Okamžitá tvorba těžké suspenze a její důsledky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okamžitá tvorba těžké suspenze a její důsledky"

Transkript

1 Okamžitá tvorba těžké suspenze a její důsledky RNDr. Bohumír Halámek TZÚV Brno Brno, Preslova č.50, tel./fax: Vločkovací a usazovací nádrže včetně jejich příslušenství patří ke klasickým zařízením, jejichž účinnost a provozní vlastnosti byly prověřeny dlouhodobým provozem v celé řadě úpraven vod. Navzdory tomu se však může za zvláštních okolností stát, že se při jejich provozu vyskytnou neočekávané problémy. Vločkovací a usazovací nádrže (v našich úpravnách vod nejčastěji podélné) mohou být buď samostatné, navzájem propojené potrubími nebo žlaby, nebo sdružené, s vymezenými vločkovacími a usazovacími prostorami. Nevýhodou samostatných vločkovacích a usazovacích nádrží, které jsou vývojově starší, je rozbíjení vloček v propojovacích potrubích nebo na přepadech žlabů. Tuto nevýhodu měly odstranit vývojově mladší sdružené vločkovací a usazovací nádrže (dále jen sdružené nádrže ), jejichž vločkovací a usazovací prostory jsou odděleny děrovanými stěnami. Nevýhodou sdružených nádrží je spojení dvou zařízení s odlišnými provozními režimy. Sdružené nádrže byly využity v typových projektech úpraven vod o jmenovitých výkonech řádově 10 2 l.s -1, které na počátku osmdesátých let minulého století vydal Hydroprojekt Praha. V nich popsané sdružené nádrže se lišily mj. způsobem míchání ve vločkovacích prostorách, které bylo zajištěno buď pádlovými míchadly nebo děrovanými přepážkami [1]. Podle těchto typových projektů bylo v bývalém Československu vyprojektováno několik velkých úpraven vod. Mezi nejčastější závady podélných usazovacích nádrží samostatných i sdružených s vločkovacími nádržemi donedávna patřilo vynášení vloček do odtokových žlabů. Tato závada byla ve většině dnes provozovaných podélných usazovacích nádrží odstraněna protažením těchto žlabů podél bočních stěn těchto nádrží případně i jinými úpravami. K závadám podélných usazovacích nádrží nepatřilo a dodnes nepatří jejich odkalování, které se provádí z odkalovacích jímek situovaných na jejich přítokové straně, do nichž se kal usazený v těchto nádržích shrabuje pojízdnými shrabováky. Při rekonstrukci úpraven vod se proto věnuje pozornost převážně výměně opotřebeného vybavení podélných usazovacích nádrží za nové, podle možnosti z kvalitnějších materiálů. Při rekonstrukci starších úpraven vod se zejména v posledním desetiletí často provádí modernizace vločkovacích nádrží náhradou pádlových míchadel děrovanými přepážkami. Přes zřejmou výhodnost tohoto způsobu hydraulického míchání úspor elektrické energie, zajištění rovnoměrného průtoku a tudíž i zdržení upravované vody ve vločkovacích nádržích a obvykle i vyššího účinku agregace může mít tento způsob míchání i další účinek, který nemusí být vždy výhodný. Jedná se o usazování vloček již ve vločkovacích nádržích úpraven vod s dvoustupňovou separací suspenze, v nichž se na úpravu vody používají vyšší dávky koagulantu. Dosavadní poznatky prokazují, že za obvyklých podmínek nejsou množství kalu, který se usazuje ve vločkovacích nádržích těchto úpraven, příliš velká, takže jeho odstraňování lze uspokojivě řešit např. vhodnými úpravami těchto nádrží, které umožní jejich odkalování za provozu, nebo v rámci jejich provozního režimu. V úpravnách vod s jednostupňovou separací suspenze, v nichž se úprava vody provádí nízkými dávkami koagulantu, k usazování provozně významnějších množství kalu ve vločkovacích nádržích nedochází [6]. 137

2 Problémy při provozu vločkovacích i usazovacích nádrží však mohou nastat v případě, že se vločky vytvářejí mimořádně rychle (prakticky okamžitě po nadávkování koagulantu), jsou těžké a jimi vytvořený kal se rychle zhutňuje. Jako dosud jediný příklad lze uvést úpravnu vody Štítary v Jihomoravském kraji. Tato úpravna o projektované kapacitě 240 l.s -1 upravuje vodu z vodárenské nádrže Vranov (průměrné hodnoty charakteristických ukazatelů: kyselinová neutralizační kapacita KNK 4,5 1,5 mmol.l -1 a obsah organických látek 5,0 mg.l -1 O 2 ). Úprava této vody se provádí železitým koagulantem (Preflok) v dávkách mg.l -1 Fe 2 (SO 4 ) 3 a dvoustupňovou separací suspenze usazováním a rychlou filtrací. Na přípravu a první stupeň separace suspenze slouží čtyři sdružené nádrže uspořádané do dvou zrcadlově situovaných dvojic. Zařízení na rychlé míchání, které bývá při přípravě suspenze pro dvoustupňovou separaci zařazováno před vločkovací nádrže, v této úpravně vody chybí. Vločkovací prostory sdružených nádrží byly původně vybaveny pádlovými míchadly, která však byla později nahrazena děrovanými přepážkami. Zvláštností této úpravny vody v současné době je provozování všech jejích zařízení na cca poloviční výkon v porovnání s její projektovanou kapacitou. V letech se uskutečnila celková rekonstrukce této úpravny, která zahrnovala soubor dílčích rekonstrukcí od čerpání surové vody až po zpracování kalů [2]. Z nich s tématem této přednášky souvisejí rekonstrukce odkalovacích jímek usazovacích prostor sdružených nádrží jejich přestavbou na jiné se strmějšími stěnami a s mechanickým stíráním kalu, náhrada pádlových míchadel ve vločkovacích prostorách těchto nádrží děrovanými přepážkami a částečně i zavedení strojního odvodňování kalů kalolisem. Rekonstrukci původních odkalovacích jímek usazovacích prostor sdružených nádrží si vyžádala jejich velmi obtížná odkalitelnost. Před rekonstrukcí bylo jejich odkalování málo účinné, neboť probíhalo tak, že sacím účinkem odkalovacího potrubí se v kalu nacházejícím se v jímce vytvořil kráter, jímž do odpadu odtékala jen řídká kalová voda, zatímco zbývající kal zůstával odkalováním nedotčen a blokoval značnou část objemu jímky. Proto se sdružené nádrže musely ve dvou- až tříměsíčních intervalech odstavovat z provozu a čistit. Velké objemy upravované vody (cca 900 m 3 ), do jejíž úpravy byly vloženy příslušné provozní prostředky (na čerpání a na použité chemikalie) nebylo přitom možné jen tak vypouštět do odpadu, neboť by tím docházelo k nepřípustně velkým ztrátám. Proto byla upravovaná voda z usazovacích a tudíž i vločkovacích prostor sdružených nádrží před jejich čištěním přečerpávána do sousedních sdružených nádrží, které zůstávaly v provozu, což bylo pracné a časově náročné [4]. Rekonstrukce původních jímek, které měly tvar obrácených jehlanů, byla provedena tak, že v každé byly vytvořeny dvě menší jímky, které měly tvar obrácených kuželů s velmi strmými stěnami, a byly vybaveny stíracími zařízeními. Ta byla konstruována tak, aby při svém otáčení (0,4 ot.min -1 ) nejen stírala, ale i promíchávala kal nacházející se v jímkách. Podle původní představy se tato zařízení měla uvádět do chodu vždy před odkalováním nových odkalovacích jímek. Ukázalo se však, že v čase mezi dvěma jejich odkalováními (12 h) v nich kal ztuhl tak, že otáčení stíracích zařízení znemožnil. Proto byla tato zařízení ponechána trvale v chodu a teprve poté se dosáhlo přijatelné účinnosti odkalování. Toto řešení je v usazovacích nádržích úpraven pitné vody ojedinělé. Při rekonstrukci odkalovacích jímek usazovacích prostor sdružených nádrží se vycházelo z provozních zkušeností provozovatele, při čemž popsanou rekonstrukcí byly problémy s jejich odkalováním vyřešeny. Při rekonstrukci míchacího systému ve vločkovacích prostorách sdružených nádrží tomu bylo jinak. Inspirací pro tuto rekonstrukci byla nedaleká úpravna vody Hosov o jmenovité kapacitě rovněž 240 l.s -1, která upravuje 138

