Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy"

Transkript

1 Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika, spol. s r.o. ( IBM ) jejímu zákazníkovi ( Zákazník ). Tato Dohoda tvoří společně s příslušnými Smlouvami a Transakčními dokumenty úplné znění smlouvy mezi IBM a Zákazníkem ). 1. Smlouvy a transakční dokumenty Případné dodatečné podmínky pro Produkty a Služby jsou uvedeny v dokumentech nazvaných Smlouvy nebo Transakční dokumenty, které poskytne IBM. Obecně, Smlouvy obsahují podmínky, které se mohou vztahovat k více než jedné transakci, týkající se Produktů či Služeb, zatímco Transakční dokumenty (např. objednávky, přílohy, oprávnění ke změně nebo dodatky) obsahují specifické podrobnosti a podmínky související vždy s jednotlivou transakcí. Zákazník může v rámci jedné transakce obdržet jeden nebo více Transakčních dokumentů. Tato Dohoda je součástí Smlouvy a Transakčních dokumentů pouze v případě těch transakcí, ke kterým se vztahuje. Každá transakce je samostatná a nezávislá na ostatních transakcích. Nastane-li rozpor mezi podmínkami této Dohody, Smluv a Transakčních dokumentů, mají přednost podmínky Smluv před podmínkami této Dohody a podmínky Transakčního dokumentu mají přednost před podmínkami této Dohody i Smlouvy. 2. Definice Datum instalace u programu -- (1) v případě Základní licence, druhý pracovní den následující po dodání Programu do místa určeného Zákazníkem, (2) v případě kopie, datum (uvedené v Transakčním dokumentu), ke kterému IBM poskytne Zákazníkovi oprávnění k vytvoření kopie Programu, a (3) v případě hrazené komponenty (též feature ), datum, kdy Zákazník hrazenou komponentu nebo její kopii použije. Zákazník se zavazuje oznámit IBM datum instalace této hrazené komponenty Jiný program IBM znamená Program IBM licencovaný na základě samostatné licenční smlouvy s IBM (např. Mezinárodní licenční smlouvy pro programy IBM). Licencovaný program znamená Program IBM licencovaný podle této Dohody. Non-IBM program znamená Program licencovaný na základě zvláštní licenční smlouvy třetí strany. Obcházet znamená přímo či nepřímo a za využití jakýchkoli prostředků měnit, vyhýbat se, narušovat, rozvracet, nebo jinak zasahovat. Podnikem se rozumí jakákoliv právnická osoba (jako např. společnost) a její dceřiné společnosti, ve kterých vlastní podíl o velikosti alespoň 50 procent. Pojem Podnik se vztahuje pouze k té části podniku, která je umístěna na území České republiky. Produktem se rozumí Stroj nebo Program. Program znamená následující a zahrnuje originál, jakoukoli jeho část a veškeré úplné nebo částečné kopie: a. jednu nebo více strojově čitelných instrukcí vhodných pro zpracování počítačem; b. kontrolní data (například kontrolní bloky, logy událostí, konfigurační soubory) definované nebo vytvořené prováděním takové sekvence (takových sekvencí) instrukcí. Kontrolní data zahrnují zejména data určená k (i) řízení nebo omezení běhu programů, nebo (ii) data, jež mají napomoci při sledování, záznamu, řízení nebo omezení spotřeby softwarových a hardwarových zdrojů včetně zejména dat používaných při realizaci Technologických opatření ze strany společnosti IBM; c. komponenty; d. audio-vizuální obsah (jako např. fotografie, texty, nahrávky nebo obrázky) definované nebo generované při provádění takové sekvence (takových sekvencí) instrukcí; a e. související licencované materiály, například publikace a ostatní dokumentace. Pojem "Program" zahrnuje Licencované programy, Jiné programy IBM i Non-IBM programy a veškeré opravy a náhrady, jež IBM poskytuje k Programu Zákazníkovi. Tento pojem nezahrnuje Strojový kód či Materiály. Vydání v České republice: 01/2014 Strana 1

2 Programové služby znamenají informace o nápravě vad, omezeních či překlenutích problémů (bypass), které IBM poskytuje pro nezměněnou část aktuálního vydání Licencovaného programu, na nějž se vztahuje záruka po dobu alespoň jednoho roku od jeho obecné dostupnosti. Specifikace znamená informace specifické pro Produkt. Specifikace pro Stroje IBM jsou uvedeny v dokumentu nazvaném Official Published Specifications (Oficiálně publikovaná specifikace). Specifikace Licencovaných programů jsou uvedeny v dokumentu nazvaném Licensed Program Specifications (Specifikace Licencovaného programu). Určené operační prostředí znamená Stroje nebo Programy určené k provozu s Licencovaným programem, jak je uvedeno v příslušné Specifikaci Licencovaného programu. Určený stroj znamená Stroj, jehož typ je určen v Mainframe Exhibit na následující adresu: 3. Akceptace podmínek Zákazník akceptuje podmínky uvedené ve Smlouvách nebo Transakčních dokumentech i) jejich podpisem (vlastní rukou nebo elektronicky), ii) použitím Produktu, či umožněním jejich použití třetí straně nebo iii) provedením platby za Produkt. Produkt se stane předmětem této Dohody, jakmile IBM přijme objednávku Zákazníka i) zasláním Transakčního dokumentu Zákazníkovi, nebo ii) zpřístupněním Programu Zákazníkovi. Pokud je to požadováno některou ze smluvních stran, bude Smlouva či Transakční dokument podepsán oběma smluvními stranami. 