RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE"

Transkript

1 RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 11. zasedání dne Plnění usnesení RZK a ZZK 0405/R11/11 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy č P01; stanovuje nový termín plnění usnesení č. 0279/R07/11 ve znění: ukládá vedoucímu Odboru řízení dotačních programů zajistit v termínu do stanovisko Státního fondu životního prostředí, ke změně vlastnictví nemovitostí uvedených v projektech financovaných z Operačního programu Životní prostředí v průběhu jejich trvání. - na termín plnění Záštity a dotace 0406/R11/11 a) záštitu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad: 1. Mezinárodním festivalem reklamy "Duhová kulička" pořádaným společností FILMFEST s. r. o., IČ , ve dnech ; 2. akcí "XVI. ročník - Horkovzdušné balóny na Valašsku" pořádanou sdružením Horkovzdušné balóny Vsetín, o. s., IČ , ve dnech ; 3. výstavou fotografií "Krásy Zlínského kraje" realizovanou Mgr. Janem Kramolišem, Ph.D., bytem Bayerova 120, Rožnov p.radhoštěm, pořádanou v měsíci červenci v sídle Zlínského kraje; 4. dostihovými odpolednem na dostihovém závodišti ve Slušovicích v roce 2011 pořádaným Nadačním fondem Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích, IČ ; 5. projektem "Valašská svatba z Nového Hrozenkova" realizovaným sdružením Hafera z Nového Hrozenkova, o. s., IČ , v roce 2011; b) návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace: 1. ve výši Kč Vsetínské nemocnici, a. s., IČ , na pořádání slavnostního společenského večera ke 100. výročí nemocnice ve Vsetíně; 2. ve výši Kč městu Chropyně, IČ , na náklady spojené s odstraňováním následků požáru v objektech společnosti Remiva, s. r. o., a náklady spojené se zjišťováním rozsahu kontaminace postiženého území; 3. ve výši Kč Sdružení pro rozvoj Soláně, IČ , na pořádání Mezinárodního folklorního festivalu "Soláň Babí léto na Soláni" v roce 2011; 1/47

2 poskytnutí neinvestiční účelové dotace: a) ve výši Kč Základní škole a Základní umělecké škole Strání, p. o., IČ , na účast dívčí orientální skupiny na Mezinárodním finále "GROUPS" Praha; b) ve výši Kč Folklornímu sdružení České republiky, IČ , na pořádání XVIII. Mezinárodního armádního folklorního festivalu "Rožnovská valaška"; c) ve výši Kč sdružení Horkovzdušné balóny Vsetín, o. s., IČ , na pořádání akce "XVI. ročník - Horkovzdušné balóny na Valašsku"; d) ve výši Kč Nadačnímu fondu Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích, IČ , na pořádání dostihových odpolední na dostihovém závodišti ve Slušovicích v roce 2011; e) ve výši Kč Mysliveckému sdružení o. s., IČ , na pořádání akce "Myslivecké odpoledne a večer pro děti a mládež" na Rusavě; f) ve výši Kč IZAP-Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže, IČ , na projekt "Hendikepovaní napříč Amerikou" v roce 2011; g) ve výši Kč na projekt "Valašská svatba z Nového Hrozenkova" realizovaný sdružením Hafera z Nového Hrozenkova, o. s., IČ v roce 2011; h) ve výši Kč Okresnímu mysliveckému spolku ČMMJ Uherské Hradiště, IČ , na pořádání národního kola soutěže o Zlatou srnčí trofej, která se bude konat v Bílých Karpatech; Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit neinvestiční účelovou dotaci: a) ve výši Kč Vsetínské nemocnici, a. s., IČ , na pořádání slavnostního společenského večera ke 100. výročí nemocnice ve Vsetíně dne ; b) ve výši Kč městu Chropyně, IČ , na náklady spojené s odstraňováním následků požáru v objektech společnosti Remiva, s. r. o., a náklady spojené se zjišťováním rozsahu kontaminace postiženého území; c) ve výši Kč Sdružení pro rozvoj Soláně, IČ , na pořádání Mezinárodního folklorního festivalu "Soláň Babí léto na Soláni" v roce 2011; ruší usnesení Rady Zlínského kraje ze dne č. 0344/R09/11 - část písm. a), bod 9 ve znění" poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč Vsetínské nemocnici, a. s., IČ , na pořádání slavnostního společenského večera ke 100. výročí nemocnice ve Vsetíně dne Závěrečný účet Zlínského kraje za rok /R11/11 závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2010 dle přílohy č P01; 2/47

3 Zastupitelstvu Zlínského kraje: 1. schválit závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2010 dle přílohy č P01; 2. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Zlínského kraje za rok 2010 "bez výhrad"; 3. schválit rozpočtové opatření č. ZZK/0030/2011 dle přílohy č P02; 4. schválit poskytnutí dotací: a) Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IČ , neinvestiční dotace ve výši Kč na pořízení vozidlových komunikátorů s GPS přenosem pozice a spojených obslužných modulů a pořízení licencí softwaru pro automatické vyhodnocování tachografových kotoučků a dat z digitálních tachografů; b) Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IČ , neinvestiční dotace ve výši Kč na zřízení speciální výslechové místnosti pro děti; c) Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IČ , investiční dotace ve výši Kč na pořízení valníkových kontejnerů a přenosných souprav pro čerpání vody; d) Obec Žítková, IČ , neinvestiční dotace ve výši 52 tis. Kč na zajištění nákladů spojených se zimní údržbou komunikace; e) Okresní hospodářská komora Zlín, IČ , neinvestiční dotace ve výši Kč na projekt 4 BUSINESS POINTS ; f) Okresní hospodářská komora Uherské Hradiště, IČ , neinvestiční dotace ve výši Kč na projekt 4 BUSINESS POINTS ; g) Okresní hospodářská komora Kroměříž, IČ , neinvestiční dotace ve výši Kč na projekt 4 BUSINESS POINTS ; h) Okresní hospodářská komora Vsetín, IČ , neinvestiční dotace ve výši Kč na projekt 4 BUSINESS POINTS ; i) Hokejový Klub BBSS - občanské sdružení, IČ , investiční dotace ve výši Kč na dofinancování IV. etapy a částečně na výstavbu V. etapy výstavby zimního stadionu v Brumově-Bylnici; j) Obec Babice, IČ , investiční dotace ve výši Kč na stavbu "Veřejný přístav pro malá plavidla a osobní lodě na Baťově kanále v Babicích"; k) Obec Spytihněv, IČ , investiční dotace ve výši Kč na akci "Turistické centrum Na rejdě Baťova kanálu"; l) Obec Roštín, IČ , investiční dotace ve výši Kč na akci "Silnice II/432 Roštín - chodníky". 4. Majetkoprávní úkony 0408/R11/11 souhlasí 1. s vyřazením neupotřebitelného movitého majetku z vlastnictví Zlínského kraje svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Sociální služby Vsetín, IČ , a to: - hygienická židle MIRANTI, inv. č. 1234, výr. č. S/N: SE , pořizovací cena Kč, zůstatková cena 0 Kč, - hygienická židle MIRANTI, inv. č. 1233, výr. č. S/N: SE , pořizovací cena Kč, zůstatková cena 0 Kč, formou fyzické likvidace; 2. s pronájmem části pozemku p. č. 6010/114, ostatní plocha, o výměře 278 m2 v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště příspěvkovou organizací Zlínského kraje 3/47

