Podmínky soutěže Selfie s novou bankovkou 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky soutěže Selfie s novou bankovkou 10"

Transkript

1 Podmínky soutěže Selfie s novou bankovkou 10 ČLÁNEK 1 ORGANIZACE Evropská centrální banka (dále jen ECB ) pořádá v období od 23. září 2014 od 11:00 do 30. listopadu 2014 do 23:59 soutěž s názvem Selfie s novou bankovkou 10 (dále jen Soutěž ), do které se lze zapojit pouze na následující internetové stránce: (dále jen Stránka ). Poznámka: Havas Media France, akciová společnost se základním kapitálem v hodnotě EUR, zapsaná v obchodním rejstříku a rejstříku společností v Nanterre pod číslem , se sídlem na adrese v 2 Bis rue Godefroy, Puteaux, Francie, bude působit jako technický poskytovatel soutěže (dále jen Havas Media France nebo též Poskytovatel ). ČLÁNEK 2 PŘIJETÍ PODMÍNEK SOUTĚŽE Účastník Soutěže (dále jen Účastník ) svou účastí v Soutěži přijímá tyto podmínky Soutěže. Účastník, který poruší jakýkoliv článek těchto podmínek Soutěže, bude ze Soutěže vyloučen. ČLÁNEK 3 PODMÍNKY ÚČASTI Soutěže se může zúčastnit jakákoliv zletilá fyzická osoba, která má bydliště v jedné ze zemí eurozóny 1 a která má: - přístup k internetu, - účet na Twitteru nebo Instagramu, který je nastavený jako veřejný, - ovou adresu. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci ECB a Poskytovatele přímo zapojení do organizace a řízení Soutěže a jejich blízcí rodinní příslušníci (manžel/manželka, partner/partnerka, přímí předci a potomci, sourozenci). 1 Země eurozóny jsou: Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.

2 Účastníci souhlasí, aby byla ověřena jejich totožnost a poštovní nebo ová adresa. V případě uvedení nepravé totožnosti, nesprávné poštovní či ové adresy nebo chybných údajů je účast neplatná a nárok na jakoukoliv získanou výhru zaniká. ČLÁNEK 4 PRINCIPY SOUTĚŽE Soutěž proběhne v následujících krocích: - Účastník se vyfotí s novou bankovkou 10 (dále jen Příspěvek nebo též Selfie ). - Účastník Selfie nahraje s označením (tagem) #mynew10 na svůj účet na Twitteru nebo Instagramu, přičemž Selfie musí být přímo součástí tweetu nebo zprávy a nemělo by být vloženo do odkazu. - Účastník se připojí na Stránku. - Zde vyplní přihlašovací formulář (uživatelské jméno a heslo ke svému účtu na Twitteru nebo Instagramu a ovou adresu) včetně přijetí těchto podmínek Soutěže a souhlasu se zpracováním svých osobních údajů. - Dříve, než bude Selfie nahráno na Stránku, Poskytovatel prověří, zda Selfie splňuje podmínky Soutěže. - O schválení Selfie bude Účastníkovi zaslán potvrzující . - Po uzávěrce dne 30. listopadu soudní úředník určený v článku 5 vybere formou losování Příspěvky, za které bude uděleno 100 cen. Účast se považuje za uskutečněnou, pokud Účastník vyplnil přihlašovací formulář včetně přijetí těchto podmínek Soutěže a souhlasu se zpracováním svých osobních údajů a pokud Účastníkův Příspěvek schválil Poskytovatel. Každý Účastník se smí zúčastnit Soutěže pouze jednou. Zřetel bude brán pouze na Příspěvky, na kterých bude zachycena nová bankovka 10 a které budou označeny tagem #mynew10. Příspěvky mohou zobrazovat osoby s rozpoznatelnou i nerozpoznatelnou totožností. V takovém případě smí Selfie zachycovat pouze osobu, která se účastní Soutěže a která za výše uvedených podmínek odsouhlasila přihlašovací formulář, a tato osoba musí potvrdit, že Selfie zobrazuje její tvář. Příspěvky, na kterých budou kromě Účastníka jakékoliv další osoby, nebudou umístěny na internet a Účastník bude vyzván, aby zaslal nové Selfie, jež bude splňovat podmínky Soutěže. Selfie nesmí v žádném případě vyobrazovat novou bankovku 10 v situaci, která by mohla nepříznivě ovlivnit pověst a čest ECB, v situaci považované za urážlivou, hanlivou, 2

