Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání. Tomáš Ciprovský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání. Tomáš Ciprovský"

Transkript

1 Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání Tomáš Ciprovský

2 Průmyslové vzory přednáška č. 5

3 Průmyslové vzory - předpisy národní zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů ( ZPV ) komunitární nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne o průmyslových vzorech Společenství

4 Průmyslové vzory - předpisy mezinárodní Ženevský akt Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů ( ) Pařížská unijní úmluva (vztahuje se na všechna průmyslová práva, viz výklad o patentech)

5 Vymezení pojmů ( 2 ZPV) průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení

6 Příklady průmyslových vzorů střih oblečení, tvar obuvi automobil (karoserie, zrcátka, interiér atd.) nábytek, svítidla, topná tělesa láhve, obaly na výrobky hračky (autíčka, panenky) počítače, televize, fotoaparáty, mobily potraviny (tvar, barva)

7 Právní ochrana ( 1 ZPV) ochrana je poskytována pouze těm průmyslovým vzorům, které jsou zapsány v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví ( Úřad ) průmyslový vzor můţe být současně chráněn i jako dílo nebo ochranná známka

8 Podmínky ochrany ( 3-5 ZPV) průmyslový vzor musí splňovat dva znaky novost (přede dnem podání přihlášky nebyl zpřístupněn veřejnosti) individuální povaha (celkový dojem, který vyvolává u informovaného uţivatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uţivatele vyvolávají jiţ existující průmyslové vzory)

9 Výjimky z ochrany ( 8-9 ZPV) Úřad do rejstříku nezapíše průmyslový vzor který je v rozporu se zásadami veřejného pořádku nebo s dobrými mravy je-li jiţ v České republice zapsán shodný průmyslový vzor s dřívějším právem přednosti

10 Doba trvání ochrany ( 11 ZPV) průmyslový vzor je chráněn 5 let ode dne podání přihlášky (tuto dobu lze opakovaně prodluţovat) maximální doba právní ochrany je 25 let

11 Právo k průmyslovému vzoru ( 12) právo k průmyslovému vzoru náleţí původci (spolupůvodci) vzoru jeho právnímu nástupci (smluvní nabyvatel, dědic) přihlášku průmyslového vzoru můţe podat pouze tato osoba

12 Zaměstnanecký průmyslový vzor ( 13) pokud je průmyslový vzor vytvořen zaměstnancem při plnění jeho pracovních úkolů, náleţí právo k průmyslovému vzoru (právo podat přihlášku) zaměstnavateli pokud zaměstnavatel toto právo nevyuţije do 3 měsíců, přechází právo zpět na původce průmyslového vzoru původce má právo na přiměřenou odměnu

13 Účinky průmyslového vzoru ( 19) majitel zapsaného průmyslového vzoru má výlučné právo uţívat průmyslový vzor poskytnout souhlas s uţíváním průmyslového vzoru jiným osobám nebo na ně právo na průmyslový vzor převést bránit třetím osobám uţívat jej bez jeho souhlasu (uţíváním se rozumí výroba, uvedení na trh, dovoz, vývoz)

14 Omezení práv ( 23 ZPV) práva z průmyslového vzoru se nevztahují na jednání třetích osob uskutečněná pro neobchodní účely pro experimentální účely pro účely citace nebo výuky na zařízení lodí a letadel, dostanou-li se přechodně na území ČR (a na dovoz náhradních dílů k nim)

15 Omezení práv ( ZPV) pokud byl výrobek s příslušným průmyslovým vzorem uveden na trh v ČR/EU/Evropském hospodářském prostoru majitelem průmyslového vzoru nebo s jeho souhlasem, nemůţe majitel průmyslového vzoru jeho uţívání dále bránit (vyčerpání práv) pokud někdo uţíval průmyslový vzor předtím neţ si jej někdo jiný zaregistroval, můţe ho pouţívat i nadále (právo předchozího uživatele)

16 Vlastnická oprávnění ( ZPV) práva k průmyslovému vzoru se převádí písemnou smlouvou, která nabývá vůči třetím osobám účinnosti zápisem do rejstříku právo užívat průmyslový vzor se uděluje licenční smlouvou (výlučná/nevýlučná licence), téţ zapisovanou do rejstříku zapsaný průmyslový vzor můţe být předmětem zástavního práva práva k průmyslovému vzoru mohou současně náleţet více osobám (spoluvlastnictví)

17 Řízení o přihlášce ( ZPV) řízení probíhá na základě přihlášky průmyslového vzoru podané u Úřadu Úřad přezkoumá, zda jsou splněny podmínky pro zápis průmyslového vzoru pokud ano, zapíše průmyslový vzor do rejstříku a zveřejní jej ve věstníku

18 Průmyslový vzor Společenství nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne zaloţilo průmyslový vzor Společenství jedná se o relativně nenákladný způsob zajištění ochrany průmyslového vzoru na celém území EU (poplatky činí cca 350 EUR, bez nákladů na zastupování, zastoupení není povinné)

19 Průmyslový vzor Společenství existují dvě formy průmyslového vzoru nezapsaný průmyslový vzor (vzniká zcela automaticky bez jakékoliv registrace, umoţňuje majiteli bránit vyuţití průmyslového vzoru bez jeho souhlasu, ochrana trvá 3 roky) zapsaný průmyslový vzor (průmyslový vzor registrovaný u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu v Alicante ve Španělsku, platí pro celé EU, max. doba ochrany činí 25 let)