3 vodu z vodárenské nádrže Hubenov (kyselinová neutralizační kapacita KNK 4,5 0,7 mmol.l -1, obsah organických látek CHSK Mn 5,0 mg.l -1 O 2 ) a pístovských rybníků (kyselinová neutralizační kapacita KNK 4,5 1,1 mmol.l -1, obsah organických látek CHSK Mn 6,5 mg.l -1 O 2 ). Také v této úpravně se úprava vody provádí čiřením železitým koagulantem a dvoustupňovou separací suspenze usazováním a rychlou filtrací. Ve vločkovací nádrži úpravny vody Hosov bylo nedlouho před zahájením přípravy rekonstrukce úpravny vody Štítary úspěšně uplatněno hydraulické míchání nastavitelnými děrovanými přepážkami [3]. Obě zmíněné úpravny se však liší nejen zdroji vody a uspořádáním vločkovacích a usazovacích nádrží, ale také jak se ukázalo později především rychlostí tvorby a sedimentace vloček a vlastnostmi produkovaného kalu. Vločkovací nádrž v úpravně vody Hosov je samostatná, oddělená od na ni navazujících usazovacích nádrží, a lze ji vyřadit z provozu obtokem. Určitá množství kalu, která se v ní během provozu usazují, se bez větších problémů odstraňují při jejím čištění, které se provádí jedenkrát měsíčně. Ze sekcí mezi děrovanými přepážkami, které jsou v průtočných profilech nádrže utěsněny, může kal odtékat odkalovacími otvory těchto přepážek, které jsou za provozu nádrže uzavřeny zvenčí ovladatelnými hradítky. Vločkovací prostory sdružených nádrží úpravny vody Štítary byly původně vybaveny pádlovými míchadly s podélnými pádly, tj. pádly orientovanými ve směru průtoku upravované vody. Podle sdělení provozovatele byl provoz vločkovacích prostor těchto nádrží bezproblémový, neboť se v nich neusazoval prakticky žádný kal. Tuto skutečnost lze vysvětlit tak, že podélná pádla nebránila plynulému průtoku upravované vody vločkovacími prostorami sdružených nádrží a svým otáčením účinně rušila usazování těžkých vloček. Důvodem pro zavedení hydraulického míchání bylo technické opotřebení míchadel a snaha dosáhnout úspor elektrické energie. Změna míchacího systému byla provedena tak, že do vločkovacích prostor sdružených nádrží byly instalovány nastavitelné děrované přepážky (po šesti do každé prostory) ve standartním provedení a dimenzované pro jejich základní nastavení a výkon úpravny vody 240 l.s -1 na hodnoty rychlostního gradientu od 45 s -1 v prvních do 5 s -1 v šestých děrovaných přepážkách (při nižších výkonech byly jeho hodnoty přiměřeně nižší). Přepážky byly osazeny ve vzdálenostech, které se ve směru průtoku upravované vody zvětšovaly. Kal, s jehož usazováním ve vločkovacích prostorách sdružených nádrží v provozně přijatelném množství se počítalo, se měl odstraňovat při čištění těchto nádrží. K jeho odtoku do odkalovacích jímek usazovacích prostor sdružených nádrží měly sloužit odkalovací otvory děrovaných přepážek za provozu nádrže uzavřené zvenčí ovladatelnými hradítky [5]. Po zahájení zkušebního provozu došlo k masivnímu usazování kalu ve vločkovacích prostorách sdružených nádrží včetně sekcí před prvními děrovanými přepážkami. Kal se usazoval nejprve před šestými děrovanými přepážkami a poté postupně před dalšími jim předcházejícími přepážkami. Za poměrně krátkou dobu provozu v řádu týdnů byly vrstvy kalu v místech jeho největšího usazování před děrovanými přepážkami často vyšší než 1 m, při čemž kal zde vytvářel svahy klesající poměrně strmě (v úhlu cca 45 o ) ve směru proti průtoku upravované vody. Usazený kal postupně blokoval stále více otvorů v děrovaných přepážkách, čímž docházelo k nekontrolovanému zvyšování hodnot rychlostního gradientu. Určitého zpomalení usazování kalu došlo po zavedení účelově zkratového, tzv. řízeného průtoku upravované vody vločkovacími prostorami sdružených nádrží, jehož se dosáhlo dovrtáním určitého počtu otvorů do horních částí děrovaných přepážek v přítokových částech a do spodních částí děrovaných přepážek v odtokových částech vločkovacích prostor sdružených nádrží a vytvořením dostatečně širokých štěrbin pod všemi děrovanými přepážkami [5]. Tímto opatřením se podstatně 139

