NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

2 Obsah Strana SOUČÁSTI PILY... 3 ÚČEL POUŽITÍ PILY... 4 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 HODNOTY EMISE HLUKU... 7 TECHNICKÉ ÚDAJE... 7 PŘÍPRAVY PŘED POUŽITÍM PILY... 8 SESTAVENÍ PILY A JEJÍ OBSLUHA...9 NÁSTROJE NA SEŘÍZENÍ PILY NASTAVENÍ PILY (OBR. 2) KAPOVACÍ ŘEZ 90 A NASTAVENÍ OTOČNÉ DESKY 0 (OBR. 3) JEMNÉ NASTAVENÍ DORAZU PRO KAPOVACÍ ŘEZ 90 (OBR. 4) KAPOVACÍ ŘEZ 90 A NASTAVENÍ OTOČNÉ DESKY 0-45 (OBR. 5) POKOSOVÝ ŘEZ 0-45 A NASTAVENÍ OTOČNÉ DESKY 0 (OBR. 6/7) JEMNÉ NASTAVENÍ DORAZU PRO POKOSOVÝ ŘEZ 45 (OBR. 8) POKOSOVÝ ŘEZ 0-45 A NASTAVENÍ OTOČNÉ DESKY 0-45 (OBR. 9) ODSÁVÁNÍ PILIN, TŘÍSEK A PRACHU (OBR. 2) VÝMĚNA PILOVÉHO KOTOUČE (OBR. 10) ÚDRŽBA PILY

3 Součásti pily Obr. 1 1 Knoflík odblokování 9 Spodní (opěrná) nepohyblivá deska 2 Rukojeť (držadlo) 10 Zajišťovací šrouby 3 Hlavní spínač zapnutí a vypnutí 11 Seřizovací šroub 45 4 Hlava stroje 12 Seřizovací šroub 90 5 Pilový kotouč 13 Upínací šroub 6 Pohyblivá ochrana kotouče pily 14 Upevnění kotouče pily 7 Dorazová lišta 15 Kryt kotouče pily 8 Otočná deska (otočný stůl) 3

4 Účel použití pily Kapovací a pokosová pila je určena ke kapovacím a pokosovým řezům dřeva a umělých hmot, které svými rozměry odpovídají velikosti pily. Tato pila není vhodná k řezání palivového dřeva. Tuto pilu lze používat pouze k účelům, pro které je určená. Žádné další používání pily neodpovídá účelům jejího používání. Za škody nebo za zranění, které by z toho vyplynuly, odpovídá majitel pily a nikoliv výrobce. Pila smí být používána pouze s vhodnými pilovými kotouči. Je zakázáno používat rozřezávací kotouče všeho druhu. Součástí účelu použití pily je i dodržování bezpečnostních předpisů, návodu k montáži pily a provozních pokynů, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Osoby, které budou používat tuto pilu, musejí být seznámeny s možnými nebezpečími. Kromě jiného je nutno též dodržovat předpisy úrazové zábrany. Provedete-li nějaké změny pily (zapojení), zaniknou okamžitě jakékoliv nároky ze záruky. I přes dodržení účelu použití pily nelze zcela vyloučit některá rizika nebezpečí. S ohledem na konstrukci pily se mohou objevit některá následující nebezpečí: Kontakt s kotoučem pily v místech, kde není tento kotouč zakryt. Dotknutí se otáčejícího kotouče. Při neodborném zacházení hrozí nebezpečí zpětného rázu opracovávaného (řezaného) materiálu. Zlomení pilového kotouče. Vymrštění (odlétnutí) částí pilového kotouče při jeho nesprávném připevnění. Poškození sluchu v případě nepoužití vhodné ochrany sluchu proti hluku. Zdravotně závadný prach uvolňovaný ze dřeva v uzavřených prostorách. Důležité upozornění Dříve než začnete pilu používat, přečtěte si prosím pozorně celý tento návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny, které jsou v tomto návodu k obsluze uvedeny. Dodržujte též všechny dále uvedené bezpečnostní předpisy. Bezpečnostní předpisy Po skončení práce, před čištěním a před výměnou příslušenství (kotoučů pily) vytáhněte zástrčku kabelu přístroje ze síťové zásuvky. Seznamte s těmito bezpečnostními předpisy všechny osoby, které budou s touto pilou pracovat. Nepoužívejte tuto pilu k řezání palivového dřeva. Pozor! Otáčející se pilový kotouč znamená velké nebezpečí pro poranění rukou nebo prstů. Zkontrolujte před zapnutím pily, zda napětí, které je uvedeno na typovém štítku, souhlasí s napětím síťové zásuvky, do které zapojíte zástrčku síťového kabelu. Bude-li nutné použít prodlužovací kabel, zkontrolujte zda průřez jeho vodičů odpovídá příkonu pily (minimální průřez musí být 1,5 mm 2 ). Kabelové bubny používejte pouze s odvinutým kabelem. 4

