České umění gotické bylo nejkrásnějším květem, který kdy vyrostl v naší zemi. V něm opět dosud působí nejsilněji desková malba a jako zemské

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České umění gotické bylo nejkrásnějším květem, který kdy vyrostl v naší zemi. V něm opět dosud působí nejsilněji desková malba a jako zemské"

Transkript

1 1 České umění gotické bylo nejkrásnějším květem, který kdy vyrostl v naší zemi. V něm opět dosud působí nejsilněji desková malba a jako zemské specifikum milostné Madony, nezaměnitelné s Mariánskými obrazy italskými ani západními. Soubor našich statí byl pokusem o výklad jejich vzniku i smyslu. Fond naší deskové malby byl v podstatě kodifikován už před válkou Matějčkovým korpusem. V následujících desetiletích se jej podařilo rozšířit dílem novými nálezy obrazů, zejména však pomocí nových technických metod / rentgenových a ultrafialových snímků/ vrátit do středověku přemalované desky, pokládané za pozdější kopie. Vznikl tak poměrně rozsáhlý soubor, který ve spojení s údaji pramenů umožnil charakteristiku jednotlivých typů Madon a snad i stanovení jejich chronologického vývoje. Právě kronikářské zprávy dokládají dosti zřetelně, že u nás tak jako v jiných zemích byly prvé Mariánské obrazy kladeny do vínku nově zřizovaným klášterům, aby svěřené jim komunity opatrovaly a v budoucnosti chránily. Je samozřejmé, že největší úctě se těšily obrazy východní, malované podle legendy sv. Lukášem, k nimž sama matka Boží líčko přiložila, tedy acheiropoita, nerukotvorné. Prvou zprávu o takovém daru máme asi z r. 1081, podle níž poslala česká knížata pasovskému biskupovi k založení kláštera v Göttweigu obraz P. Marie graeco opere mirabiliter expressa, patrně mosaikovou ikonu. S dost velkou pravděpodobností lze předpokládat, že jeho podobu zachoval reliéf, usazený r na portálu kláštera, představující frontálně polopostavu Madony, držící před sebou sedícího Ježíška, rámovaného oválem. Předlohou tohoto výjimečného zobrazení byla nepochybně východní ikona typu Blachernitissa Platytera Znamenije.

2 2 Asi o sto let později připomíná doksanské nekrologium, že syn krále Vladislava II. Vladislav Jindřich daroval snad u příležitosti dokončení klášterního kostela r preciosam ymaginem Sancte Marie pro quinquaginta marcis. Tou dobou /snad r. 1174/ miniatura Žaltáře ostrovského ukazuje Madonu na trůně, která pravou rukou podává jablíčko dítěti, jež ji něžně objímá kolem krku. Jde o motiv, zjevně odvozený z východního typu Eleusy, jehož nejznámějším příkladem je slavná Madona Vladimirská. Jediný známý import, který lze do této časné doby klást, je královna Moravy Madona brněnská, jejíž osudy jsou pro milostné východní ikony charakteristické. Podle pozdní legendy byla uloupena Čechy v Miláně /podobně jako svatovítská noha svícnu/ někdy v l Určitěji se o ní dovídáme až r. 1356, kdy ji Karel IV. věnoval svému bratru Joštovi pro nově založený klášter augustiniánů poustevníků u sv. Tomáše v Brně. Tento údaj ovšem vede k úvaze, nepřivezl-li ji Karel ze své italské korunovační cesty r Určitě je tento obraz, malovaný ut asseritur sv. Lukášem, v Brně doložen r žádostí o udělení odpustků a pak odpustkovými listinami z l a Markrabí Jošt mu r věnoval zlatý a stříbrný rám a v obrazový relikviář jej proměnilo vložení částky Mariina závoje s krůpějemi Kristovy krve do spony na prsou Marie, připomínané r Ještě r obrazu rozšířil odpustky olomoucký biskup Jacek o dalších 40 dní a papežský legát kardinál Landulphus připomíná r v souvislosti s udělením sta dnů odpustků za přispění na stavbu kostela, že obraz je solemne et processionaliter v jistých dnech ukazován lidu. R byla ikoně věnována celá knížečka první příklad takové monografie v našich dějinách.

