Zdravotnictví v Plzeňském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnictví v Plzeňském kraji"

Transkript

1 STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, Praha 3 Zdravotnictví v Plzeňském kraji Závěrečná zpráva z výzkumu STEM pro Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. V Praze dne 30. srpna 0

2 Obsah 1. ÚDAJE O VÝZKUMU 3. ZÁKLADNÍ POZNATKY 5 3. PODROBNÉ VÝSLEDKY Celková situace Zkušenosti a hodnocení Financování zdravotnictví 17

3 1. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: reprezentativní výzkum Cílová skupina: obyvatelé Plzeňského kraje starší 18 let Metoda výběru: kvótní výběr podle kritérií pohlaví, věku, vzdělání, velikostního pásma bydliště a okresu Technika dotazování: standardizované osobní rozhovory (face-to-face) provedené školenými tazateli STEM Termín konání výzkumu: 3. června-7. července 0 Výsledný soubor: 741 respondentů Složení a reprezentativnost výběrového souboru (údaje v %) 1. Pohlaví Populace Plzeňského kraje Soubor STEM Muţi Ţeny Vzdělání Populace Plzeňského kraje Soubor STEM Základní 1 Vyučen (bez maturity) Maturita VŠ 3

4 3. Věkové kategorie Populace Plzeňského kraje Soubor STEM 18-9 let let let a více let Velikost místa bydliště Populace Plzeňského kraje Soubor STEM Do 999 obyv Plzeň Okresy Populace Plzeňského kraje Soubor STEM Domaţlice 1 Klatovy Plzeň-město 3 31 Plzeň-jih 9 Plzeň-sever Rokycany 8 7 Tachov

5 . Základní poznatky Celková situace Dvě třetiny obyvatel regionu hodnotí celkovou situaci ve zdravotnictví v kraji jako dobrou. Zvláště dobře je hodnocena pohotovost pro dospělé a chirurgická ambulance, nejhůře jednoznačně zubní pohotovost. Relativně nejkritičtější jsou k situaci v různých oblastech zdravotní péče (zejména k zubní pohotovosti) obyvatelé menších měst (přes 5 tisíc obyvatel). Jako největší problém ve zdravotnictví vidí obyvatelé Plzeňského kraje výši poplatků za ošetření a ceny léků, druhou často zmiňovanou oblastí je kvalita práce lékařů a zdravotnického personálu. Kvalita práce lékařů a zdravotnického personálu je zároveň však daleko nejčastěji (skoro v polovině případů) uváděna jako největší přednost zdravotnictví v kraji. Zkušenosti a hodnocení Z krajských zdravotnických zařízení má většina (dvě třetiny) obyvatel kraje v posledních dvou letech alespoň zprostředkovanou zkušenost s činnosti Fakultní nemocnice v Plzni, zkušenost s ostatními šesti zdravotnickými zařízeními kraje je mnohem menší (aspoň s jedním z nich má zkušenost necelá polovina lidí). Pověst všech zdravotnických zařízení spravovaných krajem je vcelku vyrovnaná, pozitivní hodnocení jsou nad negativními ve velké převaze. Financování zdravotnictví Pokud by kraj musel přistoupit v oblasti zdravotnictví k nějakým škrtům, pak by nejpřijatelnějším řešením byl pro obyvatele kraje pronájem některých zařízení strategickému partnerovi nebo zavedení plateb za nadstandardní péči. Rozhodně jsou lidé proti omezování rozsahu zdravotní péče, sniţování počtů sester a lékařů nebo počtu zdravotnických zařízení. Za nadstandardní péči by bylo ochotno si připlatit 40 % obyvatel kraje, častěji pochopitelně lidé dobře materiálně zajištění a stoupenci pravice. 5

