NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 02 28"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

2 Obsah Strana SOUČÁSTI PILY... 3 ÚČEL POUŽITÍ PILY... 4 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 4 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 HODNOTY EMISE HLUKU... 7 TECHNICKÉ ÚDAJE... 7 PŘÍPRAVY PŘED POUŽITÍM PILY... 8 SESTAVENÍ PILY A JEJÍ OBSLUHA...9 NÁSTROJE NA SEŘÍZENÍ PILY NASTAVENÍ PILY (OBR. 2) KAPOVACÍ ŘEZ 90 A NASTAVENÍ OTOČNÉ DESKY 0 (OBR. 3) JEMNÉ NASTAVENÍ DORAZU PRO KAPOVACÍ ŘEZ 90 (OBR. 4) KAPOVACÍ ŘEZ 90 A NASTAVENÍ OTOČNÉ DESKY 0-45 (OBR. 5) POKOSOVÝ ŘEZ 0-45 A NASTAVENÍ OTOČNÉ DESKY 0 (OBR. 6/7) JEMNÉ NASTAVENÍ DORAZU PRO POKOSOVÝ ŘEZ 45 (OBR. 8) POKOSOVÝ ŘEZ 0-45 A NASTAVENÍ OTOČNÉ DESKY 0-45 (OBR. 9) ODSÁVÁNÍ PILIN, TŘÍSEK A PRACHU (OBR. 2) VÝMĚNA PILOVÉHO KOTOUČE (OBR. 10) ÚDRŽBA PILY

3 Součásti pily Obr. 1 1 Knoflík odblokování 9 Spodní (opěrná) nepohyblivá deska 2 Rukojeť (držadlo) 10 Zajišťovací šrouby 3 Hlavní spínač zapnutí a vypnutí 11 Seřizovací šroub 45 4 Hlava stroje 12 Seřizovací šroub 90 5 Pilový kotouč 13 Upínací šroub 6 Pohyblivá ochrana kotouče pily 14 Upevnění kotouče pily 7 Dorazová lišta 15 Kryt kotouče pily 8 Otočná deska (otočný stůl) 3

4 Účel použití pily Kapovací a pokosová pila je určena ke kapovacím a pokosovým řezům dřeva a umělých hmot, které svými rozměry odpovídají velikosti pily. Tato pila není vhodná k řezání palivového dřeva. Tuto pilu lze používat pouze k účelům, pro které je určená. Žádné další používání pily neodpovídá účelům jejího používání. Za škody nebo za zranění, které by z toho vyplynuly, odpovídá majitel pily a nikoliv výrobce. Pila smí být používána pouze s vhodnými pilovými kotouči. Je zakázáno používat rozřezávací kotouče všeho druhu. Součástí účelu použití pily je i dodržování bezpečnostních předpisů, návodu k montáži pily a provozních pokynů, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Osoby, které budou používat tuto pilu, musejí být seznámeny s možnými nebezpečími. Kromě jiného je nutno též dodržovat předpisy úrazové zábrany. Provedete-li nějaké změny pily (zapojení), zaniknou okamžitě jakékoliv nároky ze záruky. I přes dodržení účelu použití pily nelze zcela vyloučit některá rizika nebezpečí. S ohledem na konstrukci pily se mohou objevit některá následující nebezpečí: Kontakt s kotoučem pily v místech, kde není tento kotouč zakryt. Dotknutí se otáčejícího kotouče. Při neodborném zacházení hrozí nebezpečí zpětného rázu opracovávaného (řezaného) materiálu. Zlomení pilového kotouče. Vymrštění (odlétnutí) částí pilového kotouče při jeho nesprávném připevnění. Poškození sluchu v případě nepoužití vhodné ochrany sluchu proti hluku. Zdravotně závadný prach uvolňovaný ze dřeva v uzavřených prostorách. Důležité upozornění Dříve než začnete pilu používat, přečtěte si prosím pozorně celý tento návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny, které jsou v tomto návodu k obsluze uvedeny. Dodržujte též všechny dále uvedené bezpečnostní předpisy. Bezpečnostní předpisy Po skončení práce, před čištěním a před výměnou příslušenství (kotoučů pily) vytáhněte zástrčku kabelu přístroje ze síťové zásuvky. Seznamte s těmito bezpečnostními předpisy všechny osoby, které budou s touto pilou pracovat. Nepoužívejte tuto pilu k řezání palivového dřeva. Pozor! Otáčející se pilový kotouč znamená velké nebezpečí pro poranění rukou nebo prstů. Zkontrolujte před zapnutím pily, zda napětí, které je uvedeno na typovém štítku, souhlasí s napětím síťové zásuvky, do které zapojíte zástrčku síťového kabelu. Bude-li nutné použít prodlužovací kabel, zkontrolujte zda průřez jeho vodičů odpovídá příkonu pily (minimální průřez musí být 1,5 mm 2 ). Kabelové bubny používejte pouze s odvinutým kabelem. 4