20 Mezinárodní přihláška na základě Ženevského aktu Haagské dohody (1999) lze podat mezinárodní přihlášku průmyslového vzoru u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) průmyslový vzor pak platí pro zvolené země Haagské unie (pokud k němu Úřady těchto zemí nevznesly ve stanovené lhůtě námitky)

21 Topografie polovodičových výrobků zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, stanoví specifický režim pro ochranu počítačových čipů počítačové čipy není moţno chránit patentem (nejde o čip jako takový, ale o jeho specifické vnitřní uspořádání) a vhodná není ani autorskoprávní ochrana (znesnadňuje další zlepšování čipu bez souhlasu autora)

22 Topografie polovodičových výrobků topografie polovodičových výrobků se zapisují do zvláštního rejstříku vedeného Úřadem obsah práv je obdobný jako u ostatních předmětů průmyslového vlastnictví ochrana trvá 10 let od registrace

23 Označení původu a zeměpisná označení přednáška č. 6

24 Označení původu - předpisy národní zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení ( ZO ) komunitární nařízení Rady (ES) č. 510/2006 z o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin směrnice Rady ES 79/112/EEC o sblíţení zákonů členských států v oblasti označování a předvádění potravin a reklamy jich se týkající

25 Označení původu - předpisy mezinárodní Lisabonská dohoda na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu (č. 67/1975 Sb.) Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboţí (č. 64/1963 Sb.)

26 Základní pojmy ( 2 ZO) označení původu = název oblasti, určitého místa nebo země pouţívaný k označení zboţí pocházejícího z tohoto území jestliţe kvalita nebo vlastnosti tohoto zboţí jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory jestliţe výroba, zpracování a příprava takového zboţí probíhá ve vymezeném území

27 Základní pojmy ( 2 ZO) zeměpisné označení = název oblasti, určitého místa nebo země pouţívaný k označení zboţí pocházejícího z tohoto území jestliţe toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu jestliţe výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboţí probíhá ve vymezeném území

28 Zeměpisné označení pro zeměpisné označení platí pravidla, týkající se označení původu, obdobně zeměpisné označení se od označení původu liší tím, ţe postačí, ţe se v daném území realizuje část výrobního procesu (výroba, zpracování, nebo příprava) a stejně tak není nutně třeba ani specifická kvalita nebo vlastnosti zboţí (stačí pověst)

29 Příklady (chráněno v EU) označení původu Ţatecký chmel, Nošovické kysané zelí, Český kmín, Pohořelický kapr zeměpisná označení Budějovické pivo, Hořické trubičky, Mariánskolázeňské oplatky, Štramberské uši, Třeboňský kapr

30 Právní ochrana ( 3-4 ZO) označení původu se zapisuje do rejstříku vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví nelze zapsat označení původu které by působilo klamavě (jednalo by se sice o pravdivé označení místa, odkud zboţí pochází, ale bylo by zaměnitelné s jiným místem) které by představovalo obecný název zboţí které by bylo shodné jako dříve zapsané označení původu nebo ochranná známka

31 Žádost o zápis ( 5 ZO) ţádost o zápis označení původu můţe podat sdružení výrobců nebo zpracovatelů pro zboţí pocházející z příslušného území jednotlivá fyzická nebo právnická osoba, pokud jako jediná vyrábí/zpracovává zboţí mající vymezené specifické vlastnosti poznámka: jestliţe má označení původu registrováno sdruţení, má nový výrobce právo na přijetí za jeho člena

32 Žádost o zápis ( 5 ZO) ţádost o zápis musí obsahovat znění označení původu označení ţadatele a provozovny vymezení území výčet zboţí a jeho specifických vlastností u potravin a zemědělských produktů tzv. specifikace (podrobnější informace o sloţení a výrobě)

33 Řízení o žádosti ( 7 ZO) Úřad posoudí, zda ţádost splňuje všechny zákonné náleţitosti, a v případě, ţe ano, zapíše označení původu do rejstříku a oznámí jej ve věstníku

34 Účinky zápisu ( 8 ZO) ochrana označení původu vzniká dnem zápisu do rejstříku a je časově neomezená zapsané označení původu, můţe na své výrobky umisťovat pouze ten, kdo jej vyrábí na vymezeném území za dodrţení stanoveného standardu kvality a specifických vlastností

35 Účinky zápisu ( 8 ZO) právo uţívat zapsané označení původu má kaţdý, kdo splní stanovené podmínky (nikoliv pouze ten, kdo nechal označení původu zaregistrovat) na označení původu není moţno udělit licenci

36 Práva ze zápisu ( 23 ZO) zapsané označení původu je chráněno proti obchodnímu uţití na zboţí, které nesplňuje podmínky zápisu proti zneuţití, napodobení nebo připomínání, (výrazy typ, druh, napodobeno ) proti jakémukoliv jinému lţivému nebo klamavému označení o zeměpisném původu proti veškerému jednání, které by mohlo vést ke klamným domněnkám o skutečném původu zboţí

37 Porušení práv ( 24 ZO) kaţdý se můţe domáhat, aby bylo zakázáno uţívat zapsané označení pro zboţí, které nesplňuje stanovené podmínky, a aby takové zboţí bylo staţeno z trhu

38 Komunitární zápis na základě nařízení Rady (ES) č. 510/2006 lze zapsat chráněné označení původu (CHOP) chráněné zeměpisné označení (CHZO) které má účinky pro všechny státy EU ţádost o zápis se podává u Úřadu ve státě, v němţ se nachází místo původu zboţí

