COSMO STRIPPER II. Obj. číslo: Ošetřování podlah NÁVOD K OBSLUZE. Janser GmbH. Janser spol. s r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COSMO STRIPPER II. Obj. číslo: 111 820 000. Ošetřování podlah NÁVOD K OBSLUZE. Janser GmbH. Janser spol. s r. o."

Transkript

1 Ošetřování podlah Obj. číslo: Janser GmbH Maschinen, Fachwerkzeuge, Arbeitskleidung Internet: Böblinger Straße Ehningen NĚMECKO Telefon: +49 / 7034 / Fax: +49 / 7034 / 8838 Návod k obsluze Cosmo Stripper II - stav: říjen 2008 Janser spol. s r. o. Stroje, nářadí, pracovn í oděvy Internet: Chodovská 3/ Praha 4 Telefon: Fax: nabízíí kompletn í program pro zařizovače interiérů, pokládače podlah a obchod s podlahovinami

2 PROHLÁŠENÍ O KONFORMITĚ Společnost Böblinger Straße Ehningen Německo potvrzuje, že níže uvedené zařízení, í v námi uvedené verzi na trh splňuje požadavky níže uvedených směrnic ES. Stroj na odstraňování podlahových krytin Stroj odpovídá následujícím ustanovením: Směrnici ES 89/392/EWG pro stroje, změněné směrnicí ES 91/368/EWG a 93/44/EWG Směrnici ES 73/23/EWG pro nízké napětí, změněné směrnicí 93/68/EWG Směrnici o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EWG při použití následujících harmonizovaných norem: EN 292, část 1 + 2: Bezpečnost strojů, přístrojů a zařízení Technická dokumentace je plně k dispozici. Návod k použití, náležící í ke stroji, je k dispozici. Obchodní ředitel Prokurista: V. Müller Technický ředitel Splnomocněn pro jednání: H. Serediuk PROHLÁŠENÍ O KONFORMITĚ 19

3 OBSAH Kapitola Strana 1 Bezpečnostní pokyny 1.1 Elektrické připojení Personál Používání/provoz 5 2 Informace o výrobku 2.1 Technický popis Technické údaje Rozsah dodávky 6 3 Uvedení do provozu 3.1 Složení Nastavení pracovního sklonu Nastavení výšky rukojetí Výběr čepele Druhy čepelí a oblasti jejich využití Výměna čepele Ostření čepele 4 Používání stroje 4.1 Zapnutí stroje Odstraňování podlahových krytin Odstraňování podkladových vrstev Poruchy a jejich odstraňování 11 5 Údržba / ošetřování / opravy 12 6 Náhradní díly 6.1 Vyobrazení náhradních dílů Seznam náhradních dílů 17 Prohlášení o konformitě