6 3.1. Celková situace 3. Podrobné výsledky Jak uţ ukázaly výsledky otázky na spokojenost s oblastmi ţivota v kraji, zdravotnictví je obyvateli Plzeňského kraje hodnoceno nejlépe ze všech nabízených poloţek. Hlubší a podrobnější pohled na situaci ve zdravotnictví nám umoţňuje diferencovat, které konkrétní oblasti zdravotní péče veřejnost vnímá, na základě svých zkušeností a zkušeností svých blízkých v posledních dvou letech, příznivěji a které jsou podle ní problematičtější. Z výsledků vyplývá převaţující dobré hodnocení situace ve třech oblastech: ve všeobecné pohotovostní lékařské péči o dospělé, v chirurgické ambulanci a v pohotovostní lékařské péči o děti a dorost. Na podobně vysoké úrovni (tedy zhruba dva ze tří občanů hodnotí situaci jako dobrou) je hodnocena i celková situace ve zdravotnictví v kraji. O poznání kritičtěji veřejnost v kraji pohlíţí na zubní pohotovost. V této oblasti jsou příznivá a nepříznivá hodnocení přibliţně v rovnováze. Řekněte mi, jaká je podle Vás situace v následujících oblastech zdravotnictví v Plzeňském kraji. Vycházejte ze své osobní zkušenosti a zkušenosti svých blízkých v posledních dvou letech. všeobecná pohotovostní lékařská péče o dospělé celková situace v oblasti zdravotnictví v kraji chirurgická ambulance, pohotovost pohotovostní lékařská péče pro děti a dorost zubní pohotovost % 100 velmi dobrá spíše dobrá spíše špatná velmi špatná neví, nemá zkušenost 6

7 Hodnocení situace v jednotlivých oblastech zdravotnictví se poněkud liší v závislosti na velikosti obce. Z následujícího grafu je patrné, ţe nejpříznivěji situaci celkově i v jednotlivých oblastech hodnotí občané ţijící v Plzni. Jen mírně horší (s výjimkou zubní pohotovosti) je hodnocení, které dávají obyvatelé malých obcí pod 1000 obyv. a dále obcí s obyv. Relativně nejkritičtěji se k situaci staví lidé ţijící ve městech s 5-50 tis. obyvateli. Nejtíţivěji pociťovaným problémem je přitom zubní pohotovost, kterou hodnotí převáţně příznivě jen obyvatelé krajského města a naopak převáţně nepříznivě právě občané z měst s tis. obyvateli. Řekněte mi, jaká je podle Vás situace v následujících oblastech zdravotnictví v Plzeňském kraji. Vycházejte ze své osobní zkušenosti a zkušenosti svých blízkých v posledních dvou letech. (podle velikosti obce; součty odpovědí velmi dobrá +spíše dobrá v %) všeobecná pohotovostní lékařská péče o dospělé celková situace v oblasti zdravotnictví v kraji chirurgická ambulance, pohotovost pohotovostní lékařská péče pro děti a dorost zubní pohotovost % do 999 obyv obyv obyv. Plzeň populace kraje, bez těch, kteří nemají zkušenost s danou oblastí 7

8 Co občané vnímají jako hlavní problém zdravotní péče v Plzeňském kraji? Především je to výše poplatků za ošetření a ceny léků. To vidí jako hlavní problém třetina obyvatel kraje. Na druhém místě je kvalita práce lékařů a zdravotnického personálu, kterou uvádí téměř čtvrtina. Další tři předloţené problémy jsou vnímány kvantitativně na podobné úrovni, tj. vybral je kaţdý sedmý aţ osmý respondent. Jde o stav zdravotnických budov a prostředí pro léčbu, o dopravní dostupnost zdravotnických zařízení a o technickou vybavenost nemocnic přístroji. "Co Vy osobně vnímáte jako hlavní problém zdravotní péče v Plzeňském kraji? Vyberte pouze jeden hlavní - problém" výše poplatků za ošetření a ceny léků 33% neví 4% dopravní dostupnost zdravotnických zařízení % kvalita práce lékařů a zdravotnického personálu % stav zdrav. budov, prostředí pro léčbu 15% technická vybavenost nemocnic přístroji 1% (odpověď neví nebyla nabízena) Jestliţe má veřejnost naopak vybrat hlavní přednost zdravotní péče v kraji, zdaleka nejčastěji (téměř z poloviny) uvádí kvalitu práce lékařů a zdravotnického personálu. Na druhém místě je technická vybavenost nemocnic přístroji tu jako největší přednost vybrala čtvrtina respondentů. Další poloţky získaly uţ podstatně méně hlasů. Jde o dostupnost zdravotnických zařízení, stav zdravotnických budov a zejména výši poplatků, kterou uvedla jen dvě procenta dotázaných. 8