5 Pilu nepřenášejte držením kabelu v ruce. Nevystavujte pilu stříkající vodě (dešti) a nepoužívejte ji ve vlhkém nebo v mokrém prostředí. Při práci zajistěte dobré osvětlení pracoviště. Nepracujte s pilou v blízkosti snadno zápalných kapalin nebo plynů. Při práci používejte vhodné pracovní oděvy. Nemějte na sobě žádné volné součásti oděvů nebo ozdoby (šperky). Tyto mohou být zachyceny pohybujícími se součástmi. Pilu smějí používat samostatně pouze osoby starší 18 let. Učňové (16 let) mohou používat pilu pouze pod dozorem dospělých osob. Zajistěte, aby se na pracovišti nezdržovaly děti. Zajistěte, aby se nástrojů nebo kabelů nedotýkaly jiné osoby a nedovolte jiným osobám přístup na pracoviště. Provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození síťových kabelů. Nepoužívejte žádné poškozené kabely. Udržujte Vaše pracoviště v čistotě a pořádku. Nepořádek na pracovišti zvyšuje nebezpečí úrazu. Osoby, které pracují s pilou, nesmějí být vyrušovány a nesmí být odpoutávána jejich pozornost od prováděné práce. Dávejte pozor na směr otáčení motoru a pilového kotouče. Pilový kotouč nesmíte v žádném případě po vypnutí pily zastavovat bočním přitlačením (nebo rukou). Do pily upevňujte pouze dobře nabroušené pilové kotouče. Pilové kotouče nesmějí být zdeformovány. Proveďte okamžitou výměnu poškozeného pilového kotouče. Nepoužívejte žádné pilové kotouče, které neodpovídají parametrům, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Zajistěte, aby šipka na pilovém kotouči souhlasila se šipkou na přístroji (směr otáčení pilového kotouče). Zajistěte, aby se pilový kotouč nemohl v žádné poloze dotýkat otočné desky. Při vytažené zástrčce síťového kabelu ze síťové zásuvky otočte pilovým kotoučem rukou v poloze 45 a 90. V případě nutnosti nastavte znovu hlavu pily podle dále uvedených pokynů. Zajistěte, aby byla v naprostém pořádku všechna ochranná zařízení, která kryjí pilový kotouč. Pohyblivý ochranný kryt se nesmí v otevřeném stavu zasekávat. Před použitím pily zkontrolujte pečlivě ochranná zařízení, zda bezvadně fungují. V žádném případě neprovádějte jejich demontáž. Poškozená ochranná zařízení a poškozené součásti musejí být odborně opraveny (v příslušném servisu) nebo vyměněny, pokud v návodu k obsluze není uvedena jiná možnost. Neřežte příliš malé díly, které neudržíte bezpečně v ruce. Dejte pozor na polohu Vašich rukou, aby nemohly sklouznout a dotknout se rotujícího pilového kotouče. Při práci s dlouhými díly použijte vhodnou podložku (dílenský stůl, kozu atd,), abyste zabránili převrácení (vychýlení) pily. 5

