VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZADAVATEL: v zastoupení: Šebkovice Šebkovice 159, Šebkovice zastoupená starostou Josefem Holčapkem IČO: INVESTING Třebíč, s.r.o. M. Majerové 900/2, Třebíč zastoupený jednatelem Ing. Františkem Dočkalem IČ: DIČ: CZ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE: REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY OÚ ŠEBKOVICE, ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTU Zadavatel Vás VYZÝVÁ jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace. Odůvodnění užití způsobu zadání: V souladu s 12 písmeno 6) zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákon) se jedná o stavební práce, přičemž předpokládaná cena veřejné zakázky činí ,- Kč tj. nepřesáhne 6 mil. Kč (vše bez DPH.) V zadávacím řízení zadavatel postupuje v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni Nejedná se o zadávací řízení dle zákona. Veřejná zakázka bude realizována v rámci programu OPŽP a spolufinancována ze zdrojů EU. 1. Informace o předmětu veřejné zakázky 1.1 Název veřejné zakázky REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY OÚ ŠEBKOVICE, ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTU 1.2 Stručný textový popis a rozsah veřejné zakázky Plněním veřejné zakázky je provedení stavebního díla (stavebních prací): Rekonstrukce víceúčelové budovy OÚ Šebkovice, zlepšení tepelně dle projektové dokumentace: Přestavba víceúčelové budovy, zodpovědný projektant Ing. Miroslav Janda, datum září 2009 v rozsahu předloženého výkazu výměr (rozsah veřejné zakázky pokrývá pouze část této projektové dokumentace). Jedná se o stavební úpravy spočívající v zateplení vnějšího pláště budovy a ve výměně venkovních výplní otvorů (oken,

2 dveří) dle shora uvedené projektové dokumentace. Stručný rozsah veřejné zakázky: - celkový počet výměny výplní otvorů 63 ks - celková projektovaná plocha zateplovaného zdiva 598 m 2 Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) Hlavní předmět: Místo plnění / realizace Šebkovice I. etapa výměna oken ve 2. NP místnost sociálního zařízení m.š., m.č. 210, 209, 205 a 207, 208 celkem 10 ks oken bude provedena v termínu II. etapa zbývající práce termín V případě, že objednatel neobdrží dotaci z programu OPŽP, nebude II. etapa realizována. 1.4 Kód podle NUTS 0-5 CZ Identifikační údaje o zadavateli 2.1 Název zadavatele / obchodní firma / obchodní název / u fyzické osoby jméno a příjmení Šebkovice 2.2 Rodné číslo / datum narození Sídlo / místo podnikání / bydliště Šebkovice. CZ IČ DIČ Jména osob oprávněných za zadavatele jednat (titul před jménem, příjmení, jméno, titul za jménem) Ing. Josef Holčapek 2.7 Jméno a příjmení kontaktních osob zadavatele Ing. Josef Holčapek Telefon: Fax: Zadávací dokumentace 3.1 Zadávací dokumentace je vyzvaným dodavatelům zaslána jako příloha společně s výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace Zadávací dokumentace sestává: - zadávací dokumentace textová část - závazné obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) (v textové i elektronické formě) - formuláře nabídky (v textové i elektronické formě) - výkaz výměr (v textové i elektronické formě) - projektová dokumentace Přestavba víceúčelové budovy zpracované zodpovědným projektantem Ing. Miloslavem Jandou, datum září 2009 (v elektronické podobě). O poskytnutí zadávací dokumentace je možno písemně požádat na adrese zadavatele. 3.2 Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci Výše nákladů (v Kč bez DPH) Způsob platby 0,- Kč Zadávací dokumentace je uchazečům poskytnuta zdarma. 3.3 Prohlídka místa plnění Datum Hodina Místo srazu k prohlídce místa plnění: Datum a místo srazu k prohlídce místa plnění není

3 stanoveno, zájemcům je umožněno provést prohlídku místa plnění individuálně po domluvě s kontaktní osobou zadavatele. 4. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být podány Datum: Hodina: 10,00 hod. 4.1 Adresa pro podání nabídky Obchodní firma 4.2 Osoba přijímací nabídku Příjmení a jméno Telefon Fax INVESTING Třebíč, s.r.o. M. Majerové 900/ Třebíč Nové Dvory ČR Kratochvílová Eliška Jiné upřesňující údaje Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech od 7,00 hodin do 11,30 hod. a od 12,30 do 15,00 hod., v poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 10,00 hod., na podatelnu ve 2.NP firmy INVESTING Třebíč, s.r.o., M. Majerové 900/2, Třebíč. Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky Rekonstrukce víceúčelové budovy OÚ Šebkovice, zlepšení tepelně technických vlastností objektu a adresou dodavatele. 4.4 Elektronické podání nabídky Ne 5. Datum, hodina a místo, kde se bude konat otevírání obálek Datum: Hodina: 13,00 hod. 5.1 Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek Obchodní firma / název zadavatele / u fyzické osoby jméno a příjmení Šebkovice Šebkovice ČR Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 6.1 Základní kvalifikační předpoklady Zájemce o veřejnou zakázku předloží v nabídce doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady v rozsahu dle článku 4.1 Textové části zadávací dokumentace. Způsob prokázání: - čestné prohlášení z něhož vyplývají požadované skutečnosti nebo vyplněný formulář vztahující se k požadované skutečnosti obsažený v zadávací dokumentaci a podepsaný oprávněnou osobou dodavatele. 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady Zájemce o veřejnou zakázku předloží v nabídce doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán b) doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky c) doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele pro zateplování. Způsob prokázání: - kopie požadovaných dokladů. 6.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Zájemce o veřejnou zakázku předloží v nabídce doklady prokazující ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady v rozsahu:

