Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022. Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie"

Transkript

1 Zpracovávání integrované strategie rozvoje území MAS Vizovicka a Slušovicka Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie Do realizace strategie byla zapojena široká veřejnost a to několika způsoby. Stávající členové programového výboru a výběrové komise jsou totožní s členy strategického výboru, který byl jmenován základním řídícím orgánem při tvorbě strategie. Dokument byl připomínkován pracovními skupinami a veřejností z území MAS 1. Dotazníky a anketa Dotazníky jsou podkladem pro analytickou část ISRÚ MAS Vizovicko a Slušovicko. Informace získané z těchto dokumentů slouží k vyhodnocení stávajícího potenciálu zájmového území a k definování pozitiv a negativ území. Dotazníky byly distribuovány pomocí elektronické pošty a posléze konzultovány osobně dle potřeby. Obce v dotčeném území byly navštíveny a jejich představitelé obeznámeni s problematikou a tvorbou Strategického plánu. Dotazníky obsahují informace o obcích: základní údaje, veřejná a technická infrastruktura, školství, zdravotnictví, kultura a kulturní památky, možnosti sportovního vyžití, ubytovací a stravovací kapacity. Dále jsou zde řešeny přírodní zajímavosti katastrálního území každé obce, činnost místních spolků, podnikající subjekty, přehled čerpaných dotací a projektové záměry do roku Současně byla řešena i anketa, která taktéž slouží jako podklad k analytické části strategie a kde byla oslovována široká veřejnost s požadavkem zhodnotit kvalitu života v regionu a činnost místní akční skupiny v zájmovém území. Anketa byla distribuována elektronicky, v tištěné podobě, byla vyvěšena na webových stránkách MAS VaS a osloveni byli i potencionální respondenti prostřednictvím sociálních sítí. 2. Veřejná projednávání Strategický výbor ve Vizovicích Přítomno 11 osob a zástupci společnosti SMARV, která strategii zpracovává. 1. Příprava na čerpání finančních prostředků v dalším plánovacím období Integrovaná strategie rozvoje území Vizovicka a Slušovicka (s Kašavou a Vlčkovou) příprava veřejného projednávání 3. Představení projektových oblastí, záměrů a integrovaných projektů. 4. Diskuze - různé.

2 Průběh jednání: V úvodu bylo diskutováno o fungování MAS v letech s návazností na další plánovací období do roku Byla hodnocena pozitiva a negativa v regionu, silné a slabé stránky, příležitosti a možná ohrožení. Byla diskutována role MAS v regionu a její vliv na rozvoj. Dále se hovořilo o finančních možnostech a čerpání dotačních prostředků prostřednictvím MAS i jiných zdrojů. V další části byly formou brainstormingu řešeny oblasti podpory v budoucím plánovacím období a konkrétní návrhy projektů. Další aktivitou byl návrh na společný projekt. Byl pořízen samostatný zápis celého projednávání a fotodokumentace. Výstupy pro strategii: Výstupy a závěry tohoto projednávání budou použity při tvorbě strategického plánu zájmového území na období do roku 2022 a to jak v analytické tak i ve strategické části. Projednány projektové záměry a návrhy na integrovaný projekt.

