PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»"

Transkript

1 PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» ČLÁNEK 1 POŘADATEL SOUTĚŽNÍ HRY Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČ: , se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C pořádá od 1. března 2015 do 15. dubna 2015 na internetové adrese výhradně internetovou soutěžní hru bez podmínky nákupu s názvem "Prověřte svůj smysl pro GT" (dále jen hra ), která umožňuje výhru ve slosování o ceny uvedené v článku 5. ČLÁNEK 2 DOBA TRVÁNÍ HRY Hra bude probíhat od 1. března :01 hod. do 15. dubna :59 hod. včetně. Pořadatel si vyhrazuje právo zkrátit, prodloužit, změnit nebo zcela zrušit hru, a to aniž by za tento krok nesl jakoukoliv odpovědnost. ČLÁNEK 3 PODMÍNKY ÚČASTI VE HŘE Hry se mohou účastnit pouze fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, které v době trvání hry jsou právoplatným držitelem platného řidičského oprávnění skupiny B (dále jen účastník ) s výjimkou: - Zaměstnanců společnosti PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. a PSA Peugeot Citroën, - Pracovníků obchodní sítě PEUGEOT, - Zaměstnanců společností, které se přímo či nepřímo podílejí na zajištění hry, zejména pak pracovníků agentury BETC, - Manželů a rodinných příslušníků zaměstnanců výše uvedených společností. Účast ve hře je omezena na jeden účastnický přístup pro 1 osobu (se stejným jménem, poštovní a ovou adresou). Svou účastí ve hře účastník bezvýhradně a výslovně souhlasí s (i) těmito pravidly hry, (ii) s platnými etickými pravidly používání internetu (chování dle dobrých mravů), (iii) s platnými legislativními předpisy českého právního řádu. V souvislosti s tímto jakýkoli nesoulad s těmito pravidly, včetně nesouladu s požadovanými podmínkami pro účast ve hře, neúplného nebo nesprávně vyplněného formuláře, který je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy nebo byl potvrzený až po skončení hry, nebo další skutečnosti, které jsou v rozporu s jinými výše uvedenými ustanoveními, budou mít za následek neplatnost účasti účastníka ve hře. Stejně tak jakékoli jednání účastníka, které by mohlo poškodit dobré jméno společnosti PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. a/nebo je v rozporu s veřejným pořádkem a/nebo dobrými mravy, může mít za následek neplatnost účasti soutěžícího ve hře. ČLÁNEK 4 ZPŮSOBY ÚČASTI VE HŘE Účastník se účastní hry následujícím způsobem:

2 Navštíví v období uvedeném v článku 2 internetovou stránku hry na následující adrese: a následně: 1. Spustí kliknutím na tlačítko "START" pro přístup ke hře, 2. Odpoví na deset (10) soutěžních otázek za méně než 50 vteřin, tedy v časovém limitu pět (5) vteřin na jednu otázku. Jedná se o typ otázek s možností výběru z odpovědí. U každé otázky jsou v nabídce dvě (2) odpovědi. Soutěžící odpovídá kliknutím na jednu ze dvou (2) odpovědí. V případě, že účastník neodpoví na otázku do časového limitu (5 vteřin), je jeho odpověď vyhodnocena jako nesprávná. 3. Pokud v čase měřeném časomírou (výsledný čas se zobrazí a zaznamená) účastník dosáhne alespoň sedmi (7) správných odpovědí, vyplní požadované údaje do registračního formuláře. V případě, že účastník nedosáhne 7 správných odpovědí, nemůže se účastnit slosování, nicméně je vyzván, aby zkusil hrát znovu, a to bez omezení počtu pokusů. 4. Potvrdí řádně a pravdivě vyplněný registrační formulář do data a časového limitu trvání hry uvedeného v článku 2. Účast ve hře nabývá platnosti až po potvrzení registračního formuláře zaškrtnutím políčka "Přečetl(a) jsem a souhlasím s pravidly hry" a po kliknutí na tlačítko "Odeslat", s upřesněním, že do slosování podle článku 6 mohou být zařazeni pouze ti účastníci, kteří v rámci daného časového limitu odpověděli správně na minimálně sedm (7) otázek. Je stanoveno, že s počtem správných odpovědí se zvyšuje šance účastníka na výhru, a to takto: - 7 správných odpovědí: účastník je v databázi účastníků evidován jedenkrát (1x), - 8 správných odpovědí: účastník je v databázi účastníků evidován dvakrát (2x), - 9 správných odpovědí: účastník je v databázi účastníků evidován třikrát (3x), - 10 správných odpovědí: účastník je v databázi účastníků evidován čtyřikrát (4x), Účastníci mají neomezený počet pokusů. Započítává se nejlepší dosažené skóre. Všechny nepřesné nebo neúplné registrace nebudou brány v úvahu, stejně tak bude za neplatnou považována registrace účastníka, který nesplňuje předepsané požadavky. ČLÁNEK 5 POPIS CEN Ve hře lze vyhrát následující ceny: 1.cena: 14 denní výpůjčka vozu Peugeot 308 GT opatřeného dálniční známkou a plnou nádrží. Vyzvednutí i vrácení vozu v Praze cena: Víkendová výpůjčka vozu Peugeot 308 GT opatřeného dálniční známkou a plnou nádrží. Vyzvednutí i vrácení vozu v Praze. (dále jen výhra ) Výše zmíněná výhra nemůže být ze strany výherce jakkoliv rozporována, nelze ji vyměnit za protihodnotu v hotovosti, ani modifikovat, nelze ji z žádného důvodu nahradit ani vyměnit. Výhra je udělována jmenovitě a nemůže být udělena nikomu jinému než výherci hry. Vyžádají-li si to okolnosti, PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv nahradit nabízenou cenu jiným oceněním stejného charakteru a/nebo hodnoty, případně výhru neudělit. ČLÁNEK 6 VÝBĚR SOUTĚŽE A UDĚLENÍ VÝHRY Z účastníků, kteří v průběhu soutěže získali 7 a více správných odpovědí, budou podle čl. 4 těchto pravidel vylosováni 3 výherci. 2