4 a) pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální úrovní těchto kvalifikačních předpokladů: a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 1 mil. Kč způsob prokázání: a) pojistná smlouva nebo pojistný certifikát z něhož vyplývají požadované skutečnosti 6.4 Technické kvalifikační předpoklady Zájemce o veřejnou zakázku předloží v nabídce doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady v tomto rozsahu: a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let s minimální úrovní těchto kvalifikačních předpokladů: a) minimálně 1 dokončená stavba obdobného charakteru, s minimálním finančním objemem 2 mil. Kč vč. DPH způsob prokázání: a) čestné prohlášení z něhož vyplývají požadované skutečnosti nebo vyplněný formulář vztahující se k požadované skutečnosti obsažený v zadávací dokumentaci a podepsaný oprávněnou osobou dodavatele 7. Hodnotící kriterium Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena vč. DPH. 8. Připouští zadavatel varianty nabídky Ne 8.1. Minimální požadavky zadavatele na ---- variantní řešení 9. Požadavek na poskytnutí jistoty 9.1. Výše požadované jistoty v Kč Jistota není požadována 9.2. Způsob složení jistoty Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 10.1 Stanovení nabídkové ceny Zájemce stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky celou částkou v CZK. Nabídková cena bude uvedena ve formuláři Krycí list nabídky v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná! 10.2 Platební podmínky Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací a po písemném odsouhlasení Objednatelem (Objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání soupisu) vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 90 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. 11. Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky pro podání nabídky. Tyto podmínky musí dodavatelé zahrnout do svých nabídek (návrhů smluv), pokud již nejsou obsaženy v obchodních podmínkách Omezení subdodavatelů Zadavatel si vyhrazuje, že maximální přípustný objem subdodávek na veřejné zakázce může dosáhnout max. 30% z ceny díla. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích částí díla jinými subjekty pro uchazeče. Uchazeč ve své nabídce uvede ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, včetně identifikace těchto subdodavatelů, popisu prací, finančního objemu a % podílu z celkové ceny díla. Pro uvedení těchto údajů použije uchazeč příslušný formulář ze zadávací dokumentace Omezení subdodavatelů

5 Zadavatel si vyhrazuje, že maximální přípustný objem subdodávek na veřejné zakázce může dosáhnout max. 30% z ceny díla. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích částí díla jinými subjekty pro uchazeče. Uchazeč ve své nabídce uvede ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, včetně identifikace těchto subdodavatelů, popisu prací, finančního objemu a % podílu z celkové ceny díla. Pro uvedení těchto údajů použije uchazeč příslušný formulář ze zadávací dokumentace. 12. Další podmínky zadavatele Zadavatel si vyhrazuje: - nabídka bude zpracována v českém jazyce - právo kdykoliv zadávání veřejné zakázky malého rozsahu zrušit - právo v průběhu zadávání veřejné zakázky malého rozsahu upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu, a to písemně a všem účastníkům shodně - právo odmítnout všechny předložené nabídky - právo před rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky: - nesplňující požadavky a podmínky této výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace - obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu - zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu zadávacího řízení, že uchazeč uvedl v předložené nabídce nepravdivé údaje Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady, které vynaložili za účast v zadávacím řízení 13. Zadávací lhůta Uchazeč je svou nabídkou vázán do Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace, jež je přílohou této výzvy. V Třebíči, dne 20. května Ing. František Dočkal, na základě plné moci

6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZADAVATEL: v zastoupení: Šebkovice Šebkovice 159, Šebkovice zastoupená starostou Josefem Holčapkem IČO: INVESTING Třebíč, s.r.o. M. Majerové 900/2, Třebíč zastoupený jednatelem Ing. Františkem Dočkalem IČ: DIČ: CZ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE: REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY OÚ ŠEBKOVICE, ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTU Zadavatel Vás VYZÝVÁ jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace. Odůvodnění užití způsobu zadání: V souladu s 12 písmeno 6) zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákon) se jedná o stavební práce, přičemž předpokládaná cena veřejné zakázky činí ,- Kč tj. nepřesáhne 6 mil. Kč (vše bez DPH.) V zadávacím řízení zadavatel postupuje v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni Nejedná se o zadávací řízení dle zákona. Veřejná zakázka bude realizována v rámci programu OPŽP a spolufinancována ze zdrojů EU. 1. Informace o předmětu veřejné zakázky 1.1 Název veřejné zakázky REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY OÚ ŠEBKOVICE, ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTU 1.2 Stručný textový popis a rozsah veřejné zakázky Plněním veřejné zakázky je provedení stavebního díla (stavebních prací): Rekonstrukce víceúčelové budovy OÚ Šebkovice, zlepšení tepelně dle projektové dokumentace: Přestavba víceúčelové budovy, zodpovědný projektant Ing. Miroslav Janda, datum září 2009 v rozsahu předloženého výkazu výměr (rozsah veřejné zakázky pokrývá pouze část této projektové dokumentace). Jedná se o stavební úpravy spočívající v zateplení vnějšího pláště budovy a ve výměně venkovních výplní otvorů (oken,