3 Veřejné projednávání strategie Slušovice Přítomno cca 30 osob dle prez. listiny, zástupci neziskových organizací, podnikatelů a zástupci obcí. 1. Úvodní slovo : Ing. Petr Hradecký starosta města Slušovice 2. Obecné informace o strategii, návaznost na další dokumenty 3. Informace o činnosti MAS VaS 4. Dotazníky, ankety, výstupy ze setkání výboru pro strategii 5. Skupinová práce na SWOT analýze - tvorba 6. Nástin podporovaných oblastí 7. Sběr projektových záměrů, společný projekt 8. Náměty na název strategie 9. Vyhodnocení Po úvodním slově starosty města Slušovice byli přítomní v krátké prezentaci obeznámeni s důvody tvorby strategie, s postupy při její realizaci, s návazností na další strategické dokumenty a to na úrovních nižších, vyšších i národních strategických dokumentů. V další části byly podány informace o činnosti MAS Vizovicko a Slušovicko. Tvorba SWOT analýzy : každý z účastníků obdržel barevnou kartičku, podle které se pak zařadil do skupiny. Byly vytvořeny 4 skupinky, které postupně vyjadřovaly a hodnotily silné a slabé stránky regionu, příležitosti a ohrožení. Tyto byly zapisovány na flipchart a na závěr veřejně hodnoceny. Každá skupina pracovala u jednoho flipchartu min. SWOT analýza byla tvořena formou tzv. kavárny. V další části proběhl sběr projektových námětů. Každý účastník měl možnost napsat projektový záměr, který by rád realizoval v budoucím plánovacím období a přiřadit je k navrženým oblastem. Společně se diskutovalo o integrovaném projektu a názvu nového ISRÚ. Výstup pro strategii : Podklady k SWOT analýze regionu a zásobník projektových záměrů, který bude použit při stanovování priorit (oblastí podpory a jejich podopatření). Nástin priorit a návrhy k integrovanému projektu, kde by žadatelem měla být MAS a který by měl nějakým způsobem propojovat region.

4

5 Pracovní skupina zemědělci Přítomno 6 osob, dle prezenční listiny 1. Kontrola úkolů z minulého jednání 2. Příprava 6. výzvy k předkládání projektů 3. Objem prostředků pro zemědělce na rok Projektové záměry pro zemědělství + ISRU v plánovacím období do roku Příprava vzniku o.p.s. 6. Pošta, různé 7. Závěr Ke svému pravidelnému jednání se sešla pracovní skupina zemědělci. Mimo jiné se zástupci této skupiny vyjadřovali k budoucí strategii a hodnotili zájmový region - silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Dále byly dány podněty k projektovým záměrů, které jsou podrobněji popsány v zápisu z jednání. Výstupy pro strategii : Doplnění SWOT analýzy a projektových záměru v oblasti zemědělství.

6 Strategický výbor ve Vizovicích Přítomno 28 osob a zástupci společnosti SMARV, která strategii zpracovává. 1. Informace o průběhu tvorby podkladů pro strategii, výstupy z jednání (podklady SWOT analýza, návrh priorit, zásobník projektů). 2. Názvy priorit a předběžné návrhy pro podopatření, název pro strategii. 3. Finanční plán budoucí strategie (podklady návrh priorit a podopatření k zápisu procentuálního podílu). 4. Setkávání pracovních skupin. 5. Diskuse a závěr. Byly podány informace o veřejném projednávání ze dne ve Slušovicích a z pracovní skupiny zemědělci ze dne Výstupy ze SWOT analýzy byly posouzeny a doplněny a dále budou zaslány k dalšímu připomínkování do obcí. Projektový zásobník je naplněn záměry od obcí, které vyšly z dotazníkového šetření, je třeba doplnit další záměry ze strany podnikatelů a neziskových organizací v regionu. Anketa je ukončena, odpovědělo na ni 203 respondentů. Byly nastíněny a diskutovány priority a podpopatření budoucí strategie. Posledním tématem byl název ISRÚ Návrhy a hlasování jsou uvedeny v zápisu z jednání. Výstupy pro strategii : Rozpracovaná SWOT analýza a navržené oblasti podpory se budou dále dotvářet a budou použity při tvorbě strategie. Anketa zpracovaná do grafické podoby je další výstupem a závěrem z komun. projednávání. Název pro ISRÚ.

