POKYNY PRO ŽADATELE O DOTACI Z MALÉHO GRANTOVÉHO SCHÉMATU PROGRAMU CZ 04 OHROŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ FM EHP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO ŽADATELE O DOTACI Z MALÉHO GRANTOVÉHO SCHÉMATU PROGRAMU CZ 04 OHROŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ FM EHP"

Transkript

1 POKYNY PRO ŽADATELE O DOTACI Z MALÉHO GRANTOVÉHO SCHÉMATU PROGRAMU CZ 04 OHROŽENÉ DĚTI A MLÁDEŽ FM EHP VERZE 1.0 PLATNÁ OD 11. ČERVENCE

2 Obsah 1 Úvod Vymezení základních pojmů Zkratky Základní informace o programu Právní rámec a závazné dokumenty Oprávněné aktivity Indikátory Oprávnění žadatelé/partneři Oprávněnost žadatele Oprávněnost partnera Oprávněnost výdajů Základní podmínky způsobilosti výdajů Výčet způsobilých výdajů Vybavení a zařízení Nákup služeb Osobní výdaje Cestovní náhrady Daň z přidané hodnoty (DPH) Nepřímé (režijní výdaje) projektů Časové období způsobilosti výdajů Nezpůsobilé výdaje Forma a výše podpory a způsob financování projektu Výše podpory a spolufinancování Financování projektu Ostatní podmínky Než začnete zpracovávat žádost o dotaci Čemu věnovat zvýšenou pozornost Vyplnění formuláře žádosti Oddíl Základní informace Program Název projektu Programová oblast, Výsledek programu, Výstup programu Shrnutí

3 7.3.5 Výstupy projektu (jejich umístění) Statistický údaj Zaměření projektu Statistický údaj Plánovaná doba implementace projektu Oddíl Žadatel Název a kontaktní údaje žadatele Statutární zástupci Adresa a sídlo žadatele Kontaktní osoby Popis žadatele Zkušenosti žadatele s řízením projektů Oddíl - Partneři Bilaterální partnerství Oddíl - Popis Výchozí stav a zdůvodnění návrhu, Celkový cíl a očekávaný přínos projektu, Strategické a relevantní dokumenty Aktivity projektu Cílové skupiny projektu Statistický údaj Předpoklady pro realizaci projektu Rizika projektu Udržitelnost projektu Oddíl Management Oddíl Financování Financování projektu Zálohová platba Příjmy generované projektem Oddíl - Publicita Oddíl - Zadávací řízení Oddíl - Horizontální témata - antidiskriminace Rozpočet Definice kapitol rozpočtu Kalkulace režijních výdajů Sestavování rozpočtu Harmonogram projektu Oddíl Bankovní identifikace pro přijetí žádosti

4 7.15 Oddíl Zpracovatel Doplňující poznámky a informace žadatele Přílohy žádosti Seznam příloh žádosti Požadované přílohy k žádosti Podpis žádosti o dotaci Předložení žádosti o dotaci Hodnocení žádostí o dotaci Hodnoticí proces Posouzení formálních náležitostí a oprávněnosti Hodnocení kvality žádosti externími hodnotiteli Posouzení žádostí hodnoticí komisí Rozhodnutí o udělení/neudělení dotace Hodnoticí kritéria Kritéria formálních náležitostí a oprávněnosti Kritéria kvality žádosti Kontakty pro konzultace a doplňující informace Dokumenty FM EHP/Norsko Přílohy 38 4

5 1 Úvod Pokyny pro žadatele jsou určeny žadatelům o dotaci z malého grantového schématu programu CZ04 Ohrožené děti a mládež a slouží jako praktický průvodce zpracováním žádosti o dotaci. Kromě přehledu náležitostí žádosti o dotaci a instrukcí pro její vypracování a odeslání obsahují Pokyny rovněž obecné informace k programu, jeho právní rámec a popis základních pravidel. Informace v Pokynech budou doplňovány odpověďmi na časté dotazy žadatelů, které budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách k výzvě Vymezení základních pojmů Dohoda o partnerství - uzavřená mezi Zprostředkovatelem programu Ministerstvem financí a Partnerem programu - Ministerstvem práce a sociálních věcí pro zajištění přípravy a realizace programu financovaného z EHP fondů CZ04 Children and Youth at Risk (Ohrožené děti a mládež) Programové oblasti 11 Ohrožené děti a mládež Dohoda o programu smlouva uzavřená mezi Výborem Finančních mechanismů zřízeného Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem, a Ministerstvem financí ČR o realizaci a finančním příspěvku pro Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež; nastavuje parametry programu a podmínky realizace. Donorské země země, z jejichž příspěvku jsou EHP a Norské fondy financovány. Jedná se o Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Dotace finanční příspěvek na realizaci schváleného projektu poskytnutý na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru (FM EHP ) - finanční mechanismus, jehož prostřednictvím přispívá Norské království, Island a Lichtenštejnsko v letech ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru na investiční a rozvojové projekty ve vymezených prioritních oblastech. Fond bilaterální spolupráce na programové úrovni - fond finančních prostředků speciálně vyčleněných na podporu a rozvoj vzájemné spolupráce mezi subjekty z České republiky a Islandu, Lichtenštejnska a Norska v každém programu EHP a Norských fondů Hodnoticí komise orgán zajišťující hodnocení žádostí a jejich doporučení k podpoře v programu. Všichni členové hodnotící komise musí být nestranní a zachovávat mlčenlivost. Za tím účelem podepisují Prohlášení o nestrannosti a zachování mlčenlivosti. Hodnotitel zajišťuje expertní hodnocení a bodování jednotlivých žádostí o dotaci v programu. Hodnotitel je jmenován Partnerem programu a musí být nestranný a nezávislý vůči Partnerovi programu a hodnoticí komisi a musí být vyloučen konflikt zájmů vůči hodnoceným žádostem. Memorandum o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP smlouva mezi donorskými zeměmi a Českou republikou, která stanovuje základní podmínky implementace finančního mechanismu v České republice a vymezuje vzájemně dohodnuté oblasti podpory, jejich zaměření výši podpory. Národní kontaktní místo - národní veřejný subjekt, určený přijímajícím státem jako subjekt zodpovědný za dosažení cílů Finančních mechanismů EHP / Norska a implementaci Memorand o porozumění. Funkce NKM je vykonávána v rámci odboru 5