4. Dodací podmínky Pokud není v Transakčním dokumentu výslovně dohodnuto jinak, je datum dodání a datum expedice pouze odhadované. Případné náklady na dopravu budou uvedeny v Transakčním dokumentu. Není-li mezi Zákazníkem a IBM písemně dohodnuto jinak, považují se v případě Programů dodávaných na hmotném nosiči povinnosti IBM předmětné Programy odeslat a dodat za splněné jejich předáním přepravci určenému IBM. 5. Ceny a platby 5.1 Ceny Transakční dokument uvádí cenu za Produkty, jež je založena na jednom nebo více následujících typech plateb: cena jednorázová, opakované platby nebo pevná cena. Tato částka může být zvýšena o dodatečné poplatky (jako např. zvláštní manipulační poplatky či cestovní náklady). Bude-li IBM účtovat jakékoliv dodatečné poplatky, upozorní na tuto skutečnost Zákazníka předem. Zahájení opakovaných plateb začíná v případě Produktů v den jejich instalace. Pokud není v této Dohodě (včetně příslušné Smlouvy nebo Transakčního dokumentu) uvedeno jinak, IBM neposkytuje dobropisy nebo náhrady za jakékoliv předplatby nebo jiné platby, které jsou již splatné či uhrazené. 5.2 Cena za užívání Jednorázově hrazené ceny a opakované platby mohou být založeny na měření skutečného nebo oprávněného užívání (např. povolená kapacita Strojů, počet uživatelů nebo velikost procesoru Programů nebo odpočet měřidel u pozáručního servisu). Zákazník se zavazuje poskytovat údaje o skutečném užívání způsobem popsaným ve Smlouvě nebo v Transakčním dokumentu. Provede-li Zákazník ve svém prostředí změny, které ovlivní cenu užívání, zavazuje se Zákazník neprodleně o takové skutečnosti IBM informovat a uhradit stanovenou cenu. Průběžně hrazené ceny budou adekvátně upraveny. Změní-li IBM podklad pro měření, uplatní se odpovídající podmínky pro změnu cen. 5.3 Změny cen IBM může čas od času měnit své ceny. Případné snížení ceny Zákazníkovi bude účtováno u částek, které se stanou splatnými v den účinnosti snížení ceny nebo poté. Pokud není jinak uvedeno ve Smlouvě nebo v Transakčním dokumentu, může IBM na základě písemného oznámení, doručeného Zákazníkovi alespoň tři měsíce předem, zvýšit opakované platby za Produkty poskytované podle příslušné Smlouvy či Transakčního dokumentu. Zvýšení cen bude účinné od prvního dne fakturace nebo účtovaného období v den nebo po dni stanoveném IBM v tomto oznámení, pokud Zákazník do té doby nevypoví Smlouvu nebo Transakční dokument. Jednorázově hrazené ceny může IBM zvýšit bez oznámení. Zvýšení jednorázově hrazených cen se však neuplatní, pokud i) IBM obdrží objednávku Zákazníka před datem ohlášení příslušného zvýšení a ii) pokud do tří měsíců ode dne, kdy IBM obdrží objednávku Zákazníka, nastane jedna z následujících skutečností: a. IBM Zákazníkovi zpřístupní Program; b. Zákazník vytvoří oprávněnou kopii Programu nebo umístí hrazenou komponentu na jiný Stroj; nebo Vydání v České republice: 01/2014 Strana 2

3 c. se stane splatnou zvýšená cena za používání Programu. IBM si může na základě odůvodněného oznámení ověřit údaje o používání a jiné informace mající vliv na kalkulaci cen dle těchto podmínek. Toto ověření bude vedeno takovým způsobem, aby minimalizovalo narušení Zákazníkových obchodních aktivit, a může být vedeno v prostorách Zákazníka během Zákazníkových běžných provozních hodin. Zákazník se zavazuje i) poskytnout záznamy, výstupy ze systémových nástrojů a jiné elektronické systémové informace či jejich vytištěné záznamy odůvodněně potřebné pro toto ověření, a ii) neprodleně uhradit dodatečné platné platby a jiné závazky stanovené jako výsledek tohoto ověření. 5.4 Platba 5.5 Daně Veškeré částky jsou splatné po obdržení daňového dokladu - faktury. Zákazník se zavazuje zaplatit v souladu s fakturou, a to včetně případných úroků z prodlení. Platba může být provedena elektronicky na účet uvedený IBM nebo jiným způsobem dohodnutým mezi smluvními stranami. V případě, že IBM neobdrží platbu do 30 dnů od data vystavení faktury (nebo v případě čtvrtletního vyúčtování opakujících se poplatků do 60 dnů od data vystavení faktury), vyhrazuje si právo účtovat úrok z prodlení ve výši stanovené lokálními právními předpisy. Uloží-li jakýkoliv úřad na základě jakékoliv transakce dle této Dohody clo, daň či jiný poplatek, vyjma těch, které jsou založeny na čistém příjmu IBM, pak se Zákazník zavazuje tuto částku uhradit ve výši uvedené na faktuře, pokud nepředloží dokumentaci, která ho od této povinnosti osvobozuje. Od data odeslání Produktu Zákazníkovi je Zákazník odpovědný za uhrazení případných majetkových daní. V případě, že bude požadováno, aby zaměstnanci IBM prováděli Služby mimo oblast své běžné daňové příslušnosti, mohou být uplatněny dodatečné daně či poplatky s daněmi související. Bude-li to možné, pokusí se IBM snížit takovéto dodatečné daně či poplatky, a v případě, že takovéto dodatečné platby nastanou, a musí být Zákazníkem hrazeny, informuje Zákazníka předem. 