5 Pilu nepřenášejte držením kabelu v ruce. Nevystavujte pilu stříkající vodě (dešti) a nepoužívejte ji ve vlhkém nebo v mokrém prostředí. Při práci zajistěte dobré osvětlení pracoviště. Nepracujte s pilou v blízkosti snadno zápalných kapalin nebo plynů. Při práci používejte vhodné pracovní oděvy. Nemějte na sobě žádné volné součásti oděvů nebo ozdoby (šperky). Tyto mohou být zachyceny pohybujícími se součástmi. Pilu smějí používat samostatně pouze osoby starší 18 let. Učňové (16 let) mohou používat pilu pouze pod dozorem dospělých osob. Zajistěte, aby se na pracovišti nezdržovaly děti. Zajistěte, aby se nástrojů nebo kabelů nedotýkaly jiné osoby a nedovolte jiným osobám přístup na pracoviště. Provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození síťových kabelů. Nepoužívejte žádné poškozené kabely. Udržujte Vaše pracoviště v čistotě a pořádku. Nepořádek na pracovišti zvyšuje nebezpečí úrazu. Osoby, které pracují s pilou, nesmějí být vyrušovány a nesmí být odpoutávána jejich pozornost od prováděné práce. Dávejte pozor na směr otáčení motoru a pilového kotouče. Pilový kotouč nesmíte v žádném případě po vypnutí pily zastavovat bočním přitlačením (nebo rukou). Do pily upevňujte pouze dobře nabroušené pilové kotouče. Pilové kotouče nesmějí být zdeformovány. Proveďte okamžitou výměnu poškozeného pilového kotouče. Nepoužívejte žádné pilové kotouče, které neodpovídají parametrům, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Zajistěte, aby šipka na pilovém kotouči souhlasila se šipkou na přístroji (směr otáčení pilového kotouče). Zajistěte, aby se pilový kotouč nemohl v žádné poloze dotýkat otočné desky. Při vytažené zástrčce síťového kabelu ze síťové zásuvky otočte pilovým kotoučem rukou v poloze 45 a 90. V případě nutnosti nastavte znovu hlavu pily podle dále uvedených pokynů. Zajistěte, aby byla v naprostém pořádku všechna ochranná zařízení, která kryjí pilový kotouč. Pohyblivý ochranný kryt se nesmí v otevřeném stavu zasekávat. Před použitím pily zkontrolujte pečlivě ochranná zařízení, zda bezvadně fungují. V žádném případě neprovádějte jejich demontáž. Poškozená ochranná zařízení a poškozené součásti musejí být odborně opraveny (v příslušném servisu) nebo vyměněny, pokud v návodu k obsluze není uvedena jiná možnost. Neřežte příliš malé díly, které neudržíte bezpečně v ruce. Dejte pozor na polohu Vašich rukou, aby nemohly sklouznout a dotknout se rotujícího pilového kotouče. Při práci s dlouhými díly použijte vhodnou podložku (dílenský stůl, kozu atd,), abyste zabránili převrácení (vychýlení) pily. 5

6 Kulaté díly, jakou jsou špalkové tyče atd., musejí být vždy vhodným způsobem upnuty. V dřevěných součástech (v místech, kde budete řezat) nesmějí být žádné hřebíky nebo jiné podobné předměty. Pracovní poloha pily je vždy z boku pilového kotouče. Nepřetěžujte pilu, pila se nesmí při řezání zastavovat. Přitlačte řezaný díl pevně proti pracovní desce a dorazové liště, abyste zabránili jeho viklání nebo otáčení. Zajistěte, aby bylo možné provádět boční odstraňování odřezků od pilového kotouče. Jinak se může stát, že tyto odřezky pilový kotouč zachytí a vymrští. Neřežte nikdy najednou více dílů. Neodstraňujete nikdy uvolněné třísky (piliny) nebo přilepené kousky dřeva z rotujícího pilového kotouče. V tomto případě vypněte pilu a vytáhněte zástrčku sítového kabelu ze síťové zásuvky a teprve poté proveďte odstranění závady (vyčištění pilového kotouče). Nastavení pily, měření, čištění a jiné práce provádějte pouze s vypnutou pilou a s vytaženou zástrčkou sítového kabelu ze síťové zásuvky. Nenechávejte v pile zastrčené žádné klíče. Zkontrolujte před zapnutím pily, zda jste odstranili klíče a seřizovací nástroje. Po skončení práce vypněte pilu a zajistěte ji proti náhodnému zapnutí. Vytáhněte zástrčku sítového kabelu ze síťové zásuvky. Případné elektroinstalace svěřte pouze odborníkům. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál (servisu), neboť neodborně provedené opravy znamenají zvýšené nebezpečí úrazu pro provozovatele (uživatele) zařízení. Po případné opravě musejí být zpětně namontována všechna ochranná a bezpečnostní zařízení. Dodržujte bezpečnostní předpisy, pracovní pokyny a pokyny ohledně údržby, které uvádí výrobce, jakož i technické údaje s uvedenými veličinami a rozměry. Dodržujte příslušné předpisy úrazové zábrany jakož i všeobecně platné bezpečnostní předpisy. Při každé práci připojte k pile odsávání prachu (pilin). Práce v uzavřených prostorách je dovolena pouze tehdy, jsou-li tyto prostory vybaveny vhodným odsávacím zařízením. Používejte ochranné brýle. Používejte ochranu sluchu (proti hluku). Při práci, při které dochází k vývinu prachu, používejte protiprachovou masku 6

