Vnitřní směrnice číslo 2/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní směrnice číslo 2/2014"

Transkript

1 Vnitřní směrnice číslo 2/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE PŘÍDOLÍ Úvodní ustanovení Městys : Přídolí Adresa: Přídolí čp. 2, Český Krumlov Katastrální území městyse tvoří: Přídolí, Malčice-Osek, Spolí, Všeměry, Zátes, Lověšice, Městys se skládá z těchto částí (osad): Přídolí, Dubová, Práčov, Zahořanky, Všeměry, Sedlice, Osek, Spolí Městys Přídolí vykonává pravomoci v samostatné působnosti a) Správní obvod obce s rozšířenou působností : město Český Krumlov b) Městys je pověřen přenesenou působností : v záležitostech stavebního úřadu dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v základním rozsahu (území obce je správním obvodem). c) Městys je pověřena přenesenou působností : v záležitostech na úseku správního řízení přestupků dle zákona č. 200/1990 Sb. Projednáno a schváleno na 4. řádném zasedání zastupitelstva Městyse Přídolí Datum zpracování : prosinec 2014 Směrnice nabývá účinnosti: Obsah: Úvod Hlava I Hlava II Hlava III Hlava IV Hlava V Úvodní ustanovení Legislativní rámec Poslání a účel organizačního řádu Základní vztahy v městysu / dále jen městys Samostatná působnost městyse Majetek městyse Hospodaření a rozpočet městyse Přenesená působnost městyse Zastupitelstvo městyse Zastupitelstvo Zastupitelé Vztah zastupitelstva městyse k dalším složkám městyse Pravomoci a hlavní činnost zastupitelstva Další činnost zastupitelstva Starosta a místostarosta Základní předpoklady Odpovědnost za výkon své funkce Pravomoci a působnost Pravomoci a působnost v roli zaměstnavatele Výbory a komise Výbory Komise Úřad městyse Složení úřadu městyse

2 Hlava VI Hlava VII Hlava VIII Hlava IX Hlava X Hlava XI Působnost Úřadu městyse Písemnosti vyhotovené orgánem městyse Hospodaření městyse Organizační složky Vznik organizačních složek městyse Hospodaření organizačních složek městyse Zřizovací listina organizačních složek městyse Příspěvkové organizace Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací Finanční hospodaření příspěvkových organizací Peněžní fondy příspěvkových organizací Některá omezení příspěvkových organizací Povinnosti a další náplň práce Úřadu městyse Zásadní povinnosti, odpovědnost, vztahy a náplň práce Úřadu městyse Podrobnější náplň práce Úřadu městyse samostatná působnost Podrobnější náplň práce Úřadu městyse přenesená působnost Povinnosti pracovníků a pracovní vztahy na Úřadu městyse Povinnosti pracovníků Úřadu městyse Pracovní vztahy na Úřadu městyse Zastupování pracovníků a předávání funkcí Povinnost kontroly Organizační schémata Úřadu městyse Zásady rozdělení práv, povinností a pracovní náplně na obecním úřadě Další činnosti městyse Závěrečná ustanovení Součásti a působnost organizačního řádu Schvalovací ustanovení Úvod Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému městyse, který řeší organizační vztahy mezi městysem, Úřadem městyse a jeho jednotlivými pracovníky. Čl. 1 Legislativní rámec Tento organizační řád je vytvořen na základě : Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Zákona č. 250 /2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 320/2001 Sb. a č. 450/2001 Sb. Organizační řád upravuje a definuje: Čl. 2 Poslání a účel organizačního řádu zásady poslání, činnosti a řízení městyse spolupráci a vzájemné vztahy mezi volenými a výkonnými orgány městyse zásady činnosti a řízení Úřadu městyse dělbu práce mezi složkami městyse, Úřadu městyse a jejich jednotlivými pracovníky jejich vzájemné vazby a vztahy zajištění systému finančního řízení městyse vymezení kompetencí, pravomocí a odpovědnosti za správu majetku městyse

3 Hlava I Základní vztahy v městysu Čl. 3 Samostatná působnost městyse Městys je samostatně spravován zastupitelstvem městyse. Dalšími orgány městysu jsou starosta, Úřad a zvláštní orgány městyse. Městys spravuje své záležitosti (samostatné působnosti) samostatně. Městys v samostatné působnosti spravuje záležitosti, které jsou v zájmu městyse a jejích občanů. Pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů (zejména potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku, atd). Městys může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky, pokud zákon nestanoví jinak. Městys řídí a usměrňuje po linii finančního řízení příspěvkové organizace a organizační složky zřízené Městysem: Příspěvková organizace městyse: Základní škola Přídolí s organizačními složkami MŠ Přídolí, ŠD Š. Přídolí, ŠS Š. Přídolí. Organizační složky městyse: b) knihovna městyse Přídolí c) JSDHO jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Přídolí Čl. 4 Majetek městyse Majetek městyse musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Městys je povinen pečovat o zachování a rozvoj svého majetku a vést jeho evidenci. Majetek městyse musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím a neoprávněnými zásahy. Městys nesmí ručit za závazky ani fyzických ani právnických osob. Čl.5 Hospodaření a rozpočet městyse Hospodaření městyse se řídí především rozpočtem, který je pro obec finančním plánem. Pravidla hospodaření s finančními prostředky městys stanovuje, a tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtu upravuje podle zákona č. 250/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). Finanční hospodaření městyse se řídí jeho rozpočtem. Rozpočet městyse je finančním plánem na příslušný rozpočtový rok, který je shodný s rokem kalendářním. Rozpočet se schvaluje jako vyrovnaný. Rozpočet může být přebytkový, jestliže některé příjmy jsou určeny k využití až v následujících letech nebo jsou-li určeny k splácení úvěrů z minulých let. Rozpočet může být i schodkový, ale jen v případě, že schodek bude možno uhradit buď finančními prostředky z minulých let nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem nebo návratnou finanční výpomocí. Kladný zůstatek finančních prostředků z rozpočtového hospodaření se převádí do dalšího roku, schodek rozpočtu se uhrazuje z finančních prostředků minulých let nebo se kryje z návratných zdrojů, splatných z rozpočtu v následujících letech. Městys Přídolí zřídil peněžní fond sociální fond. Tvorba a použití tohoto fondu je předmětem účetní směrnice č. 20 k používání sociálního fondu.