3 Losování bude probíhat dne 24. dubna 2015 v sídle organizátora soutěže. Výherce bude o své výhře informován elektronicky na ovou adresu uvedenou v registračním formuláři v týdnu následujícím po slosování. Výherce je pro získání výhry povinen do 5 pracovních dnů písemně potvrdit pořadateli hry. Pokud výherce zájem o výhru neodešle společnosti PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O. ve stanovené lhůtě, má se za to, že se ceny zříká. Výherce rovněž ztrácí veškerá práva na svou výhru v případě, že informace, které v souvislosti se svou účastí uvedl, ukáží, že nesplňuje požadavky na účast stanovené v těchto pravidlech. PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. nenese odpovědnost, pokud ová adresa výherce zadaná do registračního formuláře při přihlášení do hry není platná, nefunguje nebo nelze ovou zprávu o výhře ceny uvedené v článku 5 dotyčnému výherci doručit z důvodu překročení kapacity jeho ové schránky či jiných obdobných technických vad. ČLÁNEK 7 OPRÁVNĚNÍ K POUŽITÍ PODOBY VÍTĚZE A ZÁRUKA V souvislosti s hrou dává výherce společnosti PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. i jí schválené třetí straně laskavé svolení k i) natáčení a/nebo fotografování své osoby a ii) přímému či nepřímému používání a/nebo uvádění svého jména, příjmení a podoby včetně svého vzhledu a hlasu (dále jen "Podoby") na jakémkoliv nosiči a jakýmkoliv dnes známým a/nebo neznámým způsobem (včetně sociálních sítí, internetových a intranetových stránek, tisku a televize). Toto svolení je poskytnuto bezplatně, bez omezení počtu reprodukcí a/nebo vysílání Podoby výherce, je platné pro Českou republiku, po celou dobu trvání hry a následně po dobu jednoho (1) roku. Na základě tohoto svolení má PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. možnost provádět změny Podoby výherce jakékoliv povahy, které uzná za vhodné, za předpokladu, že nepoškodí image výherce, jeho soukromí a/nebo jeho pověst. V každém případě je zcela na svobodném rozhodnutí společnosti PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. (a/nebo jeho subdodavatelé) zda Podobu výherce použije nebo nepoužije. Výherce garantuje společnosti PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., že není vázán jinou smlouvou o užívání a/nebo uvádění své Podoby a/nebo jména. V návaznosti na tuto skutečnost ručí výherce společnosti PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. v případě jakýchkoliv nároků a/nebo opatření, které by mohly být vzneseny fyzickými nebo právnickými osobami, jež by mohly předpokládat, že mají právo dožadovat se použití a/nebo uvedení Podoby výherce a/nebo by mohly bránit její reprodukci a/nebo distribuci. ČLÁNEK 8 OSOBNÍ ÚDAJE Každý účastník hry je seznámen s tím, že informace uváděné v registračním formuláři jsou shromažďovány společností PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O. a jsou nezbytné pro zajištění soutěžní hry. Soutěžící vyplněním žádosti souhlasí se zařazením všech jím do této žádosti vyplněných osobních údajů (dále jen údaje ) do databáze společnosti PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., IČ: se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ , jakožto správce (dále jen Společnost ), a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele a partnery zajišťujícími tuto soutěž, pro účely vyhodnocení soutěže a předání výher, a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let, případně do odvolání souhlasu, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle 11 a násl. zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. 3

4 zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci apod. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V souladu s platnými právními předpisy má každý účastník hry právo přístupu a změny svých osobních údajů jakožto i právo zrušit souhlas se zpracováním těchto údajů. Tato svá práva může kdykoliv uplatnit formou písemné informace zaslané na adresu PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. ČLÁNEK 9 PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V souladu s právními předpisy, jimiž se řídí práva duševního vlastnictví, je jakákoliv reprodukce a použití všech nebo dílčích částí prvků hry přísně zakázáno. Všechny uvedené značky jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. ČLÁNEK 10 - ODPOVĚDNOST Účast ve hře prostřednictvím internetového připojení předpokládá povědomí a akceptování charakteristik a omezení, která s sebou toto připojení přináší z pohledu nedostatečné ochrany některých údajů proti možnému zneužití nebo pirátství, rizika šíření virů, parametrů technického výkonu, doby odezvy při prohlížení, dotazování nebo přenosu informací, rizika přerušení a obecně všech rizik vyplývající z připojení a přenosu dat po internetové síti. Je na každém účastníkovi, aby přijal patřičná opatření na ochranu vlastních dat a/nebo softwarového vybavení uloženého ve svém počítači a telefonním zařízení. Za připojení k internetovým stránkám hry a účast ve hře nese plnou odpovědnost účastník hry. PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O. v žádném ohledu nenese odpovědnost za zneužití či mimořádné události související s používáním počítače, za nefunkčnost internetové sítě, herních serverů, telefonních linek nebo jakékoliv jiné technické souvislosti, které brání správnému průběhu hry. Při technické závadě v průběhu hry si PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O. vyhrazuje právo zneplatnit a/nebo zrušit v případě potřeby herní operaci, během níž došlo k závadě, bez jakýchkoliv reklamačních nároků z toho plynoucích. Stejně tak nenese PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O. odpovědnost v případě, že přístup na webové stránky, které odkazují na účast ve hře, nebo přístup na samotné tyto webové stránky a/nebo prohlížení těchto stránek je pro účastníky obtížné, ne-li nemožné. PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O. nemůže současně nést odpovědnost za to, že účastník neobdržel údaje vztahující se k jeho registraci ve hře z důvodů, které mu nemohou být kladeny za vinu (např. problém s připojením k internetu na straně uživatele, momentální nefunkčnost serveru z jakéhokoliv důvodu, atd.), ani za údaje, které dorazí nečitelné nebo je nelze zpracovat (např. z důvodu, že účastník nemá vhodné hardwarové nebo softwarové vybavení pro registraci, apod.). PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O. tudíž nemůže nést odpovědnost v následujících případech, jejichž výčet není limitní : - Přenos a/nebo přijímání jakýchkoliv dat a/nebo informací na internetu, - Nefunkčnost internetu, jež brání správnému průběhu/fungování hry, - Porucha jakéhokoliv přijímače nebo komunikační linky, - Ztráta jakékoliv písemné korespondence nebo elektronické pošty, obecně ztráta všech typů dat, - Případné problémy přesměrování, - Fungování jakéhokoliv softwarového vybavení, - Jakékoliv technické nebo hardwarové selhání, které způsobí zamezení nebo omezení možnosti účastnit se hry. Obecně PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O. nemůže nést odpovědnost v případě vyšší moci nebo nepředvídatelné události nezávislé na jeho vůli. Stejně tak nemůže být zodpovědný, a není proti tomuto odvolání, v případě výskytu 4