3 3 Dřevoryt v ní ukazuje, že původní svitek v ruce dítěte byl již tehdy přemalován v otevřenou knihu deska se tím stala pochopitelnější pro diváka, jemuž pergamenový svitek byl už těžko srozumitelný. Datování obrazu zatím zůstává nejisté. Sám bych jeho původ ve 12. století nevylučoval, polští badatelé jej však pokládají za italobyzantské dílo 13. století. Diskuse na toto téma je však před průzkumem desky předčasná. Ve druhé čtvrtině 13. století se dál zřetelně posazuje ikonový typ polopostavy P. Marie s dítětem, jak to ukazují miniatury z Antifonáře sedleckého a z Mater verborum. U prvé z nich je rám s hlavami proroků zřetelným ohlasem rámování byzantských ikon a předzvěstí výzdoby rámů našich desek sklonku 14. století. Od téže miniatury mohou vést spoje k Madoně křešovské, kterou jsem sám bych rád věděl, zda právem položil do poloviny 13. století, k příchodu benediktinů z Čech do Křešova. Dvojí restaurace /prvá v tvrdém německém duchu ještě před válkou a druhá - s přihlédnutím ke kultovními významu desky - do r. 1995/ obrazu nepomohly /sám jsem musel dát dělat rentgenové snímky v nemocnici/. A tak jen s ohledem na zřetelný ohlas sasko-durynského Zackenstilu jsem si troufl na tak časné datování. Nemýlím-li se, byla by to první desková malba Madony v naší oblasti. Polemiky s tímto názorem se nejspíš nedožiji, protože obraz je pro studium prakticky nepřístupný a nadto byl r slavně korunován papežem.

4 4 Na podstatně pevnější půdu byť stále ještě s mnoha hypotézami se dostáváme ve 14. století. Tu se již lze opřít o údaj chlapeckého vidění arcibiskupa Arnošta z Pardubic, před jehož očima se odvrátila Madona johanitského kostela v Kladsku opět nepochybně ikona /jakkoli pozdější kronikáři hovoří o soše/. Obdobný fundační význam jsme přiřkli nezachovanému originálu Madony březnické, který se /podobně jako Madona brněnská/ těšil mimořádné úctě. R k němu daruje odpustky Arnošt z Pardubic a jeho nástupce Jan Očko z Vlašimě je stvrzuje listinou, v níž uvádí de missa beate Virginis et ymaginis beate Virginis, quam sanctus Lucas depinxit, et sermone et cantilena: Hospodine, pomiluj ny. Jan z Jenštejna se pak k obrazu obracel zvoláním: Sancta Maria de Rudnicz me adiuvabi. Předpokládáme, že tu šlo o ikonu, darovanou r biskupem Janem z Dražic k založení kláštera reg. Kanovníků sv.augustina v Roudnici, prvé ryze české řádové komunity v zemi. Její /březnickou/ kopii z r si vysvětlujeme jako smířlivé gesto Václava IV. vůči arcibiskupu Janu z Jenštejna, který se v témže roce vzdal úřadu a v následujícím odešel do Říma, kam snad originál vzal s sebou. Březnická kopie dokumentuje i podstatné proměny originálu. Motiv kovové plachetky náležel patrně už původní ikoně shledáváme jej totiž i u Agiosoritissy krakovských klarisek, provedené v mozaice. Naopak českým novem je zlatá říza Madony s nápisem ve svatozáři a jistě votivní prstýnek při palci její pravice - snad zásnubní dar Jenštejnův.

5 5 V souboru našich už zachovaných Madon kolem poloviny 14. století má zvláštní místo Madona strahovská. Je to obraz nejhybnější, nejbližší k italským předlohám. Proto také zvlášť bolestně pociťujeme nedostatek jeho původní provenience. S určitou dávkou pravděpodobnosti jsme se pokusili odvodit pohyb zdejšího dítěte od slavné kyperské Kykkotissy prostřednictvím typu Pelagonitissy. O východním pravzoru tu nepochybujeme, ovšem zjevně byl transformován italským prostředím. U Madony mostecké lze doložit, že pocházela ze zdejšího děkanského chrámu, a protože jeho patronem byli pražští Božehrobci,nabízí se k úvaze, zda není odlikou nezachované mater domus zderazského kláštera. Pozoruhodný byl její druhý život v baroku, kdy se stala matkou kapucínů. U Madony zbraslavské jsme naopak připomněli, že nemohla být matkou kláštera, jakkoli v něm byla v předhusitském čase zazděna, aby svěřené cenobium chránila /podobně jako písecká Madona v Emausích/. Výjimečný je u ní druh ptáčete Ježíšek svírá brkoslava severního což prohlubuje naši skepsi vůči theologizujícím výkladům tohoto motivu. U vyšehradské dešťové Madony jsme připomněli stříbrnou znakovou řízu, která je v návaznosti na obecné aplikace znaků v čase Karla IV. paralelou andegavenských lilií uherských Anjouovců na jimi fundovaných obrazech. Aplikace říz má ovšem opět kořeny v Byzanci. Bohemizaci východních vzorů nejjasněji prokazují dva obrazy ze let. Prvým je v celém křesťanstvu ctěná Madona z římského kostela Ara coeli.