4 Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Městys má ve svém rozpočtu obsaženy veškeré příjmy a výdaje svých organizačních složek. Příjmy rozpočtu městyse tvoří příjmy: z vlastního majetku a majetkových práv odvody uložené městyse jeho zřízené příspěvkové organizaci z vlastní správní činnosti včetně příjmů z pověření výkonu státní správy (správní poplatky, pokuty, odvody) z místních poplatků z výnosů daní nebo podílu na těchto výnosech z dotací státního rozpočtu, ze státních fondů, z dotací z rozpočtu kraje z prostředků ze správní činnosti ostatních orgánů státní správy z přijatých darů a příspěvků z jiných příjmů podle zvláštních zákonů z Národního fondu z návratných zdrojů z návratné finanční výpomoci Výdaji rozpočtu jsou výdaje: ze zákonných závazků vyplývající ze závazků z uzavřených smluvních vztahů na úhradu úroků z přijatých půjček a úvěrů příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím zřízených obcí na podporu veřejně prospěšné činnosti na dary a příspěvky na sociální nebo humanitární účely na splátky půjček, úvěrů a návratných výpomocí Městys vypracovává rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled, na státní rozpočet a rozpočet kraje. Návrh rozpočtu musí být zveřejněn na úřední desce městyse, která je přístupná 24 hod. denně (před obchodem Jednoty ) nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu městyse. Rozpočet se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby. Vyjadřuje závazné ukazatele, jimiž se musí řídit výkonné orgány městyse, právnické osoby zřízené nebo založené městysem a příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu. Po schválení rozpočtu v zastupitelstvu se provádí neprodleně jeho rozpis. Součástí rozpisu rozpočtu je sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit. Městys uskutečňuje své hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a provádí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu svého hospodaření a hospodaření zřízených a založených právnických osob a zařízení po celý rozpočtový rok. Městys zajišťuje výkon finanční kontroly podle směrnice o Finanční kontrole č.15. Změny rozpočtu po jeho schválení mohou být provedeny pouze z důvodů: organizačních změn změn právních předpisů objektivních věcných změn Změny rozpočtu se provádí rozpočtovým opatřením, kterým je: přesun bez změny celkového objemu finančních prostředků použití nových rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů; tímto opatřením se objem rozpočtu snižuje povinné zabránění vzniku rozpočtového schodku

5 provedení povinných změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu Závěrečný účet Po skončení kalendářního roku se údaje o hospodaření obce souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Městys má uzavřenou smlouvu o přezkoumání svého hospodaření za kalendářní rok s firmou Plan Control, s.r.o., sídlem Horská 73, Český Krumlov, dle zákona č. 420/2004 Sb. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu městyse. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok projednává zastupitelstvo městyse do 30. června následujícího roku. Návrh závěrečného účtu městys zveřejňuje nejméně 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce na úřední desce ÚM, která je přístupná 24 hod. Časové použití rozpočtu Do plnění rozpočtu se zahrnují jen takové příjmy, výdaje a finanční operace, které byly uskutečněny (přijaty a vydány) v kalendářním roce. Rozhodující je datum připsání nebo odepsání prostředků na bankovních účtech. Účelovost rozpočtových prostředků Účelovost rozpočtových prostředků se určuje individuálně, odvětvově nebo územně. Městys respektuje účel použití rozpočtových prostředků, který vyplývá z účelu přijatých dotací ze státního rozpočtu nebo z uzavřených smluv, podle nichž přijímá účelové rozpočtové prostředky od jiných osob, včetně účelových darů, příspěvků či půjček. Návratnost nepoužitých rozpočtových prostředků Rozpočtové prostředky městyse nevyužité do konce roku nepropadají, ale převádějí se do dalšího roku. Případná jejich účelovost se přitom zachová. Výjimkou jsou nevyužité účelově a časově vymezené dotace nebo příspěvky, které poskytovatel požaduje po skončení roku vyúčtovat a nespotřebované peněžní prostředky vrátit. Porušení rozpočtové kázně Porušením rozpočtové kázně v rozpočtu městyse je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků patřících či svěřených městysu. Čl. 6 Přenesená působnost městyse Při výkonu přenesené působnosti se orgány městyse řídí při vydávání nařízení městyse, zákony a jinými právními předpisy v ostatních případech též a) usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních státních orgánů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a obcí b) návrhy opatření popřípadě rozhodnutím krajského úřadu, učiněným podle zákona o krajském zřízení v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti Metodickou a odbornou pomoc vykonává vůči orgánům obcí krajský úřad. Přenesená působnost obce:

6 a) Městys vykonává přenesenou působnost pouze na území městyse, které je správním obvodem, ve věcech: výkon přenesené pravomoci stavebního úřadu podle 124 zákona č. 50/1976 Sb., (stavební zákon). b) Městys vykonává přenesenou působnost ve věci přestupkové agendy ve smyslu ust. 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., včetně přijetí oznámení, projednání přestupku, uložení sankcí a jejich vymáhání. Hlava II Zastupitelstvo městyse Čl. 7 Zastupitelstvo Počet členů zastupitelstva městyse Přídolí je 11. Seznam členů zastupitelstva je uveden ve vnitřní směrnici číslo 3 organizační struktura městyse. Čl. 8 Zastupitelé Funkce člena zastupitelstva městyse je veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva městyse nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru. Mandát člena zastupitelstva městyse vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Zastupitelstvo se skládá z členů dlouhodobě uvolněných (je jim za výkon funkce poskytována odměna) v počtu 1. a z členů neuvolněných v počtu 10. Odměny se vyplácí z rozpočtových prostředků městyse. Splatnost a výplata odměny členům zastupitelstva městyse, jakož i srážky z odměny se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců obcí a zákoníkem práce. Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo: předkládat zastupitelstvu a výborům návrhy na projednání vznášet dotazy, připomínky a podněty na jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob a vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které městys založil nebo zřídil. požadovat od zaměstnanců Úřadu městyse i shora uvedených právnických osob informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce Čl. 9 Vztah zastupitelstva městyse k dalším složkám městyse Zastupitelstvo městyse: volí z řad členů zastupitelstva městyse starostu, místostarostu a odvolává je z funkce určuje funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni zřizuje a ruší výbory, volí jejich předsedy a další členy a odvolává je z funkce stanovuje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva stanovuje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva městyse rozhoduje o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva městyse za výkon funkce členů výborů stanovuje výši osobních a věcných výdajů na činnost Úřadu městyse a zvláštních orgánů městyse (ve výdajích na výkon přenesené působnosti je vázáno stanoviskem krajského úřadu) Čl. 10

7 Pravomoci a hlavní činnost zastupitelstva městyse Zastupitelstvo městyse zejména: rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti městyse schvaluje program rozvoje městyse, územní a regulační plán městyse, rozpočet a závěrečný účet městyse zřizuje trvalé a dočasné fondy městyse zřizuje a ruší příspěvkové organizace a organizační složky městyse, schvaluje jejich zřizovací listiny vydává obecně závazné vyhlášky městyse rozhoduje o vyhlášení místního referenda rozhoduje o založení nebo rušení právnických osob, schvaluje jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhoduje o účasti v již založených právnických osobách rozhoduje o majetkoprávních úkonech nad Kč, u některých dotací nad Kč ( zákon o obcích) přezkoumá na základě podnětů opatření přijatá Úřadem městyse v samostatné působnosti provádí rozpočtová opatření Hlava III Starosta a místostarosta městyse Čl. 11 Základní předpoklady Starosta a místostarosta musí být občany České republiky. Starostu a místostarosty volí do funkcí zastupitelstvo městyse z řad svých členů. Starosta i místostarosta jsou členy zastupitelstva. Starostu zastupuje místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo. Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi. Starosta rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti městyse svěřených mu zastupitelstvem. Čl. 12 Odpovědnost za výkon své funkce Za výkon své funkce odpovídají starosta i místostarosta zastupitelstvu. Úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva nebo rady, může starosta nebo místostarosta provést jen po jejich předchozím schválení. Čl. 13 Pravomoci a působnost Starosta: zastupuje městys navenek podepisuje s místostarostou právní předpisy městyse svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva městyse, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jejich jednání zajišťuje hospodaření městyse podle rozpisu rozpočtu na kalendářní rok odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření městyse za kalendářní rok nejdéle do téhož roku. řídí dlouhodobý rozvoj městyse odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

8 řídí činnost při plnění úkolů obrany a ochrany obyvatel v době mimořádné situace Čl. 14 Pravomoci a působnost v roli zaměstnavatele Starosta plní pro zaměstnance městyse roli zaměstnavatele, tj. uzavírá a ukončuje s nimi pracovní poměr stanoví jim plat dle platných platových předpisů Hlava IV Výbory a komise Čl. 15 Výbory Zastupitelstvo městyse zřizuje 4 výbory : kontrolní, finanční, kulturní a stavební. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva Zřízení finančního a kontrolního výboru je povinné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na Úřadu městyse. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu městyse. Ze své činnosti se výbor odpovídá zastupitelstvu městyse. Čl. 16 Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městyse kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městyse na úseku samostatné působnosti plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městyse O provedené kontrole výbor pořídí zápis (předmět kontroly, zjištěné nedostatky, návrhy na opatření k odstranění nedostatků). Zápis podepisuje člen výboru, který kontrolu prováděl a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Výbor předloží zápis zastupitelstvu. Výbor připojí k zápisu vyjádření orgánu popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. Čl. 17 Komise Městys nezřídil jako své iniciativní a poradní orgány žádné komise. Hlava V Úřad městyse Čl. 18 Složení Úřadu městyse Úřad městyse tvoří starosta, místostarosta ( v počtu 2 ) a zaměstnanci městyse zařazení do Úřadu městyse. V čele Úřadu městyse je starosta. Starosta městyse může pro jednotlivé úseky činnosti Úřadu městyse zřídit odbory a oddělení. V nich jsou pak začleněni zaměstnanci zařazení do Úřadu městyse. Městys Přídolí tvoří : Odd. sekretariát - referent státní správy a samosprávy

9 Odd. účtárna - účetní Městys Přídolí nemá žádné odbory. Čl. 19 Působnost Úřadu městyse Úřad městyse v oblasti samostatné působnosti: plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo městyse pomáhá výborům v jejich činnosti vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřené městysu. Čl. 20 Písemnosti vyhotovené orgánem městyse Všechny písemnosti vyhotovené orgánem městyse v samostatné působnosti se v záhlaví označují uvedením slova Městys Přídolí. Všechny písemnosti vyhotovené orgánem městyse v přenesené působnosti (s výjimkou nařízení městyse) se v záhlaví označují Úřad městyse Přídolí Čl. 21 Hospodaření městyse Financování městyse se řídí finančním plánem, kterým je rozpočet. Pravidla hospodaření s finančními prostředky obcí stanovuje Zákon č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje tvorbu, postavení, obsah a funkci rozpočtů obcí. Hlava VI Organizační složky Čl. 22 Vznik organizačních složek městyse Organizační složka městyse vzniká rozhodnutím zastupitelstva městyse. Organizační složka není účetní jednotkou. Organizační složka hospodaří jménem svého zřizovatele. Pracovníci organizační složky jsou zaměstnanci zřizovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Městys jako zřizovatel jmenuje vedoucího organizační složky a určí jeho práva a povinnosti. Čl. 23 Hospodaření organizačních složek Městys má ve svém rozpočtu obsaženy veškeré příjmy a výdaje svých organizačních složek. Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu městyse. Organizační složka je povinna plnit určené úkoly co nejhospodárnějším způsobem a dbát, aby dosahovala rozpočtem stanovených příjmů. Městys dává oprávnění k dispozicím s rozpočtem organizační složky jednak svému úřadu, jednak také podle potřeby vedoucímu organizační složky. Na organizační složku přenáší městys oprávnění disponovat jen s takovými peněžními prostředky, které souvisejí s její běžnou, pravidelnou činností, kterou je třeba zajišťovat operativně. Peněžní průběh svého hospodaření vede organizační složka v peněžním deníku v plném rozsahu podle rozpočtové skladby. Městys kontroluje hospodaření organizační složky se svěřeným majetkem a peněžními prostředky v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.

