OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi)"

Transkript

1 OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) Mgr. Jana Burešová

2 Osnova 1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska 2. Klíčové pojmy 3. Ochranné známky 4. Ochrana známek 5. Registrace ochranné známky

3 1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska Cíl seznámit studenty s problematikou ochranných známek seznámit s průběhem registrace ochranné známky Metodika deskriptivní metoda, postupy komparativně analytické, Case Study Výčet platné právní úprava a související právní předpisy

4 2. Klíčové pojmy Duševní vlastnictví = průmyslové vlastnictví + autorské právo a práva související Značka je jednoduché, obsahem a formou snadno zapamatovatelné a zcela typické nechráněné označení, které má dobrou rozlišovací schopnost a dává možnost nejrůznějšího použití. Logotyp je charakteristickým typem písma znázorněný název společnosti, firmy, výrobku, který může obsahovat i netextový grafický prvek. Logo je grafický prvek označující firmu, organizaci či společnost. Ochranná známka (používaná zkratka OZ) je označení, které dokáže odlišit výrobky nebo služby vyráběné nebo poskytované jedním podnikem od výrobků a služeb jiného podniku. Má stejné vlastnosti, avšak byla již zapsána (registrována) do rejstříku ochranných známek a požívá právní ochrany s právem používat Ocenění značky (brand valuation) x hodnota značky (brand equity)

5 3. Ochranné známky OCHRANNÁ ZNÁMKA...jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Druhy: slovní, obrazová, kombinovaná, slovní grafická, prostorová, netradiční formy (černobílá x barevná) Typy: obchodní, výrobní, známka služeb, blokážní, zásobní, kolektivní Funkce a význam: rozlišovací, ochranná, soutěžní, propagační aj.

6 Při výběru a vytvoření OZ mít na paměti Znaky kvalitního loga: jasný a zapamatovatelný vzhled, jednoduchý vzhled, jedinečný a originální použitelnost ve všech typech médií Moderní logo: abstraktní vyjadřuje jeden postoj jednu ideu málo barev Kretivní proces Hledisko propagační, výtvarné a věcné dodržení všech právních požadavků na registraci, nežádoucí konotace, obchodní jméno aj. Originální x nepovedená loga firem Žebříček nejcennější značek světa x Top české značky Vývoj ochranných známek

7 Hodnota a životní cyklus Hodnota firmy = účetní hodnota + nehmotné statky Ochranná známka = funkce zajišťovací a uhrazující, předmět zástavního práva, výkonu rozhodnutí, exekuce, dědictví, licence aj. Práva z ochranných známek a vymáhání průmyslových práv Oceňování = nezávislí odborníci, soudní znalci aj. (hodnota v rámci určitého rozpětí) Metody oceňování PV Zákon o účetnictví, tržní přístup, nákladový přístup, výnosový přístup Zákon o vymáhání práv pojem licenční analogie Hodnota ochranné známky s postupující dobou platností roste = vhodně zvolený rozsah registrace, užívání ochranné známky Tempo růstu hodnoty faktory: teritoriální a věcný rozsah registrace, délka a objem jejího užívání, marketingové ukazatele, ekonomická data Vhodně zvolená registrace = trvale rostoucí majetková hodnota Životní cyklus ochranné známky x životní cyklus výrobku

8 Jak si může firma chránit své ochranné známky? 4. Ochrana známek Prostřednictvím registrace. Kdo může žádat o registraci OZ? Fyzická nebo právnická osoba. Platí registrace známky v dané zemi také mezinárodně? Práva jsou omezena na území, kterého se týkají tzn. platí teritoriálně, pokuď se známka nepovažuje za známku známou. Je registrace povinná? Není, ale doporučuje se. Jak dlouho registrace trvá? Obvykle v rozsahu tři měsíců do 2 let. Jaké náklady jsou spojené s vytvořením a používáním OZ? Mohou to být náklady spojené s vytvořením loga, průzkumem (rešerší), náklady spojené s registračním procesem, které se liší podle počtu zemí, výrobků a služeb a náklady na zastupování, které ušetří hodně času a enerie. Je dostačující registrace obchodního jména? Jak dlouho je chráněna registrovaná OZ? Obchodní jméno v obchodním rejstříku není automaticky chráněno ochrannou známkou. Obvykle na 10 let a registraci lze opakovaně prodloužit.