6 6 Karel IV. přivezl z Říma její drobnou kopii, malovanou na papíře, jež zjevně patřila k souboru císařem sbíraných relikvií, jejichž transfer do Prahy signoval translatio imperii. Už v Praze byla pak asi počátkem 60. let provedena zjevně Karlovým dvorním malířem z následnosti Theodorichovy její velká kopie na desce. Jasnozřivě ji přijal jako středověké dílo už A. Podlaha, ale zmýlen restaurátory od svého původního názoru upustil. Spolu se Z. Všetečkovou a J. Vítovským jsme doporučili restauraci tohoto obrazu, kterou dokonale provedl M. Hamsík. Získali jsme tak dílo umělecky až překvapivě silné, demonstrující moc pražského prostředí i potřebu bohemizace cizích předloh. Třetí tentokrát naprosto věrnou kopii římského originálu provedl Mistr třeboňský a její rám ozdobil postavami svatých panen a proroků. Když se nám podařilo ztotožnit tento obraz, zakoupený kdysi v Berlíně, s údajem ze svatovítského inventáře, získali jsme tím i jednoznačný doklad, že Mistr působil v Praze, a to zřejmě jako dvorní malíř. Ostatně obdobně byl bohemizován i Veraikon, zachovaný opět ve třech kopiích. Prvá, opět na papíře, pochází z Říma, v Praze byla bohemizována nejprve malou siluetou, již lze připsat do okruhu Mistra třeboňského, a pak velkým Veraikonem svatovítským, kde bohemizaci a současně translatio imperii signují postavy českých patronů na rámu. Druhým a v jistém smyslu obdobně významným příkladem bohemizace východního typu Madony je obraz, pocházející z Roudnice a přenesený v čase husitských válek do kláštera reg. kanovníků sv. Augustina při kostele Božího

7 7 těla v Krakově. Obraz byl asi na přelomu 20. a 30. let 15. století polonizován tak silně, že z původní malby zřetelné zůstalo jen byzantské odění matky a dítěte. Teprve jeho rentgenový snímek umožnil pohled na české tváře obou, malované opět mistrem z Theodorichovy následnosti. Naše datování desky do přelomu 60. a 70. let 14. století bylo pak potvrzeno zjištěním ne zcela zřetelného data 137., u nějž poslední číslice chybí. Uvedený soubor obrazů ukazuje tuším spolehlivě, že základ našeho kultu Mariánských obrazů byl dán nerukotvornými byzantskými miraculosami, jež tu byly intenčně bohemizovány. Současně ovšem italské a západní vzory byly stylovému projevu i cítění gotiky bližší, takže v průniku tohoto trojího působení se mohl pozvolna formovat specificky český /ve smyslu zemském/ obraz Madony. Odpustkové listiny, množící se od sklonku 50. let, určitě svědčí o početním růstu uctívaných obrazů a soch. V některých případech dokonce navozují úvahu o možnosti určit datum ante quem vzniku zachovaných soch /Madona plzeňská, Pieta z Všeměřic před r. 1384?/. Jen s malým zpožděním pak probíhá boj reformátorů proti nim., Zázraky našich Madon a množství jim udílených odpustků tvrdě odsoudil už před r Matěj z Janova, opakovaně zdůrazňující, že faktická modloslužba, běžná v Itálii, se teď koná i u nás. Hus sice zůstal v tomto ohledu ortodoxní, ale rozsáhlými citacemi z anglického R. Holcota výrazně naznačuje, že směřuje přinejmenším k omezení excesů latrie. Posléze ve druhém desetiletí 15. století Mikuláš z Drážďan vyhlásí obrazům nelítostný boj.