4 Ředitelství silnic Zlínského kraje, IČ , společnosti REAL PRIMA, spol. s r. o., se sídlem Kollárova 1660, Veselí nad Moravou, PSČ , IČ , na dobu určitou od do za nájemné ve výši Kč/rok + DPH dle přílohy č P05; informaci o zaslání nabídky na převod pozemku p. č. st. 615, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště Olomouckému kraji, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ , a o odmítnutí nabídky; Zastupitelstvu Zlínského kraje vzít na vědomí informaci o zaslání nabídky na převod pozemku p. č. st. 615, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 568 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště Olomouckému kraji, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ a o odmítnutí nabídky; 1. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět: - umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení NN včetně rozpojovací skříně na pozemku p. č. 1222/1, ostatní plocha/silnice, vše v k. ú. Kostelec u Zlína, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č /2010, - vstup a vjezd na zatěžovaný pozemek v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN vč. rozpojovací skříně, na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši Kč + DPH; 2. zřízení věcného břemene pro oprávněného E. ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , spočívajícího v povinnosti Zlínského kraje strpět: - umístění a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy zemního kabelového vedení NN v pozemku p. č. 2453/2, ostatní plocha/silnice, p. č. 2453/10, ostatní plocha/ostatní komunikace, p. č. 2453/12, ostatní plocha/ostatní komunikace, vše v k. ú. Luhačovice, v rozsahu stanoveném zpracovaným geometrickým plánem č _2/2010, - vstup a vjezd na zatěžované pozemky v souvislosti s uložením, provozem, údržbou a opravami distribuční elektrizační soustavy zemního vedení NN, na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu ve výši Kč + DPH. 5. Záměry převodu nemovitostí z vlastnictví kraje 0409/R11/11 záměry: 4/47

5 A. prodeje nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje: 1. nemovitostí - p. č. st. 321, zastavěná plocha a nádvoří, - p. č. st. 583/2, zastavěná plocha a nádvoří, - p. č. st. 584/1, zastavěná plocha a nádvoří, - p. č. 2921, ostatní plocha, - stavby občanského vybavení č. p. 79 na p. č. st. 584/1, - zemědělské stavby bez čp/če na p. č. st. 321, - stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 583/1, - stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 583/2, - stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 584/2, - stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 584/3, zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 855 pro obec a k. ú. Bystřice pod Lopeníkem, včetně stavby sklepa na p. č a venkovních úprav na p. č. 2921, p. č. 2828, p. č. 2829, p. č. 2830/1, p. č. 2874/33 (studna, jímka odpadních vod, rezervoár vody, hřiště, venkovní posezení, dětské hřiště, zpevněné plochy), nezapsaných v katastru nemovitostí; 2. pozemků - p. č. 960/2, ostatní plocha, - p. č. 960/3, ostatní plocha, zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 115 pro obec a k. ú. Bohuslavice u Zlína; 3. pozemků - p. č. 284, trvalý travní porost, - p. č. 293/17, trvalý travní porost, zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 69 pro obec Zlín a k. ú. Klečůvka; B. pronájmu nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství: - p. č. st. 321, zastavěná plocha a nádvoří, - p. č. st. 583/2, zastavěná plocha a nádvoří, - p. č. st. 584/1, zastavěná plocha a nádvoří, - p. č. 2921, ostatní plocha, - stavby občanského vybavení č. p. 79 na p. č. st. 584/1, - zemědělské stavby bez čp/če na p. č. st. 321, - stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 583/1, - stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 583/2, - stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 584/2, - stavby občanského vybavení bez čp/če na p. č. st. 584/3, zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 855 pro obec a k. ú. Bystřice pod Lopeníkem, včetně stavby sklepa na p. č a venkovních úprav na p. č. 2921, p. č. 2828, p. č. 2829, p. č. 2830/1, p. č. 2874/33 (studna, jímka odpadních vod, rezervoár vody, hřiště, venkovní posezení, dětské hřiště, zpevněné plochy), nezapsaných v katastru nemovitostí. 5/47

6 6. Převody nemovitostí z vlastnictví kraje 0410/R11/11 Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit: A. bezúplatný převod nemovitostí včetně veškerých jejich součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že náklady spojené s převodem uhradí obdarovaný: 1. pozemků - p. č. 2458/1, ostatní plocha, - p. č. 2372/9, ostatní plocha, - p. č. 2372/10, ostatní plocha, - p. č. 2372/14, ostatní plocha, - p. č. 2372/15, ostatní plocha, - p. č. 2372/16, ostatní plocha, - p. č. 2372/17, ostatní plocha, - p. č. 2372/18, ostatní plocha, - p. č. 2372/22, ostatní plocha, zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 610 pro obec a k. ú. Všemina, do vlastnictví obce Všemina, Všemina 162, Slušovice, IČ ; 2. pozemku - p. č.1120/11, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 172 pro obec a k. ú. Neubuz, do vlastnictví obce Všemina, Všemina 162, Slušovice, IČ ; 3. nemovitostí a) stavby: - části tělesa pozemní komunikace číslo III/4907, a to od uzlového bodu 2531A035 (křižovatka se silnicí II/432 u Třebětic) přes uzlový bod 2531A084 (křižovatka se silnicí III/43824 za Alexovicemi) po uzlový bod 2531A054 (zaústění do silnice II/438) v délce 1608 m, nacházející se na pozemcích p. č. 431/2, p. č. 431/1, p. č. 439, p. č. 461/2, p. č. 508/47, p. č. 508/1, p. č. 461/1, vše ostatní plocha v k. ú. Třebětice, (pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje), b) pozemků: - pozemků p. č. 431/2, p. č. 431/1, p. č. 439, p. č. 461/2, p. č. 508/47, p. č. 508/1, p. č. 461/1, vše ostatní plocha, zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 241 pro obec a k. ú. Třebětice, c) stavby: - části tělesa pozemní komunikace číslo III/43824, a to od uzlového bodu 2531A053 (křižovatka se silnicí II/438 u Všetul) po uzlový bod 2531A084 (křižovatka se silnicí III/4907 za Alexovicemi) v délce 416 m, nacházející se na pozemcích p. č. 508/5, p. č. 508/39, p. č. 312/6, p. č. 508/13, vše ostatní plocha v k. ú. Třebětice, (pozemky ve vlastnictví jiného subjektu), do vlastnictví obce Třebětice, Třebětice 51, Holešov, IČ ; 4. pozemků - p. č. 5038/8. ostatní plocha, o výměře 244 m2, - p. č. 5038/9, ostatní plocha, o výměře 267 m2, 6/47