9 "A obráceně, co Vy osobně vnímáte jako největší přednost zdravotní péče v Plzeňském kraji?" technická vybavenost nemocnic přístroji 5% stav zdrav. budov, prostředí pro léčbu 8% dopravní dostupnost zdravotnických zařízení 13% kvalita práce lékařů a zdravotnického personálu 46% neví 6% výše poplatků za ošetření a ceny léků % (odpověď neví nebyla nabízena) Názory na to, co jsou největší problémy a přednosti zdravotnictví v Plzeňském kraji, souvisí do jisté míry s věkem respondentů, materiálním zajištěním jejich domácnosti a velikostí obce. Z hlediska věku se ukazuje, ţe pro mladší střední generaci ve věku let není tak často hlavním problémem výše poplatků jako spíše kvalita práce lékařů a personálu. Ta je zároveň hlavní předností zdravotnictví v kraji častěji podle lidí ve věku od 45 let. Je jistě logické, ţe výši poplatků vnímají jako největší problém častěji občané, kteří ţijí v hůře materiálně zajištěných domácnostech. Z hlediska velikosti obce se přitom výše poplatků objevuje poněkud překvapivě jako největší problém nejčastěji v Plzni, případně v malých obcích. Obyvatelé měst s 5-50 tis. obyv. akcentují spíše problematickou práci lékařů a zdravotnického personálu, případně (spolu s občany ţijícími v obcích s obyv.) i dopravní dostupnost zdravotnických zařízení. Posledně jmenovaná okolnost se zároveň vyskytuje jako hlavní přednost tím častěji, čím větší je obec, v níţ respondent ţije. Podrobnější pohled na to, jak je hodnocení problémů a předností zdravotnictví v kraji diferencováno podle věku, materiálního zajištění domácnosti a velikosti místa bydliště, umoţňují grafy na následujících třech stranách. 9

10 10 Co Vy osobně vnímáte jako hlavní problém zdravotní péče v Plzeňském kraji? Vyberte pouze jeden hlavní problém. (podle věku) let let let 60 a více let kvalita práce lékařů a zdravotnického personálu stav zdrav. budov, prostředí pro léčbu výše poplatků za ošetření a ceny léků technická vybavenost nemocnic přístroji dopravní dostupnost zdravotnických zařízení neví A obráceně, co Vy osobně vnímáte jako největší přednost zdravotní péče v Plzeňském kraji? (podle věku) let let let 60 let a více kvalita práce lékařů a zdravotnického personálu technická vybavenost nemocnic přístroji stav zdrav. budov, prostředí pro léčbu dopravní dostupnost zdravotnických zařízení výše poplatků za ošetření a ceny léků neví 10

11 10 Co Vy osobně vnímáte jako hlavní problém zdravotní péče v Plzeňském kraji? Vyberte pouze jeden hlavní problém. (podle mater. zajištění) velmi dobře + solidně průměrně špatně + chudí kvalita práce lékařů a zdravotnického personálu stav zdrav. budov, prostředí pro léčbu výše poplatků za ošetření a ceny léků technická vybavenost nemocnic přístroji dopravní dostupnost zdravotnických zařízení neví 10 8 A obráceně, co Vy osobně vnímáte jako největší přednost zdravotní péče v Plzeňském kraji? (podle mater. zajištění) velmi dobře + solidně průměrně špatně + chudí kvalita práce lékařů a zdravotnického personálu technická vybavenost nemocnic přístroji stav zdrav. budov, prostředí pro léčbu dopravní dostupnost zdravotnických zařízení výše poplatků za ošetření a ceny léků neví

