ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ"

Transkript

1 Praha: Dle rozdělovníku Číslo jednací: /2014/KUSK Spisová značka: SZ_ /2014/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Identifikační údaje: Název záměru: Čerpací stanice CNG a PHM Choťánky Zařazení záměru: záměr spadá podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do kategorie II bod 10.4 Skladování vybraných nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t. Charakter a kapacita (rozsah) záměru: Umístění: kraj: Středočeský obec: Choťánky kat. území: Choťánky, Libice nad Cidlinou Charakter a kapacita (rozsah) záměru Předmětem záměru je výstavba nové automatické čerpací stanice na benzin BA95, motorovou naftu a stlačený zemní plyn CNG. Benzín, motorová nafta budou skladovány v jedné nadzemní ocelové dvouplášťové nádrži o celkovém objemu 50 m3. Plocha výstavby navazuje na stávající areál autosalonu Louda Auto a.s. a leží u trasy silnice I/32. Počet parkovacích Zborovská Praha 5 tel.: fax:

2 2 stání bude 10. Oznamovatel záměru: Bohemia uzavřený investiční fond, a.s., Choťánky 166, Choťánky jehož zastupuje na základě plné moci ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323/15, Hradec Králové. Souhrnné vypořádání připomínek: Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili: Krajský úřad Středočeského kraje OŽPaZ, Středočeský kraj, MěU Nymburk odbor životního prostředí, KHS Středočeského kraje a ČIŽP OI Praha. Ze strany veřejnosti nebylo obdrženo žádné nesouhlasné vyjádření. KÚSK, OŢP Z hlediska zákona č. 114/1992., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Na základě dostupných podkladů nepředpokládá, že by předmětným záměrem byla dotčena ochrana zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů. Záměrem rovněž nedojde k narušení regionálních územních systémů ekologické stability, přírodních rezervací a přírodních památek. Stanovisko orgánu ochrany přírody hodnotící vliv záměrů a koncepcí na evropsky významné lokality a na ptačí oblasti podle 45i zákona č. 114/1992 Sb., již bylo k tomuto záměru KÚSK vydáno dne (pod č.j /2014/KUSK/OŽP/JSTEP) a byl v něm vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci havárií nebezpečných chemických látek a chemických přípravků a zákona č. 76/2002 o integrovaném povolení, v platném znění Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci havárií nebezpečných chemických látek a chemických přípravků má k výše uvedenému projektu připomínku : z dokumentace vyplývá, že kapacita zásobníku PHM bude 50m 3, což odpovídá cca 40 tunám PHM. Provozovatel zařízení bude po jeho zprovoznění povinen zpracovat protokol o nezařazení podle 4 odst.2) zákona č. 59/2006 Sb. (nedosahuje 2% množství nebezpečné látky uvedené v příloze č.1 zákona v tab.i, sloupci 1) a uložit jej pro účely předložení kontrolním orgánům. Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrovaném povolení nemá připomínky.