6. Změny podmínek Dohody formou písemného oznámení Zákazníkovi alespoň tři měsíce předem. Taková změna však nebude mít zpětnou účinnost. Změna bude účinná od data stanoveného IBM v písemném oznámení a bude uplatněna u nových objednávek, u probíhajících transakcí sjednaných na dobu neurčitou a u obnovitelných transakcí se sjednanou dobou automatického prodloužení trvání. V případě takovýchbbto obnovitelných transakcí může Zákazník požádat IBM o odklad účinnosti oznámené změny do konce běžícího smluvního období. Zákazník bere na vědomí, že za projev jeho souhlasu s oznámenou změnou bude považováno, pokud Zákazník i) učiní nové objednávky Produktů nebo Služeb po datu účinnosti změny, ii) nepožádá o odklad data účinnosti změny do zahájení obnoveného smluvního období, iii) svolí k obnovení i po obdržení oznámení o změně nebo iv) neukončí transakci uzavřenou na dobu neurčitou před datem účinnosti změny. Změna ceny bude zavedena v souladu s článkem Změny cen výše. V ostatních případech bude změna platná pouze po jejím písemném odsouhlasení oběma smluvními stranami. 7. Obchodní partneři IBM IBM uzavřela smlouvy s určitými organizacemi ( Obchodní partneři IBM ) za účelem nabízení, zprostředkování prodeje a podpory vybraných Produktů a Služeb. Zákazník může objednat Produkty a Služby, jejichž nabídku a prodej zprostředkují Obchodní partneři IBM, či jiní dodavatelé, avšak i) tato Dohoda se uplatní pouze v případě, že tuto transakci upravuje Smlouva či Transakční dokument podléhající této Dohodě a ii) příslušní Obchodní partneři IBM či dodavatelé zůstanou nezávislí a oddělení od IBM. IBM neodpovídá za jednání či prohlášení Obchodních partnerů IBM nebo jiných dodavatelů, za závazky, jež mají vůči Zákazníkovi, nebo za produkty či služby, jež dodají Zákazníkovi na základě svých smluv. 8. Právo užívání Akceptací objednávky Zákazníka uděluje IBM Zákazníkovi nevýhradní právo užívat Licencovaný program pouze v rámci Zákazníkova Podniku v České republice. Licencované programy vlastní společnost International Business Machines Corporation, některá z jejích dceřiných společností, nebo jejich dodavatel, či třetí strana, jsou chráněny autorským právem a je k nim poskytována licence (nejsou prodávány). 8.1 Oprávněné užívání IBM na základě každé licence opravňuje Zákazníka: a. užívat Licencovaný program výhradně na Určeném stroji, který Zákazník určí společnosti IBM v souladu s podmínkami uvedenými v čl níže; b. užívat Licencovaný program v rozsahu oprávnění, které Zákazník obdržel; c. výhradně za účelem podpory oprávněné úrovně užívání povolené ze strany IBM vytvářet a instalovat kopie Licencovaného programu na (i) Určeném stroji, (ii) na dalším Určeném stroji pro účely zálohy, pokud Vydání v České republice: 01/2014 Strana 3

4 Licencovaný program nevykonává produktivní činnost (včetně, mimo jiné, výroby, vývoje, testování, údržby programu, zrcadlení atd.) na dalším Určeném stroji za předpokladu, že Zákazník uvede na každé kopii nebo částečné kopii copyrightovou výhradu a jiné informace týkající se vlastnictví; a d. užívat libovolné části Licencovaného programu, který IBM i) dodává ve zdrojové formě nebo ii) označí jako program s omezeným použitím (např. označené jako "Materiály vyhrazené IBM") pouze pro účely -- (1) řešení problémů spojených s užíváním Licencovaného programu a (2) úpravy Licencovaného programu, provedené bez jiného porušení podmínek této Dohody, za účelem umožnění jeho fungování s ostatními produkty. 8.2 Další povinnosti Zákazníka Zákazník se zavazuje, že v případě každého Licencovaného programu: a. poskytne svému zástupci IBM typ/model a sériové číslo Určeného stroje a s předstihem jej písemně informuje o případné změně z jednoho Určeného stroje na jiný Určený stroj a oznámí datum účinnosti této změny; b. bude dodržovat případné dodatečné nebo odlišné podmínky uvedené ve Specifikacích Licencovaného programu, ve Smlouvě, či v Transakčním dokumentu; c. zajistí, aby každý uživatel (ať už užívá Licencovaný program na základě místního či vzdáleného přístupu) používal tento program pouze v rozsahu, ke kterému byl Zákazník oprávněn, a dodržoval podmínky IBM platné pro příslušný Licencovaný program; a d. bude uchovávat záznamy o veškerých kopiích, které na žádost IBM poskytne. 8.3 Nedovolené jednání Zákazníka Zákazník se zavazuje že v případě každého Licencovaného programu nebude: a. zpětně sestavovat, zpětně kompilovat nebo jinak překládat či zpětně analyzovat Licencovaný program, není-li to výslovně povoleno aplikovatelnými kogentními právními předpisy; nebo b. poskytovat sublicence k Licencovanému programu, postoupit, pronajímat nebo poskytovat Licencovaný program formou leasingu nebo jej převádět mimo Podnik Zákazníka. 