Zrozen z Marie Panny, pravý Bůh a pravý člověk (katecheze č. 3)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zrozen z Marie Panny, pravý Bůh a pravý člověk (katecheze č. 3)"

Transkript

1 Zrozen z Marie Panny, pravý Bůh a pravý člověk (katecheze č. 3) Meditace o tajemství Vtělení v osobních dimenzích, které v nás má znovu vzbudit údiv nad Božím milosrdenstvím. Anotace: 1. Boží odpovědí je Osoba, která má jméno Ježíš. Je třeba Ježíše poznat, milovat a žít s ním. 2. Srdce křesťana žasne nad tajemstvím Vtělení: Boží ponížení se a Boží ochota; spolupráce lidské svobody patrná z tajemství Panny Marie; Boží lidství. 3. Tajemství Vtělení odhaluje způsob, který Bůh zvolil, aby se dal poznat: metoda setkání. Ježíšova setkání líčená v evangeliích. Setkání s Kristem jako začátek cesty a zkušenosti života s ním. 1. Odpověď má jméno "Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů." (Mt 1,20-21) Osobní odpověď, kterou Bůh nabídl lidským způsobem k utišení naší žízně po věčnosti, svého vlastního Syna, překonává všechna naše očekávání. Je absolutně velkorysá. Avšak jak říká anděl Josefovi, jehož srdce bylo naplněno bázní z čehosi pro něj nepochopitelného, je to odpověď nejkonkrétnější možná, která má dokonce vlastní jméno: Ježíš. Boží odpovědí člověku je tedy Osoba: jeho Syn Ježíš. Je nesmírně důležité nenechat toto tvrzení bez povšimnutí. Bůh nám nechtěl odpovědět stanovením pevných věroučných pravidel nebo poukázáním na morální cestu, kterou bychom se měli dát. V tomto smyslu začíná Svatý otec encykliku Deus caritas est: Na počátku křesťanského života není určité etické rozhodnutí nebo nějaká velká idea, nýbrž setkání s událostí, s Osobou, která otevírá před životem nový obzor a dává mu rozhodující zaměření (DCE, 1). Bůh nám v odpověď poslal svého Syna. Syna, kterého můžeme nazývat vlastním jménem: Ježíš. Životním úkolem je proto přátelství s Ježíšem, poznat jej a milovat. Pokud s ním budeme žít, nebude naše srdce již nikdy žíznit. Evangelium popisuje působivý okamžik, kdy si Ježíš prvně volí své nejbližší přátele dvanáct apoštolů slovy: Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním (Mk 3,14). Být s Kristem: taková je odpověď, tudy vede cesta, v tom spočívá smysl života křesťana. Pozor! Je to dokonce jeho životní naplnění, neboť život nám byl dán, aby se nasytilo naše srdce, abychom byli šťastní. Když se s někým spřátelíme, obvykle postupně poznáváme jeho život: jací jsou jeho rodiče, kde se narodil a vyrůstal, co má rád a čemu se raději vyhýbá. Také přátelství s Kristem znamená stále hlubší poznávání, abychom jej mohli následovat. Tajemství Vánoc, je výjimečnou příležitostí k hlubšímu poznání Ježíše. 2. Údiv nad Ježíšem, který se stal člověkem. Jak vidíme, Ježíš je Boží odpovědí vycházející nám lidsky vstříc: je pravý Bůh a pravý člověk. Možná jsme zvyklí poslouchat tato slova příliš často na to, abychom se nad jejich poselstvím a významem opětovně pozastavovali. Větu Bůh se stal člověkem občas říkáme stejným 1

