SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX"

Transkript

1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č. X/XXXX uzavřená dle 91 a 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Na počátku, o.p.s., zastoupené Mgr. Ing. Evou Vondrákovou se sídlem: Soběšická 560/60, Brno IČ: č.ú.: /0300, Poštovní spořitelna (dále jen poskytovatel ) a Paní:... datum narození:... adresa trvalého bydliště:... děti:.datum narození:.. děti:.datum narození:.. (dále jen uživatelka ) myšleno včetně zde uvedených dětí smlouvu o poskytnutí pobytové služby sociální rehabilitace Byty Na počátku (dále jen smlouva ). I. Druh a rozsah poskytování sociální služby 1) Služba sociální rehabilitace Byty Na počátku (dále jen služba ) je poskytována dle 70 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Poskytovatel je povinen poskytnout tyto úkony: a. ubytování včetně zajištění podmínek pro osobní hygienu a pro přípravu stravy, b. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování, c. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, d. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti e. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. 2) Osobním cílem uživatelky je.... 3) Rozsah poskytované služby vychází konkrétněji z Dohody o obsahu spolupráce sestavené na základě situace uživatelky služby a ve spolupráci s ní. Tato dohoda je sepsána společně s uživatelkou a klíčovým pracovníkem, a to zpravidla do 1 týdne od podpisu smlouvy. 4) Do 14 dní od sepsání Dohody o obsahu spolupráce je povinností uživatelky zvolit si dle svého výběru z nabízených kurzů min. 1 kurz, ve kterém bude rozvíjet své znalosti, schopnosti a dovednosti. Výběr tohoto kurzu bude vymezen v dodatku ke smlouvě. Uživatelka má právo změnit výběr kurzu, a to min. po 3 jeho návštěvách. Možnost změny kurzu je maximálně 3x. 5) Uživatelka je dále povinna se účastnit organizačního setkání maminek (OSMA). V domluveném intervalu tj. 1x 14 dní se účastní setkání s ostatními uživatelkami. Setkání je věnováno vyjasňování otázek, řešení konfliktů a připomínek, ale také plánování společných akcí a rozdělování jednotlivých úkolů a funkcí. Každá uživatelka může přinést na toto setkání téma, které považuje za vhodné ke společnému projednání. Setkání probíhá s cílem:

2 přispívá k otevřené komunikaci v celém systému, podporuje rozvíjení dobrých mezilidských vztahů, podílí se na prevenci konfliktů, nabízí prostor pro získávání užitečných sociálních dovedností. 6) Uživatelka na sebe bere závazek usilovat o řešení své situace tak, aby směřovala k nezávislosti na službě a začlenění do běžného života v přirozené komunitě. V domluveném intervalu tj. min. 1x týdně se schází se svým klíčovým pracovníkem a v rámci individuálního plánu, který vychází z Dohody o obsahu spolupráce, stanovují kroky k dosažení cíle a hodnotí jejich naplnění. Dále se 1 x týdně účastní kurzu dle vlastního výběru a 1 x 14 dní se účastní OSMY. V případě, že se nemůže uživatelka zúčastnit setkání v rámci individuálního plánu/osmy/kurzu, je povinna o tom informovat pověřeného pracovníka, a to min. 1 den předem včetně zdůvodnění. Ad I. 1a Ubytování včetně zajištění podmínek pro osobní hygienu a pro přípravu stravy 1) Na základě této smlouvy ubytuje poskytovatel uživatelku v době od X.XX.XXXX do X.XX.XXXX v bytě č. X (č. 1: horní byt T, č. 2: dolní byt T, č. 3 horní byt H, č. 4 dolní byt H) na adrese.. Uživatelka má právo po dobu platnosti této smlouvy užívat byt a společné prostory domu (viz Řád pro užívání bytu a domu). Po uplynutí sjednané lhůty nevzniká uživatelce nárok na sepsání nové smlouvy. 2) Poskytnutí ubytování zahrnuje ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti včetně zajištění podmínek pro úklid, praní a žehlení prádla; poskytnutí podmínek pro přípravu stravy, případně pomoc při přípravě stravy; poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Ad I.1b Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování 1) Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování. 2) Sociálně terapeutická práce s dětmi rozvíjející jejich sociální schopnosti a dovednosti s ohledem na stávající rodinné zázemí i další možnou budoucnost rodiny. 3) Poradenství zaměřené na osobnostní rozvoj, jehož součástí jsou individuální poradenské rozhovory, které vytvářejí prostor pro poznávání sebe sama, pro reflexi vlastního fungování ve vztazích a hledání nových vzorců chování, které by nahradily ty, jež ženu opakovaně přiváděly do komplikovaných životních situací. 4) Krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu. Ad I.1c Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 1) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 2) Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. 3) Doprovázení na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby apod. Ad I. 1d Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 1) Podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách atd. 2) Vzdělávání formou individuálního a/nebo skupinového poskytování informací. 3) Poskytnutí poradenství při orientaci v oblasti fungování sociálních systémů, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání. 4) Pomoc při zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro výchovně vzdělávací činnost s dětmi, pomoc při zajištění podmínek pro volnočasové aktivity. 2 S t r á n k a