4 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Při zanedbání nebo nedodržení symbolů, uvedených na stroji nebo v tomto návodě na obsluhu může dojít k těžký m úrazům až usmrcení uživatele nebo osob nablízku. PŘÍKAZ VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ ZÁKAZ 1.1 Elektrické připojení Zástrčku síťov ého kabelu při jakékoliv manipulaci se strojem vytáhněte ze zásuvky! Při údržbě, výměně nebo regulaci hydraulické kapaliny nebo dílů může jinak dojít k úrazu elektrickým proudem obsluhujícího a/nebo osob nablízku. Síťov ý kabel veďte mimo spodní části stroje, aby se nedostal do styku s noži stroje. Kabel vždycky držte zvednutý nad strojem. Při přejetí nebo poškození kabelu strojem může dojít k úrazu elektrickýk m proudem. Stroj je vhodný pouze pro práci v interiéru. Nebezpečí úrazu elektrickýk m proudem. Stroj chraňte před stykem s vodou a nevystavujte jej dešti. Stroj připájejte pouze do sítě s hodnotou napětí, uvedenou na typovém štítku. Hodnotu napětí sítě zkontrolujte pred uvedením do provozu. Stroj připájejte do sít ě pouze pomocí certifikovaných kabelů a do certifikovaných zásuvek. V Evropě se smí používat pouze certifikovaný kabel HAR, typ HO5VV - 3 2,5 mm 2 a certifikovaná zástrčka, typ 2P+T16A V. Při používáníí stroje s kabelem s nedostatečným průřezem a/nebo nadměrnou délkou může dojít k úrazům osob nebo věcným škodám. Elektrická zařízen í jako relé, ochranný jistič nebo napájecí veden í nechte zkontrolovat kvalifikovaným elektrotechnikem. Pokud dojde k opakovanému rozpojení ochranného jističe nebo je poddimenzován, hrozí riziko usmrcení elektrickk ým proudem. Stroj s poškozeným síťovým kabelem nebo zástrčkou nikdy nepoužívejte. Opotřebený nebo poškozený kabel nebo zástrčku nechte neprodleně vyměnit elektrikářem nebo kvalifikovaným personálem autorizovaného servisu. Uzemňovací veden í nikdy neodpájejte nebo neznefunkčňujte. Používáníí stroje, připojeného k neuzeměnému okruhu může vést k usmrcení elektrickk ým proudem. Pokud uzemňovací veden í chybí, nebo při podezření chyběj ícího umenění v okruhu, požádejte o pomoc elektrikáře. Stroj s poškozeným síťov ým kabelem nikdy nepoužívejte. Stroj nepřemísťujte tahem za kabel. Použív ání stroje s poškozeným kabelem může vést k úrazu elektrickýk m proudem. NÁHRADNÍ DÍLY 6.2 Seznam náhradních dílů Poz. Označení Poz. Označení 63-P30 Kabelová svorka, malá Kabel se zástrčkou Rukojeti Rameno kola Kolo Hřídel A O-kroužek Gufero - tlumič vibrací Základní deska (dno) Nastavovací tyč Deska ložisek 550-5B Pouzdro hřídele 7/ Nastavovací hřídel Podvozek Deska ložisek Deska spínače Nastavovací kolečko úplné Nastavovací kolečko Kabel motoru Spínacíí skříňka Kryt spínací í skříňky Nastavovací hřídel úplná Kondenzátor Excentrický hřídel Protizávaží přední Uchycení čepele 551 Klingenschafthalterung 552 Hřídel čepele Kryt čepele Přídavné závaží přední Vypínač 230 V B Klíč na čepel Přítla čný klín Pouzdro hřídele 5/8 se šroubem Vodicí rukoje ť - horní část Šroub s rukojetí tvaru T Kryt ventilátoru Ventilátor motoru Víčko kondenzátoru Skříňka svorkovnice Víčko skříňky svorkovnice Kuličkové ložisko 7/ Kuličkové ložisko 11/ Motor O-kroužek Šroub s přírubou 1/4-20 1/ Pružná podložka Šestihranný šroub 1/4-20 1/ Podložka 1/ Přírubová matice 1/ Šroub 1/4-20 1/ Šestihranný šroub 1/4-20 1/ Distanční kroužek Šestihranný šroub 3/ Podložka 3/ Pružná podložka 3/ Šestihranný šroub 3/8-16 3/ Šestihranný šroub 3/8-16 1/ Ozubená podložka 3/ Pojistná matice 3/ Šroub s kulatou hlavou 3/8-16 3/ Šestihranný šroub 3/ / Šroub s rukojetí tvaru T 3/ Šroub s kulatou hlavou / Podložka 5/ Šroub s kulatou hlavou 5/ / Přírubová matice 5/ Pojistná matice 1/ Pojistná matice 1/ Podložka 1/ Šestihranný šroub 1/ / Kabelové šroubení Lícovací í podložka Lícovací í péro 3/16 3/16 11/ Šroub s plochou hlavou / Šroub / Šroub s plochou hlavou /8 4 17