7 oddělených z původního pozemku geometrickým plánem č /2009, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Popovice a k. ú. Popovice u Uherského Hradiště, do vlastnictví obce Popovice, Popovice 303, Kunovice, IČ ; 5. pozemků - p. č. 692/2, ostatní plocha, - p. č. 692/3, ostatní plocha, - p. č. 693/17, ostatní plocha, - p. č. 693/20, ostatní plocha, - p. č. 693/21, ostatní plocha, - p. č. 693/22, ostatní plocha, - p. č. 693/23, ostatní plocha, - p. č. 693/24, ostatní plocha, - p. č. 695/2, ostatní plocha, - p. č. 695/3, ostatní plocha, - p. č. 696/8, ostatní plocha, - p. č. 696/9, ostatní plocha, - p. č. 696/10, ostatní plocha, - p. č. 696/11, ostatní plocha, - p. č. 696/12, ostatní plocha, zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 509 pro obec Rataje a k. ú. Rataje u Kroměříže, do vlastnictví obce Rataje, Rataje 139, Rataje, IČ ; 6. pozemků - p. č. 1242/5, ostatní plocha, - p. č. 1242/6, ostatní plocha, - p. č. 1249/5, ostatní plocha, - p. č. 1249/6, ostatní plocha, - p. č. 1249/7, ostatní plocha, - p. č. 1249/8, ostatní plocha, - p. č. 1249/11, ostatní plocha, - p. č. 1249/18, ostatní plocha, - p. č. 1249/19, ostatní plocha, zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č. 705 pro obec a k. ú. Hostětín, Hostětín 75, Bojkovice, IČ ; B. úplatný převod nemovitostí včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující: 1. pozemků - p. č. 1376/44, ostatní plocha, - p. č. 1376/49, ostatní plocha, - p. č. 1376/66, ostatní plocha, - p. č. 1376/76, ostatní plocha, zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.189 pro obec Petrůvka a k. ú. Petrůvka u Slavičína, do vlastnictví obce Petrůvka, Petrůvka 90, Slavičín 1, IČ za cenu ve výši Kč; 2. pozemků - p. č. 1903/11, ostatní plocha, - p. č. 1903/12, ostatní plocha, - p. č. 1903/13, ostatní plocha, 7/47

8 zapsaných v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na LV č.115 pro obec a k. ú. Bohuslavice u Zlína, do vlastnictví obce Bohuslavice u Zlína, Bohuslavice u Zlína 185, Bohuslavice, IČ , za cenu ve výši Kč. 7. Nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje 0411/R11/11 Zastupitelstvu Zlínského kraje I. schválit: nabytí nemovitostí do vlastnictví Zlínského kraje, a to včetně jejich součástí a příslušenství: A. bezúplatným převodem pozemků a nemovitostí: 1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osíčko a k. ú. Příkazy u Osíčka: - p. č. 925/1, ostatní plocha, - p. č. 925/4, ostatní plocha, zapsaných na LV č od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ ; 2. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bystřice pod Hostýnem: - p. č. 2821/12 ostatní plocha, zapsaného na LV č od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ ; 3. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Dolní Lhota a k. ú. Dolní Lhota u Luhačovic: - p. č. 1562/38 ostatní plocha, zapsaného na LV č od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ ; 4. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Loučka a k. ú. Loučka I: - p. č ostatní plocha, zapsaného na LV č od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ ; 5. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice: - p. č. 4550/3 ostatní plocha, zapsaného na LV č od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, Praha 2, IČ ; 6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rožnov pod Radhoštěm a k. ú. Tylovice: - p. č. 4/3, ostatní plocha, - p. č. 51/1, ostatní plocha, 8/47

9 zapsaných na LV č od města Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm, IČ ; 7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Luhačovice a k. ú. Luhačovice: a) pozemků: - p. č. 106/15, trvalý travní porost, - p. č. 106/16, orná půda, - p. č. 106/20, trvalý travní porost, - p. č. 108/17, ostatní plocha, - p. č. 108/19, trvalý travní porost, - p. č. st. 306/1, zastavěná plocha a nádvoří, b) stavby: - objektu bydlení č. p. 290 na pozemku p. č. st. 306/1, zapsaných na LV č od města Luhačovice, nám. 28. října 543, Luhačovice, IČ , za podmínky, že nemovitosti (uvedené pod a) i b)) budou sloužit pouze ke školským účelům. Pokud nebude tato podmínka splněna, budou nemovitosti za stejných podmínek vráceny městu Luhačovice; 8. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Bezměrov: - p. č. 1922/5, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 639 od ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ , za podmínek dle přílohy č. P01; 9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rataje a k. ú. Rataje u Kroměříže - p. č. 134/5, ostatní plocha, - p. č. 134/6, ostatní plocha, - p. č. 688/4, ostatní plocha, - p. č. 693/16, ostatní plocha, - p. č. 693/18, ostatní plocha, - p. č. 799/2, ostatní plocha, zapsaných na LV č od obce Rataje, Rataje 139, Rataje, IČ ; 10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hostětín: - p. č. 1242/2, ostatní plocha, - p. č. 1242/15, ostatní plocha, - p. č. 1242/16, ostatní plocha, - p. č. 1249/3, ostatní plocha, - p. č. 1249/4, ostatní plocha, - p. č. 1249/9, ostatní plocha, - p. č. 1249/10, ostatní plocha, zapsaných na LV od obce Hostětín, Hostětín 75, Bojkovice, IČ ; 11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Otrokovice: a) pozemku: - p. č. st. 3063/1, zastavěná plocha a nádvoří, b) stavby: - jiná stavba bez čp/če na pozemku p. č. st. 3063/1 zapsaných na LV č od Střední odborné školy Otrokovice, třída T. Bati 1266, Otrokovice, IČ /47