6 Kulaté díly, jakou jsou špalkové tyče atd., musejí být vždy vhodným způsobem upnuty. V dřevěných součástech (v místech, kde budete řezat) nesmějí být žádné hřebíky nebo jiné podobné předměty. Pracovní poloha pily je vždy z boku pilového kotouče. Nepřetěžujte pilu, pila se nesmí při řezání zastavovat. Přitlačte řezaný díl pevně proti pracovní desce a dorazové liště, abyste zabránili jeho viklání nebo otáčení. Zajistěte, aby bylo možné provádět boční odstraňování odřezků od pilového kotouče. Jinak se může stát, že tyto odřezky pilový kotouč zachytí a vymrští. Neřežte nikdy najednou více dílů. Neodstraňujete nikdy uvolněné třísky (piliny) nebo přilepené kousky dřeva z rotujícího pilového kotouče. V tomto případě vypněte pilu a vytáhněte zástrčku sítového kabelu ze síťové zásuvky a teprve poté proveďte odstranění závady (vyčištění pilového kotouče). Nastavení pily, měření, čištění a jiné práce provádějte pouze s vypnutou pilou a s vytaženou zástrčkou sítového kabelu ze síťové zásuvky. Nenechávejte v pile zastrčené žádné klíče. Zkontrolujte před zapnutím pily, zda jste odstranili klíče a seřizovací nástroje. Po skončení práce vypněte pilu a zajistěte ji proti náhodnému zapnutí. Vytáhněte zástrčku sítového kabelu ze síťové zásuvky. Případné elektroinstalace svěřte pouze odborníkům. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný personál (servisu), neboť neodborně provedené opravy znamenají zvýšené nebezpečí úrazu pro provozovatele (uživatele) zařízení. Po případné opravě musejí být zpětně namontována všechna ochranná a bezpečnostní zařízení. Dodržujte bezpečnostní předpisy, pracovní pokyny a pokyny ohledně údržby, které uvádí výrobce, jakož i technické údaje s uvedenými veličinami a rozměry. Dodržujte příslušné předpisy úrazové zábrany jakož i všeobecně platné bezpečnostní předpisy. Při každé práci připojte k pile odsávání prachu (pilin). Práce v uzavřených prostorách je dovolena pouze tehdy, jsou-li tyto prostory vybaveny vhodným odsávacím zařízením. Používejte ochranné brýle. Používejte ochranu sluchu (proti hluku). Při práci, při které dochází k vývinu prachu, používejte protiprachovou masku 6

7 Hodnoty emise hluku Hladina hluku této pily byla změřena podle norem DIN EN ISO 3744: 11/95, E DIN EN 31201: 6/93, ISO 7960 Příloha A: 2/95. Hladina hluku na pracovišti může překročit hodnotu 85 db(a). V tomto případě je třeba provést protihluková opatření (použití ochrany sluchu proti hluku). Uvedené hodnoty představují hodnoty emise hluku a nemusejí znamenat zároveň nevhodné hodnoty na pracovišti. Ačkoliv existuje korelace mezi emisními a imisními hladinami hluku, nelze z tohoto spolehlivě odvodit, zda jsou nutná dodatečná opatření či nikoliv. Faktory, které mohou současně ovlivnit na pracovišti imisní hladinu hluku, začleňují dobu trvání působení, svéráz pracovního prostoru, jiné zdroje hluku atd., například počet strojů a jiné související operace. Přípustné hodnoty na pracovišti se mohou též měnit i podle příslušných států. Tato informace má přispět tomu, aby provozovatel lépe odhadl případná ohrožení a rizika. Napájení: Příkon: Technické údaje 230 V / 50 Hz 1050 W Počet otáček naprázdno n o : min -1 Rozměry pilového kotouče: Plocha stojanu: 210 x 30 mm 400 x 335 mm Akční okruh (natočení): - 45 / 0 / + 45 Pokosový (šikmý) řez: Opěrná plocha desky pily: Max. šířka řezu při 90 : Max. šířka řezu při 45 : Max. šířka řezu při 2 x 45 : Hladina akustického tlaku (LPA): Hladina akustického tlaku (LWA): 0 až 45 doleva 380 x 140 mm 120 x 55 mm 70 x 55 mm 85 x 35 mm (dvojitý pokosový řez) 93,5 db(a) 106,5 db(a) Údaje o vibracích: 1,1 m/s 2 Při používání přístroje používejte bezpodmínečně ochranné brýle a ochranu sluchu! Doporučena jmenovitá doba použití: max. 20 minut při trvalém zatížení: Přestávka po použití pily (viz výše): 5 až 10 minut. 7