39 Komunitární zápis řízení o ţádosti má dvě fáze v národní fázi přezkoumá ţádost Úřad, součástí přezkumu je vyţádání vyjádření Ministerstva zemědělství a zveřejnění ţádosti ve věstníku, kdy k ní můţe kdokoliv vznést námitky v komunitární fázi přezkoumá ţádost Komise (poté, co jí byla ţádost postoupena Úřadem), v případě kladného vyřízení zapíše CHOP/CHZO do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení

40 Mezinárodní zápis dle Lisabonské dohody (č. 67/1975 Sb.) lze poţádat o zápis označení původu jiţ dříve uznaného v zemi, odkud pochází, do rejstříku Světové organizace duševního vlastnictví tento zápis má účinky pro všechny smluvní státy (je jich cca 20), pokud k němu nevznesou do jednoho roku námitku

41 Ekonomické aspekty označení původu je ceněnou součástí majetku podnikatele jeho největší výhodou je trvalá platnost (není třeba ochranu obnovovat) a vazba na území (zajišťuje určité výsadní postavení výrobce, zejména v rámci EU)

42 Práva k odrůdám rostlin zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin stanoví specifický reţim pro ochranu šlechtitelů o zápisu práv k odrůdám rozhoduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský maximální doba ochrany je let podle typu odrůdy

43 Ochranné známky přednáška č. 7

44 Ochranné známky - předpisy národní zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ( ZN ) komunitární nařízení Rady ES č. 207/2009, o ochranné známce Společenství

45 Průmyslové vzory - předpisy mezinárodní Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne (č. 65/1975 Sb.) Smlouva o známkovém právu (TLT) (č.199/1996 Sb.)

46 Ochranná známka ( 1 ZN) ochrannou známkou můţe být označení schopné grafického znázornění (slova, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku) pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky (sluţby) jedné osoby od výrobků (sluţeb) jiné osoby ochranná známka se zapisuje do rejstříku vedeného Úřadem

47 Ochranná známka - příklady

48 Ochranná známka - příklady příklady slovních ochranných známek: názvy produktů (Microsoft Office) reklamní hesla (Nokia Connecting People) názvy internetových domén (

49 Ekonomický význam ochranné známky odlišují výrobky nebo sluţby, vypovídají o jejích původu a tím usnadňují spotřebitelům orientaci (poskytují záruku jakosti) tím, ţe je ochranná značka trvale spojena s určitým zboţím konkrétního výrobce, má silnější propagační účinky (chrání investice do reklamy)

50 Odmítnutí zápisu ( 4-7) nelze zapsat ochrannou známku, která nesplňuje definiční znaky ( 1) je tvořena výlučně údaji, které slouţí k určení druhu zboží, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby, příp. jiných vlastností je tvořena slovy obecného jazyka (nebo slovy uţívanými v obchodních zvyklostech)

51 Odmítnutí zápisu ( 4-6) nelze zapsat ochrannou známku, která nesplňuje definiční znaky ( 1) je tvořena výlučně údaji, které slouţí k určení druhu zboží, jakosti, množství, zeměpisného původu apod. (*) je tvořena slovy obecného jazyka (nebo slovy uţívanými v obchodních zvyklostech) (*) je klamavá (povaha, jakost, zeměpisný původ) je v rozporu s veřejným pořádkem/dobrými mravy je shodná s dříve zapsanou známkou, jejíţ majitel nedal k zápisu souhlasu (*) neplatí, pokud označení získalo uţíváním v obchodním styku ve vztahu k výrobkům/sluţbám přihlašovatele rozlišovací způsobilost

52 Odmítnutí zápisu ( 7) ochrannou známku nelze zapsat i tehdy, jestliţe k zápisu vznese námitky oprávněná osoba oprávněnou osobou je majitel starší ochranné známky (pokud existuje moţnost záměny známek v očích veřejnosti) majitel jiného průmyslového práva nebo autor díla, pokud by mohlo být pouţíváním ochranné známky toto právo dotčeno

53 Práva z ochranné známky ( 8 ZN) ochranná známka se vţdy zapisuje pro určité skupiny výrobků nebo sluţeb majitel ochranné známky má výlučné právo užívat ve spojení s těmito výrobky (sluţbami) zaregistrované označení (s dodatkem ) za užívání se povaţuje umísťování označení na výrobky nabízení výrobků pod tímto označením dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením uţívání v obchodních listinách a v reklamě

54 Práva z ochranné známky ( 8 ZN) nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky uţívat označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo sluţby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, označení, u něhoţ z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou (příp. podobnosti výrobků nebo sluţeb) existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti

55 Práva z ochranné známky ( 8 ZN) nikdo nesmí v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky uţívat označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které sice nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka zapsána, avšak jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho uţívání by nepoctivě těţilo z dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu

56 Vyčerpání práv ( 11 ZN) vlastník ochranné známky není oprávněn zakázat její uţívání na výrobcích, které byly s touto ochrannou známkou uvedeny na trh v ČR (v EU) s jeho souhlasem výjimka: pokud má vlastník ochranné známky oprávněné důvody zakázat pozdější obchodní vyuţití výrobků (pokud se stav výrobků po jejich uvedení na trh změnil nebo zhoršil)

57 Vyčerpání práv ( 12 ZN) vlastník starší ochranné známky nemůţe bránit uţívání nové shodné nebo podobné ochranné známky, jestliţe strpěl její užívání po dobu 5 let ode dne, kdy se o jejím uţívání dozvěděl výjimka: právo není časově omezeno, pokud přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře

58 Doba platnosti ( 29 ZN) zápis ochranné známky platí 10 let od podání přihlášky tuto dobu je moţno na základě ţádosti podané u Úřadu neomezeně prodluţovat