3 3 Středočeský kraj Středočeský kraj souhlasí se záměrem Čerpací stanice CNG a PHM Choťánky a nepožaduje další posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. MěÚ Poděbrady odbor ţivotního prostředí Z hlediska vodního hospodářství 1. Upozorňuje, že v objektu budou skladovány a bude manipulováno s látkami škodlivými vodám, proto je uživatel povinen postupovat dle 39 vodního zákona a dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. 2. Současně připomíná, že je třeba požádat před vydáním stavebního povolení zdejší vodoprávní úřad o souhlas dle 17 odst. 1 písm. a) a b) vodního zákona. Žádost bude podána ve smyslu vyhlášky č. 432/2001 Sb. v platném znění, včetně příloh. Nutným dokladem je vyjádření Povodí Labe, s.p., 3. Veškeré plochy, kde se předpokládá kontaminace dešťových vod ropnými látkami, požaduje přečistit na vhodných a dostatečně kapacitních ORL (ORL jsou vodním dílem, jejich stavba musí být povolena rozhodnutím vodoprávního úřadu). 4. Dešťové vody budou na pozemku zasakovány nezávadným způsobem. 5. Případné úniky látek škodlivých vodám na parkovacím stání pro osobní automobily budou okamžitě odstraňovány k tomu oprávněnou osobou či organizací, likvidovány budou nezávadným způsobem a kontaminovaná zemina bude vytěžena. 6. Tam kde se předpokládá kontaminace ropnými látkami, požadujeme, aby odstavné plochy byly provedeny s celistvým povrchem. Z hlediska ochrany ZPF Upozorňuje, že se jedná o pozemky, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, a proto je nutné požádat MěÚ Poděbrady. odbor dopravy a životního prostředí o souhlas závazné stanovisko, s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle 9 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v případě, že již nebylo toto závazné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu vydáno. Příslušná žádost je umístěna na internetových stránkách Města Poděbrady,,www.mestopodebrady.cz (úřad odbory MěÚ odbor dopravy a životního prostředí oddělení životního prostředí formuláře), nebo si ji lze vyzvednout na Odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, MěÚ Poděbrady. Upozorňuje, že bez tohoto závazného stanoviska nelze pokračovat v územním a stavebním řízení. Před vlastním podáním žádosti kontaktujte orgán ochrany ZPF, tel.:

4 4 V případě, že výše uvedené pozemky byly již odejmuty z pozemků zemědělského půdního fondu je nutné tento stav uvést do souladu se stavem vedeným v katastru nemovitostí a to neprodleně. Vlastním odnětím pozemku z pozemků zemědělského půdního fondu nesmějí vzniknout takové plochy zemědělského půdního fondu, které by neumožňovaly řádné hospodářské zemědělské využití, tj. nebyly by z hlediska zemědělského půdního fondu obhospodařovatelné a řádně využitelné a to jak z hlediska tvaru a velikosti, tak i vzhledem k umístění v rámci stávajícího areálu. Z hlediska státní správy lesů Bez výhrad. Z hlediska ochrany přírody a krajiny Bez výhrad. Z hlediska ochrany ovzduší Bez výhrad. KÚSK akceptuje připomínky MěÚ Poděbrady. KHS Středočeského kraje úz. prac. nymburk Krajská hygienická stanice Středočeského kraje jako dotčený správní úřad ve věci hodnocení a umístění záměru Čerpací stanice CNG a PHM Choťánky, k.ú. Choťánky s hodnocením a umístěním ve zjišťovacím řízení souhlasí. Posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nepožaduje. ČIŢP OI Praha Oddělení odpadového hospodářství: K předloženému záměru nemá z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění, žádné připomínky. Oddělení ochrany ovzduší: Z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší nemá k předloženému oznámení připomínky. Oddělení ochrany vod: Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), nemám k předloženému oznámení připomínky.

