VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:"

Transkript

1 VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství, tak v jiných odvětvích c) používá přípravky v rámci svých profesních činností jen v oblasti zemědělství a lesnictví Otázka 2: Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin upravují tyto právní předpisy: a) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a Vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin b) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky c) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a Vyhláška č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně některých souvisejících předpisů Otázka 3: Přípravek na ochranu rostlin s výjimkou souběžných obchodů pro vlastní potřebu, na jehož obalu nejsou údaje v českém jazyce: a) není povoleno, protože se nejedná o povolený přípravek v ČR b) lze používat, pokud uživatel je schopen si údaje na obalu přeložit do češtiny c) nelze používat, pokud se na základě analýzy odpovídajícího vzorku neprokáže, že jeho chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi obdobného přípravku povoleného v ČR Otázka 4: Souběžný přípravek na ochranu rostlin je: a) přípravek zakoupený v jiné zemi EU (ve které je povolený k používání) a na základě povolení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (Státní rostlinolékařské správy) je povolen k použití v ČR b) přípravek dodaný z jiné země EU na základě zonální registrace c) přípravek, který je uváděn na trh v jednom balení spolu s jiným přípravkem za finančně zvýhodněných podmínek

2 Otázka 5: Pomocné prostředky na ochranu rostlin (např. adjuvanty, aditiva, lepové pasti, ap.) lze používat pouze: a) pokud jsou povoleny na základě rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (Státní rostlinolékařské správy) o zápisu dalšího prostředku do úředního registru b) společně s jiným přípravkem pokud je jejich použití uvedeno na etiketě tohoto přípravku c) pokud byl vydán souhlas Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského k použití na základě žádosti uživatele podané na místně příslušném pracovišti ÚKZÚZ Otázka 6: Jaká je základní povinnost fyzické a právnické osoby, která pěstuje, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty při použití přípravků na ochranu rostlin? a) Uplatnit zásady správné praxe v ochraně rostlin. b) Používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů proti škodlivým organismům pouze přípravky a další prostředky povolené podle zákona o rostlinolékařské péči, a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí nebo zvířat, nebo životní prostředí. c) Používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů proti škodlivým organismům pouze přípravky a další prostředky povolené Ministerstvem zemědělství. Otázka 7: Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky na ochranu rostlin ve venkovním prostředí, je povinna si opatřit před aplikací přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely informace o: a) umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice ošetřovaného pozemku b) umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 2 km od hranice ošetřovaného pozemku c) umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 3 km od hranice ošetřovaného pozemku Otázka 8: Jestliže chovatel včel zjistí, že došlo k úhynu včel v důsledku použití přípravku na ochranu rostlin, oznámí to neprodleně: a) Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému b) České inspekci životního prostředí c) příslušnému orgánu Státní veterinární správy Otázka 9: Vysvětlete pojem ochranná lhůta ve vztahu k použití přípravků na ochranu rostlin. a) Je to doba mezi sklizní porostu a prodejem. b) Je to doba mezi dvěma po sobě následujícími ošetřeními porostu. c) Je to doba mezi ošetřením porostů a sklizní plodiny. Otázka 10: Integrovaná produkce je: a) ekonomická produkce, která zajišťuje nejvyšší zisk. b) ekonomická produkce vysoké kvality, která dává přednost ekologicky přijatelným metodám a minimalizuje nežádoucí vedlejší účinky agrochemikálií při jejich používání. Klade důraz na zvýšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví. c) ekonomická produkce vysoké kvality získaná v rámci ekologického zemědělství.

3 Otázka 11: Pod pojmem bioagens rozumíme: a) biopreparát b) přípravek na ochranu rostlin bez obsahu chemických složek c) prostředek na ochranu rostlin obsahující makroorganismy povahy živých parazitů, parazitoidů nebo predátorů mimo obratlovce, ve formě výrobku poskytovaného uživateli k použití proti škodlivým organismům na rostlinách nebo rostlinných produktech Otázka 12: Jaký vliv může mít použití směsi přípravků (tank -mix), která není jako kombinace uvedena přímo v návodu na použití? a) Zvýšení fytotoxicity a škodlivosti pro necílové organismy. b) Snížení fytotoxicity. c) Poškození postřikovače. Otázka 13: V oblastech využívaných širokou veřejností, tzn. např. ve veřejných parcích nebo zahradách, veřejných prostranstvích uvnitř obcí a na sportovištích: a) je ošetřovatel porostu povinen upřednostnit přípravky představující nízké riziko b) nesmí být použity žádné přípravky na ochranu rostlin c) mohou být použity přípravky na ochranu rostlin pouze v případě souhlasu vydaného místně příslušným pracovištěm ÚKZÚZ, a to na základě podání žádosti nejpozději 3 pracovní dny před aplikací Otázka 14: Hlavní faktory nejvíce ovlivňující riziko úletu v době aplikace přípravku jsou: a) stabilita, vlhkost a teplota vzduchu b) rychlost a směr větru a velikost postřikových kapének c) fyzikální vlastnosti postřikové kapaliny Otázka 15: Optimální rychlost větru při aplikaci přípravků profesionálním zařízením pro aplikaci přípravků bez protiúletových komponentů je do: a) 5 km/h b) 3 m/s c) 5 m/s Otázka 16: V rámci podnikání lze při aplikaci přípravků na ochranu rostlin použít zařízení pro aplikaci přípravků, které je: a) v předepsaném intervalu kontrolováno schválenou provozovnou kontrolního testování b) pravidelně čištěno a udržováno jeho provozovatelem c) uvedeno v registru zařízení pro aplikaci přípravků