10 Čl. 24 Zřizovací listina organizačních složek O vzniku organizační složky vydá městys zřizovací listinu, která musí obsahovat : úplný název zřizovatele, tj. městys Přídolí název a sídlo organizační složky vymezení účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti. označení osob oprávněných jednat za organizační složku vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, předaného do správy, organizační složce k jejímu využití vymezení majetkových práv k svěřenému majetku, umožňujících jeho řádné využívání a péči o něj vymezení doby, na kterou je OS zřízena. Čl. 25 Organizační složky městyse V Městysu Přídolí jsou zřízeny následující organizační složky : - knihovna městyse Přídolí - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Přídolí Hlava VII Příspěvkové organizace Čl. 26 Zřizování, změny a zrušení příspěvkových organizací Městys zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. O vzniku příspěvkové organizace vydá městys zřizovací listinu, která musí obsahovat : úplný název městyse a jeho zařazení do okresu (kraje) název a sídlo příspěvkové organizace, její identifikační číslo vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti vyznačení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace vymezení majetku ve vlastnictví městysu, který se příspěvkové organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití vymezení majetkových práv, jež organizaci umožní svěřený majetek (i majetek získaný její vlastní činností) řádně spravovat pro hlavní účel, k němuž byla zřízena a ekonomicky efektivně využívat (pravidla pro péči, ochranu, zvelebení a rozvoj majetku, pravidla a podmínky pro další investiční výstavbu, výrobu a prodej zboží, pronajímání, apod.) vymezení okruhů doplňkových činností pro lepší využití hospodářských možností a odbornosti zaměstnanců; tato činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace a sleduje se odděleně vymezení doby, na kterou je PO zřízena. Ke vzniku, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace dochází dnem určeným obcí v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a závazky na nové nebo přejímající organizace (při zrušení zpět na obec). Shora uvedené skutečnosti se zveřejňují v Ústředním věstníku České Republiky Obec provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace. Čl. 27 Finanční hospodaření příspěvkových organizací Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky: získanými vlastní činností přijatými z rozpočtu městyse

11 svých fondů přijatými jako dary od fyzických a právnických osob Městys poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci,. Pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Rozpočet městyse zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu i k rozpočtu kraje. Příspěvková organizace je povinna podle zákona 320/2001 Sb. Městys provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace dle Směrnice O zabezpečení zákona o finanční kontrole, oddíl II.čl. Čl. 28 Peněžní fondy příspěvkové organizace Příspěvková organizace má své peněžní fondy Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku. Čl. 29 Některá omezení příspěvkových organizací Jen po předchozím souhlasu městyse smí příspěvková organizace: uzavírat smlouvy o půjčce nebo úvěru přejímat na sebe závazek ručitele (a to ještě s omezením dlužníka) pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě přijímat akcie a jiné cenné papíry jako protihodnotu za své pohledávky Příspěvková organizace není oprávněna: nakupovat akcie či jiné cenné papíry poskytovat dary jiným subjektům Příspěvková organizace může k dočasnému krytí svých potřeb od městyse získat návratnou finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími rozpočtovými výnosy do konce roku, nejpozději však do 31.března následujícího roku. Hlava VIII Povinnosti a další náplň práce Úřadu městyse Čl. 30 Zásadní povinnosti, odpovědnost, vztahy a náplň práce obecního úřadu Složení Úřadu městyse, jeho hlavní působnost, povinnosti a práva starosty, označování písemností vyhotovených orgánem obce a hlavní zásady hospodaření městyse jsou obsaženy v Hlavě V. Úřad městyse vykonává tyto činnosti : na úseku vnitřním: Čl. 31 vykonává - starosta zajišťuje vybavení Úřadu městyse zabezpečuje chod Úřadu městyse po provozní stránce řídí provozní záležitosti na úseku sekretariátu : vykonává referent státní správy a samosprávy obstarává (tj. píše) korespondenci vznikající na Úřadu městyse