7 Hodnoty emise hluku Hladina hluku této pily byla změřena podle norem DIN EN ISO 3744: 11/95, E DIN EN 31201: 6/93, ISO 7960 Příloha A: 2/95. Hladina hluku na pracovišti může překročit hodnotu 85 db(a). V tomto případě je třeba provést protihluková opatření (použití ochrany sluchu proti hluku). Uvedené hodnoty představují hodnoty emise hluku a nemusejí znamenat zároveň nevhodné hodnoty na pracovišti. Ačkoliv existuje korelace mezi emisními a imisními hladinami hluku, nelze z tohoto spolehlivě odvodit, zda jsou nutná dodatečná opatření či nikoliv. Faktory, které mohou současně ovlivnit na pracovišti imisní hladinu hluku, začleňují dobu trvání působení, svéráz pracovního prostoru, jiné zdroje hluku atd., například počet strojů a jiné související operace. Přípustné hodnoty na pracovišti se mohou též měnit i podle příslušných států. Tato informace má přispět tomu, aby provozovatel lépe odhadl případná ohrožení a rizika. Napájení: Příkon: Technické údaje 230 V / 50 Hz 1050 W Počet otáček naprázdno n o : min -1 Rozměry pilového kotouče: Plocha stojanu: 210 x 30 mm 400 x 335 mm Akční okruh (natočení): - 45 / 0 / + 45 Pokosový (šikmý) řez: Opěrná plocha desky pily: Max. šířka řezu při 90 : Max. šířka řezu při 45 : Max. šířka řezu při 2 x 45 : Hladina akustického tlaku (LPA): Hladina akustického tlaku (LWA): 0 až 45 doleva 380 x 140 mm 120 x 55 mm 70 x 55 mm 85 x 35 mm (dvojitý pokosový řez) 93,5 db(a) 106,5 db(a) Údaje o vibracích: 1,1 m/s 2 Při používání přístroje používejte bezpodmínečně ochranné brýle a ochranu sluchu! Doporučena jmenovitá doba použití: max. 20 minut při trvalém zatížení: Přestávka po použití pily (viz výše): 5 až 10 minut. 7

8 Přípravy před použitím pily Pila musí být bezpečně stabilně postavena, to znamená pevně přišroubována na dílenském pracovním stole nebo na univerzálním podstavci atd. Před zapnutím pily musejí být namontovány všechny kryty a bezpečnostní zařízení. Pilový kotouč se musí volně otáčet. Ze dřeva, které má být řezáno, musejí být odstraněny všechny hřebíky, šrouby a jiné předměty. Dříve než pilu zapnete, zkontrolujte, zda je správně namontován pilový kotouč a zda se volně pohybují (otáčejí) pohyblivé díly pily. Před připojením pily k síťovému napájení, zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá napětí, které je uvedeno na typovém štítku pily. 8

9 Nástroje na seřízení pily Sestavení pily a její obsluha 20 Otočná rukojeť 24 Klíč na výměnu pilového kotouče (zablokování příruby) 25 Šestihranný klíč 1. Nastavení pily (obr. 2) Mírným zatlačením na hlavu pily [4] směrem dolů a současným vytažením zajišťovacího kolíku [16] z držáku motoru odblokujete pilu z její dolní pracovní polohy. Otočte hlavu pily [4] směrem nahoru tak dalece, aby došlo k zapadnutí (zaskočení) zajišťovacího háku. Hlavu pily [4] můžete povolením upínacího šroubu [13] pomocí šestihranného klíče [25] nebo otočné rukojeti [20] sklonit doleva v maximálním úhlu 45. Zkontrolujte napětí sítě (typový štítek) a zapojte zástrčku síťového kabelu do síťové zásuvky. 9

10 2. Kapovací řez 90 a nastavení otočné desky 0 (obr. 3) Pilu zapnete stisknutím hlavního spínače [3]. Pozor! Materiál, který budete řezat, přiložte pevně k pracovní ploše, aby nedošlo během řezání k jeho posunutí. Po zapnutí pily chvíli počkejte, dokud se kotouč pily [5] neroztočí na plné obrátky. Stiskněte knoflík odblokování [1] a pohybujte hlavou pily pomocí rukojeti [2] rovnoměrně a s mírným tlakem směrem dolů tak, abyste prořízli zpracovávaný dřevěný kus. Po ukončení řezu vraťte hlavu pily opět do její horní klidové polohy a uvolněte stisknutí hlavního spínače zapnutí pily [3]. Pozor! Následkem síly vratné pružiny se vrátí automaticky pila do horní polohy, to znamená, že musíte stále i po provedení řezu držet a neuvolňovat rukojeť [2] a vrátit pomalu hlavu pily mírným protitlakem do její výchozí polohy nahoru. 10

11 3. Jemné nastavení dorazu pro kapovací řez 90 (obr. 4) Skloňte hlavu pily [4] směrem dolů a zajistěte ji v této poloze pro seřízení zajišťovacím kolíkem [16]. Povolte upínací šroub [13]. Nárazový úhelník [a] dejte mezi pilový kotouč [5] a otočnou desku [8]. Povolte kontramatici [17] a seřizovacím šroubem [12] nastavte úhel mezi pilovým kotoučem [5] a otočnou deskou [8] na 90 Toto nastavení zajistěte opětovným utažením kontramatice [17]. 11