12 10 Co Vy osobně vnímáte jako hlavní problém zdravotní péče v Plzeňském kraji? Vyberte pouze jeden hlavní problém. (podle velikosti místa bydliště) do 999 obyv obyv obyv. Plzeň kvalita práce lékařů a zdravotnického personálu stav zdrav. budov, prostředí pro léčbu výše poplatků za ošetření a ceny léků technická vybavenost nemocnic přístroji dopravní dostupnost zdravotnických zařízení neví A obráceně, co Vy osobně vnímáte jako největší přednost zdravotní péče v Plzeňském kraji? (podle velikosti místa bydliště) do 999 obyv obyv, obyv. Plzeň kvalita práce lékařů a zdravotnického personálu technická vybavenost nemocnic přístroji stav zdrav. budov, prostředí pro léčbu dopravní dostupnost zdravotnických zařízení výše poplatků za ošetření a ceny léků neví 1

13 3.. Zkušenosti a hodnocení Z předloţených zdravotnických zařízení mají občané zdaleka nejčastější zkušenost s Fakultní nemocnicí Plzeň. V posledních dvou letech celkem asi dvě třetiny (69 %) občanů získaly přímou nebo nepřímou zkušenost s péčí v ní. S jednotlivými nemocnicemi spravovanými prostřednictvím Zdravotnického holdingu PK, a.s., má samozřejmě, vzhledem k jejich regionálnímu charakteru, zkušenost podstatně méně občanů v případě klatovské nebo domaţlické jde zhruba o pětinu obyvatel kraje, v případě obou nemocnic následné péče jen o jednotky procent. Pokud se však zaměříme na zkušenost s péčí alespoň v jedné z nemocnic holdingu, vyjde nám, ţe celkem 46 % obyvatel kraje má přímou nebo nepřímou zkušenost s některým z těchto šesti zařízení. Plzeňský kraj spravuje prostřednictvím Zdravotnického holdingu PK, a.s., celkem šest zdravotnických zařízení. Máte Vy osobně anebo někdo z Vašich blízkých zkušenost s péčí uvedených nemocnic v posledních zhruba dvou letech? Klatovská nemocnice Domažlická nemocnice Rokycanská nemocnice Stodská nemocnice Nemocnice následné péče LDN Horažďovice 4 94 Nemocnice následné péče Svatá Anna v Plané 96 Fakultní nemocnice Plzeň % 100 ano, vícekrát ano, jednou ne, nemá zkušenost 13

14 Pověst jednotlivých zdravotnických zařízení, spravovaných Zdravotnickým holdingem PK, je vcelku srovnatelná. Podíl pozitivních hodnocení je téměř u všech zhruba dvakrát vyšší neţ podíl odpovědí, ţe pověst je spíše nebo velmi špatná. Ještě příznivější je tento poměr v případě Nemocnice následné péče v Horaţďovicích. Hodnocení pověsti Fakultní nemocnice Plzeň i ZZS Plzeňského kraje vychází, jak ukazuje následující graf, ještě příznivěji. V případě obou institucí vyjadřuje pozitivní názor na jejich pověst většina obyvatel kraje. Jaká je celková péče, kterou poskytují pacientům následující zdravotnická zařízení a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje? Pokud nemáte zkušenost, uveďte, jakou mají podle Vás tyto nemocnice pověst. Klatovská nemocnice Domažlická nemocnice Rokycanská nemocnice Stodská nemocnice Nemocnice následné péče LDN Horažďovice Nemocnice následné péče Svatá Anna v Plané ZZS Plzeňského kraje Fakultní nemocnice Plzeň % 100 velmi dobrá spíše dobrá spíše špatná velmi špatná neví, nemá informace (odpověď neví nebyla nabízena) V následujících grafech uvádíme hodnocení čtyř nemocnic Zdravotnického holdingu PK za obyvatele okresů, v nichţ příslušnou nemocnici dokáţe posoudit alespoň 50 % občanů. Při

