Zmrzlinovač. Návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zmrzlinovač. Návod k použití"

Transkript

1 Zmrzlinovač Návod k použití

2 Obr. 2 Obr. 1 Obr. 3 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7

3 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PŘEČTĚTE SI TYTO POKYNY PŘED POUŽITÍM. Při použití elektrických spotřebičů musíte dodržovat základní bezpečnostní pravidla: 1. Ujistěte se, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí na výrobním štítku spotřebiče. 2. Nikdy nenechávejte spotřebič bez dohledu, pokud je připojený k elektrické síti; odpojte po každém použití. 3. Nikdy nedávejte spotřebič do blízkosti zdroje tepla. 4. Spotřebič postavte během použití na rovný, stabilní povrch. 5. Nikdy nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům (déšť, slunce, apod...). 6. Zabraňte kontaktu přívodního kabelu s horkými povrchy. 7. Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. 8. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. 9. NIKDY NEDÁVEJTE ZÁKLADNU SPOTŘEBIČE, ZÁSTRČKU ANI KABEL DO VODY ANI JINÝCH TEKUTIN. VYČISTĚTE VLHKOU UTĚRKOU. 10. ODPOJTE SPOTŘEBIČ OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ PŘED SEJMUTÍM NEBO NASAZENÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ, PO POUŽITÍ A PŘED ČIŠTĚNÍM. 11. Před použitím se ujistěte, zda máte suché ruce. 12. Nikdy nenaklánějte spotřebič do více než 45 stupňů. 13. Postavte spotřebič nejméně 8 cm od jiných předmětů k dostatečné cirkulaci vzduchu. 14. Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, zda je správně sestavený a zda je základna připevněná k víku. 15. Pokud zmrzlina nebo sorbet obsahují čerstvé ingredience, tyto musíte spotřebovat do jednoho týdne. Zmrzlina chutná lépe studená. 16. Pokud zmrzlina nebo sorbet obsahují syrová vejce, nedávejte ji dětem, těhotným ženám ani starším osobám.

4 17. Nikdy nedávejte ingredience do mrazáku k předchlazení, mixovací lopatka by se mohla zablokovat před dokončením zmrzliny. 18. Používejte zmrzlinovač pouze s nasazeným víkem. 19. Nikdy nezapínejte spotřebič, pokud je prázdný. 20. NIKDY SE NEDOTÝKEJTE POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ. 21. Udržujte prsty, náčiní, apod. v bezpečné vzdálenosti od odnímatelné nádoby, pokud je spotřebič v provozu; snížíte riziko zranění nebo poškození. NIKDY NEPOUŽÍVEJTE OSTRÉ NEBO KOVOVÉ NÁČINÍ UVNITŘ NÁDOBY. Tyto mohou spotřebič poškodit. Používejte gumové nebo dřevěné náčiní, pokud je spotřebič vypnutý. 22. Nikdy nedemontujte základnu během přípravy zmrzliny. 23. K rozšíření funkce mražení po skončení výroby zmrzliny je nutné sejmout ihned napájecí základnu. 24. K odpojení spotřebiče uchopte zástrčku a odpojte od síťové zásuvky. Nikdy netahejte za přívodní kabel. 25. Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený přívodní kabel nebo zástrčka, nebo samotný spotřebič; v takovém případě jej odneste do autorizovaného servisního střediska. 26. Abyste zabránili možnému riziku, pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce, nebo servisní technik. 27. Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a nikoli ke komerčním účelům. 28. Tento spotřebič vyhovuje 2006/95/EC a EMC 2004/108/EC směrnicím. 29. Jakékoliv změny nepovolené výrobcem mohou vést ke ztrátě práva uživatele na obsluhu spotřebiče. 30. V případě likvidace starého spotřebiče jej učiňte nepoužitelným odříznutím přívodního kabelu. Také zlikvidujte veškeré díly, které mohou představovat možné riziko pro děti. 31. Obalové materiály nenechávejte v dosahu dětí, neboť představují možné riziko. USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ.