12 přijímá a třídí korespondenci přicházející na Úřad městyse, zapisuje ji do knihy došlé pošty a předává rozdělenou poštu předává odpovědným pracovníkům vede seznam úkolů termínovaných jak externě (termíny požadovaného vyjádření ke smlouvám a další došlé korespondenci), tak interně (určených starostou) a zajišťuje jejich dodržení odesílá korespondenci vede evidenci (v souladu s instrukcí MV ČR o spisové službě ) 1) usnesení zastupitelstva a jeho plnění 2) vydaných Obecně závazných vyhlášek obce 3) vydaných Nařízení obce 4) dalších potřebných záležitostí zajišťuje oběh interní korespondence zabezpečuje osobní agendu na úseku majetkovém : vykonává účetní ÚM zaúčtování majetku zaevidování majetku řádnou evidenci majetku vykonává místostarosta pořízení majetku inventarizaci majetku zajištění údržby a opravy majetku vyřazení majetku vykonává referent státní správy a samosprávy smlouvy o převodu vlastnictví (včetně zajištění registrace nemovitosti na Katastrálním úřadě a podání daně z převodu nemovitostí) zajišťuje smlouvy o pronájmu pozemků na úseku bytového hospodářství : vykonává místostarosta pečuje o řádný stav, údržbu a opravy bytů vykonává- referent státní správy a samosprávy vede evidenci bytů městyse zajišťuje smlouvy na užívání bytů zajišťuje smlouvy na užívání nebytových prostor přijímá a eviduje žádosti o byty na úseku finančním : vykonává - účetní zajišťuje oběh účetních dokladů sestavuje návrh rozpočtu sestavuje prvotní doklady, operativní evidenci, statistiku obecního úřadu zabezpečuje pravdivé sestavení předepsaných výkazů včetně závěrečného účtu obce zabezpečuje mzdovou agendu, tj. kompletní doklady k výplatě mezd (včetně odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění, daní z příjmu a srážek), odměn a náhrad při pracovních cestách zabezpečuje přípravu k zaúčtování všech účetních případů zabezpečuje zaúčtování všech účetních případů (včetně archivace dokladů) zabezpečuje zpracování dokladů výdajové části : dodavatelských faktur dokladů k účtování o majetku dokladů k dalším ostatním platbám (nájemného, apod.) účtování o sociálním fondu obce a jeho vedení kontrolu formální správnosti došlých faktur kontrolu věcné správnosti došlých faktur

13 zabezpečuje zpracování dokladů příjmové části : vydaných faktur příjmových dokladů dokladů k účtování zařazení majetku do užívání kontrolu vydaných faktur po formální stránce kontrolu vydaných faktur po stránce věcné zpracování bankovních dokladů příkazů k úhradě výpisů z účtů na úseku pokladních operací : vykonává referent státní správy a samosprávy zajištění pokladních dokladů (pokladní kniha, příjmové a výdajové pokladní doklady příjem a výplatu částek v hotovosti (včetně výplat mezd, cestovních náhrad,apod.) na úseku kontroly a odsouhlasení : vykonává starosta a jím pověřené osoby příjmových a výdajových dokladů s pokladní knihou pokladní hotovosti na úseku stavebních činností : vykonává starosta zajišťuje územně plánovací podklady zajišťuje územně plánovací dokumentaci kontroluje dodržování ustanovení stavebního zákona a předpisů souvisejících tj. stavebních povolení, ohlašování stavebních úprav a udržovacích prací, apod. vypracovává výhled (investičního) rozvoje městyse zajišťuje investiční výstavbu prováděnou městysem na úseku stavebního úřadu: vykonává starosta v přenesené působnosti podle stavebního zákona v platném znění na úseku životního prostředí : vykonává starosta přijímá, eviduje a vyřizuje žádosti o kácení dřevin dle zákona č. 114/92 Sb. na úseku školství, kultury a sportu: vykonává starosta spolupracuje se školami s právní subjektivitou spolupracuje a kontroluje hospodaření ve školách v postavení příspěvkových organizací a organizačních složek vykonává koordinační a metodickou pomoc v kultuře a sportu spolupracuje při společně dohodnutých akcích na úseku řídící činnosti městyse: vykonává - starosta kontroluje dodržování právních předpisů městyse pečuje o zvyšování odborné kvalifikace pracovníků zajišťuje řádné hospodaření se svěřenými finančními a věcnými prostředky připravuje podklady a informuje veřejnost zajišťuje plánování, organizování a kontrolu plnění úkolů zajišťuje ochranu a řádnou evidenci majetku zajišťuje ochranu státního, služebního a hospodářského tajemství zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci

14 zajišťuje požární ochranu zajišťuje zpracování plánů, zpráv, rozborů, výkazů a hlášení zajišťuje zpracování,využívání a poskytování informací a provozování informační služby obecního úřadu zajišťuje a udržuje k tomu potřebnou výpočetní a digitální techniku plní úkoly obrany a ochrany obyvatel a zabezpečuje činnost v době mimořádných situací Čl. 32 Úřad městyse vykonává tyto další činnosti: vykonává referent státní správy a samosprávy vedení evidence obyvatel vykonává starosta a referent státní správy a samosprávy ověřování shody opisů nebo kopie s listinou, ověřování pravosti podpisů. vykonává referent státní správy a samosprávy vedení evidence a vymáhání nedoplatků dle zákona č. 337/92 Sb. vedení evidence a řízení dle zákona č. 71/67 Sb. ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu Hlava IX Povinnosti pracovníků a pracovní vztahy na obecním úřadě Čl. 33 Povinnosti pracovníků Úřadu městyse Každý pracovník Úřadu městyse je povinen zejména: vykonávat se vší odpovědností úkoly podle náplně práce a pokynů nadřízených pracovníků dodržovat pracovní dobu sledovat vydávané zákony, směrnice, nařízení a pokyny správních orgánů ve své oblasti a řídit se jimi ve své práci dodržovat ustanovení tohoto organizačního řádu a všech vnitřních směrnic prokázat a doplňovat svou kvalifikaci podle zákona 312/2002 Sb. o úřednících USC zachovávat mlčenlivost o organizačních skutečnostech tajné povahy, o kterých se dozvěděl při výkonu práce Čl. 34 Pracovní vztahy na Úřadu městyse Pracovníci Úřadu městyse jsou povinni spolupracovat, vzájemně si poskytovat všechny informace a neprodleně vydávat požadovaná stanoviska a posudky. Ke všem jednáním o hospodářských operacích, které se týkají příjmů a výdajů veřejných prostředků, je ve smyslu zákona o finanční kontrole starosta povinen přizvat od samého začátku, mimo jiných potřebných pracovníků, i účetní. Tím bude zajištěna taková realizace hospodářských operací, která neznemožní jejich závěrečné zaúčtování a tím i realizaci celé operace, nebo porušení zákona o finanční kontrole a zákona o účetnictví. Bez souhlasu příkazce a účetní nelze žádnou operaci týkající se veřejných prostředků zahájit. Čl. 35 Zastupování pracovníků Starosta určí zástupce v případě nepřítomnosti jednotlivých pracovníků vymezí rozsah zastupovaných činností stanoví pravomoci při zastupování