12 4. Kapovací řez 90 a nastavení otočné desky 0-45 (obr. 5) Pomocí této pily můžete provádět šikmé řezy nalevo nebo napravo v úhlu 0-45 k dorazové liště. Uvolněte otočnou desku [8] povolením obou zajišťovacích šroubů [10] na dorazové liště [7]. Pomocí rukojeti [2] nastavte otočnou desku [8] do požadovaného úhlu. To znamená, že značka [a] na otočné desce musí být proti značce požadovaného úhlu [b] na spodní nepohyblivé desce [9]. Utáhněte opět oba zajišťovací šrouby [10] za účelem zajištění otočné desky [8] v této nastavené poloze. Kapovací řez proveďte způsobem popsaným v kapitole 2. Kapovací řez 90 a nastavení otočné desky 0. 12

13 5. Pokosový řez 0-45 a nastavení otočné desky 0 (obr. 6/7) Pomocí této pily můžete provádět pokosové řezy nalevo v úhlu 0-45 směrem k pracovní ploše. Dejte hlavu pily [4] do horní polohy. Otočnou desku [8] nastavte na úhel 0. Povolte upínací šroub [13] a pomocí rukojeti [2] skloňte hlavu pily [4] doleva tak, aby značka [a] na hlavě pily [4] byla přesně proti značce požadovaného úhlu [b] na nosníku [21]. Utáhněte opět upínací šroub [13]. Pokosový řez proveďte způsobem popsaným v kapitole 2. Kapovací řez 90 a nastavení otočné desky 0. 13

14 6. Jemné nastavení dorazu pro pokosový řez 45 (obr. 8) Skloňte hlavu pily [4] směrem dolů a zajistěte ji v této poloze pro seřízení zajišťovacím kolíkem [16]. Otočnou desku [8] nastavte na úhel 0. Povolte upínací šroub [13] a pomocí rukojeti [2] skloňte hlavu pily [4] doleva do úhlu 45. Nárazový úhelník [a] 45 dejte mezi pilový kotouč [5] a otočnou desku [8]. Povolte kontramatici [18] a seřizovacím šroubem [11] nastavte úhel mezi pilovým kotoučem [5] a otočnou deskou [8] přesně na 45 Toto nastavení zajistěte opětovným utažením kontramatice [18]. 14

15 7. Pokosový řez 0-45 a nastavení otočné desky 0-45 (obr. 9) Pomocí této pily můžete provádět pokosové řezy nalevo v úhlu 0-45 k pracovní ploše a současně v úhlu 0-45 dorazové liště (dvojitý pokosový řez). Dejte hlavu pily [4] do horní polohy. Uvolněte otočnou desku [8] povolením obou zajišťovacích šroubů [10] na dorazové liště [7]. Pomocí rukojeti [2] nastavte otočnou desku [8] do požadovaného úhlu. Viz nastavení podle kapitoly 4. Kapovací řez 90 a nastavení otočné desky Utáhněte opět oba zajišťovací šrouby [10] za účelem zajištění otočné desky [8] v této nastavené poloze. Povolte upínací šroub [13] a pomocí rukojeti [2] skloňte hlavu pily [4] doleva do požadovaného úhlu. Viz nastavení podle kapitoly 5. Pokosový řez 0-45 a nastavení otočné desky 0. Utáhněte opět upínací šroub [13]. Pokosový řez proveďte způsobem popsaným v kapitole 2. Kapovací řez 90 a nastavení otočné desky 0. 15

16 8. Odsávání pilin, třísek a prachu (obr. 2) Tato pila je vybavena hrdlem pro odsávání pilin [22]. K tomuto hrdlu můžete jednoduchým způsobem připojit téměř všechna zařízení na odsávání pilin. 16

17 9. Výměna pilového kotouče (obr. 10) Vytáhněte zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky. Dejte hlavu pily [4] do horní polohy. Vyšroubujte 4 křížové šrouby [23] a sundejte levý kryt pilového kotouče [15]. Zablokujte vnější přírubu pomocí přiloženého montážního klíče [24] a vyšroubujte pomocí šestihranného klíče [24] zajišťovací šroub pilového kotouče otáčením doprava (Pozor! Zde se jedná o levý závit). Sundejte pilový kotouč z vnitřní příruby a vytáhněte jej směrem nahoru. V obráceném pořadí proveďte montáž nového pilového kotouče. Utáhněte opět pevně šestihranný zajišťovací šroub pilového kotouče. Pozor! Sklon zubů pilového kotouče musí odpovídat směru otáčení pilového kotouče. To znamená, že směr otáčení pilového kotouče, který je na kotouči vyznačen šipkou, musí souhlasit se směrem otáčení, který je též vyznačen šipkou na tělese pily. Před montáží nového pilového kotouče pečlivě vyčistěte příruby pilového kotouče. Dříve než začnete s pilou opět pracovat, zkontrolujte ručně její správné fungování jakož i funkčnost ochranných a bezpečnostních zařízení. 17