8.4 DSLO licence V případě některých Licencovaných programů si může Zákazník pořídit jejich kopii na základě tzv. DSLO licence ( Distributed System License Option ). Cena za pořízení kopie na základě DSLO licence je nižší, než cena za původní licenci ( Základní licence ). Aby mohla být tato nižší cena uplatněna, je Zákazník povinen v souvislosti s udělením DSLO licence provést následující: a. disponovat Základní licencí k Licencovanému programu; b. poskytnout dokumentaci problému a užívat případné Programové služby pouze prostřednictvím místa, pro které je udělena Základní licence; a c. distribuovat a instalovat na Určeném stroji pro DSLO licenci jakákoliv nová vydání (release), opravy nebo postupy pro překlenutí problémů (bypass), které IBM poskytuje pro Základní licenci. 8.5 Programové služby Je-li IBM schopna reprodukovat problém hlášený Zákazníkem, jenž se objevil v Určeném operačním prostředí, vydá IBM informaci o odstranění problému, jeho omezení či obejití. IBM poskytuje Programové služby i) po dobu neurčitou (IBM má právo ukončit Programové služby na základě písemné výpovědi s minimálně šestiměsíční výpovědní lhůtou); ii) do data stanoveného IBM; nebo iii) po dobu stanovenou IBM. Bližší informace lze získat v příručce IBM Software Support Handbook na adrese: 9. Záruka na Licencované programy IBM zaručuje, že každý Licencovaný program, na který je poskytována záruka, je-li používán v Určeném operačním prostředí, bude odpovídat příslušným Specifikacím. V záruční lhůtě poskytuje IBM bezplatně Programové služby. Záruční lhůta pro Licencovaný program vyprší dnem, kdy přestanou být dostupné Programové služby pro daný Program. Nepracuje-li Licencovaný program během prvního roku od data, kdy Zákazník obdrží příslušnou licenci, tak, jak bylo zaručeno, a IBM není schopna správnou funkčnost zajistit, může Zákazník Licencovaný program vrátit, a bude mu vrácen zaplacený licenční poplatek. Toto platí pouze v případě, že Zákazník získal příslušnou licenci v době, kdy Vydání v České republice: 01/2014 Strana 4

5 Programové služby pro daný Licencovaný program (bez ohledu na zbývající délku období poskytování takových Služeb) byly dostupné. Výše uvedené záruky neplatí v případě nevhodného použití (včetně, ne však výlučně, případů použití jiné kapacity či výkonnosti Stroje, než k jaké vydala IBM písemné oprávnění), havárie, modifikace, nevhodného fyzického nebo operačního prostředí, provozu v jiném než Určeném operačním prostředí, nevhodné údržby provedené Zákazníkem či třetí stranou, nebo poruchy či poškození zaviněného produktem, za který IBM nenese odpovědnost. V případě demontáže či úpravy identifikačních štítků Stroje nebo jeho součástí ztrácí Zákazník nárok na záruku ke Stroji. Jestliže se Zákazník v případě Stroje, za jehož instalaci odpovídá IBM, rozhodne provést instalaci sám nebo si instalaci zajistí prostřednictvím třetí osoby, je IBM oprávněna před poskytnutím záručního servisu Stroj zkontrolovat na náklady Zákazníka. Pokud Stroj není ve stavu přijatelném pro poskytnutí záručního servisu, o čemž rozhoduje výhradně IBM, je Zákazník oprávněn požádat IBM o uvedení Stroje do přijatelného pro poskytnutí servisu nebo svou žádost o poskytnutí záručního servisu odvolat. IBM dle svého vlastního uvážení rozhodne, zda je toto uvedení do přijatelného stavu možné. Tato služba bude poskytnuta za poplatek. UVEDENÉ ZÁRUKY PŘEDSTAVUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY, KTERÉ IBM ZÁKAZNÍKOVI POSKYTUJE, A NAHRAZUJÍ VEŠKERÉ PŘEDCHOZÍ VÝSLOVNÉ NEBO NEPŘÍMO UDĚLENÉ ZÁRUKY ČI PODMÍNKY, VČETNĚ, NE VŠAK VÝHRADNĚ, NEPŘÍMO UDĚLENÝCH ZÁRUK ČI PODMÍNEK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A JAKÉKOLI ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY NEPORUŠENÍ. SMLUVNÍ STRANY TÍMTO VYLUČUJÍ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST IBM ZA VADY NAD RÁMEC SJEDNANÝCH ZÁRUK. Položky, na něž se záruka nevztahuje IBM nezaručuje nepřerušený nebo bezchybný provoz Produktů ani že IBM opraví všechny chyby. IBM označí Licencované programy, na které neposkytuje záruku. Záruka IBM za Licencované programy se nevztahuje na Licencovaný program spuštěný nebo provozovaný na jiném než Určeném stroji. Není-li stanoveno jinak ve Smlouvě či v Transakčním dokumentu, poskytuje IBM Materiály, Non-IBM produkty (včetně těch, které byly na žádost Zákazníka dodány se Strojem IBM, nebo na něm instalovány) a Non-IBM Služby bez jakýchkoliv záruk či odpovědnosti za vady. Non-IBM výrobci, vývojáři, dodavatelé nebo vydavatelé však mohou poskytnout svou vlastní záruku přímo Zákazníkovi. Případné záruky na Jiné programy IBM či Non-IBM programy jsou uvedeny v příslušných licenčních smlouvách. 