6 Mezinárodní vztahy Ministerstva financí České republiky, oddělením Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení a oddělením Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace. Nařízení Nařízení o implementaci Finančního mechanismu EHP stanovuje základní principy a pravidla fungování FM EHP Partner programu veřejný nebo soukromý, komerční nebo nekomerční subjekt, stejně jako nestátní nezisková organizace, který je aktivně zapojen do implementace programu a účinně přispívá k jeho implementaci. Partner programu je odborným garantem programu. Podílí se na přípravě obsahové části programu a na činnostech spojených s vyhlášením výzvy, příjmem a hodnocením projektů. Je zodpovědný za implementaci MGS a PDP. Pro program CZ04 Ohrožené děti a mládež je partnerem programu Ministerstvo práce a sociálních věcí. Partner projektu- veřejný nebo soukromý, komerční nebo nekomerční subjek, a rovněž nevládní organizace, jejichž hlavní sídlo se nachází v donorském státě, ve státech příjemců pomoci 1, včetně jakékoli mezivládní organizace, pokud se aktivně podílejí na realizaci projektu a účinně k jeho realizaci přispívají. Partneři projektu sdílejí s předkladatelem projektu společný hospodářský nebo sociální cíl, který má být realizován prostřednictvím daného projektu. Projekt časově ohraničené ekonomicky nedělitelné práce, plnící přesnou technickou funkci a jasně stanovené cíle určené v programu, pod který daný projekt spadá. Příjemce (= konečný příjemce) subjekt, jehož povinností je implementovat v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace projekt, kterému byl schválen příspěvek z EHP Fondů Přijímací země Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko. Rozhodnutí o poskytnutí dotace právní akt, na základě kterého jsou příjemci poskytnuty prostředky dotace na realizaci schváleného projektu. Rozhodnutí upravuje implementaci projektu, podmínky realizace a práva a povinnosti příjemce. Spolufinancování projektu finanční prostředky, kterými se podílí příjemce či partner projektu na spolufinancování projektu ve stanovené výši a určeném podílu. Za tyto zdroje se považují i takové prostředky, které příjemce či partner projektu získal z jiného zdroje. Zprostředkovatel programu veřejný nebo soukromý, komerční nebo nekomerční subjekt, stejně jako nestátní nezisková organizace, jehož zodpovědností je připravit a implementovat program. Zprostředkovatelem programu CZ04 Ohrožené děti a mládež je Ministerstvo financí. Žadatel subjekt předkládající žádost o dotaci. Žádost o dotaci (projektová žádost) dokument vypracovaný žadatelem ve stanovené formě, kterým žádá o dotaci na realizaci projektu Zkratky ČR Česká republika DPH daň z přidané hodnoty EHP Evropský hospodářský prostor 1 Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko 6

7 EU Evropská unie IČ Identifikační číslo MF Ministerstvo financí MGS malé grantové schéma MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí NKM Národní kontaktní místo VZMR veřejná zakázka malého rozsahu ZP - zprostředkovatel programu 1.2 Základní informace o programu Program CZ04 Ohrožené děti a mládež je zaměřen na zlepšení a de-institucionalizaci systému péče o ohrožené děti a mládež. Program přispěje ke snížení rozdílů mezi zeměmi evropského hospodářského prostoru a Českou republikou v oblasti péče o ohrožené děti. Cíle programu bude dosaženo prostřednictvím: předem definovaného projektu zaměřeného na zpracování návrhu nového zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a péči o ohrožené děti otevřené výzvy zaměřené na transformaci stávajících pobytových zařízení pro děti a mládež malého grantového schématu, jehož cílem je podpořit zvýšení zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů a zvýšení informovanosti o právech dětí a mládeže. Program CZ04 Ohrožené děti a mládež je realizován v rámci EHP Fondů EHP dotace zahrnují v programovacím období celkem 86 programů v 16 zemích Evropy, jsou určeny 13 členským zemím, které do Evropské unie vstoupily v letech 2004, 2007 a 2013 a dále Řecku, Španělsku a Portugalsku. EHP Fondy jsou financovány Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. Tyto tři země přispívají do rozpočtu finančního mechanismu v závislosti na své velikosti a ekonomické situaci (Norsko zhruba 94 %, Island necelých 5 % a Lichtenštejnsko zhruba 1 %). 1.3 Právní rámec a závazné dokumenty Pokyny pro žadatele byly vypracovány Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě níže uvedeného právního rámce pro Fondy EHP a závazných dokumentů vydaných Ministerstvem financí: Memorandum o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP uzavřené mezi Českou republikou a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem, Nařízení o implementaci Finančního mechanismu EHP , Dohoda o programu CZ04 Ohrožené děti a mládež, Dohoda o partnerství uzavřená mezi zprostředkovatelem a partnerem programu, Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska, Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů , Pokyn Národního kontaktního místa k VZMR financovaným z EHP a Norských fondů. 7

8 2 Oprávněné aktivity Cílem malého grantového schématu (programovým výsledkem) je efektivní zlepšení kvality systémů péče o děti a opatření jejich ochrany při zohlednění názorů relevantních klíčových aktérů a společnosti jako celku prostřednictvím vysoce kvalitní a participativní diskuse. Očekávanými výstupy programu je (A) Zapojení dětí do rozhodovacích procesů a (B) Zvýšení informovanosti o právech dítěte prostřednictvím místních či národních aktivit. Oprávněnými jsou takové projekty a aktivity, které se tvůrčím přístupem zasazují o zavedení postupů vedoucích k participaci dětí v rozhodovacích procesech, jež se jich týkají, a o zvýšení osvěty o právech dítěte. Předložená žádost o dotaci musí být zaměřena na jeden z definovaných výstupů programu (žádost nelze zaměřit na oba výstupy programu): A Zapojení dětí do rozhodovacích procesů nebo B Zvýšení informovanosti o právech dítěte prostřednictvím místních či národních aktivit. Za oprávněné aktivity se tak pro účel této výzvy v rámci definovaných výstupů programu považují: 1. A) Zapojení dětí do rozhodovacích procesů Vytvoření, adaptace a/nebo pilotní testování metodických postupů ke zjišťování názoru dítěte a jeho vyhodnocení a zohlednění v rozhodovacích procesech; aktivity podporující dialog mezi odbornou veřejností a dětmi; vytvoření a realizace pravidel pro zapojení dítěte, které se nachází v pobytovém zařízení bez ohledu na typ zřizovatele, v rozhodovacích procesech, které se ho týkají; realizace aktivit motivujících k zastoupení dětí a/nebo zohlednění jejich názoru v činnostech a procesech, kde se rozhoduje o dětech; vytvoření a realizace vzdělávacích aktivit/školení pro zaměstnance relevantních institucí v oblasti práv dítěte a zejména jeho práva participovat; příprava komunikační strategie a její implementace; studijní cesty a stáže na relevantních pracovištích na území České republiky; studijní cesty a stáže na relevantních pracovištích v zahraničí, celkové výdaje na studijní cesty do příslušných zahraničních organizací nesmí přesáhnout 10 % z celkového rozpočtu projektu; publikační, výzkumná a analytická činnost. 2. B) Zvýšení informovanosti o právech dítěte prostřednictvím místních či národních aktivit realizace osvětových kampaní v oblasti práv dítěte a zejména osvěty o závazcích vyplývajících z článků 3, 9, 16, 20, 21, 23, 25, 28 a 40 Úmluvy o právech dítěte. Vyšší bodové ohodnocení bude uděleno projektům, které budou směřovat k naplnění závazků jednoho z výše uvedených článků Úmluvy v kombinaci s čl. 2 Úmluvy. příprava komunikační strategie a její implementace; 8