5 NÁHRADNÍ DÍLY 6.1 Vyobrazení náhradních dílů Přední závaží 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.2 Personál Před uvedením stroje do provozu se uživatel musí obeznámit se strojem. Zanedbání pokynů návodu k obsluze před uvedením stroje do provozu, nastavováním nebo údržbou může vést k úrazům osob nebo věcným škodám. Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Přesvědčte se, že typový štítek, bezpečnostní symboly jako zákazy - varování - bezpečnostní opatření a jiné pokyny jsou upevněny na stroji. Při zanedbání nebo nedodržení na stroji nebo v tomto návodu uvedených pokynů může dojít k těžký m poraněním a/nebo věcným škodám. Při práci se strojem vždy používejte ochranné brýle, ochranný oděv, ochrannou masku dýchacích cest a chrániče sluchu. Hlučnost během používáníí může dosahovat intenzitu, která při dlouhodobém působení může způsobit vážné poškození sluchu. Při použív ání bez ochranných oděvů nebo prostředků osobní ochra- ny může dojít k poranění zraku nebo jiných částí těla. Řovněž může dojít ke vdechování prachu, zvířeného při použív ání stroje. Ruce, nohy a volné části oděvu nepřibližujte k pohyblivým částem stroje. Pohyblivé části stroje můžou způsobit těžká poranění nebo věcné škody. Kryt čepele a klíč na čepel 1.3 Použív ání/provoz URČENÝ ÚČEL VYUŽITÍ Stroj je určen na odstraňování podlahových krytin a podkladů pod podlahové krytiny z přírodního kamene, terazza, betonu nebo jiných, v tomto návodu specifikovaných podlah. Stroj se nesmí používat v explozivním prostředí nebo v prostředí s rizikem požáru. Držákhřídele POUŽÍV ÁNÍ/PROVOZ Stroj se nesmí spouštět ve vyklopené poloze. Pohyblivé části stroje se pŕi spoštění stroje musí nacházet nad zemí. KONSTRUKČNÍ PRVKY Při výměně nožů postupujte opatrně: břity nožů jsou osté a můžou vás poranit. Zástrčku síťové/prodlužovací šňůry před výměnu nebo broušením nožů vytáhněte ze zásuvky. Používejte pracovn í rukavice. Používejte pou- ze originální náhradní díly. Přední přídavné závaží TRANSPORT Stroj se smí zvedat pouze v určených místech. Stroj se nesmí používat na šikmých plochách. Při transportu přes šikmé plochy postupujte opatrně, aby nedošlo k přetížení í transportních koleček velkou váhou stroje při přechodu přes překážky (např. schody). SKLADOVÁNÍ Stroj se po skončení práce musí vyčistit a uložit na suchém a teplém místě. Při nízký ch teplotách prostředí se stroj musí před použitím nechat dvě hodiny zahřát. 16 5

6 2 INFORMACE O VÝROBKU NÁHRADNÍ DÍLY 2.1 Technický popis 6.1 Vyobrazení náhradních dílů COSMO-STRIPPER II je výkonná strhávačka podlahových krytin pro menší a středně velké podlahové plochy. Má univerzální využití na strhávání lepených kobercových krytin a dlaždic, linolea, gumy nebo PVC krytin. Na optimalizaci strhávacího výkonu lze na strhávačce nastavit vhodný úhel sklonu nože. Možnost nastavení úhlu sklonu nože Výškově nastavitelná ovládací rukojeť Mimořádně tichý provoz (62 db(a)) s nízkou úrovní vibrac í pro pohodlnou práci Velká kola pro pohodlnou obsluhu Snadné a rychlé rozebíráníí pro transport s nízkou hmotností Kola 2.2 Technické údaje Napájecí napětí 230 V~ Příkon motoru Hmotnost Pracovní šířka 750 W 54 kg 254 mm 2.3 Rozsah dodávky Součástí dodávky stroje jsou 2 náhradní nože, nůž se zvlněným ostřím a 10 m prodlužovací šňůra. Náhradní nůž ,6 mm Objednací číslo Nůž, speciálně určený na strhávání linolea. Motor Náhradní nůž ,6 mm Objednací číslo Nůž pro univerzální použití na odstraňování většiny podlahových krytin jako kaučuk/guma, PVC, koberce, linoleum, jehlový filc/smyčkové koberce, lepidla, korek, pěny, tenisové/sportovní podlahové krytiny. Nůž se zvlněným ostřím ,5 mm Objednací číslo Nůž, speciálně určený na odstraňování podlahových krytin s filcovou/plstěnou podkladovou vrstvou. Zvlněné ostří umožňuje proříznutíí vláken. Ochranná vrstva nože z PTFE zabraňuje přilnavosti zbytků lepidla. 6 15