10. Ověřování dodržování podmínek IBM může na základě odůvodněného oznámení provést kontrolu údajů o užívání a jiné informace mající vliv na kalkulaci cen dle této Dohody. Tato kontrola bude vedena takovým způsobem, aby bylo minimalizováno narušení Zákazníkových obchodních aktivit, a může být provedena v prostorách Zákazníka během Zákazníkových běžných provozních hodin. Zákazník se zavazuje i) poskytnout záznamy, výstupy ze systémových nástrojů a jiné elektronické systémové informace, či jejich vytištěné zábznamy, nezbytné pro provedení kontroly, a ii) neprodleně uhradit dodatečné oprávněné platby a jiné závazky stanovené na základě výsledků této kontroly. IBM má právo ověřit užívání dat a ostatních informací ze strany Zákazníka, jež ovlivňují výpočet poplatků, jehož součástí je právo ověřovat dodržování ostatních podmínek této Dohody ze strany Zákazníka (včetně platných Smluv a Transakčních dokumentů). IBM může pro provedení ověření využít účasti nezávislého auditora, a to za předpokladu, že s takovým auditorem uzavře smlouvu o výměně důvěrných informací. Zákazník se zavazuje vést, uschovávat a poskytnout IBM a jejím auditorům písemné záznamy, výstupy ze systémových nástrojů a jiné informace ze systému, umožňující ověření instalace a užívání Licencovaných programů v souladu s podmínkami této Dohody, včetně příslušných licenčních a cenových podmínek IBM. Pokud provedené ověření ukáže, že Zákazník porušuje podmínky této Dohody, Smluv či Transakčních dokumentů, IBM Zákazníka písemně informuje. Práva a závazky uvedené v této Části zůstávají v účinnosti po dobu trváni Zákazníkovy licence ke kterémukoliv Licencovanému programu, a dále po dobu dvou let Obcházení technologických opatření Zákazník nebude (i) Obcházet ani se pokoušet obejít jakékoli Technologické opatření týkající se Produktu IBM nebo k témuž využít třetí stranu nebo produkt třetí strany ani (ii) jakýmkoli způsobem realizovat přístup k Neoprávněné zabudované kapacitě, užívat ji nebo se o takový přístup či užívání pokoušet. 11. Ukončení licence Zákazník je oprávněn ukončit licenci k Licencovanému programu kdykoliv písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. IBM je oprávněna ukončit licenci Zákazníka v případě, že Zákazník nedodrží: a. podmínky tohoto článku 5, Vydání v České republice: 01/2014 Strana 5

6 b. licenční podmínky Strojového kódu platné pro Určený stroj, pro který je Licencovaný program licencován, nebo c. článek 1.11 této Dohody, přičemž tento článek se vztahuje na Licencovaný program nebo na Určený stroj, pro nějž je Licencovaný program licencován. V případě každého Licencovaného programu, k němuž Zákazník zakoupil licenci za jednorázovou cenu, může, je-li to možné, Zákazník zakoupit licenci k programům, které tyto Licencované programy nahrazují, za cenu upgradu. Obdržením licence k takovémuto nahrazujícímu Licencovanému programů je licence k nahrazenému Licencovanému programu ke dni splatnosti ceny ukončena, nestanoví-li IBM jinak. Pokud je licence k Licencovanému programu ukončena, zaniká zároveň oprávnění Zákazníka používat Licencovaný program. 12. Ochrana duševního vlastnictví 12.1 Nároky třetích stran V případě, že třetí strana uplatní nárok vůči Zákazníkovi z důvodu, že Produkt IBM dodaný společností IBM Zákazníkovi na základě Smlouvy porušuje práva k patentu nebo autorská práva této třetí strany, bude IBM hájit Zákazníka před takovým nárokem na své náklady. IBM uhradí veškeré náklady, škody a náklady na právní zastoupení uložené soudem Zákazníkovi, či zahrnuté v dohodě o narovnání schválené předem IBM, a to za předpokladu, že Zákazník: a. bezodkladně předá IBM písemné oznámení o takovém nároku; b. umožní IBM vést obranu a související jednání o narovnání a bude s IBM v tomto jednání spolupracovat; a c. splní a nadále bude splňovat platné podmínky licence k Produktu a povinnosti Zákazníka vyplývající z čl.12.2 (Náprava) níže Náprava a. V případě takovéhoto nároku nebo je-li důvodné předpokládat, že takový nárok bude uplatněn, Zákazník souhlasí, že dovolí IBM, aby IBM na základě vlastního uvážení buď (i) zajistila Zákazníkovi možnost dále Produkt používat, (ii) Produkt upravit nebo (iii) jej nahradit produktem alespoň funkčně odpovídajícím. Dojde-li IBM k závěru, že nelze důvodně využít některou z těchto možností, zavazuje se Zákazník, na základě písemné žádosti IBM okamžitě vrátit IBM dotčený Produkt a přestat jej užívat. IBM v takovém případě poskytne Zákazníkovi náhradu odpovídající částce zaplacené Zákazníkem společnosti IBM za licenci k Programu nebo částce odpovídající 12 měsíčním platbám (a to nižší z takto určených částek) Nároky, za které IBM neodpovídá IBM nepřebírá žádné závazky týkající se nároků založených na: a. čemkoliv, co poskytl Zákazník nebo třetí strana v zastoupení Zákazníka, a co bylo začleněno do Produktu; nebo na skutečnosti, že IBM jednala v souladu s designem, specifikací či pokyny dodanými Zákazníkem nebo třetí stranou v zastoupení Zákazníka; b. používání Produktu v rozporu s udělenou licencí a aplikovatelnými omezeními nebo použití neaktuální verze či vydání Produktu, v rozsahu, v jakém by nárok býval nebyl uplatněn, kdyby bývala byla použita aktuální verze či vydání; c. jakékoli úpravě Produktu provedené Zákazníkem nebo třetí stranou jménem Zákazníka nebo kombinaci, provozu nebo použití Produktu s jakýmkoli jiným Produktem, hardwarovým zařízením, programem, daty, přístrojem, nebo metodami či postupy; d. distribuci, provozu nebo používání Produktu mimo Podnik Zákazníka; e. spuštěním nebo užíváním Licenčního programu na jiném než na Určeném stroji; nebo f. porušení práv prostřednictvím Produktu, který nebyl dodán IBM nebo Jiného programu IBM. Tento článek Ochrana duševního vlastnictví stanoví veškeré závazky IBM a výlučné prostředky nápravy ve prospěch Zákazníka v souvislosti s nároky třetích stran z práv duševního vlastnictví. 