Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022. Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie"

Transkript

1 Zpracovávání integrované strategie rozvoje území MAS Vizovicka a Slušovicka Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie Do realizace strategie byla zapojena široká veřejnost a to několika způsoby. Stávající členové programového výboru a výběrové komise jsou totožní s členy strategického výboru, který byl jmenován základním řídícím orgánem při tvorbě strategie. Dokument byl připomínkován pracovními skupinami a veřejností z území MAS 1. Dotazníky a anketa Dotazníky jsou podkladem pro analytickou část ISRÚ MAS Vizovicko a Slušovicko. Informace získané z těchto dokumentů slouží k vyhodnocení stávajícího potenciálu zájmového území a k definování pozitiv a negativ území. Dotazníky byly distribuovány pomocí elektronické pošty a posléze konzultovány osobně dle potřeby. Obce v dotčeném území byly navštíveny a jejich představitelé obeznámeni s problematikou a tvorbou Strategického plánu. Dotazníky obsahují informace o obcích: základní údaje, veřejná a technická infrastruktura, školství, zdravotnictví, kultura a kulturní památky, možnosti sportovního vyžití, ubytovací a stravovací kapacity. Dále jsou zde řešeny přírodní zajímavosti katastrálního území každé obce, činnost místních spolků, podnikající subjekty, přehled čerpaných dotací a projektové záměry do roku Současně byla řešena i anketa, která taktéž slouží jako podklad k analytické části strategie a kde byla oslovována široká veřejnost s požadavkem zhodnotit kvalitu života v regionu a činnost místní akční skupiny v zájmovém území. Anketa byla distribuována elektronicky, v tištěné podobě, byla vyvěšena na webových stránkách MAS VaS a osloveni byli i potencionální respondenti prostřednictvím sociálních sítí. 2. Veřejná projednávání Strategický výbor ve Vizovicích Přítomno 11 osob a zástupci společnosti SMARV, která strategii zpracovává. 1. Příprava na čerpání finančních prostředků v dalším plánovacím období Integrovaná strategie rozvoje území Vizovicka a Slušovicka (s Kašavou a Vlčkovou) příprava veřejného projednávání 3. Představení projektových oblastí, záměrů a integrovaných projektů. 4. Diskuze - různé.

2 Průběh jednání: V úvodu bylo diskutováno o fungování MAS v letech s návazností na další plánovací období do roku Byla hodnocena pozitiva a negativa v regionu, silné a slabé stránky, příležitosti a možná ohrožení. Byla diskutována role MAS v regionu a její vliv na rozvoj. Dále se hovořilo o finančních možnostech a čerpání dotačních prostředků prostřednictvím MAS i jiných zdrojů. V další části byly formou brainstormingu řešeny oblasti podpory v budoucím plánovacím období a konkrétní návrhy projektů. Další aktivitou byl návrh na společný projekt. Byl pořízen samostatný zápis celého projednávání a fotodokumentace. Výstupy pro strategii: Výstupy a závěry tohoto projednávání budou použity při tvorbě strategického plánu zájmového území na období do roku 2022 a to jak v analytické tak i ve strategické části. Projednány projektové záměry a návrhy na integrovaný projekt.

3 Veřejné projednávání strategie Slušovice Přítomno cca 30 osob dle prez. listiny, zástupci neziskových organizací, podnikatelů a zástupci obcí. 1. Úvodní slovo : Ing. Petr Hradecký starosta města Slušovice 2. Obecné informace o strategii, návaznost na další dokumenty 3. Informace o činnosti MAS VaS 4. Dotazníky, ankety, výstupy ze setkání výboru pro strategii 5. Skupinová práce na SWOT analýze - tvorba 6. Nástin podporovaných oblastí 7. Sběr projektových záměrů, společný projekt 8. Náměty na název strategie 9. Vyhodnocení Po úvodním slově starosty města Slušovice byli přítomní v krátké prezentaci obeznámeni s důvody tvorby strategie, s postupy při její realizaci, s návazností na další strategické dokumenty a to na úrovních nižších, vyšších i národních strategických dokumentů. V další části byly podány informace o činnosti MAS Vizovicko a Slušovicko. Tvorba SWOT analýzy : každý z účastníků obdržel barevnou kartičku, podle které se pak zařadil do skupiny. Byly vytvořeny 4 skupinky, které postupně vyjadřovaly a hodnotily silné a slabé stránky regionu, příležitosti a ohrožení. Tyto byly zapisovány na flipchart a na závěr veřejně hodnoceny. Každá skupina pracovala u jednoho flipchartu min. SWOT analýza byla tvořena formou tzv. kavárny. V další části proběhl sběr projektových námětů. Každý účastník měl možnost napsat projektový záměr, který by rád realizoval v budoucím plánovacím období a přiřadit je k navrženým oblastem. Společně se diskutovalo o integrovaném projektu a názvu nového ISRÚ. Výstup pro strategii : Podklady k SWOT analýze regionu a zásobník projektových záměrů, který bude použit při stanovování priorit (oblastí podpory a jejich podopatření). Nástin priorit a návrhy k integrovanému projektu, kde by žadatelem měla být MAS a který by měl nějakým způsobem propojovat region.