8 Přípravy před použitím pily Pila musí být bezpečně stabilně postavena, to znamená pevně přišroubována na dílenském pracovním stole nebo na univerzálním podstavci atd. Před zapnutím pily musejí být namontovány všechny kryty a bezpečnostní zařízení. Pilový kotouč se musí volně otáčet. Ze dřeva, které má být řezáno, musejí být odstraněny všechny hřebíky, šrouby a jiné předměty. Dříve než pilu zapnete, zkontrolujte, zda je správně namontován pilový kotouč a zda se volně pohybují (otáčejí) pohyblivé díly pily. Před připojením pily k síťovému napájení, zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá napětí, které je uvedeno na typovém štítku pily. 8

9 Nástroje na seřízení pily Sestavení pily a její obsluha 20 Otočná rukojeť 24 Klíč na výměnu pilového kotouče (zablokování příruby) 25 Šestihranný klíč 1. Nastavení pily (obr. 2) Mírným zatlačením na hlavu pily [4] směrem dolů a současným vytažením zajišťovacího kolíku [16] z držáku motoru odblokujete pilu z její dolní pracovní polohy. Otočte hlavu pily [4] směrem nahoru tak dalece, aby došlo k zapadnutí (zaskočení) zajišťovacího háku. Hlavu pily [4] můžete povolením upínacího šroubu [13] pomocí šestihranného klíče [25] nebo otočné rukojeti [20] sklonit doleva v maximálním úhlu 45. Zkontrolujte napětí sítě (typový štítek) a zapojte zástrčku síťového kabelu do síťové zásuvky. 9

10 2. Kapovací řez 90 a nastavení otočné desky 0 (obr. 3) Pilu zapnete stisknutím hlavního spínače [3]. Pozor! Materiál, který budete řezat, přiložte pevně k pracovní ploše, aby nedošlo během řezání k jeho posunutí. Po zapnutí pily chvíli počkejte, dokud se kotouč pily [5] neroztočí na plné obrátky. Stiskněte knoflík odblokování [1] a pohybujte hlavou pily pomocí rukojeti [2] rovnoměrně a s mírným tlakem směrem dolů tak, abyste prořízli zpracovávaný dřevěný kus. Po ukončení řezu vraťte hlavu pily opět do její horní klidové polohy a uvolněte stisknutí hlavního spínače zapnutí pily [3]. Pozor! Následkem síly vratné pružiny se vrátí automaticky pila do horní polohy, to znamená, že musíte stále i po provedení řezu držet a neuvolňovat rukojeť [2] a vrátit pomalu hlavu pily mírným protitlakem do její výchozí polohy nahoru. 10

11 3. Jemné nastavení dorazu pro kapovací řez 90 (obr. 4) Skloňte hlavu pily [4] směrem dolů a zajistěte ji v této poloze pro seřízení zajišťovacím kolíkem [16]. Povolte upínací šroub [13]. Nárazový úhelník [a] dejte mezi pilový kotouč [5] a otočnou desku [8]. Povolte kontramatici [17] a seřizovacím šroubem [12] nastavte úhel mezi pilovým kotoučem [5] a otočnou deskou [8] na 90 Toto nastavení zajistěte opětovným utažením kontramatice [17]. 11