9 Na území ČR požívají ochrany národní ochranné známky (NOZ) - zapsané v rejstříku ochranných známek vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), zdroj: mezinárodní ochranné známky (MOZ) - s účinky pro Českou republiku zapsané v rejstříku vedeném Mezinárodním úřadem duševního vlastnictví WIPO v Ženevě, na základě mezinárodní přihlášky ve smyslu madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek a nebo protokolu k Mardidské dohodě, zdroj: ochranné známky Společenství (OZS) CTM Comunity Trade Mark, zapsány v rejsříku vedeném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu OHIM v Alicante, podle nařízení Rady Evropských společenství o ochranné známce Společenství, zdroj: oami.europa.eu všeobecně známé známky - na území České republiky všeobecně známé ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a článku 16 Dohody o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS) Způsoby přihlašování: národní cestou, regionální cestou, mezinárodní cestou (výhody x nevýhody)

10 Třídníky Seznam výrobků a služeb: Nejrozšířenější systém = Mezinárodní třídění výrobků a služeb (podle Niceské dohody) Celkem: 34 tříd pro výrobky a 11 tříd pro služby administrativní charakter Ochranná známka je registrována pro určité výrobky a služby Seznam nelze po podání přihlášky rozšiřovat. Ochrana není absolutní vztahuje se na V a S zapsané a podobné. Obrazové třídění: Nejrozšířenější systém = Mezinárodní třídění obrazových prvků (Vídeňské třídění) Vídeňské třídění dělí obrazové prvky na: třídy, oddíly a sekce Zatřídění do obrazových prvků provede úřad na základě přílohy

11 ÚPV x zástupce Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV): Historie Úřadu sahá až do roku Patentový úřad Ústřední orgán státní správy V čele Úřadu je předseda - jmenuje a odvolává vláda. Vede rejstřík ochranných známek, vydává Věstník průmyslového vlastnictví. Přehled správních poplatků: Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, viz. příloha. Patentový zástupce: je zapsán v rejstříku patentových zástupců, který vede Komora a má od Komory osvědčení pro výkon činnosti. seznam patentových zástupců: v některých státech povinný místní zástupce Zákon c. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích

12 Databáze a rešerše

13

14

15 Vídeňské třídění ochranné známky Lvy heraldičtí Zvířata série I s přední tlapou spočívající ne erbu nebo jiném předmětu Klasy obilnin /pšenice, žito, ječmen atd. s výjimkou / Písmena nebo číslice představující rostlinu Písmena přikrášlená nebo vyzdobená kresbami Skupiny písmen ve zvláštním provedení Písmena zkrášlená nebo uzavřená písmeny, číslicemi nebo obrazovými prvky Klasy obilnin /pšenice, žito, ječmen atd. s výjimkou / Jiný prodloužený povrch Písmena nebo číslice představující rostlinu Písmena psaná ve dvojí kontuře Písmena v přečnívajícím provedení

16 5. REGISTRACE OCHRANNÉ ZNÁMKY

17 Proces řízení Přihlašovatel - předběžná rešerše - žádost o registraci OZ Podání přihlášky: formální průkum, věcný průzkum Při splnění zákonných podmínek = zveřejnění přihlášky (Věstník) námitkové řízení zápis ochranné známky Sporná a opravná řízení (před zápisem ochranných známek) Podání, náležitosti, oprávněné osoby, důkazy začínají: podáním námitek / připomínek končí: zpětvzetí zastavení řízení, zamítnutí námitek zamítnutí přihlášky (úplně / částečně) rozdíly: připomínky x námitky Výhody x nevýhody Sporná a opravná řízení (u zapsaných ochranných známek) Podání návrhu Návrh na zrušení (ex nunc) x prohlášení neplatnosti (ex tunc) Řádné užívání, zdruhovění, klamání veřejnosti

18 Opravná řízení OZ

19 DĚKUJI ZA POZORNOST

Úvod... 1 1. Teorie průmyslových práv... 3 1.1 Průmyslové vlastnictví... 3 1.2 Vynálezy... 4 1.2.1 Právní úprava... 5 1.2.2 Předmět ochrany...