9 realizace informačních a/nebo mediálních kampaní; studijní cesty a stáže na relevantních pracovištích na území České republiky; studijní cesty a studijní pobyty na relevantních pracovištích v zahraničí, celkové výdaje na studijní cesty na relevantní pracoviště v zahraničí nesmí překročit 10 % z celkového rozpočtu projektu; publikační, výzkumná a analytická činnost. Výstupy projektu musí směřovat na území České republiky. Každý žadatel může v rámci výzvy předložit maximálně jednu žádost o dotaci do každého z výstupů programu. 2.1 Indikátory Indikátory jsou měřitelnými hodnotami výsledků projektu, které jsou výstupem aktivit projektu. Výchozí a cílové hodnoty indikátorů se zapracovávají do logického rámce projektu (podrobně viz přílohu č. 6a Logický rámec těchto Pokynů a přílohu č. 6b Příklad vyplnění logického rámce projektu), resp. do oddílu žádosti Partneři (kapitola 7.5 těchto Pokynů) v případě bilaterálních indikátorů. Očekávaným výsledkem programu je: Efektivní zlepšení kvality systémů péče o děti a opatření jejich ochrany při zohlednění názorů relevantních klíčových aktérů a společnosti jako celku prostřednictvím vysoce kvalitní a participativní diskuse. Závazným výsledkem projektu (výstupem programu) (indikátorem) je: A) Zapojení dětí do rozhodovacích procesů B) Zvýšení informovanosti o právech dítěte prostřednictvím místních či národních aktivit Pro jednotlivé definované výstupy programu (výsledky projektu) jsou definovány následující indikátory: Výstup programu A) Zapojení dětí do rozhodovacích procesů o Indikátor na úrovni výstupu programu: Počet zavedených poradních mechanismů, nástrojů a metodik zajišťujících účinné zapojení dětí do rozhodovacích procesů o Indikátory na úrovni výstupů projektu: Počet vytvořených vzdělávacích programů pro zaměstnance relevantních institucí Počet proškolených zaměstnanců relevantních institucí Počet dětí, pro které budou vytvořeny postupy/metodiky participace o Bilaterální indikátory (viz kapitolu 7.5 těchto Pokynů) Výstup programu B) Zvýšení informovanosti o právech dítěte prostřednictvím místních či národních aktivit o Indikátor na úrovni výstupu programu: Počet místních či národních aktivit zaměřených na zvýšení informovanosti o právech dítěte o Indikátory na úrovni výstupů projektu: Počet dětí, na které budou zaměřeny osvětové aktivity o Bilaterální indikátory (viz kapitolu 7.5 těchto Pokynů) 9

10 Žadatel do logického rámce žádosti (viz Příloha č. 6a těchto pokynů) uvede výstupy projektu a k nim přiřadí relevantní indikátory a stanoví jejich počáteční a očekávané cílové hodnoty. Žadatel volí indikátory z výše uvedeného seznamu indikátorů pro výstup programu, na který bude projekt zaměřen. Dále žadatel do žádosti doplní případné další měřitelné výstupy předkládaného projektu a uvede počáteční a očekávané cílové hodnoty indikátorů těchto výstupů (viz přílohu č. 6a Logický rámec). Příklad vyplnění logického rámce projektu je uveden v příloze 6b těchto Pokynů. 3 Oprávnění žadatelé/partneři 3.1 Oprávněnost žadatele Oprávněnými žadateli v rámci výzvy jsou: a) obecně prospěšná společnost původně založená dle Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, nebo dle Zákona č. 68/2013 Sb., o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; b) spolek dle ust. 214 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (včetně občanských sdružení registrovaných podle Zákona č. 89/1990 Sb., o sdružování občanů, jejichž transformace dosud neproběhla) c) pobočný spolek dle ust. 228 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; d) ústav dle ust. 402 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; e) účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené pro poskytování charitativních služeb, které poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby charitativního charakteru nebo sociální a zdravotnické služby, a to za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek v souladu se Zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů. Oprávněnými žadateli jsou výše uvedené právnické osoby se sídlem na území České republiky. Žadatel nese přímou odpovědnost za realizaci projektu, na který žádá o dotaci, nesmí vystupovat jako zprostředkovatel. Žadatel musí dále splňovat všechny podmínky uvedené v Čestném prohlášení žadatele, které je povinnou přílohou žádosti (viz přílohu č. 3 těchto Pokynů), tj.: - není v úpadku nebo v likvidaci, nebyla na něj uvalena nucená správa, neuzavřel dohodu o vyrovnání s věřiteli, nebyl mu uložen zákaz činnosti nebo se nenachází v podobné situaci vyplývající z příslušných právních předpisů České republiky; - na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, není předmětem jednání vedoucích ke vstupu do likvidace, k uvalení nucené správy, nebyl podán návrh na vyrovnání s věřiteli, nebo se nenachází v podobné situaci vyplývající z příslušných právních předpisů České republiky; - proti jeho statutárnímu zástupci (statutárním zástupcům, pokud z příslušného zákona, statutů organizace apod. vyplývá, že statutárních zástupců je více než jeden) není zahájeno nebo vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen/i pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku; 10

11 - plní povinnosti související s platbami sociálního a zdravotního pojištění, daňové povinnosti a další povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení právních norem České republiky; - nedopustil se jednání, které závažným způsobem odporuje profesní etice, které mu jiný poskytovatel dotace jakýmikoli oprávněnými prostředky prokázal; - nedopustil se závažného zkreslení informací předložených poskytovateli dotace, které byly podmínkou účasti v kole výzvy nebo měly tvořit součást smlouvy; - žádný poskytovatel podpory dosud neodstoupil od smlouvy s žadatelem z důvodu závažného neplnění závazků vyplývajících z jiné smlouvy; - nepokusil se v minulosti získat důvěrné informace nebo ovlivnit poskytovatele dotace; - nezamlčel žádné informace, které by mohly ovlivnit udělení/ neudělení dotace; - vrátil, a tudíž již nemá k dispozici žádnou podporu, která byla z rozhodnutí jakéhokoli poskytovatele (včetně Evropské komise) nebo následně i Finančního úřadu prohlášena za protiprávní/ neoprávněnou a bylo požadováno její navrácení; - při realizaci projektu bude respektovat veřejný zájem, tj. jednat v souladu s platnými zákony a nařízeními. 3.2 Oprávněnost partnera Žadatel může předkládat žádost o dotaci samostatně, nebo společně s partnerskými organizacemi. Smyslem partnerství je zajištění úzké vzájemné spolupráce různých typů organizací, které disponují odlišnými zkušenostmi s řešením problematiky v dané oblasti (vymezené jak regionálně, tak tematicky), při realizaci projektu či jeho části. Maximální počet partnerů projektu není stanoven. Žádosti mohou být předloženy v partnerství s jedním nebo více partnery ( partneři projektu ). Pokud je projekt realizován v rámci takového partnerství, konečný příjemce (tj. úspěšný žadatel) uzavře s partnerem/partnery projektu partnerskou smlouvu. Oprávněnými partnery jsou pro tuto výzvu veškeré veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční subjekty, a rovněž nevládní organizace, jejichž hlavní sídlo se nachází v donorském státě, ve státech příjemců pomoci 2, včetně jakékoli mezivládní organizace, pokud se aktivně podílejí na realizaci projektu a účinně k realizaci přispívají. Partneři projektu sdílejí s předkladatelem projektu společný hospodářský nebo sociální cíl, který má být realizován prostřednictvím daného projektu. Pro vyhledávání partnerů a přípravu žádostí o dotaci v partnerství se subjekty z donorských zemí slouží Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni, v jehož rámci (opatření A - hledání partnerů pro projekty implementované v partnerství s institucemi z donorských států pro období přípravy návrhu projektu a rozvoje těchto partnerství během přípravného období se dne 3. června 2014 uskutečnil kontaktní seminář, kterého se zúčastnily subjekty z donorských zemí, které měly zájem o realizaci projektů v partnerství. Bližší informace o semináři jsou k dispozici na Pro pomoc vyhledáváním partnerů projektů se mohou žadatelé obrátit na odbor ochrany práv dětí MPSV (kontaktní údaje viz kapitolu 10 níže). 2 Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko 11