2 způsobem jako dnes je ale zima. Jako by to byla ta nejobyčejnější věc na světě! Přitom stačí se nad těmito slovy na chvíli pozastavit, několikrát si je zopakovat a přemýšlet nad tím, co říkáme. Pak se nás jistě zmocní údiv a vzrušení: Bůh se stal člověkem. Uvažovat o pravdě těchto slov je tedy skutečně důležité. a) Bůh se snižuje, aby se lidským způsobem setkal s člověkem. Nový zákon nabízí mnoho úryvků, které nám mohou pomoci přiblížit se k tomuto tajemství milosrdenství jiným způsobem: Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. (Mt 1,18). Anděl jim řekl: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí." (Lk 2,10-12). A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (Jan 1,14). Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. (Flp 2,5-7). Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. (Žid 1,1-2). Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. (1 Jan 1,1-3). Všechny tyto úryvky hovoří o konkrétní události: Bůh se zrodil. Bůh zůstává Bohem a přece se stává člověkem, aby jej lidé mohli vidět, slyšet a aby se jej mohli dotknout; aby mohl mluvit k lidem jejich řečí, aby se stal spasitelem svého lidu. Tento skutek je až zarážející, protože znamená, že se Bůh doslova ponížil. Církevní tradice pro tuto láskyplnou vůli Boha, který se rozhodl vyjít nám naproti tím, že se stal jedním z nás, používá výraz sklonit se (poznámka:ve španělštině užit výraz condescendencia - blahosklonost, což je slovo v češtině těžko použitelné; teologie často používá výraz kenoze - vydanost). Toto slovo vyjadřuje absolutní bezvýhradnost a velmi hlubokou lásku, jež z Pánova vtělení vyplývají. Velmi starý liturgický hymnus Te Deum opěvuje toto sklonění se slovy: Tu, ad liberandum suscepturus hominem, non horruisti Virginis uterum K naší záchraně jsi vzal, lidské tělo v lůně Panny. Český překlad hymnu se v této části poněkud odchyluje od latinského originálu, který doslova znamená: Ty ses, pro osvobození člověka, nebál být počat v lůně Panny. Tajemství Vtělení proto vyjadřuje bezvýhradnou a bezmeznou lásku Boha k člověku. Lásku tak svrchovanou, že se Bůh nebojí připodobnit se milovanému člověku ve všem, kromě hříchu. 2

3 b) Bůh ve své lásce s námi počítá. Přemíra Boží lásky se projevuje zvláště tím, že nás Bůh povolává ke spolupráci. Bůh se stal člověkem skrze Mariino ano. Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do Galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou." Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?" Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť `u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova." Anděl pak od ní odešel. (Lk 1,26-38) Láska se nevnucuje. Kdo miluje, zve milovaného k odpovědi, čeká na jeho ano jako na nejvzácnější dar. Uvažujeme-li o tajemství Vtělení, můžeme si povšimnout, že Bůh na naše dveře klepe nenápadně, žádá o pomoc lidskou svobodu nevinnou svobodu Marie, Neposkvrněného Početí, aby se člověku mohl odevzdat a milovat jej. Vydanost (kenoze) Boží lásky se projevuje až do té míry, že Bůh požaduje spolupráci vlastního stvoření na díle spásy. Proto když kontemplujeme tajemství Vtělení skrze Mariino ano, můžeme poznávat pravdu a hodnotu svobody. Svoboda je jeden z nejvzácnějších darů, které lidem uštědřila nebesa, nemohou se jí vyrovnat veškeré poklady, jež země v svém lůně chová a moře v svých hlubinách ukrývá, jak praví don Quijote svému druhu Sanchovi (II. díl, kap. LVIII) a spočívá především ve schopnosti říci ano, přilnout k Božímu záměru lásky. Přitom člověk je jediná stvořená bytost, která může svému Stvořiteli ano odpovědět, která může být opravdovým partnerem v dialogu a může jej svobodně milovat. V životě společenství křesťanů člověk neustále poznává význam a hodnotu svobody. Když pak křesťan svou svobodu kvůli hříchu pozbude, balzám milosrdenství jej uzdraví a vyléčí jeho rány. Boží povolání ke spolupráci s Ním a skutečnost, že svoboda je vzácný Boží dar, aby mohli milovat, připomíná křesťanům dennodenně prosté gesto modlitby Anděl Páně. Třikrát denně (v některých vesnicích dosud zvony k této modlitbě svolávají) jsme andělským pozdravením a slovy modlitby Zdrávas Maria vybízeni k tomu, abychom vyznali veliké tajemství Boha, který se stává člověkem. c) Boží lidskost Tajemství Vtělení nám nakonec (paradoxně!) dovoluje také mluvit o Boží lidskosti, jak činí latinský text dopisu Titovi: Pak se projevila benignitas et humanitas Dei (dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem) (Tit 3, 4). Již jsme řekli, že Bůh chtěl člověku odpovědět lidsky. To znamená, že zvolená cesta a jazyk byly člověku vlastní: Bůh hovoří lidskou řečí. 3

