ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Kutná Hora Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Kutná Hora Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora"

Transkript

1 Č.j.: Vyřizuje: Pavel Procházka Tel.: Datum: Skart. znak. Spis. znak: Dodavatel: DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE s názvem: Výměna oken a dveří za plastová, Nádražní 2, Kutná Hora (dále jen: veřejná zakázka nebo VZ ) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Kutná Hora Se sídlem: Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora Zastoupený: RNDr. Ivo Šancem, CSc. starostou města IČ: DIČ : CZ Způsob zadávacího řízení: v souladu 2 odst. (3) a dle ustanovení 8 odst. (5) zákona č. 37/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: zákon ). VÝZVA POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A K PODÁNÍ NABÍDKY (dále jen: výzva ) V pověření zadavatele uvedené veřejné zakázky zadávané v uvedeném zadávacím řízení mimo režim zákona, Vás tímto vyzývám k prokázání splnění kvalifikace a k podání Vaší nabídky k plnění předmětu této veřejné zakázky, dle podmínek uvedených v této výzvě a v zadávací dokumentaci.. Identifikační a kontaktní údaje veřejného zadavatele Základní identifikační údaje zadavatele Název veřejného zadavatele: Město Kutná Hora Stát, okres, obec: CZ, CZ0205 Kutná Hora, Kutná Hora Ulice, číslo popisné, PSČ: Havlíčkovo náměstí, č.p.552, IČ: DIČ: CZ Osoby oprávněné jednat za RNDr. Ivo Šanc, CSc. starosta města zadavatele: Kontaktní osoba zadavatele pro veřejnou zakázku Jméno a příjmení: Pavel Procházka, Ladislav Martinek Organizace, adresa sídla: Městský úřad, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora Telefon: nebo Pavel Procházka nebo Ladislav Martinek Fax: II. Použité pojmy POJEM dodavatel VYSVĚTLENÍ POJMU fyzická nebo právnická osoba, která je schopna dodat požadované

2 zájemce uchazeč kvalifikace dodavatele zadávací dokumentace zadávací podmínky nabídka zadávací lhůta zboží, je schopna poskytnout požadovanou službu nebo je schopna provést požadované stavební práce dodavatel vyzvaný zadavatelem k prokázání kvalifikace a k podání jeho nabídky k plnění předmětu veřejné zakázky zájemce, který ve stanovené době podal nabídku způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky, kterou dodavatel prokazuje způsobem a v rozsahu dle požadavků zadavatele soubor dokumentů, údajů, požadavků, technických specifikací a popisů k vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky veškeré požadavky, sdělení a práva zadavatele uvedené ve výzvě, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech vztahujících se k sestavení nabídky, k průběhu poptávky nebo k sestavení návrhu smlouvy v širším slova smyslu je souborem dokumentů, listin a údajů sestaveným uchazečem dle zadávacích podmínek obsahujících zejména vlastní nabídku uchazeče k plnění předmětu veřejné zakázky a případně prokázání splnění kvalifikace doba vymezená datem, do kdy je uchazeč vázán obsahem své nabídky k plnění předmětu veřejné zakázky III. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky Druh veřejné zakázky: Popis předmětu veřejné zakázky a další informace: Závazné podmínky pro realizaci veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu Předmětem zakázky jsou : Dodávka a montáž plastových oken, dveří, výkladů, venkovních i vnitřních parapetů, likvidace původních oken, zednické zapravení, závěrečný úklid. Zakázka bude provedena v rozsahu dle výměru a zaměření ( příloha č.3 ) Bude provedena výměna oken, dveří, výkladů, venkovních i vnitřních parapetů. Ekologická likvidace původních oken a odpadu. Hlavní vchodové dveře včetně nadsvětlíku budou repasovány. Do dveří bude dodáno nové dveřní kování koule/klika v provedení bílá včetně zámku a nové skleněné výplně z tlačeného skla. Každý uchazeč si provede vlastní kontrolní měření Při provádění prací bude provedeno zakrytí vnitřního inventáře fólií proti prachu Zakázka bude provedena včetně zednického začištění, malování a úklidových prací. Záruční doba na dodávku a montáž je minimálně 60 měsíců Výměna oken a vstupních dveří za plastová u domu č.p. 2, Nádražní ulice, Kutná Hora, parc.č. 275 k.ú. Kutná Hora, který leží na území ochranného pásma městské památkové rezervace Kutná Hora (vyhlášeno rozhodnutím ONV Kutná Hora, č.j.: kult. 75/80 H z.0.982) je z hledisek ochrany zájmů státní památkové péče ve smyslu ustanovení 4 odst. 3 zákona č. 20/987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, přípustná za těchto podmínek:. Nebude měněna velikost okenních otvorů. 2. Nová okna budou provedena v barvě bílé. 3. Okna v uličním průčelí budou dělená do tvaru

