Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022. Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie"

Transkript

1 Zpracovávání integrované strategie rozvoje území MAS Vizovicka a Slušovicka Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie Do realizace strategie byla zapojena široká veřejnost a to několika způsoby. Stávající členové programového výboru a výběrové komise jsou totožní s členy strategického výboru, který byl jmenován základním řídícím orgánem při tvorbě strategie. Dokument byl připomínkován pracovními skupinami a veřejností z území MAS 1. Dotazníky a anketa Dotazníky jsou podkladem pro analytickou část ISRÚ MAS Vizovicko a Slušovicko. Informace získané z těchto dokumentů slouží k vyhodnocení stávajícího potenciálu zájmového území a k definování pozitiv a negativ území. Dotazníky byly distribuovány pomocí elektronické pošty a posléze konzultovány osobně dle potřeby. Obce v dotčeném území byly navštíveny a jejich představitelé obeznámeni s problematikou a tvorbou Strategického plánu. Dotazníky obsahují informace o obcích: základní údaje, veřejná a technická infrastruktura, školství, zdravotnictví, kultura a kulturní památky, možnosti sportovního vyžití, ubytovací a stravovací kapacity. Dále jsou zde řešeny přírodní zajímavosti katastrálního území každé obce, činnost místních spolků, podnikající subjekty, přehled čerpaných dotací a projektové záměry do roku Současně byla řešena i anketa, která taktéž slouží jako podklad k analytické části strategie a kde byla oslovována široká veřejnost s požadavkem zhodnotit kvalitu života v regionu a činnost místní akční skupiny v zájmovém území. Anketa byla distribuována elektronicky, v tištěné podobě, byla vyvěšena na webových stránkách MAS VaS a osloveni byli i potencionální respondenti prostřednictvím sociálních sítí. 2. Veřejná projednávání Strategický výbor ve Vizovicích Přítomno 11 osob a zástupci společnosti SMARV, která strategii zpracovává. 1. Příprava na čerpání finančních prostředků v dalším plánovacím období Integrovaná strategie rozvoje území Vizovicka a Slušovicka (s Kašavou a Vlčkovou) příprava veřejného projednávání 3. Představení projektových oblastí, záměrů a integrovaných projektů. 4. Diskuze - různé.

2 Průběh jednání: V úvodu bylo diskutováno o fungování MAS v letech s návazností na další plánovací období do roku Byla hodnocena pozitiva a negativa v regionu, silné a slabé stránky, příležitosti a možná ohrožení. Byla diskutována role MAS v regionu a její vliv na rozvoj. Dále se hovořilo o finančních možnostech a čerpání dotačních prostředků prostřednictvím MAS i jiných zdrojů. V další části byly formou brainstormingu řešeny oblasti podpory v budoucím plánovacím období a konkrétní návrhy projektů. Další aktivitou byl návrh na společný projekt. Byl pořízen samostatný zápis celého projednávání a fotodokumentace. Výstupy pro strategii: Výstupy a závěry tohoto projednávání budou použity při tvorbě strategického plánu zájmového území na období do roku 2022 a to jak v analytické tak i ve strategické části. Projednány projektové záměry a návrhy na integrovaný projekt.

3 Veřejné projednávání strategie Slušovice Přítomno cca 30 osob dle prez. listiny, zástupci neziskových organizací, podnikatelů a zástupci obcí. 1. Úvodní slovo : Ing. Petr Hradecký starosta města Slušovice 2. Obecné informace o strategii, návaznost na další dokumenty 3. Informace o činnosti MAS VaS 4. Dotazníky, ankety, výstupy ze setkání výboru pro strategii 5. Skupinová práce na SWOT analýze - tvorba 6. Nástin podporovaných oblastí 7. Sběr projektových záměrů, společný projekt 8. Náměty na název strategie 9. Vyhodnocení Po úvodním slově starosty města Slušovice byli přítomní v krátké prezentaci obeznámeni s důvody tvorby strategie, s postupy při její realizaci, s návazností na další strategické dokumenty a to na úrovních nižších, vyšších i národních strategických dokumentů. V další části byly podány informace o činnosti MAS Vizovicko a Slušovicko. Tvorba SWOT analýzy : každý z účastníků obdržel barevnou kartičku, podle které se pak zařadil do skupiny. Byly vytvořeny 4 skupinky, které postupně vyjadřovaly a hodnotily silné a slabé stránky regionu, příležitosti a ohrožení. Tyto byly zapisovány na flipchart a na závěr veřejně hodnoceny. Každá skupina pracovala u jednoho flipchartu min. SWOT analýza byla tvořena formou tzv. kavárny. V další části proběhl sběr projektových námětů. Každý účastník měl možnost napsat projektový záměr, který by rád realizoval v budoucím plánovacím období a přiřadit je k navrženým oblastem. Společně se diskutovalo o integrovaném projektu a názvu nového ISRÚ. Výstup pro strategii : Podklady k SWOT analýze regionu a zásobník projektových záměrů, který bude použit při stanovování priorit (oblastí podpory a jejich podopatření). Nástin priorit a návrhy k integrovanému projektu, kde by žadatelem měla být MAS a který by měl nějakým způsobem propojovat region.