8 8 Tyto pozitivní i negativní údaje nás spolu s formálním rozborem zachovaných obrazů vedou k závěru, že závazné prototypy našich nejznámějších milostných Madon se zformovaly už v l U některých typů se musíme spolehnout jen na svědectví pozdních kopií, nicméně jejich starší předlohy předpokládáme najisto. To platí především o klasické Odigitrii. Jistě lze uvažovat, do jaké místy mohla naši malbu ovlivnit Odigitrie brněnského obrazu, ale tu bychom zůstali u pouhých hypotéz. Rovněž jen nejistou pomocí je Madona na průčelí krakovského kostela karmelitánů, již bychom mohli pokládat za kopii nezachované mater domus pražských karmelitánů u P. Marie Sněžné. V Krakově týž typ opakuje ještě Madona pokladu kláštera klarisek a malá Madonka diptychu pokladu katedrály na Wawelu. V obou těchto případech si však nejsme jisti jejich českým původem. Posun typu P. Maria zaměňuje plášť na hlavě korunou shledáváme na krakovském obraze z pokladu Mariackého kostela. Starý inventární údaj tu umožnil identifikaci obrazu s donací královny Jadvigy před r a předpoklad, že vznikl v Praze dílem malíře, blízkého mistru velké svatovítské Madony. Že byl tento typ živý i v Čechách, ukazuje pozdní pražská Madona od alžbětinek. Návrat ke klasické Odigitrii a současně nepochybný doklad existence starších vzorů představují Madony z Doudleb a Kamenného Újezda, jež kolem poloviny 15. století nejspíš opakovaly předlohu ze svého nejbližšího okolí /snad ze Zlaté Koruny nebo z Českých Budějovic/. Na ně pak /resp. na jejich vzor/

9 9 navázala polská Madona z Piekar /dnes v Opolí/, která v jistém smyslu paradoxně byla r přivezena do Čech, aby tu utišila mor. Její následně vzniklé české kopie jsou svědectvím tří vývojových stupňů ctěného obrazu: český vzor polská kopie české odliky polské kopie. O rozsahu ztrát, jež Mariánské obrazy postihly, můžeme usuzovat podle typu Madony, která sedí na trůně a na koleni má stojící dítě. Ten se vskutku zachoval jen na pečeti pražského kanovníka Jana z r. 1327, pak výjimečně v řezbě a v malbě teprve na miniatuře z Moravských zemských desek z let Proto také jen letmo připomeneme typ Eleusy /Umilenije/, na němž Madona tiskne svou tvář k dítěti. Vzdor starším i novým pochybám bychom rádi zůstavili basilejský diptych s tímto tématem v Čechách, ztotožnili s údajem svatovítského inventáře a datovali kolem r Největší pozornost bylo třeba samozřejmě věnovat dvěma základním a nejfrekventovanějším mariánským typům. Oba zobrazují polopostavu Madony s nahým dítětem, přičemž na prvém má Maria hlavu zahalenu pláštěm a dítě nese na pravici /Beata/ a na druhém je korunovaná, s děckem na levé ruce / Regina/. Počátek prvého typu jsme shledali na f.6v Liber viaticus Jana ze Středy a dál jsme pozorovali jeho rozvoj na desce osecké /známé jen z rytiny/. Předpokládáme, že pravděpodobně v krátce následující době snad na rozhraní 60. a 70. let vznikla deska nesmírně ctěná, milostná, jež působila tak mocně, že její kopie musely mít všechny kostely klášterní i městské, dbající kultu i

