnosti a práva zaměstnance ve vztahu k zaměstnavateli stanovuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce ), školský zákon, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pedagogických pracovnících ), vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (dále jen pracovní ). Další práva, povinnosti a odpovědnosti upravují vnitřní řídící dokumenty. Každý zaměstnanec je povinen seznámit se s nimi a v rozsahu svých povinností a práv se jimi řídit. Vnitřní řídící dokumenty (směrnice, nařízení ředitele atd.) budou vždy zveřejněny na stránkách školy a v písemné podobě v sekretariátu školy. 2. Každý zaměstnanec je přímo podřízen pouze jednomu vedoucímu zaměstnanci. Od něho přijímá úkoly a jemu odpovídá za jejich splnění. 3. Každý zaměstnanec je povinen spolupracovat s ostatními zaměstnanci. Zejména je povinen poskytovat jim informace potřebné k jejich činnosti. 6

7 Organizační STRANA: 7 XI. Pravomoc a povinnosti vedoucích zaměstnanců 1. Vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru příspěvkové organizace musí řídit práci alespoň jednoho podřízeného zaměstnance. 2. Vedoucí zaměstnanci jsou oprávněni jednat a zavazovat příspěvkovou organizaci navenek jen na základě plné moci ředitelem příspěvkové organizace udělené. 3. Vedoucí zaměstnanci jsou oprávněni stanovovat a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. 4. Další práva a povinnosti vedoucích zaměstnanců stanovuje zákoník práce, školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících, pracovní a vnitřní předpisy XII. Vztah příspěvkové organizace a zaměstnanců Vzájemné vztahy mezi příspěvkovou organizací jako zaměstnavatelem a zaměstnanci se řídí zejména zákoníkem práce, školským zákonem a ostatními právními a vnitřními předpisy. Platové a ostatní nároky zaměstnanců jsou poskytovány v souladu s obecně závaznými právními a platovými předpisy a vnitřním předpisem. XIII. Vztah příspěvkové organizace a odborové organizace Vzájemné vztahy příspěvkové organizace a odborové organizace se řídí příslušnými právními předpisy. Vzájemné vztahy vyjádřené právy, povinnostmi a závazky jsou dohodnuty a stanoveny v kolektivní smlouvě. XIV. Zastupování vedoucího zaměstnance 1. Vedoucího zaměstnance v době jeho nepřítomnosti zastupuje v rozsahu písemného pověření jeho zástupce. Pověření a jeho rozsah stanovuje nadřízený pracovník zastupovaného vedoucího zaměstnance. 2. Vedoucí zaměstnanec a jeho zástupce jsou povinni se navzájem informovat. 3. Přímý nadřízený vedoucího zaměstnance může podle potřeby, zpravidla v případě jeho delší nepřítomnosti, nařídit písemné předání a převzetí jeho agendy zástupci. Přitom určí rozsah i obsah předávacího protokolu. XV. Předávání a přejímání funkcí 7

8 Organizační STRANA: 8 1. Při předávání funkce vedoucího zaměstnance je nutné zjistit stav předávaného organizačního útvaru příspěvkové organizace, zjistit závady a nedostatky. Zhodnotit výsledky jeho dosavadní činnosti a vypracovat předávací protokol, jehož přílohou bude soupis svěřeného majetku. Předávací protokol podepíší oba zúčastnění zaměstnanci a nadřízený vedoucí zaměstnanec. Pokud to vyžadují zvláštní předpisy, podepisuje protokol i ředitel školy. 2. Nedošlo-li ze závažných důvodů k předání a převzetí funkce vedoucího zaměstnance podle předchozího ustanovení, rozhodne ředitel školy o dalším postupu. 3. Předávání funkcí zaměstnanců spojených s hmotnou odpovědností je nutné jejich písemné provedení a to při dodržení stejných zásad jako při předávání funkcí vedoucích zaměstnanců. 4. Předávání a přejímání funkcí ostatních zaměstnanců je provedeno stejným způsobem. XVI. Plná moc Plnou mocí příspěvková organizace písemně zmocňuje konkrétní fyzickou osobu (zmocněnce) k zastupování školy (zmocnitele) v rozsahu a za podmínek v něm uvedených. XVII. Obecná působnost organizačních útvarů příspěvkové organizace Obecná působnost společná pro organizační útvary: a) realizovat opatření k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, b) zajišťovat ochranné a pracovní pomůcky, c) zajišťovat personální záležitosti zaměstnanců v rámci pracovně právních vztahů, d) organizovat další vzdělávání zaměstnanců, e) plánování, organizování, evidence a kontrola úkolů, f) včasně podávat zprávy pro pořizování vstupních souborů informací ke zpracování dat, g) ně vést dokumentaci a provádět její aktualizaci, h) zpracovávat písemnosti (výkazy, rozbory, zprávy apod.) související s činností organizačních útvarů, i) vykonávat další činnosti, které nejsou výslovně uvedeny, ale vyplývají z činností organizačních útvarů nebo z hlavního účelu školy, předmětu činnosti školy nebo doplňkové činnosti školy, j) spolupracovat s ostatními organizačními útvary, k) vyžadovat součinnost, 8