5 5 Z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, má k oznámení záměru následující připomínky: V ploše záměru ČS Choťánky se nachází vzrostlá zeleň, která je v kolizi se záměrem. Toto není nikde v oznámení zohledněno. Požaduje provést a doplnit orientační dendrologický průzkum s uvedením dendrometrických charakteristik jednotlivých dřevin dotčených záměrem. V případě jejich odstranění uvést výši vzniklé ekologické újmy a jakým způsobem bude kompenzována plán sadových úprav. Nikde v oznámení není uvedena plošná výměra záměru, plocha střech, zpevněných ploch, zeleně na rostlém terénu. Chybí uvedení bilance odtoku dešťových vod z území, nárůst odtoku. Požadujeme doplnit. Dále upozorňuje na nesrovnalosti ohledně pozemků, jichž se záměr dotýká. Na straně 20 oznámení v kapitole B.II. Údaje o vstupech jsou uvedeny pozemky parc.č. 135/1, 135/4 a 432, vše v k.ú. Choťánky a pozemek parc.č. 311/3 v k.ú. Libice nad Cidlinou. Jak vyplývá z náhledu do katastru nemovitostí, pozemky parc.č. 135/4 a 432, oba v k.ú Choťánky nebudou realizací záměru dotčeny, jsou zcela mimo záměr, na pozemku parc.č. 135/4 již stojí realizovaná stavba. MěÚ Poděbrady, Odbor výstavby a územního plánování ve svém vyjádření na straně 52 (příloha 9. H) uvádí pouze pozemky parc.č. 135/1 a 311/3, oba v k.ú. Choťánky. Požaduje doplnění výše uvedených údajů. Bez doplnění je nutné pokračovat v procesu EIA. Na základě upřesnění, které obsahovalo informace ohledně velikosti ploch, odtoku dešťových vod a informace o vzrostlé zeleni ze strany oznamovatele vydala ČIŽP OI Praha následující stanovisko: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Má k uvedenému doplněnému materiálu následující zásadní připomínky: Inspekce zjistila, že v daném území jsou plánované podobné 2 záměry investora, na které probíhají 2 samostatná řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. Jedná se o záměry Parkovací stání STC1858 a Čerpací stanice CNG a PHM Choťánky STC1850. Toto není nikde v předkládaných materiálech uvedeno. Inspekce je toho názoru, že oba dva plánované záměry by měly být posuzovány jako celek, tj. jako jeden záměr. Již ve stanovisku čj.: ČIŽP/41/IPP/ /14/PVZ ze dne jsme požadovali provedení orientačního dendrologického průzkumu s uvedením dendrometrických charakteristik jednotlivých dřevin dotčených záměrem. Toto doplněno

6 6 není. Mezi dendrometrické charakteristiky patří: druh dřeviny, obvod kmene ve výšce130 cm nad zemí, zdravotní stav dřeviny, fyziologická vitalita dřeviny, ekologická hodnota dřeviny. Dle doplněného oznámení je ke kompenzaci za pokácené stromy navržena nová výsadba tvořená cca 10 jehličnatými stromy. Inspekce doporučuje přednostně použít k náhradní výsadbě domácí autochtonní dřeviny. Dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., má být v kapitole B Údaje o záměru přehled zvažovaných variant. Daný záměr je předkládán pouze v 1 variantě, která je přímo v kolizi s dřevinami rostoucími mimo les. Požaduje zpracování varianty, ve které budou dřeviny na dotčené lokalitě zachovány. Dle informací ČIŽP jsou se záměrem v kolizi vzrostlé dřeviny. Pro jejich případné kácení je třeba mít dle 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., povolení. Dle doplněného materiálu má dojít k přesazení dřevin, které jsou v kolizi s daným záměrem. V této souvislosti upozorňujeme na 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., podle kterého jsou dřeviny chráněny před poškozením a ničením. Přesazování takto vzrostlých stromů je pro dřeviny značně stresující zátěž, která může vézt k jejich poškození až případnému odumření. Dřeviny se musí na přesazování optimálně 2 roky připravovat a jedná se o velmi finančně náročný proces. Vypořádání KÚSK částečně akceptuje připomínky ČIŽP. Hlavním důvodem pro posuzování záměru Čerpací stanice CNG a PHM Choťánky je skladování nebezpečných látek vyjmenovaných v rámci bodu V tomto případě by nemělo dojít k žádné kumulaci se záměrem Parkovací stání (součást stavby Přístavba autosalonu Louda) Choťánky. V každém případě bude provozovatel zařízení po jeho zprovoznění povinen zpracovat protokol o nezařazení podle 4 odst.2) zákona č. 59/2006 Sb. (nedosahuje 2% množství nebezpečné látky uvedené v příloze č.1 zákona v tab.i, sloupci 1) a uložit jej pro účely předložení kontrolním orgánům. Oba záměry se kapacitně překrývají ve zřízení nových parkovacích stáních - 10 stání bude vybudováno pro čerpací stanici a 86 míst v rámci záměru Parkovací stání (součást stavby Přístavba autosalonu Louda) Choťánky. I po sečtení obou kapacit je počet nových parkovacích stání stále z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. podlimitní (96 stání). Dle zpracovatele oznámení zaměření vlastního záměru ČS Choťánky nevyvolá žádný nárůst intenzity dopravy na okolních komunikacích v území. Parkoviště hodnocené v rámci záměru Parkovací stání (součást stavby Přístavba autosalonu Louda) Choťánky bude sloužit pouze pro zákazníky autosalonu a nebude sloužit jako veřejné parkoviště, proto není předpoklad, že by došlo ohledně dopravního zatížení ke kumulaci se záměrem Parkovací