7 dveří) dle shora uvedené projektové dokumentace. Stručný rozsah veřejné zakázky: - celkový počet výměny výplní otvorů 63 ks - celková projektovaná plocha zateplovaného zdiva 598 m 2 Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) Hlavní předmět: Místo plnění / realizace Šebkovice I. etapa výměna oken ve 2. NP místnost sociálního zařízení m.š., m.č. 210, 209, 205 a 207, 208 celkem 10 ks oken bude provedena v termínu II. etapa zbývající práce termín V případě, že objednatel neobdrží dotaci z programu OPŽP, nebude II. etapa realizována. 1.4 Kód podle NUTS 0-5 CZ Identifikační údaje o zadavateli 2.1 Název zadavatele / obchodní firma / obchodní název / u fyzické osoby jméno a příjmení Šebkovice 2.2 Rodné číslo / datum narození Sídlo / místo podnikání / bydliště Šebkovice. CZ IČ DIČ Jména osob oprávněných za zadavatele jednat (titul před jménem, příjmení, jméno, titul za jménem) Ing. Josef Holčapek 2.7 Jméno a příjmení kontaktních osob zadavatele Ing. Josef Holčapek Telefon: Fax: Zadávací dokumentace 3.1 Zadávací dokumentace je vyzvaným dodavatelům zaslána jako příloha společně s výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace Zadávací dokumentace sestává: - zadávací dokumentace textová část - závazné obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) (v textové i elektronické formě) - formuláře nabídky (v textové i elektronické formě) - výkaz výměr (v textové i elektronické formě) - projektová dokumentace Přestavba víceúčelové budovy zpracované zodpovědným projektantem Ing. Miloslavem Jandou, datum září 2009 (v elektronické podobě). O poskytnutí zadávací dokumentace je možno písemně požádat na adrese zadavatele. 3.2 Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci Výše nákladů (v Kč bez DPH) Způsob platby 0,- Kč Zadávací dokumentace je uchazečům poskytnuta zdarma. 3.3 Prohlídka místa plnění Datum Hodina Místo srazu k prohlídce místa plnění: Datum a místo srazu k prohlídce místa plnění není

8 stanoveno, zájemcům je umožněno provést prohlídku místa plnění individuálně po domluvě s kontaktní osobou zadavatele. 4. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být podány Datum: Hodina: 10,00 hod. 4.1 Adresa pro podání nabídky Obchodní firma 4.2 Osoba přijímací nabídku Příjmení a jméno Telefon Fax INVESTING Třebíč, s.r.o. M. Majerové 900/ Třebíč Nové Dvory ČR Kratochvílová Eliška Jiné upřesňující údaje Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech od 7,00 hodin do 11,30 hod. a od 12,30 do 15,00 hod., v poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 10,00 hod., na podatelnu ve 2.NP firmy INVESTING Třebíč, s.r.o., M. Majerové 900/2, Třebíč. Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky Rekonstrukce víceúčelové budovy OÚ Šebkovice, zlepšení tepelně technických vlastností objektu a adresou dodavatele. 4.4 Elektronické podání nabídky Ne 5. Datum, hodina a místo, kde se bude konat otevírání obálek Datum: Hodina: 13,00 hod. 5.1 Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek Obchodní firma / název zadavatele / u fyzické osoby jméno a příjmení Šebkovice Šebkovice ČR Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 6.1 Základní kvalifikační předpoklady Zájemce o veřejnou zakázku předloží v nabídce doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady v rozsahu dle článku 4.1 Textové části zadávací dokumentace. Způsob prokázání: - čestné prohlášení z něhož vyplývají požadované skutečnosti nebo vyplněný formulář vztahující se k požadované skutečnosti obsažený v zadávací dokumentaci a podepsaný oprávněnou osobou dodavatele. 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady Zájemce o veřejnou zakázku předloží v nabídce doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán b) doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky c) doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele pro zateplování. Způsob prokázání: - kopie požadovaných dokladů. 6.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Zájemce o veřejnou zakázku předloží v nabídce doklady prokazující ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady v rozsahu:

9 a) pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální úrovní těchto kvalifikačních předpokladů: a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 1 mil. Kč způsob prokázání: a) pojistná smlouva nebo pojistný certifikát z něhož vyplývají požadované skutečnosti 6.4 Technické kvalifikační předpoklady Zájemce o veřejnou zakázku předloží v nabídce doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady v tomto rozsahu: a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let s minimální úrovní těchto kvalifikačních předpokladů: a) minimálně 1 dokončená stavba obdobného charakteru, s minimálním finančním objemem 2 mil. Kč vč. DPH způsob prokázání: a) čestné prohlášení z něhož vyplývají požadované skutečnosti nebo vyplněný formulář vztahující se k požadované skutečnosti obsažený v zadávací dokumentaci a podepsaný oprávněnou osobou dodavatele 7. Hodnotící kriterium Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena vč. DPH. 8. Připouští zadavatel varianty nabídky Ne 8.1. Minimální požadavky zadavatele na ---- variantní řešení 9. Požadavek na poskytnutí jistoty 9.1. Výše požadované jistoty v Kč Jistota není požadována 9.2. Způsob složení jistoty Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 10.1 Stanovení nabídkové ceny Zájemce stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky celou částkou v CZK. Nabídková cena bude uvedena ve formuláři Krycí list nabídky v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná! 10.2 Platební podmínky Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací a po písemném odsouhlasení Objednatelem (Objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání soupisu) vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 90 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. 11. Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky pro podání nabídky. Tyto podmínky musí dodavatelé zahrnout do svých nabídek (návrhů smluv), pokud již nejsou obsaženy v obchodních podmínkách Omezení subdodavatelů Zadavatel si vyhrazuje, že maximální přípustný objem subdodávek na veřejné zakázce může dosáhnout max. 30% z ceny díla. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích částí díla jinými subjekty pro uchazeče. Uchazeč ve své nabídce uvede ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, včetně identifikace těchto subdodavatelů, popisu prací, finančního objemu a % podílu z celkové ceny díla. Pro uvedení těchto údajů použije uchazeč příslušný formulář ze zadávací dokumentace Omezení subdodavatelů

10 Zadavatel si vyhrazuje, že maximální přípustný objem subdodávek na veřejné zakázce může dosáhnout max. 30% z ceny díla. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích částí díla jinými subjekty pro uchazeče. Uchazeč ve své nabídce uvede ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, včetně identifikace těchto subdodavatelů, popisu prací, finančního objemu a % podílu z celkové ceny díla. Pro uvedení těchto údajů použije uchazeč příslušný formulář ze zadávací dokumentace. 12. Další podmínky zadavatele Zadavatel si vyhrazuje: - nabídka bude zpracována v českém jazyce - právo kdykoliv zadávání veřejné zakázky malého rozsahu zrušit - právo v průběhu zadávání veřejné zakázky malého rozsahu upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu, a to písemně a všem účastníkům shodně - právo odmítnout všechny předložené nabídky - právo před rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky: - nesplňující požadavky a podmínky této výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace - obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu - zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu zadávacího řízení, že uchazeč uvedl v předložené nabídce nepravdivé údaje Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady, které vynaložili za účast v zadávacím řízení 13. Zadávací lhůta Uchazeč je svou nabídkou vázán do Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace, jež je přílohou této výzvy. V Třebíči, dne 20. května Ing. František Dočkal, na základě plné moci

11 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZADAVATEL: v zastoupení: Šebkovice Šebkovice 159, Šebkovice zastoupená starostou Josefem Holčapkem IČO: INVESTING Třebíč, s.r.o. M. Majerové 900/2, Třebíč zastoupený jednatelem Ing. Františkem Dočkalem IČ: DIČ: CZ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE: REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY OÚ ŠEBKOVICE, ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTU Zadavatel Vás VYZÝVÁ jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace. Odůvodnění užití způsobu zadání: V souladu s 12 písmeno 6) zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákon) se jedná o stavební práce, přičemž předpokládaná cena veřejné zakázky činí ,- Kč tj. nepřesáhne 6 mil. Kč (vše bez DPH.) V zadávacím řízení zadavatel postupuje v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni Nejedná se o zadávací řízení dle zákona. Veřejná zakázka bude realizována v rámci programu OPŽP a spolufinancována ze zdrojů EU. 1. Informace o předmětu veřejné zakázky 1.1 Název veřejné zakázky REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY OÚ ŠEBKOVICE, ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBJEKTU 1.2 Stručný textový popis a rozsah veřejné zakázky Plněním veřejné zakázky je provedení stavebního díla (stavebních prací): Rekonstrukce víceúčelové budovy OÚ Šebkovice, zlepšení tepelně dle projektové dokumentace: Přestavba víceúčelové budovy, zodpovědný projektant Ing. Miroslav Janda, datum září 2009 v rozsahu předloženého výkazu výměr (rozsah veřejné zakázky pokrývá pouze část této projektové dokumentace). Jedná se o stavební úpravy spočívající v zateplení vnějšího pláště budovy a ve výměně venkovních výplní otvorů (oken,