15 určí, které funkce nejsou zastupitelné, (event. e kterých může zastupovaný pozastavit opatření svého zástupce, pokud to závažné okolnosti případu budou vyžadovat) Čl. 36 Předávání funkcí při zastupování předávání funkcí musí být proveden písemný zápis podepsaný předávajícím, přejímajícím a současně starostou. Čl. 37 Povinnost kontroly Podle zákona č. 320/2001Sb., (zákon o finanční kontrole) a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech pro USC jsou obce povinny: podrobit se veřejnoprávní finanční kontrole prováděné smluvním partnerem tzv. přezkoumání hospodaření městyse (auditu ). kontrolovat hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací a organizačních složek ve své působnosti vykonávat veřejnoprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu a příjemců této podpory vytvořit systém finanční kontroly jak svého hospodaření, tak i hospodaření svých organizačních složek a příspěvkových organizací (viz. směrnice O zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 15). Čl. 38 V rámci finanční kontroly podle zákona č.320/2001 Sb. městys zabezpečuje: řídící kontrolu v hospodaření městyse interní audit, který slouží pouze k dokonalé informovanosti vedoucího pracovníka organizace, což je u městyse starosta veřejnoprávní kontrolu (nahrazující i interní audit) v organizačních složkách a příspěvkových organizacích zpracovává a předává Krajskému úřadu v Českých Budějovicích hlášení podle vyhlášky č. 64/2002 Sb.,o provádění finančních kontrol nejdéle do 10. února následujícího roku. Hlava X Organizační schémata Úřadu městyse Městys Přídolí má vytvořené organizační schéma, které tvoří přílohu č. 1 Čl. 39 Zásady rozdělení práv, povinností a pracovní náplně na Úřadu městyse Městys Přídolí má stanovenu každodenní pravidelnou pracovní dobu a v rámci ní má stanoveny úřední hodiny. Organizační řád stanovuje: Úřední hodiny na ÚM jsou: PO, ST : Na Úřadě městyse pracuje tento počet osob: uvolněných členů zastupitelstva : 1 neuvolněných členů zastupitelstva za pravidelnou odměnu : 10 zaměstnanců městyse v rámci hlavního pracovního poměru : 4 Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, pracovní náplně jsou založeny u mzdové účetní. Čl. 40 Další činnosti městyse

16 Pro zajištění právních služeb a právní pomoci uzavírá městys rámcovou smlouvu s právnickou organizací nebo s právníkem. V rámci ní, pak konkretizuje zastupování nebo pomoc v jednotlivých případech. Formulací smlouvy musí být jednoznačně zajištěny potřeby městyse. V městysu Přídolí není zřízena obecní policie. Součástí organizačního řádu je : 1) organizační schéma městyse. Čl. 41 Obecní policie Hlava XI Závěrečná ustanovení Čl. 42 Součásti a působnost organizačního řádu Čl. 43 Organizačním řádem jsou povinni se řídit : všichni pracovníci městyse zastupitelstvo městyse v rámci jeho působnosti ve smyslu zákona o obcích členové rady a výborů všichni zaměstnanci městyse Příloha č.1 Organizační schéma Tento organizační řád nabývá platnosti dne: Tímto se ruší směrnice V Přídolí Josef Sýkora s t a r o s t a Vítězslav Jílek m í s t o s t a r o s t a

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE Vltavská 14, Větrušice, Praha východ, tel.: , fax:

OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE Vltavská 14, Větrušice, Praha východ, tel.: , fax: OBECNÍ ÚŘAD VĚTRUŠICE Vltavská 14, 250 67 Větrušice, Praha východ, tel.:220 941 265, fax: 220 940 507 e-mail: obec@vetrusice.cz. www.vetrusice.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE Obec: Větrušice Směrnici zpracovala:

Více

Obec Teplice nad Bečvou. Organizační řád

Obec Teplice nad Bečvou. Organizační řád Strana 1 Závazné pro: pracovníky obecního úřadu, zastupitelstvo obce v rámci jeho působnosti ve smyslu zákona o obcích a ostatní orgány, tj. výbory a komise Funkce Jméno Podpis Schválil: starosta Ing.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE TACHLOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE TACHLOVICE VNITŘNÍ SMĚRNICE 2/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE TACHLOVICE Adresa : 252 17 Tachlovice, Jakubská náves č.8. 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení Organizační řád je základní normou určující organizační

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY Vnitřní předpis Městského úřadu Velké Hamry č. VS/01/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÉ HAMRY I. Úvodní ustanovení Organizační řád Městského úřadu Velké Hamry vychází zejména

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE MACKOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE MACKOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE MACKOVICE OBEC : MACKOVICE, IČO: 00636851 ADRESA: MACKOVICE 49, 671 78 JIŘICE U MIROSLAVI a) Obec není pověřena přenesenou působností b) Pověřený obecní úřad, do jehož kompetence spadá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE MALHOTICE. Adresa : Malhotice 1, Všechovice

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE MALHOTICE. Adresa : Malhotice 1, Všechovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE MALHOTICE Adresa : Malhotice 1, 753 53 Všechovice OBSAH: Úvodní ustanovení... 3 Legislativní rámec... 3 Poslání a účel organizačního řádu... 3 Samostatná působnost

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracovala: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválila: LudmilaBalcárková, starostka obce Projednáno a schváleno na vřejném

Více

Organizační řád obce. Obec Velká Kraš. Vypracovala: Lada Kuběnová

Organizační řád obce. Obec Velká Kraš. Vypracovala: Lada Kuběnová Organizační řád obce Obec Velká Kraš Vypracovala: Lada Kuběnová 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE Obec : Velká Kraš Adresa : 790 58 Velká Kraš č.p. 132 Katastrální území obce tvoří : Fojtova Kraš, Malá Kraš, Velká