59 Nevyužívání známky ( ZN) pokud není ochranná známka po dobu 5 let vyuţívána pro výrobky nebo sluţby, pro které byla zapsána ztrácí schopnost blokovat nové shodné či podobné ochranné známky můţe být Úřadem na návrh třetí osoby zrušena

60 Vlastnické právo ( 15 ZN) vlastnické právo k ochranné známce lze převádět písemnou smlouvou, která se zapisuje do rejstříku vedeného Úřadem právo uţívat ochrannou známku lze zaloţit písemnou licenční smlouvou, rovněţ zapisovanou do rejstříku

61 Kolektivní ochranná známka ( 35) kolektivní ochranná známka = ochranná známka, kterou mají zaregistrováni společně všichni členové určitého sdruţení (má odlišovat jejich výrobky) kolektivní ochranná známka je nepřevoditelná a nelze na ni poskytnout licenci (vyuţívat ji mohou pouze členové sdruţení, je tedy třeba stát se členem)

62 Řízení o zápisu ( ZN) řízení se zahajuje u Úřadu podáním přihlášky (krom vyobrazení ochranné známky musí obsahovat zejména seznam výrobků nebo sluţeb, pro které má být známka zapsána) první fázi řízení představuje formální průzkum (posuzování formálních náleţitostí přihlášky), po níţ následuje věcný průzkum (zákaz zápisu, shoda se staršími známkami)

63 Řízení o zápisu ( ZN) jestliţe přihláška úspěšně projde věcným průzkumem, je zveřejněna ve věstníku v této fázi můţe kdokoliv uplatnit připomínky, oprávněné osoby pak mohou vznést námitky (Úřad o nich vydává samostatné rozhodnutí) jestliţe se neobjeví ţádná překáţka, provede Úřad zápis ochranné známky do rejstříku

64 Ochranná známka Společenství upravena v nařízení Rady ES č. 207/2009, o ochranné známce Společenství základní princip: na základě registrace ochranné známky u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) v Alicante získá vlastník ochranné známky právní ochranu před neoprávněným uţíváním v celé EU podání přihlášky jedné ochranné známky stojí cca 1000 EUR doba ochrany činí 10 let (lze opakovaně prodlouţit)

65 Mezinárodní ochranná známka na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne (č. 65/1975 Sb.) je moţno pomocí jediného zápisu ochranné známky u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ţenevě dosáhnout ochrany ve vybraných smluvních státech (jednotlivé smluvní státy mohou účinky zápisu do 1 roku odmítnout) před podáním mezinárodní přihlášky je třeba podat národní přihlášku v zemi původu přihlašovatele doba ochrany činí 10 let (lze prodlouţit)

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Z. Čapková Úřad průmyslového vlastnictví, Praha Obsah Ochranné známky funkce, význam ochrany Druhy ochranných známek Národní ochranná

Více

Databáze ochranných známek

Databáze ochranných známek Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika WWW.UPV.CZ Databáze ochranných známek Úvod do teorie ochranných známek Databáze ochranných známek Moravská zemská knihovna, Brno 3. června 2015 Úřad Průmyslového

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová

OBCHODNÍ PRÁVO. Mgr. Markéta Janšová OBCHODNÍ PRÁVO Mgr. Markéta Janšová Právo průmyslového vlastnictví Průmyslovým právem rozumíme ochranu: výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předměty průmyslového výtvarnictví

Více

Práva průmyslová IV. PRŮMYSLOVÉ VZORY. Resumé. Resumé. Resumé. Resumé

Práva průmyslová IV. PRŮMYSLOVÉ VZORY. Resumé. Resumé. Resumé. Resumé Práva průmyslová IV. PRŮMYSLOVÉ VZORY Ochrana průmyslového vzoru zápisem do rejstříku je určena pro řešení designérská. Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií,

Více

INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE. of the Czech Republic. Ochrana designu. z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky

INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE. of the Czech Republic.  Ochrana designu. z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky www.upv.cz Ochrana designu z pohledu Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky www.upv.cz Úřad průmyslového vlastnictví České republiky 1919 Založen Patentový úřad a Patentový soud 1919 Přístup k

Více

Ing. Jiří Sedlák Evropský patentový zástupce, soudní znalec

Ing. Jiří Sedlák Evropský patentový zástupce, soudní znalec Ing. Jiří Sedlák Evropský patentový zástupce, soudní znalec Charakteristika a specifika jednotlivých průmyslových práv, předmět ochrany, udělovací řízení, úloha patentového zástupce a Úřadu průmyslového

Více

Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015

Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA Business workout - letní škola podnikání Technická univerzita v Liberci 3. 9. 2015 Duševní vlastnictví Autorské právo a podobná práva Průmyslová práva Patenty * Užitné

Více

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Ing. Jiří Sedlák, patentový zástupce KUDRLIČKA & SEDLÁK Advokátní, patentová a známková kancelář, České Budějovice Charakteristika a specifika jednotlivých průmyslových práv, předmět ochrany, udělovací

Více

Obsah. 1. Předmluva 13

Obsah. 1. Předmluva 13 Právní ochrana prûmyslového a jiného duševního vlastnictví- REPETITORIUM Obsah 1. Předmluva 13 2. Základní pojmy 15 2.1. Pojem vlastnictví 15 2.2. Druhy vlastnictví 15 2.3. Základní práva vlastníka 15

Více

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí

Důvody zamítnutí ochranné známky Absolutní důvody zamítnutí Další z možností, jak přihlásit ochrannou známku v zahraničí, tentokrát na území Evropské unie, představuje systém ochranné známky Evropské unie (European Union trade mark). Na základě jediné přihlášky

Více

Právní ochrana designu

Právní ochrana designu WWW.UPV.CZ Právní ochrana designu ÚŘAD Oddělení průmyslových vzorů Ochrana designu Ochrana vyplývající ze zápisu průmyslových vzorů na národní, unijní a mezinárodní úrovni. Ochrana vyplývající ze zveřejnění

Více

Úvod do problematiky ochranných známek Databáze ochranných známek

Úvod do problematiky ochranných známek Databáze ochranných známek Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Úvod do problematiky ochranných známek Databáze ochranných známek Eva Křováková Moravská zemská knihovna, Brno 1. 12. 2016 Ochranné známky Zákon č. 441/2003 Sb.