12 4. Kapovací řez 90 a nastavení otočné desky 0-45 (obr. 5) Pomocí této pily můžete provádět šikmé řezy nalevo nebo napravo v úhlu 0-45 k dorazové liště. Uvolněte otočnou desku [8] povolením obou zajišťovacích šroubů [10] na dorazové liště [7]. Pomocí rukojeti [2] nastavte otočnou desku [8] do požadovaného úhlu. To znamená, že značka [a] na otočné desce musí být proti značce požadovaného úhlu [b] na spodní nepohyblivé desce [9]. Utáhněte opět oba zajišťovací šrouby [10] za účelem zajištění otočné desky [8] v této nastavené poloze. Kapovací řez proveďte způsobem popsaným v kapitole 2. Kapovací řez 90 a nastavení otočné desky 0. 12

13 5. Pokosový řez 0-45 a nastavení otočné desky 0 (obr. 6/7) Pomocí této pily můžete provádět pokosové řezy nalevo v úhlu 0-45 směrem k pracovní ploše. Dejte hlavu pily [4] do horní polohy. Otočnou desku [8] nastavte na úhel 0. Povolte upínací šroub [13] a pomocí rukojeti [2] skloňte hlavu pily [4] doleva tak, aby značka [a] na hlavě pily [4] byla přesně proti značce požadovaného úhlu [b] na nosníku [21]. Utáhněte opět upínací šroub [13]. Pokosový řez proveďte způsobem popsaným v kapitole 2. Kapovací řez 90 a nastavení otočné desky 0. 13

14 6. Jemné nastavení dorazu pro pokosový řez 45 (obr. 8) Skloňte hlavu pily [4] směrem dolů a zajistěte ji v této poloze pro seřízení zajišťovacím kolíkem [16]. Otočnou desku [8] nastavte na úhel 0. Povolte upínací šroub [13] a pomocí rukojeti [2] skloňte hlavu pily [4] doleva do úhlu 45. Nárazový úhelník [a] 45 dejte mezi pilový kotouč [5] a otočnou desku [8]. Povolte kontramatici [18] a seřizovacím šroubem [11] nastavte úhel mezi pilovým kotoučem [5] a otočnou deskou [8] přesně na 45 Toto nastavení zajistěte opětovným utažením kontramatice [18]. 14

15 7. Pokosový řez 0-45 a nastavení otočné desky 0-45 (obr. 9) Pomocí této pily můžete provádět pokosové řezy nalevo v úhlu 0-45 k pracovní ploše a současně v úhlu 0-45 dorazové liště (dvojitý pokosový řez). Dejte hlavu pily [4] do horní polohy. Uvolněte otočnou desku [8] povolením obou zajišťovacích šroubů [10] na dorazové liště [7]. Pomocí rukojeti [2] nastavte otočnou desku [8] do požadovaného úhlu. Viz nastavení podle kapitoly 4. Kapovací řez 90 a nastavení otočné desky Utáhněte opět oba zajišťovací šrouby [10] za účelem zajištění otočné desky [8] v této nastavené poloze. Povolte upínací šroub [13] a pomocí rukojeti [2] skloňte hlavu pily [4] doleva do požadovaného úhlu. Viz nastavení podle kapitoly 5. Pokosový řez 0-45 a nastavení otočné desky 0. Utáhněte opět upínací šroub [13]. Pokosový řez proveďte způsobem popsaným v kapitole 2. Kapovací řez 90 a nastavení otočné desky 0. 15

16 8. Odsávání pilin, třísek a prachu (obr. 2) Tato pila je vybavena hrdlem pro odsávání pilin [22]. K tomuto hrdlu můžete jednoduchým způsobem připojit téměř všechna zařízení na odsávání pilin. 16