4 Otázka 17: Použití přípravků pro hubení hlodavců (rodenticidy) na pozemku, který je součástí honitby, je ošetřovatel porostu povinen oznámit oprávněnému uživateli honitby a Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému: a) nejpozději 3 dny před zahájením aplikace přípravku b) nejpozději 5 dní před zahájením aplikace přípravku c) nejpozději 4 dny po provedené aplikaci přípravku Otázka 18: V ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje určeného pro zásobování pitnou vodou se zakazuje: a) používání, skladování a jakákoliv jiná manipulace se všemi přípravky b) používání přípravků označených standardními větami pro specifickou rizikovost R 50, R 51, R 52 a R 53 c) skladování a vnitropodniková přeprava přípravků Otázka 19: Medovice je: a) sladká tekutina vylučovaná některými rostlinami v době před květem b) sladká tekutina vylučovaná některými rostlinami v době zrání plodů nebo semen c) sladká tekutina, kterou vylučují na povrchu rostliny některé druhy hmyzu a cizopasných hub Otázka 20: Bezpečnostní list je: a) samostatný dokument obsahující podrobné informace o vlastnostech a bezpečném nakládání s přípravkem, zejména při přepravě a skladování, včetně pokynů pro případ havárie b) obalová etiketa přípravku c) příbalový leták přípravku Otázka 21: Perzistence je schopnost chemického přípravku: a) rychle se rozkládat na jednoduché chemické látky, které nejsou nebezpečné životnímu prostředí b) rychle se vstřebávat do pletiva ošetřených rostlin c) dlouhou dobu přetrvávat v původní aktivní formě až do vlastního rozpadu Otázka 22: Jaký stupeň osvědčení odborné způsobilosti musí mít osoba, která v rámci svých profesních činností distribuuje přípravky pro profesionální použití? a) I. stupeň b) II. stupeň c) III. stupeň

5 Otázka 23: Povinnost vedení záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin se nevztahuje na: a) použití regulátorů růstu b) použití osiva namořeného přípravkem na ochranu rostlin jiným subjektem c) použití přípravků pro hubení hlodavců (rodenticidů) Otázka 24: Kde naleznete závazné informace o SPe větách vztahujících se k ochraně vodních organismů? a) Na obalové etiketě přípravku. b) V propagačních materiálech k přípravku. c) Není povinnost zjišťovat a dodržovat SPe věty vztahující se k ochraně vodních organismů. Otázka 25: Letecká aplikace přípravků na ochranu rostlin: a) je povolena pouze v době, kdy včely nelétají b) je zakázána, není-li povolena Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským podle 52 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění c) je přípustná pouze je-li zabezpečeno, že touto aplikací nebudou zasažena stanoviště včelstev, dráhy hromadného letu včel a kvetoucí porosty, stromy a keře navštěvované včelami

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ

Více

pyrimethanil (ISO) 300 g/l (28,3% hmot.)

pyrimethanil (ISO) 300 g/l (28,3% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Mythos 30 SC Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) proti strupovitosti jabloní a hrušní a proti plísni šedé na jahodníku a révě. Pouze pro profesionální

Více

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Změna: 29/2000 Sb. Změna: 154/2000 Sb. Změna: 102/2001 Sb. Změna: 120/2002 Sb.

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku

Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1. Identifikátor výrobku Strana: 1/12 Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název: Fury 10 EW Další názvy: - Aplikovatelná registrační čísla REACH: - základní složka: zeta-cypermethrin

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT. / POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT. / POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Basta 15 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT. / POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Neselektivní herbicid a desikant ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou určený k postemergentnímu

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

MIDO 20 SL. 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin. (2E)-1-(6-chloropyridin 3-yl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2- imin

MIDO 20 SL. 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin. (2E)-1-(6-chloropyridin 3-yl)methyl)-N-nitroimidazolidin-2- imin Strana: 1 Bezpečnostní list MIDO 20 SL 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/SMÉSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku MIDO 20 SL - Přípravek na ochranu rostlin Účinná látka Imidakloprid Chemický název IUPAC

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

Úplné znění zákona. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele Úplné znění zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ AUTORIZACE PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ schváleny MZ ČR dne 21. 3. 2006 ZMOCNĚNÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více