7 Pracovní skupiny Sociální práce a ženy a Projektoví manažeři Přítomno : 8 osob osob dle prezenční listiny Program: 1. Kontrola úkolů z minulého jednání 2. Průběh přípravy ISRÚ 3. Projektové záměry v plánovacím období do roku Různé 5. Závěr Účastníci byli seznámeni s činností MAS VaS. V úvodu byly zmíněny projekty integrující různé subjekty a aktéry místního rozvoje a jako příklad byly uvedeny projekty spolupráce ze 4. osy PRV. Byl konkrétně metodologicky probrán projekt Obnovme prameny Střední Moravy, způsoby realizace programu LEADER a pomoc obcím v MAS. Byla nastíněna situace, která je očekávána v novém plánovacím období Účastníci byli seznámeni s navrženou SWOT analýzou a byl proveden rozbor navržených priorit. Dle zvážení je doplňovali s diskutovali. Dalším tématem byl název strategie. Následně byli účastníci setkání vyzváni k vytvoření projektů na budoucí plánovací období, které by měli předložit vlastním manažerům nebo manažerovi MAS. Stále zůstává potenciál ve využití zkušeností a závěrů z Komunitního plánování ORP, zvláště potřeba věnovat se péči a konkrétním projektům pro ohrožené skupiny a seniory. Další téma bylo ke garantům nebo nositelům projektů, kde v oblasti rodiny se zatím nejpraktičtější jeví CPR ve Vizovicích, něco by mohl dělat i Orel (kapacity budovy i lidí), v protidrogové tématice je třeba porozumět nejmodernějším trendům. Výstupy pro strategii : Doplnění SWOT analýzy náměty ze sociální oblasti. Oslovení osob, zabývající se sociální oblastí a pomocí lidem a ohroženým skupinám v začlenění a jejich příprava na čerpání z fondu ESF v budoucím plánovacím období.

8 Strategický výbor ve Vizovicích Přítomno 12 osob a zástupci společnosti SMARV, dle prezenční listiny Program: 1. Změna právní struktury MAS Vizovicko a Slušovicko z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost 2. Nastavení orgánů na další programovací období 3. Projednání návrhu priorit integrované strategie Návrh finančního plánu ISRÚ 5. Diskuse a závěr V rámci změn, kterými prochází občanský zákoník s platností od je nutná změna právní formy MAS VaS. Jako nejvhodnější se jeví změna na o.p.s. Byla navržena struktura budoucího uspořádání organizace a postup právních kroků, které je nutno v tomto směru učinit. Na základě podkladů ze SWOT analýzy, tabulky projektových záměrů, podkladů z předchozích veřejných projednávání, připomínek členů MAS byly upřesněny priority rozdělené do podopatření. Tyto materiály budou nadále elektronicky rozeslány členům a obcím k připomínkování. V poslední části jednání byl navržen tzv. finanční plán rozdělení prostředků k daným opatřením a to procentuální metodou. Výstupy z jednání : Do 6/2013 MAS VaS projde změnou právní struktury. Na základě podkladů ze SWOT analýzy, tabulky projektových záměrů, podkladů z předchozích veřejných projednávání, připomínek členů MAS a dalších podkladů, upřesněny priority rozdělené do podopatření.

9 2.Veřejné projednávání strategie Vizovice Přítomno cca 22 osob dle prez. listiny, zástupci neziskových organizací, podnikatelů a zástupci obcí. 1. Úvod 2. Současný stav metodiky strategií 3. Aktuální stav přípravy strategie MAS Vizovicko a Slušovicko 4. Popis a rozbor priorit 5. Stanovení vize a globálních cílů 6. Závěr V průběhu jednání byl představen komunitně vedený místní rozvoj, metodika tvorby obsahu Integrované strategie území působnosti (ISRÚ) místní akční skupiny pro programovací období a její součásti charakteristiku MAS, Integrovanou strategii území MAS a navazující Integrovaný plán rozvoje území MAS. Připomínky se ozývaly k smysluplnosti tak široké struktuře statistických dat a k tomu, jaká bude jejich výtěžnost. Dále byl nastíněn časový harmonogram pro splnění kritérií přijatelnosti pro MAS (minimální standardy) na období a představen Národní číselník indikátorů, u něhož se předpokládá, že do konce června bude aktualizován pro potřeby nového plánovacího období. V květnu 2013 by měly být stanoveny priority programových rámců a na podzim připravena Dohoda o partnerství pro programové období Přítomní byli informováni o současném stavu přípravy strategie - o výsledcích proběhlé ankety, dotazníku, o sběru statistických dat. K nejdůležitějším výstupům patří sebrané projektové záměry z území, k doplnění projektových záměrů byly osloveny také neziskové organizace. Představena byla také vyhodnocená SWOT analýza a dále se hovořilo o komunitní práci 3x se sešel strategický výbor, konalo se veřejné projednávání ve Slušovicích, sešly se čtyři pracovní skupiny. Představeny byly současné priority MAS a navrženy změny na budoucí období. V diskuzi se přítomní zamýšleli nad vizí a globálními cíli strategie co by chtěli, co očekávají, co se má změnit viz zápis z jednání Výstup pro strategii : Zpřesnění a podrobnější rozbor opatření a k nim příslušných podopatření, stanovení základních vizí a globálních cílů, které budou rozpracovány podrobněji a zaslány k připomínkování členům a cílovým skupinám na území MAS.