4 snížily hodnoty rychlostního gradientu řádově na jednotky až desetiny s -1. Pozoruhodnou skutečností bylo, že popsané zvyšování a snížení hodnot rychlostního gradientu se prakticky neprojevilo na separovatelnosti vytvářených suspenzí. Avšak i potom bylo třeba sdružené nádrže poměrně často (opět ve dvou- až tříměsíčních intervalech) odstavovat z provozu a čistit. Problém s odstraňováním kalu z nich tedy přetrval i nadále, pouze se přesunul z usazovacích do vločkovacích prostor sdružených nádrží. S cílem nalézt objektivní příčinu popsaných provozních problémů (usazování kalu v rekonstruovaných vločkovacích prostorách sdružených nádrží a špatné odkalitelnosti odkalovacích jímek usazovacích prostor těchto nádrží před a krátkou dobu i po jejich rekonstrukci) i popsané anomalie (nezávislosti separovatelnosti suspenze na hodnotách rychlostního gradientu při její přípravě) byl studován proces tvorby suspenze. Přitom se vycházelo ze získaných poznatků o tom, že suspenze těžkých vloček se vytváří velmi rychle po nadávkování koagulantu a to již v přítokových potrubích upravované vody před jejím vtokem do sdružených nádrží, že vytvářené vločky velmi rychle sedimentují, a že kal z nich vytvořený se rychle zhutňuje. Byly provedeny modelové a provozní pokusy, podle jejichž výsledků se mělo zjistit, zda lze proces přípravy suspenze ovlivnit, aby probíhal tak, jak podle teorie probíhat má, tj. pomaleji a v zařízení k tomu určeném. Toho mělo být dosaženo v prvém případě zpomalením procesu tvorby suspenze vhodnou modifikací chemizmu úpravy vody, a ve druhém posunutím jeho začátku blíže k vločkovacím prostorám sdružených nádrží. Složení suspenzí, jejichž vzorky byly v prvém případě připravovány na míchací koloně a odebírány z reagenčních nádob, a ve druhém případě se vytvářely v přítokových potrubích do sdružených nádrží a byly odebírány z jejich vločkovacích prostor bezprostředně za vtokem upravované vody do nich, bylo stanovováno sedimentometrickými analyzami ( testy agregace ). K modelovým zkouškám na míchací koloně byla používána surová voda, jejíž úprava se prováděla zvolenými dávkami kyseliny sírové a Prefloku, při čemž obě tato činidla byla přidávána jednak odděleně, jednak ve směsi. Použité dávky kyseliny sírové snížily kyselinovou neutralizační kapacitu upravované vody KNK 4,5 z 0,7 mmol.l -1 na 0,5 mmol.l -1 a 0 mmol.l.-1 a její ph z 6,5 na 6,2 a 4,1. Dávkování kyseliny sírové se na průběhu a výsledku agregace nijak významně neprojevilo, neboť rychlost tvorby těžkých vloček byla ve všech vzorcích upravované vody srovnatelná a podíly makročástic a mikročástic ve všech připravených suspenzích byly prakticky stejné. Při provozních pokusech byla největší pozornost věnována tvorbě suspenze v přítokových potrubích ke sdruženým nádržím. Tato potrubí pozůstávají z potrubí DN 500 společného pro obě dvojice sdružených nádrží, v němž jsou instalovány tři mezikusy - údajně statorové mísiče - a potrubí DN 400 a DN 300 k oběma dvojicím sdružených nádrží, v nichž je instalováno 17 ks tvarovek (kolen 90 o a T-kusů). Koagulant byl původně zaústěn do potrubí DN 500 nedaleko za jeho vstupem do budovy technologie. V těchto potrubích a tvarovkách nepochybně dochází k nekontrolovanému míchání a v důsledku toho i agregaci vloček, jejímž výsledkem jsou suspenze přitékající do vločkovacích prostor sdružených nádrží. Vzhledem k tomu, že vzorky těchto suspenzí odebrané za vtokem upravované vody do vločkovacích prostor těchto nádrží vykazovaly od počátku vysoký stupeň agregace vloček, bylo místo zaústění koagulantu do upravované vody postupně posouváno směrem k vločkovacím prostorám těchto nádrží, a to nejprve před koleno 90 o v potrubí DN 400 před jednou dvojicí sdružených nádrží a poté před šoupátka ovládající přítoky upravované vody do tří těchto nádrží a v jednom případě přímo před její vtok do čtvrté z těchto nádrží. 140

5 Homogenizace koagulantu byla zajišťována v prvním případě statorovými mísiči (pokud jimi výše zmíněné mezikusy skutečně byly), ve druhém průtokem nadávkované vody kolenem 90 o, ve třetím přiměřeně přiškrcenými šoupátky a ve čtvrtém deflektorem na přívodním potrubí posunutým na malou vzdálenost k jeho ústí. Sedimentometrické složení příslušných suspenzí je uvedeno v tabulce. Časové údaje v ní udávají zdržení nadávkované vody v přítokových potrubích do vločkovacích prostor sdružených nádrží (tj. dobu agregace vloček v nich) při výkonu úpravny vody 120 l.s -1, při kterém byly provedeny popsané provozní pokusy. Tabulka: Složení suspenzí vtékajících do vločkovacích prostor sdružených nádrží Doba agregace vloček Makročástice Podíly částic v suspenzích [%] x ) Mikro- Primární částice částice Neagregované částice 2,1 min 30,5 49,6 18,0 1,9 8,7 s 32,0 36,1 29,8 2,1 4,3 s 26,0 38,3 33,8 1,9 2,9 s 3,9 32,7 62,2 1,2 0,4 s 4,6 10,7 82,8 1,9 Výsledky provozních pokusů i poznatky z provozu naznačují, že v daném případě probíhá tvorba suspenze spíše jako chemické srážení, při kterém se částice sraženiny vytvářejí ihned po smíchání reagujících komponent, než jako klasická agregace, která vyžaduje čas (15 30 min) a pokles hodnot rychlostního gradientu (obvykle 50 5 s 1 ). Pro úplnost je vhodné uvést i to, že kal, který odpadá z technologických zařízení úpravny vody Štítary, se snadno odvodňuje. Po rekonstrukci této úpravny se v ní odvodňování kalu provádí kalolisem. Lisování kalu předchází jeho zahušťování sedimentací na koncentraci odpovídající obsahu cca 2 % sušiny a jeho úprava vápenným mlékem (jiná činidla nejsou zapotřebí). Vylisované kalové koláče obsahují okolo 40 % sušiny. Z á v ě r : Podobnost problémů způsobených kalem, které se projevily při provozu sdružených vločkovacích a usazovacích nádrží v úpravně vody Štítary před i po jejich rekonstrukci, nezávislost charakteru suspenze na hodnotách rychlostního gradientu působících při její přípravě a zejména pak výsledky provedených provozních zkoušek se zkracováním doby agregace vloček před vtokem upravované vody do vločkovacích prostor sdružených nádrží jsou důkazem toho, že společnou příčinou obtížného odkalování jejich usazovacích prostor před rekonstrukcí odkalovacích jímek a usazování kalu v jejich vločkovacích prostorách po instalaci děrovaných přepážek byla mimořádně rychlá ( okamžitá ) tvorba těžkých vloček a rychlé zhutňování kalu, které jsou v našich x ) Makročástice jsou definovány usazovacími rychlostmi 0,13 mm.s -1, mikročástice usazovacími rychlostmi 0,13 0,01 mm.s -1 a primární částice usazovacími rychlostmi 0,01 mm.s -1. Pro separovatelnost suspenze určené k separaci usazováním je rozhodující podíl makročástic a rovněž i mikročástic, které se spojují v makročástice působením vertikální agregace během usazování v usazovacích nádržích. 141

