Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracovávání integrované strategie rozvoje území. MAS Vizovicka a Slušovicka 2014 2022. Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie"

Transkript

1 Zpracovávání integrované strategie rozvoje území MAS Vizovicka a Slušovicka Popis procesu zapojení veřejnosti do realizace strategie Do realizace strategie byla zapojena široká veřejnost a to několika způsoby. Stávající členové programového výboru a výběrové komise jsou totožní s členy strategického výboru, který byl jmenován základním řídícím orgánem při tvorbě strategie. Dokument byl připomínkován pracovními skupinami a veřejností z území MAS 1. Dotazníky a anketa Dotazníky jsou podkladem pro analytickou část ISRÚ MAS Vizovicko a Slušovicko. Informace získané z těchto dokumentů slouží k vyhodnocení stávajícího potenciálu zájmového území a k definování pozitiv a negativ území. Dotazníky byly distribuovány pomocí elektronické pošty a posléze konzultovány osobně dle potřeby. Obce v dotčeném území byly navštíveny a jejich představitelé obeznámeni s problematikou a tvorbou Strategického plánu. Dotazníky obsahují informace o obcích: základní údaje, veřejná a technická infrastruktura, školství, zdravotnictví, kultura a kulturní památky, možnosti sportovního vyžití, ubytovací a stravovací kapacity. Dále jsou zde řešeny přírodní zajímavosti katastrálního území každé obce, činnost místních spolků, podnikající subjekty, přehled čerpaných dotací a projektové záměry do roku Současně byla řešena i anketa, která taktéž slouží jako podklad k analytické části strategie a kde byla oslovována široká veřejnost s požadavkem zhodnotit kvalitu života v regionu a činnost místní akční skupiny v zájmovém území. Anketa byla distribuována elektronicky, v tištěné podobě, byla vyvěšena na webových stránkách MAS VaS a osloveni byli i potencionální respondenti prostřednictvím sociálních sítí. 2. Veřejná projednávání Strategický výbor ve Vizovicích Přítomno 11 osob a zástupci společnosti SMARV, která strategii zpracovává. 1. Příprava na čerpání finančních prostředků v dalším plánovacím období Integrovaná strategie rozvoje území Vizovicka a Slušovicka (s Kašavou a Vlčkovou) příprava veřejného projednávání 3. Představení projektových oblastí, záměrů a integrovaných projektů. 4. Diskuze - různé.

2 Průběh jednání: V úvodu bylo diskutováno o fungování MAS v letech s návazností na další plánovací období do roku Byla hodnocena pozitiva a negativa v regionu, silné a slabé stránky, příležitosti a možná ohrožení. Byla diskutována role MAS v regionu a její vliv na rozvoj. Dále se hovořilo o finančních možnostech a čerpání dotačních prostředků prostřednictvím MAS i jiných zdrojů. V další části byly formou brainstormingu řešeny oblasti podpory v budoucím plánovacím období a konkrétní návrhy projektů. Další aktivitou byl návrh na společný projekt. Byl pořízen samostatný zápis celého projednávání a fotodokumentace. Výstupy pro strategii: Výstupy a závěry tohoto projednávání budou použity při tvorbě strategického plánu zájmového území na období do roku 2022 a to jak v analytické tak i ve strategické části. Projednány projektové záměry a návrhy na integrovaný projekt.

