Slánská radnice. Novoroční ohňostroj 2006 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ VE SLANÉM. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slánská radnice. Novoroční ohňostroj 2006 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ VE SLANÉM. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného"

Transkript

1 Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Prosinec 2005 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, opět se blíží konec roku, doba adventní dávno začala, dětská srdíčka jsou přeplněna očekáváním, co jim přinese Ježíšek, A dospělí? Ti, jako každoročně, zažívají hektické období. Kromě pracovních povinností, které téměř nekontrolovatelně přibývají geometrickou řadou, se přiřazují rodinné úklidy a přípravy na Vánoční svátky. Měsíc prosinec je také vhodný čas pro bilancování a nejrůznější přání. To první co se v našem městě přihodilo v roce 2005 si ponechám do dalšího čísla Slánské radnice, dnes, ve svém pravidelném úvodníku, bych chtěl především popřát všem občanům královského města Slaného a lidem dobré vůle hodně štěstí a radosti v osobních životech, železné zdraví a spokojenost v práci. Rád bych také vyslovil poděkování za spolupráci těm, kteří jsou v našem státě předmětem časté kritiky, ale na které si u nás ve Slaném nemůžeme stěžovat. Jsou jimi příslušníci slánského oddělení Policie ČR. Především díky nim, ve vzorné součinnosti se strážníky městské policie, se podařilo vyřešit celou řadu složitých případů. Také chci využít prostoru novinového sloupku k tomu, abych vyjádřil úctu snahám všech podnikatelů a majitelů nemovitostí. Bez jejich osobní aktivity a investování těžce vydělaných peněz by Slaný nevypadalo v právě končícím roce tak dobře, jak tomu je. Všechny děti i dospělé srdečně zvu na tradiční Novoroční ohňostroj. Představení, které jsme Vám přichystali, bude prováděné na hudbu z filmu Piráti z Karibiku. A v tomto provedení letos vyhrálo ve velké konkurenci na mezinárodním festivalu ohňostrojů v Německu. Mějte se hezky! Váš starosta Ivo Rubík Novoroční ohňostroj 2006 starosta Královského města Slaného zve všechny děti i dospělé na tradiční NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ VE SLANÉM Ohňostroj bude vystřelován za zvuků hudby. Ve vchodu do městského úřadu bude připraveno malé občerstvení a horký čaj. MASARYKOVO NÁMĚSTÍ NEDĚLE 1. LEDNA 2006 V 18 HODIN 2006 foto Jiří Jaroch

2 strana 2 Zprávy ze zasedání Rady a Zastupitelstva města Slaného 63. JEDNÁNÍ R ADY MĚSTA 26. ŘÍJNA Převážnou částí projednávaných materiálů byly majetkové záležitosti, kdy rada schválila prodloužení nájemních smluv u tří bytů standardním postupem, tj. o dalších pět let, u dalšího bytu se vzhledem k stávajícímu dluhu k prodloužení smlouvy nepřikročilo. Dále bylo odsouhlaseno prodloužení nájemních smluv u bytů služebního charakteru s VSH Slaný a panem Františkem Ptáčkem dle sazeb platných pro rok V souvislosti s rekonstrukcí domu č. p. 599 ve Wilsonově ulici požádali nájemníci z objektu o prominutí nájemného na čtvrté čtvrtletí letošního roku vzhledem ke stíženým podmínkám v objektu. Rada prominutí odsouhlasila. Na základě neplacení nájemného a služeb spojených s nájmem bytu rada odsouhlasila podání žalob na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu u dvou nájemníků v bytech města (v č. p. 870 Ouvalova ulice a v č. p. 1654, Lidická ulice). Základní škola na Komenského náměstí požádala o uvolnění částky Kč z investičního fondu školy na nákup interaktivní tabule pro zřizovanou multimediální učebnu (celkové náklady jsou Kč, další prostředky si škola získala vlastní činností). Rada uvolnění prostředků odsouhlasila. Rada města konstatovala, že je město Slaný schopno svými orgány zabezpečit výkon agendy na úseku přestupků a schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Smečno. 64. JEDNÁNÍ R ADY MĚSTA 9. LISTOPADU Na začátku rada opět projednala majetkové záležitosti, kdy schválila prodloužení nájemní smlouvy u jednoho bytu standardním způsobem o pět let, u dalšího bytu pouze o jeden rok a u jednoho bytu vzhledem k dluhům odsouhlasila neprodloužení smlouvy. Rada města schválila výši základního měsíčního nájemného pro byty, kde je smlouva o nájmu bytu nově uzavřena po s účinností od ve výši: A) nově uzavřené smlouvy o nájmu bytu s novým nájemcem (zvýšení o 2,2 % inflace) kategorie bytu stávající nájemné nájemné nové I. 61,32 K 62,67 K II. 49,06 K 50,14 K III. 36,79 K 37,60 K IV. 30,66 K 31,33 K B) smlouvy o nájmu bytu nově uzavřené se stávajícím nájemcem (zvýšení o 2,2 % inflace) kategorie bytu stávající nájemné nájemné nové I. 35,16 K 41,21 K II. 28,13 K 32,97 K III. 21,10 K 24,73 K IV. 17,58 K 20,60 K Dále se rada zabývala návrhem na pojmenování nově vznikajících ulic v lokalitě bývalých kasáren s tím, že doporučila zastupitelstvu tyto názvy nově vzniklých ulic: Švehlova, Malypetrova, Reichlova a René Černého. Dalším projednávaným bodem byla změna číslo 12 územního plánu města týkající se místní části Dolín, kdy rada po projednání doporučila zastupitelstvu města schválit zadání změny č. 12 územního plánu sídelního útvaru Slaný o převedení ploch, orná půda č. parc. 41/5, č. parc. 216, a parc. č. 150 v k. ú. Dolín, na funkční území pro nízkopodlažní bydlení venkovského typu s možností výstavby rodinných domků (jedná se o poslední fázi pořizování změny územního plánu u těchto pozemků). V souvislosti s podanou žalobou na exekuční vystěhování z nájemního bytu do ubytovny v č. p. 392 rada schválila změnu v navrhovaném ubytování z č. 217 na číslo 213 (vzhledem ke zdravotnímu postižení vystěhovávané se jedná o ubytování v přízemí objektu). 19. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 26. ŘÍJNA Zastupitelstvo na počátek projednalo baterii rozpočtových opatření: navýšení rozpočtu odboru ŽP na úseku zajištění komunálních služeb (čištění komunikací, kanalizačních vpustí, čištění odpadkových košů) o Kč (pokryto ze zvýšených příjmů za separovaný odpad a z úroků na vkladových účtech), poskytnutí 70 tis. Kč na projektovou dokumentaci na akci REKONSTRUKCE ČERPACÍ STANICE VŠEHLUŠICKÁ (pokryto z úspor z akce Plynofikace Želevčice ), 182 tis. Kč na nákup restitučních nároků za účelem zajištění pozemků v intravilánu města z Pozemkového fondu ČR (použito rozpočtové rezervy), zapojení navýšených příjmů Infocentra města ve výši Kč do jejich výdajů na nákup zboží a služeb Infocentra a zapojení navýšených příjmů na propagaci města ve výši Kč do výdajů na úhradu služeb spojených s propagací města, poskytnutí částky 100 tis. Kč na přípravu akce REGENERACE ULIC WILSONOVA a DR. E. BENEŠE (kryto zvýšenými příjmy fondu bydlení). Dále zastupitelstvo projednalo vstup města do dobrovolného svazku obcí TERR A PROSPERITA jehož hlavním cílem je získání a následné provozování areálu

3 strana 3 kasáren Slaný-Drnov. Dalšími členy svazku jsou obce Knovíz, Zvoleněves a Žižice. Zastupitelstvo vstup do sdružení i jeho stanovy odsouhlasilo. Dále zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů úplné znění zřizovacích listin mateřských škol a školní jídelny dle předloženého návrhu. Z majetkových věcí byl odsouhlasen prodej bytové jednotky č. 1533/3 v ulici Žižkova ve Slaném paní Jitce Hendrichové, bytem Praha 5, Trávníčková čp za kupní cenu Kč a domu čp. 836, Navrátilova ulice se stavební parcelou č. k. 993 o výměře 547 m 2 v k. ú. Slaný uchazečům v pořadí Mgr. Michaela Mládková, Strančice, Lomená 393 (nabídková cena Kč), Josef Zikmund, Slaný, Navrátilova 836 (nabídková cena Kč) a Zdeněk Mach, Družec, Na Maninách 242 (nabídková cena Kč) (další v pořadí budou osloveni pouze v případě odmítnutí podepsání smlouvy osobami s vyšší nabídkou). U obou případů se jedná o veřejnou soutěž vyplývající z podmínek privatizace bytového fondu města. Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 24 o placeném stání na místních komunikacích ze dne a obecně závazné vyhlášky č. 12/1996 Tržní řád ze dne Zastupitelstvo města schválilo jako přísedící Okresního soudu v Kladně za město Slaný paní Pavlínu Hoffmanovou a pány Zdeňka Hořejšího a Václava Bečváře. Dále byly odsouhlaseny změny č. 11 (Kaufland) a číslo 14 (část areálu Kyjevských kasáren) územního plánu města s tím, že o těchto změnách budou vydány obecně závazné vyhlášky. Dalším projednávaných bodem byl návrh na zřízení organizační složky města Pečovatelská služba Slaný. K tomuto kroku město přistoupilo v souvislosti s plánem Středočeského kraje na zrušení poskytování těchto služeb. Město ve snaze zachování pečovatelské služby pro jeho občany i občany z okolních vesnic ve správním obvodu přistoupilo k převzetí stávající struktury pečovatelské služby pod nově zřízenou organizační složku s tím, že bude její provoz financovat (alespoň zpočátku se na financování bude ještě podílet kraj). Ing. Petr Kolačkovský, tajemník Děti z Okružní mají nové hřiště Dětské hřiště na Okružní je třetím dětským hřištěm ve Slaném, kde mohou malí návštěvníci vyzkoušet nové vybavení. Herní prvky a jejich instalaci zajistila odborná firma, odstranění starých prvků včetně vybourání základů a terénní úpravy provedli zaměstnanci Technických služeb, spol. s r. o. Hřiště je vybaveno prvky odpovídajícími platným normám a předpisům. Součástí úprav byla i přestavba blízkého pískoviště na hrací plochu s basketbalovým košem. Pískoviště bylo zasypáno, povrch zhutněn a celá plocha byla pokryta asfaltovým povrchem. Byl doplněn stojan s basketbalovým košem, za který byla instalována síťová zábrana. Z okolí byly odstraněny nevyhovující herní prvky a zařízení. Podařilo se tak završit předpoklad obnovy dětských hřišť v roce V započaté obnově hodláme pokračovat i v dalším roce a tím vytvořit předpoklady pro bezpečné využití volného času dětí. Na dvou snímcích vidíme ukázku vybavení dětského hřiště. Jiří Kučera, Technické služby Slaný

