Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10."

Transkript

1 Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská České Budějovice Viz rozdělovník: Internet: Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Výroková část: Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podal E.ON Distribuce, a.s., IČO , F. A. Gerstnera 6/2151, České Budějovice, kterého zastupuje E.ON Česká republika, s.r.o., IČ , F.A. Gerstnera 6/2156, České Budějovice, kterého zastupuje ELSA CB s.r.o., IČO , Průmyslová 265, Boršov nad Vltavou (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y DOLNÍ STROPNICE K 1628/6 - p. Kretschmer a p. Holý - úprava NN (přípojka NN) Římov, Dolní Stropnice Číslo stavby: SB (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1628/6 (lesní pozemek) v katastrálním území Dolní Stropnice Druh a účel umisťované stavby: - Rozšíření sítě NN za účelem nového kabelového vedení NN kabelové přípojky NN pro připojení pozemku parc. č. 1628/6 v k. ú. Dolní Stropnice na distribuční rozvod. Umístění stavby na pozemku: - Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 1628/6 v k. ú. Dolní Stropnice, Určení prostorového řešení stavby: - Kabelové vedení NAYY 4x16 mm 2 2 x 11 m

2 Č.j. SU/7675/2012 Br str. 2 - Stávající kabel A16 bude nalezen, přerušen, naspojkován novým kabelem NAYY 4x16 mm 2 a na hranici parcely p. č. 1628/6 zapojen do nového pilíře PSP200. Vymezení území dotčeného vlivy stavby. - Katastrální území Dolní Stropnice II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkres v měřítku 1 : 500 zpracovaný na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. III. Stanoví podmínky pro provádění stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb Václav Douda ČKAIT ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním k vykonávání vybraných činností ve výstavbě, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Jméno (název) a adresu (sídlo) stavebník oznámí stavebnímu úřadu před započetím prací. 3. V prostoru křížení přípojky s inženýrskými sítěmi budou zástupci majitelů dotčených sítí přizváni k záhozu. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. 4. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry. 5. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabraňující jejich poškození. V případě dotčení podzemních vedení budou tyto práce prováděny za příslušného dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozem. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. 6. Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude až do kolaudace stavby vhodným způsobem chráněn před povětrnostními vlivy. 7. Veškerá narušená veřejná prostranství budou do kolaudace stavby uvedena do původního stavu. 8. O povolení záboru a zvláštního užívání veřejného prostranství (chodníku) a místní komunikace požádejte nejméně 30 dnů před zahájením příslušných prací u místně příslušného obecního úřadu. 9. Staveniště bude vhodným způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či jiný veřejný zájem. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy, které umožní přístup a příjezd na přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno. 10. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů a vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 11. V průběhu provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním chráněném prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 12. Budou dodrženy podmínky uvedené v Závazném stanovisku Magistrátu města Odboru životního prostředí ze dne , pod zn. OOŽP/4350/2012/Urb v plném rozsahu: Z hlediska vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v pl. znění: * S realizací záměru souhlasíme. Upozorňujeme, že nesmí dojít k zásahu do vodního toku, pokud by došlo, musí být v souladu s podmínkami správce vodního toku. Z hlediska oddělení ochrany přírody a krajiny dle zákona č.114/1992 Sb. v pl. znění: * Les je významným krajinným prvkem ze zákona. Pro všechny zásahy, které by mohly vést k jeho poničení, si musí ten, kdo tyto zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Správní řízení v dané věci bude zahájeno dnem podání Vaší žádosti u našeho odboru.