10 Pracovní skupina Zemědělci Program: 1. Kontrola úkolů z minulého jednání 2. Průběh přípravy ISRÚ 3. Dotační možnosti pro zemědělce v novém plánovacím období 4. Projektové záměry pro zemědělství v plánovacím období do roku Pošta, různé 6. Závěr Pracovní skupiny byli účastni noví členové z regionu z řad zemědělských podnikatelů, kteří se o dění v celém regionu v této oblasti a o mají zájem spolupracovat s MAS. Po úvodním slově ředitele MAS, byly přítomným představeny možnosti pro zemědělství, potravinářství a lesnictví v budoucím plánovacím období. Podrobněji byly diskutovány operační programy. Finanční alokace pro zemědělce by v příštím plánovacím období měla činit cca 9 12 mil na jednu MAS Byl představen rozpracovaný strategická plán MAS VaS a především jeho část priorita č. 2 Podpora podnikání, služeb a zaměstnanosti, priorita č. 3 Efektivní a šetrné zemědělství a lesnictví a priorita č.4 Obnova venkovské krajiny tedy ty oblasti, které budou zajímat zemědělské podnikatele. Tyto priority a jejich opatření byly připomínkovány a diskutovány. V další části se hovořilo o organizační struktuře MAS a o zastoupení členů MAS v jednotlivých orgánech a to s ohledem na právní formu MAS a standardizaci, která bude v nejbližší době schválena ministerstvem zemědělství. Byli navrženi kandidáti z řad zemědělských podnikatelů na tyto posty. Výstup pro strategii : Zpřesnění priorit v oblastech týkajících se zemědělství, podnikání a životního prostředí. Priority a jejich opatření jsou podpořeny projektovými záměry, které budou dále doplněny.

11 Pracovní skupiny Sociální práce a ženy a Projektoví manažeři Přítomno 7 osob dle prezenční listiny 1. Kontrola úkolů z minulého jednání 2. Průběh přípravy ISRÚ 3. Dotační možnosti v novém plánovacím období 4. Projektové záměry v plánovacím období do roku Různé 6. Závěr Pracovní skupina byla seznámena s vývojem ISRU, novými informacemi a metodikou, dle které se bude ISRU (CLLD) nastavena. CLLD bude zastřešovat několik Operačních programů, v současné době je v jednání, které budou implementovány prostřednictvím MAS. Byly představeny současné Operační programy (návrhy): OP Zaměstnanost řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí. IROP řízen Ministerstvem pro místní rozvoj. Byly diskutovány návrhy na projektové záměry na příští programovací období : Dětské a rodinné centrum propojení dětského a rodičovského centra, multifunkční prostředí, moderní prostředky a hry. Prostředky nejmodernějších knihoven a galerií: kavárna, zázemí pro děti, dětský koutek, workshopy, hlídání, výtvarné dílny, ZUŠ prostory pro výuku, Naděje nízko prahové centrum. Úkol: oslovit paní Fuskovou ze ZUŠ Řešení Gender mainstreamingu dle podrobného zápisu z PS. Výstup pro strategii : Místní akční skupina se připravuje na administraci OP Zaměstnanost a do strategie budou zapracovány další náměty na PZ v této oblasti.