4

5 Pracovní skupina zemědělci Přítomno 6 osob, dle prezenční listiny 1. Kontrola úkolů z minulého jednání 2. Příprava 6. výzvy k předkládání projektů 3. Objem prostředků pro zemědělce na rok Projektové záměry pro zemědělství + ISRU v plánovacím období do roku Příprava vzniku o.p.s. 6. Pošta, různé 7. Závěr Ke svému pravidelnému jednání se sešla pracovní skupina zemědělci. Mimo jiné se zástupci této skupiny vyjadřovali k budoucí strategii a hodnotili zájmový region - silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Dále byly dány podněty k projektovým záměrů, které jsou podrobněji popsány v zápisu z jednání. Výstupy pro strategii : Doplnění SWOT analýzy a projektových záměru v oblasti zemědělství.

6 Strategický výbor ve Vizovicích Přítomno 28 osob a zástupci společnosti SMARV, která strategii zpracovává. 1. Informace o průběhu tvorby podkladů pro strategii, výstupy z jednání (podklady SWOT analýza, návrh priorit, zásobník projektů). 2. Názvy priorit a předběžné návrhy pro podopatření, název pro strategii. 3. Finanční plán budoucí strategie (podklady návrh priorit a podopatření k zápisu procentuálního podílu). 4. Setkávání pracovních skupin. 5. Diskuse a závěr. Byly podány informace o veřejném projednávání ze dne ve Slušovicích a z pracovní skupiny zemědělci ze dne Výstupy ze SWOT analýzy byly posouzeny a doplněny a dále budou zaslány k dalšímu připomínkování do obcí. Projektový zásobník je naplněn záměry od obcí, které vyšly z dotazníkového šetření, je třeba doplnit další záměry ze strany podnikatelů a neziskových organizací v regionu. Anketa je ukončena, odpovědělo na ni 203 respondentů. Byly nastíněny a diskutovány priority a podpopatření budoucí strategie. Posledním tématem byl název ISRÚ Návrhy a hlasování jsou uvedeny v zápisu z jednání. Výstupy pro strategii : Rozpracovaná SWOT analýza a navržené oblasti podpory se budou dále dotvářet a budou použity při tvorbě strategie. Anketa zpracovaná do grafické podoby je další výstupem a závěrem z komun. projednávání. Název pro ISRÚ.

7 Pracovní skupiny Sociální práce a ženy a Projektoví manažeři Přítomno : 8 osob osob dle prezenční listiny Program: 1. Kontrola úkolů z minulého jednání 2. Průběh přípravy ISRÚ 3. Projektové záměry v plánovacím období do roku Různé 5. Závěr Účastníci byli seznámeni s činností MAS VaS. V úvodu byly zmíněny projekty integrující různé subjekty a aktéry místního rozvoje a jako příklad byly uvedeny projekty spolupráce ze 4. osy PRV. Byl konkrétně metodologicky probrán projekt Obnovme prameny Střední Moravy, způsoby realizace programu LEADER a pomoc obcím v MAS. Byla nastíněna situace, která je očekávána v novém plánovacím období Účastníci byli seznámeni s navrženou SWOT analýzou a byl proveden rozbor navržených priorit. Dle zvážení je doplňovali s diskutovali. Dalším tématem byl název strategie. Následně byli účastníci setkání vyzváni k vytvoření projektů na budoucí plánovací období, které by měli předložit vlastním manažerům nebo manažerovi MAS. Stále zůstává potenciál ve využití zkušeností a závěrů z Komunitního plánování ORP, zvláště potřeba věnovat se péči a konkrétním projektům pro ohrožené skupiny a seniory. Další téma bylo ke garantům nebo nositelům projektů, kde v oblasti rodiny se zatím nejpraktičtější jeví CPR ve Vizovicích, něco by mohl dělat i Orel (kapacity budovy i lidí), v protidrogové tématice je třeba porozumět nejmodernějším trendům. Výstupy pro strategii : Doplnění SWOT analýzy náměty ze sociální oblasti. Oslovení osob, zabývající se sociální oblastí a pomocí lidem a ohroženým skupinám v začlenění a jejich příprava na čerpání z fondu ESF v budoucím plánovacím období.