17 9. Výměna pilového kotouče (obr. 10) Vytáhněte zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky. Dejte hlavu pily [4] do horní polohy. Vyšroubujte 4 křížové šrouby [23] a sundejte levý kryt pilového kotouče [15]. Zablokujte vnější přírubu pomocí přiloženého montážního klíče [24] a vyšroubujte pomocí šestihranného klíče [24] zajišťovací šroub pilového kotouče otáčením doprava (Pozor! Zde se jedná o levý závit). Sundejte pilový kotouč z vnitřní příruby a vytáhněte jej směrem nahoru. V obráceném pořadí proveďte montáž nového pilového kotouče. Utáhněte opět pevně šestihranný zajišťovací šroub pilového kotouče. Pozor! Sklon zubů pilového kotouče musí odpovídat směru otáčení pilového kotouče. To znamená, že směr otáčení pilového kotouče, který je na kotouči vyznačen šipkou, musí souhlasit se směrem otáčení, který je též vyznačen šipkou na tělese pily. Před montáží nového pilového kotouče pečlivě vyčistěte příruby pilového kotouče. Dříve než začnete s pilou opět pracovat, zkontrolujte ručně její správné fungování jakož i funkčnost ochranných a bezpečnostních zařízení. 17

18 Údržba pily Před každou údržbou a čištěním pily zajistěte bezpodmínečně odpojení pily od síťového napětí. Nikdy nezakrývejte větrací otvory pily a tyto otvory udržujte sále čisté. Odstraňujte pravidelně z pily prach a nečistoty. Čištění pily provádějte pokud možno stlačeným vzduchem nebo pomocí hadru na čištění. Všechny pohyblivé díly je třeba v příslušných intervalech promazat. K čištění krytu z umělé hmoty nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky (rozpouštědla), které by mohly způsobit rozleptání povrchu z umělé hmoty. 18

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje

Parní mop JETT-H2O. - Návod k obsluze. Obsah návodu. Popis přístroje Parní mop JETT-H2O Obsah návodu POPIS PŘÍSTROJE 2 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ 5 INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ MOPU 5 SESTAVENÍ PŘÍSTROJE 6 ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE A JEHO ÚDRŽBA 9 ŘEŠENÍ

Více

Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500. Obj. č.: 27 59 91. Obsah Strana

Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500. Obj. č.: 27 59 91. Obsah Strana Fontána (ponorné čerpadlo) s funkcí proti zamrzání vody EFH 500 Obj. č.: 27 59 91 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití fontány (čerpadla)...3 2. Technické údaje...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Rozsah

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod k pouïití KGS 216 KGS 254

Návod k pouïití KGS 216 KGS 254 KGS 216 KGS 254 Napětí V 230 (1 50 Hz) 230 (1 50 Hz) Odběr proudu A 7 8,7 Zabezpečen A 10 (setrvačný) 10 (setrvačný) Motorový výkon (S1) kw 1,5 1,8 Způsob ochrany IP 20 20 Třída ochrany II II Počet otáček

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k použití. KS 216 Lasercut

Návod k použití. KS 216 Lasercut Návod k použití KS 216 Lasercut 14. Technické data Napětí V 230 (1 50 Hz) Odběr proudu A 6 Zabezpečen A 10 (setrvačný) Motorový výkon (S1) kw 1,35 Způsob ochrany IP 20 Třída ochrany II Počet otáček otáčivého

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií

Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style. Obj. č.: 61 59 50. Uvedení do provozu. Rozsah dodávky. Vložení/výměna baterií Uvedení do provozu 1. Vložit baterie 2. Nastavit čas 3. Nainstalovat hotovo! Programovatelná termostatická hlavice HS-20 Style Rozsah dodávky Programovatelný modul bez baterií (1) Nástavec na ventil (2)

Více

ProSharp SkatePal-Pro² ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

ProSharp SkatePal-Pro² ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ ProSharp SkatePal-Pro² ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Před používáním stroje si pečlivě pročtěte montážní a provozní pokyny. Používání, které není v souladu s tímto návodem k použití a/nebo které nedbá na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com Návod k obsluze 6.1185 www.rothenberger.com Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Nezahazujte jej! Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV povinnost MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV varování zákaz, nebezpečí operační návody 1. Návod k použití Pře použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí z výroby podroben

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen

Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen Rady a doporučení pro správné a rychlé provedení OAE screeningu s přístrojem MADSEN AccuScreen Výměna nástavce ušních koncovek 1) Uchopte sondu mezi palec a ukazováček jak znázorňuje obrázek. 2) Palcem