4

5 Pracovní skupina zemědělci Přítomno 6 osob, dle prezenční listiny 1. Kontrola úkolů z minulého jednání 2. Příprava 6. výzvy k předkládání projektů 3. Objem prostředků pro zemědělce na rok Projektové záměry pro zemědělství + ISRU v plánovacím období do roku Příprava vzniku o.p.s. 6. Pošta, různé 7. Závěr Ke svému pravidelnému jednání se sešla pracovní skupina zemědělci. Mimo jiné se zástupci této skupiny vyjadřovali k budoucí strategii a hodnotili zájmový region - silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Dále byly dány podněty k projektovým záměrů, které jsou podrobněji popsány v zápisu z jednání. Výstupy pro strategii : Doplnění SWOT analýzy a projektových záměru v oblasti zemědělství.

6 Strategický výbor ve Vizovicích Přítomno 28 osob a zástupci společnosti SMARV, která strategii zpracovává. 1. Informace o průběhu tvorby podkladů pro strategii, výstupy z jednání (podklady SWOT analýza, návrh priorit, zásobník projektů). 2. Názvy priorit a předběžné návrhy pro podopatření, název pro strategii. 3. Finanční plán budoucí strategie (podklady návrh priorit a podopatření k zápisu procentuálního podílu). 4. Setkávání pracovních skupin. 5. Diskuse a závěr. Byly podány informace o veřejném projednávání ze dne ve Slušovicích a z pracovní skupiny zemědělci ze dne Výstupy ze SWOT analýzy byly posouzeny a doplněny a dále budou zaslány k dalšímu připomínkování do obcí. Projektový zásobník je naplněn záměry od obcí, které vyšly z dotazníkového šetření, je třeba doplnit další záměry ze strany podnikatelů a neziskových organizací v regionu. Anketa je ukončena, odpovědělo na ni 203 respondentů. Byly nastíněny a diskutovány priority a podpopatření budoucí strategie. Posledním tématem byl název ISRÚ Návrhy a hlasování jsou uvedeny v zápisu z jednání. Výstupy pro strategii : Rozpracovaná SWOT analýza a navržené oblasti podpory se budou dále dotvářet a budou použity při tvorbě strategie. Anketa zpracovaná do grafické podoby je další výstupem a závěrem z komun. projednávání. Název pro ISRÚ.

7 Pracovní skupiny Sociální práce a ženy a Projektoví manažeři Přítomno : 8 osob osob dle prezenční listiny Program: 1. Kontrola úkolů z minulého jednání 2. Průběh přípravy ISRÚ 3. Projektové záměry v plánovacím období do roku Různé 5. Závěr Účastníci byli seznámeni s činností MAS VaS. V úvodu byly zmíněny projekty integrující různé subjekty a aktéry místního rozvoje a jako příklad byly uvedeny projekty spolupráce ze 4. osy PRV. Byl konkrétně metodologicky probrán projekt Obnovme prameny Střední Moravy, způsoby realizace programu LEADER a pomoc obcím v MAS. Byla nastíněna situace, která je očekávána v novém plánovacím období Účastníci byli seznámeni s navrženou SWOT analýzou a byl proveden rozbor navržených priorit. Dle zvážení je doplňovali s diskutovali. Dalším tématem byl název strategie. Následně byli účastníci setkání vyzváni k vytvoření projektů na budoucí plánovací období, které by měli předložit vlastním manažerům nebo manažerovi MAS. Stále zůstává potenciál ve využití zkušeností a závěrů z Komunitního plánování ORP, zvláště potřeba věnovat se péči a konkrétním projektům pro ohrožené skupiny a seniory. Další téma bylo ke garantům nebo nositelům projektů, kde v oblasti rodiny se zatím nejpraktičtější jeví CPR ve Vizovicích, něco by mohl dělat i Orel (kapacity budovy i lidí), v protidrogové tématice je třeba porozumět nejmodernějším trendům. Výstupy pro strategii : Doplnění SWOT analýzy náměty ze sociální oblasti. Oslovení osob, zabývající se sociální oblastí a pomocí lidem a ohroženým skupinám v začlenění a jejich příprava na čerpání z fondu ESF v budoucím plánovacím období.