8 Strategický výbor ve Vizovicích Přítomno 12 osob a zástupci společnosti SMARV, dle prezenční listiny Program: 1. Změna právní struktury MAS Vizovicko a Slušovicko z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost 2. Nastavení orgánů na další programovací období 3. Projednání návrhu priorit integrované strategie Návrh finančního plánu ISRÚ 5. Diskuse a závěr V rámci změn, kterými prochází občanský zákoník s platností od je nutná změna právní formy MAS VaS. Jako nejvhodnější se jeví změna na o.p.s. Byla navržena struktura budoucího uspořádání organizace a postup právních kroků, které je nutno v tomto směru učinit. Na základě podkladů ze SWOT analýzy, tabulky projektových záměrů, podkladů z předchozích veřejných projednávání, připomínek členů MAS byly upřesněny priority rozdělené do podopatření. Tyto materiály budou nadále elektronicky rozeslány členům a obcím k připomínkování. V poslední části jednání byl navržen tzv. finanční plán rozdělení prostředků k daným opatřením a to procentuální metodou. Výstupy z jednání : Do 6/2013 MAS VaS projde změnou právní struktury. Na základě podkladů ze SWOT analýzy, tabulky projektových záměrů, podkladů z předchozích veřejných projednávání, připomínek členů MAS a dalších podkladů, upřesněny priority rozdělené do podopatření.

9 2.Veřejné projednávání strategie Vizovice Přítomno cca 22 osob dle prez. listiny, zástupci neziskových organizací, podnikatelů a zástupci obcí. 1. Úvod 2. Současný stav metodiky strategií 3. Aktuální stav přípravy strategie MAS Vizovicko a Slušovicko 4. Popis a rozbor priorit 5. Stanovení vize a globálních cílů 6. Závěr V průběhu jednání byl představen komunitně vedený místní rozvoj, metodika tvorby obsahu Integrované strategie území působnosti (ISRÚ) místní akční skupiny pro programovací období a její součásti charakteristiku MAS, Integrovanou strategii území MAS a navazující Integrovaný plán rozvoje území MAS. Připomínky se ozývaly k smysluplnosti tak široké struktuře statistických dat a k tomu, jaká bude jejich výtěžnost. Dále byl nastíněn časový harmonogram pro splnění kritérií přijatelnosti pro MAS (minimální standardy) na období a představen Národní číselník indikátorů, u něhož se předpokládá, že do konce června bude aktualizován pro potřeby nového plánovacího období. V květnu 2013 by měly být stanoveny priority programových rámců a na podzim připravena Dohoda o partnerství pro programové období Přítomní byli informováni o současném stavu přípravy strategie - o výsledcích proběhlé ankety, dotazníku, o sběru statistických dat. K nejdůležitějším výstupům patří sebrané projektové záměry z území, k doplnění projektových záměrů byly osloveny také neziskové organizace. Představena byla také vyhodnocená SWOT analýza a dále se hovořilo o komunitní práci 3x se sešel strategický výbor, konalo se veřejné projednávání ve Slušovicích, sešly se čtyři pracovní skupiny. Představeny byly současné priority MAS a navrženy změny na budoucí období. V diskuzi se přítomní zamýšleli nad vizí a globálními cíli strategie co by chtěli, co očekávají, co se má změnit viz zápis z jednání Výstup pro strategii : Zpřesnění a podrobnější rozbor opatření a k nim příslušných podopatření, stanovení základních vizí a globálních cílů, které budou rozpracovány podrobněji a zaslány k připomínkování členům a cílovým skupinám na území MAS.