6 úpravnách pitné vody zcela neobvyklé. Lze proto vyslovit závěr, že pro tak extremní podmínky není míchání děrovanými přepážkami vhodné, avšak tento závěr nelze zobecňovat [8], neboť za obvyklých podmínek je aplikace hydraulického míchání děrovanými přepážkami výhodná a nepřináší žádné provozní problémy [např. 3, 6, 7]. Pro přípravu suspenze za takových nestandartních podmínek jsou proto vhodnější pádlová míchadla s podélnými pádly (tj.pádly orientovanými ve směru průtoku upravované vody), která minimálně ovlivňují plynulost jejího průtoku, a jejichž vedlejší účinek rušení sedimentace těžkých vloček bylo v daném případě možné náležitě ocenit až po komplexním vyhodnocení všech výše popsaných poznatků. P o d k l a d o v é p u b l i k a c e a m a t e r i á l y [1] Úpravny vody první stupeň separace suspenzí, 2. díl: podélné usazovací nádrže šířky 6 m, typový projekt, Hydroprojekt, Praha, 1981 [2] Šigut, L.: Příprava rekonstrukce ÚV Štítary, Vodárenské kapky, č.4, 1999, str [3] Halámek, B. Zinek, J.: Příprava suspenze hydraulickým mícháním v úpravně vody Hosov, sborník z konference VODA Zlín 1999, Zlín, 1999, str [4] Novotný, M.: Zkušenosti s prováděním dodatečných sanací průsaků ze sedimentačních nádrží úpravny vody Štítary, sborník z konference VODA Zlín 2002, Zlín, 2002, str [5] Halámek, B.: Problémy při aplikaci hydraulického agregačního míchání a způsoby jejich řešení (I) : usazování kalu ve vločkovacích nádržích, sborník z kon ference VODA Zlín 2002, Zlín, 2002, str nebo Halámek, B.: Využití řízeného proudění upravované vody v hydraulicky mícha- ných vločkovacích nádržích, sborník z konference Pitná voda, Trenčianské Teplice, 2002, str [6] Halámek, B.: Příprava suspenze hydraulickým mícháním v úpravnách vod s jednostupňovou separací, sborník z konference VODA Zlín 2003, Zlín, 2003, str [7] Halámek, B.: Poznatky z použití děrovaných přepážek ve vločkovacích a usazovacích nádržích úpraven vod, sborník z konference VODA Zlín 2005, Zlín, 2005, str [8] Látal, M. : Moderní způsoby rekonstrukce úpraven vod, sborník z konference VODA Zlín 2005, Zlín, 2005, str

Problémy při aplikaci hydraulického agregačního míchání a způsoby jejich řešení (I): usazování kalu ve vločkovacích nádržích

Problémy při aplikaci hydraulického agregačního míchání a způsoby jejich řešení (I): usazování kalu ve vločkovacích nádržích Problémy při aplikaci hydraulického agregačního míchání a způsoby jejich řešení (I): usazování kalu ve vločkovacích nádržích RNDr. Bohumír Halámek TZÚV Brno, 602 00 Brno, Preslova č.50, tel./fax.: 05 /

Více

HYDRAULICKÉ ROZDÍLY MEZI AGREGAČNÍM MÍCHÁNÍM

HYDRAULICKÉ ROZDÍLY MEZI AGREGAČNÍM MÍCHÁNÍM HYDRAULICKÉ ROZDÍLY MEZI AGREGAČNÍM MÍCHÁNÍM PÁDLY A DĚROVANÝMI PŘEPÁŽKAMI A JEJICH TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ DŮSLEDKY RNDr. Bohumír Halámek TZÚV Brno, tel./fax: 543 245 266 Jednou z inovací, která se v

Více

Poznatky z použití děrovaných přepážek ve vločkovacích a usazovacích nádržích úpraven vod

Poznatky z použití děrovaných přepážek ve vločkovacích a usazovacích nádržích úpraven vod Poznatky z použití děrovaných přepážek ve vločkovacích a usazovacích nádržích úpraven vod RNDr. Bohumír Halámek TZÚV Brno, 602 00 Brno, Preslova č.50, tel./fax: 543 245 266 Použití děrovaných přepážek

Více

DISTRIBUCE RYCHLOSTNÍHO GRADIENTU DŮLEŽITÉ

DISTRIBUCE RYCHLOSTNÍHO GRADIENTU DŮLEŽITÉ DISTRIBUCE RYCHLOSTNÍHO GRADIENTU DŮLEŽITÉ KRITERIUM PODMÍNEK PŘÍPRAVY VLOČKOVITÝCH SUSPENZÍ RNDr. Bohumír Halámek TZÚV Brno Preslova č. 50, 602 00 Brno, tel./fax: 543 245 266 Při navrhování zařízení na

Více

Příprava suspenze hydraulickým mícháním v úpravnách vod s jednostupňovou separací

Příprava suspenze hydraulickým mícháním v úpravnách vod s jednostupňovou separací Příprava suspenze hydraulickým mícháním v úpravnách vod s jednostupňovou separací RNDr. Bohumír Halámek TZÚV Brno, 602 00 Brno, Preslova č. 50, tel./fax: 543 245 266 Mezi významné nákladové položky úpravy

Více

Zkušenosti s prováděním dodatečných sanací průsaků ze sedimentačních nádrž úpravny vody Štítary

Zkušenosti s prováděním dodatečných sanací průsaků ze sedimentačních nádrž úpravny vody Štítary Zkušenosti s prováděním dodatečných sanací průsaků ze sedimentačních nádrž úpravny vody Štítary Ing. Michal Novotný Aquatis a.s., Botanická 56, Brno Úpravna vody Štítary Úpravna vody Štítary upravuje surovou

Více

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka

Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka Technologický audit a návrh úprav technologické linky pro rekonstrukci ÚV Horka doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2), Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1), Ing. Pavel Dobiáš 1) 1) W&ET Team, Box 27, 370 11 České

Více

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE

REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY LUDKOVICE Ing. Oldřich Darmovzal 1), RNDr. Bohumír Halámek 2), Ing. Jiří Beneš 3), Ing. Štěpán Satin 4), Ing. Vladimír Vašička 4) 1) Voding Hranice, 2) TZÚV Brno, 3) DISA Brno,

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Čištění odpadních vod Čištění odpadních vod Klasické čistírny odpadních vod Hlavním cílem je odstranění organických látek (BSK) obsažených ve splaškových odpadních vodách. Způsoby odstranění jednotlivých typů unášených látek

Více

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na

Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 120 Na Odstraňování berylia a hliníku z pitné vody na silně kyselém katexu Amberlite IR 12 Na RNDr. Václav Dubánek FER&MAN Technology 1. Úvod V důsledku nepříznivého složení geologického podloží, spalování uhlí

Více

VZTAH MEZI HYDRAULICKÝM ŘEŠENÍM, KONSTRUKCÍ

VZTAH MEZI HYDRAULICKÝM ŘEŠENÍM, KONSTRUKCÍ VZTAH MEZI HYDRAULICKÝM ŘEŠENÍM, KONSTRUKCÍ A FUNKCÍ VODÁRENSKÝCH FILTRŮ, PRANÝCH VODOU A VZDUCHEM Ing. Vladimír Novák, CSc. AQUAFILTER v.o.s. Praha Filtry jsou velmi důležitým technologickým zařízením