10 10 hmotného prospěchu. Soudíme, že její podobu nejlépe zachoval reliéf Palladia, destička svatovítské sakristie, příp. obraz zlatokorunského kláštera. Asi o deset let později nabyla intimnější lze-li tak říci milostnější formy ve dvou pražských deskách: v Madoně emauzského kláštera /přenesené v 17. století do Písku/ a v Madoně, kterou rovněž v baroku věnoval P. Aegidius a S. Romano co mater nově zřízenému klášteru bosých augustiniánů ve Lnářích. Třetí fázi ve vývoji Beaty nám reprezentuje velká deska svatovítská, skvělá až k preciozitě. O donaci Jana z Jenštejna, resp. i datu vzniku ante quem jeho odchodu do Říma tu samozřejmě nepochybujeme. Jedinou její dosud známou věrnou replikou je obraz na faře v Gundorfu /dnes součásti Lipska/, datovatelný do první čtvrti 15. století. Proti oběma se ke starší podobě typu vrátila Madona z Klosterneuburku asi kolem r. 1410, původem nepochybně z některého českého kláštera. Působení tohoto typu bylo tak silné, že najdeme jeho ohlasy jak v malbě, tak v plastice rakouské i severoitalské. Vzniku typu Reginy si vykládáme obdobně. Jeho nejstarší výskyt můžeme ukázat na Madoně pečeti kapituly litomyšlského biskupství, nejspíš z r Zdejší dítě postupně ztratilo těžký plášť, jehož ohlasy nacházíme ještě poměrně pozdě na Madoně mariackého pokladu v Krakově a v Praze u alžbětinek, resp. u Madony augšburské a anglické královny. V polovině 14. století zamění plášť průzračná košilka a v 80. letech je už Ježíšek nahý. Představujeme si, že na pravzoru tohoto typu dítě pravičkou žehnalo a levicí přidržovalo svitek či knihu, kterou později nahradí ptáček.

11 11 Zatím nejstarším známým dokladem Reginy je Madona roudnických kapucínů /v Národní galerii/, vzniklá v 80. letech v dílně Mistra třeboňského nejspíš pro regulované kanovníky v Roudnici, či pro tamní sídlo arcibiskupa Jana z Jenštejna. U desky tak vysoké umělecké úrovně zvlášť překvapuje bezradné gesto ručiček dítěte, jímž jakoby nabízelo matce objetí. Připadá nám, že tu shledáváme v jistém smyslu obdobný rozpor, jako na kopii Madony Ara coeli z téže dílny, kde suverénně dynamické rámové obrázky až příkře kontrastují se schématem ústřední desky. Podle našeho přesvědčení jde o zřetelný doklad toho, že vývoj typu se bez ohledu na formální posun zastavil v okamžiku, kdy předloha roudnického obrazu začala konat zázraky. V řadě následujících kopií jsme připomněli Reginu z Českých Budějovic, pro niž jsme snad našli i český doklad jejího působení v nábožensky rozpolcené zemi ještě r V souvislosti s ní jsme připomněli, že rovněž malířskou výzdobu rámů našich obrazů pokládáme za ohlas vzorů východních a jižních. Její mladší sestru ve Vratislavi nyní tamní kolegové spojili velmi spolehlivě s osobou biskupa Václava II. a tím i datovali do l , snad blíže k druhému datu. Je tedy nově navrhované pozdní datování obou obrazů naprosto liché. Jestliže se v některých klášterech dovídáme o úctě k oběma typům, byl vznik kompromisně směsného zobrazení /hrubě řečeno: na tělo Beaty je osazena hlava Reginy/ jistě docela přirozený.

12 12 V průběhu studií jsme došli k závěru, že vývoj Mariánského obrazu v naší gotice byl nesmírně prudký. Za let Čechy stačily vytvořit vlastní ideální obraz Madony a také jej zničit. Chápeme tyto obrazy jako prezentaci subjektu obyvatel země a jeho přenesení do duchovní oblasti, jako transgresi člověka k Bohu. Vznik jejich prototypů v letech pak přijímáme jako jednu z podstatných etap bouřlivého směřování k revoluci. Soudíme, že jsou významnou součástí dějinného cyklu, počínajícího ve 13. století objevem stříbra spolu s germanizací země a pokračujícího v následujícím věku bohemizací zdejšího duchovního života až k sociální radikalizaci, jež vedla k sebeuvědomění člověka jako tvora Božího. Zdánlivý kontrast jejich ctění i zavrhování je ve skutečnosti komplexním jevem jediným. Tyto obrazy, chápané jako útočiště, jsou v hlubším významu apogeem kultu ženy v nejlepším slova smyslu. Tento vztah bude mít opět v reversu čestné místo v dějinách národa, počínajíc podílem žen v husitství. A je nesmírně sympatické i příznačné, že zůstane rysem trvalým.ještě v baroku slyšíme o ženách, které jsou ve svém odporu proti katolictví statečnější mužů, a laskavá slova žen prolnou i obrozením národa v 19. století. Snad tímto prismatem lépe než formálními rozbory pochopíme význam i milostnou krásu našich gotických Madon.