10 B. úplatným převodem pozemků 1. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Litenčice a k. ú. Litenčice: a) - p. č. 2141/6, ostatní plocha, - p. č. 2141/8, ostatní plocha, - p. č. 2141/30, ostatní plocha, - p. č. 2141/60, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 90 od Zdeňka Ovečky, bytem Litenčice 110, Litenčice za cenu ve výši Kč; b) - p. č. 2141/16, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 179 od Miroslava Gregora, bytem Litenčice 56, Litenčice za cenu ve výši Kč; c) - p. č. 2141/23, ostatní plocha, - p. č. 2141/46, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 219 od Mirko Skácela, bytem Višňová 2127/141, Ostrava 8 za cenu ve výši Kč; d) - p. č. 2141/45, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 318 od Mgr. Stanislavy Žujové, bytem Rysova 4, Brno 21 za cenu Kč; e) - p. č. 2141/18, ostatní plocha, - p. č. 2141/56, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 392 od Mgr. Miroslava Ovečky, bytem Litenčice 110, Litenčice a od Zdeňka Ovečky, bytem Litenčice 110, Litenčice za cenu Kč; f) - p. č. 2141/21, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 455 od Jarmily Svobodové, bytem Litenčice 113, Litenčice za cenu Kč; g) - p. č. 2141/27, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 592 od Petra Nováka, bytem Luleč 257, Luleč za cenu Kč; h) - p. č. 2141/25, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 597 od Zdeňka Ovečky, bytem Ibsenova 121/8, Brno 38 za cenu Kč; i) - p. č. 2479/86, ostatní plocha, - p. č. 2479/96, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 145 od Miroslava Ovečky, bytem Litenčice 170, Litenčice za cenu Kč; j) - p. č. 2479/72, ostatní plocha, zapsaného na LV č.173 od Ladislava Sládečka, bytem Litenčice 181, Litenčice za cenu 760 Kč; k) - p. č. 2479/25, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 183 od Karla Ovečky, bytem Litenčice 94, Litenčice za cenu Kč; l) - p. č. 2479/58, ostatní plocha, - p. č. 2479/85, ostatní plocha, - p. č. 2479/95, ostatní plocha, 10/47

11 zapsaných na LV č. 213 od Josefa Suchomela, bytem Litenčice 126, Litenčice za cenu Kč; m) - p. č. 2479/14, ostatní plocha, - p. č. 2479/22, ostatní plocha, - p. č. 2479/29, ostatní plocha, - p. č. 2479/47, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 215 od Pavla Hradečného, bytem Slížany 106, Morkovice-Slížany za cenu Kč; n) - p. č. 2479/78, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 232 od Antonína Majdy a Růženy Majdové, oba bytem Litenčice 27, Litenčice za cenu Kč; o) - p. č. 2479/44, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 279 od Miloslava Molínka, bytem Kunkovice 2, Litenčice za cenu Kč; p) - p. č. 2479/2, ostatní plocha, - p. č. 2479/3, ostatní plocha, - p. č. 2479/4, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 344 od Pavly Horákové, bytem Zikova 2103/2, Brno 28 za cenu Kč; q) - p. č. 2479/19, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 432 od Romana Vojáčka, bytem Litenčice 154, Litenčice za cenu Kč; r) - p. č. 2479/61, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 444 od Evy Zrníkové, bytem Novosady 1326, Holešov za cenu Kč; s) - p. č. 2479/62, ostatní plocha, - p. č. 2479/74, ostatní plocha, - p. č. 2479/75, ostatní plocha, - p. č. 2479/76, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 465 od JUDr. Marie Kokešové, bytem Hybešova 490/20, Vyškov 1 za cenu Kč; t) - p. č. 2141/40, ostatní plocha, - p. č. 2479/12, ostatní plocha, - p. č. 2479/28, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 472 od Josefa Doležela, bytem Pitínská 398, Bojkovice za cenu Kč; u) - p. č. 2479/11, ostatní plocha, - p. č. 2479/77, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 604 od Mileny Švagerové, bytem Litenčice 21, Litenčice za cenu Kč; v) - p. č. 2141/47, ostatní plocha, - p. č. 2479/34, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 180 od Karla Nováka, bytem Družební 1176/12, Kopřivnice za cenu Kč; w) - p. č. 2141/22, ostatní plocha, - p. č. 2141/51, ostatní plocha, - p. č. 2479/48, ostatní plocha, - p. č. 2479/69, ostatní plocha, - p. č. 2479/87, ostatní plocha, 11/47

12 - p. č. 2479/97, ostatní plocha, - p. č. 2479/106, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 225 od Karla Zony, bytem Malá Strana 742, Ždánice za cenu Kč; x) - p. č. 2141/7, ostatní plocha, - p. č. 2479/79, ostatní plocha, - p. č. 2479/80, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 451 od Zdeňky Sládečkové, bytem Litenčice 181, Litenčice za cenu Kč; 2. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kvasice a k. ú. Kvasice: a) - p. č. 1509/3, ostatní plocha, - p. č. 1509/5, ostatní plocha, zapsaných na LV č od Dr. Jiřího Dvořáka, bytem Kolbenova 37/4, Praha 9 za cenu Kč; b) - p. č. 1488/24, ostatní plocha, - p. č. 1488/25, ostatní plocha, - p. č. 1488/41, ostatní plocha, zapsaných na LV č od LAM-PLAST, spol. s r.o., se sídlem Střížovice 86, Střížovice, IČ za cenu ve výši Kč; 3. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Ostrožská Nová Ves a k. ú. Chylice: - p. č. 4553/18, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 549 od Bc. Sylvy Nedbalové, bytem Mírová 910, Ostrožská Nová Ves za cenu ve výši 50 Kč; 4. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Hluk a k. ú. Hluk: - id. 1/2 p. č. 3003/52, ostatní plocha, zapsaného na LV č od Nový Dvůr Kunovice, a.s., se sídlem Čelakovského 1858, Kroměříž, IČ za cenu ve výši 643 Kč; 5. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kunovice a k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště: - p. č. 3849/93, ostatní plocha, zapsaného na LV č od Nový Dvůr Kunovice, a.s., se sídlem Čelakovského 1858, Kroměříž, IČ za cenu ve výši Kč; 6. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Lopeník a k. ú. Lopeník: a) - p. č. 2002/47, ostatní plocha, - p. č. 2002/48, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 137 od Marie Vaculové, bytem Březová 355, Březová u Uherského Brodu za cenu ve výši Kč; b) - p. č. 2002/95, ostatní plocha, - p. č. 2002/96, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 317 od Romana Bučka, bytem Lopeník 236, Březová u Uherského Brodu za cenu ve výši Kč; 7. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zlechov a k. ú. Zlechov: - p. č. 2259/5, ostatní plocha, 12/47