Více

POZNATKY Z NAVRHOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ FLOTACE NA ÚPRAVNÁCH VODY

POZNATKY Z NAVRHOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ FLOTACE NA ÚPRAVNÁCH VODY Citace Drbohlav J.: Poznatky z navrhování a projektování flotace na úpravnách vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s.89-94. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 POZNATKY Z NAVRHOVÁNÍ

Více

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Lis na shrabky 21.9.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Lis na shrabky 119 Pračka a lis na shrabky 120 Lapáky písku 121 Štěrbinový lapák písku 122 Vertikální lapák písku 123 Vírový lapák písku 124 Provzdušňovaný lapák písku 125 Separátor písku Přítok až 16

Více

Vstupní šneková čerpací stanice

Vstupní šneková čerpací stanice 1 Vstupní šneková čerpací stanice Odpadní vody z města natékají na čistírnu dvoupatrovou stokou s horním a dolním pásmem a Boleveckým sběračem. Čerpací stanice, osazená tzv. šnekovými čerpadly, zajišťuje

Více

PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S FLOTACÍ ROZPUŠTĚNÝM VZDUCHEM NA ÚPRAVNĚ VODY MOSTIŠTĚ

PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S FLOTACÍ ROZPUŠTĚNÝM VZDUCHEM NA ÚPRAVNĚ VODY MOSTIŠTĚ Citace Mazel L., Dvořák J.: Provozní zkušenosti s flotací rozpuštěným vzduchem na úpravně vody Mostiště. Sborník konference Pitná voda 28, s. 313-318. W&ET Team, Č. Budějovice 28. ISBN 978-8-254-234-8

Více

ÚPRAVNA VODY CHŘIBSKÁ POSOUZENÍ VARIANT ŘEŠENÍ

ÚPRAVNA VODY CHŘIBSKÁ POSOUZENÍ VARIANT ŘEŠENÍ ÚPRAVNA VODY CHŘIBSKÁ POSOUZENÍ VARIANT ŘEŠENÍ Ing. Jindřich Šesták 1), Ing. Aleš Líbal 2), Ing. Arnošt Vožeh 1) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 jindrich.sestak@hydroprojekt.cz 2)

Více

SEPARAČNÍ ÚČINNOST REKONSTRUOVANÝCH FILTRŮ NA ÚV SOUŠ

SEPARAČNÍ ÚČINNOST REKONSTRUOVANÝCH FILTRŮ NA ÚV SOUŠ Citace Dolejš P., Štrausová K.: Separační účinnost rekonstruovaných filtrů na ÚV Souš. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 223-228. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 SEPARAČNÍ ÚČINNOST

Více

Základní údaje o čistírně odpadních vod

Základní údaje o čistírně odpadních vod Lanškroun Základní údaje o čistírně odpadních vod V případě čistírny odpadních vod Lanškroun se jedná o mechanicko-biologickou čistírnu s mezofilní anaerobní stabilizací kalu s nitrifikací, s biologickým

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Vodárenská správa Písek V Písku dne: 10.1. 2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.1.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Obnova úpravny vody pro město Písek NÁVRH USNESENÍ Rada města po projednání a)

Více

POZNATKY Z MÍCHÁNÍ FLOKULAČNÍCH NÁDRŽÍ POMOCÍ

POZNATKY Z MÍCHÁNÍ FLOKULAČNÍCH NÁDRŽÍ POMOCÍ POZNATKY Z MÍCHÁNÍ FLOKULAČNÍCH NÁDRŽÍ POMOCÍ HYPERBOLOIDNÍCH MÍCHADEL Ing. Miroslav Mikeš 1), Ing. Jaroslav Fiala 2), Ing. Oldřich Darmovzal 3) 1) 2) 3) CENTROPROJEKT a.s., Zlín Štefánikova 167, 760 30

Více

PROBLEMATIKA LIKVIDACE. Ing. Jaroslav Hedbávný www.vodarenska.cz

PROBLEMATIKA LIKVIDACE. Ing. Jaroslav Hedbávný www.vodarenska.cz VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč PROBLEMATIKA LIKVIDACE VODÁRENSKÝCH A ČISTÍRENSKÝCH KALŮ V PROVOZNÍ PRAXI Ing. Jaroslav Hedbávný www.vodarenska.cz ZÁKLADNÍÚDAJE

Více

2.4. Technologie a technika používaná v mechanické části ČOV

2.4. Technologie a technika používaná v mechanické části ČOV 13 2.4. Technologie a technika používaná v mechanické části ČOV Čistírenské technologie používané v České republice snesou srovnání s běžným technologickým standardem v zemích EU či v USA. Velké městské

Více

Rekonstrukce úpravny vody Hradiště

Rekonstrukce úpravny vody Hradiště Rekonstrukce úpravny vody Hradiště Ing.Josef Drbohlav - Hydroprojekt a.s., Praha Ing.Petr Dolejš,CSc. - W&ET Team, České Budějovice Ing.Milan Kuchař Severočeské vodovody a kanalizace Teplice a.s. Úvod

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE MIKROSÍTA/UV SOUHRN K VÝSTUPU B1D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF A DELIVERABLE B1D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz 1. ÚVOD Aplikace UV záření

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV. 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství

3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV. 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství 20 3. VÝCHOZÍ PODMÍNKY PODNIKU VODOVODY A KANALIZACE, a. s. MLADÁ BOLESLAV 3.1. Charakteristika podniku odpadového hospodářství 3.1.1. Základní údaje Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV II)

Více

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody

Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody Nasazení hyperboloidních míchadel v různých fázích úpravy vody Mgr. Petr Holý 1) ; Ing. Pavla Halasová 1) ; Ing. Vladimír Jonášek 1) ; Ing. Jozef Dunaj 2) ; Ing. Štefan Truchlý 3) 1) 2) 3) CENTROPROJEKT

Více

Vliv teploty na dávku koagulátu a význam použití různých druhů koagulantů

Vliv teploty na dávku koagulátu a význam použití různých druhů koagulantů Vliv teploty na dávku koagulátu a význam použití různých druhů koagulantů Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1) ; doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2) ; Ing. Jana Leskovjanová 2) ; Ing. Pavel Dobiáš 1) 1) W&ET Team,

Více

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV PRŮZKUM SEPARAČNÍ ÚČINNOSTI FLOTACE A FILTRACE

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV PRŮZKUM SEPARAČNÍ ÚČINNOSTI FLOTACE A FILTRACE PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV PRŮZKUM SEPARAČNÍ ÚČINNOSTI FLOTACE A FILTRACE doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2, Ing. Pavel Dobiáš 1, Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1 1) W&ET Team, Písecká

Více

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR

Voda Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR 12. Bienální konference a výstava Voda 2017 Problematika čištění nestandardních odpadních vod v podmínkách dálničních odpočívek srovnání dvou realizovaných čistíren SBR Koller. M., Keclík F., Mráčková