Více

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Obce. Obce. Obce. tková Obce II. Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková II Práva člena zastupitelstva obce Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou 1 Městský úřad Němčice nad Hanou Palackého nám. 3 798 27 Němčice nad Hanou Typ vnitřní normy: Směrnice č. 11/2017 Název dokumentu: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Němčice nad Hanou Zpracoval: Ing. Ivana

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu obce Podhradí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu obce Podhradí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu obce Podhradí V souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon o obcích

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í OBECNÍ ÚŘAD ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád je

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Organizační řád obce

Organizační řád obce Organizační řád obce Obec : DOLNÍ ÚJEZD Adresa : Obecní úřad Dolní Újezd, Dolní Újezd 155, 751 23 Katastrální území obce tvoří : Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, Skoky u Staměřic, Staměřice Obec se skládá

Více

Pravidla rozpočtového procesu města Tišnova

Pravidla rozpočtového procesu města Tišnova Pravidla rozpočtového procesu města Tišnova účinnost od 26.3.2013 OBSAH: Obsah: Strana č. 1. Úvodní ustanovení 2 2. Sestavení rozpočtu 2 3. Schválení rozpočtu 2 4. Změny rozpočtu a kompetence k provádění

Více

Organizační řád obce Vedrovice

Organizační řád obce Vedrovice Organizační řád obce Vedrovice Obec: Vedrovice Adresa: Vedrovice 326, 671 75 IČ: 00293741 OBSAH: I.# Úvod# 1.! Základní!ustanovení! 2.! Legislativní!rámec! 3.! Poslání!a!účel!organizačního!řádu! 4.! Působnost!organizačního!řádu!

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Organizační řád Obce Velký Ratmírov

Organizační řád Obce Velký Ratmírov Organizační řád Obce Velký Ratmírov Čl. 1 Všeobecná ustanovení a zásady činnosti 1.1 Organizační řád je základní organizační normou, která upravuje zásady činnosti a řízení Obce Velký Ratmírov (dále jen

Více

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb. Č.1/2018

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb. Č.1/2018 Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb. Č.1/2018 Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Hradce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č. 2/2017

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č. 2/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č. 2/2017 Obec: Libějovice Sídlo: Libějovice 26, 387 72 Libějovice Směrnici zpracovala: Lenka Iralová Organizační řád Směrnice č. 2/2017 Obsah: 1. Článek Základní ustanovení

Více

SMĚRNICE PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU

SMĚRNICE PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU SMĚRNICE PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU SMĚRNICE Č. 6/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

Organizační řád obce Míchov

Organizační řád obce Míchov Obec Míchov, č. p. 50, 679 61 Letovice, IČ: 00840521, Tel.: 724 187 907; www.obecmichov.cz; email: podatelna@obecmichov.cz Organizační řád obce Míchov ČL.1 Všeobecná ustanovení a zásady činnosti Organizační

Více

Ivana Pařízková. Rozpočtové právo ÚSC

Ivana Pařízková. Rozpočtové právo ÚSC Ivana Pařízková Rozpočtové právo ÚSC www.law.muni.cz Systém RP ÚSC Obecná Zvláštní Procesní Administrativní Trestní Zápatí prezentace 2 HOSPODAŘENÍ ÚSC z.č. 250/2000 Sb., + dílčí novely I. Obecná ustanovení

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ORGANIZAČNÍ SLOŽKY MĚSTA ZÁBŘEH MĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ Zastupitelstvo města Zábřeh v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ...

7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE... 7 7.2.2.HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ... Úvod do Kulturní politiky státu, regionu a oblasti 7.NNO A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 2 7.1. FORMY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 2 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2.1.STATISTIKY... 3 7.2. PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE Směrnice č. 1/2015 Obec: Blatnice pod Svatým Antonínkem, IČ: 00284769 Adresa: 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem 28 Katastrální území obce tvoří: k.ú. Blatnice pod Sv. Antonínkem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obecního úřadu Strašice. Článek I - Název a sídlo. Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecního úřadu Strašice Obecní úřad Strašice Strašice 276/II 338 45 Článek I - Název a sídlo Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační řád obecního úřadu vymezuje organizační

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_400_VES_20 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Ogranizační řád Městské části Praha - Újezd

Ogranizační řád Městské části Praha - Újezd Ogranizační řád Městské části Praha - Újezd Článek I - Název a sídlo Městská část Praha Újezd Úřad městské části, Kateřinské nám. 465/1 Praha 4 - Újezd Článek II - Úvod, poslání organizačního řádu Organizační

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů ROZPOČTOVÝ PROCES dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů V Ostravě dne 2. června 2014 Zpracovala: Ing. Eva Hubinková 1 Obsah 1. Rozpočtový

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Aktualizace směrnice. IČO: Mokré čp. 12, České Meziříčí. Datum schválení zastupitelstvem:

Aktualizace směrnice. IČO: Mokré čp. 12, České Meziříčí. Datum schválení zastupitelstvem: Aktualizace směrnice Obec: Mokré IČO: 579 131 Adresa: Mokré čp. 12, 517 71 České Meziříčí Řád zpracoval: Honsnejmanová Dagmar Řád schválil starosta obce: Kučerová Blanka Datum schválení zastupitelstvem:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Město Město Albrechtice

Město Město Albrechtice Město Město Albrechtice Jednací řád výborů Zastupitelstva města Článek 1. Úvodní ustanovení Jednací řád výborů upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování výborů a způsob práce s přijatými

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE. pro interní potřeby města Miletín

VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE. pro interní potřeby města Miletín VNITŘNÍ SMĚRNICE O FINANČNÍ KONTROLE pro interní potřeby města Miletín Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

PROCES SCHVALOVÁNÍ, ZMĚN A KONTROLY DODRŽOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

PROCES SCHVALOVÁNÍ, ZMĚN A KONTROLY DODRŽOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Zastupitelstvo města vydává dokument Ev. č.: 23/003/2015 Č. j.: ----- S M Ě R N I C E M Ě S T A H R Á D E K N A D N I S O U PROCES SCHVALOVÁNÍ, ZMĚN A KONTROLY DODRŽOVÁNÍ ROZPOČTU