4 strana 4 Slaný hlídá již devátá kamera! I v letošním roce bylo město Slaný úspěšné při žádosti o státní dotaci v projektu prevence kriminality na místní úrovni PARTNERSTVÍ Od Ministerstva vnitra ČR jsme získali na tento projekt 290 tisíc korun a s podílem města 200 tisíc byla celková investice celkem 490 tisíc korun. Díky tomu byl nový, již devátý kamerový bod ve městě uveden do provozu. Jeho umístění v hustě obydleném sídlišti v Okružní ulici na jednom z nejvyšších domů, na věžovém panelovém domě není náhodné. Jako prioritní se bral její dohled na co největší počet veřejných prostranství, parkovišť, ale i dopravní křižovatky a nákupních center. I tato kamera jako všechny předchozí pomůže městským strážníkům, ale i Policii ČR v úspěšném boji proti přestupcům a pachatelům trestné činnosti. Lokalita byla vybrána na základě nápadu nejrůznějších přestupků, ale i trestních činů, např. krádeže a vykrádaní motorových vozidel. Technologie nového zařízení je opět o něco modernější. Disponuje dalekým dosahem, rychlých ovládáním a vysokou rozlišovací schopností i v nočních hodinách. Skutečnost, že se kamerový systém stále rozšiřuje a modernizuje nás těší, a věříme, že potěší všechny občany, kterým na bezpečnosti města záleží. O dokonalosti a originalitě celého systému svědčí i fakt, že se u nás již druhým rokem konají školení operátorů kamerových systémů městských policií z celé České republiky. ANKETA Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vás požádali o anonymní vyplnění následující ankety za účelem zjištění pocitu bezpečí díky kamerovému systému v našem královském městě. Odpovědi na níže uvedené otázky stačí zakřížkovat, případně vypsat Váš názor. Vyplněný anketní lístek prosím vhazujte do připravené krabice v Infocentru nebo v podatelně MěÚ Slaný do 30. ledna Vnímáte m sto Slaný pro život ob an jako bezpe né? Ano Spíše ano Ne Spíše ne Nevím, nezajímám se o to 2. Víte, které lokality jsou ve m st pod pohledem kamer? Ano Ne 3. Jste pro, aby se kamerový systém i nadále rozši oval? Ur it ano Ur it ne Je mi to jedno 4. Myslíte se, že kamerový systém p ispívá k v tší bezpe nosti ve m st? Z ur itého hlediska ano Kamerový systém k bezpe nosti nep ispívá Neumím posoudit Cílem této ankety je od Vás získat cenné informace, jak vnímáte kamerový systém a napomůže nám při plánování dalších kamerových bodů ve Slaném. Předem Vám děkujeme za spolupráci a věříme, že i tímto způsobem přispějete ke zvýšení Vašeho pocitu bezpečí ve městě. Manažer koordinátor PK 5. P ejete si dohled kamer i do míst, kde bydlíte? Rozhodn ano Rozhodn ne Nevím 6. Cítíte se bezpe n ji v místech, kam kamery vidí? Jednozna n ano Spíše ne Neumím posoudit 7. Uve te Váš názor, i p ání, do které lokality ve Slaném by bylo vhodné kamerový systém umístit a pro? vypište: Uve te, v jaké lokalit (ulici) bydlíte. vypište:.

5 strana 5 II. ročník soutěže Slánský čtyřlístek už má své vítěze Dne se v Městském divadle ve Slaném konalo slavnostní zakončení II. ročníku výtvarné a fotografické soutěže, tentokrát na téma Jak se starám o své zvířátko. Program slavnostního dopoledne byl velmi pestrý. Po krátkém hudebním úvodu pracovníci záchranné stanice AVES seznámili přítomné pomocí videozáznamu s činností stanice a odpověděli dětem na otázky, které je zajímaly. Ačkoliv většina dětí byla z mateřských škol, musím konstatovat, že všechny byly velice pozorné a jejich otázky zajímavé. A pak už nastalo slavnostní vyhlášení vítězů. Hračky Jirátová, S. O. S. Group, a. s., ZOO Dvůr Králové, Pekařství Grunt, Cukrárna Palán Jiří, Cukrárna Na Londě Ilona Trnobranská, Grafobal, spol. s. r. o., Jiří Hubáček sadař, Hudební skupina KUJOONI. Závěrem bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali ceny pro vítěze, sladkosti pro všechny účastníky a svým zájmem podpořili organizátory soutěže v tom, že stojí za to dát i kus volného času pro dobrou věc. V ÝSTAVA PR ACÍ ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE Zveme všechny na výstavu prací účastníků II. ročníku výtvarné a fotografické soutěže Slánský čtyřlístek 2005, která se bude konat v době od 2. prosince 2005 do 15. prosince 2005 ve vestibulu knihovny. VYHLÁŠENÍ III. ROČNÍKU SOUTĚŽE Město Slaný městský úřad, odbor životního prostředí a dům dětí a mládeže, Ostrov Slaný vyhlašují III. ročník soutěže SLÁNSKÝ ČTYŘLÍSTEK Výtvarná a fotografická soutěž Téma : Co uděláš S (Z) PET LAHVÍ? I. kategorie výtvarný projev 1. místo: Bára Cimrmanová (6 let, MŠ Dolíky) 2. místo: David Švojgr (6 let, MŠ U Labutí) 3. místo: Barunka Koželská (5 let, MŠ U Pánka) II. kategorie výtvarný projev 1. místo: Anetka Bunikovská (3. třída, ZŠ Kmetiněves) 2. místo: Anna Brátová (ZŠ Kmetiněves) 3. místo: Kamila Dragounová (ZŠ Kmetiněves) III. kategorie výtvarný projev 1. místo: Simona Hudíková (7. A, ZŠ Rabasova, Slaný) 2. místo: Filip Štoček (ZŠ Rabasova, Slaný) 3. místo: Jana Janoušková (ZŠ Rabasova, Slaný) I. kategorie fotografie 1. místo: Karolína Kasnerová (5 let, MŠ U labutí) Naši sponzoři Bateria Slaný CZ, s. r. o., Stefany Stanislava Vavrochová, Město Slaný, AVES Kladno, Naučné středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna, o. p. s., JMT CZ, a. s., Slaný, Dům dětí a mládeže OSTROV, Květiny Plavcová, Květiny Zárubová, Papírnictví Kratochvíl, Foto Adler, Cukrárna U Kašny, Ekofrukt Slaný, s. r. o., Jednotlivci I. kat. předškolní věk do 7 let II. kat let III. kat let IV. kat let Výtvarný projev (libovolná technika a formát) Fotografie: (libovolný formát, barva) Jednotlivci I. kat. předškolní věk do 7 let II. kat let III. kat let IV. kat let U všech prací je nutné uvést jméno, příjmení, věk, bydliště, kategorii. Zhotovené práce zasílejte do na adresu Dům dětí a mládeže OSTROV, Třebízského 163, Slaný, s označením, Soutěž Slánský čtyřlístek III. ročník. Zaslané práce se nevracejí, zůstávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Vyhlášení výsledků soutěže bude v červnu roku Ing. Helena Mohylová, odbor životního prostředí