Více

MOŽNOSTI POUŽITÍ HYPERBOLOIDNÍCH MÍCHADEL

MOŽNOSTI POUŽITÍ HYPERBOLOIDNÍCH MÍCHADEL MOŽNOSTI POUŽITÍ HYPERBOLOIDNÍCH MÍCHADEL V ÚPRAVNÁCH VODY Ing. Miroslav Mikeš 1), Ing. Vladimír Jonášek 1), Ing. Oldřich Darmovzal 2), Ing. Jaroslav Fiala 3) 1) 2) 3) CENTROPROJEKT a. s. Štefánikova 167,

Více

Automatizace provozu úpravny vody

Automatizace provozu úpravny vody Automatizace provozu úpravny vody Ing. Miroslav Semerád, Ing. Dalibor Popželev Siemens Industrial Services a.s., divize Brno Do brněnských podniků a domácností přitekla v polovině září loňského roku voda

Více

ÚV BEDŘICHOV - TESTOVÁNÍ FILTRACE A FLOTACE, PROJEKTOVÁNÍ A ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE

ÚV BEDŘICHOV - TESTOVÁNÍ FILTRACE A FLOTACE, PROJEKTOVÁNÍ A ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE ÚV BEDŘICHOV - TESTOVÁNÍ FILTRACE A FLOTACE, PROJEKTOVÁNÍ A ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE Milan Drda 1), Ing. Josef Drbohlav 2), Ing. Pavel Středa 2), Ing. Karel Blažek 3), Ladislav Rainiš 3) 1) ENVI-PUR, s.r.o.,

Více

Technický list. Bubla 15V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0

Technický list. Bubla 15V. Horizontální provzdušňovač. VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy Rev. 0 VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o. Chrášťany 140 Rudná u Prahy 252 19 Rev. 0 Horizontální provzdušňovač Bubla 15V Obsah 1. Použití aerátorů... 3 Pitné vody:... 3 Asanace vody:... 3 2. Technické řešení... 3

Více

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bi) (54) Způsob čištěni radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu

POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bi) (54) Způsob čištěni radioaktivních odpadních vod uranového průmyslu ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (ер (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 20 06 83 (21) (pv 4508-83) do (Bi) (51) ínt. Cl. 3 G 21 F 9/04 ÚŘAD

Více

Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň.

Popis stavby. Obrázek číslo 1 mapa s vyznačením umístění jednotlivých ČOV. ČOV Jirkov. ČOV Údlice. ČOV Klášterec nad Ohří ČOV Kadaň. Popis stavby Úvod Projekt ISPA č. 2001/CZ/16/P/PE/004, opatření číslo 2 rekonstrukce 5 čistíren odpadních vod je z vodohospodářského pohledu velmi zajímavý svým rozsahem a krátkou dobou realizace. Stavba

Více

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ

POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV SOUŠ Citace Švec L., Rainiš L., Beyblová S.: Poznatky ze zkušebního provozu ÚV Souš. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 217-222. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 POZNATKY ZE ZKUŠEBNÍHO

Více

Technologické aspekty a předprojektová příprava rekonstrukce tvorby suspenze na ÚV Karolinka 1. Úvod 2. Podstata a východiska realizovaného řešení

Technologické aspekty a předprojektová příprava rekonstrukce tvorby suspenze na ÚV Karolinka 1. Úvod 2. Podstata a východiska realizovaného řešení Technologické aspekty a předprojektová příprava rekonstrukce tvorby suspenze na ÚV Karolinka Ing. Petr Dolejš, CSc. W&ET Team, Box 27, Písecká 2, 370 11 České Budějovice 1. Úvod Kvalita surové vody z ÚN

Více

RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.

RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. Jak souvisí fraktální geometrie částic s vodou, kterou pijeme? RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6 Tel.: 233 109 068 E-mail: pivo@ih.cas.cz

Více

PŮVODNÍ STAV A PRVNÍ VÝSLEDKY REKONSTRUKCE TVORBY SUSPENZE ÚPRAVNY VODY KAROLINKA Z HLEDISKA PROVOZOVATELE

PŮVODNÍ STAV A PRVNÍ VÝSLEDKY REKONSTRUKCE TVORBY SUSPENZE ÚPRAVNY VODY KAROLINKA Z HLEDISKA PROVOZOVATELE PŮVODNÍ STAV A PRVNÍ VÝSLEDKY REKONSTRUKCE TVORBY SUSPENZE ÚPRAVNY VODY KAROLINKA Z HLEDISKA PROVOZOVATELE RNDr. Jan Válek, Ing. Zdeněk Hanák Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

VLIV PROVOZNÍCH PARAMETRŮ FLOTACE NA SEPARAČNÍ ÚČINNOST ÚPRAVNY VODY MOSTIŠTĚ

VLIV PROVOZNÍCH PARAMETRŮ FLOTACE NA SEPARAČNÍ ÚČINNOST ÚPRAVNY VODY MOSTIŠTĚ VLIV PROVOZNÍCH PARAMETRŮ FLOTACE NA SEPARAČNÍ ÚČINNOST ÚPRAVNY VODY MOSTIŠTĚ Jana Burianová, 5.ročník vedoucí práce: doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. konzultant práce: Ing. Pavel Dobiáš Vysoké učení technické

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2014 (Leden 2015) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

Problematika sucha v podmínkách

Problematika sucha v podmínkách Problematika sucha v podmínkách VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Praktické poznatky Doc. Ing. Milan Látal, CSc., Ing. Jiří Novák VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 15. 5. 2013 SUCHO A JAK MU ČELIT

Více

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE PRVNÍHO SEPARAČNÍHO STUPNĚ NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE PRVNÍHO SEPARAČNÍHO STUPNĚ NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE PRVNÍHO SEPARAČNÍHO STUPNĚ NA ÚV HRADEC KRÁLOVÉ doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2), Ing. Pavel Dobiáš 1), Ing. Klára Jelínková, Ph.D. 1) 1) W&ET Team, Písecká 2, 370

Více

REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ REKONSTRUKCE KALOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA ÚPRAVNĚ VODY SOUŠ Ing. Josef Drbohlav 1), Ladislav Rainiš 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, josef.drbohlav@hydroprojekt.cz 2) Severočeské vodovody a kanalizace a.s.,

Více

MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY

MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY MOŽNOSTI DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE ÚPRAVNY VODY O DALŠÍ TECHNOLOGICKÉ STUPNĚ REKONSTRUKCE ÚPRAVEN VODY III. MLÝN A JIRKOV Ing. Josef Drbohlav 1), doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 2,3) 1) 2) 3) HYDROPROJEKT CZ a.s.