3 Č.j. SU/7675/2012 Br str. 3 Z hlediska oddělení ochrany lesa a zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) * Záměrem nedojde k dotčení pozemků náležejících do ZPF. Z hlediska lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících. * Navržená stavba se nachází ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. Je nutno podat na oddělení ochrany lesa žádost o souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby podle 14 odst.2 lesního zákona s těmito náležitostmi: snímek katastrální mapy nebo mapy pozemkového katastru se zákresem (situaci stavby). Snímek musí obsahovat parcelní čísla dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa, výpis z katastru nemovitostí, vyjádření příslušného lesního hospodáře (Lesy České republiky, s.p.. Lesní správa Nové Hrady, Vilová čtvt 198, Nové Hrady). Z hlediska odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v pl. znění:* Bez námitek. Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v pl. znění. Záměr se nedotýká tohoto zákona. 13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o. o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne zn. H18585 Z Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, tzn. zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým plánovaným objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, Vodní 21, České Budějovice. 15. V souladu s ustanovením 156 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 16. Na stavbě musí být pro kontrolní orgány k dispozici projektová dokumentace ověřená stavebním úřadem v územním řízení a veden stavební deník. Stavební deník bude obsahovat náležitosti podle 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, viz příloha č. 5 k této vyhlášce. 17. Při stavbě budou dodržena ustanovení Vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových hodnot stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 18. Odbor státní správy ve věcech památkové péče upozorňuje žadatele na povinnost respektovat ustanovení 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavebník již od doby přípravy stavby oznámí tento záměr Archeologickému ústavu a umožní jemu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 19. Pokud při realizaci stavby dojde k zachycení archeologického nálezu, je stavebník povinen podle zákona č. 20/1987 Sb. oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Musí být dodrženy požadavky ustanovení 176 stavebního zákona. 20. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k

4 Č.j. SU/7675/2012 Br str. 4 znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 21. Způsob a postup prací souvisejících se stavbou bude volen tak, aby byla zajištěna průjezdnost a únosnost komunikace pro potřebu jednotek Hasičského záchranného sboru a vozům rychlé lékařské pomoci k okolním objektům a zachován průchod chodců a přístupy do stávajících objektů a na pozemky. 22. Podmínky, které vyplývají ze stanovisek či vyjádření správců inženýrských sítí k jejich ochraně, včetně ochrany v jejich ochranných pásmech musí být při realizaci stavby respektovány. 23. Stavebník při realizaci této stavby bude dbát oprávněných zájmů a práv majitelů dotčených nemovitostí. 24. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Lesů ČR, s.p., Lesní správa Nové Hrady ke stavbě Dolní Stropnice K 1628/6 p. Kretschmer a p. Holý úprava NN umístěné v ochranném pásmu lesa v k. ú. Dolní Stropnice ze dne pod č.j.: LCR206/000296/2012. Nebude nikterak omezena hospodářská činnost v přilehlém lesním porostu. Nepovoluje se skladování stavebních materiálů, výkopové zeminy, ani umísťování dočasných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Stavbou nebudou dotčeny mimo rozsah stavby pozemky určené k plnění funkcí lesa v jejich nadzemní ani podzemní části, zejména nesmí dojít k poškození kořenových systémů a nebude v této části lesa prováděno kácení lesního porostu. Při stavbě musí být respektovány předpisy na úseku požární ochrany tak, aby v sousedních lesních porostech nemohl vzniknout požár. 25. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města Odboru ochrany životního prostředí České Budějovice ze dne pod zn. OOŽP/5585/2012/Mrš, ve kterém uděluje podle 14 odst. 2 lesního zákona souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby Dolní Stropnice K 1628/6 p. Kretschmer a p. Holý NN na pozemku 1628/6 v k. ú. Dolní Stropnice, jímž dojde k dotčení pozemku určeného k plnění funkcí lesa p.č. KN 655/9 v k.ú. Dehtáře ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek, jejichž dodržení zabezpečí investor stavby: Stavba bude provedena dle předložené dokumentace, mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v 13, v 20 lesního zákona. Musí být dodržovány předpisy požární ochrany. Případné odkácení stromů bude provedeno po konzultaci s odborným lesním hospodářem. Nepovoluje se skladování zeminy, stavebního materiálu a odpadu na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude umístěno žádné zařízení, ani dočasná stavba, související s výše uvedenou stavbou Dolní Stropnice K 1628/6- P. Kretschmer a p. Holý NN. Případné škody na majetku investora (uživatele stavby způsobené pádem stromů, větví, zastíněním a ostatními vlivy způsobenými pozemky určenými k plnění funkcí lesa a lesními porosty nebudou uplatňovány vůči vlastníkovi / uživateli lesa, investor/uživatel stavby nebude požadovat odstranění veškerých odpadů vznikajících v lesním porostu. Před zahájením stavebních prací je nutno požádat o dočasné odnětí částí pozemků plnění funkcí lesa na dobu výstavby, v rozsahu potřebném pro realizaci stavby. V případě, že si stavba na pozemcích určených k plnění funkcí lesa vyžádá v návaznosti na zvláštní právní předpis na části dotčeného pozemku změnu způsobu hospodaření a na pozemku nebudou plněny funkce lesa v obvyklém rozsahu, je nutno zároveň požádat o dočasné omezení pozemku plnění funkcí lesa na dobu životnosti stavby v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem. 26. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Magistrátu města České Budějovice Odboru ochrany životního prostředí ze dne pod zn. OŽP/5576/2012/Žiž k zásahu do významného krajinného prvku pro stavbu kabelové přípojky na lesním pozemku p. č. 1628/6 v k. ú. Dolní Stropnice za předpokladu dodržení následujících podmínek:

5 Č.j. SU/7675/2012 Br str. 5 Přípojka bude vy\budována dle projektu firmy Elsa CB s.r.o., IČ , Průmyslová 265, Boršov nad Vltavou Dolní Stropnice K 1628/6 p. Kretschmer a p. Holý úprava NN z ledna roku 2012, číslo stavby SB Při vlastní realizaci budou chráněny dřeviny na stavbě a to obedněním do výše min. 2 m. Výkop bude proveden min. 2,5 m od pat kmenů dřevin. Výkopy budou provedeny mimo hnízdní období ptáků. III. Stanoví podmínky pro užívání stavby: Uvedená stavba přípojky NN v délce 11 m, je stavba podle 103 odst. 1 písm. b), bod 8 stavebního zákona, k jejímuž provedení postačí vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, ve kterém stavební úřad stanovil podmínky pro provádění stavby. Stavební úřad již nevyžaduje oznámit ohlášení provedení stavby ani nestanovuje, že k provedení stavby je potřeba vydání stavební povolení. Dle 119 stavebního zákona lze stavby uvedené v 103 stavebního zákona (tj. stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce), které ke svému provedení nevyžadují stavební povolení ani ohlášení užívat bez oznámení stavebnímu úřadu. Povinnost stavebníka zajistit vyhotovení zkoušek předepsaných zvláštními právními předpisy tím není dotčena. Stavebník zajistí, aby před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy: a) dokumentaci skutečného provedení stavby, došlo-li k odchylkám oproti schválené projektové dokumentaci stavby b) protokol o vytýčení stavby c) protokol o zaměření geodetické polohy stavby zpracovaný oprávněnou osobou a zaměření skutečného provedení stavby, jehož součástí bude vyznačení vlastnických hranic parcel a jejich čísel. d) revizní zprávu elektroinstalace Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 6/2151, České Budějovice Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil dne zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Pro řešené území byl dne schválen územní plán sídelního útvaru Římov. Stavba se nachází ve stávající rekreační oblasti Římov Klady. Předmětem stavby je rozšíření sítě NN za účelem nového kabelového vedení NN kabelové přípojky NN pro připojení pozemku parc. č. 1628/6 v k. ú. Dolní Stropnice na distribuční rozvod. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stanoviska a vyjádření sdělili: E.ON Česká republika, s.r.o., (elektrická síť) ze dne pod zn. H18585 Z E.ON Česká republika s.r.o. Správa sítě plyn ze dne pod zn. 7869/11. ČEVAK a.s. ze dne pod zn. O Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne pod zn /11 Magistrát města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí ze dne pod zn. OOŽP/4350/2012/Urb Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí ze dne pod zn. OOŽP/5585/2012/Mrš Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí ze dne pod zn. OŽP/5576/2012/Žiž. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nové Hrady ze dne pod č.j.: LCR206/000296/2012. Obecní úřad v Římově ze dne