18 Údržba pily Před každou údržbou a čištěním pily zajistěte bezpodmínečně odpojení pily od síťového napětí. Nikdy nezakrývejte větrací otvory pily a tyto otvory udržujte sále čisté. Odstraňujte pravidelně z pily prach a nečistoty. Čištění pily provádějte pokud možno stlačeným vzduchem nebo pomocí hadru na čištění. Všechny pohyblivé díly je třeba v příslušných intervalech promazat. K čištění krytu z umělé hmoty nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky (rozpouštědla), které by mohly způsobit rozleptání povrchu z umělé hmoty. 18

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

TECHNICKÁ DATA POPIS. šestihranný imbus klíč 6 mm kombinovaný s křížovým šroubovákem

TECHNICKÁ DATA POPIS. šestihranný imbus klíč 6 mm kombinovaný s křížovým šroubovákem 2 TECHNICKÁ DATA Napětí V 230 (1-50 Hz) Jmenovitý proud A 5,8 Jištění A 10 Výkon motoru (jmenovitý výkon P1-S6-20%-5 min) kw 1,3 Způsob ochrany IP 20 Ochranná třída II Počet otáček min-1 5500 Rychlost

Více

OKRUŽNÍ PILY. Model GTKS 315 NÁVOD K OBSLUZE. Stolová okružní pila. rrrrr

OKRUŽNÍ PILY. Model GTKS 315 NÁVOD K OBSLUZE. Stolová okružní pila. rrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ZÁRUČNÍ LIST nářadí s.r.o. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Rázový utahovák. Návod k obsluze PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo normalizovanými dokumenty: HD400, EN50144, EN55014, EN61000 Podle Směrnice

Více

Rozbrušovačka 2414NB. Dvojitá izolace

Rozbrušovačka 2414NB. Dvojitá izolace Rozbrušovačka 2414NB Dvojitá izolace SPECIFIKA CE Model......................................................................... 2414NB Průměr kotouče...............................................................

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

Návod na použití STOLNÍ ROZBRUŠOVACÍ PILA W-6620

Návod na použití STOLNÍ ROZBRUŠOVACÍ PILA W-6620 Návod na použití STOLNÍ ROZBRUŠOVACÍ PILA W-6620 Vznik hluku Hluková hladina ( hladina akustického tlaku ) může překročit podle okolností hodnotu 85 db (A). V tom případě musíte udělat opatření k odhlučnění

Více

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x

Pásová a kotoučová bruska. bts 900x Pásová a kotoučová bruska bts 900x 2 3 Výrobce scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 08 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 08 Dopřejte si absolutní blaho kombinací tepla s oživující masáží. Tento přístroj se 4 páry různých masážních hlavic (nástavců) a s plynule regulovatelným počtem poklepů

Více

AKU- vrtačka-šroubovák

AKU- vrtačka-šroubovák NÁVOD K OBSLUZE AKU- vrtačka-šroubovák Obj.č.: 823 887 1. BEZPEČNOSTTNÍ UPOZORNĚNÍ Pozor! Při používání elektrického nářadí je nutno dbát ochrany před úrazem elektrickým proudem, dbát bezpečnosti při práci

Více

BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS

BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS Návod k použití BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS 175 2 3 4 Návod k použití Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru Elektrického nářadí, obrátili

Více

Návod k použití BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS 175

Návod k použití BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS 175 Návod k použití BS 175, DS 125, DS 150 DS 175, DS 200, DSD 200, DSD 250, TNS 175 Elektrické nářadí vyžadující opravu je možné zaslat na adresu: Záruční servis: METABO s.r.o. Královická 1793 Brandýs n/l

Více

Version 1. 2 česky. Šavlová pila BSS720. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 278 75 Art.-Bez.: BSS720

Version 1. 2 česky. Šavlová pila BSS720. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 278 75 Art.-Bez.: BSS720 Version 1. 2 česky Šavlová pila BSS720 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 278 75 Art.-Bez.: BSS720 Obsah: Seznam dílů: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze

PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze PŘÍMOČARÁ PILA P1 cc 917110 Návod k obsluze POZOR! Tento Návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte. EG

Více

230W 51.01-BPR-145-230

230W 51.01-BPR-145-230 bruska pilových řetězů S OSVĚTLENÍM 230W 51.01-BPR-145-230 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. CZ!!! Dříve než uvedete přístroj do provozu, pročtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150

Werkzeugmaschinen. Návod k obsluze BSM 75 BSM 150 Werkzeugmaschinen Návod k obsluze BSM 75 BSM 50 Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste se rozhodl pro tento kvalitní stroj společnosti FLOTT! Koupí tohoto výrobku společnosti FLOTT jste získali stroj, který

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Vrtací bruska PT-5501

Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Vrtací bruska PT-5501 Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Vrtací bruska PT-5501 Děkujeme, že jste si zakoupili vrtací brusku PT-5501. Přečtěte si prosím pečlivě tento manuál

Více

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW1015 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d

Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d Kolébková pila wox d 700 1530 0901 380-420V / 50 Hz 5,20 kw wox d 700s 1530 0911 380-420V / 50 Hz 5,20 kw 1530 0912 380-420V / 50 Hz 7,50 kw wox d 500 1532 0901 220-240V / 50 Hz 3,10 kw 1532 0902 380-420V