3 Veřejné projednávání strategie Slušovice Přítomno cca 30 osob dle prez. listiny, zástupci neziskových organizací, podnikatelů a zástupci obcí. 1. Úvodní slovo : Ing. Petr Hradecký starosta města Slušovice 2. Obecné informace o strategii, návaznost na další dokumenty 3. Informace o činnosti MAS VaS 4. Dotazníky, ankety, výstupy ze setkání výboru pro strategii 5. Skupinová práce na SWOT analýze - tvorba 6. Nástin podporovaných oblastí 7. Sběr projektových záměrů, společný projekt 8. Náměty na název strategie 9. Vyhodnocení Po úvodním slově starosty města Slušovice byli přítomní v krátké prezentaci obeznámeni s důvody tvorby strategie, s postupy při její realizaci, s návazností na další strategické dokumenty a to na úrovních nižších, vyšších i národních strategických dokumentů. V další části byly podány informace o činnosti MAS Vizovicko a Slušovicko. Tvorba SWOT analýzy : každý z účastníků obdržel barevnou kartičku, podle které se pak zařadil do skupiny. Byly vytvořeny 4 skupinky, které postupně vyjadřovaly a hodnotily silné a slabé stránky regionu, příležitosti a ohrožení. Tyto byly zapisovány na flipchart a na závěr veřejně hodnoceny. Každá skupina pracovala u jednoho flipchartu min. SWOT analýza byla tvořena formou tzv. kavárny. V další části proběhl sběr projektových námětů. Každý účastník měl možnost napsat projektový záměr, který by rád realizoval v budoucím plánovacím období a přiřadit je k navrženým oblastem. Společně se diskutovalo o integrovaném projektu a názvu nového ISRÚ. Výstup pro strategii : Podklady k SWOT analýze regionu a zásobník projektových záměrů, který bude použit při stanovování priorit (oblastí podpory a jejich podopatření). Nástin priorit a návrhy k integrovanému projektu, kde by žadatelem měla být MAS a který by měl nějakým způsobem propojovat region.

4

5 Pracovní skupina zemědělci Přítomno 6 osob, dle prezenční listiny 1. Kontrola úkolů z minulého jednání 2. Příprava 6. výzvy k předkládání projektů 3. Objem prostředků pro zemědělce na rok Projektové záměry pro zemědělství + ISRU v plánovacím období do roku Příprava vzniku o.p.s. 6. Pošta, různé 7. Závěr Ke svému pravidelnému jednání se sešla pracovní skupina zemědělci. Mimo jiné se zástupci této skupiny vyjadřovali k budoucí strategii a hodnotili zájmový region - silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Dále byly dány podněty k projektovým záměrů, které jsou podrobněji popsány v zápisu z jednání. Výstupy pro strategii : Doplnění SWOT analýzy a projektových záměru v oblasti zemědělství.

6 Strategický výbor ve Vizovicích Přítomno 28 osob a zástupci společnosti SMARV, která strategii zpracovává. 1. Informace o průběhu tvorby podkladů pro strategii, výstupy z jednání (podklady SWOT analýza, návrh priorit, zásobník projektů). 2. Názvy priorit a předběžné návrhy pro podopatření, název pro strategii. 3. Finanční plán budoucí strategie (podklady návrh priorit a podopatření k zápisu procentuálního podílu). 4. Setkávání pracovních skupin. 5. Diskuse a závěr. Byly podány informace o veřejném projednávání ze dne ve Slušovicích a z pracovní skupiny zemědělci ze dne Výstupy ze SWOT analýzy byly posouzeny a doplněny a dále budou zaslány k dalšímu připomínkování do obcí. Projektový zásobník je naplněn záměry od obcí, které vyšly z dotazníkového šetření, je třeba doplnit další záměry ze strany podnikatelů a neziskových organizací v regionu. Anketa je ukončena, odpovědělo na ni 203 respondentů. Byly nastíněny a diskutovány priority a podpopatření budoucí strategie. Posledním tématem byl název ISRÚ Návrhy a hlasování jsou uvedeny v zápisu z jednání. Výstupy pro strategii : Rozpracovaná SWOT analýza a navržené oblasti podpory se budou dále dotvářet a budou použity při tvorbě strategie. Anketa zpracovaná do grafické podoby je další výstupem a závěrem z komun. projednávání. Název pro ISRÚ.