Úvod... 1 1. Teorie průmyslových práv... 3 1.1 Průmyslové vlastnictví... 3 1.2 Vynálezy... 4 1.2.1 Právní úprava... 5 1.2.2 Předmět ochrany... Úvod... 1 1. Teorie průmyslových práv... 3 1.1 Průmyslové vlastnictví... 3 1.2 Vynálezy... 4 1.2.1 Právní úprava... 5 1.2.2 Předmět ochrany... 5 1.2.3 Vznik, trvání a zánik ochrany... 6 1.2.4 Účinky patentu...

Více

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 ČÁST PRVNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY 441/2003 Sb. ZÁKON ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech

Více

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Učební texty Doc. JUDr. Jiří Ježek, CSc., doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc., JUDr. David Štros, JUDr. Jiří Čermák, JUDr.

Více

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví

Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Jak úspěšně napsat bakalářskou/diplomovou práci na MUP z pohledu autorského zákona Základy práva duševního vlastnictví Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Systém práva duševního vlastnictví 1. Autorská práva

Více

Snídaňové diskusní setkání

Snídaňové diskusní setkání Snídaňové diskusní setkání Ochrana duševního vlastnictví v korporaci správně a efektivně 28. ledna 2015 Obsah prezentace II. II. I. Software a zaměstnanecké dílo 1. Právní prameny upravující počítačový

Více

Průmyslové vzory. jejich právní ochrana. Kde... Jak... Co... Jaké... Co je průmyslový vzor??

Průmyslové vzory. jejich právní ochrana. Kde... Jak... Co... Jaké... Co je průmyslový vzor?? Průmyslové vzory a PRÁVNÍ OCHRANA co... jejich právní ochrana PRŮMYSLOVÉ VZORY Kde... Jak... Co je průmyslový vzor?? Proč usilovat o právní ochranu průmyslového vzoru? Právní předpisy Jaký průmyslový vzor

Více

ČÁST F ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY

ČÁST F ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY ČÁST F - OCHRANNÉ ZNÁMKY OBSAH ZVLÁŠTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH 3 1. Zahájení správního řízení ve věci ochranných známek 4 1.1 Podání ve věci 4 1.2 Forma podání 4 1.3 Doručování 5 2. Postup

Více

1. Právo k duševnímu vlastnictví

1. Právo k duševnímu vlastnictví 1. Právo k duševnímu vlastnictví Duševní vlastnictví jako celek je nástrojem rozvoje celé společnosti, umožňuje pokrok technický kulturní i obecněji socioekonomický. Ve své šíři zahrnuje vynálezy, ochranné

Více

Prosazování práv z duševního vlastnictví

Prosazování práv z duševního vlastnictví Prosazování práv z duševního vlastnictví Učební texty Ing. Pavel Novák, Mgr. Karel Šindelka, Dr.Michael Kašpar I. DÍL SEŠIT 2 2007 Publikace je základní učební pomůckou vzdělávacího systému projektu Support

Více

Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku

Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Ochranné známky v mezinárodním obchodním styku Martin Frank Plzeň 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA MEZINÁRODNÍHO

Více

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ

207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 ČÁST PRVNÍ 207/2000 Sb. ZÁKON ze dne 21. června 2000 o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů Změna:

Více

Prosazování práv z duševního vlastnictví

Prosazování práv z duševního vlastnictví Prosazování práv z duševního vlastnictví Učební texty JUDr. Jindřiška Munková, Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., Dr. Hans-Georg Landfermann, Dr. Cornelius Renner I. DÍL SEŠIT 1 2007 Publikace je základní

Více

SNIŽUJÍCÍ SE POČET PATENTŮ V BIOREMEDIAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH?

SNIŽUJÍCÍ SE POČET PATENTŮ V BIOREMEDIAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH? SNIŽUJÍCÍ SE POČET PATENTŮ V BIOREMEDIAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH? Miroslav Minařík 1), Vítězslav Žák 2) 1) INPOST, Havlíčkova 6, CZ-686 01 Uherské Hradiště, e-mail: miroslav.minarik@quick.cz 2) Patentový zástupce,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. dubna 2013 (OR. en) 8066/13 Interinstitucionální spis: 2013/0089 (COD) PI 52 CODEC 711

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. dubna 2013 (OR. en) 8066/13 Interinstitucionální spis: 2013/0089 (COD) PI 52 CODEC 711 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. dubna 2013 (OR. en) 8066/13 Interinstitucionální spis: 2013/0089 (COD) PI 52 CODEC 711 NÁVRH Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Související právní problematika

Související právní problematika Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Související právní problematika 1 Úvodem Pro začínající

Více

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze Doporučený postup s komentářem Duben 2009 1 Obsah: I. Úvod 4 1.1 Obsah a cíl tohoto materiálu 4 II.