13. Omezení odpovědnosti 13.1 Za co IBM odpovídá Mohou nastat okolnosti, kdy z důvodu neplnění závazků IBM ze Smlouvy či Transakčního dokumentu vznikne Zákazníkovi vůči IBM nárok na náhradu újmy. V takovém případě bude IBM odpovídat pouze za újmu způsobenou podle příslušné Smlouvy či Transakčního dokumentu, a tato újma v souhrnu nepřekročí výši přímé skutečné škody, kterou Zákazník utrpěl jako okamžitý a přímý důsledek takového neplnění, a to maximálně částku odpovídající vyšší Vydání v České republice: 01/2014 Strana 6

7 z následujících možností: částce odpovídající ,- EUR (pět set tisíc EUR) přepočtené na české koruny dle směnného kurzu zveřejněného ČNB v pracovní den předcházející dni uhrazení příslušné faktury Zákazníkem, nebo, není-li takové faktury, v den, kdy došlo k porušení povinnosti IBM; nebo ceně (v případě opakovaných plateb ve výši 12 měsíčních plateb) za Produkt, kterého se předmětný nárok týká. Toto omezení platí také pro jakéhokoliv ze subdodavatelů IBM a vývojářů Programů. Obě smluvní strany s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením příslušné Smlouvy či Transakčního dokumentu sjednávají, že částky uvedené v předchozím odstavci představují limit náhrady újmy, za kterou budou IBM, její subdodavatelé a vývojáři Programů společně odpovědní. Výše uvedené omezení náhrady újmy se nevztahuje na: a. platby, na něž odkazuje článek Ochrana duševního vlastnictví výše; a b. újmy na zdraví (včetně usmrcení) a újmy na nemovitém a na osobním movitém majetku, za které je IBM odpovědná ze zákona; c. újmy způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti Za co IBM neodpovídá Vyjma případů, kdy je to výslovně stanoveno kogentními právními předpisy, nebudou IBM, její subdodavatelé ani vývojáři Programů za žádných okolností odpovědní za následující skutečnosti, a to ani v případě, že by byli na takovou možnost upozorněni: a. za ztrátu nebo poškození dat; b. za zvláštní, nahodilé, příkladné nebo nepřímé škody, či za následné hospodářské škody; nebo c. za ušlý zisk, ztrátu obchodních příležitostí, ušlé výnosy, újmu způsobenou poškozením dobrého jména, nebo za nedosažené předpokládané úspory. Omezení náhrady újmy dle tohoto článku Omezení odpovědnosti se uplatní v maximálním možném rozsahu, v jakém to umožňují kogentní ustanovení právních předpisů České republiky, případně v jakém to z těchto předpisů vyplývá. 14. Všeobecná ustanovení 14.1 Oznámení a komunikace Písemná komunikace, včetně oznámení adresovaných určenému zástupci adresáta, musí být zaslána na adresu (fyzicky, em nebo faxem) uvedenou v příslušné Smlouvě nebo Transakčním dokumentu. Smluvní strany souhlasí s používáním elektronických prostředků a faxů za účelem komunikace související s jejich obchodními vztahy založenými na základě Smluv a Transakčních dokumentů, a takováto komunikace je rovnocenná podepsané písemnosti. Identifikační kód ( ID uživatele ) obsažený v elektronických dokumentech postačuje k ověření identity odesilatele a autentičnosti dokumentu Postoupení práv a povinností a přeprodej Žádná ze smluvních stran nepostoupí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany ani jinak nepřevede, úplně ani z části tuto Dohodu, Smlouvu či Transakční dokument. Jakýkoliv pokus tak učinit bude považován za neplatný. Postoupení této Dohody, Smlouvy či Transakčního dokumentu úplně nebo z části, v rámci Podniku, jehož je příslušná smluvní strana součástí, nebo na právního nástupce v rámci fúze či akvizice, nevyžaduje souhlas druhé smluvní strany. IBM je rovněž oprávněna postoupit své peněžité pohledávky bez souhlasu Zákazníka. IBM je dále oprávněna postoupit Dohodu, Smlouvu či Transakční dokument na třetí osobu, pokud tak učiní v rámci převodu části svých obchodních aktivit způsobem, který bude mít stejný dopad na všechny její zákazníky Dodržování právních předpisů IBM bude dodržovat právní předpisy vztahující se obecně na IBM jako na poskytovatele Produktů informačních technologií. IBM neodpovídá za vymezení právních požadavků vztahujících se k předmětu činnosti Zákazníka, včetně těch, které se týkají Produktů a Služeb, jež Zákazník nabývá na základě této Dohody, Smlouvy či Transakčního dokumentu ani za to, že poskytnutí Produktů na základě této Dohody, Smlouvy či Transakčního dokumentu ze strany IBM, či jejich převzetí Zákazníkem, splňuje požadavky takovýchto právních předpisů. Nehledě na jakékoli odlišné ustanovení v této Dohodě, Smlouvě či transakčním dokumentu žádná ze smluvních stran není povinna učinit cokoli, co by znamenalo porušení pro ni závazných právních předpisů. Každá ze smluvních stran bude postupovat v souladu s příslušnými zákony, předpisy a souvisejícími předpisy ukládajícími embargo a sankce a nařízeními, týkajícími se vývozu a dovozu, včetně zákazů vývozu pro účely určitého koncového užití či pro určité koncové uživatele Řešení sporů Každá ze smluvních stran poskytne druhé straně přiměřenou možnost nápravy předtím, než vůči druhé straně vznese nároky související s neplněním jejích povinností z této Dohody, Smlouvy či Transakčního dokumentu. Smluvní strany se pokusí v dobré víře vyřešit jakékoli spory, neshody či nároky vztahující se k této Dohodě, Smlouvě Vydání v České republice: 01/2014 Strana 7