6 strana 6 Odstřel holubů byl povolen Vánoční bohoslužby Slaném Vážení občané, Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, vyhověl řadě žádostí od občanů našeho města a povolil na území města redukci zdivočelých holubů jejich odstřelem. Tato akce bude probíhat od poloviny prosince 2005 až do Žádáme Vás, pokud to bude nutné, abyste se řídili pokyny určených osob a neztěžovali svým chováním průběh celé této akce. Pro odlov holubů jsou stanovena velmi přísná pravidla z hlediska bezpečnosti občanů nebo poškozování majetku. Lov bude časově omezen takto: v pracovní dny musí být odlov ukončen v ranních hodinách do 7 hodin, v odpoledních hodinách může být započat odlov nejdříve jednu hodinu před západem slunce ve dnech pracovního volna musí být odlov ukončen v ranních hodinách do 9 hodin a odpolední lov může být zahájen nejdříve 3 hodiny před západem slunce Helena Mohylová, OŽP Prodej vyřazeného nábytku Městský úřad Slaný, odbor správy majetku oznamuje, že se v pondělí dne v době od 9 do 16 hodin bude konat prodej vyřazeného kancelářského nábytku. Prodej se bude konat v budově bývalé sýpky v Palackého ulici ve Slaném (vedle budovy STE). Podmínkou koupě nábytku je jeho odvoz v den prodeje, a to nejpozději do 16 hodin. Vánoční koncerty Slaném Chrám sv. Gotharda sobota Štědrý den Klášterní kostel bosých karmelitánů sobota Štědrý den Husův dům ECM (Vepřkova ulice 14) sobota Štědrý den Od 1. prosince 2005 jsou upraveny pokladní hodiny v pokladně Městského úřadu ve Slaném takto: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pokladní hodiny Mimo pokladní hodiny je pokladna uzavřena. Květiny na hrob bývalého starosty Rada města na svém 63. jednání, konaném ve středu 26. října 2005, přijala návrh položit květiny na hrob pana starosty Pály v souvislosti se 123. výročím jeho narození s tím, že Rada města záměr uskuteční 2. listopadu v devět hodin. Starosta Ivo Rubík, místostarosta Pavel Bartoníček, radní Vojtěch Kočka a pamětník pan Ladislav Kočka nejprve hrob uklidili od spadaného listí, poté položili květiny a uctili památku bývalého starosty. Vánoční koncerty Základní umělecké školy ve Slaném čtvrtek 8. a čtvrtek 15. prosince v 17 hodin v budově Vlastivědného muzea ve Slaném Piaristická kaple. Koncert sedmičlenného vokálního sboru s doprovodem se bude konat v Piaristické kapli slánského muzea ve středu 21. prosince od 19 hodin večer. Na programu budou méně známé lidové koledy, staré latinské písně a vánoční spirituály. Vstupné dobrovolné. Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby bude provedena v děkanském chrámu sv. Gotharda ve Slaném ve čtvrtek 29. prosince 2005 v 18 hodin. Vystoupí stejně jako vloni smíšený sbor a orchestr SUDP Praha pod vedenim paní Kohoutové. Vstupné dobrovolné.

7 strana 7 Veliký den ve školce U divadla Knihovna v prosinci 2005 Tak už zase máme prosinec a v naší školce U Divadla proběhl veliký den. Chystáme se na něj vždy v listopadu a děti se na tenhle den moc těší. V měsíci listopadu se u nás totiž slaví DEN TATÍNKŮ. Jedno odpoledne přijdou tatínkové do školky a společně se svými dětmi si zasoutěží a zahrají. Čekají na ně soutěže ve stavění komínů z kostek, poznávání svých dětí podle ručiček, podle hlasu nebo soutěž ve skládání jednoduchých puzzlí. Velmi oblíbená soutěž je holení tatínků pěnou a lékařskou špachtlí. A aby odpoledne skončilo opravdu vesele, zahrají tátové dětem pohádku. Na tomhle odpoledni se nám všem líbí, jak se dospělí tátové dokážou během pár chvil proměnit zase v malé kluky. Ne nadarmo se říká, že v každém dospělém muži je kousek malého kluka. Už se těšíme na DEN TATÍNKŮ Kolektiv učitelek MŠ U Divadla Den boje za svobodu a demokracii Starosta Ivo Rubík, místostarosta Pavel Bartoníček, radní Vojtěch Kočka a pamětník pan Ladislav Kočka uctili památku obětí totalitního komunistického režimu položením věnce v Soukenické ulici u městského tržiště. ODDĚLENÍ PRO DĚTI Čtvrtek 1. prosince od 12 hodin Advent, neznámé slovo. Neváhej a soutěž s námi. Soutěžní odpoledne o vánočních zvycích. Čtvrtek 8. prosince od 14 hodin Čtení z knihy Josefa Lady Mikeš a malování vánočních obrázků z knihy Říkadla Strom přání od 15. prosince bude v dětském oddělení vánoční stromek, kam můžou děti zavěsit svá přání a ve čtvrtek 22. prosince jim je možná splníme. Po dobu vánočních prázdnin je dětské oddělení otevřeno již od 9 hodin. VSTUPNÍ CHODBA KNIHOVNY Od 2. do 15. prosince Slánský čtyřlístek Výstava obrázků a fotografií, kterou pro školy slánského regionu vyhlásil Odbor životního prostředí MěÚ Slaný. Od 16. prosince Pavel Poucha Život a dílo Výstava významného českého orientalisty. Zde na domě č. p. 55 je pamětní deska René Černého (popraven ve věznici na Pankráci) a Josefa Šípka (zahynul ve věznici na Pankráci), dvou obětí totalitního režimu. Slavnostního aktu se zúčastnili též členové Junáka, velitel Městské policie Pavel Štěpánek a pracovníci odboru kultury pánové Vl. Přibyl, I. Horňák a T. Vott. foto Ivo Horňák foto Ivo Horňák

8 Slaný město plné jazzu strana 8 V uších ještě příjemně doznívá kaloricky vydatný hlas Ireny Budweiserové, jejíž koncert uzavíral letošní Slánské jazzové dny. Z přeplněné kaple piaristické koleje vycházejí trochu unavení, ale hodně spokojení posluchači. A Jaroslav Čečrdle, předseda slánského jazz klubu, hlavní organizátor a spiritus movens festivalu může konečně vypnout adrenalinový generátor, který ho popoháněl po tři dny trvání jazzového svátku a chvilku si se mnou povídat Jardo, můžeš mi trochu přiblížit historii vzniku a trvání SJD? Kdo stál u začátků a jak to byl dál? Jazzové dny od svého vzniku organizuje a připravuje Jazz Club Slaný. Jejich duchovním otcem byl již zesnulý banjista Jiří Plašil, který je autorem myšlenky, názvu a také termínu. První SJD se konaly víceméně na zkoušku na jaře v roce 1968, a protože odezva byla více než kladná, konaly se ještě tentýž rok na podzim na termín Jiřího narozenin. A tento termín třetí listopadový víkend držíme do dneška. Prvních sedm ročníků se konalo v bývalém Závodním klubu ROH na náměstí. Počínaje 8. ročníkem byly SJD přestěhovány Plašilovým nástupcem Jiřím Novákem do hotelu Grand, kde získaly celostátní proslulost. Zde vydržely 20 let. Dalším místem konání byl hotel Atlas, kde jsem organizování SJD, počínaje 31. ročníkem, převzal já. Odtud jsme se přes Hejtmanský dvůr vrátili minulý rok zpět do Grandu. Ten listopadový termín má v sobě nějaký zvláštní rozměr. Téměř pravidelně se během víkendu objeví ve Slaném první sněhové vločky. Jak vtipně poznamenal moderátor koncertů Aleš Benda do města nepřiváží sníh svatý Martin na bílém koni, ale jazzové dny. A určitě nejsem sám, kdo si v duchu spojuje SJD s nástupem demokratických změn v naší zemi, neboť první informace, že se 17. listopadu 1989 něco stalo na Národní třídě, mám právě od lidí, kteří v noci přijeli na koncert z Prahy. Ale pojďme od vzpomínek k současnosti. Tak velká akce jistě není levná, ani organizačně jednoduchá. Můžeš prozradit, jaký byl letošní finanční rozpočet a kolik lidí pracovalo v organizačním štábu? Finanční rozpočet je již několik let stejný, a to je 450 tisíc. Částka je to úctyhodná a je jistě jasné, že bez podpory státních institucí a místních sponzorů by festival v tomto rozsahu dělat nešel. Tradičními donátory jsou Město Slaný, Středočeský kraj a Nadace ČHF. Řadu let nás finančně podporují Jiří Urbánek a jeho firma Nouemont, Stavební chemie, Slavos, Technické služby, Toi Toi, Stavitelství Kladno, Balmat, Ekofrukt, F. X. Meiller, Grafobal, Knihkupectví Švanderlík, Linet, Regno, Strojírna Bohemia, Zanzibar a další. Je pro nás povzbuzující, že se daří získávat i nové sponzory jako Vorlíček Plast a Kuchyně Houžvíček. Dělat SJD by ale nešlo bez vstřícného jednání a ochoty vedení Městského centra Grand a divadla, bez mediální podpory Kladenského deníku a hudebních přátel jako je MUDr. Votýpka Pecha, Honza Judl a spousta dalších. Těm všem patří velký dík. Organizační štáb tvoří sedmičlenný výbor klubu, pořadateli jsou aktivisté, což jsou naši přátelé, někdy i rodinní příslušníci, které spojuje zájem o jazz. Všiml jsem si, že řada spolupracovníků je velmi mladá. To tě určitě těší, že váš jazzklub nestárne jako většina podobných společenství. Určitě na tom má podíl, že i jim dokážete nabídnout díl muziky, která je baví. Jak vlastně vzniká dramaturgie SJD? Dramaturgie je od samého začátku stejná, zveme kapely a sólisty všech jazzových a jazzu blízkých žánrů. Hrajeme dixieland, moderní jazz, swing, jazzrock, ale i třeba blues a gospel. Tedy, aby si pokud možno každý našel v programu to své. A opravdu jsem moc rád, že si tu svou parketu nacházejí lidé o generaci mladší. Co SJD přinášejí právě tobě? Vedle starostí a bezesných nocí při přípravě SJD, se dostavuje pocit uspokojení, když vidím spokojené posluchače. Potěší, když mě zastaví některý z návštěvníků a rozdělí se se mnou o svůj dojem z právě skončeného vystoupení. Radost mám také z toho, když se na internetových stránkách zahraničních účastníků SJD objeví v jejich hudebních kalendářích vedle jmen světových festivalů i Slany Jazz Days. To je obrovská reklama pro naše město. A je velká škoda, že ji neumíme dál pozitivně využít. Kdy jindy se ocitneme na stejném přehledu jako Paříž, Chicago nebo Montreal? Odlišují se SJD v něčem od jiných tuzemských festivalů? Je nutné zdůraznit, že SJD jsou nejstarším jazzovým festivalem s nepřetržitou kontinuitou nejen u nás, ale v celé střední Evropě. foto Jiří Jaroch Vít FialaIrena a Budweiserová