15 čtení těchto výsledků je třeba mít na paměti, ţe počty respondentů v jednotlivých okresech jsou ze statistického hlediska nízké a proto je třeba uvedené procentní výsledky povaţovat jen za orientační. Nelze si ovšem nepovšimnout, ţe právě v okresech, kde příslušné nemocnice sídlí, je jejich hodnocení poměrně kritické (neplatí to u Stodské nemocnice, kterou spíše kriticky hodnotí obyvatelé tachovského okresu). Jaká je celková péče, kterou poskytují pacientům následující zdravotnická zařízení a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje? Pokud nemáte zkušenost, uveďte, jakou mají podle Vás tyto nemocnice pověst. Domažlická nemocnice podle okresů Domažlice Tachov Plzeň-jih velmi+spíše dobrá velmi+spíše špatná neví, nemá informace Klatovská nemocnice podle okresů Klatovy Plzeň-jih velmi+spíše dobrá velmi+spíše špatná neví, nemá informace 15

16 Jaká je celková péče, kterou poskytují pacientům následující zdravotnická zařízení a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje? Pokud nemáte zkušenost, uveďte, jakou mají podle Vás tyto nemocnice pověst. Rokycanská nemocnice podle okresů Rokycany Plzeň-jih velmi+spíše dobrá velmi+spíše špatná neví, nemá informace 10 Stodská nemocnice podle okresů Tachov Plzeň-jih velmi+spíše dobrá velmi+spíše špatná neví, nemá informace 16

17 3.3. Financování zdravotnictví V souvislosti se zátěţí, kterou představuje financování zdravotnických zařízení pro krajský rozpočet, a se zhoršováním jejich hospodaření občané nejčastěji doporučují některá krajská zdravotnická zařízení pronajmout strategickému partnerovi, zavést platby pacientů za nadstandardní péči nebo omezit investice do drahé lékařské techniky. Kaţdé z těchto opatření doporučuje kolem 40 % respondentů. Zhruba třetina se pozitivně vyjadřuje ke sníţení počtu akutních lůţek v nemocnicích kraje, stejný podíl k omezení investic do oprav budov zdravotnických zařízení, přibliţně kaţdý čtvrtý k tomu, aby si kraj půjčil na provoz zdravotnických zařízení peníze, a necelá čtvrtina by doporučila sníţit celkový počet krajských zdravotnických zařízení. Zcela nejméně často by občané chtěli, aby kraj přistoupil ke sníţení počtu lékařů a sester v zařízeních kraje nebo aby sníţil či omezil rozsah jimi poskytované zdravotní péče. V názorech na předloţená opatření nepanuje mezi jednotlivými skupinami obyvatel naprostá shoda. Podrobnější analýza ukazuje na rozdílný politický pohled. Pravicově orientovaní občané a také lidé z domácností s lepším materiálním zajištěním by častěji doporučili pronájem zdravotnických zařízení strategickému partnerovi, zavedení platby za nadstandard a také sníţení počtu akutních lůţek a sníţení počtu krajských zdravotnických zařízení. Levicově orientovaní, a také lidé z hůře materiálně zajištěných domácností, by se častěji přikláněli spíše k omezení investic, a to do lékařské techniky, příp. i do oprav budov. Velikost obce tak jednoznačnou úlohu v diferenciaci názorů na to, jak ulevit kraji ve financování zdravotnictví, nemá. Ukazuje se jen, ţe s tím, jak velikost sídla roste, sílí poněkud i názor, ţe kraj by měl některá zdravotnických zařízení pronajmout strategickému partnerovi. 17