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Ochranná známka Společenství (CTM)

Ochranná známka Společenství (CTM) Ochranná známka Společenství (CTM) WWW.UPV.CZ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ JUDr. Schönbornová 20. března 2008, Praha Osnova přednášky: Prameny práva Rozsah ochrany ochranné známky Společenství (CTM) Zápisná

Více

Analýza ochrany duševního vlastnictví

Analýza ochrany duševního vlastnictví Analýza ochrany duševního vlastnictví Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví 12/2017 Analýza národních patentů a užitných vzorů

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ WWW.UPV.CZ Česká republika Seznámení se s právy z duševního vlastnictví Práva průmyslově využitelná Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV 2014 Duševní vlastnictví majetek nehmotné

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 12 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie Obsah přednášky: Potraviny specifického charakteru - potraviny s chráněným

Více

3.1. Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví

3.1. Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví 1. Úvod 1.1. Vývoj právní úpravy v oblasti ochrany průmyslového na území České republiky 1.2. Význam průmyslově právní ochrany pro podnikání a mezinárodní obchod 2. Vymezení pojmů 2.1. Pojem průmyslového

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslověprávní výchovy školní rok 2015/2016 8. 9. 6. 2016 Práva na označení 1. Ochranná známka platná právní úprava v ČR, definice, druhy a funkce ochranných

Více

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen "Úřad") vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu.

(3) Na přihlášce Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) vyznačí datum jejího podání a přidělí jí číslo spisu. 97/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2004 k provedení zákona o ochranných známkách Úřad průmyslového vlastnictví stanoví podle 53 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002

Více

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.

Více

Pojem a smysl duševního vlastnictví

Pojem a smysl duševního vlastnictví Pojem a smysl duševního vlastnictví Pojem a smysl duševního vlastnictví výsledky tvůrčí činnosti lidí: myšlenky projevy smysl: šíření myšlenek a jejich projevů ve veřejnosti, vyuţití jejich ochrana (ekonomická

Více

Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU)

Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU) Průmyslové vzory a ochranné známky Společenství (EU) Ing. Görig Jan, patentový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009 Tento projekt

Více

Právo průmyslového vlastnictví II. Užitné vzory. Základní ustanovení

Právo průmyslového vlastnictví II. Užitné vzory. Základní ustanovení Právo průmyslového vlastnictví II Užitné vzory malý patent rychlá a levná ochrana pramenem práva je zákon 478/1992 Sb. ve znění zákona č. 116/2000 Sb. přesahují rámec pouhé odborné dovednosti od patentu

Více

452/2001 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ

452/2001 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OCHRANA OZNAČENÍ PŮVODU A ZEMĚPISNÝCH OZNAČENÍ Systém ASPI - stav k 2.10.2011 do částky 101/2011 Sb. a 45/2011 Sb.m.s. Obsah a text 452/2001 Sb. - poslední stav textu Změna: 131/2003 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna: 221/2006 Sb. Změna: 375/2007 Sb. Změna:

Více

OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ po přístupu ČR do evropské unie Co se změnilo v důsledku členství České republiky v EU v oblasti průmyslového vlastnictví? Dotklo se nějak členství ČR v EU platných národních

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ. Resumé. Resumé. Právní úprava

Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ. Resumé. Resumé. Právní úprava Práva průmyslová VI. DALŠÍ PRÁVA Resumé OCHRANA TOPOGRAFIÍ POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ V polovodičovém průmyslu je pro vyrobení integrovaného obvodu s požadovanou funkcí základním řešením rozmístění obvodových

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslově právní výchovy školní rok 2010/2011 Patentové právo (PP) 1. Podmínky patentovatelnosti vynálezu. 2. Podnikový vynález, zaměstnanecký průmyslový vzor.

Více

OZNAČENÍ PŮVODU a ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ

OZNAČENÍ PŮVODU a ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ OZNAČENÍ PŮVODU a ZEMĚPISNÁ OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Bubeneč JUDr. Markéta SCHÖNBORNOVÁ vedoucí oddělení ochranných známek e-mail: mschonbornova@upv.cz

Více

a udržov průmyslov vní ochrany Prof. Ing. Ladislav Jakl, Csc. Národní vzdělávací fond

a udržov průmyslov vní ochrany Prof. Ing. Ladislav Jakl, Csc. Národní vzdělávací fond Systémy řízení o udělov lování a udržov ování průmyslov myslově právn vní ochrany Prof. Ing. Ladislav Jakl, Csc. K získání a udržování právní ochrany předmětů průmyslového vlastnictví je možno využít v

Více

Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání. Tomáš Ciprovský

Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání. Tomáš Ciprovský Průmyslové vlastnictví a licence při podnikání Tomáš Ciprovský Pojem duševního vlastnictví přednáška č. 1 Duševní vlastnictví specifická forma vlastnictví, jejímţ předmětem není hmotná věc (movitá nebo

Více

Otázky k závěrečným zkouškám

Otázky k závěrečným zkouškám Otázky k závěrečným zkouškám v Institutu průmyslověprávní výchovy školní rok 2014/2015 Patentové právo (PP) 1. Podmínky patentovatelnosti vynálezu. 2. Podnikový vynález, zaměstnanecký průmyslový vzor.