12 Pro konečné příjemce bude Ministerstvo financí vyhlašovat samostatnou výzvu v rámci opatření B Fondu pro bilaterální spolupráci, která bude zaměřena na prohlubování spolupráce, výměnu, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi příjemci grantů (řešiteli projektů) a subjekty v donorských státech během implementace projektů. Vice informací bude k dispozici na stránkách 4 Oprávněnost výdajů 4.1 Základní podmínky způsobilosti výdajů Za způsobilé výdaje projektu jsou považovány výdaje, které jsou vydány při realizaci projektu příjemcem či partnerem projektu a splňuji následující podmínky: výdaj byl zahrnut a schválen v rozpočtu žádosti o dotaci: výdaje, které nejsou uvedeny v rozpočtu žádosti o dotaci, resp. nebyly schváleny v rámci žádosti o změnu rozpočtu, nejsou způsobilé; výdaj musí být nezbytný pro realizaci projektu, musí bezprostředně souviset s realizací aktivit projektu; výdaj vznikl a byl uhrazen ve stanoveném časovém rozmezí pro realizaci projektu uvedeném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace; výdaj musí být uskutečněn, zaznamenán na bankovních účtech nebo musí byt doložen výdajovými pokladními doklady příjemce prostředků, být identifikovatelný a kontrolovatelný a musí byt doložen účetními doklady ve smyslu 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. originály jiných dokladů ekvivalentní průkazní hodnoty; výdaj musí být přiměřený (musí odpovídat cenám v čase a místě obvyklým) a musí být vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti; výdaj musí být vydán v souladu s českými právními předpisy, zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 4.2 Výčet způsobilých výdajů Vybavení a zařízení Výdaje spojené s nákupem vybavení a zařízení, jež nespadá do skupiny odepisovaného majetku, jsou způsobilé v celé výši, ale jen za předpokladu, že se jedná o majetek související se schváleným projektem a je nezbytný pro jeho realizaci: drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj. samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí, jejichž pořizovací cena nižší než Kč, např. standardní PC sestava; spotřební zboží a provozní materiál, tj. kancelářské potřeby, provozní materiál, poštovné a jiné výdaje, u kterých může příjemce prostředků prokázat, že jsou pro účelné uskutečnění projektu nezbytné, a které je možné jednoznačně doložit příslušnými účetními doklady, např. náklady na nákup papírů (včetně bloků), materiálu na laminování, psacích potřeb, kancelářských sponek, šanonů, desek na dokumenty, CD, DVD, apod., tj. veškerý materiál či 12

13 drobné předměty, které nemají charakter zařízení nebo přístroje nebo jsou určeny k jednorázové nebo postupné spotřebě a jejich životnost nepřesahuje dobu 1 roku, a rovněž náklady na pořízení zásob či materiálu pro zajištění občerstvení pracovníků projektu nebo cílové skupiny; drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než Kč za položku např. software Nákup služeb Výdaje spojené s dodáním služeb jsou způsobilé za splnění podmínky, že dodání služby bude přispívat k realizaci projektu a vytvářet přidanou hodnotu. a) Výdaje projektu zajišťované dodavatelsky V rámci výdajů zajišťovaných dodavatelsky se mohou vyskytovat např. následující druhy služeb: výdaje na publicitu výdaje související s publicitou a propagací projektu a s informačními aktivitami (v souladu s plánem publicity) jinými než prováděnými zaměstnanci příjemce prostředků; právní poradenství; externí řízení veřejných zakázek - služby související s řízením a administrací veřejných zakázek v rámci projektu zajišťované externími firmami (v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek) najatými příjemci prostředků. b) Ostatní výdaje na služby Ostatními výdaji na služby jsou především: výdaje související s pořádáním školení, seminářů, monitorovacích výborů, každoročních setkání, jednání a konferencí (např. občerstvení, pronájem, odměny lektorům, tlumočení); výdaje související s realizací aktivit programu/projektu, které příjemce prostředků není schopen zcela či částečně zajistit sám (např. vytvoření a realizace kurzů/školení, vytvoření metodik, manuálů, překlady, apod.). finanční služby bank schválené v rozpočtu programu/žádosti o dotaci pojistné Osobní výdaje Osobní výdaje jsou výdaje související s řízením, odbornou realizací a administrací projektů: výdaje na zaměstnance příjemce prostředků, který vykonává specifickou odbornou činnost, která je nezbytná pro dosažení cílů projektu, tj. činnost v souvislosti s obsahovou náplní realizace projektu; výdaje na zaměstnance příjemce prostředků, který vykonává činnosti související s řízením projektu či finančním řízením (koordinátor, manažer, finanční manažer apod.). Základní pojmy osobní výdaje na zaměstnance (schválené v rámci projektu): výdaje na zaměstnance příjemce prostředků (včetně zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracovní činnosti a/nebo dohod o provedení práce) ve výši nominálních mezd/platů, zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění hrazených zaměstnavatelem, případně včetně dalších odvodů, 13