18 Krajská zdravotnická zařízení představují pro finanční rozpočet Plzeňského kraje obrovskou zátěž a jejich hospodaření se přes všechna opatření rok od roku citelně zhoršuje. Doporučoval(a) byste v této souvislosti přijmout následující opatření? některá krajská ZZ pronajmout strategickému partnerovi zavést platby pacientů za nadstandardní péči omezit investice do drahé lékařské techniky snížit počet akutních lůžek v nemocnicích kraje omezit investice do oprav budov ZZ půjčit si na provoz ZZ peníze snížit celkový počet krajských ZZ snížit počet lékařů a sester v zařízeních kraje snížit či omezit rozsah jimi poskytované zdravotní péče % určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 18

19 Krajská zdravotnická zařízení představují pro finanční rozpočet Plzeňského kraje obrovskou zátěž a jejich hospodaření se přes všechna opatření rok od roku citelně zhoršuje. Doporučoval(a) byste v této souvislosti přijmout následující opatření? (podíly určitě ano + spíše ano podle politické orientace v %) některá krajská ZZ pronajmout strategickému partnerovi zavést platby pacientů za nadstandardní péči omezit investice do drahé lékařské techniky snížit počet akutních lůžek v nemocnicích kraje omezit investice do oprav budov ZZ půjčit si na provoz ZZ peníze snížit celkový počet krajských ZZ snížit počet lékařů a sester v zařízeních kraje snížit či omezit rozsah jimi poskytované zdravotní péče 9 % levice střed pravice 19

20 Krajská zdravotnická zařízení představují pro finanční rozpočet Plzeňského kraje obrovskou zátěž a jejich hospodaření se přes všechna opatření rok od roku citelně zhoršuje. Doporučoval(a) byste v této souvislosti přijmout následující opatření? (podíly určitě ano + spíše ano podle materiálního zajištění v %) některá krajská ZZ pronajmout strategickému partnerovi zavést platby pacientů za nadstandardní péči omezit investice do drahé lékařské techniky anížit počet akutních lůžek v nemocnicích kraje omezit investice do oprav budov ZZ půjčit si na provoz ZZ peníze 8 6 snížit celkový počet krajských ZZ 17 8 snížit počet lékařů a sester v zařízeních kraje snížit či omezit rozsah jimi poskytované zdravotní péče 10 % solidně + velmi dobře průměrně špatně + chudí 0

21 Krajská zdravotnická zařízení představují pro finanční rozpočet Plzeňského kraje obrovskou zátěž a jejich hospodaření se přes všechna opatření rok od roku citelně zhoršuje. Doporučoval(a) byste v této souvislosti přijmout následující opatření? (podíly určitě ano + spíše ano podle velikosti sídla v %) některá krajská ZZ pronajmout strategickému partnerovi zavést platby pacientů za nadstandardní péči omezit investice do drahé lékařské techniky snížit počet akutních lůžek v nemocnicích kraje omezit investice do oprav budov ZZ půjčit si na provoz ZZ peníze snížit celkový počet krajských ZZ snížit počet lékařů a sester v zařízeních kraje snížit či omezit rozsah jimi poskytované zdravotní péče % do 999 obyvatel obyvatel obyv. Plzeň 1

22 Na otázku, zda je osobně ochoten/ochotna si ve zdravotnickém zařízení připlatit, odpovídají celkem čtyři lidé z deseti kladně a dalších šest záporně. "Jste Vy osobně ochoten/ochotna si ve zdravotnickém zařízení připlatit za nadstandardní péči?" určitě ne 3% určitě ano 1 spíše ne 37% spíše ano 3 Je logické, ţe ochota připlatit si za nadstandard je dána zejména materiálním zajištěním domácnosti. Mezi lidmi, kteří svou domácnost povaţují za velmi dobře nebo solidně zajištěnou, jsou ochotny dvě třetiny. Mezi těmi, jejichţ domácnost je špatně zajištěná nebo chudá, je to celkem jen 16 %, tedy asi kaţdý sedmý. V návaznosti na materiální zajištění se objevuje i souvislost s politickou orientací. Ochotu připlatit si za nadstandard vyjadřuje mírná většina pravicově orientovaných, ale jen menšina, kteří se politicky zařazují do středu a zejména na levici. Velikost místa bydliště v této otázce roli prakticky nehraje.