Více

Ochranné známky, průmyslové vzory, zeměpisná označení

Ochranné známky, průmyslové vzory, zeměpisná označení 15. 5. 2012 Ochranné známky, průmyslové vzory, zeměpisná označení Ing. Veronika Horilová PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o. Duševní vlastnictví Předměty autorského práva Předměty průmyslového vlastnictví

Více

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi)

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) Mgr. Jana Burešová Osnova 1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska 2. Klíčové pojmy 3. Ochranné známky 4. Ochrana známek 5. Registrace ochranné známky 1. Cíl, metodika

Více

Práce s databázemi v oblasti průmyslového vlastnictví

Práce s databázemi v oblasti průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Práce s databázemi v oblasti průmyslového vlastnictví DATABÁZE PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ www.upv.cz Průmyslová práva Chrání : Výsledky technické tvůrčí činnosti (vynálezy, užitné

Více

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (ipr Intellectual Property Rights) K ČEMU SLOUŽÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Ochrana před odcizením či zneužitím vlastního průmyslového (duševního) vlastnictví

Více

452/2001 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ

452/2001 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ 452/2001 Sb. ZÁKON ze dne 29. listopadu 2001 o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele Změna: 131/2003 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna: 221/2006 Sb. Změna:

Více

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Ing. Miloslav Macho, CSc. Vojenský technický ústav ochrany Brno Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Úřad průmyslového vlastnictví Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 javratova@upv.cz 1 Základní pojmy Duševní vlastnictví Autorské právo a práva s ním související

Více

Duševní vlastnictví - mezinárodní a evropská ochrana

Duševní vlastnictví - mezinárodní a evropská ochrana Duševní vlastnictví - mezinárodní a evropská ochrana Pojem a smysl duševního vlastnictví výsledky tvůrčí činnosti lidí: myšlenky projevy smysl: šíření myšlenek a jejich projevů ve veřejnosti, vyuţití jejich

Více

SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ

SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ Příloha zákona č. 368/1992 Sb. SAZEBNÍK SPRÁVNÍCH POPLATKŮ ČÁST VIII Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví Osvobození k části VIII Od poplatků vybíraných podle položek 112 písm. b), 116 písm. b),

Více

Důvody pro odmítnutí ochrany

Důvody pro odmítnutí ochrany 441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů

Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů I. Předmět ochrany 1. Na základě Vaší zkušenosti, máte za to, že kromě tradičních výrobků, jejichž vzhled lze chránit zápisem

Více

Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem. Zuzana Čapková, Eva Křováková Úřad průmyslového vlastnictví

Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem. Zuzana Čapková, Eva Křováková Úřad průmyslového vlastnictví Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Zuzana Čapková, Eva Křováková Úřad průmyslového vlastnictví Základní pojmy Duševní vlastnictví Autorské právo a práva s ním související Průmyslová

Více

SMĚRNICE Úřední věstník Evropské unie L 299/25

SMĚRNICE Úřední věstník Evropské unie L 299/25 8.11.2008 Úřední věstník Evropské unie L 299/25 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany

Více

Ochranné známky a jejich právní ochrana

Ochranné známky a jejich právní ochrana Ochranné známky a jejich právní ochrana Co je ochranná známka? Co může být ochrannou známkou? Které označení nelze zapsat do rejstříku ochranných známek? Kdo si může přihlásit ochrannou známku? Jak se

Více

137/1995 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

137/1995 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 137/1995 Sb. Změna: 191/1999 Sb. Změna: 116/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 1995 o ochranných známkách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Ochrannou známkou

Více

a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku,

a které umožňují rozebrání a nové sestavení výrobku, Zákon č. 207/2000 Sb., ze dne 21. června 2000, o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ 207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů Změna:

Více

174/1988 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

174/1988 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: 174/1988 Sb. ZÁKON ze dne 8.listopadu 1988 o ochranných známkách Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně: Základní ustanovení 1 Tento zákon upravuje vztahy

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2016 Práva využitelná v průmyslu

Více

Průmyslové vzory. jejich právní ochrana. Kde... Jak... Co... Jaké... Co je průmyslový vzor??

Průmyslové vzory. jejich právní ochrana. Kde... Jak... Co... Jaké... Co je průmyslový vzor?? Průmyslové vzory a PRÁVNÍ OCHRANA co... jejich právní ochrana PRŮMYSLOVÉ VZORY Kde... Jak... Co je průmyslový vzor?? Proč usilovat o právní ochranu průmyslového vzoru? Právní předpisy Jaký průmyslový vzor

Více

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Ochranné známky. jejich právní ochrana. Jaké... Co... Kdo.. Jak... Kde... Co je ochranná známka?

Ochranné známky. jejich právní ochrana. Jaké... Co... Kdo.. Jak... Kde... Co je ochranná známka? Ochranné známky a PRÁVNÍ OCHRANA Kde... Co... Jak... jejich právní ochrana Co je ochranná známka? Co může být ochrannou známkou? Které označení nelze zapsat do rejstříku ochranných známek? Kdo si může

Více

Právo průmyslového vlastnictví. Pojem průmyslového vlastnictví. Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS

Právo průmyslového vlastnictví. Pojem průmyslového vlastnictví. Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS Právo průmyslového vlastnictví Pojem průmyslového vlastnictví je užším pojmem duševního vlastnictví základními prvky jsou Pařížská úmluva a dohoda TRIPS Základní principy Pařížské úmluvy a dohody TRIPS

Více

Ochranné známky. jejich právní ochrana. Jaké... Co... Kdo.. Jak... Kde... Co je ochranná známka?