4 Proto od chvíle, kdy se Bůh stal člověkem, abychom jej mohli poznat a milovat, vidět, slyšet a dotýkat se jej (jak říká svatý Jan), nabízí nám cestu v člověku. Konkrétně v tomto člověku, Ježíši Nazaretském, se vším lidským v něm. Církev nám tuto skutečnost nepřestává připomínat, když tvrdí, že nic lidského nám není cizí: Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu. Jejich společenství se totiž skládá z lidí, kteří jsou sjednoceni v Kristu, při svém putování do otcova království jsou vedeni Duchem svatým a přijali zvěst o spáse, kterou mají předložit všem. Proto také toto společenství cítí, že je opravdu těsně spjato s lidstvem a jeho dějinami (Gaudium et spes, 1). 3. Setkání s Ježíšem Evangelia popisující Ježíšovo dětství líčí také Ježíšovo narození. Andělé, pastýři i mudrci z Východu byli svědky neslýchané události: Bůh se stává člověkem a přichází na svět v Betlémě. Divy vánoční noci však zapadly mezi obyčejné události každodenního života nazaretské rodiny a po třicet let nevyšly najevo. Evangelium se pouze zmiňuje, že Ježíš poté, co se jako dvanáctiletý setkal s učenci v chrámě, se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. (Lk 2,51-52) Jak Ježíš rostl, dával se poznat. Vtělený Bůh vyšel lidem vstříc: konkrétně, v dějinách lidstva, uprostřed každodenní práce. Cesta, kterou Bůh volil k tomu, aby navázal s lidmi kontakt stát se člověkem, jedním z nich spočívá ve zcela běžném a obyčejném způsobu, kterým se lidé vzájemně poznávají: setkání. Evangelia popisují Ježíšova setkání s muži a ženami té doby odehrávající se za běžných životních okolností, ve kterých se čas od času nacházíme i my: na svatbě přátel (srov. Jan 2,1-10), při smrti dítěte (srov. Lk 7,11-17), v nemoci (srov. Mt 8,1-17), na procházce s přáteli (srov. Mk 2,23-28). Jak uvádí Katechismus katolické církve, evangelia sepsali lidé, kteří byli mezi prvními, kdo uvěřili (srov. Mk 1,1; Jan 21,24), a kteří tuto víru chtěli předat druhým. Protože vírou poznali, kdo je Ježíš, mohli vidět i ukázat stopy jeho tajemství v celém jeho pozemském životě. Od plenek při jeho narození (Lk 2,7) až po ocet jeho utrpení (srov. Mt 27,48) a po roušku nalezenou po jeho vzkříšení (srov. Jan 20,7) je všechno v Ježíšově životě znamením jeho tajemství. Svými skutky, svými zázraky, svými slovy zjevil, že 'v něm přebývá celá plnost božství' (Kol 2,9). Proto se jeho lidství jeví jako 'svátost', tj. jako znamení a nástroj jeho božství a spásy, kterou Ježíš přináší: co bylo na jeho pozemském životě viditelné, to přivádělo k neviditelnému tajemství jeho božského synovství a jeho vykupitelského poslání (KKC 515). Z Ježíšových setkání vyberme příběh o Zacheovi, neboť v tomto evangelijním úryvku můžeme postřehnout některé základní rysy potvrzující důležitost setkání s Ježíšem: Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." 4

5 On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to uviděli, reptali: "On je hostem u hříšného člověka!" Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo." (Lk 19,1-10) Ježíš nám jde naproti, aniž bychom si to zasloužili. Žádný lidský titul nás neučiní hodnými setkání s ním. A ještě více: důvodem, proč nám vychází vstříc, je skutečnost, že potřebujeme být spaseni. Ježíš nám jde naproti, protože nás hledá, nás, kteří jsme byli ztraceni. Hledá nás a volá nás jménem. Když Zacheus zaslechne své jméno, zachvěje se jeho srdce dojetím stejně jako srdce Pavlovo, když říká: Kristus mě miloval a za mě se obětoval (Gal 2,20). Náhodné setkání s Ježíšem naplní Zacheovo srdce radostí, která je znamením Boží přítomnosti v lidském životě. Tato radost pramení z vědomí, že jsem tak milovanou bytostí, že jsou mé hříchy vykoupeny a odčiněny, utopeny v moři milosrdenství. Člověk proto touží na tuto nezměrnou lásku odpovídat tím, že projevuje snahu změnit se, následovat Ježíše. Setkání s Ježíšem, spásonosné setkání vždy staví člověka před rozhodnutí, zda jít za ním, změnit svůj život, obrátit se. Hlavní roli zde znovu sehrává naše svoboda, neboť láska ji znovu podněcuje ke spolupráci. Ve všech setkáních s Ježíšem, která nám evangelia líčí, si můžeme všimnout následujících rysů: každodenní život člověka trpí jistými nedostatky, Ježíš se však nad lidmi vždy smiluje a vychází jim vstříc, zachrání jejich život a naplní srdce radostí a pokojem, načež člověk zatouží následovat jej a změnit svůj život. Setkání s Ježíšem je ovšem jen začátek cesty. Tisíce lidí se s ním setkaly. Někteří se za ním i vydali, avšak jen několika málo z nich Ježíš nabídl možnost žít s ním v blízkém společenství. Při následování Ježíše byla svoboda učedníků (a dnes také svoboda naše!) každodenně zkoušena. Díky životu s ním se jej naučili poznávat, naslouchali mu, pozorovali, jak jedná s lidmi, soucítí s nimi v jejich potřebách, vyčítá jim zaslepenost nebo pokrytectví. Na své cestě sdíleli Boží lidství a postupně rostlo jejich poznání Ježíše a láska k němu. Když jednoho odpoledne zpozoroval, že jej mnoho učedníků opustilo, Ježíš řekl Dvanácti: "I vy chcete odejít?" Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží." (Jan 6,67-69) Bůh se stal člověkem a tím nám vyšel naproti, aby každý z nás jednoho dne mohl přijmout Petrova slova za svá. ze španělského originálu přeložil Petr Koutný, redakce P. Vít Zatloukal Zdroj: 5