7 Pracovní skupiny Sociální práce a ženy a Projektoví manažeři Přítomno : 8 osob osob dle prezenční listiny Program: 1. Kontrola úkolů z minulého jednání 2. Průběh přípravy ISRÚ 3. Projektové záměry v plánovacím období do roku Různé 5. Závěr Účastníci byli seznámeni s činností MAS VaS. V úvodu byly zmíněny projekty integrující různé subjekty a aktéry místního rozvoje a jako příklad byly uvedeny projekty spolupráce ze 4. osy PRV. Byl konkrétně metodologicky probrán projekt Obnovme prameny Střední Moravy, způsoby realizace programu LEADER a pomoc obcím v MAS. Byla nastíněna situace, která je očekávána v novém plánovacím období Účastníci byli seznámeni s navrženou SWOT analýzou a byl proveden rozbor navržených priorit. Dle zvážení je doplňovali s diskutovali. Dalším tématem byl název strategie. Následně byli účastníci setkání vyzváni k vytvoření projektů na budoucí plánovací období, které by měli předložit vlastním manažerům nebo manažerovi MAS. Stále zůstává potenciál ve využití zkušeností a závěrů z Komunitního plánování ORP, zvláště potřeba věnovat se péči a konkrétním projektům pro ohrožené skupiny a seniory. Další téma bylo ke garantům nebo nositelům projektů, kde v oblasti rodiny se zatím nejpraktičtější jeví CPR ve Vizovicích, něco by mohl dělat i Orel (kapacity budovy i lidí), v protidrogové tématice je třeba porozumět nejmodernějším trendům. Výstupy pro strategii : Doplnění SWOT analýzy náměty ze sociální oblasti. Oslovení osob, zabývající se sociální oblastí a pomocí lidem a ohroženým skupinám v začlenění a jejich příprava na čerpání z fondu ESF v budoucím plánovacím období.

8 Strategický výbor ve Vizovicích Přítomno 12 osob a zástupci společnosti SMARV, dle prezenční listiny Program: 1. Změna právní struktury MAS Vizovicko a Slušovicko z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost 2. Nastavení orgánů na další programovací období 3. Projednání návrhu priorit integrované strategie Návrh finančního plánu ISRÚ 5. Diskuse a závěr V rámci změn, kterými prochází občanský zákoník s platností od je nutná změna právní formy MAS VaS. Jako nejvhodnější se jeví změna na o.p.s. Byla navržena struktura budoucího uspořádání organizace a postup právních kroků, které je nutno v tomto směru učinit. Na základě podkladů ze SWOT analýzy, tabulky projektových záměrů, podkladů z předchozích veřejných projednávání, připomínek členů MAS byly upřesněny priority rozdělené do podopatření. Tyto materiály budou nadále elektronicky rozeslány členům a obcím k připomínkování. V poslední části jednání byl navržen tzv. finanční plán rozdělení prostředků k daným opatřením a to procentuální metodou. Výstupy z jednání : Do 6/2013 MAS VaS projde změnou právní struktury. Na základě podkladů ze SWOT analýzy, tabulky projektových záměrů, podkladů z předchozích veřejných projednávání, připomínek členů MAS a dalších podkladů, upřesněny priority rozdělené do podopatření.