3 rasistickou, odporující dobrým mravům, pornografickou či diskriminační a v situaci, která by mohla podněcovat k trestným činům a nesnášelivosti na základě rasy, náboženství, pohlaví, vzhledu či jakékoliv jiné motivace. Selfie, které bude Poskytovatel považovat za nevhodné, nebude umístěno na internet a povede k diskvalifikaci Účastníka. Všechny Příspěvky, které Poskytovatel za výše uvedených podmínek schválí, budou umístěny na Stránku v podobě mozaiky sestávající z jednotlivých Příspěvků. Poskytovatel si z technických důvodů vyhrazuje právo změnit velikost fotografií, aby bylo možné je vložit do uvedené mozaiky; po kliknutí na Selfie se však fotografie zobrazí v původní velikosti. ECB a Poskytovatel v tomto ohledu nenesou žádnou odpovědnost. Neúplnost Příspěvku na Twitteru nebo Instagramu vždy znamená neplatnost účasti. Na přihlášky podané mimo výše uvedené období nebude brán zřetel. Zohledněna rovněž nebude ani účast prostřednictvím jiných než výše uvedených prostředků. Poskytovatel v případě potřeby poskytne třetím stranám nebo státním orgánům provozní data za podmínek stanovených zákonem. Svým souhlasem s těmito podmínkami Soutěže Účastník přijímá, že pouze informace obsažené v počítačových systémech a v souborech Poskytovatele mají důkazní hodnotu ve vztahu k propojení v rámci platforem Twitter a Instagram a k účasti a určení vítězů. ČLÁNEK 5 URČENÍ VÍTĚZŮ Vítězové budou určeni pomocí losování, které provede Maître Crussard, soudní úředník se sídlem na adrese 16 rue du pont neuf, Paříž, Francie. Sto (100) náhodně vybraných Účastníků může být určeno jako vítězové a získat jednu z cen uvedených v článku 6 níže. Vylosovaní Účastníci budou prohlášeni za vítěze teprve poté, co bude ověřeno, že splňují všechny podmínky. Vylosovaní Účastníci budou vyrozuměni em a musí do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy byl oznamující výběr vítězů odeslán, sdělit Poskytovateli svou poštovní adresu pomocí odkazu, který od poskytovatele k tomuto účelu obdrží v u oznamujícím jejich vylosování, a přiložit elektronickou kopii svého průkazu totožnosti nebo cestovního pasu. ECB a Poskytovatel ověří, zda Účastník splňuje požadavky pro získání ceny. Po tomto ověření budou Účastníci, kteří splnili všechny předpoklady a požadavky stanovené v těchto podmínkách Soutěže, s konečnou platností prohlášeni za vítěze (dále jen Vítězové nebo Vítěz ). Účastníci, kteří předpoklady a požadavky stanovené v těchto podmínkách Soutěže nesplnili, budou diskvalifikováni. 3

4 V případě, že Vítěze nebude možné prostřednictvím u kontaktovat, nenesou ECB a Poskytovatel žádnou odpovědnost. V případě, že Vítěz ve výše uvedené lhůtě nezareaguje na , který jej informoval o vítězství, jeho nárok na cenu zaniká. Svým souhlasem s převzetím ceny povoluje každý Vítěz ECB a Poskytovateli, aby použili osobní údaje získané během Vítězovy účasti v Soutěži pro účely zaslání ceny; použití těchto údajů nezakládá kromě nároku na cenu žádná jiná práva nebo nároky. ČLÁNEK 6 POPIS CENY Vítězové, kteří byli vylosováni v souladu s článkem 5, získají následující ceny: - pět (5) ipadů mini v jednotlivé hodnotě 599,- EUR; - devadesát pět (95) nových bankovek 10 v akrylovém rámečku v jednotlivé hodnotě 20,- EUR. Cen je celkem sto (100), každý Vítěz tedy může vyhrát pouze jednu cenu. Ceny budou rozděleny podle pořadí, ve kterém budou jednotliví Vítězové vylosováni: prvních pět (5) vítězů získá ipad mini a dalších devadesát pět (95) Vítězů (tzn. od šestého vylosovaného Vítěze dále až po stého vylosovaného Vítěze) získá novou bankovku 10 v akrylovém rámečku. ECB si vyhrazuje právo nahradit cenu/ceny ekvivalentem ve stejné hodnotě, aniž by v tomto ohledu vznikal jakýkoliv nárok. Ceny budou převzaty v souladu s popisem uvedeným v těchto podmínkách Soutěže. Ceny nelze vyměnit ani vrátit a není s nimi spojen žádný nárok na finanční náhradu. Pokud Vítězové nebudou chtít nebo moci cenu převzít, nemají nárok na jakoukoliv náhradu. Ceny v takovém případě nebudou předány a zůstanou v držení ECB. ČLÁNEK 7 DORUČENÍ CENY Cena bude Vítězi zaslána na adresu sdělenou Poskytovateli, a to přibližně do dvou (2) měsíců ode dne, kdy Vítěz Poskytovateli tuto poštovní adresu sdělí. Vítěz nemá právo domáhat se jakýchkoliv cen, které nebudou doručeny nebo budou vráceny ECB v důsledku neúplné či nesprávné adresy sdělené Vítězem, a takovéto ceny zůstanou majetkem ECB, přičemž ECB v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost. Obdobně Vítěz nemá právo domáhat se ceny, která zůstane nevyzvednuta na poště, a takováto cena zůstane majetkem ECB. ECB obecně neodpovídá za jakoukoliv škodu, 4