8 nebo Transakčnímu dokumentu. SMLUVNÍ STRANY TÍMTO SJEDNÁVAJÍ KRATŠÍ PROMLČECÍ LHŮTU VEŠKERÝCH PRÁV VZNIKLÝCH Z TÉTO DOHODY, SMLOUVY ČI TRANSAKČNÍHO DOKUMENTU O DÉLCE DVA ROKY OD OKAMŽIKU, KDY ZAČNE TATO LHŮTA BĚŽET. UJEDNÁNÍ O ZKRÁCENÍ PROMLČECÍ LHŮTY PRÁV IBM NELZE ODDĚLIT OD UJEDNÁNÍ O ZKRÁCENÍ PROMLČECÍ LHŮTY PRÁV ZÁKAZNÍKA. Pokud se kterékoli ustanovení této Dohody ukáže neplatným či nevynutitelným, zbývající ustanovení této Dohody zůstávají platná a účinná v plném rozsahu. Žádné z ustanovení této Dohody nemá vliv na zákonná práva spotřebitelů, jichž se nelze smluvně vzdát a jež nelze smluvně omezit Ostatní podmínky a. Žádná smluvní strana neuděluje bez předchozího písemného souhlasu druhé straně právo užívat její ochranné známky, obchodní názvy, či jiná označení (včetně ochranných známek, obchodních názvů či označení v rámci jejího Podniku) pro účely propagace nebo publikování. b. Výměna důvěrných informací bude probíhat na základě smluvními stranami podepsané samostatné smlouvy o výměně důvěrných informací. Avšak do rozsahu, v jakém jsou důvěrné informace vyměňovány v souvislosti s Produkty či Službami dodávanými na základě této Dohody, Smlouvy či Transakčního dokumentu bude smlouva o výměně důvěrných informací součástí a předmětem této Dohody. c. Tato Dohoda, ani žádná transakce na jejím základě uzavřená, nezakládá žádné zastoupení, společný podnik nebo partnerství mezi Zákazníkem a IBM. Obě smluvní strany mohou svobodně uzavírat obdobné smlouvy s jinými stranami za účelem vývoje, nabývání či poskytování konkurenčních produktů a služeb. d. Každá smluvní strana uděluje pouze licence a práva uvedená v této Dohodě, Smlouvě či Transakčním dokumentu. Žádné jiné licence či práva (včetně licencí nebo práv z patentů) nejsou udělována přímo, nepřímo ani jiným způsobem. Práva a licence udělená Zákazníkovi podle této Dohody, Smlouvy či transakčního dokumentu mohou být ukončeny, pokud Zákazník nesplní své příslušné platební povinnosti. e. Zákazník souhlasí s tím, že IBM může zpracovávat informace o obchodních kontaktech zaměstnanců a dodavatelů Zákazníka a informace o Zákazníkovi jako právnické osobě (kontaktní informace) v souvislosti s Produkty a Službami IBM nebo v rámci rozvoje obchodního vztahu IBM se Zákazníkem. Tyto kontaktní informace mohou být uchovávány, interně zpřístupňovány a zpracovávány společností International Business Machines Corporation a jejími dceřinými společnostmi, Obchodními partnery a subdodavateli bez ohledu na místo podnikání, a to výhradně za výše uvedeným účelem s tím, že tyto společnosti při zpracovávání těchto údajů postupují v souladu se zákony na ochranu osobních údajů. Pokud to vyžadují platné právní předpisy, Zákazník osoby, jejichž kontaktní údaje mají být uchovávány, interně zpřístupňovány a zpracovávány, informoval a získal jejich souhlas a jejich žádosti o zpřístupnění, aktualizaci, opravu či odstranění kontaktních informací zašle IBM, která následně těmto žádostem vyhoví. f. Tato Dohoda ani žádná transakce na jejím základě uzavřená neuděluje žádná práva ani nezakládá žádné nároky ve prospěch třetích stran a IBM neodpovídá za případné nároky třetích stran vůči Zákazníkovi, vyjma případů i) uvedených v Části Ochrana duševního vlastnictví, ii) uvedených v Části Omezení odpovědnosti, týkajících se újmy na zdraví (včetně usmrcení) a újmy na nemovitém a osobním movitém majetku, za které IBM odpovídá třetí straně ze zákona, nebo iii) stanovených kogentními ustanoveními příslušných právních předpisů. g. Zákazník odpovídá za výběr Produktů a Služeb splňujících jeho potřeby a za výsledky získané užíváním těchto Produktů a Služeb, včetně svého rozhodnutí realizovat případná doporučení týkající se jeho obchodních postupů a činností. h. Pokud je podle této Dohody vyžadováno některou smluvní stranou schválení, akceptace, souhlas nebo podobný úkon, nebude poskytnutí takového úkonu bezdůvodně zdržováno nebo odmítnuto. i. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za nesplnění případných nepeněžitých závazků, pokud k takovému nesplnění došlo z důvodů vzniklých nezávisle na její vůli. j. Zákazník se zavazuje poskytnout IBM na základě její odůvodněné žádosti, za účelem splnění jejích závazků z této Dohody, Smlouvy či Transakčního dokumentu bezplatně, dostatečný a bezpečný přístup (včetně dálkového přístupu) do jeho prostor, k jeho systémům, informacím, zaměstnancům a zdrojům. IBM nenese odpovědnost za případné prodlení s plněním či za neplnění zapříčiněné prodlením Zákazníka s poskytnutím takového přístupu nebo nesplněním jiných povinností Zákazníka dle této Dohody, Smlouvy nebo Transakčního dokumentu. k. Zákazník a IBM se ve smyslu 1801 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) dohodli, že se ustanovení 1799 a 1800 občanského zákoníku pro vztahy založené Smlouvou, Transakčním dokumentem či touto Dohodou neuplatní. l. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 občanského zákoníku. Vydání v České republice: 01/2014 Strana 8