10 Pracovní skupina Zemědělci Program: 1. Kontrola úkolů z minulého jednání 2. Průběh přípravy ISRÚ 3. Dotační možnosti pro zemědělce v novém plánovacím období 4. Projektové záměry pro zemědělství v plánovacím období do roku Pošta, různé 6. Závěr Pracovní skupiny byli účastni noví členové z regionu z řad zemědělských podnikatelů, kteří se o dění v celém regionu v této oblasti a o mají zájem spolupracovat s MAS. Po úvodním slově ředitele MAS, byly přítomným představeny možnosti pro zemědělství, potravinářství a lesnictví v budoucím plánovacím období. Podrobněji byly diskutovány operační programy. Finanční alokace pro zemědělce by v příštím plánovacím období měla činit cca 9 12 mil na jednu MAS Byl představen rozpracovaný strategická plán MAS VaS a především jeho část priorita č. 2 Podpora podnikání, služeb a zaměstnanosti, priorita č. 3 Efektivní a šetrné zemědělství a lesnictví a priorita č.4 Obnova venkovské krajiny tedy ty oblasti, které budou zajímat zemědělské podnikatele. Tyto priority a jejich opatření byly připomínkovány a diskutovány. V další části se hovořilo o organizační struktuře MAS a o zastoupení členů MAS v jednotlivých orgánech a to s ohledem na právní formu MAS a standardizaci, která bude v nejbližší době schválena ministerstvem zemědělství. Byli navrženi kandidáti z řad zemědělských podnikatelů na tyto posty. Výstup pro strategii : Zpřesnění priorit v oblastech týkajících se zemědělství, podnikání a životního prostředí. Priority a jejich opatření jsou podpořeny projektovými záměry, které budou dále doplněny.

11 Pracovní skupiny Sociální práce a ženy a Projektoví manažeři Přítomno 7 osob dle prezenční listiny 1. Kontrola úkolů z minulého jednání 2. Průběh přípravy ISRÚ 3. Dotační možnosti v novém plánovacím období 4. Projektové záměry v plánovacím období do roku Různé 6. Závěr Pracovní skupina byla seznámena s vývojem ISRU, novými informacemi a metodikou, dle které se bude ISRU (CLLD) nastavena. CLLD bude zastřešovat několik Operačních programů, v současné době je v jednání, které budou implementovány prostřednictvím MAS. Byly představeny současné Operační programy (návrhy): OP Zaměstnanost řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí. IROP řízen Ministerstvem pro místní rozvoj. Byly diskutovány návrhy na projektové záměry na příští programovací období : Dětské a rodinné centrum propojení dětského a rodičovského centra, multifunkční prostředí, moderní prostředky a hry. Prostředky nejmodernějších knihoven a galerií: kavárna, zázemí pro děti, dětský koutek, workshopy, hlídání, výtvarné dílny, ZUŠ prostory pro výuku, Naděje nízko prahové centrum. Úkol: oslovit paní Fuskovou ze ZUŠ Řešení Gender mainstreamingu dle podrobného zápisu z PS. Výstup pro strategii : Místní akční skupina se připravuje na administraci OP Zaměstnanost a do strategie budou zapracovány další náměty na PZ v této oblasti.

12 Pracovní skupiny Sociální práce a ženy Program: 1. Úvod 2. Informace o dění v MAS VaS 3. Tvorba SCLLD 4. Dotační možnosti v novém plánovacím období 5. Návrhy projektů podle priorit (v pracovní verzi ISRU MAS VaS) 6. Diskuze a závěr Informace o stávajícím stavu projednávání a tvorby SCLLD podal ředitel MAS Petr Žůrek. Strategický dokument je rozdělen na tři části analytickou, strategickou a implementační. První dvě části budou vyhotoveny do konce srpna Byly projednány a zpřesněny nastavené priority a doplněn projektový zásobník o další projektové záměry. Zástupce SMARV vysvětlil návaznost dokumentu SCLLD na Operační programy, které budou moci MAS implementovat. V současné době se MAS připravuje na tzv. standardizaci, kdy musí být splněny požadavky ze strany MZe, aby MAS mohla žádat o implementaci své SCLLD. V diskusi k sociálním oblastem probírán Návrh na projekt: Jak pečovat. Dále také vydávání zpravodaje z MAS 1 list A4, který bude obsahovat informace o problematice odlehčovací služby domácí péče. Výstup pro strategii: Dořešena souvislost a návaznost strategie na OP Zaměstnanost, podložena dalšími projektovými záměry Pracovní skupiny Integrované projekty a Projektoví manažeři Pracovní skupiny probíhala se stejným programem jako předchozí den, byla pouze orientovaná na jinou zájmovou skupinu. Kromě obecně řešených záležitostí se hovořilo na téma malé a střední podnikání v regionu a sportovní a kulturní zařízení v obcích, především pak Sokolovna ve městě Vizovice Výstup do strategie : Dořešeny souvislosti a návaznosti strategie na OP ze kterých budou moci MAS čerpat, podloženy dalšími projektovými záměry