12 Pracovní skupiny Sociální práce a ženy Program: 1. Úvod 2. Informace o dění v MAS VaS 3. Tvorba SCLLD 4. Dotační možnosti v novém plánovacím období 5. Návrhy projektů podle priorit (v pracovní verzi ISRU MAS VaS) 6. Diskuze a závěr Informace o stávajícím stavu projednávání a tvorby SCLLD podal ředitel MAS Petr Žůrek. Strategický dokument je rozdělen na tři části analytickou, strategickou a implementační. První dvě části budou vyhotoveny do konce srpna Byly projednány a zpřesněny nastavené priority a doplněn projektový zásobník o další projektové záměry. Zástupce SMARV vysvětlil návaznost dokumentu SCLLD na Operační programy, které budou moci MAS implementovat. V současné době se MAS připravuje na tzv. standardizaci, kdy musí být splněny požadavky ze strany MZe, aby MAS mohla žádat o implementaci své SCLLD. V diskusi k sociálním oblastem probírán Návrh na projekt: Jak pečovat. Dále také vydávání zpravodaje z MAS 1 list A4, který bude obsahovat informace o problematice odlehčovací služby domácí péče. Výstup pro strategii: Dořešena souvislost a návaznost strategie na OP Zaměstnanost, podložena dalšími projektovými záměry Pracovní skupiny Integrované projekty a Projektoví manažeři Pracovní skupiny probíhala se stejným programem jako předchozí den, byla pouze orientovaná na jinou zájmovou skupinu. Kromě obecně řešených záležitostí se hovořilo na téma malé a střední podnikání v regionu a sportovní a kulturní zařízení v obcích, především pak Sokolovna ve městě Vizovice Výstup do strategie : Dořešeny souvislosti a návaznosti strategie na OP ze kterých budou moci MAS čerpat, podloženy dalšími projektovými záměry

13 3.Veřejné projednávání strategie Vizovice Přítomno cca 10 osob dle prez. listiny, zástupci neziskových organizací a zástupci obcí. 1. Úvod 2. Dotační programy pro venkov Strategický dokument - Integrované strategie MAS VaS 4. Analytická a strategická část dokumentu 5. Společné projekty 6. Závěr, diskuse Přítomní byli seznámeni s dotačními programy na období Byla definována role MAS, programy a metody čerpání finančních prostředků a jejich přibližná alokace. Z OP IROP, PRV A OP Zaměstnanost se budou finanční prostředky čerpat prostřednictvím MAS, v ostatních ( OPŽP, OP VVV, OP PS CZ-PL, OP PIK) bude MAS plnit animátorskou úlohu. Individuální čerpání na jednotlivé projekty bude zachováno. Dále byla představena rozpracovaná strategie a to její analytická i návrhová část. Definitivní verze prioritních oblastí, tak jak jsou nastaveny po předešlých jednáních a vývojem v průběhu zpracovávání dokumentu : 1. Rozvoj obcí a venkovského území 2. Podpora podnikání služeb a zaměstnanosti 3. Efektivní a šetrné zemědělství a lesnictví 4. Obnova venkovské krajiny 5. Oživení cestovního ruchu 6. Spolupráce pro společné projekty 7. Místní partnerství MAS - aktivní venkov Aktéři z území budou ještě jednou oslovení k připomínkování a doplnění dokumentu. Výstup pro strategii : je nutno rozpracovat a doplnit kapitolu společné projekty. Ostatní části dokumentu budou připomínkovány a doplněny. Strategie bude schválena nejvyšším orgánem MAS.

POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE

POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE Strategie MAS Region HANÁ byla plánována na základě principů metody Leader, se zapojením komunity pro identifikaci potřeb svého území (princip zespoda na

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE

POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE 1 1. ÚVODNÍ SCHŮZKA K PŘÍPRAVĚ STRATEGIE MAS PLOŠTINA... 3 2. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ... 4 3. SETKÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLKŮ... 5 4. VEŘEJNÉ

Více

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1 Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí veřejné projednání strategie V sále OÚ Soběšovice se ve čtvrtek dne 4. září 2014

Více

Rozvoj venkova s využitím metody LEADER. Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek,

Rozvoj venkova s využitím metody LEADER. Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek, Rozvoj venkova 2014 2020 s využitím metody LEADER Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek, 16.9.2013 1. Seznámit přítomné s metodou Leader v podmínkách ČR 2. Vysvětlit princip fungování MAS 3. Představit

Více

2) Vyhodnocení současných strategií a programu LEADER

2) Vyhodnocení současných strategií a programu LEADER Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 SMARV partner MAS Animace venkova ( vč. vzdělávání, propagace, veřejných projednávání) Strategické plánování (vč. zpracování studií a analýz) Dotační

Více

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie:

Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie: Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Základní přehled průběhu zpracování strategie: 2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/2014 6/2014 7/2014 8/2014 9/2014 10/2014 11/2014 12/2014 1/2015

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2007-2013, opatření III.4.1, Projekt : Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Strategie rozvoje regionu Hranicko Pozlovice, 13. listopad 2013 Území

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000382 1. Jednání Pracovních skupin Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Aktuální informace z programového období 2014+

Aktuální informace z programového období 2014+ Aktuální informace z programového období 2014+ Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 11. 2. 2016 RSK Olomouckého kraje Aktuální činnost MMR ORP Web územní dimenze Zajištění zpětné vazby Aktuální informace

Více

POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE CLLD

POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE CLLD POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVÁNÍ STRATEGIE CLLD Základní popis participace V roce 2012 se MAS-PM začala připravovat na nové plánovací období Evropské unie 2014-2020. V letech 2013 2014 práce

Více

Mgr. Petr Kulíšek

Mgr. Petr Kulíšek Pardubice 29.5.2014 Mgr. Petr Kulíšek MAS neboli Místní akční skupina (správně skupina pro místní akce) MAS je společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací se společným cílem rozvoje vymezeného

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

Šablona pro zveřejnění integrované strategie

Šablona pro zveřejnění integrované strategie Šablona pro zveřejnění integrované strategie VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE ELEKTRONICKY SPOLU S TEXTEM STRATEGIE VE FORMÁTU DOC/DOCX NA ADRESU: strategie-optp@mmr.cz. Název nositele strategie (organizace,

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK

2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK 2. jednání pracovní skupiny OBCE A MĚSTA při Regionální stálé konferenci KHK pro potřeby tvorby Regionálního akčního plánu KHK 29. 1. 2015 Hradec Králové Program Úvodní slovo Aktuální informace o přípravě

Více

Společné jednání odborných pracovních skupin a členů programového výboru k programovým rámcům SCLLD MAS Pobeskydí. Třanovice,

Společné jednání odborných pracovních skupin a členů programového výboru k programovým rámcům SCLLD MAS Pobeskydí. Třanovice, Společné jednání odborných pracovních skupin a členů programového výboru k programovým rámcům SCLLD MAS Pobeskydí Třanovice, 22. 10. 2015 OP Zaměstnanost (str. 14) Popis cíle opatření Popis možných zaměření

Více

Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov

Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov Úvodní ustanovení Článek I.. Tento Statut a Jednací řád upravuje podobu a jednání Řídícího výboru v rámci projektu MAP ORP Sokolov 2. Řídící

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově. dne v 9.00 hod.

Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově. dne v 9.00 hod. Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově dne 23.3. 2016 v 9.00 hod. Program: 1. volba zapisovatele 2. úvodní slovo předsedy správní rady

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015 Integrovaný regionální operační program Seminář NS MAS 3. března 2015 PROGRAM Vyjednávání s EK Nejčastější omyly Aktuální informace Dosud otevřené otázky k CLLD VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ Hlavní problémové

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 22. 9. 2016 RSK Plzeňského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 30. 9. 2016 RSK Olomouckého kraje Struktura prezentace Význam regionálního akčního plánu Aktuální a plánované činnosti

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov

Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Zápis ze setkání s řediteli škol v rámci projektu MAP ORP Sokolov Dne 3. 6. 2016 proběhlo setkání s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol ORP Sokolov v rámci projektu MAP ORP Sokolov (reg.