9 Organizační STRANA: 9 l) přejímat a odesílat korespondenci, m) vyřizovat korespondenci, n) vést předepsanou dokumentaci o) uschovávat písemnosti a archivovat, p) vyjadřovat se k návrhu skartace písemností a dokumentace organizačních útvarů, q) kontrolovat dodávky a výkony, které přejímá. XVIII. Vnitřní řídící dokumenty a individuální řídící akty Vnitřní řídící dokumenty navazují na obecně závazné právní předpisy, upravují vnitřní uspoání, vnitřní vztahy, dále stanoví způsob a podmínky k vykonávání hlavního účelu příspěvkové organizace, předmětu činnosti příspěvkové organizace nebo doplňkové činnosti příspěvkové organizace. Vnitřní řídící dokumenty Zaměstnanci musí být prokazatelně seznámeni se zněním vnitřního řídícího dokumentu, pokud je pro ně závazný. Zřizovací listina Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol Řády Směrnice Pokyny Individuální řídící akty Příkazy Rozhodnutí Plánovací akty a plánovací rozhodnutí Popisy pracovního místa Individuálně uložené úkoly Zápisy z porad 9

10 Organizační STRANA: 10 XIX. Poradní orgány ředitele Porada užšího vedení příspěvkové organizace. Porada širšího vedení příspěvkové organizace. Pedagogická rada. Metodické komise. Předmětové komise. Hlavní inventarizační komise. Komise pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Škodní komise. Likvidační komise. Ředitel školy může zřídit svým rozhodnutím další poradní orgány. XX. Seznámení s organizačním em Ředitel příspěvkové organizace je povinen prokazatelně seznámit s obsahem tohoto organizačního u a jeho případnými změnami a doplňky všechny zaměstnance. Organizační umístí trvale na vhodném místě přístupném všem zaměstnancům. XXI. Zrušovací ustanovení Zrušují se všechny předcházející organizační y organizace. XXII. Účinnost Tento organizační nabývá účinnosti dnem 1. března V Chebu 29. února 2012 PhDr. Bc. Miroslav Liška ředitel školy v. r. 10

11 Organizační STRANA: 11 Příloha č. 1 Seznam povolených okruhů doplňkové činnosti - hostinská činnost - stavební činnost - opravárenská činnost - organizování přednáškové činnosti a kurzů - poskytování dalšího vzdělávání a přípravy pracovníků formou rekvalifikace v povolených oborech - poskytování dalšího vzdělávání a přípravy pracovníků formou kvalifikačních zkoušek v oborech povolených platnou legislativou - ověřování odborné způsobilosti ve stavebnictví - provozování autoškoly - opravy motorových vozidel - osvědčení způsobilosti svařování (svářečské kurzy a periodické přezkušování svářečů) - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné Schváleno usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 525/01 ze dne stravování zaměstnanců škol a školských zařízení Schváleno usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 33/01/05 ze dne výroba, opravy a prodej hudebních nástrojů - poání výukových kurzů výroby hudebních nástrojů - ubytovací služby - pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování služeb s tím spojených - pronájem venkovních ploch Schváleno usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 98/04/06 ze dne poskytování služeb pro rodinu a domácnost Schváleno usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 226/12/06 ze dne Silniční motorová doprava: - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny - vnitrostátní příležitostná osobní - mezinárodní příležitostná osobní Schváleno usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 580/06/10 ze dne