12 dveří) dle shora uvedené projektové dokumentace. Stručný rozsah veřejné zakázky: - celkový počet výměny výplní otvorů 63 ks - celková projektovaná plocha zateplovaného zdiva 598 m 2 Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) Hlavní předmět: Místo plnění / realizace Šebkovice I. etapa výměna oken ve 2. NP místnost sociálního zařízení m.š., m.č. 210, 209, 205 a 207, 208 celkem 10 ks oken bude provedena v termínu II. etapa zbývající práce termín V případě, že objednatel neobdrží dotaci z programu OPŽP, nebude II. etapa realizována. 1.4 Kód podle NUTS 0-5 CZ Identifikační údaje o zadavateli 2.1 Název zadavatele / obchodní firma / obchodní název / u fyzické osoby jméno a příjmení Šebkovice 2.2 Rodné číslo / datum narození Sídlo / místo podnikání / bydliště Šebkovice. CZ IČ DIČ Jména osob oprávněných za zadavatele jednat (titul před jménem, příjmení, jméno, titul za jménem) Ing. Josef Holčapek 2.7 Jméno a příjmení kontaktních osob zadavatele Ing. Josef Holčapek Telefon: Fax: Zadávací dokumentace 3.1 Zadávací dokumentace je vyzvaným dodavatelům zaslána jako příloha společně s výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace Zadávací dokumentace sestává: - zadávací dokumentace textová část - závazné obchodní podmínky (návrh smlouvy o dílo) (v textové i elektronické formě) - formuláře nabídky (v textové i elektronické formě) - výkaz výměr (v textové i elektronické formě) - projektová dokumentace Přestavba víceúčelové budovy zpracované zodpovědným projektantem Ing. Miloslavem Jandou, datum září 2009 (v elektronické podobě). O poskytnutí zadávací dokumentace je možno písemně požádat na adrese zadavatele. 3.2 Úhrada nákladů za zadávací dokumentaci Výše nákladů (v Kč bez DPH) Způsob platby 0,- Kč Zadávací dokumentace je uchazečům poskytnuta zdarma. 3.3 Prohlídka místa plnění Datum Hodina Místo srazu k prohlídce místa plnění: Datum a místo srazu k prohlídce místa plnění není

13 stanoveno, zájemcům je umožněno provést prohlídku místa plnění individuálně po domluvě s kontaktní osobou zadavatele. 4. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být podány Datum: Hodina: 10,00 hod. 4.1 Adresa pro podání nabídky Obchodní firma 4.2 Osoba přijímací nabídku Příjmení a jméno Telefon Fax INVESTING Třebíč, s.r.o. M. Majerové 900/ Třebíč Nové Dvory ČR Kratochvílová Eliška Jiné upřesňující údaje Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech od 7,00 hodin do 11,30 hod. a od 12,30 do 15,00 hod., v poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 10,00 hod., na podatelnu ve 2.NP firmy INVESTING Třebíč, s.r.o., M. Majerové 900/2, Třebíč. Nabídka bude doručena v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky Rekonstrukce víceúčelové budovy OÚ Šebkovice, zlepšení tepelně technických vlastností objektu a adresou dodavatele. 4.4 Elektronické podání nabídky Ne 5. Datum, hodina a místo, kde se bude konat otevírání obálek Datum: Hodina: 13,00 hod. 5.1 Adresa místa, kde se uskuteční otevírání obálek Obchodní firma / název zadavatele / u fyzické osoby jméno a příjmení Šebkovice Šebkovice ČR Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 6.1 Základní kvalifikační předpoklady Zájemce o veřejnou zakázku předloží v nabídce doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady v rozsahu dle článku 4.1 Textové části zadávací dokumentace. Způsob prokázání: - čestné prohlášení z něhož vyplývají požadované skutečnosti nebo vyplněný formulář vztahující se k požadované skutečnosti obsažený v zadávací dokumentaci a podepsaný oprávněnou osobou dodavatele. 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady Zájemce o veřejnou zakázku předloží v nabídce doklady prokazující profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán b) doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky c) doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele pro zateplování. Způsob prokázání: - kopie požadovaných dokladů. 6.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Zájemce o veřejnou zakázku předloží v nabídce doklady prokazující ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady v rozsahu:

14 a) pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální úrovní těchto kvalifikačních předpokladů: a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 1 mil. Kč způsob prokázání: a) pojistná smlouva nebo pojistný certifikát z něhož vyplývají požadované skutečnosti 6.4 Technické kvalifikační předpoklady Zájemce o veřejnou zakázku předloží v nabídce doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady v tomto rozsahu: a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let s minimální úrovní těchto kvalifikačních předpokladů: a) minimálně 1 dokončená stavba obdobného charakteru, s minimálním finančním objemem 2 mil. Kč vč. DPH způsob prokázání: a) čestné prohlášení z něhož vyplývají požadované skutečnosti nebo vyplněný formulář vztahující se k požadované skutečnosti obsažený v zadávací dokumentaci a podepsaný oprávněnou osobou dodavatele 7. Hodnotící kriterium Základním hodnotícím kriteriem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena vč. DPH. 8. Připouští zadavatel varianty nabídky Ne 8.1. Minimální požadavky zadavatele na ---- variantní řešení 9. Požadavek na poskytnutí jistoty 9.1. Výše požadované jistoty v Kč Jistota není požadována 9.2. Způsob složení jistoty Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky 10.1 Stanovení nabídkové ceny Zájemce stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky celou částkou v CZK. Nabídková cena bude uvedena ve formuláři Krycí list nabídky v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná! 10.2 Platební podmínky Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací a po písemném odsouhlasení Objednatelem (Objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání soupisu) vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 90 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. 11. Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky jsou takové požadavky, které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky pro podání nabídky. Tyto podmínky musí dodavatelé zahrnout do svých nabídek (návrhů smluv), pokud již nejsou obsaženy v obchodních podmínkách Omezení subdodavatelů Zadavatel si vyhrazuje, že maximální přípustný objem subdodávek na veřejné zakázce může dosáhnout max. 30% z ceny díla. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích částí díla jinými subjekty pro uchazeče. Uchazeč ve své nabídce uvede ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, včetně identifikace těchto subdodavatelů, popisu prací, finančního objemu a % podílu z celkové ceny díla. Pro uvedení těchto údajů použije uchazeč příslušný formulář ze zadávací dokumentace Omezení subdodavatelů