7 7 stání (součást stavby Přístavba autosalonu Louda) Choťánky. Po zhodnocení obou záměru, kdy záměr Parkovací stání (součást stavby Přístavba autosalonu Louda) Choťánky, byl již ukončen v rámci zjišťovacího řízení akceptuje KÚSK vyjádření Ing. Miroslava Lepky autorizované osoby z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. k možné kumulaci, který se k připomínkám ČIŽP vyjádřil s tím, že z provedených samostatných posouzení možných vlivů na životní prostředí u obou dvou záměrů je zřejmé, že nejsou zjištěny žádné vlivy, u kterých by byl reálný předpoklad pro překročení limitů stanovených pro ochranu veřejného zdraví. Vzhledem k významně podlimitním vlivům u obou dvou záměrů, není ani reálný předpoklad pro překročení limitů stanovených pro ochranu veřejného zdraví při současném působení obou dvou záměrů. Povinnost zpracování variant stanoví 6 odst.4)cit. zákona pouze, pokud se jedná o záměr, který podléhá posouzení podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu. Z hlediska přílohy č. 3 cit zákona je možné posouzení variant, pokud byly předloženy. V tomto případě byla předložena pouze jedna varianta. Dle zpracovatele oznámení pak plochy pozemku par. č. 135/1 v k.ú. Choťánky, určené investorem pro umístění záměru Čerpací stanice CNG a PHM Choťánky, neumožňuje z hlediska velikosti této plochy, tvaru ani dalších podmínek, rozmístění potřebných zařízení a zpevněných ploch pro vlastní záměr v další požadované variantě. K problematice vzrostlé zeleně uvedl zpracovatel oznámení, že se v severní části pozemku par. č. 135/1 v k.ú. Choťánky, kde je navržena plocha výstavby záměru ČS Choťánky, nachází neudržovaný travní porost a vzrostlá zeleň tvořená 6 listnatými okrasnými stromy, z toho 5 stromů se nachází na ploše výstavby záměru ČS Choťánky a 1 strom se nachází mimo tuto plochu. Dle velikosti vzrůstu (výška cca 4 m) je stáří těchto stromů odhadnuto na cca 10 až 15 roků. Podle podkladové projektové dokumentace bude nutné z plochy určené pro záměr ČS Choťánky odstranit celkem 5 stávajících stromů. V rámci podkladovým projektem navržených vegetačních prvků je uvažováno, že 3 z těchto odstraňovaných stromů budou přesazeny na nová stanoviště v severní části pozemku par.č. 135/1 do ploch, na kterých bude nově založen parkový trávník. Odstraněné 2 stromy budou nahrazeny novou výsadbou cca 10 jehličnatých stromů, které budou tvořit pás izolační zeleně u PS 01 Technologie PHM. KÚSK akceptuje připomínky ČIŽP ohledně přednostního použití domácích autochtonních dřeviny k náhradní výsadbě a nutnosti přesazení stávající zeleně takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu úhynu. Tyto připomínky ČIŽP zapracoval KÚSK do podmínek závěru zjišťovacího řízení. Vzhledem k tomu, že případné kácení dřevin bude řešeno v rámci samostatného řízení dle 8