Více

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové. 1. setkání pracovních skupin Mžany Místní akční plán vzdělávání na území ORP Hradec Králové 1. setkání pracovních skupin 11. 10. 2016 Mžany 1. setkání pracovních skupin Program jednání: 1. Prezence, zahájení 2. Představení dosavadních výstupů

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR

Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Aktuální informace z Odboru regionální politiky MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 23. 9. 2016 RSK Jihomoravského kraje Struktura prezentace 1. Význam regionálního akčního plánu 2. Aktuální a plánované

Více

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO

PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO PROGRAMOVÝ VÝBOR MAS BOHUMÍNSKO Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bohumínsko (SCLLD) 2014-2020 18.4.2016 Projekt Komunitní rozvoj venkova na území MAS Bohumínsko, z.s. je financován

Více

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Místo konání: Velká zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou Datum konání: 9. května 2016 od 14:00 Seznam účastníků: viz Prezenční listina

Více

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území

16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 16. Plénum MAS ad 4/ Integrovaná strategie rozvoje území 2014-2020 1) Informace ze SPL - sumář za 5 výzev MAS 2) ISRÚ kdy, co, jak a proč? 3) Co by obce a jejich území potřebovalo/nepotřebovalo/chtělo?

Více

Program rozvoje venkova České republiky. CLLD v PRV

Program rozvoje venkova České republiky. CLLD v PRV Program rozvoje venkova České republiky CLLD v PRV 1 Harmonogram přípravy PRV PRV předložen EK nejpozději do 17. 7. 2014 (Dohoda o partnerství byla předložena 17. 4. 2014) Nejpozději do 30. 6. 2014 musí

Více

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání IV. Blok Místní akční plán vzdělávání Místí akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová IV. Blok Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu Ústí nad Orlicí a Česká Třebová Místí akční plány rozvoje vzdělávání Výzva č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období Přílohy popis postupu zapojení komunity do

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období Přílohy popis postupu zapojení komunity do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Přílohy popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie CLLD 2 Popis postupu zapojení komunity

Více

Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací

Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací Verze: 22. 5. 2014 Vysvětlivky: ZH = Zdena Hovorková = Jiří Kmoníček = Alena Bauerová, odborná konzultantka pro

Více

Územní dimenze OP Zaměstnanost

Územní dimenze OP Zaměstnanost Územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 Národní konference Venkov 2014 Konstantinovy Lázně 15. října 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s.

ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. ZÁPIS Z 2. KULATÉHO STOLU MAS OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA z. s. V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ Název MAS: Otevřené zahrady Jičínska z. s. Místo konání:

Více

Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici

Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici Zápis z jednání členské schůze Otevřené zahrady Jičínska z. s., které se konalo v úterý 15. března 2016 od 17 hodin na obecním úřadě v Bukvici 1) Zahájení Předseda spolku pan Jiří Drška přivítal přítomné

Více

Příručka pro žadatele o dotaci

Příručka pro žadatele o dotaci Příručka pro žadatele o dotaci MAS Luhačovské Zálesí na předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie v rámci Programu rozvoje venkova

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Konference. 24. října Mgr. Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR

Konference. 24. října Mgr. Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR Konference 24. října 2014 Mgr. Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR 2 Místní akční skupina (MAS) je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hrušovansko pro programové období Region klidu a pohody

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hrušovansko pro programové období Region klidu a pohody Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Hrušovansko pro programové období 2014 2020 Region klidu a pohody MAS Hrušovansko, z.s. POPIS POSTUPU ZAPOJENÍ KOMUNITY DO VYPRACOVANÉ

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR)

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. předseda SMS ČR Zlínského kraje Datum prezentace:

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Představení SMS ČR Doba realizace projektu: 09/2014 11/2015 Realizátor projektu: SMS ČR Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl projektu