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci 25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 2,7 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes z nebe sestoupil

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

Povolání sdílet Kristův život a jeho poslání (katecheze č. 5) Lidská existence jako odpověď na Boží volání

Povolání sdílet Kristův život a jeho poslání (katecheze č. 5) Lidská existence jako odpověď na Boží volání Povolání sdílet Kristův život a jeho poslání (katecheze č. 5) Lidská existence jako odpověď na Boží volání Cíle katecheze: - poukázat na lidskou existenci jakožto odpověď na Boží výzvu k životu dětí Božích,

Více

18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři

18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři إن السلام ھو خیر یتخطى أي حاجز لا نھ خیر للبشریة باسرھا Mír je dobrem, co překonává všechny překážky, protože je dobrem celého lidstva (papež František, 1. 9. 2013) SOBOTA, 7. ZÁŘÍ 2013 Den postu a modlitby

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

O C M, OSB M, B. 1917

O C M, OSB M, B. 1917 O C M, OSB M, B. 1917 K, C P C J C V B 2009, A.D. PŘEHLED I. N B 1. Boží plán našeho předurčení k tomu, abychom byli přijati v Ježíši Kristu za vlastní Boží děti 1 2. Kristus, jediný vzor veškeré dokonalosti:

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

DUCHOVNÍ ŽIVOT Z HLEDISKA FRANTIŠKÁNSKÉHO CHARISMATU. P. Alois Moc OFM

DUCHOVNÍ ŽIVOT Z HLEDISKA FRANTIŠKÁNSKÉHO CHARISMATU. P. Alois Moc OFM DUCHOVNÍ ŽIVOT Z HLEDISKA FRANTIŠKÁNSKÉHO CHARISMATU P. Alois Moc OFM INSTITUT FRANTIŠKÁNSKÝCH STUDIÍ Praha 2014 PŘEDMLUVA V současné době stále narůstá touha po duchovnu, ale o to více schází skutečná

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2008 Říjen Aby nás naše modlitba růžence a úcta ke svatým vedla k pochopení velikosti našeho povolání být Božím dítětem a pěstovala v nás stále větší důvěru

Více

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO)

RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) 101 24. ledna 2005 APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. OSOBÁM ZODPOVĚDNÝM ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY RYCHLÝ VÝVOJ (IL RAPIDO SVILUPPO) POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE JANA PAVLA II. K XXXIX. SVĚTOVÉMU DNI

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 Stručné výpisky OBSAH Část první osoba Ježíš Krista 1. Správný přístup...3 1.1 Bůh jednal...3 1.2 Reakce lidí...3 2. Co Kristus

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

SILOE. Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení. (sv. Augustin) V příloze: Rodinná liturgie na Štědrý večer!

SILOE. Slavme radostně příchod naší spásy a našeho vykoupení. (sv. Augustin) V příloze: Rodinná liturgie na Štědrý večer! SILOE želivský farní list Církev to jsme my všichni. Kněží i laici. Nejsme opuštěné ostrovy. Máme odpovědnost jeden za druhého. Probuď se, člověče! Pro tebe se Bůh stal člověkem. Probuď se, spáči, vstaň

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa Okruh a střed Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení Konec iluzí o Bohu Apokalyptické zvíře se dvěma rohy Karlštejnská apokalypsa Ahabah Obsah: APOKALYPSA A CO DÁL?... 1 Obsah:... 2 Vážení

Více

Mezinárodní teologická komise. Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria

Mezinárodní teologická komise. Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria Mezinárodní teologická komise Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria 1 Mezinárodní teologická komise Teologie dnes: perspektivy, principy a kritéria úvodní studie a překlad: C. V. Pospíšil 2012

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I 31 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY Úvod Pouze rok po ukončení Roku růžence přichází nová iniciativa Svatého otce: Rok eucharistie

Více

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/

CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? /Karel Řežábek/ CO JSME VLASTNĚ ZAČ? Jak rozumíme tomu, co je to církev? Co je to vlastně církev? Ano, víme, že Písmo říká, že církev je Tělo Kristovo a každý z nás jsme jedním z jeho údů. Co to ale znamená? Na našich

Více