5 POPIS SPOTŘEBIČE OBR. 1 A Tělo spotřebiče B Ovládací panel C Pevná nádoba D Vyjímatelná nádoba E Mixovací lopatka F Víko G Víko pro vkládání ingrediencí H Napájecí jednotka I LED kontrolka chlazení L Displej M LED kontrolka mixování N Tlačítko časovače O Tlačítko Start/Stop P Tlačítko zapnutí Q Odměrka R Naběračka zmrzliny PŘED VÝROBOU ZMRZLINY UPOZORNĚNÍ: VŽDY ODPOJTE PŘÍVODNÍ KABEL OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ PŘED NASAZENÍM NEBO SEJMUTÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO PŘED ČIŠTĚNÍM SPOTŘEBIČE. - Opláchněte veškeré díly před použitím, které přicházejí do kontaktu s potravinami: pevná nádobu (C), vyjímatelná nádoba (D), mixovací lopatka (E), víko (F), odměrka (Q) a naběračka (R). - Připravte ingredience podle receptu a smíchejte společně ve velké míse. DŮLEŽITÉ: K zaručení správné funkce spotřebiče je nutné přidat směs 15 cc vody a 15 cc alkoholu mezi pevnou a vyjímatelnou nádobu. DŮLEŽITÉ: není nutné zchlazovat nádobu v mrazáku, neboť zmrzlinovač má vnitřní kompresor, který zchladí ingredience na zmrzlinu.

6 SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE UPOZORNĚNÍ: VŽDY ODPOJTE PŘÍVODNÍ KABEL OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ PŘED NASAZENÍM NEBO SEJMUTÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ A PŘED ČIŠTĚNÍM SPOTŘEBIČE. DŮLEŽITÉ: Spotřebič používejte ve svislé poloze a na rovném povrchu pro nejlepší funkčnost kompresoru. - Vložte vyjímatelnou nádobu (D) do pevné (C) uvnitř spotřebiče (obr. 2). - Vložte mixovací lopatku (E) do vyjímatelné nádoby (D) (obr. 3). - Nasaďte víko (F) na tělo spotřebiče, držte mixovací lopatku (E) ve svislé poloze uprostřed víka a uzamkněte ji na místě zatočením proti směru hodinových ručiček tak, aby se jazýčky na napájecí základně zasunuly do otvorů víka (obr. 4). - Zavřete otvor k vkládání ingrediencí speciálním víkem (G) (obr. 5). - Nasaďte napájecí jednotku (H) na víko (F) a ujistěte se, zda je os motoru správně vložená v otvoru v horní části mixovací lopatky (obr. 6). POKYNY K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: před spuštěním zmrzlinovače se ujistěte, zda je správně sestavený a napájecí základna pevně připojena k víku. - Připojte spotřebič k elektrické síti. Stiskněte tlačítko napájení (P) k napájení spotřebiče; displej (L) zobrazí 60.00, což znamená, že počáteční provozní doba je 60 minut. - Na základě receptu, stiskněte tlačítko časovače (N) k nastavení doby provozu: opakovaným stisknutím tlačítka nastavte požadovanou dobu (10, 20, 30, 40, 50 a 60 minut) na displeji (L). - Nalijte předem připravenou směs přes otvor ve víku (F) (obr. 6). DŮLEŽITÉ: Abyste zabránili odpadu, ujistěte se, zda ingredience nepřekročí 80% kapacity odnímatelné nádoby (D). Pamatujte, že zmrzlina zvětšuje svůj objem během přípravy.

7 - Nyní stiskněte tlačítko start (O) k zapnutí spotřebiče a začne se příprava zmrzliny. Současně se spustí mixovací proces lopatkou (E), společně s chlazením, přes vnitřní kompresor a obě LED (I-M) se rozsvítí. - Pokud stisknete tlačítko napájení (P) během výroby zmrzliny, spotřebič se ihned přepne do odpočítávání tří minut, poté se opět zapne; funkce chlazení a mixování se spustí společně. Pokud během odpočítávání stisknete opět tlačítko napájení (P), funkce mixování se spustí ihned, zatímco funkce chlazení se spustí pouze po odpočtu. DŮLEŽITÉ: pokud nastane výpadek proudu nebo spotřebič odpojíte od elektrické energie během výroby zmrzliny, funkce automatického odpočítávání se neaktivuje. Doporučujeme spuštění spotřebiče po 3 minutách, v opačném případě se přepne do ochranného režimu kompresoru. - Po dokončení dvou procesů a zmrzlina je hotova, spotřebič se automaticky zastaví a zazní akustický signál 10-krát. Displej (L) zobrazí k zobrazení konce odpočítávání. DŮLEŽITÉ: Nikdy nesundávejte napájecí jednotku (H) během výroby zmrzliny. - Stiskněte tlačítko stop (O) a odpojte spotřebič. - Sejměte napájecí jednotku (H) a víko (F), otočením proti směru hodinových ručiček a vyjímatelnou nádobu (D). Dejte hotovou zmrzlinu do jiné nádoby, pomocí plastové naběračky (R) (obr. 7); nikdy nepoužívejte kovové náčiní, neboť může poškodit vyjímatelnou nádobu (D). - Pokud po dalších 10 minutách po dokončení procesu výroby zmrzliny zazní akustický signál 10 krát, spotřebič nevypnete stisknutím tlačítka stop (O), spustí se funkce prodlouženého chlazení, aby se zmrzlina netopila.