9 2.Veřejné projednávání strategie Vizovice Přítomno cca 22 osob dle prez. listiny, zástupci neziskových organizací, podnikatelů a zástupci obcí. 1. Úvod 2. Současný stav metodiky strategií 3. Aktuální stav přípravy strategie MAS Vizovicko a Slušovicko 4. Popis a rozbor priorit 5. Stanovení vize a globálních cílů 6. Závěr V průběhu jednání byl představen komunitně vedený místní rozvoj, metodika tvorby obsahu Integrované strategie území působnosti (ISRÚ) místní akční skupiny pro programovací období a její součásti charakteristiku MAS, Integrovanou strategii území MAS a navazující Integrovaný plán rozvoje území MAS. Připomínky se ozývaly k smysluplnosti tak široké struktuře statistických dat a k tomu, jaká bude jejich výtěžnost. Dále byl nastíněn časový harmonogram pro splnění kritérií přijatelnosti pro MAS (minimální standardy) na období a představen Národní číselník indikátorů, u něhož se předpokládá, že do konce června bude aktualizován pro potřeby nového plánovacího období. V květnu 2013 by měly být stanoveny priority programových rámců a na podzim připravena Dohoda o partnerství pro programové období Přítomní byli informováni o současném stavu přípravy strategie - o výsledcích proběhlé ankety, dotazníku, o sběru statistických dat. K nejdůležitějším výstupům patří sebrané projektové záměry z území, k doplnění projektových záměrů byly osloveny také neziskové organizace. Představena byla také vyhodnocená SWOT analýza a dále se hovořilo o komunitní práci 3x se sešel strategický výbor, konalo se veřejné projednávání ve Slušovicích, sešly se čtyři pracovní skupiny. Představeny byly současné priority MAS a navrženy změny na budoucí období. V diskuzi se přítomní zamýšleli nad vizí a globálními cíli strategie co by chtěli, co očekávají, co se má změnit viz zápis z jednání Výstup pro strategii : Zpřesnění a podrobnější rozbor opatření a k nim příslušných podopatření, stanovení základních vizí a globálních cílů, které budou rozpracovány podrobněji a zaslány k připomínkování členům a cílovým skupinám na území MAS.

10 Pracovní skupina Zemědělci Program: 1. Kontrola úkolů z minulého jednání 2. Průběh přípravy ISRÚ 3. Dotační možnosti pro zemědělce v novém plánovacím období 4. Projektové záměry pro zemědělství v plánovacím období do roku Pošta, různé 6. Závěr Pracovní skupiny byli účastni noví členové z regionu z řad zemědělských podnikatelů, kteří se o dění v celém regionu v této oblasti a o mají zájem spolupracovat s MAS. Po úvodním slově ředitele MAS, byly přítomným představeny možnosti pro zemědělství, potravinářství a lesnictví v budoucím plánovacím období. Podrobněji byly diskutovány operační programy. Finanční alokace pro zemědělce by v příštím plánovacím období měla činit cca 9 12 mil na jednu MAS Byl představen rozpracovaný strategická plán MAS VaS a především jeho část priorita č. 2 Podpora podnikání, služeb a zaměstnanosti, priorita č. 3 Efektivní a šetrné zemědělství a lesnictví a priorita č.4 Obnova venkovské krajiny tedy ty oblasti, které budou zajímat zemědělské podnikatele. Tyto priority a jejich opatření byly připomínkovány a diskutovány. V další části se hovořilo o organizační struktuře MAS a o zastoupení členů MAS v jednotlivých orgánech a to s ohledem na právní formu MAS a standardizaci, která bude v nejbližší době schválena ministerstvem zemědělství. Byli navrženi kandidáti z řad zemědělských podnikatelů na tyto posty. Výstup pro strategii : Zpřesnění priorit v oblastech týkajících se zemědělství, podnikání a životního prostředí. Priority a jejich opatření jsou podpořeny projektovými záměry, které budou dále doplněny.