13 zapsaného na LV č. 887 od Ing. Heleny Halodové, bytem Zlechov 371, Zlechov, Vlasty Vránové, bytem Zlechov 371, Zlechov za cenu ve výši Kč; 8. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Polešovice a k. ú. Polešovice: a) - p. č. 5466/60, ostatní plocha, - p. č. 5466/61, ostatní plocha, - p. č. 5466/62, ostatní plocha, - p. č. 5466/63, ostatní plocha, - p. č. 5466/64, ostatní plocha, - p. č. 5466/65, ostatní plocha, zapsaných na LV č od Marie Mézlové, bytem Mezipolí 1092/6, Praha 4 Michle za cenu ve výši Kč; b) - p. č. 5466/26, ostatní plocha, zapsaného na LV č od Františky Panákové, bytem Polešovice 487, Polešovice za cenu ve výši Kč; c) - p. č. 5466/77, ostatní plocha, zapsaného na LV č od Miroslava Andrýska, bytem Vladislava Vaculky 995, Uherské Hradiště - Mařatice za cenu ve výši Kč; d) - p. č. 5466/68, ostatní plocha, - p. č. 5466/69, ostatní plocha, - p. č. 5466/70, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 354 od Jaroslava Berky, bytem Polešovice 291, Polešovice za cenu ve výši Kč; e) - p. č. 5466/39, ostatní plocha, - p. č. 5466/40, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 91 od Antonína Bartošíka, bytem Polešovice 714, Polešovice za cenu ve výši Kč; f) - p. č. 5466/86, ostatní plocha, zapsaného na LV č od Michaela Rumíška, bytem Rybářská 25, Uherské Hradiště, Venduly Rumíškové, bytem Rybářská 25, Uherské Hradiště za cenu ve výši Kč; g) - p. č. 5437/55, ostatní plocha, - p. č. 5466/28, ostatní plocha, zapsaných na LV č od Jaroslava Pavely, bytem Polešovice 478, Polešovice za cenu ve výši Kč; h) - p. č. 5437/36, ostatní plocha, - p. č. 5437/137, ostatní plocha, - p. č. 5466/27, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 295 od manželů Pavla a Vlasty Majzlíkových, oba bytem Polešovice 154, Polešovice za cenu ve výši Kč; 9. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Osvětimany a k. ú. Osvětimany: a) - p. č. 3191/76, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 110 od Růženy Hlavinkové, bytem Ježov 239, Ježov za cenu ve výši Kč; b) - p. č. 3191/77, ostatní plocha, 13/47

14 zapsaného na LV č. 545 od Marie Novákové, bytem Sídliště M. Švabinského 1141/12, Kyjov za cenu ve výši Kč; c) - p. č. 3191/22, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 183 od Bohumily Běhůnkové, bytem Osvětimany 271, Osvětimany za cenu ve výši Kč; d) - p. č. 3191/51, ostatní plocha, zapsaného na LV č od Markéty Večerkové, bytem Lubná 187, Kroměříž za cenu ve výši Kč; e) - p. č. 3191/80, ostatní plocha, zapsaného na LV č od manželů Slavomíra a Boženy Bystroňových, oba bytem Díly 752, Moravský Písek za cenu ve výši Kč; f) - p. č. 3191/13, ostatní plocha, - p. č. 3191/75, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 214 od Růženy Bábíkové, bytem Ježov 74, Ježov za cenu ve výši Kč; g) - p. č. 3191/14, ostatní plocha, - p. č. 3191/15, ostatní plocha, - p. č. 3191/16, ostatní plocha, - p. č. 3191/72, ostatní plocha, - p. č. 3191/73, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 483 od Ing. Evy Klimešové, bytem Osvětimany 188, Osvětimany za cenu ve výši Kč; h) - p. č. 3191/18, ostatní plocha, - p. č. 3191/23, ostatní plocha, - p. č. 3191/24, ostatní plocha, - p. č. 3191/66, ostatní plocha, zapsaných na LV č od Ing. Bronislava Hýbla, bytem Rozdrojovice 248, Kuřim, Ing. Lubomíra Hýbla, bytem Slepá 558/28, Brno Černá Pole za cenu ve výši Kč; 10. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zdounky a k. ú. Zdounky: a) - p. č. 101/27, ostatní plocha, - p. č. 1049/50, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 569 od Marie Bardonové, bytem Nádražní 350, Zdounky za cenu ve výši Kč; b) - p. č. 101/31, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 240 od Jiřiny Mládkové, bytem Čistá v Krkonoších 162, Černý Důl za cenu ve výši Kč; c) - p. č. 101/32, ostatní plocha, - p. č. 101/33, ostatní plocha, - p. č. 1049/63, ostatní plocha, - p. č. 1152/12, ostatní plocha, - p. č. 1152/13, ostatní plocha, - p. č. 1185/4, ostatní plocha, - p. č. 1281/25, ostatní plocha, - p. č. 1281/26, ostatní plocha, zapsaných na LV č od Ing. Karla Robenka, bytem Šeříková 77/5, Olomouc Svatý Kopeček za cenu ve výši Kč; d) - p. č. 101/69, ostatní plocha, 14/47

15 zapsaného na LV č. 195 od Táni Fuchsové, bytem Jana Uhra 179/25, Brno - Veveří za cenu ve výši Kč; e) - p. č. 101/72, ostatní plocha, - p. č. 497/23, ostatní plocha, - p. č. 497/24, ostatní plocha, - p. č. 1184/22, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 937 od Dobroslava Skácela, bytem Zdounky 30, Zdounky za cenu ve výši Kč; f) - p. č. 101/75, ostatní plocha, - p. č. 497/37, ostatní plocha, - p. č. 497/38, ostatní plocha, - p. č. 1184/23, ostatní plocha, - p. č. 1152/33, ostatní plocha, - p. č. 1161/4, ostatní plocha, - p. č. 1281/58, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 153 od Ing. Františka Foltýna, bytem Kroměřížská 308, Zdounky za cenu ve výši Kč; g) - p. č. 497/12, ostatní plocha, - p. č. 497/13, ostatní plocha, - p. č. 497/14, ostatní plocha, - p. č. 1184/10, ostatní plocha, - p. č. 1281/35, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 345 od manželů Františka a Marie Netopilových, oba bytem Střílecká 89, Zdounky za cenu ve výši Kč; h) - p. č. 1049/53, ostatní plocha, - p. č. 1152/42, ostatní plocha, - p. č. 1184/6, ostatní plocha, - p. č. 1185/2, ostatní plocha, - p. č. 1281/49, ostatní plocha, - p. č. 1185/3, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 173 od Heleny Mudrochové, bytem Zdounky 18, Zdounky za cenu ve výši Kč; i) - p. č. 1049/62, ostatní plocha, - p. č. 1124/9, ostatní plocha, - p. č. 1281/13, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 219 od Heleny Sedláčkové, bytem Zdounky 3, Zdounky za cenu ve výši Kč; j) - p. č. 1152/3, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 231 od Miroslava Kopečka, bytem Zborovská 154, Zdounky za cenu ve výši Kč; k) - p. č. 1152/15, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 995 od Marie Muchové, bytem Hlavní 120, Zborovice za cenu ve výši Kč; 11. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Koryčany a k. ú. Koryčany: a) - p. č. 2560/27, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 34 od Jindry Seménkové, bytem Cihelny 196, Koryčany za cenu ve výši Kč; b) - p. č. 2560/29, ostatní plocha, - p. č. 2560/30, ostatní plocha, 15/47