12 4 st. řízení 3 st. řízení 2 st. řízení Přílha č. 2 Základní organizační schéma ISŠ Cheb způsob řízení školy Ředitel školy 1 st. řízení Zaměstnanci pověřeni řízením Zástupce ředitele pro teoretickou výuku (hospitační činnost, koordinace DVPP, komunikace s vedoucími učiteli a další) (zástupce statutárního orgánu) Vnitropodnikový auditor Manažer kvality Výchovný poradci a metodici prevence Vedoucí týmu výchovných poradců a metodiků prevence Asistentka ředitele Zástupce ředitele pro praktické vyučování Zástupce ředitele pro teoretickou výuku (maturity, náborová činnost, PR školy a další) Zástupce ředitele pro teoretickou výuku (úvazky, rozvrh, pedagogická dokumentace a další) Zástupce ředitele pro ekonomiku Vedoucí vychovatel Vedoucí výcvikového střediska Vedoucí centra celoživotního vzdělávání Vedoucí učitel OV stavební obory Vedoucí učitel OV potravinářské obory Vedoucí učitel OV elektrotechnické obory Vedoucí učitel OV strojírenské obory Učitel OV kadeřník-kadeřnice Učitel OV výroba hudebních nástrojů Učitelé OV Učitelé OV Učitelé OV Učitelé OV Učitelé OV Technik - údržba ICT Vedoucí učitel TV U Divadla Vedoucí učitel TV Komenského Vedoucí učitel TV Májová + Na Hrázi Vedoucí učitel TV Houslařská škola Správce informačních a komunikačních technologií (školní matrika) ICT koordinátor Učitelé TV Učitelé TV Učitelé TV Koordinátor katedry Personalista Mzdová účetní Účetní Referenti správy majetku Provozně obchodní pracovníci Pracovníci zapojení do projektových aktivit nesouvisející s celoživotním vzděláváním Vychovatelé Bezpečnostní dohled Vedoucí školní jídelny Správce budov Akreditované školící a výcvikové středisko řidičů Učitelé předmětů řízení motorových vozidel Kuchaři Pomocní kuchaři Domovníci Koordinační, projektový a programový pracovník Pracovníci zapojení do rekvalifikací, dílčích kvalifikací, DVPP a projektových aktivit související s celoživotním vzděláváním Učitelé OV Učitelé TV Školníci

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace SRPEN 2011 Schválil: Ing. František Hricz, ředitel Obsah 1. Všeobecná část... 3 1.1. Úvodní ustanovení...

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Švehlova střední škola polytechnická Prostějov náměstí Spojenců 17, 796 01 Prostějov Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 649/ŠSŠ/14/SPOJ Spisový

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Organizační řád Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Organizační řád

Organizační řád Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Název: Číslo: Organizační řád VŘ/2/2013 Účinnost: Od 1. 9. 2013 Rozsah působnosti: Zpracoval: Schválil: celá organizace Mgr. Martina Kokořová Mgr. Martina Kokořová Spisový znak: A.1 Skartační

Více

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: CES/0318 /2014 Spisový / skartační znak 3.1.1/ A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Organizační řád. pro. školní rok 2015/2016

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Organizační řád. pro. školní rok 2015/2016 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Organizační řád pro školní rok 2015/2016 V Havířově Prostřední Suché, 24.8.2015 Úvodní ustanovení: Tento organizační řád je základní vnitřní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. S účinností od 1.9.2015. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk. Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. S účinností od 1.9.2015. Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk. Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk ORGANIZAČNÍ ŘÁD S účinností od 1.9.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb, Šumperk se sídlem

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580 Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí,

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č. j.: 011/2015 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 08. 2015 Směrnice

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Mgr. Silvie Häuserová, ředitelka školy Mgr. Silvie Häuserová, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení 165 odst. 1 písmeno a) zákona č.

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA VODŇANY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA VODŇANY ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA VODŇANY 1 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Obsah ORGANIZAČNÍ ŘÁD... 1 I. Ustanovení o organizačním řádu... 2 II. Základní ustanovení o Akademii

Více

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Organizační řád Č.j.: 1884/2012/ZŠ a MŠ Účinnost od: 20.11.2012 Platnost od: 20.11.2012

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 Název: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ TĚŠÍN Obsah: článek 1 - Úvodní ustanovení článek 2 - Postavení a působnost městského

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mgr. Martin Ruský, Mgr. Milan Šmíd Mgr.

Více