15 Zadavatel si vyhrazuje, že maximální přípustný objem subdodávek na veřejné zakázce může dosáhnout max. 30% z ceny díla. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích částí díla jinými subjekty pro uchazeče. Uchazeč ve své nabídce uvede ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, včetně identifikace těchto subdodavatelů, popisu prací, finančního objemu a % podílu z celkové ceny díla. Pro uvedení těchto údajů použije uchazeč příslušný formulář ze zadávací dokumentace. 12. Další podmínky zadavatele Zadavatel si vyhrazuje: - nabídka bude zpracována v českém jazyce - právo kdykoliv zadávání veřejné zakázky malého rozsahu zrušit - právo v průběhu zadávání veřejné zakázky malého rozsahu upřesnit nebo doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu, a to písemně a všem účastníkům shodně - právo odmítnout všechny předložené nabídky - právo před rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky: - nesplňující požadavky a podmínky této výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace - obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu - zjistí-li zadavatel kdykoliv v průběhu zadávacího řízení, že uchazeč uvedl v předložené nabídce nepravdivé údaje Zadavatel nehradí uchazečům žádné náklady, které vynaložili za účast v zadávacím řízení 13. Zadávací lhůta Uchazeč je svou nabídkou vázán do Ostatní údaje nutné pro zpracování nabídky obsahuje zadávací dokumentace, jež je přílohou této výzvy. V Třebíči, dne 20. května Ing. František Dočkal, na základě plné moci

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZADAVATEL: v zastoupení: Městys Rokytnice nad Rokytnou Rokytnice nad Rokytnou čp. 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou zastoupená starostou Josefem Herbrychem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZADAVATEL: v zastoupení: Město Náměšť nad Oslavou Masarykovo nám. 104 675 71 Náměšť nad Oslavou zastoupené starostou Vladimírem Měrkou IČ: 00289965 DIČ: CZ00289965

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZADAVATEL: v zastoupení: Obec Pokojovice Pokojovice 50, p. 675 21 Okříšky zastoupená starostou Liborem Pekárkem IČ: 00378461 INVESTING Třebíč, s.r.o. M. Majerové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZADAVATEL: v zastoupení: Město Náměšť nad Oslavou Masarykovo nám. 104 675 71 Náměšť nad Oslavou zastoupené starostou Vladimírem Měrkou IČ: 00289965 DIČ: CZ00289965

Více

ROUCHOVANY INTERAKČNÍ PRVEK IPL 22 (ALEJ)

ROUCHOVANY INTERAKČNÍ PRVEK IPL 22 (ALEJ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: v zastoupení: Rouchovany Rouchovany 35 675 57 Rouchovany IČ: 00290378 INVESTING Třebíč, s.r.o. M. Majerové 900/2, 674 01 Třebíč zastoupený jednatelem Ing. Františkem Dočkalem

Více

REVITALIZACE VODNÍ NÁDRŽE

REVITALIZACE VODNÍ NÁDRŽE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZADAVATEL: v zastoupení: Obec Mladoňovice Mladoňovice 58 675 32 Mladoňovice IČ: 00378194 INVESTING Třebíč, s.r.o. M. Majerové 900/2, 674 01 Třebíč zastoupený

Více

Výzva k podání nabídky (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská správa domů s.r.o. IČ: 251 73 570 Sídlo: Náměstí Svobody 8, 385

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako zakázka malého

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Na základě Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.: 2371/2009-14 s účinností od 23. 8. 2009,

Více

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, ,

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, , MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10 Výzva k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Zateplení budovy požární stanice v Duchcově č. 21/2014VŘ Nejedná se o zadávací řízení dle zákona

Více

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DLE ZÁK.Č.137/2006 SB, 12 ODST.3 Název veřejné zakázky : ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

Obec Močovice Močovice 26, 286 01 Čáslav -------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Močovice Močovice 26, 286 01 Čáslav ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Močovice Močovice 26, 286 01 Čáslav ------------------------------------------------------------------------------------------------- Věc: zateplení zdravotního střediska Močovice Datum: 7.5.2014

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Zadání veřejné ejné zakázky ve smyslu zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ní pozdějších předpisů (dále jen zákon) jako zakázka