7 NÁHRADNÍ DÍLY 6.1 Vyobrazení náhradních dílů 3 UVEDENÍ DO PROVOZU 3.1 Složení Vypínač Obr. 3-A Strhávačka podlahových krytin COSMO-STRIPPER se dodává v rozloženém stavu. Složení se provádí v následujících krocích: 1. Vypínač zespodu zasuňte na vodicí tyč (vypínačem nahoru). 2. Uvolněte upevňovací šrouby tvaru T. 3. Vodicí tyč zasuňte do držáku vodicí tyče podle požadované výšky. 3-A 4. Upevňovací šrouby tvaru T utáhněte. 5. Vypínač přesuňte nahoru. Obr. 3-B 6. Upevňovací šrouby na spínací í skříňce utáhněte. 3-B Rukojeť s nastavením úhlu sklonu 3.2 Nastavení pracovního sklonu Otáčením nastavovacího kolečka se změní pracovn í sklon ( úhel) mezi čepelí a podlahou. Strmý sklon (agresivní úhel) na náročnější práce, plochý úhel pro méně náročnou práci. Nastavení úhlu pracovního sklonu při různých typech podlahových krytin umožňuje optimalizaci pracovních podmínek. 3-C Obr. 3-C 1. Nastavovací kolečko na podvozku povolte. 3-D Obr. 3-D 2. Stroj za vodicí násadu potáhněte nahoru (při současném doteku kol s podlahou), dokud nedosáhnete požadovaný úhel sklonu.. 3. Nastavovací kolečko opět utáhněte. 3.3 Nastavení výšky rukojetí Obr. 3-E Po složení stroje nastavte výšku vodicí rukojeti (násady). 1. Šrouby tvaru T povolte. 3-E 2. Vodicí násadu nastavte do požadované výšky. Nezávisle na pracovním úhlu by rukojeti vodicí násady měly být vždy ve výši opasku použivatele. 3. Šrouby tvaru T opět utáhněte. 14 7

8 3 UVEDENÍ DO PROVOZU NÁHRADNÍ DÍLY 3.4 Výběr čepele 6.1 Vyobrazení náhradních dílů Správná velikost a poloha čepele, závislé od materiálu a druhu podkladové vrstvy, ovlivňují pracovn í výkon stroje. Čím je práce náročněj ší, by se na dosažení optimálních výsledků měla používat menší čepel. Práci začněte s úzkou čepelí, na optimalizaci plochy strhávání použijte širší čepel. S úzkými čepelemi se pracuje snadněji než se širokými čepelemi. Úzké čepele čistí podlahu obvykle lépe. Sešikmení břitu nahoru je vhodné pro betonové podlahy. Sešikmení břitu dolů je vhodné na dřevěné nebo měkké podlahy. Základní deska 3.5 Druhy čepelí / oblasti využití Samořezací čepele tvaru U Stabilní a trvanlivéčepele s 90 úhlem, speciálně kalené. Na někké podlahy jako PVC, guma, kaučuk nebo linoleum. Rozměry Tloušťka Objednací číslo COSMO II MASTER/STRATO RIDE-ON 152 x 102 mm 1,6 mm x x 223 x 76 mm 1,6 mm x x 305 x 76mm 1,6 mm x x Upnutí čepele Standardní čepele Na odstraňování PVC, koberců, linolea, zbytků krytin a lepidel. 145 x 102 mm 1,6 mm x x x 152 x 127 mm 1,6 mm x x x 254 x 76 mm 1,6 mm x x Speciálně kalené čepele S velmi dlouhou životností díky speciálnímu kalení. Dobře se ostří. Na odstraňování PVC, koberců, linolea, zbytků krytin a lepidel. 152 x 76 mm 1,6 mm x x 203 x 76 mm 1,6 mm x x x 254 x 76 mm 1,6 mm x x x 304 x 76 mm 1,6 mm x x x Tlusté čepele Tlusté čepele, ale dostatečně flexibilní. Na odstraňování PVC, koberců, linolea, epoxidu, podkladových vrstev, dlaždic, parket a mnoho dalších krytin. Velmi tlusté čepele Na náročné odstraňování podlahových krytin, s dlouhou životností ostří. Na odstraňování velmi hrubých vrstev, keramických dlaždic a parket. 152 x 76 mm 2,4 mm x x x 203 x 76 mm 2,4 mm x x x 254 x 76 mm 2,4 mm x x x 304 x 76 mm 2,4 mm x x x 355 x 76 mm 2,4 mm x x x 152 x 76 mm 6,35 mm x x x Excentr Rohový nůž, zvýšený 200 x 75 mm 1,6 mm x x x Na odstraňování PVC nebo jiných krytin, kde je 250 x 75 mm 1,6 mm x x x potřebný větší úhel, aby se nůž dostal pod krytinu. 8 13