11 Pracovní skupiny Sociální práce a ženy a Projektoví manažeři Přítomno 7 osob dle prezenční listiny 1. Kontrola úkolů z minulého jednání 2. Průběh přípravy ISRÚ 3. Dotační možnosti v novém plánovacím období 4. Projektové záměry v plánovacím období do roku Různé 6. Závěr Pracovní skupina byla seznámena s vývojem ISRU, novými informacemi a metodikou, dle které se bude ISRU (CLLD) nastavena. CLLD bude zastřešovat několik Operačních programů, v současné době je v jednání, které budou implementovány prostřednictvím MAS. Byly představeny současné Operační programy (návrhy): OP Zaměstnanost řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí. IROP řízen Ministerstvem pro místní rozvoj. Byly diskutovány návrhy na projektové záměry na příští programovací období : Dětské a rodinné centrum propojení dětského a rodičovského centra, multifunkční prostředí, moderní prostředky a hry. Prostředky nejmodernějších knihoven a galerií: kavárna, zázemí pro děti, dětský koutek, workshopy, hlídání, výtvarné dílny, ZUŠ prostory pro výuku, Naděje nízko prahové centrum. Úkol: oslovit paní Fuskovou ze ZUŠ Řešení Gender mainstreamingu dle podrobného zápisu z PS. Výstup pro strategii : Místní akční skupina se připravuje na administraci OP Zaměstnanost a do strategie budou zapracovány další náměty na PZ v této oblasti.

12 Pracovní skupiny Sociální práce a ženy Program: 1. Úvod 2. Informace o dění v MAS VaS 3. Tvorba SCLLD 4. Dotační možnosti v novém plánovacím období 5. Návrhy projektů podle priorit (v pracovní verzi ISRU MAS VaS) 6. Diskuze a závěr Informace o stávajícím stavu projednávání a tvorby SCLLD podal ředitel MAS Petr Žůrek. Strategický dokument je rozdělen na tři části analytickou, strategickou a implementační. První dvě části budou vyhotoveny do konce srpna Byly projednány a zpřesněny nastavené priority a doplněn projektový zásobník o další projektové záměry. Zástupce SMARV vysvětlil návaznost dokumentu SCLLD na Operační programy, které budou moci MAS implementovat. V současné době se MAS připravuje na tzv. standardizaci, kdy musí být splněny požadavky ze strany MZe, aby MAS mohla žádat o implementaci své SCLLD. V diskusi k sociálním oblastem probírán Návrh na projekt: Jak pečovat. Dále také vydávání zpravodaje z MAS 1 list A4, který bude obsahovat informace o problematice odlehčovací služby domácí péče. Výstup pro strategii: Dořešena souvislost a návaznost strategie na OP Zaměstnanost, podložena dalšími projektovými záměry Pracovní skupiny Integrované projekty a Projektoví manažeři Pracovní skupiny probíhala se stejným programem jako předchozí den, byla pouze orientovaná na jinou zájmovou skupinu. Kromě obecně řešených záležitostí se hovořilo na téma malé a střední podnikání v regionu a sportovní a kulturní zařízení v obcích, především pak Sokolovna ve městě Vizovice Výstup do strategie : Dořešeny souvislosti a návaznosti strategie na OP ze kterých budou moci MAS čerpat, podloženy dalšími projektovými záměry

13 3.Veřejné projednávání strategie Vizovice Přítomno cca 10 osob dle prez. listiny, zástupci neziskových organizací a zástupci obcí. 1. Úvod 2. Dotační programy pro venkov Strategický dokument - Integrované strategie MAS VaS 4. Analytická a strategická část dokumentu 5. Společné projekty 6. Závěr, diskuse Přítomní byli seznámeni s dotačními programy na období Byla definována role MAS, programy a metody čerpání finančních prostředků a jejich přibližná alokace. Z OP IROP, PRV A OP Zaměstnanost se budou finanční prostředky čerpat prostřednictvím MAS, v ostatních ( OPŽP, OP VVV, OP PS CZ-PL, OP PIK) bude MAS plnit animátorskou úlohu. Individuální čerpání na jednotlivé projekty bude zachováno. Dále byla představena rozpracovaná strategie a to její analytická i návrhová část. Definitivní verze prioritních oblastí, tak jak jsou nastaveny po předešlých jednáních a vývojem v průběhu zpracovávání dokumentu : 1. Rozvoj obcí a venkovského území 2. Podpora podnikání služeb a zaměstnanosti 3. Efektivní a šetrné zemědělství a lesnictví 4. Obnova venkovské krajiny 5. Oživení cestovního ruchu 6. Spolupráce pro společné projekty 7. Místní partnerství MAS - aktivní venkov Aktéři z území budou ještě jednou oslovení k připomínkování a doplnění dokumentu. Výstup pro strategii : je nutno rozpracovat a doplnit kapitolu společné projekty. Ostatní části dokumentu budou připomínkovány a doplněny. Strategie bude schválena nejvyšším orgánem MAS.