8 Strategický výbor ve Vizovicích Přítomno 12 osob a zástupci společnosti SMARV, dle prezenční listiny Program: 1. Změna právní struktury MAS Vizovicko a Slušovicko z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost 2. Nastavení orgánů na další programovací období 3. Projednání návrhu priorit integrované strategie Návrh finančního plánu ISRÚ 5. Diskuse a závěr V rámci změn, kterými prochází občanský zákoník s platností od je nutná změna právní formy MAS VaS. Jako nejvhodnější se jeví změna na o.p.s. Byla navržena struktura budoucího uspořádání organizace a postup právních kroků, které je nutno v tomto směru učinit. Na základě podkladů ze SWOT analýzy, tabulky projektových záměrů, podkladů z předchozích veřejných projednávání, připomínek členů MAS byly upřesněny priority rozdělené do podopatření. Tyto materiály budou nadále elektronicky rozeslány členům a obcím k připomínkování. V poslední části jednání byl navržen tzv. finanční plán rozdělení prostředků k daným opatřením a to procentuální metodou. Výstupy z jednání : Do 6/2013 MAS VaS projde změnou právní struktury. Na základě podkladů ze SWOT analýzy, tabulky projektových záměrů, podkladů z předchozích veřejných projednávání, připomínek členů MAS a dalších podkladů, upřesněny priority rozdělené do podopatření.

9 2.Veřejné projednávání strategie Vizovice Přítomno cca 22 osob dle prez. listiny, zástupci neziskových organizací, podnikatelů a zástupci obcí. 1. Úvod 2. Současný stav metodiky strategií 3. Aktuální stav přípravy strategie MAS Vizovicko a Slušovicko 4. Popis a rozbor priorit 5. Stanovení vize a globálních cílů 6. Závěr V průběhu jednání byl představen komunitně vedený místní rozvoj, metodika tvorby obsahu Integrované strategie území působnosti (ISRÚ) místní akční skupiny pro programovací období a její součásti charakteristiku MAS, Integrovanou strategii území MAS a navazující Integrovaný plán rozvoje území MAS. Připomínky se ozývaly k smysluplnosti tak široké struktuře statistických dat a k tomu, jaká bude jejich výtěžnost. Dále byl nastíněn časový harmonogram pro splnění kritérií přijatelnosti pro MAS (minimální standardy) na období a představen Národní číselník indikátorů, u něhož se předpokládá, že do konce června bude aktualizován pro potřeby nového plánovacího období. V květnu 2013 by měly být stanoveny priority programových rámců a na podzim připravena Dohoda o partnerství pro programové období Přítomní byli informováni o současném stavu přípravy strategie - o výsledcích proběhlé ankety, dotazníku, o sběru statistických dat. K nejdůležitějším výstupům patří sebrané projektové záměry z území, k doplnění projektových záměrů byly osloveny také neziskové organizace. Představena byla také vyhodnocená SWOT analýza a dále se hovořilo o komunitní práci 3x se sešel strategický výbor, konalo se veřejné projednávání ve Slušovicích, sešly se čtyři pracovní skupiny. Představeny byly současné priority MAS a navrženy změny na budoucí období. V diskuzi se přítomní zamýšleli nad vizí a globálními cíli strategie co by chtěli, co očekávají, co se má změnit viz zápis z jednání Výstup pro strategii : Zpřesnění a podrobnější rozbor opatření a k nim příslušných podopatření, stanovení základních vizí a globálních cílů, které budou rozpracovány podrobněji a zaslány k připomínkování členům a cílovým skupinám na území MAS.