3 Ad I. 1e Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí 1) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 2) Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, nácvik dotazování a komunikačních dovedností. 3) Doprovázení při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření v záležitostech týkajících se dítěte a na jednání v záležitostech týkajících se rodiny. 4) Zajištění hlídání dětí v době, kdy je nutné obstarat si osobní záležitosti související s uplatňováním práv a oprávněných zájmů. II. Místo a čas poskytování sociální služby 1) Poskytnutí ubytování sjednané v čl. I. 1a smlouvy je poskytováno 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti smlouvy. 2) Poskytnutí činností sjednaných v čl. I. 1b-1e smlouvy jsou poskytovány v pondělí pátek od 8.00 hod. do hod. v kanceláři, v prostorech Poskytovatele nebo dle domluvy v bytě uživatelky. III. Výše úhrady, způsob jejího placení a vyúčtování 1) Uživatelka se zavazuje za uvedené úkony platit Poskytovateli úhradu podle 75 odst. 1 písm. i) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a to ve výši úhrady za ubytování včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování. 2) Uživatelka se zavazuje zaplatit úhradu za ubytování v částce 70 Kč na den za dospělou osobu a 30 Kč na den za dítě, vždy k 29. dni v měsíci, za který náleží úhrada za ubytování. 3) Poskytovatel je povinen předložit uživatelce doklad o zaplacení úhrady včetně jejího vyúčtování podle odstavce 1) tohoto článku za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 29. dne následujícího měsíce. 4) Pokud uživatelka nezaplatí úhradu za ubytování v prvním měsíci pobytu, je povinna doložit potvrzení o tom, že si vyřizuje všechny potřebné dávky. IV. Kauce 1) Uživatelka se zavazuje uhradit Poskytovateli kauci k zajištění úhrady v souvislosti s užíváním bytu a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků ve výši 500,- Kč, a to vždy k 29. dni v měsíci, za který náleží úhrada za ubytování. 2) Kauce bude po celou dobu ubytování uložena u Poskytovatele. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn kauci použít na úhradu svých pohledávek vůči Uživatelce, které Poskytovateli vzniknou na základě této smlouvy, tj. zejména pohledávky vzniklé z titulu neuhrazené platby za ubytování či platby za nadměrné poškození, zničení či ztrátu vybavení bytu. Takové použití finančních prostředků dá Poskytovatel Uživatelce na vědomí oproti jejímu podpisu. 3) V den ukončení smlouvy bude kauce či její nespotřebovaná část vrácena zpět Uživatelce oproti jejímu podpisu. 3 S t r á n k a