3 písmene T. 4. Tovární okna v přízemí uličního průčelí budou dělená. Dodržení technologických postupů daných výrobci jednotlivých použitých materiálů. Místo plnění veřejné zakázky: Bytový dům Nádražní 2 Termín realizace veřejné zakázky: nejpozději do IV. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky Termín prohlídky: ve 3.00h Místo a doba srazu účastníků Před hlavním vchodem do bytového domu prohlídky: Předmět prohlídky: Prvotní informace o místu a předmětu VZ. Prohlídka objektu potřebná pro vypracování nabídky. V. Lhůta a místo pro podání nabídek Místo podání či doručení nabídek: Způsob podání nabídek: Obsah nabídek: Lhůta pro podání nabídek: Na adrese sídla zadavatele Poštou, kurýrní službou nebo osobně v pracovní době na podatelnu zadavatele na adrese Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora. Nabídka bude doručena v zapečetěné obálce a označena nápisem : NEOTVÍRAT POPTÁVKA OKNA NÁDRAŽNÍ 2 Viz příloha č. této výzvy Nejpozději do.00 hodin VI. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Prokázání profesních a dalších kvalifikačních předpokladů: - Doklady prokazující příslušná živnostenská oprávnění, která musí být v minimálním rozsahu předmětu této VZ - Výpis z obchodního rejstříku, pakliže je do něj uchazeč zapsán VII. Hodnotící kriteria Základním hodnotícím kriteriem pro zadání této veřejné zakázky je: Nejnižší nabídková cena VIII. Ostatní podmínky a sdělení zadavatele Varianty nabídky: nejsou přípustné Zadání veřejné zakázky na části: není uplatněno Další sdělení zadavatele: - Nabídky obsahující řešení nesplňující závazné technické podmínky budou z poptávkového řízení vyřazeny. - Vybraný uchazeč bude následně dle potřeby zadavatele vyzván k jednání o uzavření smlouvy o dílo. - Případné dotazy k zadání této veřejné zakázky zasílejte písemnou elektronickou formou e- mailem na adresu kontaktní osoby nejdéle do dne do.00 hodin. - Podáním nabídky uchazeče nevznikají žádná práva uchazečů uplatňovat vůči zadavateli jakékoliv nároky či požadavky. - Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek bude probíhat neveřejně. IX. Vyhrazená práva zadavatele Zadavatel si pro toto poptávkové - zrušit kdykoliv zadání veřejné zakázky

4 řízení vyhrazuje práva: - nevybrat žádného z uchazečů - neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů - měnit nebo doplnit podmínky poptávky v jejím průběhu - odmítnout veškeré předložené nabídky - s vybraným uchazečem dále o návrhu smlouvy jednat a upřesnit si její konečnou podobu X. Zadávací lhůta Zadávací lhůta Zadavatel stanovil dobu, po kterou je uchazeč vázán celým obsahem své nabídky do dne V Kutné Hoře dne Ing. Martin Suchánek Vedoucí odboru správy majetku Příloha č. : Požadavky zadavatele na sestavení nabídky Příloha č. 2 : Tabulka vyplněnou vložit do obálky s nabídkou Příloha č. 3 : Cenový rozpočet výkaz výměr