9 strana 9 Hodně a rád navštěvuji jazzové akce podobného typu a myslím, že jsme originální stolovým uspořádáním na sále, které napomáhá velice příjemné a přátelské atmosféře. Pak je tu také otevřená dramaturgie, výběr kapel přiláká hned několik generací. SJD navštěvují a berou je za své posluchači od dvaceti do sedmdesáti let. Dva z koncertů letos navštívil v naprosté pohodě i můj osmdesátiletý táta. Co byl pro tebe posluchačský vrchol letošního ročníku? Vždycky se těším na všechny kapely, a i když mám punc modernisty, rád si poslechnu i dixieland. Za hudební vrchol letos považuji americký Jeff Siegel Quartet, František Kop Quartet a Vít Švec Trio. Velmi příjemným překvapením byl pro mne Happy Big Band Kladno trombonisty Antonína Kellera. Těžko však někoho vyzdvihovat. Myslím, že letos hudební propady nebyly žádné a vystoupení vyšla všem kapelám. Já jsem byl zase unešen vystoupením bluesového Smokin Joe Kubek Bandu. Pokud šéfredaktor tohoto důstojného periodika dovolí, užil bych zvolání: To byl nářez! A z druhého konce jazzu třeba mladý slovenský pianista Matěj Benko. Věštím mu velkou hudební budoucnost. Co bys vzkázal Slaňákům, kteří nechodí na SJD? Asi jen to, aby se jazzu nebáli. Jazz je emotivní a má mnoho podob, je to velice krásná hudba, která umí pohladit na duši každého trochu vnímavého posluchače. Příští rok oslaví SJD čtyřicáté narozeniny. Co chystáte na jubilejní ročník, změní se dramaturgie, co chcete zlepšit? Samozřejmě chceme, aby ten příští jubilejní ročník byl co nejlepší. Vše ale záleží na tom, kolik peněz se nám podaří získat. Velice rád bych do Slaného pozval některého ze světových hráčů typu Jiřího George Mráze. Letos se nám navíc podařilo navázat kontakty s lidmi, kteří jsou určitým příslibem pro to, aby byl příští ročník opravdu výjimečný. Dramaturgii měnit nechceme, ale uvažujeme o změně schématu, neboť přestávky mezi soubory jsou díky nutným přestavbám často příliš dlouhé a večer se může někdy nečekaně natáhnout. Grand skýtá vynikající možnost hrát na více scénách. Pravidelní návštěvníci festivalu jsou i ze zahraničí. Máš nějakou představu, jak se líbí nelíbí naše město cizincům (hudebníkům i návštěvníkům)? Hudebníci z našeho města příliš nevidí, pokud ano, nesetkal jsem se zatím s nějakou zápornou reakcí. Minulý rok jsem s americkým bubeníkem Jeffem Siegelem navštívil koncert v kapli muzea, prošli jsme Londu, se zájmem si prohlížel domy, vyptával se na historii Slaného. Nějak jako rodilý Newyorčan nemohl pochopit ta století a z kaple byl u vytržení. Jinak myslím, že se mimoslánským návštěvníkům u nás líbí a že se ve Slaném cítí jako doma. Někteří z nich dokonce stihli po sobotním odpoledním koncertu Swing Bandu navštívit otevření výstavy v galerii Luka. Eva Emingerová foto Jiří Jaroch Moc ti děkuji za rozhovor. Určitě by se dalo ještě dlouho povídat. Třeba i o pravidelných pátečních koncertech v Klubu Dividýlko, kam může kdokoli přijít ochutnat jednou za měsíc dobrý jazz. O slánských kapelách, které si předávají pomyslnou pochodeň zapálenou před desítkami let Vladimírem Pulpe Trskem a dalšími misionáři téhle nádherné a živé muziky. Ale ty se asi potřebuješ jít po maratonu koncertů vyspat a relaxovat Tak spánek ještě musí počkat. Odpoledne se sejdeme se všemi spolupracovníky a pořadateli na hodnotící schůzce, kde si chceme říci, co se povedlo více a co méně, a stejně se už v hlavě rozbíhá kolotoč příprav na příští ročník, na spánek mám zítra dovolenou. S předsedou Slánského jazz klubu volně rozmlouval Jaroslav Hložek TR ADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. JAKUBA koncert sedmičlenného vokálního sboru s doprovodem se bude konat v sobotu 17. prosince v v Lidicích u Otrub v kostele sv. Jakuba Většího na programu budou méně známé lidové koledy, staré latinské písně a vánoční spirituály koncert bude slovem doprovázet kytarista Jeroným Lešner koncert pořádá občanské sdružení Wotrubia vstupné dobrovolné

10 strana 10 Totální nasazení 15. výročí vzniku Slánskou hudební skupinu Totální nasazení určitě není třeba nějak dlouze představovat. Zná ji snad každý Slaňák a pokud ne přímo z poslechu, tak minimálně za ta léta zaregistroval její existenci. Tato punk-rocková kapela, která je s naším městem nějaký ten rok již neodmyslitelně spjata, letos v listopadu oslavila výročí patnácti let od svého vzniku a je považována za nejznámější a nejúspěšnější hudební soubor, který kdy ve Slaném fungoval. Vždyť jaká jiná ryze slánská skupina dokázala to, co tahle parta bývalých spolužáků ze slánského g ymnázia, kteří si tehdy jen tak pro zábavu založili kapelu, z níž se po letech stala přední česká rocková skupina, která pravidelně koncertuje v klubech i na festivalech po celé České republice i v zahraničí, vydává desky u takových renomovaných firem jako např. Popron music či Globus music, jejíž písně se hrají v rockových rádiích a videoklipy běží v televizích. Totální nasazení vzniklo v listopadu roku 1990 na troskách zaniklé kapely Dehöt, kde hráli i dva zakládající členové dnes populárních Totáčů baskytarista a zpěvák Sváťa Šváb a bubeník Pavel Pípa Pospíšil. Po drobných personálních změnách na postu kytary a druhého zpěvu přišel do kapely v roce 1992 Pavel Pešata, který zde rovněž působí dodnes. Klasické rockové trio doplnil letos v únoru druhý kytarista Jan Šulgán, bývalá slánská hardrocková legenda. V patnáctém roce své existence tak hraje Totální nasazení v následujícím složení: Sváťa Šváb baskytara, zpěv; Pavel Pešata kytara, zpěv; Jan Šulgán kytara, vokály a Pavel Pípa Pospíšil bicí. Kapela má za sebou přes 600 odehraných koncertů a sedm vydaných CD. Několik dní po velkém narozeninovém koncertu k 15. výročí vzniku, jenž se konal 19. listopadu 2005 v pražském klubu Abaton a jemuž přihlíželo sedm stovek diváků, jsem položil kapelníkovi a hnacímu motorču skupiny Sváťovi Švábovi několik otázek: Napadlo Tě, když jsi před patnácti lety zakládal TN, že vydržíte tak dlouho? S jakými představami jste do muziky vstupovali? My jsme tehdy byli parta mladých kluků, kteří jen chtěli hrát takovou rockovou muziku, kterou jsme poslouchali u svých vzorů a kterou jsme měli rádi. I když jsme (jako to asi dělají všichni) tajně snili o tom, že třeba jednou budeme známí a budeme hrát pro spoustu lidí, neměli jsme žádné velké ambice. Chtěli jsme jenom hrát, nic víc. Kdyby mi v roce 1990 někdo předpověděl, že u toho vydržíme 15 let a že budeme relativně úspěšní, nejspíš bych mu nevěřil. Na co jste za tu dobu nejvíce hrdí? Co se Vám povedlo? No nevím, jestli je na co být hrdý. Snad možná jen na to, že jsme se dokázali dostat tam kde jsme s minimální podporou médií, kdy kromě pár recenzí a několika málo článků jsme nikdy příliš nikoho z tiskových periodik nezajímali, bez videoklipů a písní hraných v rádiích (nepočítám li tedy poslední rok, kdy se situace trochu zlepšila), bez intervence agentur a promotérů a bez jakékoliv protekce a vlivných známostí tolik vlastní spoustě jiných kapel. Jinými slovy nás nikdy nikdo netlačil a vše jsme si museli poctivě vydřít. Hodně jsme koncertovali a točili desky. Snad budeme i dalším začínajícím kapelám příkladem, že i touhle cestou se dá jít. Svými příznivci jste považováni za nejslavnější slánskou kapelu všech dob, co na to říkáš? To, že bych to určitě o nás netvrdil Je tu spousta dalších kapel různých jiných žánrů a hodně z nich je daleko kvalitnějších, instrumentálně zručnějších. Mohl bych jmenovat třeba Kujoony, Trilobeat, Oblomov, Minaret, Veterán western, z mladých má velkou budoucnost Krteczek a tak bych mohl pokračovat dál. Nám se prostě jen povedlo dělat písničky, které nás baví a líbí se nejen nám, ale především lidem a to je celé. Jsme moc rádi, že se to, co děláme, setkává s kladnou odezvou a moc nás to těší stejně jako to, že můžeme Slaný zviditelňovat alespoň tímhle naším skromným způsobem. Na druhou stranu zase ale zároveň musím říct, že nás mrzí taková ta občasná závist a nepřejícnost některých spoluobčanů, zejména méně úspěšných kolegů z hudební branže. Pořád je tu dost těch, kteří námi opovrhují a dívají se na nás přes prsty. Tak tyhle všechny touto cestou zdravíme (smích) a posíláme vzkaz, aby místo pomluv raději dělali něco užitečnějšího Je něco, za co se stydíte? Kdy Vám bylo nejkrušněji? Stála někdy kapela před rozpadem? Žádná věc, za kterou bychom se vyloženě styděli, není. Vždy jsme si plně stáli za tím, co jsme dělali, a i nyní s odstupem času můžeme s čistým svědomím říct, že není nic, pod co bychom se nepodepsali a za čím bychom si pevně nestáli. Krušno nám bylo mnohokrát, především v začátcích, než se ustálila sestava kapely a taky v dobách, kdy jsme museli střídavě absolvovat základní vojenskou službu, ale před rozpadem jsme nikdy nestáli. I přes občasné ostřejší výměny názorů a nějakou tu hádku jsme vždy drželi pohromadě. Naše kapela má v tomhle směru ohromnou vnitřní sílu. Těšili jste se na oslavu narozenin v pražském Abatonu? Neměli jste trému? Jak akce probíhala a jak dopadla? Samozřejmě jsme se moc těšili. Trému míváme po všech těch koncertech, co máme za sebou, už málokdy a pokud ano, tak spíš jednotlivě než jako celá kapela. Sice jsme zde vystupovali se spoustou hostů, včetně bývalých členů Martina Jandy, Honzy Orthobera a Viktora Čížka, kteří už léta aktivně nehrají, ale i tak to bylo v pohodě. Spíš jsme měli jen trošku obavy z toho, kolik přijde lidí, ale to máme před každým koncertem. Je vždy lepší být skeptičtější a pak být mile překvapen než obráceně. A dopadlo to nad očekávání skvěle. Přišlo sedm set platících a to nepočítáme naše hosty a pozva-