16 - p. č. 2560/32, ostatní plocha, - p. č. 2560/33, ostatní plocha, - p. č. 2560/36, ostatní plocha, - p. č. 2560/38, ostatní plocha, zapsaných na LV č od Zdeňka Luňáka, bytem Zámecká 868, Koryčany za cenu ve výši Kč; 12. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kostelany a k. ú. Kostelany: - p. č. 1026, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 799 od Ludmily Pluhařové, bytem Kostelany 56, Kroměříž za cenu ve výši 280 Kč; 13. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Zástřizly a k. ú. Zástřizly: - p. č. 717/24, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 110 od Marie Barnetové, bytem Zástřizly 1, Koryčany za cenu ve výši 200 Kč; 14. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Karolín a k. ú. Karolín u Sulimova: - p. č. 511/3, ostatní plocha, - p. č. 511/7, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 641 od Zemědělského podniku Kvasicko, a.s., se sídlem Trávník 123, , IČ Kroměříž za cenu ve výši Kč; 15. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Sulimov a k. ú. Sulimov: - p. č. 619/53, ostatní plocha, - p. č. 619/54, ostatní plocha, - p. č. 619/58, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 629 od Zemědělského podniku Kvasicko, a.s., se sídlem Trávník 123, Kroměříž, IČ za cenu ve výši Kč; 16. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rusava a k. ú. Rusava: - p. č. 2684/25, ostatní plocha, zapsaného na LV č od Jany Botíkové, bytem Rusava 171, Bystřice pod Hostýnem za cenu ve výši Kč; 17. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Bystřice pod Hostýnem a k. ú. Bystřice pod Hostýnem - p. č. 2808/29, ostatní plocha, - p. č. 2808/30, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 856 od manželů Bohumila a Jaroslavy Zábranských, oba bytem Obřanská 7, Chvalčov za cenu ve výši Kč; 18. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Kelč Staré Město: a) - p. č. 153/3, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 231 od Blaženy Damborské, Kelč 343, Kelč, za cenu ve výši Kč; b) - p. č. 154/3, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 15 od Ing. Antonína Mašlaně a Pavly Mašlaňové, oba bytem Kelč 581, Kelč, za cenu ve výši Kč; 16/47

17 19. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Hošťálková: a) - p. č. 5340/32, ostatní plocha, zapsaného na LV č od Ing. Heleny Vítkové, bytem Hošťálková 397, Hošťálková u Vsetína, za cenu ve výši 500 Kč; b) - p. č. 5226/11, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 721 Miloslava Kovaldy, bytem Hošťálková 449, Hošťálková u Vsetína, za cenu ve výši 500 Kč; c) - p. č. 5226/22, ostatní plocha, zapsaného na LV č od Ing. Jana Zemánka, bytem Hošťálková 607, Hošťálková u Vsetína, za cenu ve výši 350 Kč; 20. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Lhota u Kelče: - p. č. 800/19, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 132 od Antonína Plesníka, bytem Kelč 492, Kelč, za cenu ve výši Kč; 21. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kelč a k. ú. Němetice: a) - p. č. 730/15, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 68 od manželů Jaroslava a Jany Pavlištíkových, oba bytem U Vodojemu 1249, Valašské Meziříčí za cenu ve výši Kč; b) - p. č. 730/19, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 220 od Emilie Pavelkové, bytem Nové Sady 163, Opatovice u Hranic za cenu ve výši Kč; c) - p. č. 731/2, ostatní plocha, - p. č. 731/4, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 240 od Ing. Dany Rárové, bytem Bezručova 801, Rožnov pod Radhoštěm za cenu ve výši Kč; 22. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Choryně a k. ú. Choryně: - p. č. 633/21, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 282 od Jaroslava Hermana, bytem Havlíčkova 1173, Valašské Meziříčí za cenu ve výši Kč; 23. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Police a k. ú. Police u Valašského Meziříčí: - p. č. 2357/22, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 325 od manželů Josefa a Zdeňky Sedlářových, oba bytem Obránců míru 1131, Rožnov pod Radhoštěm za cenu ve výši Kč; 24. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Valašská Bystřice a k. ú. Valašská Bystřice: - p. č. 3835/12, ostatní plocha, id. podíl 1/2 zapsaného na LV č. 958 od Miroslava Barabáše, bytem Dolní Bečva 373, Dolní Bečva za cenu ve výši Kč; 25. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Rožnov pod Radhoštěm a k. ú. Tylovice: 17/47

18 - p. č. 1337/12, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 416 od Josefa Vojkůvky, bytem Tylovice 1836, Rožnov pod Radhoštěm, id. podíl 1/2 a Boženy Vojkůvkové, bytem Jiřího Wolkera 893, Rožnov pod Radhoštěm, ideální podíl 1/2, za cenu ve výši Kč; 26. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Slavičín a k. ú. Slavičín: - p. č. 4434/62, ostatní plocha, - p. č. 4434/63, ostatní plocha, zapsaných na LV č od manželů Vincence a Marie Dědkových, oba bytem Osvobození 367, Slavičín za cenu ve výši Kč; 27. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Vysoké Pole a k. ú. Vysoké Pole: - p. č. 2366/3, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 166 od Věry Sucháčkové, bytem Vysoké Pole 69, Újezd u Valašských Klobouk za cenu ve výši Kč; 28. vedených v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Kaňovice a k. ú. Kaňovice u Luhačovic: a) - p. č. 1494/17, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 5 od Františka Michálka, bytem Kaňovice 43, Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši Kč; b) - p. č. 1494/19, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 90 od manželů Josefa a Milady Šůstkových, oba bytem Kaňovice 1, Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši Kč; c) - p. č. 1494/22, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 146 od Štěpána Mališky, bytem K. Světlé 488, Prštné, Zlín 1 za cenu ve výši Kč; d) - p. č. 1494/24, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 22 od Ludmily Kaláčové, bytem Kaňovice 35, Biskupice u Luhačovic, Zdeňky Kaláčové, bytem Kaňovice 35, Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši Kč; e) - p. č. 1494/27, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 70 od Marty Poláškové, bytem Kaňovice 15, Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši Kč; f) - p. č. 1494/28, ostatní plocha, - p. č. 1494/30, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 199 od Jiřího Mikla, bytem Kaňovice 103, Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši Kč; g) - p. č. 1494/29, ostatní plocha, - p. č. 1494/32, ostatní plocha, - p. č. 1494/33, ostatní plocha, - p. č. 1494/34, ostatní plocha, - p. č. 1494/35, ostatní plocha, - p. č. 1494/37, ostatní plocha, zapsaných na LV č. 174 od Jiřího Šůstka, bytem Kaňovice 78, Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši Kč; h) - p. č. 1494/36, ostatní plocha, - p. č. 1494/41, ostatní plocha, 18/47