8 Funkce prodlouženého chlazení Spotřebič aktivuje tuto funkci (bez mixování) na 10 minut každých 10 minut celkově 1 hodinu před vrácením do počátečního stavu (zapnutý spotřebič ale není v provozu). DŮLEŽITÉ: odpojte spotřebič během servírování zmrzliny, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. Nastavení během provozu - K zastavení činnosti stiskněte tlačítko start/stop (O) na 3 sekundy, nebo stiskněte tlačítko napájení (P) jednou během procesu výroby zmrzliny. - Pokud je spotřebič v provozu, lze prodloužit dobu provozu podle potřeby opakovaným stisknutím tlačítka časovače (N); každým stisknutím tlačítka přidáte 10 minut až do celkově 60 minut. Dobu lze pouze prodloužit, nikoli zkrátit. Jak prodloužit činnost (po výrobě zmrzliny). Pro hustší zmrzlinu, po uplynutí dříve nastavené doby a zastavení spotřebiče a vrácení do původního stavu, lze přidat čas 10, 20, 30, 40, 50, 60 minut stisknutím tlačítka časovače (N) a poté tlačítkem start/stop (O). Tímto způsobem se spotřebič opět spustí na požadovanou dobu a poté se zastaví a vrátí do funkce prodlouženého chlazení proto, aby se zmrzlina neroztopila. ČIŠTĚNÍ UPOZORNĚNÍ: NIKDY NEDÁVEJTE NAPÁJECÍ ZÁKLADNU SPOTŘEBIČE, ZÁSTRČKU ANI PŘÍVODNÍ KABEL DO VODY ANI JINÝCH TEKUTIN. VYČISTĚTE VLHKOU UTĚRKOU. UPOZORNĚNÍ: ODPOJTE PŘÍVODNÍ KABEL OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ PŘED NASAZENÍM NEBO SEJMUTÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ A PŘED ČIŠTĚNÍM. DŮLEŽITÉ: K prodloužení životnosti zmrzlinovače nikdy nemyjte jeho díly v myčce nádobí.

9 Demontujte spotřebič podle dříve uvedeného postupu. Opláchněte vyjímatelnou nádobu (D), mixovací lopatku (E), víko (F), odměrku (Q) a naběračku (R) v teplé vodě se saponátem. Poté důkladně vysušte. Vyčistěte pevnou nádobu (C), napájecí jednotku (H) a tělo spotřebiče (A) vlhkou utěrkou. RECEPTY Vanilková zmrzlina Pro 10 porcí (1/2 šálku): 1 šálek plnotučného mléka 3/4 šálku krystalového cukru 2 šálky smetany 1/2 čajové lžičky čistého vanilkového extraktu pro vůni. V nádobě smíchejte mléko a cukr šlehačem, dokud se cukr nerozpustí (přibližně 1-2 minuty na nízké rychlosti). Vmíchejte smetanu a vanilku. Zapněte spotřebič, nalijte směs do vyjímatelné nádoby (D) přes otvor ve víku (F), poté nechte mixovat približně 40 minut. Obměny: - Mátová vůně: přidejte lžičky mátového sirupu namísto vanilky. - Mátové čokoládové vločky: přidejte 100 g čistých nebo slazených čokoládových lupínků. - Ořechy: rozpusťte 50 g nesoleného másla v pánvi. Přidejte šálek nasekaných ořechů a 1/4 čajové lžičky soli. Ohřejte na střední teplotě, dokud ořechy jemně nezhnědnou. Nechte okapat máslo, nechte ořechy vychladnout a přidejte do zmrzliny během posledních 5 minut míchání. - Sušenky a smetana: přidejte 3/4 šálku vanilkových nebo čokoládových sušenek do směsi.