14 které je zaměstnavatel povinen hradit na základě platných právních předpisů, a to v poměru pracovního času, v jakém se zaměstnanec podílí na implementaci programu/projektu, odměny poskytované pouze za práci v rámci programu/projektu jsou způsobilé v plné výši. nominální mzda/plat: je hrubá mzda nebo plat, který zahrnuje základní mzdu/plat, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, náhrady mzdy/platu, oproštěné od příjmů, které s daným programem/projektem přímo nesouvisejí. Pravidla způsobilosti osobních nákladů Osobní výdaje za práci zaměstnanců příjemce prostředků při implementaci projektů jsou způsobilé za podmínek popsaných níže. Práce zaměstnanců i externích expertů v rámci implementace programů/projektů musí být v souladu s právními předpisy ČR, zejména se Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a Zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. V žádosti o dotaci žadatel podrobně specifikuje počet zaměstnanců/expertů, jejich časové úvazky v rámci implementace projektu (osobo - dny, osobo - měsíce), výši jednotkových mezd/odměn a celkovou výši osobních výdajů na zaměstnance i externí experty v rámci projektu. Příslušné smlouvy pracovně - právního vztahu musí být mezi zaměstnancem a institucí příjemce prostředků uzavřeny vždy před vznikem příslušného osobního výdaje. Hlavním předpokladem způsobilosti osobních výdajů za práci zaměstnanců příjemce prostředků je přímý podíl zaměstnance na zajištění implementace projektu, který je zohledněn ve smlouvách nebo dohodách, případně jiných dokumentech upravujících pracovně - právní vztah zaměstnance vůči zaměstnavateli příjemci prostředků. Jednotlivci pracující na implementaci projektu jako zaměstnanci příjemce prostředků mohou být zaměstnáni na základě následujících pracovně - právních vztahů: dohoda o pracovní činnosti; dohoda o provedení práce; pracovní poměr, příp. dodatek k původní pracovní smlouvě. V případě najímání dodatečných zaměstnanců na zajištění implementace projektu nebo při práci stávajících zaměstnanců na základě dohody o pracovní činnosti, nebo dohody o provedení práce musí takováto dohoda mimo jiné obsahovat: druh a popis prováděné činnosti při implementaci programu/projektu 3 ; výše odměny, která musí odpovídat obvyklé výši výdajů za obdobnou činnost odpovídající odbornosti a náročnosti vykonávané práce v místě realizace. Dohoda o pracovní činnosti/dohoda o provedení práce musí být uzavřena pouze na práce zaměstnance v rámci implementace konkrétního projektu a nemůže obsahovat žádné další činnosti 3 Druh a popis prováděné činnosti při implementaci programu/projektu v případě najímání stávajících zaměstnanců musí být formulován s ohledem na 34 odst. 2 zákoníku práce, který stanoví, že zaměstnanec v dalším základním pracovně - právním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. Druh práce v dalším pracovním vztahu musí být jinak definován než ve stávající pracovní smlouvě. 14

15 nesouvisející s programem/projektem. Činnosti stávajícího zaměstnance při implementaci projektu na základě původní pracovní smlouvy, příp. jejího dodatku, je možné využívat pouze po předchozím schválení poskytovatele prostředků. V případě, že činnosti stávajících zaměstnanců jsou schváleny předem přímo v programu/žádosti o projekt, poskytovatel prostředků je již znovu neschvaluje. V takovém případě je organizace konečného příjemce (nebo jeho partnera) povinna upravit popis funkčního místa (např. formou dodatku k pracovní smlouvě) zaměstnance tak, aby z něj jednoznačně vyplývala: povinnost zaměstnance realizovat přesně vyjmenované činnosti v souvislosti s implementací programu/projektu; podíl pracovního času vynaloženého na tyto činnosti na celkové pracovní náplni stávajícího zaměstnance. Při práci stávajícího zaměstnance na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce v organizaci KP v rámci implementace projektu není možné, aby tento zaměstnanec ve stejném čase vykonával jak své běžné pracovní povinnosti (v rámci pracovního poměru), tak se podílel na implementaci projektu, tj. jednotlivé pracovní úvazky se nemohou překrývat, mohou se pouze doplňovat, maximálně mohou v součtu činit 1,5 pracovního úvazku. Mzda/plat takového zaměstnance vždy v souladu s platovou politikou organizace příjemce prostředků, která je v souladu s platnou legislativou ČR. V případě, že se zaměstnanec podílí na implementaci projektu částí svého pracovního úvazku, jsou způsobilými osobními výdaji pouze výdaje, které odpovídají příslušnému podílu pracovního času zaměstnance na implementaci projektu na celkovém úvazku zaměstnance, který je uveden v upraveném popisu funkčního místa zaměstnance. Vykazování práce přesčas zaměstnanců příjemce prostředků jako práce na implementaci projektu není povolena a není tudíž považována za způsobilý osobní výdaj Cestovní náhrady Cestovními náhradami se v rámci tohoto Pokynu rozumí: jízdní výdaje tj. výdaje na cestu, které v případě zahraniční cesty zahrnují výdaje na dopravu v zemi pobytu a nutné vedlejší výdaje, za které se považují poplatky za vstup na letiště, vízové poplatky, pojistné za pojištění léčebných výloh a další; výdaje za ubytování; stravné (zahrnující kapesné); ostatní výdaje. a) Cestovní náhrady při cestě českých pracovníků do zahraničí a po České republice Způsobilými jsou výdaje spojené s pracovními cestami zaměstnanců příjemce prostředků při cestách v souvislosti s realizací projektu. Pracovní cestou se rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce, včetně výkonu práce v tomto místě, do návratu zaměstnance z této cesty. Zaměstnancem se rozumí také osoba, která má s příjemcem prostředků uzavřenou dohodu o 15

16 provedení práce či o pracovní činnosti, pokud je možnost vyslání na pracovní cestu v dohodě stanovena. U služebních cest realizovaných v rámci projektu musí být příjemce prostředků schopen na požádání doložit písemnou pozvánku, resp. program daného jednání či navštívené akce, zápis ze služební cesty. Cestovní náhrady při cestě českých pracovníků se řídí Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a vyhláškami MPSV a MF, které stanoví výši cestovních náhrad pro daný rok. Jízdné Způsobilými výdaji za jízdné jsou výdaje spojené s dopravou na služební cestě po ČR/do zahraničí, jmenovitě: výdaje za jízdenky veřejné dopravy, místenky, lehátka nebo lůžka - způsobilými výdaji je jízdné za cestu autobusem a za cestu vlakem v základní vozové třídě při cestách nad 300 km je možno vykázat jízdné ve vyšší než základní vozové třídě včetně ceny místenky. Použití vlaku SuperCity je přípustné pouze z důvodů časových, kdy není k dispozici alternativní spoj, a to pouze v II. vozové třídě; Letenky - jsou způsobilým výdajem při vzdálenosti nad 200 km, způsobilým výdajem při použití letadla je letenka v ekonomické třídě a přímo související poplatky (např. letištní) při letu na vzdálenost větší než 500 km. Pokud jde o kratší vzdálenost než 500 km (ale větší než 200 km), je třeba doložit, že výdaje za letenku jsou výhodnější, než výdaje odpovídající ceně jízdenky v I. třídě vlaku vyšší kvality (SuperCity, EuroCity, InterCity, apod.); použití taxi - taxislužby lze použít jen ve zcela výjimečných a odůvodněných případech, kdy nelze přepravu zajistit hromadným dopravním prostředkem; služebním vozidlem, vlastním vozidlem zaměstnance ani veřejným jízdenky místní hromadné dopravy, výdaje související s použitím soukromého vozidla (náhrada vyjadřující odhad míry opotřebení vozidla a náhrada za spotřebované pohonné hmoty) či služebního vozidla (náhrada za spotřebované pohonné hmoty) - výše a nárok na tyto náhrady jsou limitovány zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a vyhláškami MPSV, které stanoví výši cestovních náhrad pro daný rok. Jízdní výdaje jsou hrazeny v prokázané výši, a to při respektování hospodárnosti. Stravné a kapesné Výdaje za stravné jsou poskytovány v případě, že jídlo není zahrnuto v ceně ubytování či poskytnuto v rámci programu navštívené akce. V opačném případě je částka stravného přiměřeně snížena. Způsobilým výdajem může být i kapesné, které může příjemce prostředků poskytnout zaměstnancům při zahraniční pracovní cestě v cizí měně do výše 40 % stravného (výše a nárok na kapesné je limitována zákoníkem práce č. 262/2006 Sb.). Ubytování Výdaje za ubytování jsou hrazeny v prokázané výši, a to při respektování hospodárnosti, tj. musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým. 16