19 zapsaných na LV č. 148 od manželů Josefa a Jarmily Kadlčíkových, oba bytem Kaňovice 17, Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši Kč; i) - p. č. 1494/40, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 170 od Miroslava Šůstka, bytem Kaňovice 18, Biskupice u Luhačovic za cenu ve výši Kč; 29. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č /2011, ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osíčko: - p. č. 705/2, orná půda o výměře 224 m2, - p. č. 706/2, orná půda o výměře 195 m2, od Josefa Kozáka, bytem Osíčko 41, Bystřice pod Hostýnem 1 za cenu ve výši Kč; 30. oddělených z původních pozemků geometrickým plánem č /2011, ověřeným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec a k. ú. Osíčko: - p. č. 676/2, orná půda o výměře 1182 m2, - p. č. 676/3, orná půda o výměře 36 m2, od Ing. Jarmily Hapkové, bytem Remešova 1107/3, Olomouc za cenu Kč; 31. vedeného v katastru nemovitostí příslušného katastrálního pracoviště Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Petrůvka a k.ú. Petrůvka u Slavičína: - p. č. 1376/63, ostatní plocha, zapsaného na LV č. 86 od Josefa Tomečka, bytem Petrůvka 89, Slavičín za cenu ve výši Kč; II. uložit: 1. vedoucímu Odboru školství mládeže a sportu v součinnosti s ředitelem Střední odborné školy Luhačovice, se sídlem Masarykova 101, Luhačovice, IČ , plnění podmínky stanovené v bodu I. A. 7. tohoto usnesení; 2. vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství v součinnosti s ředitelem Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistit plnění všech podmínek a povinností stanovených v v následně uzavřené darovací smlouvě o převodu pozemků p. č. 1886/2, p. č. 1918, p. č. 1922/3, p. č. 1922/5, p. č. 1937, p. č. 1939, p. č. 1944, p. č. 1949, p. č. 1950, p. č. 1953, p. č. 1960, p. č v k. ú. Bezměrov a p. č. 265, p. č. 267, p. č. 269 v k. ú. Bojanovice u Zlobic do vlastnictví Zlínského kraje z vlastnictví ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ , po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí; III. zrušit: části usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje: - č. 0079/Z04/05 ze dne bod III. pp) 1.; - č. 0079/Z04/05 ze dne bod III. pp) 2.; - č. 0079/Z04/05 ze dne bod III. qq) 1.; - č. 0079/Z04/05 ze dne bod III. qq) 2.; - č. 0079/Z04/05 ze dne bod III. qq) 3.; - č. 0639/Z21/08 ze dne bod II. uu) 1.; - č. 0138/Z07/09 ze dne bod B. 9. c); - č. 0138/Z07/09 ze dne bod B. 10. a); - č. 0099/Z05/09 ze dne písm. C.. 6. p); - č. 0396/Z13/10 ze dne ruší, druhá odrážka, č. 0284/Z11/10 ze dne bod B. 18. b) - část Marta Vančurová - vklad id. podílu 1/2 do katastru nemovitostí povolen; 19/47

20 předává nemovitosti uvedené v tomto usnesení po schválení předloženého návrhu Zastupitelstvem Zlínského kraje ke dni nabytí do vlastnictví Zlínského kraje k hospodaření, a to: - pozemky uvedené pod body I. A , , B. příspěvkové organizaci Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, Zlín, IČ , - nemovitosti uvedené pod bodem I. A. 7. tohoto usnesení příspěvkové organizaci Střední odborná škola Luhačovice, se sídlem Masarykova 101, Luhačovice, IČ , - nemovitosti uvedené pod bodem I. A. 11. tohoto usnesení příspěvkové organizaci Střední odborná škola Otrokovice, třída T. Bati 1266, Otrokovice, IČ Dotace obcím na věcné prostředky požární ochrany a rozpočtové opatření 0412/R11/11 rozpočtové opatření č. RZK/0081/2011 dle přílohy č P01; a) návrh na poskytnutí neinvestičních dotací níže uvedeným obcím: 1. město Morkovice-Slížany, IČ , ve výši Kč, na splacení neuhrazených pohledávek z roku 2010 za celkovou opravu cisternové automobilové stříkačky, 2. obec Újezd, IČ , ve výši Kč na opravu cisternové automobilové stříkačky; b) návrh dohody o ukončení smlouvy dle přílohy č P02; Zastupitelstvu Zlínského kraje schválit: a) poskytnutí neinvestičních dotací níže uvedeným obcím: 1. město Morkovice-Slížany, IČ , ve výši Kč, na splacení neuhrazených pohledávek z roku 2010 za celkovou opravu cisternové automobilové stříkačky, 2. obec Újezd, IČ , ve výši Kč na opravu cisternové automobilové stříkačky; b) dohodu o ukončení smlouvy dle přílohy č P Prominutí sankcí za porušení rozpočtové kázně 0413/R11/11 návrh na prominutí úhrady: 20/47

21 1. odvodu ve výši ,50 Kč a penále ve výši Kč vyměřeného Základní škole Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, Štítná nad Vláří 417, Štítná nad Vláří, IČ , platebním výměrem č. 5/2011 KŘ dle přílohy č P02; 2. odvodu ve výši ,60 Kč a penále ve výši Kč vyměřeného Základní škole Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 360, Valašská Bystřice, IČ , platebním výměrem č. 7/2011 KŘ dle přílohy č P07; 3. návrh na rozpočtové opatření č. ZZK/0032/2011 dle přílohy č P11; Zastupitelstvu Zlínského kraje: 1. rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady části odvodu ve výši Kč a penále v plné výši Kč vyměřeného Základní škole Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, Štítná nad Vláří 417, Štítná nad Vláří, IČ , platebním výměrem č. 5/2011 KŘ dle přílohy č P02, 2. rozhodnout o prominutí povinnosti úhrady část odvodu ve výši ,60 a penále v plné výši Kč vyměřeného Základní škole Valašská Bystřice, Valašská Bystřice 360, Valašská Bystřice, IČ , platebním výměrem č. 7/2011 dle přílohy č P07, 3. schválit rozpočtové opatření ZZK/0032/2011 dle přílohy č P PO - jmenování ředitele, platové výměry 0414/R11/11 vzdání se pracovního místa ředitelů příspěvkových organizací s účinností k : 1. RNDr. Šárky Rytinové, ředitelky Střední odborné školy Uherský Brod, 2. Ing. Zdeňka Novosada, ředitele Středního odborného učiliště obchodu a služeb Vsetín, 3. Mgr. Miroslava Frdlíka, ředitele Odborného učiliště a Praktické školy Zlín Klečůvka; jmenuje s účinností od Mgr. Miroslava Frdlíka na pracovní místo ředitele Základní školy Zlín, Mostní, IČ , dle přílohy č P01; stanovuje s účinností od plat: 1. Mgr. Miroslavu Frdlíkovi, řediteli Odborného učiliště a Praktické školy Zlín Klečůvka, IČ , dle přílohy č P02, 2. Ing. Vlastimilu Zaydlarovi, řediteli Domova pro seniory Burešov, p. o., IČ , dle přílohy č P03, 3. Ing. Dagmar Stárkové, ředitelce Kojeneckého a dětského centra, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, p. o., IČ , dle přílohy č P04, s účinností od plat: Mgr. Miroslavu Frdlíkovi, řediteli Základní školy Zlín, Mostní, IČ , dle přílohy č P05. 21/47