13 13 Rád bych závěrem vzpomněl osobností mnohých už in memoriam bez jejichž pomoci by v práci zůstaly závažné cesury. Na počátku polských výzkumů stála Dr. Leokadia Matusik z vratislavské university, jejíž intenzívní studium dějin řádu regulovaných kanovníků mne svedlo s Dr. Stefanem Rylkem, archivářem řádu v Krakově. Jemu v klášteře pomáhal Dr. Zbigniew Jakubowski, který se posléze stal mým srdečným přítelem. Vlastně z jeho podnětu jsem se odvážil k první studii o Byzantských vlivech a jeho prostřednictvím jsem dosáhl kontaktu s vysokým klérem, jenž mi otevřel cestu k preciózům pokladů Mariackého chrámu a katedrály na Wawelu. Tam nemohu nevzpomenout preláta Figlewicze, pokládaného tehdy jistě právem - za kouzelného strážce lidských srdcí, jenž mi umožnil studium jak v pokladnici katedrály, tak v jejím archivu. Prostřednictvím dalších přátel tak mohlo dojít k rentgenování a infračervenému fotografování obrazů jinak nedostupných. Z vídeňských kolegů připomenu alespoň Dr. A. Saligera, pracujícího tehdy ve vídeňském městském muzeu a klosterneuburského klášterního archiváře Dr. Fl. Röhriga. Z německých Dr. H. Sachs a restaurátora W.- D. Kunzeho ve Frankfurtu n. O. S nimi a řadou dalších jsem prožíval radostně vzrušující setkání s neznámými či nepoznanými gotickými deskami a můj pocit vděčnosti k nim trvá do dnes.

14 14 Vlastní studie k tématu: Proměna pohledu na tvář českých králů, ČNM CXXIX, 1960, a. 117n. Cyriacký klášter a chrám sv. Kříže Většího v baroku, Umění 16, 1968, s.173n. Ohlasy českého gotického umění v baroku, in České umění gotické , Praha 1970, s. 351n. I. Kořán Zb. Jakubowski, Laskava Madonna krakowskich kanoników regularnych rodem z czeskiej Roudnicy, Biuletyn Historii Sztuki 37, 1975, s.3n. Wklad kanoników regularnych w sztuke czeska XIV.w., in Kanonicy regularni Laterańscy w Polsce. Red. Zb. Jakubowski, Kraków 1975 Odpověď na polemiku E. Śniežynské Stolot k článku Byzantské vlivy, Umění 25, 1977, s Návrat aracoelské Madony, Výtvarná kultura IV, 1980, č. 4, s.87 Corpus Christi vitráže ze Slivence v kontextu české gotické malby, Umění 36, 1986, s.58n. Kult Mariánských obrazů v předhusitských Čechách a v době Balbínově, in Bohuslav Balbín, sborník z konference v PNP, Praha 1992, s.127n. Nobilitace a rustikalizace našich gotických Madon, Český lid 79, 1992, s.304n. Podíl arcibiskupů na zlatém století české gotiky, in Pražské arcibiskupství , Praha 1994, s.97n. Laskami slynaca Madonna Krzeszowska, in H. Dziurla I. Kořán J. Wrabec, Krzeszów, europejska perla baroku, Legnica 2001, s.18n. Biskup Jan z Dražic a bohemisace církve v Čechách, Biuletyn WSP Czestochowa 30, 2002, s.126n.

15 15 Literatura k tématu Uvádí J. Pešina, Prolegomena k reedici Korpusu české deskové malby gotické , Umění 32, 1984, s.306n. a týž Dodatky, Umění 35,1987,s.275n. Pozdější shrnuje J. Royt, Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, Karolinum 1999 a zejména M. Bartlová, Poctivé obrazy, Agro 2001