10 Jednoduchá čokoládová zmrzlina Pro 10 porcí (1/2 šálku): 1 šálek plnotučného mléka 1/2 šálku krystalového cukru 240 g obyčejných nebo slazených čokoládových vloček 1.5 šálku smetany 1 čajová lžička čistého vanilkového extraktu Přiveďte mléko do varu. Použijte mixér s kovovou čepelí k jemnému semletí cukru a čokolády. Přidejte do vařícího mléka, smíchejte dokud není směs hladká, poté dejte do nádoby a nechte zchladit. Smíchejte smetanu a vanilkový extrakt. Zapněte spotřebič, nalijte směs do vyjímatelné nádoby (D) přes otvor ve víčku (F), nechte mixovat přibližně 40 minut. Obměny: - Čokoláda a mandle: přidejte 1/2 čajové lžičky mandlového extraktu do vanilky. Přidejte 1/2-3/4 šálku mletých mandlí nebo čokolády s mandlemi během posledních 5-10 minut chlazení. - Sušenky a čokoláda: přidejte 1/2 šálku křehkých sušenek během posledních 5 minut chlazení. - Čokoláda a karamel: přidejte 1/2-1 šálku nasekaných karamelek během posledních 5 minut chlazení. Zmrzlina s čerstvými jahodami Pro 10 porcí (1/2 šálku): 250 g čerstvých zralých jahod, umyté a nasekané na malé kousky 1,5 lžičky citrónové šťávy 1 šálek cukru 1 šálek plnotučného mléka 2 šálky smetany 1 čajová lžička vanilkového extraktu Do malé nádoby dejte jahody, citronovou šťávu a 1/3 šálku cukru. Důkladně smíchejte a nechte jahody namočené v šťávě 2 hodiny. V nádobě střední velikosti smíchejte mléko a cukr ručním mixérem, dokud se cukr nerozpustí (přibližně 1-2 minuty na nízké rychlosti). Smíchejte smetanu a vanilku. Rozmixujte jahody a přidejte do směsi. Zapněte spotřebič, nalijte směs do vyjímatelné nádoby (D) přes otvor ve víčku (F), poté nechte chladit 40 minut.

11 Poznámka: zmrzlina bude vypadat růžově; pro silnější barvu přidejte pár kapek červeného barviva. Obměny: - Jahody lze nahradit jiným čerstvým ovocem nebo sirupem (maliny, ostružiny, broskve, meloun, ananas, apod....) Čerstvý citronový sorbet Pro 10 porcí (1/2 šálku): 2 šálky cukru 2 šálky vody 1 šálek čerstvé citronové šťávy 1 lžíce jemně nasekané citronové kůry Smíchejte cukr a vodu v střední nádobě a přiveďte do varu na střední teplotě. Snižte teplotu na minimum bez míchání, dokud se cukr nerozpustí (přibližně 3-5 minut). Nechte vychladit (toto je základní sirup, který můžete udělat ve větším množství pro výrobu čerstvých citronových sorbetů; uložte v mrazáku). Po ochlazení sirupu, smíchejte citronovou šťávu a kůru. Zapněte spotřebič, nalijte směs do vyjímatelné nádoby (D) přes otvor (F), poté nechte mixovat přibližně 40 minut. Obměny: - Růžový grapefruitový sorbet: nahraďte citron šálkem čerstvé grapefruitové šťávy a kůži z citronu nahraďte kůží z grapefruitu. - Pomerančový sorbet: nahraďte citron šálkem čerstvé pomerančové šťávy a kůži z citronu nahraďte kůží z pomeranče. Čokoládová jogurtová zmrzlina Pro 10 porcí (1/2 šálku): 1 šálka čerstvého mléka 180 g obyčejných/mléčných čokoládových lupínků, apod... 2 šálky nízkotučného vanilkového jogurtu 1/4 šálku cukru. Nalijte mléko a čokoládu do mixéru s kovovými noži a mixujte (přibližně sekund). Přidejte jogurt a cukr a mixujte společně přibližně 15 sekund. Zapněte spotřebič, nalijte směs do nádoby (D) přes otvor (F), poté nechte mixovat přibližně 40 minut.