MAS Moravská brána Společně v pohybu. MAS Moravská brána. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020

MAS Moravská brána Společně v pohybu. MAS Moravská brána. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 2020 MAS Moravská brána Společně v pohybu MAS Moravská brána Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Integrovaná strategie rozvoje

Více

METODIKA. Monitoring a evaluace strategií místních akčních skupin. finální verze k 11. 6. 2015

METODIKA. Monitoring a evaluace strategií místních akčních skupin. finální verze k 11. 6. 2015 METODIKA Monitoring a evaluace strategií místních akčních skupin finální verze k 11. 6. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí OBSAH A. Úvod... 4 A.1

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metodika byla zpracována v rámci projektu Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce PRV ČR na období 2007 2013 1 2 Květen 2015 Obsah Úvod... 3 Základní informace

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Vedoucí projektu: Ing. Ivana Foldynová 2014 Tato studie byla vytvořena v rámci

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY

MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MÍSTNÍ ROZVOJOVÁ STRATEGIE (MRS) 1 ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY Obsah Slovníček pojmů... 2 Seznam použitých zkratek... 2 Metodika tvorby MRS... 3 Čl. 29 - Komunitně vedené Místní rozvojové strategie...

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Analytická část Charakteristika území, analýza problémů a potřeb, strategická východiska MAS Horní Pomoraví

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 -1 Obsah Seznam použitých zkratek... 6 Seznam map... 7 Seznam tabulek... 7 Seznam grafů... 9 1. Úvod

Více

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Téma: Evaluace a monitoring Strategie MAS Schváleno: 14. květen 2015 Dokument Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS vydaly místní akční

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020 Metodika tvorby obsahu Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR Verze 10. 4. 2013 1 Obsah Obsah...

Více

MAS Střední Polabí 2014 2020. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Analytická část

MAS Střední Polabí 2014 2020. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Analytická část MAS Střední Polabí 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Analytická část (Pracovní verze k připomínkám, 28. 8. 2014) Zpracovatelé: MAS Střední Polabí, o.s. CI2, o.p.s., Ke Školce

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Příprava analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Příprava analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Příprava analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Jsou 3 zdroje informací: A. statistiky a fakta z externích zdrojů: a) krajská pobočka ČSÚ (je celostátně předjednané) dopočty

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP)

KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) Příloha č. 2 k č.j.: MSMT 7246/2015-2 KRAJSKÉ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ (KAP) POSTUPY KAP Toto je metodický dokument, který poskytuje znalostní rámec pro subjekty zapojené do přípravy, řízení, monitoringu,

Více

METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ:

METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ: MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ: POSTUP PŘÍPRAVY, ZPRACOVÁNÍ A REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA Konzultant: SPF Group, v.o.s.

Více

Petr Žůrek a tým MAS

Petr Žůrek a tým MAS Vážení čtenáři, milí přátelé, tento Zpravodaj MAS Vizovicko a Slušovicko je dalším kamínkem do mozaiky našeho venkova. Protože se snažíme o prezentování naší práce a zároveň nechceme opomenout již vyzkoušené

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 23. května 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Mníšecko, Mníšek pod Brdy klášter Skalka GPS 49 52'39.260"N, 14 15'16.139"E Program: 1. Přivítání

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Blaník Pro období 2014 2020(5) VERZE 01 Území MAS tvoří tyto obce, městyse, města: Bernartice, Blažejovice, Borovnice, Ctiboř, Čechtice, Děkanovice,

Více