17 Ostatní výdaje Způsobilými výdaji v rámci cestovních náhrad jsou také další úhrady výdajů přímo souvisejících s pracovní cestou. Může jít např. o poplatky za parkovné, dálniční poplatek (v přiměřené výši vzhledem k délce pracovní cesty), poplatky za úschovu zavazadel, v případě zahraničních cest výdaje na cestovní připojištění apod. b) Cestovní náhrady při cestě zahraničních expertů v projektu Způsobilými jsou výdaje spojené s pracovními cestami zahraničních expertů příjemce prostředků při cestách v souvislosti s realizací projektu. Pracovní cestou se rozumí doba od nástupu experta na cestu k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce, včetně výkonu práce v tomto místě, do návratu zaměstnance z této cesty. U služebních cest realizovaných v rámci projektu musí být příjemce prostředků schopen na požádání doložit písemnou pozvánku, resp. program daného jednání či navštívené akce, zápis ze služební cesty. Jízdné Jízdné do ČR a zpět a dále jízdné po ČR je způsobilé v prokázané výši, a to při respektování hospodárnosti. Jízdné v zemi sídla zahraničního pracovníka/experta v projektu se řídí platnou legislativou země sídla zaměstnavatele pracovníka/experta při respektování principu hospodárnosti. Jízdné do/v zahraničí (mimo ČR) zahraničního pracovníka/experta v projektu se řídí platnou legislativou země sídla zaměstnavatele pracovníka/experta při respektování principu hospodárnosti. Per diem Cestovní náhrady, tzv. per diem kryjí výdaje na ubytování, stravné a místní jízdné v ČR a v zahraničí. Per diem pro zahraniční pracovníky/experty v projektu se stanovuje podle sazeb EU publikovaných v poslední aktualizaci na stránce: Per diem jsou zahraničním pracovníkům/expertům v projektu vypláceny při respektování principu hospodárnosti. Cestovní náhrady při cestě po zemi sídla zaměstnavatele zahraničního pracovníka/experta se řídí platnou legislativou dané země sídla zaměstnavatele. Způsobilými výdaji jsou i výdaje na cestovní připojištění Daň z přidané hodnoty (DPH) Daň z přidané hodnoty (DPH) je způsobilý výdaj pouze v případě, kdy plátce nemůže uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. Informace o tom, zda Žadatel KP je/není plátcem DPH musí být vždy uvedena v předkládané žádosti Nepřímé (režijní výdaje) projektů Nepřímé náklady jsou veškeré způsobilé výdaje, které konečný příjemce nebo partner projektu nemůže přímo identifikovat jako výdaje projektu, ale které lze identifikovat a odůvodnit v jeho 17

18 účetním systému jako výdaje, které vznikly v přímé souvislosti se způsobilými přímými výdaji projektu. Jedná se zejména o nájem kanceláře, nákup vody, paliv, energie, úklid, údržbu, připojení na internet, poplatky za telefon, fax, provoz služebního vozidla. Metoda výpočtu nepřímých výdajů a) na základě podkladů z analytického účetního systému, tj. základem jsou skutečné výdaje přímo související s realizací projektu, jež jsou určeny v poměru k dané činnosti projektu. Musí být prokazatelně doloženy za pomoci nestranné a oprávněné metodiky příjemce prostředků (např. rozpočet spotřebovaného tepla podle vytápěné plochy kanceláří využívaných pro účely projektu či podle výše úvazků pracovníků pracujících pro účely projektu apod.). Metodika výpočtu je transparentním vyúčtováním archivovaným v účetnictví k projektu a slouží jako podpůrný účetní doklad. Z výpočtu částky za nájemné (obdobné se týká všech druhů nepřímých výdajů) by měla být zřejmá skutečná roční výše nájemného příjemce prostředků, dále doba, po kterou je kancelář/část budovy pro projekt využívána a výsledné způsobilé výdaje na nájemné; b) v případech, kdy nelze se 100 % určitostí identifikovat skutečné nepřímé výdaje projektu, mohou způsobilé nepřímé výdaje příjemce prostředků dosahovat výše až 20 % celkových čistých přímých způsobilých výdajů na řízení projektu, tj. hodnoty způsobilých výdajů na řízení projektu po odečtení výdajů poskytovaných externě (na základě smlouvy/objednávky). Pokud je zvolena metoda nepřímých výdajů dle písmena b), pak příjemce prostředků není povinen pro prokázání způsobilých nepřímých výdajů dokládat patřičné účetní doklady. Zvolená metoda a metodika výpočtu nepřímých výdajů však musí být zachycena v Žádosti o dotaci a následně v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v případě, že se nepřímé výdaje týkají i partnerů, pak metoda a metodika výpočtu nepřímých výdajů musí být zachycena i v Dohodě o partnerství. Nepřímé (režijní) výdaje projektu žadatel při zpracování rozpočtu do žádosti o dotaci zahrne do kapitoly Management. Celkové výdaje rozpočtové kapitoly Management nesmí přesáhnout 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. 4.3 Časové období způsobilosti výdajů Období způsobilosti je stanoveno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a je odvozeno od data zahájení a data ukončení realizace projektu. Maximální délka projektu je vždy stanovena s ohledem na datum vyhlášení grantové výzvy, resp. datum zahájení projektu, musí však splňovat podmínku ukončení realizace projektu nejpozději do 30. dubna Veškeré způsobilé výdaje projektu se musí vztahovat k období realizace projektu a musí být proplaceny nejpozději do data stanoveného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 4.4 Nezpůsobilé výdaje Za nezpůsobilé se považují výdaje, které: nebyly uvedeny a schváleny v žádosti o dotaci, nebyly vynaloženy v souladu s účelem projektu; nevznikly v časovém rozmezí pro realizaci projektu; nebyly uhrazeny v době způsobilosti výdajů projektu a nejsou dokladovány příslušnými účetními doklady, není-li uvedeno jinak; nebyly zaznamenány na bankovních účtech příjemce dotace / partnera nebo nejsou doloženy výdajovými pokladními doklady. 18