12 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud je doložena dokladem o zakoupení. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Omezení Všechna práva této záruky ztrácí platnost z naší strany, pokud byl spotřebič: - používán neoprávněnou osobou - nesprávně používán, skladován nebo přenášen. Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze. Kontakt na servis ČERTES spol. s r.o. 28 října 35/ LIBEREC 7 Tel./fax příjem oprav- servis. Tel./fax náhradní díly Mobil: , , Pracovní doba 8-16,30 www: certes.info, e- mail:

13 Informace pro užívatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, čož by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

14 Zmrzlinovač Návod na obsluhu

15 Obr. 2 Obr. 1 Obr. 3 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7

16 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA PREČÍTAJTE SI TIETO POKYNY PRED POUŽITÍM. Pri použití elektrických spotrebičov musíte dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá: 1. Uistite sa, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu na výrobnom štítku spotrebiča. 2. Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je pripojený k elektrickej sieti; odpojte po každom použití. 3. Nikdy nedávajte spotrebič do blízkosti zdroja tepla. 4. Spotrebič postavte počas použitia na rovný, stabilný povrch. 5. Nikdy nenechávajte spotrebič vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko, atď...). 6. Zabráňte kontaktu napájacieho kábla s horúcimi povrchmi. 7. Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. 9. NIKDY NEDÁVAJTE ZÁKLADŇU SPOTREBIČA, ZÁSTRČKU ANI KÁBEL DO VODY ANI INÝCH TEKUTÍN. VYČISTITE VLHKOU UTIERKOU. 10. ODPOJTE SPOTREBIČ OD ELEKTRICKEJ SIETE PRED ZLOŽENÍM ALEBO NALOŽENÍM PRÍSLUŠENSTVA, PO POUŽITÍ A PRED ČISTENÍM. 11. Pred použitím sa uistite, či máte suché ruky. 12. Nikdy nenakláňajte spotrebič do viac ako 45 stupňov. 13. Postavte spotrebič najmenej 8 cm od iných predmetov pre dostatočnú cirkuláciu vzduchu. 14. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, či je správne poskladaný a či je základňa pripevnená k veku. 15. Ak zmrzlina alebo sorbet obsahujú čerstvé ingrediencie, tieto musíte spotrebovať do jedného týždňa. Zmrzlina chutí lepšie studená. 16. Ak zmrzlina alebo sorbet obsahujú surové vajcia, nedávajte ju deťom, tehotným ženám ani starším osobám.

17 17. Nikdy nedávajte ingrediencie do mrazničky na predchladenie, mixovacia lopatka by sa mohla zablokovať pred dokončením zmrzliny. 18. Používajte zmrzlinovač len s nasadeným vekom. 19. Nikdy nezapínajte spotrebič, ak je prázdny. 20. NIKDY SA NEDOTÝKAJTE POHYBLIVÝCH ČASTÍ. 21. Držte prsty, náradie atď. v bezpečnej vzdialenosti od odnímateľnej nádoby, ak je spotrebič v prevádzke; znížite riziko zranenia alebo poškodenia. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE OSTRÉ ANI KOVOVÉ NÁRADIE VO VNÚTRI NÁDOBY. Tieto môžu spotrebič poškodiť. Používajte gumové alebo drevené náradie, ak je spotrebič vypnutý. 22. Nikdy nedemontujte základňu počas prípravy zmrzliny. 23. na rozšírenie funkcie mrazenia po skončení výroby zmrzliny je nutné zložiť ihneď napájaciu základňu. 24. Na odpojenie spotrebiča uchopte zástrčku a odpojte od sieťovej zásuvky. Nikdy neťahajte za napájací kábel. 25. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, alebo samotný spotrebič; v takom prípade ho odneste do autorizovaného servisného strediska. 26. Aby ste zabránili možnému riziku, ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca, alebo servisný technik. 27. Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti a nie na komerčné účely. 28. Tento spotrebič vyhovuje 2006/95/EC a EMC 2004/108/EC smerniciam. 29. Akékoľvek zmeny nepovolené výrobcom môžu viesť k strate práva užívateľa na obsluhu spotrebiča. 30. V prípade likvidácie starého spotrebiča ho učiňte nepoužiteľným odrezaním napájacieho kábla. Taktiež zlikvidujte všetky diely, ktoré môžu predstavovať možné riziko pre deti. 31. Obalové materiály nenechávajte v dosahu detí, pretože predstavujú možné riziko. ODLOŽTE SI TIETO POKYNY NA BEZPEČNOM MIESTE.