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO OPRAVA VÝZVY ZE DNE

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO OPRAVA VÝZVY ZE DNE Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 IČO 61385271 Čj: VZ-služby 2/2017 OPRAVA VÝZVY ZE DNE 16. 10. 2017 V Praze dne 23. 10. 2017 Výzva k podání nabídky k účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého

Více

Energetické úspory objektu Mateřské školy v Doudlebách nad Orlicí

Energetické úspory objektu Mateřské školy v Doudlebách nad Orlicí Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12, odst.3, zák. č.137/2006 Sb. v platném znění Energetické úspory objektu Mateřské školy v Doudlebách

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku Zadavatel: název: Obec Břestek sídlo: Břestek 14, 687 08 právní forma: obec IČ: 00542253 DIČ: není plátce DPH statutární zástupce: RNDr. Jindřich Krušina, starosta tel.: +420 572 595 710 e-mail: obecbrestek@seznam.cz

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Vodárenská 2 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupený místopředsedou předsednictva Ing. Petrem Leopoldem IČ: 43383513 DIČ: CZ43383513

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Obec Hrušovany si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění a směrnice VZMR/2015 pro

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení obecní knihovny Městys Zlonice č.p. 545 podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11

SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt H11 NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU MIMO REŽIM ZÁKONA Č.137/2006 Název veřejné zakázky : SKANZEN STRÁŽNICE základy pro historický dům objekt

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zateplení v budově sportovního zázemí v obci Milín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zateplení v budově sportovního zázemí v obci Milín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v souladu s 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tedy mimo režim zákona o veřejných

Více

Energeticky úsporná opatření Základní školy Drnholec

Energeticky úsporná opatření Základní školy Drnholec VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V souladu s 6 a 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vás vyzýváme k podání nabídky v

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Směrnice MŠMT upravující

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na služby. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Zadavatel:

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na služby. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace. Zadavatel: Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na služby dle pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP NUTS II Severovýchod Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Ve Špindlerově Mlýně dne 15.02.2012

Více

Energetické úspory objektu Mateřská školy v Doudlebách nad Orlicí

Energetické úspory objektu Mateřská školy v Doudlebách nad Orlicí Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12, odst.3, zák. č.137/2006 Sb. v platném znění Energetické úspory objektu Mateřská školy v Doudlebách

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Zateplení klubovny skautu obec Mistrovice

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. Zateplení klubovny skautu obec Mistrovice OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ /dále jen Oznámení/ : Obec Mistrovice se sídlem: Mistrovice 138 561 64, Jablonné nad Orlicí IČ: 00279226 bankovní spojení: č.ú.: 1324852319/0800 jejímž jménem jedná:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ). ázev zakázky: Klášter Sázava oprava

Více

Zateplení ZŠ Chvalšiny

Zateplení ZŠ Chvalšiny VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ( 38) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na podlimitní zakázku na dodávku a v souladu se Závaznými

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Výběrové řízení podle Zásad pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi vás vyzývá k předložení

Více

Výchovný ústav, střední škola, základní škola a školní jídelna Vidnava, Klášterní 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Výchovný ústav, střední škola, základní škola a školní jídelna Vidnava, Klášterní 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výchovný ústav, střední škola, základní škola a školní jídelna Vidnava, Klášterní 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č.

Více

Sanace kaple Panny Marie v Dobrčicích

Sanace kaple Panny Marie v Dobrčicích Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále je zákon ) pro akci: Sanace kaple Panny Marie v Dobrčicích (výběrové řízení mimo režim

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií V Ý Z V A V Ý Z V A k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Zastoupen: Druh zakázky: Způsob zadání: Zateplení kulturního

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Křečovice Křečovice 9 257 56 Neveklov IČ: 00232068 DIČ: CZ00232068

Více

Malování prostor školní kuchyně

Malování prostor školní kuchyně Střední průmyslová škola na Proseku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1531/2013 Haniš/286 028 366 24.5.2013 Výzva k podání cenové nabídky k účasti na zakázce malého rozsahu podle 12, odstavce

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Zadavatel: Obec Brod nad Dyjí Brod nad Dyjí 45 691 81 Březí IČ: 00283045 V Brodě nad Dyjí 23.1.2013 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby: Kanalizace a ČOV Brod nad Dyjí bankovní úvěr Výzva k podání

Více

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně Zadávací dokumentace (zakázka na služby malého rozsahu ZMR 2. kategorie) I. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Studená,

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

Obec Žár Žár 30, Trhové Sviny IČO: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Obec Žár Žár 30, Trhové Sviny IČO: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Žár 30, 374 01 Trhové Sviny VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL: SíDLEM: ZASTOUPENA: IČ: Obec Žár Žár 30,37401 Žár Ing. Milošem Pecháčkem - starostou obce Žár 00581976 ZAKÁZKA

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 Odbor investic tel.: 327 710 235, 327 710 111*, fax: 327 710 202 e-mail: investice@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz Č.j.: Vyřizuje:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Číměř Sídlo: Číměř 12, 378 32 Číměř Zastoupena: panem Petrem Šachlem starostou obce IČ: 00246450 Zadavatel Vás VYZÝVÁ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov. Datum Oprávněná úřední osoba Telefon Ondřej Neuman