5 Příloha č. VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU s názvem Výměna oken a dveří za plastová, Nádražní 2, Kutná Hora POŽADAVKY ZADAVATELE NA SESTAVENÍ NABÍDKY dle níže uvedeného obsahu, členění a řazení jednotlivých položek Nabídkovou dokumentaci = nabídku předloží uchazeč dle níže uvedeného obsahu, členění a řazení jednotlivých částí:. Základní údaje o uchazeči Obsahuje: - název firmy a adresa sídla, IČ, kontakt - kontaktní osoby / osoby pověřené k jednání 2. Kvalifikační předpoklady - Kopie dokladu prokazující příslušná živnostenská oprávnění, která musí být v minimálním rozsahu předmětu této VZ - Výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů, pakliže je do něj uchazeč zapsán 3. Nabídková cena veřejné zakázky Celková nabídková cena bude rozepsána na cenu za: - Zhotovení předmětu veřejné zakázky dle zadávací dokumentace ( maximální cena kryjící veškeré náklady k úplnému dokončení). - V případě nepředvídaných víceprací, bude cena za tyto vícepráce odsouhlasena dodatkem smlouvy o dílo. - Uchazeč si provede vlastní zaměření a vyplněním tabulky výkaz výměr ( příloha č. 3) prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla a prohlašuje dále, že v nabídkové ceně díla jsou zahrnuty veškeré dodávky a práce obsažené v položkovém rozpočtu, a to v písemné nebo grafické části Celková nabídková cena bude uvedena bez DPH, samostatně DPH a ceny celkem včetně DPH. Podmínky při jejichž splnění lze překročit výši nabídkové ceny: Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v tomto případě, že v průběhu plnění zakázky dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na konečnou nabídkovou cenu nebo bude nutné řešit vícepráce, které se vyskytnou v průběhu realizace zakázky. Jiné podmínky pro překročení ceny ze strany uchazeče nejsou přípustné. 4. Údaje nabídky vztahující se k hodnotícím kriteriím Zadavatel požaduje provedení celého díla nejpozději do V této části nabídky uvede uchazeč celkovou dobu realizace díla uvedenou v týdnech počítanou od data převzetí místa stavby dodavatelem do data převzetí úplného a dokončeného díla objednatelem bez závad a nedodělků. 5. Smlouva o dílo S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo vypracovaná v souladu s Obchodním zákoníkem. Uchazeč bude respektovat tyto podmínky stanovené zadavatelem. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem po převzetí hotové a převzaté části veřejné zakázky na účet dodavatele. Zálohy zadavatel neposkytuje. Doba splatnosti daňových dokladů faktur je 2 dnů od doručení zadavateli. Uchazeči jsou oprávněni navrhnout i jiné, pro zadavatele výhodnější platební podmínky.

6 Příloha č. 2 : Tabulka vyplněnou vložit do obálky s nabídkou Výměna oken a dveří za plastová, Nádražní 2, Kutná Hora Zhotovitel: Kontaktní osoba: Se sídlem: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Zastoupená: Telefon: Fax: Web: Nabídková cena bez DPH: DPH: Nabídková cena včetně DPH: záruční doba: Lhůta dodání díla:

7 Příloha č. 3: Cenový rozpočet výkaz výměr Poptávka na nacenění OKEN ul. Nádražní, Kutná Hora Pol. NÁZEV MJ POČET MJ. OKNA x -DÍLNÉ OKNO OSP Kování : otevíravé sklopné pravé nalep.příčka 45x9mm + duplex ks 7 Kč x -DÍLNÉ SKLOPNÉ OKNO x -DÍLNÉ OKNO OSP Kování : sklopné klika nahoře, otevíravé 3 sklopné pravé Příčky : nalep.příčka 45x9mm + duplex Poutec : x sloupek/příčka 90mm x -DÍLNÉ OKNO OSP Kování : otevíravé sklopné pravé ks x 2-DÍLNÉ OKNO SE STULPEM OL-OSP Kování : otevíravé levé štulp otevíravé sklopné pravé hlavní Stulp : štulp okenní 5. 2 x -DÍLNÉ OKNO OSP Kování : otevíravé sklopné pravé

8 Pol. NÁZEV MJ POČET MJ Poutec : x sloupek/příčka 90mm Kč 6. x -DÍLNÉ SKLOPNÉ OKNO x 2-DÍLNÉ OKNO SE STULPEM OL-OSP Kování : sklopné klika nahoře 40 otevíravé levé štulp otevíravé sklopné pravé hlavní Poutec : x sloupek/příčka 90mm Stulp : štulp okenní x -DÍLNÉ SKLOPNÉ OKNO x 2-DÍLNÉ OKNO SE STULPEM OL-OSP Kování : sklopné klika nahoře 250 otevíravé levé štulp otevíravé sklopné pravé hlavní Poutec : x sloupek/příčka 90mm Stulp : štulp okenní x -DÍLNÉ FIXNÍ OKNO x 2-DÍLNÉ BALK.DVEŘE VEN OTEV.LEVÉ Perizol 24mm bílý Kování : fix pevně v rámu BD pravé balkon ven ot. štulp BD levé balkon ven ot. hlavní Příčky : sloupek/příčka 90mm Spojení: x spoj Stulp : štulp BD Klička ven bílá RAL906, AL madélko BD bílé ks x -DÍLNÉ OKNO OSP Kování : otevíravé sklopné pravé 050 Poutec : x sloupek/příčka 90mm x -DÍLNÉ OKNO OSL Kování : otevíravé sklopné levé 450