13 3.Veřejné projednávání strategie Vizovice Přítomno cca 10 osob dle prez. listiny, zástupci neziskových organizací a zástupci obcí. 1. Úvod 2. Dotační programy pro venkov Strategický dokument - Integrované strategie MAS VaS 4. Analytická a strategická část dokumentu 5. Společné projekty 6. Závěr, diskuse Přítomní byli seznámeni s dotačními programy na období Byla definována role MAS, programy a metody čerpání finančních prostředků a jejich přibližná alokace. Z OP IROP, PRV A OP Zaměstnanost se budou finanční prostředky čerpat prostřednictvím MAS, v ostatních ( OPŽP, OP VVV, OP PS CZ-PL, OP PIK) bude MAS plnit animátorskou úlohu. Individuální čerpání na jednotlivé projekty bude zachováno. Dále byla představena rozpracovaná strategie a to její analytická i návrhová část. Definitivní verze prioritních oblastí, tak jak jsou nastaveny po předešlých jednáních a vývojem v průběhu zpracovávání dokumentu : 1. Rozvoj obcí a venkovského území 2. Podpora podnikání služeb a zaměstnanosti 3. Efektivní a šetrné zemědělství a lesnictví 4. Obnova venkovské krajiny 5. Oživení cestovního ruchu 6. Spolupráce pro společné projekty 7. Místní partnerství MAS - aktivní venkov Aktéři z území budou ještě jednou oslovení k připomínkování a doplnění dokumentu. Výstup pro strategii : je nutno rozpracovat a doplnit kapitolu společné projekty. Ostatní části dokumentu budou připomínkovány a doplněny. Strategie bude schválena nejvyšším orgánem MAS.

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1 Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí veřejné projednání strategie V sále OÚ Soběšovice se ve čtvrtek dne 4. září 2014

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Šablona pro zveřejnění integrované strategie

Šablona pro zveřejnění integrované strategie Šablona pro zveřejnění integrované strategie VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE ELEKTRONICKY SPOLU S TEXTEM STRATEGIE VE FORMÁTU DOC/DOCX NA ADRESU: strategie-optp@mmr.cz. Název nositele strategie (organizace,

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Příručka pro žadatele o dotaci

Příručka pro žadatele o dotaci Příručka pro žadatele o dotaci MAS Luhačovské Zálesí na předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie v rámci Programu rozvoje venkova

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací

Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací Verze: 22. 5. 2014 Vysvětlivky: ZH = Zdena Hovorková = Jiří Kmoníček = Alena Bauerová, odborná konzultantka pro

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

Nastavení společné řeči

Nastavení společné řeči Stránka 1 z 8 Evropa 2020 Nastavení společné řeči Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu

Více

Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého

Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého kraje Obsah 1. Příprava období 2014 2020 na úrovni ČR 2.

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Zápis z Pracovního jednání PS č. 2

Zápis z Pracovního jednání PS č. 2 Zápis z Pracovního jednání PS č. 2 Místo konání: Městský úřad Žamberk Dne: 2. 3. 2015 Účastníci: Mgr. Jiří Hlava PhDr. Petra Novotná Mgr. Vratislav Šembera PhDr. Zuzana Pecháčková Mgr. Kristýna Odvárková

Více

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 OD PRUSKÉ MINULOSTI

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Příklady animace samospráv a MAS

Příklady animace samospráv a MAS Příklady animace samospráv a MAS Prezentace pro Pardubice - projekt SMS, 11. 11. 2014 Prezentace: Příklady animace Obsah Příklady animace samospráv a MAS 1) Cílení 2) Řízení 3) Zapojování A) MAS Partnerství

Více

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+

Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Aktuální pozice SMS ČR ve vyjednávání o dotacích 2014+ Setkání ŠOV - Vísky 24. 5. 2013 Tomáš Chmela, tajemník SMSČR SMS ČR: Hodnocení 2007+ Finanční částka připadající na 1 obyvatele území (v Kč) Velikostní