18 POPIS SPOTREBIČA OBR. 1 A Telo spotrebiča B Ovládací panel C Pevná nádoba D Vyberateľná nádoba E Mixovacia lopatka F Veko G Veko pre vkladanie ingrediencií H Napájacia jednotka I LED kontrolka chladenia L Displej M LED kontrolka mixovania N Tlačidlo časovača O Tlačidlo Start/Stop P Tlačidlo zapnutia Q Odmerka R Naberačka zmrzliny PRED VÝROBOU ZMRZLINY UPOZORNENIE: VŽDY ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL OD ELEKTRICKEJ SIETE PRED NASADENÍM ALEBO ZLOŽENÍM PRÍSLUŠENSTVA ALEBO PRED ČISTENÍM SPOTREBIČA. - Opláchnite všetky diely pred použitím, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami: pevná nádoba (C), vyberateľná nádoba (D), mixovacia lopatka (E), veko (F), odmerka (Q) a naberačka (R). - Pripravte ingrediencie podľa receptu a zmiešajte spoločne vo veľkej mise. DÔLEŽITÉ: Pre zaručenie správnej funkcie spotrebiča je nutné pridať zmes 15 cc vody a 15 cc alkoholu medzi pevnú a vyberateľnú nádobu. DÔLEŽITÉ: nie je nutné schladzovať nádobu v mrazničke, pretože zmrzlinovač má vnútorný kompresor, ktorý schladí ingrediencie na zmrzlinu.

19 POSKLADANIE SPOTREBIČA UPOZORNENIE: VŽDY ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL OD ELEKTRICKEJ SIETE PRED NASADENÍM ALEBO ZLOŽENÍM PRÍSLUŠENSTVA A PRED ČISTENÍM SPOTREBIČA. DÔLEŽITÉ: Spotrebič používajte vo zvislej polohe a na rovnom povrchu pre najlepšiu funkčnosť kompresora. - Vložte vyberateľnú nádobu (D) do pevnej (C) v spotrebiči (obr. 2). - Vložte mixovaciu lopatku (E) do vyberateľnej nádoby (D) (obr. 3). - Nasaďte veko (F) na telo spotrebiča, držte mixovaciu lopatku (E) vo zvislej polohe uprostred veka a uzamknite ju na mieste zatočením proti smeru hodinových ručičiek tak, aby sa jazýčky na napájacej základni zasunuli do otvorov veka (obr. 4). - Zatvorte otvor pre vkladanie ingrediencií špeciálnym vekom (G) (obr. 5). - Nasaďte napájaciu jednotku (H) na veko (F) a uistite sa, či je os motora správne vložená v otvore v hornej časti mixovacej lopatky (obr. 6). POKYNY NA POUŽITIE DÔLEŽITÉ: pred spustením zmrzlinovača sa uistite, či je správne poskladaný a napájacia základňa a pevne pripojená k veku. - Pripojte spotrebič k elektrickej sieti. Stlačte tlačidlo napájania (P) pre napájanie spotrebiča; displej (L) zobrazí 60.00, čo znamená, že počiatočný čas prevádzky je 60 minút. - Na základe receptu, stlačte tlačidlo časovača (N) pre nastavenie času prevádzky: opakovaným tlačením tlačidla nastavte požadovaný čas (10, 20, 30, 40, 50 a 60 minút) na displeji (L). - Nalejte vopred pripravenú zmes cez otvor vo veku (F) (obr. 6). DÔLEŽITÉ: Aby ste zabránili odpadu, uistite sa, či ingrediencie neprekročia 80% kapacity odnímateľnej nádoby (D). Pamätajte, že zmrzlina zväčšuje svoj objem počas prípravy.

20 - Teraz stlačte tlačidlo Start (O) pre zapnutie spotrebiča a začne sa príprava zmrzliny. Súčasne sa spustí mixovací proces lopatkou (E), spoločne s chladením, cez vnútorný kompresor a obe LED (I-M) sa rozsvietia. - Ak stlačíte tlačidlo napájania (P) počas výroby zmrzliny, spotrebič sa ihneď prepne do odpočítavania troch minút, potom sa opäť zapne; funkcie chladenia a mixovania sa spustia spoločne. Ak počas odpočítavania stlačíte opäť tlačidlo napájania (P), funkcia mixovania sa spustí ihneď, zatiaľ čo funkcia chladenia sa len po odpočítaní. DÔLEŽITÉ: ak nastane výpadok prúdu alebo spotrebič odpojíte od elektrickej energie počas výroby zmrzliny, funkcia automatického odpočítavania sa neaktivuje. Odporúčame spustenie spotrebiča po 3 minútach, v opačnom prípade sa prepne do ochranného režimu kompresora. - Po dokončení dvoch procesov a zmrzlina je hotová, spotrebič sa automaticky zastaví a zaznie akustický signál 10-krát. Displej (L) zobrazí pre zobrazenie konca odpočítavania. DÔLEŽITÉ: Nikdy neskladajte napájaciu jednotku (H) počas výroby zmrzliny. - Stlačte tlačidlo stop (O) a odpojte spotrebič. - Zložte napájaciu jednotku (H) a veko (F), otočením proti smeru hodinových ručičiek a vyberateľnú nádobu (D). Dajte hotovú zmrzlinu do inej nádoby, pomocou plastovej naberačky (R) (obr. 7); nikdy nepoužívajte kovové náradie, pretože môže poškodiť vyberateľnú nádobu (D). - Ak po ďalších 10 minútach po dokončení procesu výroby zmrzliny zaznie akustický signál 10 krát, spotrebič nevypnete stlačením tlačidla stop (O), spustí sa funkcia predĺženého chladenia, aby sa zmrzlina netopila.