9 Pol. NÁZEV MJ POČET MJ Příčky : nalep.příčka 45x9mm + duplex Kč. x -DÍL.BALK.DV.S AL PRAHEM VEN O.P Perizol 24mm bílý (Veka+Brgmn) Kování : otevíravé pravé balkon ven ot. Příčky : sloupek/příčka 90mm Klička ven bílá RAL906, AL madélko BD bílé x 2-DÍLNÉ OKNO SE STULPEM OL-OSP Kování : otevíravé levé štulp otevíravé sklopné pravé hlavní Stulp : štulp okenní ks 3 3. x -DÍL.VCH.DV VEN OT.LEVÉ Výplň : Kůra (čirá) 4 mm /6/ 4 Pl. Top N+, Ug, Perizol 24mm bílý Kování : vch. dveře levé ven otev. Příčky : sloupek/příčka 90mm Koule/klika s krytím bílá - vložka tř.3, 40/55, 06 ks 2 060

10 Pol. NÁZEV MJ POČET MJ 4. 5 x -DÍLNÉ FIXNÍ OKNO x -DÍLNÉ OKNO OSP Kování : pevně v rámu, otevíravé sklopné pravé Poutec : 3 x sloupek/příčka 90mm Spojení: 2 x Spoj jaklem ks 3 Kč Poznámky k položkám č.-4: - celoobvodové kování plně seřiditelné, vč. mikroventilace u otvíravě sklopných oken, pojistka proti náhodnému vyklopení křídla, 2 bezpečnostní body, 4polohová aretovaná klika - zasklení standardně, pokud není ve výpisu uvedeno jinak: tepelně izolační dvojsklo, Ug =,W/m2K, teplý okraj skla (plastový distanční rámeček) - profily nerecyklovaný plast, vyztužený pozinkovanou ocelí o síle min.,5mm. Veškeré okenní a dveřní profily dle normy ČSN EN 2608 nejvyšší třídy "A" Repas vchodových dvoukřídlových dveří ( vyspravení, tmelení, lakování, částečná replika) + Zajištění stavebního otvoru a osazení provizorních vchodových dveří po dobu opravy původních VD. Hlavní vchodové dveře včetně nadsvětlíku budou repasovány. Do dveří bude dodáno nové dveřní kování koule/klika v provedení bílá včetně zámku. Budou dodány nové skleněné výplně z tlačeného skla. 5. Demontáž rámů a křídel prvků dřevěných - špaletových bm Demontáž lehkých ocelových prvků bm Montáž prvků bm Zednické začištění špaleta bm Likvidace prvků dřevěných bm Likvidace prvků lehkých ocelových bm Ošetření montážní spáry parotěsnou a paropropustnou zábranou dle ČSN int.strana - parotěsná vrstva ext.strana - paropropustná vrstva (komprimační páska) 22. Úprava ostění pro osazení BD a VD pol.č. a 3 bm

11 Pol. NÁZEV MJ POČET MJ 23. Vysekání drážky pro osazení parotěsné a paropropustné zábrany pol.č.,3,4 24. Malířské práce vnitřní špalety bm Dodávka, montáž, zednické začištění venkovních i vnitřních parapetů. Exteriér hnědý AL tažený RAL 809, interiér - PVC barva bílá Ks 58 Kč pol.č.,2,3,4,5,6,7,8,9,0,2: in. - hl.400/š. okna + 250mm ex. hl. 280/š. okna + 00mm pol.č. 4: in. - hl.550/š. okna + 50mm ex. hl. 20/š. okna + 50mm 26. Celkem bez DPH 27. Celkem s DPH

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Č.j.: Vyřizuje: Ing. Václav Mareček Tel.:327 710 132 E-mail:marecek@mu.kutnahora.cz Datum: 10. 08. 2015 Skart. znak. V/5 Spis. znak:91:1 MÉSTO KUTNÁ HORA Městská policie Havlíčkovo náměstí 552, 552/1,

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna oken na Střední průmyslové škole Hranice V Hranicích dne 21. 2. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola Hranice se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového domu Turpišova

Více

Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova).

Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Vazební věznice Hradec Králové Hradební 860, poštovní přihrádka62, 500 01 Hradec Králové Tel.: 495 758 111, Fax: 495 758 211, 210ISDS: tjfd4ke NAŠE č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500

Více

Změna - Výzva k podání cenové nabídky

Změna - Výzva k podání cenové nabídky Změna - Výzva k podání cenové nabídky Město Týniště nad Orlicí vyhlašuje výzvu k podání cenové nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 4/2012/Město Městský rozvojový fond Pardubice a.s. u Divadla 828. 530 02 Pardub ic.e Zapsáno v obch. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddil B. vložka 1822 MRFP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, 621 00 Brno tel.: 541 42 17 19, fax: 541 22 61 24 úřední hodiny: pondělí a středa

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart www.lazne-kynzvart.cz Datum: 5. 11. 2013 Č.j. 592 / 2013 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel zakázky vyhlašuje výzvu k podání

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky Zadavatel Město Roztoky se sídlem MÚ Roztoky, Nám. 5. května č.p. 2 252 63 Roztoky IČ: 002 41 610 jehož jménem společnost MIVA PRAHA Facility Management, a.s. pověřená výkonem zadavatelské činnosti vyzývá

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jako zákon či ZVZ ).

Více

M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

M OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. evropský SOCiální fond v ČR EVROPSKA UNIE M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky: 9939 Název zakázky:

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015

Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ PRAHA 10, V ÚŽLABINĚ 320 firma k rukám Č.j.: SŠ-ŘŠ/ 281/ 15 Vyřizuje/linka: Ing. Iva Tomášková Praha dne 1. 4. 2015 Věc: Výzva k předložení cenové nabídky více

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Naše značka: Vyřizuje / tel.: V Praze GB 246/2015 Pejčochová / 224920848 9. 6. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na stavební

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava fasády - Sokolovna

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Oprava fasády - Sokolovna Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace 793 26 Vrbno pod Pradědem, Školní 477 IČ: 70645515 Tel.: 554 230 940 e-mail: skola@zsvrbno.cz PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro

Více

Oprava havárie kanalizačního potrubí v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Oprava havárie kanalizačního potrubí v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídek Oprava havárie kanalizačního potrubí v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého

Více

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K NABÍDKY

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K NABÍDKY ^fhmjl Vyřizuje: Milan Stávek tel.: 519 311 365, mobil 731 428 267 e-mail: milan.stavek@breclav.eu fax: 519 311 353 Datum: 20.5.2015 ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K NABÍDKY V souladu s ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice

Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídek Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku

Více

Revitalizace a zateplení panelových domů Průčelí 1650 1651, Praha 4 Chodov

Revitalizace a zateplení panelových domů Průčelí 1650 1651, Praha 4 Chodov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Obsah: Revitalizace a zateplení panelových domů Průčelí 1650 1651, Praha 4 Chodov 1. IDENTIFIKACE ZAKÁZKY..........2 1.1. INFORMACE O ZADAVATELI......2 1.2. PŘEDMĚT ZAKÁZKY.............2

Více

Rekonstrukce 1. křídla Domova mládeže VOŠ a SOŠ Březnice VYZÝVÁ

Rekonstrukce 1. křídla Domova mládeže VOŠ a SOŠ Březnice VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 Sídlem: Rožmitálská 340, 262 72 Březnice Zastoupený: Ing. Marií Fiřtíkovou,

Více

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

I. PREAMBULE II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Naše zn.: ZŠ 170/2015 Vyřizuje: Petra Barošová Telefon: 575 733 021 E mail: skola@zs travniky.cz Datum: 11. 6. 2015 Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa.

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa. Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa.cz Č.j 1084/2015 V Lysé nad Labem 16.9.2015 Vyřizuje : Blažek

Více

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro Výběrové řízení formou poptávky na dodavatele stavby M Ě S T O S O K O L O V Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS

Více