16 16 CZECH GOTHIC PAINTINGS ON WOOD OF MADONNAS The Gothic style is the most beautiful flower of the fine arts grown in our country. Painting of Madonnas have a special position within this art since they are absolutely specific and they cannot be mistaken for the Italian or western ones. This work is an attempt to throw light upon thein origins, lives and meanings. Since the oldest times the paintings of Madonnas had been given cloisters to guard and protect the consigned community. Naturally, so called nonhandmade archeiropoita paintings were the most valued as they were said to be painted by St. Lukas. They were basically icons imported from Byzantium, or painting resembling eastern models. The first records of them are from the end of the 11 th century and the oldest one can be recognized in the baroque copy on the portal of the Monastery in Göttweig. The Czech noblemen presented the Cloister with the painting on the occasion of its inception. A Madonna is said to have been stolen by the Czechs from plundered Milan which was given to a cloister in Brno in the middle of the 14 th century. The next icon, preserved in Breznice copy, is supposed to have been presented by the bishop of Drazice on the occasion of the inception of the Monastery of St. Augustine s Regulated Canons in Roudnice which was, owing to bishop s patriotism, entirely intended for the Czechs. Another Madonna from the same monastery, brought to a monastery of the same order in Krakow, shows how strong the Byzantine tradition still was around the year Within the group of italianizing Madonnas from the middle of the 14 th century there is a painting, Madonna of Strahov, which might have been painted according to Cyprian Kykkotissa.

17 17 Consecutive bohemization of eastern patterns was also traced in the famous eastern icons Madonna Ara Coeli and Veraikon. The spread of the cult of the painting of Madonna in Bohemia can be supported by the increasing number of indulgence documents having been dedicated to them since the late sixties. However, almost immediately a contrasting phenomenon could be observed; namely the fact that an excessive respect to them (Madonnas) gives rise to the reformers distaste, especially that of Matew of Janov. Although Hus maintains his orthodox attitude in this respect, he obviously holds back the cult. Then in the second decade of the 15 th century the condemnation of painting by Nicolas of Dresden results in iconoclasm. Expressly Czech types of Madonnas had been shaped since the sixties. The classical Odigitria evidently survived being slightly transformed in Poland, sporadically other types, like Eleuse (Umilenije) occur. Nevertheless, there are two types of exceptional beauty which were created in Bohemia. They are both half-length paintings of Madonna with the naked baby in her arms. In the first painting Maria s head is covered with a cloak and the baby is on her right arm / this type used to be called Sant Vitus, now it is called Beata/ and in the second painting Maria is being crowned and she holds the baby in her left arm /Vyšší Brod type called Regina/. Studying the development of both types we came to the conclusion that they both had developed step by step up to the turn of the sixties when an obligatory pattern arose. The picture was obviously compassionate, miraculous and immensely beautiful, so all the country s most important religious centers longed to own their copies. The birth of these paintings whose reputation spread far and wide can be interpreted as an expression of a keen and concentrated religious and cultural life organically linked with the reformers ideas. We see the formation of the hight art and the parallel moral opposition to it as a general rebellion of the

18 18 country on the eve of the Hussitism, as a characteristic of all periods aimed at revolution.

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC. NOVÉ MUZEUM NOVÁ ARCHITEKTURA OLOMOUC ARCHDIOCESAN MUSEUM. A NEW MUSEM NEW ARCHITECTURE Ondřej Jakubec (Muzeum umění Olomouc/Olomouc Museum of Art) Pohled na Olomoucký hrad

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Kristina Málková. obrazy. paintings

Kristina Málková. obrazy. paintings Kristina Málková obrazy paintings MgA. Kristina Málková (*1983 in Prague) Education From 2009: Doktoral Program - Academy of Fine Arts in Prague, Paintings Conservation studio (prof. K. Stretti), Doctoral

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Přečtěte si následující článek o gladiátorech a odpovězte

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Metodik a koordinátor ICT - ICT a volný čas dětí a mládeže

Metodik a koordinátor ICT - ICT a volný čas dětí a mládeže Metodik a koordinátor ICT - ICT a volný čas dětí a mládeže Podpora pedagogů a nadaných projekt PERUN (c) Radek Maca Kdo to ví, odpoví... Co je to? John Godfrey Saxe Blind Men and the Elephant It was six

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Katana Matsuri 2014 - vyhodnocení

Katana Matsuri 2014 - vyhodnocení Katana Matsuri 2014 - vyhodnocení V sobotu 27. září 2014 proběhl v Muzeu Policie v Praze na Karlově již 3. ročník Slavnosti mečů - setkání milovníků chladných zbraní, šermu a japonské kultury. Pro návštěvníky

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY PAVEL PETR Právnická fakulta UP Abstract in original language Na rozdíl od České republiky, je vlastnictví bytů upraveno v téměř všech evropských zemích

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR

ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR PRODAVAČ MGR. DITA HEJLOVÁ DOPIS - REKLAMACE VY_32_INOVACE_AH_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více