11 strana 11 né kamarády a známé, včetně dalších kapel, které nám přišly gratulovat. Podle produkce klubu bylo na akci přítomno osm set lidí a to je přece paráda. Ještě teď jsme unešení a nadšení. Proč jste neslavili ve Slaném? Ve Slaném hrajeme poměrně často, takže se snažíme hraní zde omezovat na minimum, a i tak tu koncertujeme víc než dost. Uvažovali jsme udělat výroční akce dvě jako při oslavě deseti let, ale nakonec jsme se rozhodli jen pro Prahu. Kromě již zmíněného důvodu k tomu přispěl fakt, že kromě letního období, resp. měsíců, kdy se dá hrát pod širým nebem, zde není kde celou akci uspořádat. Městu citelně chybí hudební klub. Takový, jaké bylo například staré Dividýlko. To nové je spolu s prostory v Grandu moc nóbl a tím tak trochu sterilní, sál bývalého hotelu Pošta vzal za své a diskotéková Lokalita také není to pravé ořechové. Přes podzim a zimu tu není kde hrát. No a v neposlední řadě jsem chtěl být ušetřen starostmi s pořádáním akce. Po letech pořádání Rocku na valníku a dalších akcí už toho mám dost. V Praze prakticky většinu věcí zajišťoval klub a my se mohli věnovat jen hraní. Kolik na vás chodí průměrně lidí? Živíte se muzikou? To je různé. Jiné je to v klubech, kde hrajeme sami, jiné na festivalech. V Praze třeba tři až čtyři stovky, ve velkých městech tak dvě stě, v těch menší městech nebo malých klubech nepamatujeme, kdy by bylo méně než sto, ale jak jsem již předeslal, je to různé a nedá se to říci přesně. Na velkých letních festivalech, jakým je např. Trutnov nebo Český Brod, nás pak sledovaly tisícovky lidí. Co se týká té druhé otázky, tak všichni čtyři máme své zaměstnání a muzika je pro nás pořád jen koníčkem, jenž nás hrozně baví. Hudba je náš způsob relaxace a odreagování od běžných starostí. Je to sice příjemný přivýdělek, ale pořád jen zábava, nikoliv pracovní povinnost. Co Tvoje druhá skupina Deratizéři? Deratizéři fungují, hrají a v rámci možností i vystupují na koncertech. Bohužel je to však vše omezeno mým koncertním zaneprázdněním s Totálním nasazením. Na jaře jsme s Deratizéry vydali novou desku, která byla trošku víc rockovější, ale na té příští zase trochu zvolníme. Chystáme totiž takové pokračování Slánských pověstí. Považuješ vaše 15. kapelní narozeniny za jakýsi přelom ve vaší dráze nebo jen normální den? Rozhodně to žádný přelom není. Jen takový trošku netradiční koncert a malinko slavnostní událost. Hned následující víkendy nás čekají další a další běžné koncerty a život kapely poběží úplně normálně dál. Chceš něco vzkázat čtenářům? Snad jen touto cestou poděkovat všem našim skvělým slánským fanouškům za přízeň a také všem našim rodinám za podporu a trpělivost. Díky! Děkuji za rozhovor. Se Sváťou Švábem rozmlouval Pavel Bartoníček Foto: (zleva) Pavel Pešata, Pavel Pospíšil, Sváťa Šváb a Jan Šulgán Městská hvězdárna ve Slaném v prosinci 2005 PROGR AM MĚSTSKÉ HVĚZDÁRNY NA PROSINEC Hvězdárna je pro veřejnost otevřena: ve středu, čtvrtek, pátek a sobotu od 19 do 21 hodin. Prohlídky hvězdárny a pozorování dalekohledy 19.00, 19.30, a hodin. Pozorování oblohy pouze za jasného počasí. Hvězdárna je od do pro veřejnost uzavřena. ASTRONOMICKÁ PŘEDNÁŠKA Zimní hvězdná obloha zimní souhvězdí, viditelnost planet, zajímavé seskupení planet. Přednáška je doplněna množstvím diapozitivů. Přednáší Jaroslav Trnka. Čtvrtek v 19 hodin, přednáškový sál hvězdárny. Telefon:

12 strana 12 Výpis z činnosti městské policie od do v 7.45 vyslal operační hlídku MP do ulice Ouvalova prověřit oznámení, že na parovodu u bývalého ČKD sedí mladá žena a chce skočit dolů do vozovky. Strážníci na místě po prověření a potvrzení informace asistovali záchranářům HZS, zdravotníkům a Policii ČR při záchranné akci. Po delším přemlouvání se podařilo záchranářům HZS dívku přesvědčit a ta se nechala snést plošinou na zem, kde se jí ujali lékaři v si hlídka všimla jedenáctiletého mladíka, který se potuloval po náměstí. Dotazem bylo z jištěno, že není ve škole, protože je nemocný. Na místo byla přivolána pracovnice Odboru soc. péče, která z jistila, že toto není první případ zmíněného školáka, a celou věc si na místě převzala předali strážníci do správního řízení přestupek rušení nočního klidu dvou osob, které ani po napomenutí strážníků nepřestaly v nočních hodinách hlasitě pokřikovat a odmítly se strážníky přestupek řešit na místě zaregistrovali strážníci v ulici Štechova dva muže, kteří se pokoušeli přímo z auta prodat motorovou sekačku. Jelikož se jednalo o strážníkům známé firmy, byla na místo přivolána Policie, která prověřovala, zda sekačka není odcizená a případ si na místě převzala oznámila na služebnu žena, že její soused neotvírá na zvonění a z jeho bytu se ozývá volání o pomoc. Hlídka na místě prověřila pravdivost informace a následně byt otevřela. V bytě nalezla zraněného muže (r. 1936), který se nemohl pohybovat. Strážníci muže předali přivolané RZS zadrželi strážníci na základě oznámení občanky dva muže, kteří na ulici nabízeli k prodeji zlato jen za pět set. Podáním vysvětlení na služebně bylo z jištěno, že tito dva muži z Frýdku-Místku pozlacené stříbro nakoupili ve zlatnictví za 318 Kč/kus a prodávali za 500 Kč. Jelikož prodej provozovali bez živnostenského oprávnění a navíc se dopouštěli přestupku na úseku podnikání, byl případ předán Živnostenskému úřadu. Jelikož bylo dále z jištěno, že oba podnikatelé jsou vedeni na Úřadu práce jako nezaměstnaní, putovala informace o jejich podnikání místně příslušnému úřadu v zadrželi a předali Policii strážníci muže, který se vloupal do domu v ul. Na Chmelnici. Pachatel byl předán policii ČR. Na muže upozornil sám majitel domu, který požádal telefonicky strážníky o prověření informace, že má otevřený dům. Pavel Štěpánek, velitel městské policie Plochodrážníci vítězové extralig y oznámil občan, že mu v ulici Smečenská zmizel ze zahrady starý železný plot. Hlídka šetřením plot nalezla ve sběrně surovin, kde se i dozvěděla, kdo plotové dílce přivezl. Případ byl předán i s pachatelem Přestupkové komisi MěÚ Slaný pátrali strážníci po starší ženě, která v odpoledních hodinách odešla z Domova důchodců a do se nevrátila. Ženu strážníci nalezli v parku pod nemocnicí díky občanovi, který na ni upozornil ošetřující personál Domova a ten následně telefonicky hlídky. Dezorientovanou ženu předali strážníci ošetřujícímu personálu zadrželi a předali Policii strážníci muže, u kterého bylo při řešení dopravního přestupku zjištěno, že nevlastní řidičské oprávnění a ani technický stav jeho vozidla Olcit zdaleka neodpovídá požadavkům na provoz po pozemních komunikacích zadrželi strážníci muže z Buštěhradu, který se pokusil při řešení přestupku proti občanskému soužití fyzicky napadnout hlídku. Hlídka útočícího muže zpacifikovala a v poutech předala Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu Útok na veřejného činitele. SLÁNŠTÍ PLOCHODR ÁŽNÍCI VÍTĚZOVÉ EXTR A- LIGY DRUŽSTEV PRO ROK Tuto informaci jste si mohli přečíst již v říjnovém vydání Slánské radnice. Vítězné družstvo spolu s manažerem klubu Milanem Machem a trenérem Miroslavem Rosůlkem, Václavem Šránkem a Karlem Ležákem bylo starostou a oběma místostarosty slavnostně přijato na radnici v pátek 25. listopadu. Na závěr přijetí byla pořízena skupinová fotografie v obřadní síni městského úřadu. Popřejme jezdcům, mechanikům, manažerovi, trenérovi a všem, kteří se o úspěch zasloužili, aby se jim dařilo stejně úspěšně i v roce 2006! Pavel Bartoníček, místostarosta

13 strana 13 Infocentrum Slaný informuje Od připravujeme Adventní prodejní výstavu z Chráněné dílny pro zdravotně postižené. Výrazné slevy u vybraného zboží: hedvábný šátek se slánským motivem z tvorby Violy Benešové publikace od regionální autora Josefa Čermáka Fragmenty ze života Čechů a Slováků v Kanadě, Winston Churchill, Bůh se tu zastavil jednotná cena 25 Kč, INFOCENTRUM SLANÝ DOSTÁVÁ NOV Ý ČASOPIS TIM Turistický Informační Magazín o cestovním ruchu a turistice vychází devětkrát ročně v češtině i angličtině nákladem cca výtisků. Jeho distribuce je zajištěna prostřednictvím sítě informačních center a hotelů po celé České republice. Vzhledem k jeho bezplatné distribuci, specifickému zaměření na turistické oblasti a regiony České republiky a vysokému nákladu nabízí oslovení velmi širokého spektra laické i odborné veřejnosti. TIM je určen i pro turisty ze zahraničí, kteří se s ním setkávají pravidelně v České republice a v různých zemích světa. Cílem jednotlivých příspěvků je především zaujmout neotřelou, poutavou, zábavnou a pro čtenáře přitažlivou formou. Distribuují se také na všechny domácí veletrhy cestovního ruchu (Brno REGIONTOUR, Praha Holiday World a MADI Travel Market, Hradec Králové Infotour a Cykloturistika, Písek Tourpropag nebo v Karlových Varech Tourfilm, ale i v Bratislavě ITF Slovakiatour). Tento zajímavý časopis získáte zdarma ve slánském Infocentru na Masarykově náměstí č. 159 denně (Po Pá) od 9 do 16 hodin. NOVÁ RUBRIKA Nedávno jsem odpovídala na konkrétní telefonický dotaz jednomu klientovi a on mě zaskočil otázkou: Jaké informace u vás vůbec můžu získat? Začala jsem mu obšírně vysvětlovat, které druhy informací poskytujeme. Pak mě napadlo, že stejnou otázku by si mohlo položit více lidí. Ráda bych vás proto prostřednictvím stránek Slánské radnice každý měsíc seznamovala se zajímavými dotazy, které jsme buď byli schopni zodpovědět anebo ne. Pak samozřejmě přivítám i pomoc a radu od vás. Doufám, že někomu tím přiblížím práci pracovníka informačního centra. SKALICA A MADI TR AVEL MARKET V listopadu proběhl v Praze tradiční veletrh cestovního ruchu MADI Travel Market. Pravidelně, vždy ve středu, se konají workshopy regionů celé ČR a letos byl dopolední blok věnován Slovensku. Nechyběla mezi nimi Turistická informačná kancelária ze Skalice. Náplní Tik Skalica je shromažďovat kompletní informace o městě, vytvářet podrobnou databázi podnikatelských subjektů a organizací působících na území města. Turistická informačná kancelária poskytuje regionální informace z oblasti cestovního ruchu s propojením na celé Slovensko. S její vedoucí Petrou Hránkovou jsem si dala na výstavišti rendez vous. Je to dáma velice vitální a svou práci miluje. Odnesla jsem si tašku informačních materiálů a ty jsou dnes vystaveny v našem Infocentru. Kdo bude mít zájem, může si je zdarma odnést domů. Věřím, že i když tato schůzka byla první, že určitě ne poslední, a my prostřednictvím Tik ve Skalici budeme propagovat naše královské město Slaný. NA KOMENDĚ vinárna, kavárna, čajovna Komenského náměstí 83, naproti ZŠ Vám nabízí velký výběr sypaných i porcovaných čajů 8 druhů turecké kávy výborná sudová i lahvová vína a další pochoutky a pochutiny A to vše nejlevněji ve Slaném! ve všední dny otevřeno od 9 hodin v sobotu a v neděli od 16 a vždy do 22 VINOTÉKA U JANA AMOSE Komenského náměstí 690 Vánoce se blíží a my jsme na ně připraveni! velký výběr dárkových balení vína pro slavnostní chvíle i pohodové posezení nejlepší sudová vína Akce vínko přímo ke kaprovi: Sauvignon pozdní sběr 2003, Vinařství Krist Celý prosinec za pouhých 119 Kč pondělí pátek 10 12, sobota 9 12