8 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kdy za dva pokácené stromy bude vysázena náhradní zeleň v počtu deseti ks a zbylé stromy budou přesazeny, nepovažuje KÚSK OŽPaZ při akceptaci výše uvedených podmínek ČIŽP tento vliv na životní prostředí za významný, aby bylo nutné provedení dalšího posouzení z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. Závěr : Záměr Čerpací stanice CNG a PHM Choťánky v k.ú. naplňuje dikci bodu 10.4 kategorie II, příl. č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle 7 cit. zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr Čerpací stanice CNG a PHM Choťánky v k.ú. Choťánky a Libice nad Cidlinou nebude posuzován podle citovaného zákona. Podmínky závěru zjišťovacího řízení: V dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru zohlednit podmínky a doporučení uvedená v obdrţených vyjádřeních a souhrnném vypořádání připomínek tohoto závěru zjišťovacího řízení. Přesazování vzrostlých stromů je pro dřeviny značně stresující zátěţ, která můţe vézt k jejich poškození aţ případnému odumření, dřeviny se proto musí na přesazování optimálně 2 roky připravovat a musí být přesazeny takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení. Za odstraněné dva stromy musí být realizována náhradní výsadba v počtu alespoň 10 ks. Pro náhradní výsadbu musí být přednostně pouţity domácí autochtonní dřeviny. V dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru zohlednit opatření a podmínky doporučené v části D.4. oznámení na str oznámení. Veškeré plochy, kde se předpokládá kontaminace dešťových vod ropnými látkami,

9 9 musí být tyto vody přečištěny na vhodných a dostatečně kapacitních ORL (ORL jsou vodním dílem, jejich stavba musí být povolena rozhodnutím vodoprávního úřadu). Dešťové vody budou na pozemku zasakovány nezávadným způsobem. Případné úniky látek škodlivých vodám na parkovacím stání pro osobní automobily musí být okamţitě odstraňovány k tomu oprávněnou osobou či organizací, likvidovány budou nezávadným způsobem a kontaminovaná zemina bude vytěţena. Tam kde se předpokládá kontaminace ropnými látkami, musí být odstavné plochy provedeny s celistvým povrchem. Odůvodnění: Příslušný úřad obdržel ve lhůtě dané zákonem nesouhlasné vyjádření k oznámení ze strany ČIŽP OI Praha. KÚSK OŽPaZ vypořádal toto vyjádření v rámci souhrnného vypořádání připomínek se závěrem, že při zapracování podmínek stanovených českou inspekcí životního prostředí do závěru zjišťovacího nepovažuje vlivy na životní prostředí, na které poukázala inspekce za natolik závažné, aby bylo nutné pokračovat v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr není nutné posuzovat v rozsahu celého zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Ing. Josef Keřka, Ph.D. vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství v.z. Ing Marie Stáňová vedoucí oddělení nakládání s odpady Rozdělovník č. j /2014/KUSK 1/ Středočeský kraj, zde 2/ Obec Choťánky, Choťánky 24, Poděbrady 3/ ARCHITEP HK s.r.o., Habrmanova 323/15, Hradec Králové. 4/ Ing. Miroslav Lepka, Envig s.r.o., Staňkova 557/18, Brno

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (zákon o posuzování vlivů

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 19 Rozeslána dne 6. března 2015 Cena Kč 83, O B S A H : 39. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje

Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje Návrhy Ekologického právního servisu na obsah Politiky územního rozvoje V Brně dne 28. dubna 2008 Tyto návrhy byly zpracovány Ekologickým právním servisem 1 Obsah: 1. Obecná část... 3 1.1. Respektování

Více

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ

Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Č.j.:MJ/34735/2007/103/OSMI/Vý V Žulové 19.9.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna č.1 územního plánu města ŽULOVÁ Zastupitelstvo města Žulová, příslušné podle 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více

13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí

13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí Systém ASPI - stav k 2.5.2007 do částky 38/2007 Sb. a 18/2007 Sb.m.s. Obsah a text 13/1994 Sb. - poslední stav textu 13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 29. prosince 1993, kterou

Více

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více