21 Funkcia predĺženého chladenia Spotrebič aktivuje túto funkciu (bez mixovania) na 10 minút každých 10 minút celkovo 1 hodinu pred vrátením do počiatočného stavu (zapnutý spotrebič ale nie je v prevádzke). DÔLEŽITÉ: odpojte spotrebič počas servírovania zmrzliny, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom. Nastavenie počas prevádzky - Pre zastavenie činnosti stlačte tlačidlo start/stop (O) na 3 sekundy, alebo stlačte tlačidlo napájania (P) raz počas procesu výroby zmrzliny. - Ak je spotrebič v prevádzke, je možné predĺžiť čas prevádzky podľa potreby opakovaným stlačením tlačidla časovača (N); každým stlačením tlačidla pridáte 10 minút až do celkovo 60 minút. Čas je možné predĺžiť, nie skrátiť. Ako predĺžiť činnosť (po výrobe zmrzliny). Pre hustejšiu zmrzlinu, po uplynutí skôr nastaveného času a zastavení spotrebiča a vrátení do pôvodného stavu, je možné pridať čas 10, 20, 30, 40, 50, 60 minút stlačením tlačidla časovača (N) a potom tlačidlom start/stop (O). Týmto spôsobom sa spotrebič opäť spustí na požadovaný čas a potom sa zastaví a vráti do funkcie predĺženého chladenia preto, aby sa zmrzlina neroztopila. ČISTENIE UPOZORNENIE: NIKDY NEDÁVAJTE NAPÁJACIU ZÁKLADŇU SPOTREBIČA, ZÁSTRČKU ANI NAPÁJACÍ KÁBEL DO VODY ANI INÝCH TEKUTÍN. VYČISTITE VLHKOU UTIERKOU. UPOZORNENIE: ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL OD ELEKTRICKEJ SIETE PRED NASADENÍM ALEBO ZLOŽENÍM PRÍSLUŠENSTVA A PRED ČISTENÍM. DÔLEŽITÉ: Na predĺženie životnosti zmrzlinovača nikdy neumývajte jeho diely v umývačke riadu.

22 Demontujte spotrebič podľa skôr uvedeného postupu. Opláchnite vyberateľnú nádobu (D), mixovaciu lopatku (E), veko (F), odmerku (Q) a naberačku (R) v teplej vode so saponátom. Potom dôkladne vysušte. Vyčistite pevnú nádobu (C), napájaciu jednotku (H) a telo spotrebiča (A) vlhkou utierkou. RECEPTY Vanilková zmrzlina Pre 10 porcií (1/2 šálky): 1 šálka plnotučného mlieka 3/4 šálky kryštálového cukru 2 šálky smotany 1/2 čajové lyžičky čistého vanilkového extraktu pre vôňu. V nádobe zmiešajte mlieko a cukor šľahačom, kým sa cukor nerozpustí (približne 1-2 minúty na nízkej rýchlosti). Vmiešajte smotanu a vanilku. Zapnite spotrebič, nalejte zmes do vyberateľnej nádoby (D) cez otvor vo veku (F), potom nechajte mixovať približne 40 minút. Obmeny: - Mätová vôňa: pridajte lyžičky mätového sirupu namiesto vanilky. - Mätové čokoládové vločky: pridajte 100 g čistých alebo sladených čokoládových lupienkov. - Orechy: rozpustite 50 g nesoleného masla v panvici. Pridajte šálku nasekaných orechov a 1/4 čajovej lyžičky soli. Ohrejte na strednej teplote, kým orechy jemne nezhnednú. Nechajte odkvapkať maslo, nechajte orechy vychladnúť a pridajte do zmrzliny počas posledných 5 minút miešania. - Sušienky a smotana: pridajte 3/4 šálky vanilkových alebo čokoládových sušienok do zmesi.