Více

Výzkum, vývoj, inovace

Výzkum, vývoj, inovace Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Výzkum, vývoj, inovace 1. Úvodem Co jsou vlastně inovace? Jak je v malé a střední firmě řídit? Jak je vyhodnocovat a jak financovat? Jaká jsou rizika

Více

199/1996 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

199/1996 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí 199/1996 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. října 1994 byla v Ženevě sjednána Smlouva o známkovém právu. Jménem České republiky byla Smlouva podepsána

Více

UNIVERZITA PARDUBICE OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ

UNIVERZITA PARDUBICE OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO ZACHYCENÍ VE FINANČNÍM ÚČETNÍCTVÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Tereza Pohlová Vedoucí

Více

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc

Karel Čermák jr. Eva Koplíková Lukáš Lorenc METODIKA A POSTUPY PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U JEDNOTLIVÝCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, V JEJICHŽ PŮSOBNOSTI JE PROSAZOVÁNÍ PRÁV Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Karel Čermák jr. Eva Koplíková

Více

Ochrana a využívání dalšího průmyslového vlastnictví

Ochrana a využívání dalšího průmyslového vlastnictví Ochrana a využívání dalšího průmyslového vlastnictví Modul 1B Průmyslové vzory Ochranné známky Chráněná označení původu (CHOP) a zeměpisná označení (ZO) Doménová jména Jméno přednášejícího Místo a datum

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2011 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu únor 2012 OBSAH Strana Hlavní

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2013 OBSAH Strana Hlavní

Více

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PŘÍRUČKA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ 10 PRAKTICKÝCH DOPORUČENÍ PRO LEPŠÍ INTEGRACI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ DO OBCHODNÍ ČINNOSTI Tato příručka je publikována s přispěním Evropské komise. Linking

Více

ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Duševní vlastnictví pro podniky 1

ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Duševní vlastnictví pro podniky 1 Duševní vlastnictví pro podniky 1 Vytvoření ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Světová organizace duševního vlastnictví Publikace v edici Duševní vlastnictví

Více

ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Duševní vlastnictví pro podniky 1

ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Duševní vlastnictví pro podniky 1 Duševní vlastnictví pro podniky 1 Vytvoření ochranné známky Úvod do problematiky ochranných známek pro malé a střední podniky Světová organizace duševního vlastnictví Předmluva Předmluva Tato příručka

Více

Tato příručka byla vytvořena v rámci projektu IP Awareness and Enforcement: modular based actions for SMEs

Tato příručka byla vytvořena v rámci projektu IP Awareness and Enforcement: modular based actions for SMEs Konsorcium projektu IPeuropAware, spolufinancované Evropskou komisí v rámci Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP a řízené výkonnou agenturou EACI připravilo příručky o právech duševního

Více

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD

SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD SPOLEČNÝ PROVÁDĚCÍ ŘÁD K MADRIDSKÉ DOHODĚ O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK A K PROTOKOLU K TÉTO DOHODĚ (platný k 1. lednu 2012) ISBN: 978-80-7282-2 KAPITOLA PRVNÍ: Pravidlo 1: Pravidlo 1bis: Pravidlo

Více

OCHRANNÉ ZNÁMKY, OCHRANA SPOTŘEBITELE A DOMÉNOVÁ JMÉNA NA INTERNETU

OCHRANNÉ ZNÁMKY, OCHRANA SPOTŘEBITELE A DOMÉNOVÁ JMÉNA NA INTERNETU ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 10 Číslo 6, 2007 OCHRANNÉ ZNÁMKY, OCHRANA SPOTŘEBITELE A DOMÉNOVÁ

Více

Část O - Obecná část

Část O - Obecná část Část O - Obecná část 1. Právní prostředí řízení... 3 2. Zahájení správního řízení... 3 2. 1. Zahájení řízení z moci úřední... 4 2. 2. Spis... 4 2. 3. Vyloučení pracovníků Úřadu z projednání věci... 5 2.

Více