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů

ROTAČNÍ SEKAČKA. Nevystavujte stroj dešti. Nepracujte za mokra. Stroj skladujte na suchém místě. Nebezpečí poranění vlivem vymrštěných kamenů ROTAČNÍ SEKAČKA NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte další osobě,

Více

Návod na použití. Okružní pila na kov TSC 306

Návod na použití. Okružní pila na kov TSC 306 Návod na použití Okružní pila na kov TSC 306 TSC-306 RYOBI Pila na kov Návod k použití Popis 1. Spínač 2. Křídlový šroub 3. Bezpečnostní kryt 4. Zámek 5. Šroub se šestihrannou nástrčnou hlavou 6. Klíč

Více

Kotoučová konstrukční pila bs 400, bs 500

Kotoučová konstrukční pila bs 400, bs 500 Kotoučová konstrukční pila bs 400, bs 500 Obsah : Plán zapojení 4 Obecné informace 6 Obecné bezpečnostní předpisy 7 Správné použití 8 Zbývající nebezpečí 8 Sestavení 10 Elektrické připojení 11 Práce s

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie 2 3 Technické parametry Okružní pila (aku.) CP 190 CP 236 Výstupní výkon [W] 1600 2000 Volnoběžné otáčky [ot./min] 4500

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

Návod k použití. Zkracovací pila KGS 305

Návod k použití. Zkracovací pila KGS 305 Záruční a pozáruční servis: Metabo s.r.o. tel: 326 904 457 Královická 1793 fax:326 907 730 Brandýs n/l www.metabo.cz 250 01 e-mail: LSvec@metabo.cz V případě opravy popište, prosím, Vámi jištěnou závadu.

Více

KDR 802 odsavač pilin a třísek

KDR 802 odsavač pilin a třísek odsavač pilin a třísek Návod k používání aktualizace 7/ 2010 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 517 50 Častolovice Czech Republic

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POWX091 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 2 4.1 Pracovní oblast 3 4.2 Elektrická bezpečnost 3 4.3 Osobní

Více

Pásová a kotoučová bruska BBTS500

Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Verze 1.1 Pásová a kotoučová bruska BBTS500 Návod k obsluze CE Číslo artiklu: 101 23 Označení artiklu: BBTS500 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI

Návod na použití. Okružní pila W 8402CI Návod na použití Okružní pila W 8402CI RYOBI W-6402NC W-8402NC Kotoučová pila Návod k použití Popis 1. Šroub se šestihrannou zápustnou hlavou 2. Klíč 3. Vnější příruba 4. Spodní ochranná lišta 5. Páka

Více

Verze 1.2 česky. Řezačka obkladů BFSM800. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 101 40 Art.-Bez.: BFSM800

Verze 1.2 česky. Řezačka obkladů BFSM800. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 101 40 Art.-Bez.: BFSM800 Verze 1.2 česky Návod na obsluhu Řezačka obkladů BFSM800 Art.-Nr.: 101 40 Art.-Bez.: BFSM800 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

S110PE S110PEK S111PEK

S110PE S110PEK S111PEK CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie S110PE S110PEK S111PEK Área Empresarial Andalucía - Sector I Calle Sierra de Cazorla nº7 C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN

Více

Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu

Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu Ponorná pila MT 55 cc 917603 917614 917602 917613 Návod na obsluhu POZOR Tento návod k obsluze obsahuje informace, které jsou důležité pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto si tento návod k obsluze

Více

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GKS 108 # 94077. Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GKS 108 # 94077 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GÜDE CZECH, s.r.o. Počernická 120 36017 Karlovy Vary GÜDE Slovakia s.r.o

Více

Pokosová pila sl 10d

Pokosová pila sl 10d Pokosová pila sl 10d Výrobce: Woodster Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku: Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým strojem společnosti Woodster. Upozornění:

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

English... 5-10 Čeština...11-16 Slovenčina...17-22 Magyarul...23-28 Polski...29-34

English... 5-10 Čeština...11-16 Slovenčina...17-22 Magyarul...23-28 Polski...29-34 FZR 1010 2 English... 5-10 Čeština...11-16 Slovenčina...17-22 Magyarul...23-28 Polski...29-34 1 FZR 1010 3 2 3 4 5 6 PUSH REEL MOWER USER'S MANUAL 4 7 8 9 FZR 1010 Obsah 11 CZ Ruční sekačka NÁVOD K OBSLUZE

Více

UHE 20 Multi. UHE 22 Multi UHE 28 Multi. Návod k použití

UHE 20 Multi. UHE 22 Multi UHE 28 Multi. Návod k použití UHE 20 Multi UHE 22 Multi UHE 28 Multi Návod k použití UHE 20 Multi UHE 22 Multi UHE 28 Multi Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru Elektrického nářadí obrátili na značku

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Návod k použití. Kotoučová pila se spodním tahem UK 333

Návod k použití. Kotoučová pila se spodním tahem UK 333 Návod k použití Kotoučová pila se spodním tahem UK 333 11. OPRAVY Upozorňujeme, že opravy el. nářadí smí provádět pouze odborná opravna. Elektrické nářadí vyžadující opravu je možné zaslat na adresu: Záruční

Více

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE BRUSKA NA PILOVÉ KOTOUČE 110 W 38744SC ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Bruska na pilové kotouče Typ: 38744SC. Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

Výrobce. Vážený zákazníku

Výrobce. Vážený zákazníku hcm 25 Dlabačka Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné pracovní zkušenosti s Vašim novým

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6

6.1 Připojení k el.síti... 6. 6.2 Diamantové kotouče... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Montáž dělícího nože (obr 1)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 4 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ŘEZAČKY...