14 strana 14 Historický detektivní román Většina z nás si pod tímto pojmem vybaví knihu Umberta Eca Jméno růže. Děj se odehrává v 13. a 14. století, tzn. jedná se o román historický, zároveň má všechny prvky detektivky vraždy, pátrání a rozluštění tajemství. Detektivky jsou nejrozšířenější oblastí zábavné literatury, jejich jádro tvoří pátrání po neznámém pachateli zločinu a řešení jsou konstruována podle schématu vítězného boje dobra nad zlem. Tak definuje detektivní literaturu Slovník literární teorie, Praha ČS 1984, str O historickém románu se na str píše žánrová forma románu, určená především zaměřením na děje dob minulých a materiálem, jehož základ tvoří historická fakta, mající evokovat obraz daného historického období. Spojením obou žánrů vzniká historický detektivní román a je zde spojena zábava i poučení. Z fondu naší knihovny bych chtěla upozornit na některé autory výše uvedeného žánru. Candace Robb Růže a smrt, Kaple Nejsvětější Panny a Tajemství nevěsty Kristovy jsou prodchnuté atmosférou středověké Anglie. Spojuje je osoba arcibiskupa Owena Archera. V závěru každého dílu autorka odkazuje na odbornou literaturu, která čtenáře podrobně seznámí s daným obdobím. Ellis Petersová Havran z předměstí, Jeden mrtvý navíc, Neobyčejný Benediktin a další. Přibližně dvacet případů bratra Cadfaela. Příběhy z 12. století zasazené do prostředí benediktinského kláštera, jimž dominuje postava důmyslného mnicha Cadfaela. Při psaní se inspirovala studiem dějin anglického města Shrewsbury. Robert Van Gulik Soudce Ti a vražedný zvon, Císařova perla, Lakový paraván, Červený pavilon a další. Detektivní příběhy zasazené do středověké Číny. Knihy přinášejí nejen požitek z kvalitní napínavé četby, ale seznamují s čínskými zvyky, způsobem života a četnými autentickými reáliemi. Protože van Gulik je velký znalec Bezdrátové spojení Bez omezení dat a data zdarma 300 KBIT za 300 K,- 600 KBIT za 600 K,- 900 KBIT za 900 K,- Tel: Vysokorychlostní internet Pokrytí signálem: M sto Slaný a okolí obce: Tu any Studen ves isuty P elíc života ve staré Číně, líčí své příběhy na pozadí pozoruhodných historických skutečností. Z českých autorů bych chtěla upozornit na spisovatele Vlastimila Vondrušku, jehož historické detektivky se objevily na knižním trhu až v roce 2002 a nakladatelství MOBA jich do dnešního dne vydalo osm. Dýka s hadem, Mezi tiárou a orlicí Příběh prvního českého krále Vratislava I., Záhada zlaté štoly, Zdislava a ztracená relikvie, Adventní kletba, Znamení rožmberské růže, Vražda v ambitu všechny s podtitulem Hříšní lidé Království českého. Příběhy se odehrávají v 13. století a spojující osobou je prokurátor krále Přemysla II. Otakara Oldřich z Chlumu. Na podzim letošního roku vyšel zatím poslední titul Prodavači ostatků, román ze 14. století, a v nejbližší době vydá nakladatelství MOBA pokračování Sběratelé ostatků. Uvedené knihy patří v naší knihovně mezi nejžádanější tituly. Vlastimil Vondruška spisovatel a historik. Než začal psát beletrii, vydal celou řadu odborných a populárně naučných publikací. V naší knihovně najdete Církevní rok a lidové obyčeje aneb kalendárium světců a světic, bohatě ilustrovaná publikace, která v základních rysech seznámí čtenáře s průběhem roku tak, jak ho prožívali lidé dříve. Dále titul Sklářství, příručka, která popisuje technologie výroby a dekorování skla s historickým vývojem sklářství. Autor přispívá odbornými články do Středočeského sborníku historického a v některých se přímo zabývá historií Slaného. S Vlastimilem Vondruškou jsme se setkali ve středu 9. listopadu 2005 v rámci pravidelného cyklu Čaj o páté od 17 hodin. Dozvěděli jsme se mnoho o tvorbě historické beletrie, o tom, jaké prameny jsou autorům k dispozici a jak se dají používat, i o tom, jak vlastně přichází autorská inspirace. Pan Vondruška zavzpomínal na dobu působení v Národním muzeu v Praze, na psaní odborných článků a postupný přechod na historickou beletrii. Knihy uvedené v článku najdete ve fondu knihovny na adrese Knihovna Václava Štecha, Masarykovo náměstí 159, Slaný a rezervovat si je můžete v on-line katalogu na našich webových stránkách em na adrese a na telefonním čísle Těšíme se na Vaši návštěvu. Naďa Rollová, knihovnice

15 strana 15 Slánské pamětihodnosti Urbánkův dům čp. 43 ve Fortenské ulici Když procházíme slánskými ulicemi a zastavujeme se u některých domů, vnímáme tu fantastickou různost lidských osudů, pro které se Slaný stalo domovem. I když je každý životní příběh neopakovatelným originálem, přece jen se některé zapsaly do širšího povědomí a jejich význam přesahoval samotné město. Tuto skutečnost jsem si uvědomil, když jsem v rámci celkové povzbudivé proměny Komenského náměstí vstoupil do Fortenské ul. a stál před domem čp. 43. Dům je v jádře patrně renesančního původu, po roce 1850 byl však prodloužen. Písemnosti stavebního archivu ukazují, že na konci 19. století jej vlastnil řeznický mistr Karel Urbánek, který v roce 1897 vedl spor se slánskými radními o stavbu chlívku ve dvoře, nakonec mu bylo uloženo chlívek zbořit a do fondu chudých zaplatit pokutu 10 zl. Dům byl několikrát přestavován, vlastní řeznickou živnost dodnes připomíná alespoň dochovaný vstup do masného krámu dřevěná krámová vrata v zadní části. A právě v tomto domě, provoněném uzeninami, vyrůstal i řezníkův syn Rudolf, který se narodil 7. září 1877 Františce a Karlu Urbánkovým, a to jako nejmladší z osmi dětí. Nadaný chlapec po absolvování slánského gymnázia pokračoval ve studiu obor dějepis a zeměpis na pražské filosofické fakultě, které dokončil v roce Urbánkovi učarovalo husitství, a to i díky jeho profesoru na gymnáziu Václavu Štechovi. Svůj vřelý vztah ke slánskému Václavu Štechovi pěkně vykreslil v knížce vzpomínek Slánské večery. O škole štechovské psal neboť, ať jde o naše předchůdce nebo následníky vždy, těm i oněm, byla štechovská výchova úrodnou štěpnicí, na níž bylo znáti neocenitelnou ruku znamenitého štěpaře. Jeho vztah k husitství však nebyl nekritický, Zasazoval se o vydání známé kontroverzní přednášky Josefa Pekaře ve Slaném o Janu Husovi z roku Jako středoškolský pedagog působil Rudolf Urbánek v Lounech, Hradci Králové a Pardubicích. V tomto období se narodila jeho jediná dcera Emmy z manželství se Zdeňkou, rozenou Scheinerovou. Přeložením na reálku v Praze v Ječné ul. v r a později na reálku v Karlíně se mu znovu otevřel přístup k bádání v pražských archivech. V roce 1911 vydal studii Kancelář Jiřího z Poděbrad a toto období české historie se stalo těžištěm jeho celoživotního badatelského díla; napsal tisícistránkový první svazek široce koncipovaného Věku poděbradského, který představoval čtvrtý díl Českých dějin (vyšel v r. 1915). V létě 1916 se Rudolf Urbánek stal docentem českých dějin na filosofické fakultě pražské české university. V roce 1918 vyšlo další pokračování Věku poděbradského, v němž byla látka dovedena do smrti Ladislava Pohrobka v r V r přešel Rudolf Urbánek na nově vzniklou brněnskou univerzitu. V meziválečném období se mu dostalo výrazných vědeckých poct. Už v r byl na návrh V. Novotného a L. Niederleho zvolen mimořádným členem Královské české společnosti nauk, v r byl zvolen mimořádným a v r řádným členem I. třídy České akademie věd a umění. Účastnil se práce řady komisí. Vědecké dílo Rudolfa Urbánka uzavřel v r čtvrtý svazek Poděbradského věku s podtitulem Čechy za kralování Jiříka z Poděbrad Po více než třiceti letech se tak přece jen zmírnila torzovitost celého záměru. Rudolf Urbánek zemřel 26. července 1962 v Praze. Význam historika Rudolfa Urbánka nás přiměl k tomu, abychom podali návrh pojmenovat po této osobnosti některou z nových ulic. Rudolf Urbánek by si určitě toto posmrtné ocenění ve Slaném zasloužil. (Vladimír Přibyl) Měsíčník Slánská radnice vydává Městský úřad Slaný. Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, Slaný. Telefon: Fax: Odpovědný redaktor: Ing. Pavel Bartoníček, místostarosta města Slaného. Členové redakce: Ing. Petr Kolačkovský, Ivo Horňák. Registrováno Okresním úřadem Kladno pod č. j. RK/39/99. Návrh grafické úpravy: Jan Renner Signum Sazba a DTP: Ivo Horňák. Tisk: Tiskárna Kočka. Toto číslo vyšlo 9. prosince Uzávěrka byla 25. listopadu Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.

16 Želevčice 5, Slaný, tel: , Co se děje Na Hrášku? PLACENÁ INZERCE STAVEBNÍ PRÁCE NA ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMCÍCH Zima se nám sice hlásí o slovo, ale ani v tomto období neutichá stavební ruch na staveništi. Samozřejmě musíme vycházet z klimatických podmínek a přizpůsobit tomu prováděné práce. Současné stavební materiály jsou však přizpůsobeny požadavku doby a běžně umožňují jejich použití i v teplotách mírně pod nulou. Jaký je tedy aktuální stav prací? V prvním rozpracovaném bloku jsou dokončeny vnitřní omítky a probíhá příprava na zhotovení podlah. V této souvislosti je dokončováno vedení topení a pokládka topení podlahového. To je instalováno standardně v předsíni, v kuchyňském koutu a v koupelně. (Nyní jsme aktuálně nabídku rozšířili o možnost instalace podlahového topení na celou plochu obývacího pokoje.) Souběžně je zateplován minerální vatou krov střechy tak, aby po betonáži podlah a osazení zbývajících dveřních vrat mohlo začít temperování objektu a plynule pokračovaly práce na interiéru. Na druhém bloku začaly omítací práce. V bloku třetím byla dokončena pokládka střešních tašek a probíhají práce na vnitřních rozvodech. Zřejmě největší viditelné změny jsou na bloku čtvrtém. V době minulého čísla Radnice jsme stavěli pod zemí tzn. byly dokončeny základy. Dnes již pracujeme o 3 metry výše betonujeme stropy nad prvním nadzemním podlažím. Máme tedy hotové úplné nosné zdi v přízemí objektu. I pátý blok je dále jsou dokončeny základové pasy a je připravována betonáž základové desky. KOLAUDACE SÍTÍ V souladu s plánovanými termíny se blíží čas kolaudace sítí. Technicky jsou příslušná vedení dokončena a nyní nastává neméně důležitá část a sice jejich kolaudace a tím zajištění možnosti jejich faktického použití. K jednotlivým sítím jsou zajišťována jednotlivá nutná vyjádření, povolení a dokumentace. S nadsázkou mohu říci, že pro některé dodavatele je tato nezbytná součást obtížnější, než vlastní stavba POKRAČUJEME V ZADNÍ ČÁSTI AREÁLU S ochlazením jsme opět pokročili s bouracími pracemi v zadní části areálu. Tyto práce jsme v létě přerušili, abychom se mohli plně soustředit na výstavbu. Nyní jsme opět část kapacit přesunuli sem. Pokračují tedy práce na demolici zbývajících původních objektů. Zároveň s dokončením plynových přípojek I.etapy bylo již připraveno hlavní vedení plynu do zadní části areálu. VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ AREÁLU Tak jak pokračují práce na venkovních komunikacích byly osazeny stožáry venkovního osvětlení. Bylo zvoleno provedení žárově pozinkované, které na straně jedné má požadovanou venkovní odolnost, ale také je vhodně barevně sladěno s titan-zinkovým oplechováním střech. Také vlastní svítidla jsme zvolili s ohledem na splnění potřebných norem svítivosti a zároveň dlouhodobě bezproblémový provoz. Jakmile tedy bude dokončena kolaudace elektrické části bude areál osvětlen. PARCELY PRO INDIVIDUÁLNÍ VÝSTAVBU Tak jak jsou postupně do katastru nemovitostí zapisovány prodané stavební parcely jsou v souladu s uzavřenými smlouvami předávány jednotlivým stavebníkům. Parcely jsou geodeticky vyměřeny a jsou u nich připravena příslušná vedení energií a dalších sítí. Na jednom z pozemků byly započaty stavební práce a jsou již vybudovány základy prvního z budoucích rodinných domů. Ing. Ladislav Leksa ( )