22 11. Zpráva o činnosti komisí Rady Zlínského kraje 0415/R11/11 zprávu o činnosti komisí Rady Zlínského kraje a plnění usnesení přijatých komisemi Rady Zlínského kraje za rok 2010 dle přílohy č P Spojený model výkonu Veřejné správy stanovisko ZK 0416/R11/11 nesouhlasí s jednotlivými návrhy Ústředních orgánů státní správy ČR směřující k: a) oslabení dlouhodobě osvědčeného spojeného modelu výkonu veřejné správy; b) posilování centralizačních prvků ve veřejné správě; c) oslabení stávajícího modelu organizace veřejné správy postaveného na principu subsidiarity; d) nedodržování Legislativních pravidel souvisejících s vnějším připomínkovým řízením. 13. SPZ Holešov - majetkoprávní vztahy 0417/R11/11 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro oprávněného E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , dle přílohy č P01 a č P02, umožňující využití pozemků p. č. 458 a p. č. 957/2 v k. ú. Všetuly pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, vybudovaného v rámci stavby Všetuly, Palackého-VN, TS, NN - Barreto, Hradil. 14. Zdravotnictví - KNTB dodatek investičního záměru 0418/R11/11 protokol o jednání komise k veřejné zakázce s názvem "Krajská nemocnice T. Bati, a. s. - budova č. 12 stavební úpravy - DIP" na zpracování projektové dokumentace dle příloh č P04; 22/47

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 7. zasedání dne 04.04.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0250/R07/11 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 23.02.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 23.02.2011 ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 23.02.2011 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0420/Z14/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 19.05.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0374/R10/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 16.12.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 1076/R24/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE ZASTUPITELSTVO ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 18. zasedání dne 14.12.2011 1. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Zlínského kraje 0578/Z18/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 11. zasedání dne 17.05.2010 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0384/R11/10 b e r e n a v ě domí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 11. zasedání dne 02.06.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0429/R11/14 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 4. zasedání dne 17.02.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0113/R04/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 19. zasedání dne 20.09.2010 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0796/R19/10 b e r e n a v ě domí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 3. zasedání dne 07.02.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0084/R03/11 b e r e n a v ě domí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 19. zasedání dne 03.10.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0860/R19/11 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 20. zasedání dne 17.10.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0892/R20/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 18. zasedání dne 14.09.2015

V Ý P I S U S N E S E N Í z 18. zasedání dne 14.09.2015 K datu vytvoření tohoto výpisu usnesení nebyl zápis z 18. zasedání RZK podepsán ověřovateli, statutárním náměstkem hejtmana a hejtmanem. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 18.

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 22. zasedání dne 18.11.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0949/R22/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 13. zasedání dne 17.06.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0532/R13/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - prodloužení pronájmu bytu č. 1 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání dne 08.09.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0691/R17/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 1. 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Příloha 1 Přehled škol a školských zařízení zřizovaných na území Zlínského kraje k datu 9. 2004 Zlínským krajem, státem, církvemi, soukromými subjekty Název školy, školského zařízení Sídlo školy, školského

Více

Usnesení ze 4. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 23. února 2015

Usnesení ze 4. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 23. února 2015 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení ze 4. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala 23. února 2015 přijaté usnesení č. 33/2015 - N 3751 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 4. zasedání dne 22.02.2010 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0111/R04/10 b e r e n a v ě domí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 14. zasedání dne 14.06.2010 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0493/R14/10 b e r e n a v ě domí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 11. zasedání dne 20.05.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0435/R11/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 8. zasedání dne 18.04.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0308/R08/11 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 3. zasedání dne 09.02.2015

V Ý P I S U S N E S E N Í z 3. zasedání dne 09.02.2015 R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S U S N E S E N Í z 3. zasedání dne 09.02.2015 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0084/R03/15 b e r e n a v ě d o m í zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b)

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) o obvyklé ceně nemovitostí pozemků parcelní číslo 432 a 437 v katastrálním území

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN E CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL lůžek ) PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita Zlín Domovinka-centrum denních služeb

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 10. zasedání dne 06.05.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0396/R10/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

Soupis dotčených pozemků

Soupis dotčených pozemků k.ú. Příkazy u Osíčka 1 899 233 11486 8793 6810 1983 2 490/2 10001 5708 83 51 32 3 493/17 10001 12411 35 20 15 4 493/9 39 302 27 0 27 5 493/6 10001 297 96 0 96 6 486/8 10001 2903 28 0 28 7 878/3 84 92

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 20. zasedání dne 21.10.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0870/R20/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2014 Síť sociálních služeb Zlínského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2014 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20. KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 20 KONANÉ DNE 26.11.2013 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

I. schválila. břemene a v mezích a hranicích vypracovaného geometrického plánu, a to po celou

I. schválila. břemene a v mezích a hranicích vypracovaného geometrického plánu, a to po celou U S N E S E N Í z 46. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 17.10.2012 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.4 doplnění doby trvání výpůjčky na dobu neurčitou u smlouvy o výpůjčce

Více

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku)

zapsána v obchodním rejstříku vedeném, odd., vložka (alternativně uvést jiný rejstřík a spisovou značku) 592/CPT/2014-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/638/2014-CPTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 - Nové Město zastoupená JUDr. Milanem Cícerem,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Příloha č. 1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 Síť sociálních služeb ského kraje - sociální služby zařazené do kategorie A pro rok 2015 POSKYTOVATEL NÁZEV IDENTIFIKÁTOR

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Usnesení R-6524 514 4.5.2012 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Troja z rozpočtu R-6560 515 4.5.2012 k vyhlášení 9. výzvy

Více

čj. MCH 6662/2011 spisová značka 6660/2011/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 6662/2011 spisová značka 6660/2011/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 6662/2011 spisová značka 6660/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 30. zasedání dne 10. listopadu 2011 R M 1 / 3 0 / 1 1 1. Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

VĚSTNÍK O B S A H. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e. Ročník 2002. Částka 1. Rozesláno dne 23.

VĚSTNÍK O B S A H. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e. Ročník 2002. Částka 1. Rozesláno dne 23. strana 1 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Ročník 2002 Částka 1 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Rozesláno dne 23. dubna 2002 O B S A H 1. Nařízení Zlínského

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014

Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014 Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více