Ochranné známky. jejich právní ochrana. Jaké... Co... Kdo.. Jak... Kde... Co je ochranná známka? Ochranné známky a PRÁVNÍ OCHRANA Kde... Co... Jak... jejich právní ochrana Co je ochranná známka? Co může být ochrannou známkou? Které označení nelze zapsat do rejstříku ochranných známek? Kdo si může

Více

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana

Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Předměty průmyslového vlastnictví a jejich ochrana Učební texty k semináři Autoři: Ing. Miloslav Macho, CSc. (Vojenský technický ústav ochrany, Brno) Datum: 26. březen 2010

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Průmyslové vzory

Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Průmyslové vzory Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Průmyslové vzory Petr Prchal Průmyslové vlastnictví Technická řešení patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, topografie Práva na označení

Více

JEDNÁ SE O DÍLA ZAMĚSTNANECKÁ KOLEKTIVNÍ ŠKOLNÍ VYTVOŘENÁ NA ZAKÁZKU AUDIOVIZUÁLNÍ AUDIOVIZUÁLNĚ UŢITÁ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY

JEDNÁ SE O DÍLA ZAMĚSTNANECKÁ KOLEKTIVNÍ ŠKOLNÍ VYTVOŘENÁ NA ZAKÁZKU AUDIOVIZUÁLNÍ AUDIOVIZUÁLNĚ UŢITÁ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY JINÁ DÍLA 58-66 JEDNÁ SE O DÍLA ZAMĚSTNANECKÁ KOLEKTIVNÍ ŠKOLNÍ VYTVOŘENÁ NA ZAKÁZKU AUDIOVIZUÁLNÍ AUDIOVIZUÁLNĚ UŢITÁ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY ZAMĚSTNANECKÉ DÍLO..\ASPI\121.29.doc NOVÁ ÚPRAVA FILOZOFIE ZAMĚSTNAVATEL

Více

Směrnice. o ochraně a uplatňování práv k duševnímu vlastnictví ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v. v. i.

Směrnice. o ochraně a uplatňování práv k duševnímu vlastnictví ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v. v. i. Směrnice o ochraně a uplatňování práv k duševnímu vlastnictví ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v. v. i. ODDÍL PRVNÍ. Účel směrnice a základní pojmy Článek 1. Účel směrnice 1.1. Účelem této směrnice

Více

Právní ochrana designu

Právní ochrana designu Právní ochrana designu JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a Bělina s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické

Více

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009)

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) (2005 ) 2009 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Nehmotný statek 2 základní vlastnosti: Efemerní materializace

Více

Ochranné známky. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva a veřejné správy. Bakalářská práce. Hana Žornová. Autor:

Ochranné známky. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva a veřejné správy. Bakalářská práce. Hana Žornová. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Ochranné známky Bakalářská práce Autor: Hana Žornová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. David Karabec Praha

Více

Průmyslový vzor. Petr Kačor

Průmyslový vzor. Petr Kačor Průmyslový vzor Petr Kačor 6.12.2011 Základní charakteristika PVZ Ochrana průmyslového vzoru zápisem do rejstříku je určena pro řešení designérská Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající

Více

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ Praha 2006 ISBN: 80-7282-051-6 Legenda: ČÁST A ČÁST B ČÁST C ČÁST D ČÁST E ČÁST F ČÁST G1 ČÁST G2 ČÁST H OBECNÁ

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM

ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH ZABÝVAJÍCÍCH SE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM EVROPSKÝ PATENTOVÝ ÚŘAD Evropský patentový úřad (European Patent Office - EPO) je subjektem Evropské patentové organizace. Úřad byl

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2011 V Praze dne: 15. 4. 2011 Číslo: 2 Metodický pokyn SH ČMS k používání symbolů SH

Více

Témata závěrečných odborných prací

Témata závěrečných odborných prací Institut průmyslověprávní výchovy Témata závěrečných odborných prací pro školní rok 2015/2016 Ing. Vladimír Kloz, BBA Nový občanský zákoník a jeho vliv na vybraná řízení vedená před ÚPV, zejména se zaměřením

Více

O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a

O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a Institut průmyslově právní výchovy O s n o v y s p e c i a l i z a č n í h o s t u d i a školní rok 2008/2009 I. Základy práva, systémy právní ochrany duševního vlastnictví Základy práva soukromého a veřejného,

Více

OCHRANNÁ ZNÁMKA, REGISTRACE A JEJÍ DRUHY

OCHRANNÁ ZNÁMKA, REGISTRACE A JEJÍ DRUHY OCHRANNÁ ZNÁMKA, REGISTRACE A JEJÍ DRUHY Autor Mgr. Františka Vyškovská Anotace Inovovaný výukový materiál slouží k samostatné práci žáků, lze jej využít jako podklad k projektovému vyučování nebo jako

Více

Průmyslovápráva ve službách průmyslu, výzkumu, vývoje a inovací

Průmyslovápráva ve službách průmyslu, výzkumu, vývoje a inovací ápráva ve službách průmyslu, výzkumu, vývoje a inovací Ing. Miroslav Paclík Únor 2013 Základní pojmy DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Právo autorské a práva s ním související Práva k průmyslovému vlastnictví 2 Práva