9 m. Smluvní strany vylučují použití 1740 odst. 3 a 1751 odst. 2 občanského zákoníku, které stanoví, že tato Dohoda, Smlouva a Transakční dokument jsou uzavřeny i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran Ukončení této Dohody Kterákoli ze smluvních stran může ukončit tuto Dohodu doručením písemné výpovědi druhé straně poté, co splní či dokončí své závazky podle této Dohody, včetně příslušných Smluv a Transakčních dokumentů. Kterákoli ze smluvních stran může ukončit tuto Dohodu, pokud druhá strana i přes písemné upozornění a poskytnutí přiměřené lhůty k nápravě nedodržuje její podmínky. Ukončení licence je samostatně upraveno v Části 11. Podmínky této Dohody, jež svou povahou přesahují dobu její platnosti, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění, a platí i pro případné právní nástupce a postupníky smluvních stran. 16. Územní rozsah a rozhodné právo Práva, povinnosti a závazky stran z této Dohody, Smlouvy nebo Transakčního dokumentu platí pouze v České republice, vyjma licencí, které platí v tom rozsahu, v jakém byly uděleny. Tato Dohoda, Smlouvy a Transakční dokument, jejich interpretace a uplatňování práv, povinností a závazků Zákazníka i IBM z nich vzniklých, nebo se vztahujících k jejich předmětu, se řídí právem České republiky, a to bez ohledu na znění kolizních norem mezinárodního práva soukromého. V případě, že by některé ustanovení této Dohody, Smlouvy či Transakčního dokumentu bylo považováno za neplatné nebo nevymahatelné, zůstanou zbývající ustanovení plně platná a účinná. Touto Dohodou, Smlouvou či Transakčním dokumentem nejsou dotčena zákonná práva spotřebitelů, která nemohou být smluvně omezena nebo vyloučena. Veškerá práva, povinnosti a závazky vyplývající z této Dohody spadají do pravomoci soudů ČR. Vydání v České republice: 01/2014 Strana 9

10 Tato Dohoda tvoří spolu s příslušnými Smlouvami a Transakčními dokumenty úplnou smlouvu týkající se transakcí, na základě kterých jsou Zákazníkovi udělovány licence k Licencovaným programům a získává licence k jiným Programům od IBM,a nahrazuje veškerá předchozí ústní či písemná sdělení, prohlášení, ujednání, záruky, sliby, dohody a závazky mezi Zákazníkem a IBM. Při uzavírání této Dohody včetně všech Smluv a Transakčních dokumentů žádná ze smluvních stran nevychází z žádného prohlášení, které není uvedeno v této Dohodě. Další nebo odlišné podmínky v písemném sdělení Zákazníka (např. objednávka) jsou neplatné. Smluvní strany stvrzují svým ručním či, umožňují-li to příslušné zákony, elektronickým podpisem této Dohody (či jiného dokumentu, který na její znění odkazuje) souhlas s podmínkami této Dohody. Po podpisu této Dohody 1) mohou být veškeré reprodukce této Dohody, Smluv a Transakčních dokumentů vytvořené spolehlivými prostředky (např. fotokopie nebo faksimile) považovány za originály a 2) dodávky veškerých Produktů a Služeb objednaných v rámci této Dohody se budou řídit ujednáními v ní obsaženými. Zákazník tímto potvrzuje, že zná následující důležitá ujednání, která jsou obsažena v této Dohodě, že všem těmto ujednáním rozumí a výslovně tato ujednání přijímá: (i) oprávnění IBM žádat vrácení Produktu porušujícího patent nebo autorská práva (článek 12.2), (ii) limitace práva Zákazníka na náhradu újmy (článek 13), (iii) oprávnění IBM ověřit si data týkající se užívání ze strany Zákazníka a další informace ovlivňující výpočet poplatků (článek 10), (iv) vyloučení režimu adhezních smluv (článek 14.5k), (v) převzetí nebezpečí změny okolností (článek 14.5l), (vi) vyloučení pravidel, která umožňují uzavření smlouvy v případě, že smluvní strany nedosáhly úplného konsensu (článek 14.5m), (vii) závaznost vývozních a dovozních právních předpisů (článek 14.3), (viii) zkrácení promlčecí lhůty (článek 14.4), (ix) omezení a vyloučení odpovědnosti za vady (článek 9), a (x) závaznost příručky IBM Software Support Handbook (článek 8.3). Zákazník: IBbM Česká republika, spol. s r.o.: Podpis oprávněného zástupce Podpis oprávněného zástupce Jméno (čitelně) Jméno (čitelně) Funkce Funkce Datum: Datum: Adresa: Adresa: V Parku 2294/ Praha 4 IČ: IČ: Zapsána Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 692 Vydání v České republice: 01/2014 Strana 10

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více