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství

Program rozvoje venkova České republiky. Ministerstvo zemědělství Program rozvoje venkova České republiky Ministerstvo zemědělství Vymezení programů pro nové období v ČR Na základě usnesení vlády č. 867 z 28. 11. 2012 byly vymezeny následující programy spolufinancované

Více

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011

Program rozvoje venkova Zlínský kraj. Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova Zlínský kraj Holešov 5. dubna 2011 Program rozvoje venkova a možnosti podpory pro malé obce PRV je podpůrný nástroj k zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

Národní stálá konference komora regionální

Národní stálá konference komora regionální Národní stálá konference komora regionální MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. zasedání 5. října, Poděbrady Program zasedání Čas Bod programu 13:30 14:00 Metodické a koordinační

Více

Aktuální informace MMR Odboru regionální politiky

Aktuální informace MMR Odboru regionální politiky Aktuální informace MMR Odboru regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 18. 3. 2016 RSK Jihomoravského kraje Aktuální činnost MMR Odboru regionální politiky Průběžná komunikace se zástupci

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ 2016-2026 veřejné projednání 18.5.2016 Program jednání Úvod, uvítání Informace o vytištěné verzi Návrhu Strategického plánu Informace o možnosti podávat

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova

TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova 13.11.2013 POČET ČLENŮ MAS Veřejný 22 Soukromý 9 Neziskový 18 Celkem 49 CELKOVÝ POČET OBYVATEL ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS MAS Jesenicko pokrývá území 24 měst

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 6. jednání, 22. září 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 6. jednání, 22. září 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje 6. jednání, 22. září 2016 Krajský úřad Plzeňského kraje 1. Zahájení, úvodní slovo Program jednání 1. Zahájení, schválení programu a schválení hostů

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého

Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého kraje Obsah 1. Příprava období 2014 2020 na úrovni ČR 2.

Více

Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov

Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov I. Úvodní ustanovení Tento jednací řád upravuje jednání Řídícího výboru v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání v území ORP

Více

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Obsah 1. ÚVOD... 3 2. MAPOVÁNÍ POTŘEB ÚZEMÍ MAS MTJ... 5 2.1. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI OBČANY... 5 2.2. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI PODNIKATELSKÝMI

Více

Zápis z Valné hromady LAG Podralsko o.s. Čtvrtek,

Zápis z Valné hromady LAG Podralsko o.s. Čtvrtek, Zápis z Valné hromady LAG Podralsko o.s. Čtvrtek, 13.12.2012 Datum: 20.03.2012 17.00 hodin Místo: Zasedací síň Hamr na Jezeře Přítomni: Dle prezenční listiny ( 21 členů) Program jednání: 1. Volba orgánů

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Nastavení společné řeči

Nastavení společné řeči Stránka 1 z 8 Evropa 2020 Nastavení společné řeči Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ SMS ČR JČK Novosedly nad Nežárkou, 11. 7. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v

Více

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 OD PRUSKÉ MINULOSTI

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113 Odstraněno: 40796/2015 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 3. jednání, 12. listopadu 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území. Plzeňského kraje. 3. jednání, 12. listopadu 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje 3. jednání, 12. listopadu 2015 Krajský úřad Plzeňského kraje 1. Zahájení, úvodní slovo 1. Zahájení, úvodní slovo Úvodní slovo p. Václav Šlajs, hejtman

Více

Příloha č. 1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE

Příloha č. 1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE Příloha č. 1 FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY PRO PROGRAMOVÉ RÁMCE Únor 2016 Příloha č. 1 Obsah OBSAH... 1 1 ÚVOD... 2 2 FINANCOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ V JEDNOTLIVÝCH LETECH... 3

Více

Integrovaný nástroj CLLD v IROP Komunitně vedený místní rozvoj

Integrovaný nástroj CLLD v IROP Komunitně vedený místní rozvoj Integrovaný nástroj CLLD v IROP Komunitně vedený místní rozvoj Václav Pošmurný Semináře k představení Integrovaného regionálního operačního programu 2 Základní pojmy Místní akční skupina (MAS) je společenství

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více