Více

6.1 Všeobecné informace... 8. 6.2 Přestavba kombinované pily... 8. 6.2.1 Přestavba pily do pokosového režimu... 8

6.1 Všeobecné informace... 8. 6.2 Přestavba kombinované pily... 8. 6.2.1 Přestavba pily do pokosového režimu... 8 1 POPIS... 3 2 SOUČÁSTI DODÁVKY... 3 3 PŘEDEPSANÉ POUŽITÍ... 3 4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 4 5 TECHNICKÉ ÚDAJE... 7 6 PŘED UVEDENÍM STROJE DO PROVOZU (OBR. 1-3)... 8 6.1 Všeobecné informace... 8 6.2 Přestavba

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

POWX190 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE.

POWX190 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE. 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO EL.NÁSTROJE. 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost... 3 5.3 Osobní

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 -

DED 7930. CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014. ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - DED 7930 CZ Elektrické míchadlo Návod platný pro zboží zakoupené po: 01.01.2014 ORIGINÁLNÍ NÁVOD DED7930 str. - 1 - OBSAH Kapitola strana 1. Bezpečnost práce 5 2. Určení zařízení 6 3. Omezení použití 6

Více

Návod k použití. Obsah. 4 Speciální bezpečnostní upozornění. 2 Použití. 3 Všeobecné bezpečnostní upozornění

Návod k použití. Obsah. 4 Speciální bezpečnostní upozornění. 2 Použití. 3 Všeobecné bezpečnostní upozornění Návod k použití Bruska koutových svárů KNSE 12-150 2 3 4 Návod k použití Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste se při výběru Elektrického nářadí, obrátili na značku Metabo. Každé elektrické

Více

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka

KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka KDR 401 Jednovřetenová svislá stolní frézka Návod k používání aktualizace 2/ 2009 objednávky elektronicky, telefonem a písemně na kontaktu www.kdr.cz ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. Masarykova 16 cz 517

Více

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6

8.1 Připevnění podstavce (obr. 1)... 6. 8.2 Připevnění stolu (obr. 2-4)... 6. 8.3 Připevnění hlavy pily (obr. 5 & 6)... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE (EN61029-1:2000)... 3 6 DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO STOLNÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

KH-BS800 PÁSOVÁ BRUSKA RUČNÍ BS-800 SMART NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05 Ve r z e 1.2 česká Čerpadl o do s udu BRFP350 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 105 05 OBSAH POZNÁMKY Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis

Více

6 PODLE TYPU STROJE SPECIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Připojte lopatky... 6 8 PROVOZ... 7

6 PODLE TYPU STROJE SPECIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 6 7 MONTÁŽ... 6. 7.1 Připojte lopatky... 6 8 PROVOZ... 7 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Originál návodu k obsluze W 780

Originál návodu k obsluze W 780 Originál návodu k obsluze W 780 N Drátěný kartáč (používejte jen s vhodnou ochranou ruky). O Upínací matice (7). Kompletní nabídka příslušenství viz. www.metabo.cz nebo hlavní katalog. 11 Opravy Upozorňujeme,

Více

Návod k pouïití. Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260

Návod k pouïití. Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260 Návod k pouïití Srovnávačka a tloušťkovačka HC 260 2 1 podávací stůl 2 odsávací připravek 3 pojistka zpětného rázu 4 aretační páka pro podávací stůl 5 pravítko 6 plechový kryt 7 upínací páka pro přenastavení

Více

Pásová bruska. bsm 2010. Návod k obsluze

Pásová bruska. bsm 2010. Návod k obsluze Pásová bruska bsm 2010 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinenfabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Poznámka: V souladu se zákonem odpovědnosti za produkt určený k použití není výrobce tohoto

Více

559400-19 CZ DW721 2 3 4 5 6 7 RADIÁLNÍ RAMENOVÁ PILA DW721 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí fi rmy DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily z fi rmy DEWALT jednoho z

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz Stolní ventilátor Model RT-23I RT-30I RT-40I Síťové napětí 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz Jmenovitý výkon 30 Watt 40 Watt 50 Watt Elektr. třída ochrany I I I Průměr ca. 23 cm ca. 30

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

588777-85 CZ. Přeloženo z původního návodu DWE550 DWE560

588777-85 CZ. Přeloženo z původního návodu DWE550 DWE560 588777-85 CZ Přeloženo z původního návodu DWE550 DWE560 Obrázek 1 m m z a b c d e l k f j g i h Obrázek 2 Obrázek 3 k s j n o i 19 20 20 2 Obrázek 4 Obrázek 5 c p Obrázek 6 l q p Obrázek 7 3 Obrázek 8

Více

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST

BRUSKA NA SÁDROKARTON 800W A11047 PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

559010-60 CZ DW720 2 3 4 5 6 7 RADIÁLNÍ RAMENOVÁ PILA DW720 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si nářadí fi rmy DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily z fi rmy DEWALT jednoho z