Masarykovo nám. 1, Nový Bydžov. Datum Oprávněná úřední osoba  Telefon Ondřej Neuman Město Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov ID schránky v ISDS: 2umb8hk VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon Ondřej Neuman neuman@novybydzov.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Směrnice MŠMT upravující

Více

MĚSTO HOSTINNÉ Městský úřad Hostinné Odbor investic a majetku města

MĚSTO HOSTINNÉ Městský úřad Hostinné Odbor investic a majetku města MĚSTO HOSTINNÉ Městský úřad Hostinné Odbor investic a majetku města Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info MĚSTO HOSTINNÉ Výzva a zadávací dokumentace k podání

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY MĚSTO SEMILY, ZASTOUPENÉ MĚSTSKOU BYTOVOU SPRÁVOU SEMILY, S.R.O. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU na stavební práce zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Světlík Sídlo: Světlík 27, 381 01 Český Krumlov Zastoupena: Michalem Zahorákem starostou obce Světlík IČ: 00246166 Zadavatel podle 26 odst. 3 písm. b) a 38 zákona

Více

Název zakázky: Město Broumov, třída Masarykova 239, Broumov, IČ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Název zakázky: Město Broumov, třída Masarykova 239, Broumov, IČ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, IČ 00272523 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název zakázky: Nákup 16ks MS Office Standard 2016 OLP NL Govt Zadávací podmínky Zadavatel tímto stanovuje

Více

Název: Nemocnice s poliklinikou Havířov,

Název: Nemocnice s poliklinikou Havířov, VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu nabídku podanou podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) s využitím elektronického

Více

MĚSTO KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora IČ: 00236195 odbor správy majetku

MĚSTO KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora IČ: 00236195 odbor správy majetku Č.j.:MKH/048099/2015/MAJ/MAB Vyřizuje: Božena Marhanová tel.: 327710191, 602 355 160 Email:marhanova@mu.kutnahora.cz Datum:20.7.2015 Skart. znak: V/10 Spis. znak: 91.1 DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu dle čl. 9 odst. 4 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu dle čl. 9 odst. 4 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice zadávanou jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 20.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3/2016/OKS k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Revitalizace části náměstí a přilehlé ulice v Duchcově Nejedná se o zadávací řízení dle zákona

Více

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC KUNĚJOVICE Kunějovice 28, 330 35 Líšťany ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č.

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky V souladu se zákonem č.137/2006sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí MŠMT upravující zadávání VZ malého rozsahu ze dne 22.7.2009

Více

MĚSTO HOSTINNÉ Městský úřad Hostinné Odbor investic a majetku města

MĚSTO HOSTINNÉ Městský úřad Hostinné Odbor investic a majetku města MĚSTO HOSTINNÉ Městský úřad Hostinné Odbor investic a majetku města Náměstí 69, 543 71 Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908, http://hostinne.info MĚSTO HOSTINNÉ Výzva a zadávací dokumentace k podání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky na stavební práce zadávané mimo rámec zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen,,zákon,,) zákon bude pouţíván pouze metodicky

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová Statutární město Ostrava Městský obvod Hrabová Název VZ: Vyřizuje: Revitalizace ploch Šídlovec-Šrobárova-V. Huga, Ostrava Hrabová -komunikace a zpevněné plochy Králová Svatava Datum: 11. 8. 2016 Věc: zjednodušené

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

OBEC KOLOVÁ. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (VZMR) Preambule. Identifikační údaje zadavatele

OBEC KOLOVÁ. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (VZMR) Preambule. Identifikační údaje zadavatele OBEC KOLOVÁ Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce (VZMR) Preambule Obec Kolová (dále jen zadavatel ) vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) ve smyslu ust.

Více

1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace 1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 2. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/410/99 Druh zadávacího řízení Realizace outdoor kampaně

Více

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ:

Obec Klenová Klenová Janovice nad Úhlavou IČ: Obec Klenová Klenová 65 340 21 Janovice nad Úhlavou IČ:00573515 v souladu s ustanovením 18 odst.5, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách vypisuje výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem Vybavení domova se zvláštním režimem Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu Lhůta pro podání nabídek: 4.5.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz

Více

Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum. 206/2014 Mgr. Ivana Burčová 23. 6. 2014 606 054 991

Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum. 206/2014 Mgr. Ivana Burčová 23. 6. 2014 606 054 991 adresa dodavatele Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 206/2014 Mgr. Ivana Burčová 23. 6. 2014 606 054 991 Věc: Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Výsprava asfaltových povrchů za použití asfaltového recyklátu za horka do 1000 m 2 Zadávání zakázky malého rozsahu Technickými službami města

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

Rekonstrukce střechy Javornická 1228

Rekonstrukce střechy Javornická 1228 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU v souladu se zněním ust. 6, 12 odst. 3 a ust. 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Rekonstrukce střechy Javornická 1228

Více

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY S00RP00P350T ROZHODNUTÍ O VYPSÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Břeclav Sídlo: nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav V souladu s ustanovením článku 3 odst. 3 písm. b) směrnice Rady

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): ve vztahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Písemná Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace na zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více