10 Pracovní skupina Zemědělci Program: 1. Kontrola úkolů z minulého jednání 2. Průběh přípravy ISRÚ 3. Dotační možnosti pro zemědělce v novém plánovacím období 4. Projektové záměry pro zemědělství v plánovacím období do roku Pošta, různé 6. Závěr Pracovní skupiny byli účastni noví členové z regionu z řad zemědělských podnikatelů, kteří se o dění v celém regionu v této oblasti a o mají zájem spolupracovat s MAS. Po úvodním slově ředitele MAS, byly přítomným představeny možnosti pro zemědělství, potravinářství a lesnictví v budoucím plánovacím období. Podrobněji byly diskutovány operační programy. Finanční alokace pro zemědělce by v příštím plánovacím období měla činit cca 9 12 mil na jednu MAS Byl představen rozpracovaný strategická plán MAS VaS a především jeho část priorita č. 2 Podpora podnikání, služeb a zaměstnanosti, priorita č. 3 Efektivní a šetrné zemědělství a lesnictví a priorita č.4 Obnova venkovské krajiny tedy ty oblasti, které budou zajímat zemědělské podnikatele. Tyto priority a jejich opatření byly připomínkovány a diskutovány. V další části se hovořilo o organizační struktuře MAS a o zastoupení členů MAS v jednotlivých orgánech a to s ohledem na právní formu MAS a standardizaci, která bude v nejbližší době schválena ministerstvem zemědělství. Byli navrženi kandidáti z řad zemědělských podnikatelů na tyto posty. Výstup pro strategii : Zpřesnění priorit v oblastech týkajících se zemědělství, podnikání a životního prostředí. Priority a jejich opatření jsou podpořeny projektovými záměry, které budou dále doplněny.

11 Pracovní skupiny Sociální práce a ženy a Projektoví manažeři Přítomno 7 osob dle prezenční listiny 1. Kontrola úkolů z minulého jednání 2. Průběh přípravy ISRÚ 3. Dotační možnosti v novém plánovacím období 4. Projektové záměry v plánovacím období do roku Různé 6. Závěr Pracovní skupina byla seznámena s vývojem ISRU, novými informacemi a metodikou, dle které se bude ISRU (CLLD) nastavena. CLLD bude zastřešovat několik Operačních programů, v současné době je v jednání, které budou implementovány prostřednictvím MAS. Byly představeny současné Operační programy (návrhy): OP Zaměstnanost řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí. IROP řízen Ministerstvem pro místní rozvoj. Byly diskutovány návrhy na projektové záměry na příští programovací období : Dětské a rodinné centrum propojení dětského a rodičovského centra, multifunkční prostředí, moderní prostředky a hry. Prostředky nejmodernějších knihoven a galerií: kavárna, zázemí pro děti, dětský koutek, workshopy, hlídání, výtvarné dílny, ZUŠ prostory pro výuku, Naděje nízko prahové centrum. Úkol: oslovit paní Fuskovou ze ZUŠ Řešení Gender mainstreamingu dle podrobného zápisu z PS. Výstup pro strategii : Místní akční skupina se připravuje na administraci OP Zaměstnanost a do strategie budou zapracovány další náměty na PZ v této oblasti.

12 Pracovní skupiny Sociální práce a ženy Program: 1. Úvod 2. Informace o dění v MAS VaS 3. Tvorba SCLLD 4. Dotační možnosti v novém plánovacím období 5. Návrhy projektů podle priorit (v pracovní verzi ISRU MAS VaS) 6. Diskuze a závěr Informace o stávajícím stavu projednávání a tvorby SCLLD podal ředitel MAS Petr Žůrek. Strategický dokument je rozdělen na tři části analytickou, strategickou a implementační. První dvě části budou vyhotoveny do konce srpna Byly projednány a zpřesněny nastavené priority a doplněn projektový zásobník o další projektové záměry. Zástupce SMARV vysvětlil návaznost dokumentu SCLLD na Operační programy, které budou moci MAS implementovat. V současné době se MAS připravuje na tzv. standardizaci, kdy musí být splněny požadavky ze strany MZe, aby MAS mohla žádat o implementaci své SCLLD. V diskusi k sociálním oblastem probírán Návrh na projekt: Jak pečovat. Dále také vydávání zpravodaje z MAS 1 list A4, který bude obsahovat informace o problematice odlehčovací služby domácí péče. Výstup pro strategii: Dořešena souvislost a návaznost strategie na OP Zaměstnanost, podložena dalšími projektovými záměry Pracovní skupiny Integrované projekty a Projektoví manažeři Pracovní skupiny probíhala se stejným programem jako předchozí den, byla pouze orientovaná na jinou zájmovou skupinu. Kromě obecně řešených záležitostí se hovořilo na téma malé a střední podnikání v regionu a sportovní a kulturní zařízení v obcích, především pak Sokolovna ve městě Vizovice Výstup do strategie : Dořešeny souvislosti a návaznosti strategie na OP ze kterých budou moci MAS čerpat, podloženy dalšími projektovými záměry