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

PROTECO. Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800

PROTECO. Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800 Drtič větví 2800W PROTECO 51.06-DV-2800 1. plnící otvor 2. rukojeti 3. přepínač směru otáčení nožového válce 4. tlačítko ochrany motoru 5. spínací tlačítko - I 6. vypínací tlačítko - 0 7. ventilační mřížka

Více

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02 pistole horkovzdušná 2000 W PROTECOR 51.07-HP-02 1 2 9 3 Popis přístroje 1) Kovová výfuková trubice 2) 2-polohový přepínač 3) Síťový kabel 4) Rozptylová tryska 5) Redukční tryska 6) Reflektorová tryska

Více

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní

Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Návod k obsluze Strojek na stříhání koní Obj.č. 3936 LI Equi Clip Perfekt (TYP 1400-2-TD) 1 Obsah 1 Bezpečnostní předpisy... strana 3-4 1.1 Všeobecné 1.2 Symboly a výstražné pokyny 1.3 Použití, odpovídající

Více

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217)

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) NÁVOD K OBSLUZE Automatická nabíječka akumulátorů AL 300pro Pro olověné akumulátory 2V, 6V, 12 V Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Návod na použití. Fréza na hrany TR 50

Návod na použití. Fréza na hrany TR 50 Návod na použití Fréza na hrany TR 50 TR-50 Frézka Návod k použití Popis 1. Spínač 2. Podstavec 3. Základní deska 4. Křídlový šroub 5. Stupnice 6. Kleštinové upínací pouzdro 7. Pracovní nástroj 8. Klíče

Více

Blahopøejeme Vám! Komplet. Technické údaje. Popis (obrázek A) Bezpeènost z hlediska elektrické instalace

Blahopøejeme Vám! Komplet. Technické údaje. Popis (obrázek A) Bezpeènost z hlediska elektrické instalace ??CZ DW650 DW650E 2 3 4 5 PÁSOVÁ BRUSKA Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí firmy DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily z firmy DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších partnerù

Více

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE PÁSOVÁ PILA S PODSTAVCEM HBS310N ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

DED7848. CZ Bourací kladivo 1600 W EN Demolition hammer 1600 W. DED7848 CZ 1 verze 1.0

DED7848. CZ Bourací kladivo 1600 W EN Demolition hammer 1600 W. DED7848 CZ 1 verze 1.0 DED7848 CZ Bourací kladivo 1600 W EN Demolition hammer 1600 W Návod k obsluze se záručním listem - Originální návod Users manual with warranty DED7848 CZ 1 verze Obsah 1. Fotografie a výkresy 2. Bezpečnost

Více

Použité harmonizované normy:

Použité harmonizované normy: Provozní návod na brusku jádrových vrtáků KBS Kaindl Schleiftechnik REILING GmbH Remchinger Str. 4 D-75203 KÖNIGSBACH - Stein Tel.:+49 7232 / 4001-0 Fax:+49 7232 / 4001-30 e-mail: info@kaindl-schleiftechnik.de

Více

tkg 260i tkg 305i Kapovací/Pokosová pila

tkg 260i tkg 305i Kapovací/Pokosová pila tkg 260i tkg 305i Kapovací/Pokosová pila 2 3 4 Výrobce Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 D-89335 Ichenhausen Vážený zákazníku Přejeme Vám příjemné a úspěšné

Více

588778-76 CZ. Přeloženo z původního návodu DWE7491

588778-76 CZ. Přeloženo z původního návodu DWE7491 588778-76 CZ Přeloženo z původního návodu DWE7491 Obr. 1 k q a p s ww l d e j c h f g Obr. 2 u o b m r s ww t n i 2 Obr. 3 x v w b t Obr. 4 k l m b Obr. 5 y v v p z Obr. 6 cc dd r 3 Obr. 7 Obr. 8 ll mm

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

Návod k použití Kolébková pila na palivové dřevo ZI-WP 700 EAN : 912003923741 1 Přečtěte a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav:

Více

DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

DODATEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 14. Věnujte náležitou péči údržbě K zajištění lepší a bezpečnější činnosti udržujte funkční části stroje ostré a v čistém stavu. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně prohlížejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze

Vřetenová frézka. tfe 30. Návod k obsluze Vřetenová frézka tfe 30 Číslo zařízení 6323 0000 Návod k obsluze Výrobce: Scheppach Maschinen-fabrik GmbH & Co. KG D-89335 Ichenhausen/FRG Obecné informace: Když stroj vybalíte z jeho obalu, zkontrolujte,

Více

Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell

Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell Návod k použití Bruska mokrosuchá BT-WD 150/200 Einhell Obj.č.: 44.172.15 I.-Nr.: 01017 Všeobecné bezpečnostní pokyny a ochrana proti úrazu Bezpečná práce bez úrazu je s nářadím zajištěna pouze tehdy,

Více

POWX0396 Fig A 3 5 9 6 2 10 7 4 1 5 3 8 10

POWX0396 Fig A 3 5 9 6 2 10 7 4 1 5 3 8 10 POWX0396 Fig A 3 9 5 6 2 10 7 4 1 5 3 8 10 Fig 1 Fig 2 10 1 8 2 2 Fig 3 3 11 9 POWX0396 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Více