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více

Témata závěrečných odborných prací

Témata závěrečných odborných prací Institut průmyslově právní výchovy Témata závěrečných odborných prací pro školní rok 2011/2012 Ing. Vladimír Kloz (ZP) Změnové řízení v oblasti průmyslového vlastnictví z pohledu jeho náležitostí a poplatků

Více

Duševní vlastnictví a problematika průmyslově právní ochrany

Duševní vlastnictví a problematika průmyslově právní ochrany Duševní vlastnictví a problematika průmyslově právní ochrany předkládá: Ing. Dana Kreizlová patentový a známkový zástupce, manažer transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační

Více

Práva průmyslová V. OCHRANNÉ ZNÁMKY. Resumé. Resumé. Právní úprava. Právní úprava. Práva průmyslová_5. Vladimír Smejkal, VŠFS v Praze 1

Práva průmyslová V. OCHRANNÉ ZNÁMKY. Resumé. Resumé. Právní úprava. Právní úprava. Práva průmyslová_5. Vladimír Smejkal, VŠFS v Praze 1 Práva průmyslová V. OCHRANNÉ ZNÁMKY Resumé Ochrannou známkou je označení schopné grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce

31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce PŘÍLOHA II 4. PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ C. PRÁVA K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ I. OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČENSTVÍ 31994 R 0040: Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství

Více

1. Úvod... 6. 2. Pojem průmyslových práv... 8

1. Úvod... 6. 2. Pojem průmyslových práv... 8 OBSAH 1. Úvod... 6 2. Pojem průmyslových práv.... 8 3. Mnohostranné mezinárodní úmluvy v oblasti průmyslových práv... 12 3.1 Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví... 13 4. Právní úprava

Více

KA 7.2 Ochrana duševního vlastnictví

KA 7.2 Ochrana duševního vlastnictví KA 7.2 Ochrana duševního vlastnictví Tento výstup byl vytvořen v rámci realizace projektu Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a inovací a podpora posilování

Více

průmyslové vzory a jejich právní ochrana

průmyslové vzory a jejich právní ochrana průmyslové vzory a jejich právní ochrana Co je průmyslový vzor? Proč usilovat o právní ochranu průmyslového vzoru? Právní předpisy Jaký průmyslový vzor je možné chránit zápisem do rejstříku? Kdo má právo

Více

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI AUTORSKOPRÁVNÍ A PRŮMYSLOVĚ PRÁVNÍ OCHRANOU předkládá: Ing. Jarmila Strážnická referent transferu technologií Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu:

Více

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Systém práva duševního vlastnictví 1. Autorská práva

Více

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ. Praha 2010

METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ. Praha 2010 METODICKÉ POKYNY pro řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLATNICTVÍ Praha 2010 ISBN: 80-7282-051-6 Legenda: ČÁST A OBECNÁ ČÁST ČÁST B VYNÁLEZY A DODATKOVÁ OCHRANNÁ OSVĚDČENÍ ČÁST

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond

ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007. Národní vzdělávací fond Právní prostředky ochrany práv z průmyslového vlastnictví Prof. Ladislav Jakl ČVUT, fakulta strojní, 26. 3. 2007 Ochrany práv z průmyslového vlastnictví lze dosáhnout veřejnoprávními prostředky soukromoprávními

Více

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení

Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Úřad průmyslového vlastnictví www.upv.cz Seznámení se s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem Právní ochrana technických řešení Zuzana Čapková, oddělení rešerší ÚPV, 2015 Duševní vlastnictví

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornar7h6w5x) Návrh novely

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornar7h6w5x) Návrh novely Návrh novely III. ZÁKON ze dne..2018, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých

Více

Průmyslové vlastnictví. Univerzita Palackého v Olomouci. Duševní vlastnictví. Průmyslový vzor. Průmyslový vzor. Průmyslový vzor.

Průmyslové vlastnictví. Univerzita Palackého v Olomouci. Duševní vlastnictví. Průmyslový vzor. Průmyslový vzor. Průmyslový vzor. Univerzita Palackého v Olomouci Právo duševního vlastnictví - Průmyslové vzory Petr Prchal Průmyslové vlastnictví Technická řešení patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, topografie Práva na označení

Více

Zeměpisná označení a jejich ochrana

Zeměpisná označení a jejich ochrana Zeměpisná označení a jejich ochrana 1 Publikace vznikla za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví 1. vydání, prosinec 2011 Redakce Ministerstvo průmyslu

Více

Obsah. Seznam zkratek... XI

Obsah. Seznam zkratek... XI Seznam zkratek........................................ XI Kapitola 1 K podstatě ochranné známky................ 1 Oddíl 1 Majitel, nebo vlastník?............................ 11 Oddíl 2 Ochrana práv majitele

Více

Právní povaha doménového jména

Právní povaha doménového jména Právní povaha doménového jména Právní povaha doménového jména Vlastnictví (?) Závazkový vztah (?) Jiná majetková hodnota (?) Praktický význam Dá se doménové jméno prodat? Pokud squattera zbavíme DJ právní

Více

2011-11-16 8. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa. Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU

2011-11-16 8. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa. Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU - Jednotným evropským aktem byla vytvořena koncepce jednotného vnitřního trhu, tedy prostoru bez vnitřních hranic, v němž je zcela

Více

EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ

EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ VÝTISK PRO PŘÍSLUŠNÝ CELNÍ ÚTVAR EVROPSKÁ UNIE ŽÁDOST O PŘIJETÍ OPATŘENÍ 1 1 1. Žadatel Vyhrazeno pro úřední záznamy Číslo EORI: DIČ: IČ: Telefon: (+) Mobilní telefon: (+) Fax: (+) Datum doručení Evidenční

Více