13 3.Veřejné projednávání strategie Vizovice Přítomno cca 10 osob dle prez. listiny, zástupci neziskových organizací a zástupci obcí. 1. Úvod 2. Dotační programy pro venkov Strategický dokument - Integrované strategie MAS VaS 4. Analytická a strategická část dokumentu 5. Společné projekty 6. Závěr, diskuse Přítomní byli seznámeni s dotačními programy na období Byla definována role MAS, programy a metody čerpání finančních prostředků a jejich přibližná alokace. Z OP IROP, PRV A OP Zaměstnanost se budou finanční prostředky čerpat prostřednictvím MAS, v ostatních ( OPŽP, OP VVV, OP PS CZ-PL, OP PIK) bude MAS plnit animátorskou úlohu. Individuální čerpání na jednotlivé projekty bude zachováno. Dále byla představena rozpracovaná strategie a to její analytická i návrhová část. Definitivní verze prioritních oblastí, tak jak jsou nastaveny po předešlých jednáních a vývojem v průběhu zpracovávání dokumentu : 1. Rozvoj obcí a venkovského území 2. Podpora podnikání služeb a zaměstnanosti 3. Efektivní a šetrné zemědělství a lesnictví 4. Obnova venkovské krajiny 5. Oživení cestovního ruchu 6. Spolupráce pro společné projekty 7. Místní partnerství MAS - aktivní venkov Aktéři z území budou ještě jednou oslovení k připomínkování a doplnění dokumentu. Výstup pro strategii : je nutno rozpracovat a doplnit kapitolu společné projekty. Ostatní části dokumentu budou připomínkovány a doplněny. Strategie bude schválena nejvyšším orgánem MAS.

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Setkání ŠOV - Vísky 24. 5. 2013 Tomáš Chmela, tajemník SMSČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč) Velikostní

Více

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO

škol 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO 18. 21.11.2013 Možnosti podpory a spolupráce prostřednictvím činnosti MAS ORLICKO Ing. Ivana Vanická manažerka MAS ORLICKO Program Podpora a spolupráce s MAS ORLICKO: Co jsou Místní akční skupiny a jaký

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Beseda na téma CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 26.11.2013 Pořádá: Místní akční skupina ORLICKO v rámci přípravy místní rozvojové strategie pro roky 2014 2020 Program Program: 9:00 Mgr. Miroslav Beran Úvodní slovo

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

Název strategického plánu LEADER:

Název strategického plánu LEADER: 4. VÝZVA Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader Rozvoj regionu cestou inovací MAS Vizovicko a Slušovicko na období 2007-2013 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu 4. jednání PS3, 4.3.2015, Hradec Králové Mgr. Miroslav Janovský Mgr. Eliška Babková

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit Příloha č.3 benefitu Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit 1. Výchozí stav - charakteristika města a současná strategie 1.1. Charakteristika města

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 1 Popis implementačního procesu na úrovni MAS. 1.1 Organizační struktura. 1.2 Kompetence a odpovědnost orgánů MAS

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 1 Popis implementačního procesu na úrovni MAS. 1.1 Organizační struktura. 1.2 Kompetence a odpovědnost orgánů MAS IMPLEMENTAČNÍ ČÁST STRATEGIE IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Implementační část MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. je nedílnou součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 1 Popis implementačního procesu na úrovni

Více

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 1. Průběž ěžné zhodnocení PRLK 2004-2006 PRLK 2004 06 schválen ZK v červnu 2004 Navazuje na Strategii rozvoje LK schválenou v r. 2002 Rozepisuje

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Brno, 31. 3. 2014. Pracovní jednání významných regionálních partnerů k ustavení Regionální stálé konference území JMK pro období 2014-2020

Brno, 31. 3. 2014. Pracovní jednání významných regionálních partnerů k ustavení Regionální stálé konference území JMK pro období 2014-2020 Brno, 31. 3. 2014 Pracovní jednání významných regionálních partnerů k ustavení Regionální stálé konference území JMK pro období 2014-2020 Příprava území kraje na programové období 2014 2020 Výchozí dokument

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Zkrácený text osnovy projektu

Zkrácený text osnovy projektu Zkrácený text osnovy projektu Projekt spolupráce Péče o krajinu je realizován na základě těchto opatření Programu rozvoje venkova (dále jen ): Hlavní opatření: Další odborné vzdělávání a informační činnost

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více