Více

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie zneškodňování odpadních vod z galvanického vylučování povlaků ZnNi Ing. Milan Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Používání galvanických lázní pro vylučování slitinových povlaků vzhledem

Více

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě

Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Rekonstrukce úpravny Nová Ves v Ostravě Ing. Arnošt Vožeh Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4 1. Úvod 2. Popis stávajícího stavu 3. Zdroj a kvalita surové vody 4. Návrh technologie úpravny

Více

Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec

Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec Problematika Mikrocystinu - LR v ÚV Švařec Jaroslav Jandl & kolektiv Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Úpravna vody Švařec upravuje povrchovou vodu z údolní nádrže Vír. Odběr surové vody je možný ze tří

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2016 (Leden 2017) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

Racionální přístup k inovacím úpraven vod

Racionální přístup k inovacím úpraven vod Racionální přístup k inovacím úpraven vod doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc.; doc. Ing. Milan Látal, CSc., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 156, 638 01 Brno, hlavac@vasgr.cz, latal@vasgr.cz

Více

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Účelem mícháním je dosáhnout dokonalé, co nejrovnoměrnější

Více

NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU

NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU NÁVRH REKONSTRUKCE ÚPRAVNY VODY PETRODVOREC KONKRÉTNÍ ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÁNÍM V RUSKU Ing. MUDr. Jindřich Šesták HYDROPROJEKT CZ a. s. Táborská 31, 140 16 Praha 4, e-mail: jindrich.sestak@hydroprojekt.cz

Více

ČOV Modřice - Technický popis

ČOV Modřice - Technický popis ČOV Modřice - Technický popis SITUACE PRIMÁRNÍ KAL 100-300 kg NL/hod. Mechanický stupeň: Hlavní nátokový objekt Hlavní stavidlová komora regulující přítok do ČOV, do dešťové zdrže a odlehčovací komora

Více

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách

Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách Trendy ve vývoji technologie čištění odpadních vod ve velkých čistírnách Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. VŠCHT Praha Předseda Odborné skupiny pro velké čistírny odpadních vod, International Water Association;

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO. Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA Pracovní list ke kapitole PITNÁ A ODPADNÍ VODA 1/ V tabulce je zaznamenám vývoj cen vodného a stočného v Brně. Sestrojte graf do kterého zanesete hodnoty s tabulky. rok vodné v Kč/1000 l stočné v Kč/1000

Více

ÚV Černovír, změna technologie úpravy na základě poloprovozního odzkoušení upravitelnosti vody Ing. Pavel Adler, CSc. Voding Hranice, s.r.o.

ÚV Černovír, změna technologie úpravy na základě poloprovozního odzkoušení upravitelnosti vody Ing. Pavel Adler, CSc. Voding Hranice, s.r.o. ÚV Černovír, změna technologie úpravy na základě poloprovozního odzkoušení upravitelnosti vody Ing. Pavel Adler, CSc. Voding Hranice, s.r.o. 1) Úvodní sdělení Předkládaný příspěvek se v pořadí jako čtvrtý

Více

EXKURZE ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PRAHA. Katedra zdravotního a ekologického inženýrství. Stará čistírna odpadních vod Papírenská 199/6 Praha

EXKURZE ÚSTŘEDNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD PRAHA. Katedra zdravotního a ekologického inženýrství. Stará čistírna odpadních vod Papírenská 199/6 Praha EXKURZE K PŘEDMĚTŮM: - Projekt z vodního hospodářství 2 (143PVH2) pro studijní obor Vodní hospodářství a vodní stavby - Projekt 2 (xxxpz02) pro studijní obor Inženýrství životního prostředí za katedru

Více

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU ČOV Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí Ing. Iveta Žabková - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 1. ÚVOD Tímto příspěvkem bych chtěla navázat na článek Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok

Více

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Význam a ochrana vodního zdroje Želivka Ing. Ladislav Herčík, Ing. Petra Báťková Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Úpravna vody Želivka Max. výkon ÚV : 6 900 l/s pitné vody Rok uvedení do provozu:

Více

Provozní zkušenosti úpravy vody pomocí membránové mikrofiltrace na keramických membránách s předřazenou koagulací/flokulací

Provozní zkušenosti úpravy vody pomocí membránové mikrofiltrace na keramických membránách s předřazenou koagulací/flokulací Provozní zkušenosti úpravy vody pomocí membránové mikrofiltrace na keramických membránách s předřazenou koagulací/flokulací Jana Vondrysová 1, Jiří Červenka 1, Milan Drda 1, Soňa Beyblová 2, Aleš Líbal

Více

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody

Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok, volba technologií pro rekonstrukci úpravny vody Ing. MUDr. Jindřich Šesták 1), Ing. Petr Olyšar 2) 1) HYDROPROJEKT CZ a.s., 2) Frýdlantská vodárenská společnost,

Více

Uvádění Vírského oblastního vodovodu do zkušebního provozu

Uvádění Vírského oblastního vodovodu do zkušebního provozu Uvádění Vírského oblastního vodovodu do zkušebního provozu Ing. Vladimír Pleský AQUATIS, a.s. Brno 1. Úvod V předchozích dvou ročnících této konference byli účastníci seznámeni s problematikou zkušeností

Více

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015

Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015 ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 14001:2005 Vyhodnocení provozu ČOV Ostrá 2015 (Leden 2016) OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA STAVBY...3 2.1 Čistírna odpadních vod...3 2.2 Kapacita ČOV...3

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚPRAVNY VODY HRADIŠTĚ Ing. Ladislav Bartoš 1), Ing. František Fedor 2), doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 3,4) 1) 2) 3) 4) Veolia Voda ČR a.s., Praha Pařížská 11, 110 00 Praha

Více

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1

PŘEDMLUVA...ii. OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 OBSAH PŘEDMLUVA...ii OBSAH...ii 1. ÚVOD...1 2. CHEMIE PŘÍRODNÍCH A PITNÝCH V O D... 3 2.1. Voda jako chemické individuum...3 2.2. LAtky obsažené ve vodě...4 2.3. Koncentrace latek a jeji vyjadřování...

Více

Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody. Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod

Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody. Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod Vliv nestability procesu biologického odstraňování fosforu z odpadní vody aneb Úskalí biologického odstraňování fosforu z odpadních vod Autoři: Bc. Barbora Prokel Stěhulová Ing. Tomáš Hrubý Ing. Bc. Martin

Více

www.aquina.cz Úprava vody pro chladicí systémy stav 01.2011 strana CH 15.01

www.aquina.cz Úprava vody pro chladicí systémy stav 01.2011 strana CH 15.01 Základní rozdělení chladících okruhů je na uzavřené a otevřené chladicí systémy. Uzavřené systémy se řeší stejně. Tyto systémy jsou velmi podobné úpravou vody s topným systémem (doplňují se pouze ztráty

Více

Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace

Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace Voda a její čištění s využitím reaktorů nové generace Řada labyrintních reaktorů nové generace Jedná se o řadu reaktorů nové generace pro čištění vody a nanotechnologii na čištění vody s využitím nanočástic

Více

OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR

OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ LEVAPOR V České Skalici dne: 14. srpen 2013 Zpracoval: Miroslav Bůžek, Jan Beran; VODA CZ s.r.o. Poloprovozní zkouška LEVAPOR ČOV Jičín Stránka 1 Obsah OVĚŘENÍ FUNKČNOSTI BIONOSIČŮ