5 události vyšší moci (stávky, špatné počasí...), která částečně nebo zcela znemožní účastníkovi účastnit se hry a/nebo výherci čerpat jeho výhru. Stejně tak PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O., jeho dodavatelé a partneři nemohou nést odpovědnost za jakékoliv incidenty, ke kterým dojde v průběhu čerpání cen poté, co si je jejich výherci převzali. ČLÁNEK 12 PRAVIDLA HRY Pravidla hry jsou zveřejněna na internetových stránkách PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O. si vyhrazuje právo změnit tato pravidla kdykoliv bez předchozího upozornění nebo povinnosti zdůvodnit své rozhodnutí, a aniž by nesl odpovědnost za náklady s tím spojené. Každá změna zveřejněna na internetových stránkách Svou účastí ve hře účastník změny přijímá s účinností ke dni, kdy změny vstoupily v platnost a účinnost, a to včetně později nastalých změn. ČLÁNEK 13 ROZHODNÉ PRÁVO - SPORY Hra podléhá výhradně českým právním předpisům. Jakékoliv spory při výkladu nebo používání těchto pravidel rozhodne společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O. v souladu s českým právem. 5

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1 Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika 1. Úvod Věrnostní program MasterCard Priceless Specials (dále jen program ) v České

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ ze dne 28. 11. 2011 mezi JABLOCOM S.R.O a UŽIVATELEM SLUŽBY JABLOTOOL WEB / SOFTWARU OBSAH: 1. DEFINICE POJMŮ... 2 2. PŘEDMĚT SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ... 6 3. SLUŽBA, LICENCE K SOFTWARU... 6

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

Podmínky soutěže Selfie s novou bankovkou 10

Podmínky soutěže Selfie s novou bankovkou 10 Podmínky soutěže Selfie s novou bankovkou 10 ČLÁNEK 1 ORGANIZACE Evropská centrální banka (dále jen ECB ) pořádá v období od 23. září 2014 od 11:00 do 30. listopadu 2014 do 23:59 soutěž s názvem Selfie

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Central Food Service, s.r.o. se sídlem Mařákova 302/8, Dejvice, 160 00 Praha 6 identifikační číslo: 01813714 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu 1 Podmínky použití portálu Statutární město Chomutov, IČ: 00261891, se sídlem Zborovská 4602, 43028 Chomutov vydává tyto podmínky pro používání webových stránek přístupných na adrese http://www.chomutovmesto.cz/ipoint

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CREOLAN s.r.o. se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801 identifikační číslo: 25430386 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více