5 krádež nebo ztrátu, ke které dojde během rozesílání a doručování ceny. ECB rovněž nenese žádnou odpovědnost za události či nehody, ke kterým může dojít při užívání ceny. ECB a poskytovatel neposkytují žádné servisní služby ani záruku související s užíváním ceny. ČLÁNEK 8 ULOŽENÍ PODMÍNEK SOUTĚŽE Tyto podmínky Soutěže budou účastníkům k dispozici zdarma na Stránce pod odkazem Podmínky soutěže. Podmínky Soutěže budou uloženy u Maître Crussarda, soudního úředníka uvedeného v článku 5. ECB si vyhrazuje právo tyto podmínky během Soutěže upravit s ohledem na jakékoliv případné změny Stránky nebo jejího provozu. ČLÁNEK 9 - ODPOVĚDNOST Za připojení osoby ke Stránce a za účast v Soutěži odpovídají výlučně Účastníci. Každý účastník odpovídá za to, že přijme vhodná opatření za účelem ochrany svých údajů a/nebo programového vybavení, které je uloženo na jejich počítačovém vybavení, vůči jakémukoli útoku. Účastí v Soutěži osoby vyjadřují, že jsou si vědomy vlastností a omezení internetu, zejména pokud se týká technického výkonu, času, kterého je zapotřebí pro kontrolu, vyžádání či přenos informací, rizik přerušení, rizik spojených s připojením, nedostatečné ochrany určitých údajů vůči zneužití a rizika nákazy viry, které kolují na internetu, a že tyto vlastnosti a omezení internetu akceptují. Účastníci prohlašují, že budou postupovat v souladu se všemi platnými právními a správními předpisy, zejména že nebudou nahrávat, sdělovat či přenášet informace, obsah, zobrazení (obzvláště Příspěvky), které mohou vést k tomu, že by Účastníci byli ze soutěže vyřazeni v souladu s podmínkami uvedenými v článku 4. ECB a/nebo Poskytovatel si vyhrazují právo: i) přijmout veškerá opatření s cílem zamezit problémům, které nastanou v důsledku šíření Selfies na internetu; ii) požadovat po účastníkovi náhradu škody z titulu újmy, kterou ECB a/nebo Poskytovatel utrpěli v důsledku šíření dotčených Selfies. Účastníci se zavazují respektovat práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví a právo na soukromí, jak je podrobně dále uvedeno v článku 10. ECB a Poskytovatel nenesou žádnou odpovědnost za zneužití či incident související s Účastníkovým počítačem, a ani v případě, že by nefungovaly způsoby připojení k internetu a/nebo internet samotný (přerušení, vymazání, nedostatečný přenos apod.), 5

6 což by vedlo k výpadkům ve správě, bezpečnosti, spravedlivém a čestném průběhu či vedení Soutěže. ECB a Poskytovatel rovněž neodpovídají za žádnou hmotnou či nehmotnou škodu způsobenou Účastníkům, jejich počítačovému vybavení a údajům v něm uloženým, ani za přímé či nepřímé důsledky těchto škod, včetně pokud jde o jejich osobní, pracovní či podnikatelské činnosti. Poskytovatel vyvine veškeré úsilí s cílem vždy umožnit přístup do Soutěže ze Stránky, což však není jeho povinností. Poskytovatel může kdykoli zejména z technických důvodů nebo za účelem provedení aktualizace či údržby pozastavit přístup na Stránku a/nebo do Soutěže. ECB a Poskytovatel nijak neodpovídají za tato přerušení a jejich důsledky. ECB může zrušit celou Soutěž nebo její část, vyjde-li najevo, že jakoukoli formou došlo k podvodnému jednání, zejména elektronickými prostředky v rámci účasti v Soutěži nebo při určování vítěze či vítězů. ECB si v takovém případě vyhrazuje právo pachateli či pachatelům podvodného jednání neudělit cenu či ceny a/nebo vůči osobám odpovědným za tato podvodná jednání postupovat právní cestou. Za spáchaná podvodná jednání však ECB vůči Účastníkům nepřejímá žádnou odpovědnost. ČLÁNEK 10 PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Každý Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho/její účast v Soutěži znamená, že ECB a všechny národní centrální banky v Evropském systému centrálních bank (dále jen národní centrální banky ) mohou zejména zdarma ve všech sdělovacích prostředcích šířit Příspěvek Účastníka a veškerý obsah uvedený online (tj. obsah poskytnutý Účastníkem) v kontextu informačních kampaní týkajících se eura po dobu deseti (10) let. Účastí v Soutěži tedy Účastník ECB a národním centrálním bankám uděluje bezplatnou a výlučnou celosvětovou licenci k používání Příspěvku a uvedeného obsahu po dobu deseti (10) let od počátečního uvedení Příspěvku. Tato licence zahrnuje ve prospěch ECB a národních centrálních bank zejména: - právo reprodukovat obsah pro účely uchování na technických platformách hostitelské aplikace; - právo reprodukovat obsah, který je předmětem Příspěvku, ve všech sdělovacích prostředcích; - právo ukázat celé veřejnosti nebo její části celý obsah nebo jeho část, ať už připojený k jiným prvkům či nikoli, ve všech tiskových zprávách a novinových článcích, propagačních materiálech nebo brožurách. 6