9 5 ÚDRŽBA / OŠETŘOVÁNÍ / OPRAVY Před uvedením do provozu: Kontrola poškození ochranných zařízení í a síťového kabelu. Kontrola pevného připojení připájecích prvků. Kontrola čepele - tupou čepel vyměňte. 3 UVEDENÍ DO PROVOZU 3.6 Výměna čepele Tupá čepel výrazně snižuje výkon strhávačky. Čepel proto v případě potřeby pravidelně ostřete nebo nahraďte novou. Po skončení práce: Zástrčku síťového kabelu vytáhněte ze zásuvky. Čepel odstraňte. Stroj a jeho části chraňte přerd vlhkostí, mrazem a dlouhodobým působením slunečního zárení. Motor a převodovka stroje nevyžadují údržbu. Usazené nečistoty pravidelně odstraňujte, aby bylo zajištěné chlazení motoru. Stroj čistěte pouze suchou nebo mírně navlhčenou utěrkou s přídavkem neutrálního čisticího prostředku. Stroj se nesmí čistit vodou - riziko ztráty elektrické bezpečnosti stroje. Při demontáži a montáži čepele vždy používejte pracovní rukavice. Na zamezení úrazu o ostrý břit čepele používejte šroubovák s dlouhou stopkou. 1. Nářadí před demontáží/mont áží nože podložte vhodným kouskem dřeva. 2. Pět šroubů se šestihrannou hlavou uvolněte a čepel vyměňte. Šrouby není nutné úplně vyšroubovat. Dbejte na to, aby jste čepel podsunuli dostatečně hluboko, aby dobře držela. Údržbu ve smyslu kontroly stroje a jeho částí a opravy (včetně výměny síťového kabelu a motoru) smí prová- dět pouze autorizované servisní středisko, resp. příslušně kvalifikovaný odborník. Při použití prodlužovacích kabelů nebo při výměně síťového kabelu se smí používat pouze námi předepsaný typ PVC kabelu, typ H05VV-F podle DIN / VDE Zástrčky musí být z gumy nebo PVC a směr jednotlivých žil kabelu musí odpovídat obsazení kolíků zástrčky. Při výměně síťového kabelu se musí dodržovat bezpečnostní pokyny podle kapitoly 4. Opravy a výměnu elektrických částí stroje sm í provádět pouze kvalifikovaný odborník. Opotřebené elektrické nářadí a stroje neodhazujte do komunálního odpadu. V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o elektrickém a elektronickém odpadu a v souladu s národními předpisy se opotřebené elektrické nářadí a stroje mus í ekologicky zlikvidovat a recyk- lovat jako separovaný odpad. 3.7 Ostření čepele Při ostření čepele používejte pracovn í rukavice a ochranné brýle. Šrouby není nutné úplně vyšroubovat. 1. Broušení čepele na stroji: Stroj podložte do té míry, aby se čepel dala pohodlně naostřit pomocí úhlové brusky. Čepel ostřete úhlovou bruskou s průměrem kotouče 100 mm a zrnitostí 120 nebo nižší. Kotouč nepřikládejte na rohy nebo hranu čepele. O možnostech likvidace se informujte u místních úřadů, sběrných místech nebo u vašeho specializovaného prodejce. Sešikmení ostří čepele nahoru. Sešikmení ostří čepele dolů. Ostření čepele pomocí pilníku s jemným sekem. 2. Čepel můžete ze stroje také demontovat a podle výše popsaného postupu naostřit ve svěráku. 12 9