Více

KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ, PŘÍMOČARÉ PILY A PILY OCASKY

KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ, PŘÍMOČARÉ PILY A PILY OCASKY 73 5 KOTOUČOVÉ, POKOSOVÉ, PŘÍMOČARÉ PILY A PILY OCASKY 74 kotoučové pily CD12F PILA NA KOV PŘÍKON (W) 1 450 PRŮMĚR PILOVÉHO KOTOUČE (MM) 305 HLOUBKA ŘEZU PŘI 90 (MM) 115 HLOUBKA ŘEZU PŘI 45 (MM) 76 POČET

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Návod na instalaci - Linoleum xf role

Návod na instalaci - Linoleum xf role LINOLEUM LINOLEUM XF Návod na instalaci - Linoleum xf role Antistatické Linoleum SD Říjen 2012 Popis řady Tarkett Linoleum SD: Linoleum je vyrobeno z přírodních surovin jako je lněný olej, pryskyřice,

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014

PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014 PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 2014 otor a příslušenství prodávány odděleně. EVO SYSTE GENERÁTOR EVO SYSTE OTOR 6399 Kč s EVO SYSTE TLAKOVÝ ČISTIČ 6399 Kč s EVO SYSTE ČERPADLO 6399 Kč s 15999 Kč

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

Čeština Úvod www.philips.com/welcome Všeobecný popis (Obr. 1) Důležité nebezpečí varování

Čeština Úvod www.philips.com/welcome Všeobecný popis (Obr. 1) Důležité nebezpečí varování User manual QG3371 1 Čeština 31 Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

CZ Návod k použití brusky a leštičky

CZ Návod k použití brusky a leštičky CZ Návod k použití brusky a leštičky Aby se zabránilo zraněním a škodám je nutné při používání elektrických přístrojů dodržovat jistá bezpečnostní opatření. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

504606-65 CZ. Přeloženo z původního návodu D26453

504606-65 CZ. Přeloženo z původního návodu D26453 504606-65 CZ Přeloženo z původního návodu D26453 Obrázek 1 a l b c d Obrázek 2 d e 2 Obrázek 3 h g c i f Obrázek 4 k d j 3 Obrázek 5 l 4 PĚSTNÍ BRUSKA D26453 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si elektrické

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku

Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Stránka 1 z 12 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky Podrobná specifikace předmětu zakázky Dodávka školního a dílenského nábytku Číslo položky 1. Skříň policová Počet kusů 1 rozměry - výška 1900 až 2000

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Ruční paletový vozík WF Návod k obsluze. Původní pokyny

Ruční paletový vozík WF Návod k obsluze. Původní pokyny Ruční paletový vozík WF Návod k obsluze Původní pokyny EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Ruční paletový vozík Označení typu /Obchodní značka

Více

AB REVO. Návod k použití

AB REVO. Návod k použití AB REVO CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití. Návod doporučujeme uschovat i pro pozdější nahlédnutí. Poznámka: Obrázky v návodu jsou pouze ilustrativní.

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

Inverzní stůl Výr. Číslo 1516

Inverzní stůl Výr. Číslo 1516 Inverzní stůl Výr. Číslo 1516 Obsah: Všeobecné pokyny Předtím než začnete seznam dílů nákres bezpečnostní upozornění příručka Upozornění: Před zahájením cvičení na tomto produktu si důkladně přečtěte tuto

Více

Návod k použití Odsávání ZI-ASA550 EAN: 912003923846 3 Přečtěte si a dodržujte návod k použití a bezpečnostní pokyny! Technické změny jakož i chyby tisku a sazby vyhrazeny! Stav: 2.5.2011 revize 01 - ČESKY

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1

Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Seznam dílů Č. dílu Tvar dílu kusů Střešní nosič jízdních kol Evolution (max. pro 2 kola) 1 1 Obj. č.: 85 72 40 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup střešního nosiče jízdních kol Evolution.

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více