19 Nezpůsobilými výdaji konkrétně jsou: pořízení dlouhodobého majetku (hmotného i nehmotného) úroky z úvěrů; debetní úroky; pokuty, penále, finanční tresty; kurzové ztráty; rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy; nedobytné pohledávky; správní poplatky; jiné výdaje čistě finančního rázu, např. poplatky za bankovní služby, poplatek za zřízení účtu; poplatek za vedení účtu; poplatek za bankovní převody (vyjma těch, které se týkají projektových výdajů a jsou schváleny v žádosti o dotaci); daň z přidané hodnoty s nárokem na odpočet daně; výdaje na právní spory; daně (silniční daň, daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická, apod.); výdaje, které byly nebo budou nárokovány jako způsobilé v rámci jiných dotačních programů. 5 Forma a výše podpory a způsob financování projektu 5.1 Výše podpory a spolufinancování Minimální výše dotace činí Kč, maximální výše dotace je Kč. Žádost o dotaci předložená žadatelem nesmí být nižší než stanovená minimální výše dotace ani vyšší než maximální výše dotace. Žadatel je povinen zavázat se ke spolufinancování projektu minimálně ve výši stanovené na základě právní subjektivity žadatele, a to následovně: o 10 % celkových způsobilých výdajů projektu v případě právních forem žadatele uvedených v bodech a) d) kapitoly 3.1 těchto Pokynů; o 20 % celkových způsobilých výdajů projektu v případě právní formy žadatele uvedené v bodě e) kapitoly 3.1 těchto Pokynů. Spolufinancování představuje finanční prostředky, kterými se příjemce (a/nebo partneři) podílí na financování realizace projektu. Spolufinancování nesmí být zajištěno prostřednictvím příjmů projektu. 5.2 Financování projektu Podpora je poskytována na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného partnerem programu Ministerstvem práce a sociálních věcí. Žadatel je povinen zajistit průběžné spolufinancování projektu po celou dobu jeho realizace. Žadatelé, kteří jsou církevními právnickými osobami (viz kapitolu 3.1, bod e), mají povinnost zajistit spolufinancování každého výdaje realizovaného v rámci projektu. Každý výdaj se dělí v patřičném poměru na část krytou z dotace a část krytou ze zdrojů žadatele. Žadatel, který je nestátní neziskovou organizací (viz kapitolu 3.1, body a) d), má povinnost doložit spolufinancování projektu ve stanovené výši v okamžiku předložení závěrečné zprávy projektu. 19

20 Žadatel se také zavazuje k financování všech nezpůsobilých výdajů (pokud vzniknou) a vícenákladů nad rámec schváleného rozpočtu projektu. Žadatel může požádat o zálohu na financování projektu do výše 20 % udělené dotace. Požadavek na poskytnutí zálohy musí být uveden v žádosti o dotaci a zdůvodněn. První splátka dotace (zálohová platba) ve výši stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude poskytnuta příjemci po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to na základě žádosti o platbu. Další (průběžné) platby jsou poskytovány podle skutečných způsobilých výdajů, maximálně do výše 90 % přislíbené dotace, budou poskytnuty příjemci na základě průběžných zpráv o projektu a žádostí o platbu. Průběžné zprávy o projektu se předkládají za období 4 měsíců. Žádost o průběžnou platbu je příjemce oprávněn podat až po vyčerpání poskytnuté zálohy. Po ukončení realizace projektu je příjemci na základě závěrečné zprávy o projektu a žádosti o platbu poskytnuta závěrečná platba ve výši 10 % dotace, resp. do maximální procentní výše dotace dle skutečných celkových způsobilých výdajů projektu. 6 Ostatní podmínky žadatel je v rámci výzvy oprávněn podat maximálně 1 projekt do každého definovaného výstupu programu (tedy maximálně dvě žádosti o dotaci); v rámci výzvy není možné podat žádost o dotaci zaměřenou na oba definované výstupy programu žádost a její přílohy se zpracovávají v českém jazyce (vyjma názvu projektu a stručné anotace cílů projektu v anglickém jazyce), náklady projektu se uvádí v Kč a zaokrouhlují se na celé koruny, příjemce se zavazuje uhradit všechny neoprávněné výdaje projektu, příjemce je povinen realizovat projekt v souladu s podmínkami poskytnutí dotace, příjemce je povinen zajistit udržitelnost projektu v délce stanovené Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 7 Než začnete zpracovávat žádost o dotaci 7.1 Čemu věnovat zvýšenou pozornost Dříve než začnete zpracovávat žádost a její přílohy, důkladně si prostudujte celý text výzvy a tyto Pokyny pro žadatele. Tyto dokumenty potřebné informace k vyplnění a předložení žádosti. Při zpracování žádosti je potřeba, abyste věnovali pozornost zejména: Kritériím oprávněnosti žadatele pro danou výzvu ujistěte se, že všechna kritéria splňujete. Oprávněným aktivitám ujistěte se, že všechny aktivity projektu jsou oprávněné. Souladu projektu s cílem programu - ujistěte se, že projekt přispívá ke stanovenému cíli (je uveden ve výzvě jako výsledek programu) a že výsledky projektu (uvedeno ve výzvě jako výstup/výstupy programu) jsou rovněž v souladu s definovanými výsledky programu. Srozumitelnosti informací v jednotlivých částech žádosti, včetně jejich vzájemné provázanosti, především pak provázanosti s rozpočtem projektu a logickým rámcem. Nutnosti zpracovat informace stručně a výstižně, s cílem vyhnout se složitým technickým a odborným terminologickým formulacím a zdlouhavým obecným popisům. 20

21 Reálnosti kalkulace rozpočtu, včetně jednotkových nákladů vycházejících z tržních cen s přihlédnutím k budoucímu ekonomickému vývoji. Veškeré položky rozpočtu musí být uvedeny v Kč a zaokrouhleny na celé koruny. Použitým zkratkám ujistěte se, že všechny jsou rozepsány, a pokud je to vhodné, vysvětleny. Seznamte se pečlivě s hodnoticími kritérii a při zpracování žádosti postupujte tak, aby v žádosti byly uvedeny informace ke všem oblastem, které budou hodnoceny. 7.2 Vyplnění formuláře žádosti Při zpracovávání žádosti je žadatel povinen řídit se vyhlášenou výzvou daného programu a těmito Pokyny, které mu poskytují základní soubor informací a v případě potřeby se dále odkazují na jiné dokumenty, které jsou veřejně přístupné pro všechny potenciální žadatele na Následující instrukce jsou členěny dle požadavků jednotlivých částí formuláře žádosti. 7.3 Oddíl Základní informace Program Ve formuláři je předvyplněno číslo programu a výzvy Název projektu Uveďte stručný a výstižný název projektu v českém a anglickém jazyce (překlad českého názvu). Název projektu musí být shodný ve všech oddílech a přílohách žádosti Programová oblast, Výsledek programu, Výstup programu Vyberte ze seznamu programovou oblast a výsledek programu (= celkový cíl předkládaného projektu) uvedený v tabulce níže. Výsledek/výsledky předkládaného projektu musí přispět/tvořit výsledek programu. Programová oblast Výsledek programu Výstup programu Ohrožené děti a mládež Efektivní zlepšení kvality systémů péče o děti a jejich ochrany při zohlednění A. Zapojení dětí do rozhodovacích procesů názorů relevantních klíčových aktérů a společnosti jako celku prostřednictvím B. Zvýšení informovanosti o vysoce kvalitní a participativní diskuse právech dítěte prostřednictvím místních či národních aktivit Shrnutí Uveďte jasný a výstižný souhrnný popis projektu (max znaků) Výstupy projektu (jejich umístění) Statistický údaj Vyberte ze seznamu. Jedná se o geografickou oblast dle statistického členění NUTS. Vyberte geografickou oblast, ve které se realizují výstupy projektu. 21