10 4 POUŽÍV ÁNÍ STROJE 4.1 Zapnutí stroje Před připojením zástrčky síťového kabelu do zásuvky se přesvědčte, že stroj je vypnutý. 1. Stroj pomocí dodávaného prodlužovacího kabelu připojte k síti. 2. Stroj zapněte. 4.2 Odstraňování podlahových krytin Dbejte na to, aby čepele byly vždy ostré. Pracovní prostředí udržujte čisté, bez stavební sutě, aby se zamezilo zbytečnému opotřebení čepele. Při práci se strojem používejte chrániče sluchu a ochranné brýle! Dlaždice z PVC Nikdy nepoužívejte čepele, které jsou širší než dlaždice. Pokud se dlaždice nedají odstranit nebo stroj přeskakuje přes dlaždice, použijte menší čepel nebo pouze část čepele. Vinylové, gumové, kaučukové, PU PVC podlahy, lepený koberec Krytiny nejdřív nařežte a odstraňujte v pásech. Naříznuté krytiny umožňují lepší veden í stroje a prodlužují životnost čepele. Na měkké krytiny lze použít samonařezávací čepel. Pásy nejlépe naříznete nařezávačem pásů JAMAS. 4-A 4 POUŽÍV ÁNÍ STROJE 4.3 Odstraňování podkladových vrstev Dřevěné nebo dřevu podobné podlahy Z podlahy odstraňte hřebíky a jiné kovové předměty, aby se zamezilo poškození čepele. Při lepených podlahách z tvrdého dřeva se na normální lepidla používá 25 cm čepel, při lepidlech z umělé pryskyřice se použív á 15 cm čepel. Na čisté odstraňování prefabrikovaných parketových vlysů nebo laminátových parket se nejdřív mus í podlaha rozře-zat na pásy. Na podlahu před řezáním křídou vyznačte pásy v šířce čepele. Rozřezání na pásy při uvolňování parket z masivního dřeva není nutné, protože parkety se budou vylamovat po malých částech. Při odstraňování překližkových desek stroj veďte ve směru průběhu vláken dřeva a pracujte s čepelí se sklo- nem ostří směrem dolů. Při parketových podlahách pracujte ve směru položení parket, ne napříč nebo napříč směru průběhu vláken dřeva. U všech měkkýk ch podlah doporučujeme přední protizávaží ze stroje odstranit. Beton Při práci na betonových podlahách na docíleníí nejpelších výsledků doporučujeme normální polohu čepele se sklonem ostří nahoru, zejména při odstraňování lepidel. Při sklonu ostří dolů má čepel delší životnost. Potěr / tmel 4-E 4-F Keramické dlaždice Čepel na dosažení rovnoměrného povrchu nastavte do polohy se sklonem ostří dolů. Čepel lze používat i se sklonem ostří nahoru, přední protizávaží přitom ale doporučujeme odstranit. Keramické dlaždice se před odstraňováním musí nejdřív rozbít kladivem. Rozbíjen í malých dlaždic nebo mozaiky není nutné. Opatrně při dilatačních spárách a v podlaze uložených nádobách / zásuvkách nebo jiných překážkách v podlaze. S odstraňováním začněte od dveří nebo od plochy bez dlaždic, aby čepel mohla vniknout pod dlaždice. 4.4 Poruchy a jejich odstraňování Plochy po odstranění dlaždic příležitostně vyčistěte, aby se udržel dobrý kontakt čepele s podlahou. Používejte úzkou čepel a malou rychlost. Čepel lze v hlavě odsadit do strany, aby se krytina dala snadno odstranit i u zdí nebo na jiných těžce přístupných místech. 4-C PORUCHA Motor neběží Hlučnost motoru Vibrujícíí hlučnost ODSTRANĚNÍ - Zkontrolujte stav prodlužovacího kabelu a připojovacích zástrček / zásuvek - Zkontrolujte poškození nebo deformaci ochranného krytu - Zkontrolujte nastavovací šrouby a ostatní šroubové spoje na pevné utažení Stroj se těžce ovládá - Odstraňte přídavné závaží - Čepel vyměňte za jinou o třídu menší - Naostřete čepel Pojistky selhávají - Zkontrolujte / vyměňte prodlužovací kabel í - Zkontrolujte / vyzkoušejte jiný proudový okruh / zásuvku 10 11

PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2

PSR 14,4 LI-2 PSR 18 LI-2 OBJ_BUCH-215-001.book Page 1 Monday, July 10, 2006 9:32 AM Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na používanie Használati utasítás Руководство по эксплуатации Інструкція з експлуатації Instrucţiuni

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod Čistírny odpadních vod ACO SERVIS ACO SERVIS (10.4) Návod k instalaci a údržbě čistírny odpadních vod 3-6, 5-10, 15-29 (platný od 1. 4. 2011) Číslo aktualizace: 1 2 Poznámky Kapitola Strana 1 Úvod 4 1.1

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU FYS-13

DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU FYS-13 DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU FYS-13 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Tento návod k obsluze je třeba považovat za součást drtiče a měl by být stále u něj. Než uvedete přístroj do provozu, přečtěte si všechny pokyny a řiďte

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

Návod k použití S-360-01

Návod k použití S-360-01 Návod k použití LI 46630 S-360-01 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. PLYN Obr. 1 ELEKTRO Popis odsavače Přepínač světlo/ ventilátor Druhy provozu Rám filtru Provoz s odvětráním Ventilátor

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 00 Universal EL EWH 20 Universal EL EWH 50 Universal EL Warmwasser-Wandspeicher mit Elektronik Bedienung und Installation 2 Wall mounted

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X

Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Motorové kalové čerpadlo WT20X * WT30X * WT40X Návod k obsluze a Servisní knížka HONDA MOTOR Co., Ltd. 2002 Vydání 18/01/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY.... 5 2. UMÍSTĚŇÍ

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více