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce DEN MALÝCH OBCÍ Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Program rozvoje venkova (PRV) Rozpočet

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Popis komunitního projednávání Místní akční skupina uplatňuje komunitně vedený místní rozvoj, jehož základním principem je metoda

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

Název strategického plánu LEADER:

Název strategického plánu LEADER: 4. VÝZVA Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader Rozvoj regionu cestou inovací MAS Vizovicko a Slušovicko na období 2007-2013 vyhlašuje 4. výzvu k předkládání

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 3. jednání horizontální PS 19. 5. 2015 Miroslav Janovský Michaela Kudynová 2 Program jednání Uvítání, seznámení s programem Operační programy OPVVV PO3 IROP

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2010 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR

Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Informace k IOP, IROP a Národnímu programu autor: MMR Integrovaný operační program (IOP) období 2007 2013 Prioritní osa 5: Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.3: Modernizace a rozvoj systémů

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy

Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu. Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy Co nového v IROP? Představení Integrovaného regionálního operačního programu Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR pro evropské programy PŘEDSTAVENÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ IROP Určen pro všechny regiony

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Integrované územní investice

Integrované územní investice Integrované územní investice Konference IOP a IROP: Úspěchy a nové cíle Pardubice, 24. 9. 2014 2 ITI čl. 36 Obecného nařízení (kapitola Územní rozvoj) V případě, že strategie rozvoje měst nebo jiná územní

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

Vyhlašuje IX. Výzvu. v rámci 18. kola příjmu PRV žádostí o dotaci SZIF

Vyhlašuje IX. Výzvu. v rámci 18. kola příjmu PRV žádostí o dotaci SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Dne 7.12.2012 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje IX. Výzvu v

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

INTEGROVANÁ TERITORIÁLNÍ INVESTICE OSTRAVSKÉ AGLOMERACE PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ ESIF 2014-2020

INTEGROVANÁ TERITORIÁLNÍ INVESTICE OSTRAVSKÉ AGLOMERACE PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ ESIF 2014-2020 Území INTEGROVANÁ TERITORIÁLNÍ INVESTICE OSTRAVSKÉ AGLOMERACE PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ ESIF 2014-2020 Ostravská aglomerace má charakter polycentrického sídelního systému. Ostravská Larger Urban Zone (dle

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Výzva č. 4 k předkládání žádostí o dotaci z 16. kola PRV

Výzva č. 4 k předkládání žádostí o dotaci z 16. kola PRV MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 Od pruské minulosti

Více

MAS Haná pod Jedovou NOVÉ MOŽNOSTI

MAS Haná pod Jedovou NOVÉ MOŽNOSTI MAS Haná pod Jedovou NOVÉ MOŽNOSTI Co je to MAS základní podmínky - geograficky homogenní území, - počet obyv. od 10 tis do 100 tis mimo města s počtem obyv. větším než 25 tis, - hustota obyvatel do 150

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Obsah Stručné představení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (tzv. SCLLD) a

Více

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Ploština konané dne 30. dubna 2014, KD Vlachovice

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Ploština konané dne 30. dubna 2014, KD Vlachovice Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Ploština konané dne 30. dubna 2014, KD Vlachovice Přítomni: Dle prezenční listiny Hosté: Mgr. Petr Žůrek, S.T.D., Mgr. Tomáš Chmela 1. Úvodní slovo předsedy Valnou hromadu

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik. CLLD v IROP. Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Úvod do problematiky vhodného fungování a zapojení nástrojů územních politik CLLD v IROP Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ALOKACE A KOFINANCOVÁNÍ Celková alokace IROP i s národním

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013

Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 Program rozvoje Libereckého kraje 2004 2004 2006 2007 2007-2013 1. Průběž ěžné zhodnocení PRLK 2004-2006 PRLK 2004 06 schválen ZK v červnu 2004 Navazuje na Strategii rozvoje LK schválenou v r. 2002 Rozepisuje

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Beseda na téma CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 26.11.2013 Pořádá: Místní akční skupina ORLICKO v rámci přípravy místní rozvojové strategie pro roky 2014 2020 Program Program: 9:00 Mgr. Miroslav Beran Úvodní slovo

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

INFORMACE 16. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,

INFORMACE 16. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, INFORMACE 16 O činnosti místní akční skupiny Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, 9 Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. (dále uváděná jako MAS Jemnicko, o.p.s.) vyhlašuje:

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více