22 7.3.6 Zaměření projektu Statistický údaj Vyberte ze seznamu, a to následovně: Hlavní zaměření Vyberte max. jedno Sekundární zaměření Vyberte max. dvě Sektorový kód jedná se o statistický údaj pro sledování výdajů ve vazbě na uvedené sektory. Určení sektorového kódu je odpovědí na otázku kterou specifickou oblast projekt posiluje Plánovaná doba implementace projektu Uveďte předpokládaný termín zahájení a ukončení projektu a indikativní délku trvání projektu v měsících. Datum zahájení projektu zvolte tak, aby reflektovalo dobu potřebnou pro hodnocení žádosti, nejdříve 1. ledna Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 30. dubna 2016, které je konečným datem oprávněnosti výdajů. 7.4 Oddíl Žadatel Název a kontaktní údaje žadatele Vyplňte název, právní formu, IČ, DIČ žadatele Statutární zástupci Vyplňte jména statutárních zástupců a způsob jednání za společnost Adresa a sídlo žadatele Vyplňte adresu a sídlo žadatele Kontaktní osoby Doplňte údaje o kontaktní osobě žadatele, zodpovědné za komunikaci mezi žadatelem a Ministerstvem práce a sociálních věcí ohledně informací v žádosti. Kontaktní osoba se nemusí shodovat se statutárním zástupcem žadatele, který předkládanou žádost podepisuje Popis žadatele Uveďte stručnou charakteristiku žadatele, popis hlavních činností žadatele, případně organizační strukturu a další informace, které jsou relevantní k předkládané žádosti. Pozn. Další informace o žadateli budou uvedeny v příloze Doklad o právní subjektivitě žadatele viz Kapitolu 7.16 Přílohy žádosti Zkušenosti žadatele s řízením projektů Zde uveďte relevantní zkušenosti žadatele, které má s přípravou a realizací obdobných projektů. Doplňte stručný seznam projektů a základní údaje o těchto projektech (stručný popis náplně, výše rozpočtu, doba realizace, zadavatel). V případě, že řízení projektu bude zajišťováno externě, uveďte, kdo jej bude zajišťovat a jeho případné reference s řízením obdobných projektů. 22

Způsobilé výdaje projektů

Způsobilé výdaje projektů Způsobilé výdaje projektů Apolena Karasová Ministerstvo financí ČR CFCU - Zprostředkovatel programu Způsobilé výdaje projektů Zahrnutí výdaje do rozpočtu projektu Účel výdaje Datum uskutečnění výdaje Evidence

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009-2014

PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009-2014 EHP A NORSKÉ FONDY 2009-2014 POKYN NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009-2014 Platný od: 20.srpna 2013 Ministerstvo financí OBSAH: SEZNAM ZKRATEK... 3 SEZNAM POJMŮ...

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009-2014

PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009-2014 EHP A NORSKÉ FONDY 2009-2014 POKYN NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE EHP A NORSKÝCH FONDŮ 2009-2014 Platný od: 20.srpna 2013 Revize č. 1 platná od 19. června 2015 Ministerstvo financí OBSAH:

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce. České republiky

Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce. České republiky Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel

Více

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí / Adaptace na změnu klimatu Celkovým záměrem EHP fondů je přispět ke snížení hospodářských

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ

OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI PROGRAMOVÁ OBLAST CZ06 KULTURNÍ DĚDICTVÍ A SOUČASNÉ UMĚNÍ ROZPOČET A FINANCOVÁNÍ PROJEKTU Kdy si lze zažádat o zálohu na financování projektu? Požadavek na zálohovou platbu se vyplňuje

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce

OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 1 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: únor 2014 Národní koordinační jednotka Ministerstvo financí

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže

METODIKA dotačních titulů města Kroměříže METODIKA dotačních titulů města verze 2.1 platnost od zpracoval Kroměřížská rozvojová kancelář o. p. s. Velké nám 115 767 01 Kroměříž krok@mesto-kromeriz.cz Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Zkušenosti z kontrol TA ČR Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 130/Sb., Procesní pravidla (552/1991

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Platnost od: 2.9.2013. Spolupráce - Technologické platformy II. výzva - prodloužení

Platnost od: 2.9.2013. Spolupráce - Technologické platformy II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy II. výzva - prodloužení Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE Technologické platformy

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu

2. Harmonogram přípravy a realizace Programu 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012. 1.2. Právní rámec Programu Program je v souladu s Pravidly pro poskytování

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež 1. výzva k předkládání žádostí o grant na individuální projekty z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem

Více

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ

PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ PRACOVNI PŘKLAD PODROBNÁ USTANOVENÍ o OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 2004-2009 C-USTANOVENI.DOC 1 Obsah A. PRAVIDLA O OPRÁVNĚNOSTI VÝDAJŮ... 3 1. VÝDAJE SKUTEČNĚ

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Formy podpory v rámci FNNO

Formy podpory v rámci FNNO Formy podpory v rámci FNNO GRANT k podpoře PROJEKTU Fond pro bilaterální spolupráci: DOPLŇKOVÝ GRANT k podpoře PROJEKTU KBS Výše grantu 300.000 Kč 1.000.000 Kč Režim plateb grantu zálohová platba 80% grantu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Příloha č. 2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č: (pořadové číslo) Dopis o schválení přidělení grantu projektu/sub-projektu/iniciativě č. CZ xxx Část I Poskytovatel a příjemce dotace 1. Poskytovatel dotace:

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1 Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 3/2007

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody uzavřená podle 51 občanského zákoníku Univerzita Pardubice Studentská 95, 532 10 Pardubice (dále jen univerzita ), kterou za účelem podpisu této dohody

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) VZOR FORMULÁŘE DRUHÉ ČÁSTI MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ) Druhou část monitorovací zprávy o realizaci projektu je třeba vyplnit ve formátu.doc (MS Word), vytisknout a odeslat společně s první

Více

Phare 2003 RLZ Financování

Phare 2003 RLZ Financování Phare 2003 RLZ Financování květen 2005 regionální informativní semináře Ing. Kateřina Auerveková auervekova@nvf nvf.cz Národní vzdělávací fond Obsah 1. Rozpočet 2. Předpokládané zdroje financování 3. Platební

Více

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU k dokumentu POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE z operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 MP číslo: 1/PPŽ verze 7 Platný od: 14. ledna

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 1 Projektový servis UP Projektový servis UP = informačně-poradenské centrum poskytující komplexní služby v oblasti projektového managementu Od 1. 1.

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná

Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací. Výzva 2011. Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná Leonardo da Vinci Multilaterální projekty/přenos inovací Finanční management Výzva 2011 Praha, prosinec 2010 Jitka Šťastná 1 Výše e grantu maximáln lně 75 % z celkového rozpočtu projektu a současn asně

Více

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P

PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P SMĚRNICE PRO ŽADATELE o návratný nadační příspěvek leden prosinec 2014 PROGRAM PŘEKLENOVACÍ POMOCI 3P V rámci Programu překlenovací pomoci 3P poskytuje Nadace rozvoje občanské společnosti neziskovým organizacím

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Jedná se o veřejnou zakázku na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích podle 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK

E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK Anotace tématu: V rámci tématu jsou podrobně popsány

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015

I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 I. Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2015 1.Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ

DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ DOLOŽENÍ OPRÁVNĚNÝCH VÝDAJŮ Kapitola Skupina položek Název dokladu Každého zaměstnance je důležité vést pod jedním podčíslem položkou v tabulce seznam výdajů. - Pracovní smlouva včetně pracovní náplně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více