6 Č.j. SU/7675/2012 Br str. 6 Stanovení okruhu účastníků územního řízení: Okruh účastníků územního řízení je vymezen v rámci ustanovení 85 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení účastníky územního řízení je navrhovatel E.ON Distribuce, a.s., IČO , F. A. Gerstnera 6/2151, České Budějovice, zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., IČ , F.A. Gerstnera 6/2156, České Budějovice, kterého zastupuje ELSA CB s.r.o., IČO , Průmyslová 265, Boršov nad Vltavou a osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich parc. č. 1624, 1627/1, 1628/2, 1628/3, 1628/9, 1643, 1645/2, 1646 v katastrálním území Dolní Stropnice, mohou být rozhodnutím přímo dotčena. Z citovaného ustanovení vyplývá, že významnou povinností stavebního úřadu je v územním řízení individualizovat okruh jeho účastníků. Jde tedy o subjektivní posouzení, které přísluší provést stavebnímu úřadu podle okolností konkrétního případu. Na podkladě uvedených skutečností stavební úřad individualizoval okruh účastníků v zahájeném územním řízení v předmětné věci jak výše uvedeno. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci, kteří budou výstavbou na uvedeném pozemku dotčeni, dle 85, odst 1 a 2 stavebního zákona: Účastníci řízení - další dotčené osoby: Čeněk Kaštil, Hamr 168, Římov Miloslava Kaštilová, Hamr 169, Římov Jiří Lejsek, tř. 28. října 7/1482, České Budějovice Mgr. Bohumila Lejsková, tř. 28. října 7/1482, České Budějovice František Marchal, Todně 25, Trhové Sviny Jiří Pártl, Emy Destinové 17/937, České Budějovice MUDr. Michaela Šimková, E. Beneše 36/2686, České Budějovice E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 6/2151, České Budějovice Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19/1106, Hradec Králové Obec Římov, nám. J. Gurreho 2, Římov Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8/106, Praha Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Nebyly uplatněny Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

7 Č.j. SU/7675/2012 Br str. 7 Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Ing. Vlastislav Eliáš vedoucí Stavebního úřadu České Budějovice Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a na úřední desce obce Římov. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu. Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne Obdrží: navrhovatelé (dodejky) ELSA CB s.r.o., IDDS: 8tr3w8n Účastník řízení dle 85 odst. 2 b) obec, na jejímž území se má záměr uskutečnit Obec Římov, IDDS: zddefn5 ostatní účastníci, kterým je doručováno podle 85 odst. 2 písm. a)-b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou Čeněk Kaštil, Hamr č.p. 168, Římov, České Budějovice 7 Miloslava Kaštilová, Hamr č.p. 169, Římov, České Budějovice 7 Jiří Lejsek, tř. 28. října č.p. 1482/7, České Budějovice 3, České Budějovice 1 Mgr. Bohumila Lejsková, tř. 28. října č.p. 1482/7, České Budějovice 3, České Budějovice 1 František Marchal, Todně č.p. 25, Trhové Sviny Jiří Pártl, Emy Destinové č.p. 937/17, České Budějovice 2, České Budějovice 5 MUDr. Michaela Šimková, E. Beneše č.p. 2686/36, České Budějovice 5, České Budějovice 6 E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

8 Č.j. SU/7675/2012 Br str. 8 Obec Římov, IDDS: zddefn5 Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf dotčené orgány Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde - Obecní úřad Římov, IDDS: zddefn5 ostatní se žádostí o zveřejnění pro doručení účastníkům řízení: Magistrát města kancelář tajemníka KT -UD - Úřední deska, - zde - - se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup Obecní úřad Římov - se žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů, vyznačení data vyvěšení a sejmutí a vrácení zpět stavebnímu úřadu a současně o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup Grafická příloha územního rozhodnutí, kterou tvoří situační výkres předmětu územního řízení a jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a staveb na nich.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2010

Nový stavební zákon a související předpisy. Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2010 Nový stavební zákon a související předpisy Metodická pomůcka pro stavební úřady Zlínského kraje 2010 Poznámky k vybraným ustanovením nového stavebního zákona a předpisů souvisejících Vybrané rozsudky soudů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více