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice

Slánská radnice. Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, Rekonstrukce Ouvalovy ulice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Březen 2006 ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý starosta dostává mnoho pozvánek na nejrůznější akce. Od reprezentačních

Více

Slánská radnice. Novoroční ohňostroj 2007 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ VE SLANÉM. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Novoroční ohňostroj 2007 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ VE SLANÉM. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Prosinec ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, tento tradiční předvánoční sloupek se nepíše lehce. Rád bych Vám, milí čtenáři,

Více

SLÁNSKÁ RADNICE SLOVO NA ÚVOD DEVÁTÉ HUSITSKÉ SLAVNOSTI A 2. ROČNÍK EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VE SLANÉM

SLÁNSKÁ RADNICE SLOVO NA ÚVOD DEVÁTÉ HUSITSKÉ SLAVNOSTI A 2. ROČNÍK EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VE SLANÉM Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného SLÁNSKÁ RADNICE zdarma číslo 6 ročník x červen 2007 DEVÁTÉ HUSITSKÉ SLAVNOSTI A 2. ROČNÍK EVROPSKÉHO SETKÁNÍ VE SLANÉM Ve dnech 11. až 13.

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

Slánská radnice. Slaný a jeho fámy pokračování. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného. Září 2004 Číslo 9 / Ročník VII.

Slánská radnice. Slaný a jeho fámy pokračování. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného. Září 2004 Číslo 9 / Ročník VII. Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Září 2004 Číslo 9 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, každý z nás prožívá ve své práci situace

Více

SLÁNSKÁ RADNICE SLOVO NA ÚVOD DŮSTOJNÁ OSLAVA STÁTNÍHO SVÁTKU VZNIK SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA

SLÁNSKÁ RADNICE SLOVO NA ÚVOD DŮSTOJNÁ OSLAVA STÁTNÍHO SVÁTKU VZNIK SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného SLÁNSKÁ RADNICE zdarma číslo 11 ročník x listopad 2007 DŮSTOJNÁ OSLAVA STÁTNÍHO SVÁTKU VZNIK SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA Zastupitelstvo Královského

Více

SLÁNSKÁ RADNICE SLANÝ OBDRŽELO DEKRET O UDĚLENÍ VLAJKY SLOVO NA ÚVOD. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného

SLÁNSKÁ RADNICE SLANÝ OBDRŽELO DEKRET O UDĚLENÍ VLAJKY SLOVO NA ÚVOD. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného SLÁNSKÁ RADNICE zdarma číslo 5 ročník x květen 2007 SLANÝ OBDRŽELO DEKRET O UDĚLENÍ VLAJKY Ve čtvrtek 5. dubna 2007 obdrželo královské město

Více

S LÁ N S KÁ R A D N I C E

S LÁ N S KÁ R A D N I C E Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného SLÁNSKÁ RADNICE zdarma číslo 10 ročník x říjen 2007 ZASTUPITELSTVO MĚSTA VYTVOŘILO FOND OBNOVY DOMŮ VE SLANÉM Poradní sbor starosty již před

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Fond na obnovu domů ve Slaném vstupuje do šestého roku trvání

Fond na obnovu domů ve Slaném vstupuje do šestého roku trvání Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 1 ročník XVI leden 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, konec roku je vždy svým způsobem výjimečný.

Více

Čestné občanství města pro tři pedagogy

Čestné občanství města pro tři pedagogy Ročník XIII. číslo 4 (162) Sobota 30. dubna 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31. KVĚTNA Uzávěrka: 23. května DRAŽBA NEMOVITOSTÍ 20. KVĚTNA V SEMILECH Informace

Více

Slánská radnice. Změny ve vydávání cestovních pasů. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Změny ve vydávání cestovních pasů. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Srpen 2006 Číslo 8 / Ročník IX. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, letošní léto se mnohým lidem zdá mimořádné. Faktem je,

Více

Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa

Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 11 ročník XVII prosinec 2014 Slovo starosty Oslavy 96. výročí vzniku samostatného Československa Pietní průvod

Více

Slánská radnice. Program nulové tolerance měsíc poté. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného

Slánská radnice. Program nulové tolerance měsíc poté. Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaného Červenec 2003 Číslo 7 / Ročník VI. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, vždy, když se setkávám s lidskou

Více

03/2015 MĚSÍC ČTENÁŘŮ. ANETA LANGEROVÁ» rozhovor. PROJEKT EDISON» zahraniční stážisté na třeboňském gymnáziu

03/2015 MĚSÍC ČTENÁŘŮ. ANETA LANGEROVÁ» rozhovor. PROJEKT EDISON» zahraniční stážisté na třeboňském gymnáziu 03/2015 MĚSÍC ČTENÁŘŮ ANETA LANGEROVÁ» rozhovor PROJEKT EDISON» zahraniční stážisté na třeboňském gymnáziu NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního zařízení. Zcela nová ŠKODA

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte

Více

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti

Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 7 ročník XVIII červenec / srpen 2015 Atletický stadion ve Slaném připravil zábavu nejen pro děti V sobotu 6. června

Více

ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA

ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA Radnice - Zpravodajství - Kultura - Mládež - Zajímavosti - Sport - Fotostrana ZAČÍNÁ PLESOVÁ SEZONA V SÁLE DŮSTOJNICKÉ BESEDY V JOSEFOVĚ 1 Leden 2009 NEPŘEHLÉDNĚTE: Navrácení pylonu na Tyršův most str.

Více

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia.

Vážení spoluobčané, Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí. www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz. Byli jsme opravdu aktivní. www.transitmedia. 02 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma V kulturním domě až do 2. března pokračuje výjimečná výstava sbírky kreseb a akvarelů, pocházející z pozůstalosti po předním českém krajináři první

Více

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté

Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 4 ročník XVIII duben 2015 Ples města Slaného se letos uskutečnil již podvanácté Foto Pavel Vychodil Městské centrum

Více

Tiché Masarykovo náměstí mne přivítalo v pátek

Tiché Masarykovo náměstí mne přivítalo v pátek informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 1 ročník XIII leden 2010 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, nedávno jsme se rozloučili se starým

Více

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014

1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 LISTY 1/2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 1 /2014 Co nás čeká v novém roce Tříkrálová sbírka... 1 Krátce z radnice... 3 Krimi střípky... 4

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Co se děje na slánské radnici? Rada města připravila rozpočet

Co se děje na slánské radnici? Rada města připravila rozpočet Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 1 ročník XVIII leden 2015 POPLATEK ZA ODPAD Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

Více

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2014 Náchodský prosinec zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Novoroční přání Informace z radnice Kronika Výročí Jubilant J. Roubíček Celbovy melodie v nové knize Z historie Tísňové linky

Více

Litomyšl v adventním čase

Litomyšl v adventním čase Zpravodaj Města Litomyšle 1 5. ledna 2007 Ročník XVII. Litomyšl v adventním čase Lidé si našli čas i k rozjímání Řada akcí provedla litomyšlské občany obdobím adventu. Některé vedle zastavení, společného

Více

zdarma číslo 12 ročník XIV prosinec 2011

zdarma číslo 12 ročník XIV prosinec 2011 informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 12 ročník XIV prosinec 2011 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, v dnešním úvodníku bych rád čtenářům

Více

Nemocnice v Semilech slavnostně otevřela první nemocniční lékárnu s 24-hodinovou recepcí

Nemocnice v Semilech slavnostně otevřela první nemocniční lékárnu s 24-hodinovou recepcí Ročník XXII. Číslo 2 Únor 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Nemocnice v Semilech slavnostně otevřela první nemocniční lékárnu s 24-hodinovou recepcí Dobrá zpráva pro pacienty semilské nemocnice:

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz (II.) Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz (II.) Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Srpen 2004 Číslo 8 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, o letních měsících se říká, že je to

Více