23 10 Jste Vy osobně ochoten/ochotna si ve zdravotnickém zařízení připlatit za nadstandardní péči? (podle materiálního zajištění) solidně + velmi dobře průměrně špatně + chudí určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 10 Jste Vy osobně ochoten/ochotna si ve zdravotnickém zařízení připlatit za nadstandardní péči? (podle politické orientace) levice střed pravice určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 3

24 10 Jste Vy osobně ochoten/ochotna si ve zdravotnickém zařízení připlatit za nadstandardní péči? (podle velikosti místa bydliště) do 999 obyvatel obyvatel obyvatel Plzeň určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 4

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Průzkum k distančním volbám

Průzkum k distančním volbám STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 1 Praha 8 Průzkum k distančním volbám Zpráva z výzkumu STEM pro KDU-ČSL V Praze dne 29. ledna 15 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu:

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu

STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu STEM Středisko empirických výzkumů, Sabinova, 1 Praha SBÍRKA POMOZTE DĚTEM! Informace ze sociologického výzkumu Červen 6 Údaje o výzkumu: Typ výzkumu: kvantitativní reprezentativní výzkum Výběrový soubor:

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Krajské volby 2012 PLZEŇSKÝ KRAJ

Krajské volby 2012 PLZEŇSKÝ KRAJ Krajské volby 2012 zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění pro PLZEŇSKÝ KRAJ období sběru dat: 7. 9. 2012 9. 9. 2012 SC & C a STEM/MARK pro Českou televizi září 2012 Strana 1 Zadavatel výzkumu

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí

STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3. Kamionová doprava. Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3 Kamionová doprava Bleskový průzkum STEM pro Ministerstvo životního prostředí V Praze dne 15. srpna 28 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: bleskový

Více

Finanční krize očima české veřejnosti březen a duben 2009

Finanční krize očima české veřejnosti březen a duben 2009 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Finanční krize očima české veřejnosti březen

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora?

Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Kdo je podle Pražanů nejlepším kandidátem na primátora? Závěrečná zpráva z výzkumu Analytické centrum s.r.o. Bulharská 20, 101 00 Praha 6. 10. 2014 Praha OBSAH: 1. Důvodová zpráva 3 2. O nás 3 3. Shrnutí

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka

Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka Kdo si na co půjčuje? aneb profil dnešního českého dlužníka 25. května 200 Jana Zíková, Key Account Manager pro finanční sektor Factum Invenio, s.r.o. Obsah Postoje veřejnosti k půjčkám a úvěrům Sjednané

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Analýza potřeb venkova dotazník výzkumu (číselník) Q.1 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů k území Vaší obce? Rozhodně pozitivní 26,7 spíše pozitivní 64,0 ani pozitivní ani negativní

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Izrael a Palestina z pohledu českého veřejného mínění

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování?

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? Ing. Dušan Hradil sekce Finanční trh Ministerstvo financí Finanční gramotnost v praxi 26. května 2011 Potřebujeme finančně gramotné občany? MF gestorem

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj

Jak se staví regionální. Václav Koudele, Plzeňský kraj Jak se staví regionální Václav Koudele, Plzeňský kraj Agenda 1. Proč regionální datová sít 2. Projektové žádosti PK z výzvy 08 IOP 3. Technická dokumentace a návrh topologie CamelNET, připojené subjekty

Více

HODNOCENÍ VLÁDY TISKOVÁ ZPRÁVA

HODNOCENÍ VLÁDY TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum ve ejného mínění Sociologický ústav A ČR Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 2/86 84 129, 13 E-mail: [rezkova@soc.cas.cz] HODNOCENÍ LÁDY Technické parametry ýzkum: Naše

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví )

SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) SPOKOJENOST PACIENTŮ: nedílná součást informací o kvalitě zdravotních služeb (Bc. Marek Šnajdr, I. náměstek ministryně zdravotnictví ) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 20. dubna 2010 ZÁKLADNÍ SUBJEKTY

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 21.02.2013 Oznámení o konání 3. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ NEMOCNICE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové,

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Červen 2015 OBSAH strana Úvod, bilance hospodaření 3,4 1. Příjmy. 5 1.1. Vlastní příjmy, grafy... 6-7 1.1.1. Daňové příjmy, grafy 8-9 1.1.2. Nedaňové příjmy

Více

CELEBRITY MONITOR PODZIM

CELEBRITY MONITOR PODZIM CELEBRITY MONITOR PODZIM 2014 VÝZKUM ZNALOSTI A POPULARITY OSOBNOSTÍ ČESKÉHO KULTURNÍHO, SPOLEČENSKÉHO A SPORTOVNÍHO ŽIVOTA Katedra marketingu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

ČEŠI A PLATEBNÍ KARTY

ČEŠI A PLATEBNÍ KARTY ČEŠI A PLATEBNÍ KARTY Jak spotřebitelé vnímají služby finančního trhu v oblasti elektronických platebních prostředků? Libor Dupal Předseda Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal, březen 2014 1 ČEŠI

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků

BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků BROADBANDOVÉ PŘIPOJENÍ vnímání jednotlivých technologií jako vzájemných substitutů na trhu rezidentních a firemních zákazníků Závěrečná zpráva Únor 2014 Obsah Celkové výsledky průzkumu za všechny firmy

Více

Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ

Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ K L U B S P O L E Č E N S K Ý C H V Ě D POLITICKÝCH VĚZŇŮ 9, BOX 836, 111 21 PRAHA 1 Z P R Á V A ZE SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ KVALITA ŽIVOTA ČESKÝCH SENIORŮ V ROCE 2014 O B S A H: strana ZÁKLADNÍ POZNATKY

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Medicína katastrof Brno 2014

Medicína katastrof Brno 2014 www.fnplzen.cz Medicína katastrof Brno 2014 6. února 2014 IX. Mezinárodní kongres Kontaktní místo ve zdravotnickém zařízení akutní lůžkové péče Co nám zákon přinesl, aneb opravdu šok pro nemocnici? Ing.

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova

PREZENTACE : Plzeňského kraje 2014. - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014. - Program stabilizace a obnovy venkova PREZENTACE : - Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 - krajské kolo soutěže Vesnice roku 2014 Bc. Petra Hessová Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Národní konference

Více

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník

STEM Středisko empirických výzkumů. Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011. Číselník STEM Středisko empirických výzkumů Sabinova 3, 130 02 Praha 3 POMOZTE DĚTEM MODUL TRENDY 9-2011 Číselník Září 2011 Na závěr se zaměříme na dobročinné sbírky. K1. Znáte nějakou dobročinnou sbírku v České

Více

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI)

Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) Vládní krize Bleskový výzkum (CAPI, CATI) 18. června 2013 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Nová budova Národní knihovny Názory obyvatel České republiky a Prahy

Nová budova Národní knihovny Názory obyvatel České republiky a Prahy Nová budova Národní knihovny Názory obyvatel České republiky a Prahy Prezentace STEM pro MHMP 8. 11. 27 Základní informace o průzkumech Prezentované výsledky vycházejí ze dvou bleskových výzkumů veřejného

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Názor na důchodový systém a jeho reformu prosinec 2012

Názor na důchodový systém a jeho reformu prosinec 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na důchodový systém a jeho reformu prosinec

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.08.2015 Oznámení o konání 15. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění

Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Metody výběru ve výzkumech veřejného mínění Populace (základní soubor) Soubor jednotek, o nichž předpokládáme, že jsou pro ně závěry výzkumu platné Někdy se rozlišuje: Cílová populace - všechny jednotky

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Zásady TPP územní oblasti Postup v územní oblasti Základní souběh ATV a DTV ASO1- Vypnutí základních vysílačů Uvedeno

Více