4 V. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 1) Uživatelka může vypovědět Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelkou činí 1 měsíc ode dne následujícího po dni doručení výpovědi Poskytovateli. V odůvodněných případech se s uživatelkou lze domluvit na ukončení poskytované služby, a to formou oboustranné dohody. 2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět, dojde-li ze strany uživatelky k hrubému porušení Řádu pro užívání bytu a domu anebo touto smlouvou sjednaných podmínek. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 1 měsíc. 3) Při nedodržování a porušování podmínek sjednaných v Řádu pro užívání bytu a domu anebo touto smlouvou sjednaných podmínek je uživatelce vydáno písemné Upozornění na porušení sjednaných podmínek. Nedodržením a porušením sjednaných podmínek se má na mysli zejména: a) porušení smluvních podmínek: nedodržení podmínek úhrad za ubytování, nedodržení dohodnutých splátek daných v Uznávacím prohlášení, odmítání spolupráce při řešení své situace prostřednictvím individuálního plánu, opakovaně neomluvenou účastí na organizačních setkáních maminek, opakovaně neomluvenou na kurzu, který byl uživatelkou zvolen k rozvoji jejích znalostí, schopností a dovedností. b) porušení Řádu pro užívání bytu a domu: požívání alkoholu, drog, omamných látek ohrožujících mravní výchovu dětí a bezpečnost obyvatel Bytů Na počátku, neohlášená návštěva mimo stanovenou dobu, neplnění řádné péče o dítě, neohlášené opuštění dítěte či ohrožení mravní výchovy dítěte, ohrožení osob a majetku nerespektováním a nedodržováním bezpečnostních, požárních a hygienických pravidel, hrubé a agresivní chování vůči ostatním uživatelkám či vůči pracovníkům zařízení, opakované poškozování či krádež vybavení zařízení. 4) Písemné upozornění na porušení sjednaných podmínek vydá uživatelce vedoucí pracovník a zároveň v něm stanoví podmínky, které bude uživatelka plnit, aby jí mohla být služba nadále poskytována. Nesplní-li uživatelka tyto definované podmínky, je jí dána písemná výstraha pro nedodržování podmínek stanovených v upozornění na porušení sjednaných podmínek. V této výstraze je uživatelka písemně uvědoměna, že při dalším porušení stanovených podmínek se jedná o hrubé porušení Řádu pro užívání bytu a domu anebo touto smlouvou sjednaných podmínek. 5) V případě, že uživatelka, která dostala výpověď s výpovědní dobou 1 měsíc a nadále nedodržuje stanovené podmínky, je poskytovatel oprávněn zkrátit tuto výpovědní dobu na 3 dny, přičemž toto je Uživatelce dáno na vědomí. 6) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět rovněž v případě, kdy uživatelka není přítomna déle než 10 dní, a tato nepřítomnost není Poskytovateli řádně zdůvodněna (přičemž je vyloučena hospitalizace uživatelky, odchod proti její vůli apod.). Uživatelka zároveň nereaguje na telefonáty anebo sms. V takovém případě se má za to, že sociální potřebnost uživatelky pominula. 7) Uživatelka je povinna uhradit své závazky vůči Poskytovateli nejpozději do 6 měsíců po svém odchodu. Po uplynutí této lhůty budou závazky vymáhány soudně, není-li písemně dohodnuto jinak. 8) V případě, že uživatelka po skončení služby byt do 3 dnů nevyklidí, má Poskytovatel po této době právo naložit s věcmi uživatelky dle svého uvážení, není-li dohodnuto jinak. VI. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociální služby 1) Práva a povinnosti smluvních stran jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, touto smlouvou a Řádem pro užívání bytu a domu. 2) Uživatelka prohlašuje, že byla seznámena s Řádem pro užívání domu a bytu a zavazuje se k jeho dodržování. 4 S t r á n k a

5 VII. Doba platnosti smlouvy 1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 2) Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami do dne XX. XX. XXXX VIII. Závěrečná ustanovení 1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 2) Smlouvu lze měnit sepsáním Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí sociální služby, a to po dohodě obou smluvních stran. 3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že smlouvu neuzavřely v tísni za nevýhodných podmínek. 4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Příloha č. 1: Řád pro užívání bytu a domu Příloha č. 2: Ceník fakultativních úkonů Příloha č. 3: Předávací protokol vybavení bytu V... dne podpis Uživatelky podpis Poskytovatele 5 S t r á n k a

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1/14 Vypracoval: Pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Blanka Chramostová Pedagogická rada projednala dne: 27.

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013 Adresa sídla: Těchobuz 1 395 01 Pacov IČO 00511676 Tel.: 565 443 926 Fax.: 565 382 325 info@domovjerabina.cz www.domovjerabina.cz DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Směrnice č.

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská Residence Slezská, a. s. (dále jen residence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění obchodní společnosti SBW s.r.o. se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ze dne 12.09.2013 Částka 118/2013 Účinnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více