Více

Kapitola 4. ODBOR EKONOMICKÝ

Kapitola 4. ODBOR EKONOMICKÝ Kapitola 4. ODBOR EKONOMICKÝ Odbor ekonomický se člení na: oddělení rozpočtu a financování oddělení účetnictví a výkaznictví zajišťuje spisovou službu dle spisového a skartačního řádu Krajského úřadu poskytuje

Více

NÁVRH. ZŘIZOVACÍ LISTINA pro Základní školu Brno, Pavlovská 16, č. p. 576, příspěvkovou organizaci příspěvkové organizace (úplné znění k

NÁVRH. ZŘIZOVACÍ LISTINA pro Základní školu Brno, Pavlovská 16, č. p. 576, příspěvkovou organizaci příspěvkové organizace (úplné znění k NÁVRH příloha č. 3 Z 18 Statutární město Brno, městská část Brno-Kohoutovice ZŘIZOVACÍ LISTINA pro Základní školu Brno, Pavlovská 16, č. p. 576, příspěvkovou organizaci příspěvkové organizace (úplné znění

Více

Rozpočtový proces obcí a DSO. Krajský úřad Jihomoravského kraje 21. října 2011

Rozpočtový proces obcí a DSO. Krajský úřad Jihomoravského kraje 21. října 2011 Rozpočtový proces obcí a DSO Krajský úřad Jihomoravského kraje 21. října 2011 Rozpočet = krátkodobý finanční plán obce a DSO. Obec prostřednictvím svého rozpočtu zajišťuje jak vlastní činnosti (samosprávu),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

Organizační řád Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace (dále jen domov )

Organizační řád Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace (dále jen domov ) Organizační řád Strana 1 (celkem 6) Organizační řád Domova pro seniory v Perninku, příspěvková organizace (dále jen domov ) Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád domova je základní organizační

Více

Statut finančního výboru Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem

Statut finančního výboru Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2015 Statut finančního výboru Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Finanční výbor Zastupitelstva města Dvůr Králové

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Město Brno. VYHLÁŠKA č. 18/2000,

Město Brno. VYHLÁŠKA č. 18/2000, Město Brno VYHLÁŠKA č. 18/2000, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Brna č. 1/1997 - Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/023

Více

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce.

Místostarosta je pro svoji funkci neuvolněným členem zastupitelstva obce. Obec Řehlovice ORGANIZAČNÍ Čj.: Mach/249/11 ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Rozpočtové právo ÚSC. Fiskální část finančního práva a to v podoodvětví, které nejtypičtěji charakterizuje

Rozpočtové právo ÚSC. Fiskální část finančního práva a to v podoodvětví, které nejtypičtěji charakterizuje Rozpočtové právo ÚSC Fiskální část finančního práva a to v podoodvětví, které nejtypičtěji charakterizuje TOK PENĚZ Příjmy Veř.peněžní fond ÚSC Výdaje Daně Poplatky Veřejné statky Poplatník Plátce Rozpočtové

Více

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Aktualizované úplné znění S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Zastupitelstvo města Brna S T A T U T V Ý B O R Ů Z A S T U P I T E L S T V A M Ě S T A B R N A Brno prosinec 2014 Obsah: článek strana 1

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím Příloha č. 1 Hospodaření příspěvkových organizací Brno, srpen 2011 Článek 1. Obecná ustanovení 1.1 Organizace samostatně hospodaří

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČO 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 48/2015 - ZM 3 ze dne 17.02.2015

Více

Organizační řád orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

Organizační řád orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Obec je samostatně spravována orgány

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Přednášející: JUDr. MARIE MAZÁNKOVÁ

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Jak je voleno zastupitelstvo obce?

Jak je voleno zastupitelstvo obce? Jak je voleno zastupitelstvo obce? Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá

Více

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole

Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole Směrnice č. 2/2004 k finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec : Sněžné Adresa : 592 03 Sněžné 55 IČ : 00295 451 Směrnici zpracoval

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 1. zasedání zastupitelstva města dne: 18. 12. 2014 Bod pořadu jednání: Zřízení výborů Zastupitelstva města Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Zuzana Škodová odbor

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Česká asociace telekomunikací, z.s. Organizační řád

Česká asociace telekomunikací, z.s. Organizační řád Česká asociace telekomunikací, z.s. Organizační řád Organizační řád byl projednán a schválen Valnou hromadou ČAT dne 15.5.2015 Čl. 1 - Účel Organizačního řádu ČAT Účelem tohoto řádu je podrobně stanovit

Více

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje:

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: Městský úřad Holýšov O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Obec Malé Žernoseky ZŘIZOVACÍ LISTINA

Obec Malé Žernoseky ZŘIZOVACÍ LISTINA Obec Malé Žernoseky Č.j.: 264/2002-R ZŘIZOVACÍ LISTINA Usnesením zastupitelstva obce Malé Žernoseky ze dne 12.prosince 2002 podle 84, odst.2, písm.e), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Černá, ředitelka školy

Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Černá, ředitelka školy Základní škola Libiš, okres Mělník příspěvková organizace se sídlem Školní 10, 277 11 Neratovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak O3 /2019 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Černá,

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

OBEC HNĚVNICE Hněvnice, IČ

OBEC HNĚVNICE Hněvnice, IČ OBEC HNĚVNICE 330 23 Hněvnice, IČ 47733454 Směrnice č. 1/2017 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční

Více

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád

Č.j. 01-1/2012. Organizační řád Majerova 138, Stráž nad Nisou, 463 03 Č.j. 01-1/2012 Organizační řád K zabezpečení úkolů vyplývajících z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení... 2 Čl. 2 Postavení a působnost MěÚ... 2 Čl. 3 Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU Tanvaldská 50, Liberec XXX Vratislavice nad Nisou Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou dle 84 odst.

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více