7 Rovněž se sjednává, že Účastník ECB a národní centrální banky za stejných podmínek, jakými jsou podmínky shora uvedené, opravňuje k užití jeho/jejího zobrazení na Selfie, které předložil/a. Za tímto účelem každý Účastník opravňuje k užití jeho/jejího zobrazení tím, že přijímá licenci k užití zobrazení, která je uvedena na Stránce. ECB a Poskytovatel si vyhrazují právo na Selfie změnit pouze bankovku a nahradit ji bankovkou jiné nominální hodnoty. Každý Účastník zaručuje ECB a národním centrálním bankám nerušené užívání práv k jeho/jejímu Příspěvku a rovněž ECB a národní centrální banky odškodní v souvislosti s jakýmkoli nárokem či žalobou zaměřenou vůči ní/nim z důvodu užívání uvedeného Příspěvku. ČLÁNEK 11 VYŠŠÍ MOC ECB a Poskytovatel nenesou odpovědnost, dojde-li ke zrušení Soutěže v důsledku výskytu události vyšší moci nebo podvodného jednání. ECB si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli ukončit bez nároku Účastníků na náhradu morální újmy či finanční škody. ČLÁNEK 12 OSOBNÍ ÚDAJE ECB a Poskytovatel jako podmínku účasti přímo od Účastníků shromažďují osobní údaje uvedené v článcích 4 a 5. Osobní údaje budou použity jen pro účely uvedené v článcích 4 a 5. ECB a Poskytovatel vyvinou nejvyšší úsilí s cílem předejít neoprávněnému přístupu k údajům nebo jejich zveřejnění; za tímto účelem použijí fyzické, elektronické a řídicí postupy s cílem zabezpečit a ochránit shromážděné informace. Účastníci mají právo na přístup k osobním údajům zpracovaným ECB a Poskytovatelem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Maximální doba pro uchovávání těchto údajů je pět (5) let od skončení Soutěže. Poté budou údaje vymazány. Účastníci mají právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nepřesných či neúplných osobních údajů a právo na výmaz svých údajů tak, že se obrátí na Poskytovatele. Se všemi ostatními požadavky se účastníci mohou obracet na ECB. Účastníci mohou podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů. 7

8 Kontaktní údaje ECB: Olivier Radelet Outreach & Protocol Division DG Communications & Language Services European Central Bank Kaiserstrasse Frankfurt am Main Germany Tel.: Kontaktní údaje Poskytovatele: General data processors Laurent Lé Havas /30 quai de Dion Bouton Puteaux Cedex France Tel.: Fax: Jerome Ospitaletche CetSI (Siège social) 93/105 rue Veuve Lacroix 8

9 92000 NANTERRE France Tel.: ČLÁNEK 13 - ROZHODNÉ PRÁVO Rozhodné právo této soutěže je německé právo. O všech případech, které nejsou upraveny v těchto podmínkách, rozhodne ECB, přičemž tato rozhodnutí budou považována za konečná. V případě sporu, k němuž dojde v souvislosti s touto Soutěží, budou strany usilovat o smírné řešení. Nelze-li dohody dosáhnout, bude věc předložena příslušným orgánům. Veškeré nároky musí být uplatněny do dvou měsíců od uzavírky této Soutěže. 9

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» ČLÁNEK 1 POŘADATEL SOUTĚŽNÍ HRY Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČ: 25080229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ ze dne 28. 11. 2011 mezi JABLOCOM S.R.O a UŽIVATELEM SLUŽBY JABLOTOOL WEB / SOFTWARU OBSAH: 1. DEFINICE POJMŮ... 2 2. PŘEDMĚT SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ... 6 3. SLUŽBA, LICENCE K SOFTWARU... 6

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více