Více

Odlučovač tuku - základní princip funkce

Odlučovač tuku - základní princip funkce 2 Odlučovače tuků (OT) Základní dělení gravitačních odlučovačů tuků lze provést dle jmenovitého průtoku, materiálového provedení a požadovaného zatížení krytu: 2.1 Železobetonové pro běžné průtoky (NS

Více

Základy chemických technologií

Základy chemických technologií 4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění

Více

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY

Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Čistírny odpadních vod 20 LET TRADICE VÝROBY Mechanicko-biologické čistírny VZE 4 až VZE 20 Pokud se chystáte stavět nový rodinný dům nebo kompletně rekonstruovat starší nemovitost, která není napojena

Více

ACO Clara. Čistírny odpadních vod. Biologické čistírny odpadních vod ACO CLARA

ACO Clara. Čistírny odpadních vod. Biologické čistírny odpadních vod ACO CLARA Čistírny odpadních vod ACO Clara Biologické ACO CLARA ACO Clara Home / ACO Clara Home C ACO Clara Standard / Light ACO Clara C Čistírny odpadních vod ACO Clara (ČOV) Základní dělení čistíren odpadních

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Předložení záměru výstavby projektu Výstavba nové úpravny vody Písek

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Předložení záměru výstavby projektu Výstavba nové úpravny vody Písek Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 5.9.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.9.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Předložení záměru výstavby projektu Výstavba nové úpravny vody Písek

Více

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1

- cílová kapacita ČOV dle BSK 5 7 040 EO - výhledové hydraulické zatížení 1 401 m 3 d -1 4) Mnichovo Hradiště ČOV - intenzifikace Současný stav: Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod čistí odpadní vody přiváděné jednotnou kanalizační sítí města Mnichovo Hradiště (6 575 obyvatel v roce

Více

REKONSTRUKCE VÁPENNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚV ŽELIVKA

REKONSTRUKCE VÁPENNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚV ŽELIVKA REKONSTRUKCE VÁPENNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚV ŽELIVKA Petra Báťková 1), Radka Hušková 1), Jiří Kratěna 2), Bohdana Tláskalová 1) 1) Pražské vodovody a kanalizace, a.s., petra.batkova@pvk.cz, radka.huskova@pvk.cz,

Více

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny Projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži Stručný výtah ze závěrečné zprávy k tomuto projektu CÍLE PROJEKTU Cílem projektu Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži je snížení eutrofizace

Více

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO

AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO NAŠE FIRMA DODÁVÁ A REALIZUJEČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO RODINNÉ DOMKY A VĚTŠÍ OBJEKTY AS-VARIOcomp 5K - technologie určená pro 3-7 EO CENA ČOV 29 500 Kč BEZ DPH. NAŠE FIRMA MŮŽE NAINSTALOVAT ČOV se sníženou

Více

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV

Šťastný Václav. Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV Šťastný Václav Použití biotechnologických prostředků na malých ČOV Ing. Václav Šťastný, Ing.Martina Beránková, RNDr.Dana Baudišová, PhD Projekt TAČR TA01021419 Výzkum intenzifikace venkovských a malých

Více

TECHNOLOGIE REVERZNÍ OSMÓZY PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Z ÚV TŘEBOTOV

TECHNOLOGIE REVERZNÍ OSMÓZY PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Z ÚV TŘEBOTOV Citace Lánský M., Paul J.: Technologie reverzní osmózy provozní zkušenosti z ÚV Třebotov. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 235240. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 9788025420348 TECHNOLOGIE REVERZNÍ

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Dodatečné informace č. 1 Název veřejné zakázky: ČOV Týnec nad Sázavou, dostavba dosazovací nádrže II Identifikační údaje

Více

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno!

POZOR! Každé nebezpečí musí být odstraněno! Strana 1 z 8 2.12 Pokyny pro údržbu POZOR! Je nutno přednostně dbát pokynů výrobců příp. dodavatelů a dodržovat je. Před každým odstraněním poruchy je nutné zjistit její příčinu a zaprotokolovat ji. Poruchu

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ [22) Přihlášeno 08 03 79 (21) (PV 1572-79) 203732 Щ f 81} (51) Int. Cl. 3 F 28 D 7/02 (40) Zveřejněno 30 06 80

Více

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I.

Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Poptávka služeb Zajištění hydrodynamických zkoušek na vrtu SM-2 v lokalitě Ševarlije Doboj, Bosna a Hercegovina Technické zadání vč. přílohy I. Technické zadání: Předmětem prací je realizace hydrodynamických

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI MEMBRÁNOVÉ ČOV MOŽNOSTI, PRAKTICKÉ APLIKACE A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Daniel Vilím, Ing. Radek Vojtěchovský www.envi-pur.cz Obsah Technologie membránového bioreaktoru ČOV Tuchoměřice Technické řešení

Více

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU

DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU DOKUMENTACE K PILOTNÍ JEDNOTCE SONOLÝZY OZONU SOUHRN VÝSTUPU B2D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF DELIVERABLE B2D1 OF LIFE2WATER PROJECT BŘEZEN 2015 www.life2water.cz ÚVOD Sonolýzou ozonu se rozumí

Více

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o

Více

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Ing.Jan Haering Problematika vodních filtrů a úpravy pitné vody v místě spotřeby. 15.11.2005,

Více

ACO Produktový katalog. ACO Clara. âistírny odpadních vod

ACO Produktový katalog. ACO Clara. âistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO C l a r a ACO Produktový katalog ACO Clara âistírny odpadních vod Typové fiady 3 120 Charakteristika Čistírna odpadních vod ACO Clara je navržena pro kompletní biologické čištění

Více

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím

Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR. Daniel Vilím Praktické zkušenosti s provozováním komunální ČOV s MBR Daniel Vilím Obsah Technologie membránové separace v čištění odpadních vod ČOV Benecko-Štěpanická Lhota Proč MBR? Popis ČOV Benecko-Štěpanická Lhota

Více

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami MÍSENÍ ZRNITÝCH LÁTEK Mísení zrnitých látek je zvláštním případem míchání. Zrnité látky mohou být konglomerátem několika chemických látek. Z tohoto důvodu obvykle bývá za složku směsí považován soubor

Více

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI

VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU ÚV LEDNICE PO REKONSTRUKCI Citace Látal M.: Vyhodnocení zkušebního provozu ÚV Lednice po rekonstrukci. Sborník konference Pitná voda 21, s. 229-234. W&ET Team, Č. Budějovice 21. ISBN 978-8-254-6854-8 VYHODNOCENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Více

INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI

INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI INTENZIFIKACE ČOV TLUČNÁ S VYUŽITÍM NOSIČŮ BIOMASY VE FLUIDNÍM LOŽI Josef Máca, Martin Košek, Libor Novák Životopis ČOV Tlučná přibližně 10 km západně od Plzně čištění OV z aglomerace Kamenný Újezd Nýřany

Více

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace

vybrané referenční akce z oblasti čistíren odpadních vod Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Referenční akce firmy Libor DLOUHÝ - DLOUHÝ I.T.A. Čistírny odpadních vod a kanalizace Město Sedlčany 1) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby rekonstrukce ČOV 2) Realizace díla na klíč

Více