23 Jednoduchá čokoládová zmrzlina Pre 10 porcií (1/2 šálky): 1 šálka plnotučného mlieka 1/2 šálky kryštálového cukru 240 g obyčajných alebo sladených čokoládových vločiek 1.5 šálky smotany 1 čajová lyžička čistého vanilkového extraktu Priveďte mlieko do varu. Použite mixér s kovovou čepeľou na jemné zomletie cukru a čokolády. Pridajte do vriaceho mlieka, zmiešajte, kým nie je zmes hladká, potom dajte do nádoby a nechajte schladiť. Zmiešajte smotanu a vanilkový extrakt. Zapnite spotrebič, nalejte zmes do vyberateľnej nádoby (D) cez otvor vo veku (F), nechajte mixovať približne 40 minút. Obmeny: - Čokoláda a mandle: pridajte 1/2 čajovej lyžičky mandľového extraktu do vanilky. Pridajte 1/2-3/4 šálky mletých mandlí alebo čokolády s mandľami počas posledných 5-10 minút chladenia. - Sušienky a čokoláda: pridajte 1/2 šálky krehkých sušienok počas posledných 5 minút chladenia. - Čokoláda a karamel: pridajte 1/2-1 šálky nasekaných karameliek počas posledných 5 minút chladenia. Zmrzlina s čerstvými jahodami Pre 10 porcií (1/2 šálky): 250 g čerstvých zrelých jahôd, umyté a nasekané na malé kúsky 1,5 lyžičky citrónové šťavy 1 šálka cukru 1 šálka plnotučného mlieka 2 šálky smotany 1 čajová lyžička vanilkového extraktu Do malej nádoby dajte jahody, citrónovú šťavu a 1/3 šálky cukru. Dôkladne zmiešajte a nechajte jahody namočené v šťave 2 hodiny. V nádobe strednej veľkosti zmiešajte mlieko a cukor ručným mixérom, kým sa cukor nerozpustí (približne 1-2 minúty na nízkej rýchlosti). Zmiešajte smotanu a vanilku. Rozmixujte jahody a pridajte do zmesi. Zapnite spotrebič, nalejte zmes do vyberateľnej nádoby (D) cez otvor vo veku (F), potom nechajte chladiť 40 minút.

24 Poznámka: zmrzlina bude vypadať ružovo; pre silnejšiu farbu pridajte pár kvapiek červeného farbiva. Obmeny: - Jahody môžete nahradiť iným čerstvým ovocím alebo sirupom (maliny, černice, broskyne, melón, ananás, atď....) Čerstvý citrónový sorbet Pre 10 porcií (1/2 šálky): 2 šálky cukru 2 šálky vody 1 šálka čerstvej citrónovej šťavy 1 lyžica jemne nasekanej citrónovej kôry Zmiešajte cukor a vodu v strednej nádobe a priveďte do varu na strednej teplote. Znížte teplotu na minimum bez miešania, kým sa cukor nerozpustí (približne 3-5 minút). Nechajte vychladiť (toto je základný sirup, ktorý môžete urobiť vo väčšom množstve pre výrobu čerstvých citrónových sorbetov; uložte v mrazničke). Po ochladení sirupu, zmiešajte citrónovú šťavu a kôru. Zapnite spotrebič, nalejte zmes do vyberateľnej nádoby (D) cez otvor (F), potom nechajte mixovať približne 40 minút. Obmeny: - Ružový grapefruitový sorbet: nahraďte citrón šálky čerstvej grapefruitové šťavy a kožou z citróna nahraďte kožou z grapefruitu. - Pomarančový sorbet: nahraďte citrón šálky čerstvej pomarančovej šťavy a kožu z citróna nahraďte kožou z pomaranča. Čokoládová jogurtová zmrzlina Pre 10 porcií (1/2 šálky): 1 šálka čerstvého mlieka 180 g obyčajných/mliečnych čokoládových lupienkov, atď... 2 šálky nízkotučného vanilkového jogurtu 1/4 šálky cukru. Nalejte mlieko a čokoládu do mixéra s kovovými nožmi a mixujte (približne sekúnd). Pridajte jogurt a cukor a mixujte spoločne približne 15 sekúnd. Zapnite spotrebič, nalejte zmes do nádoby (D) cez otvor (F), potom nechajte mixovať približne 40 minút.

25 Záručné podmienky Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Táto záruka platí len vtedy, ak je doložená dokladom o zakúpení. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Obmedzenie Všetky práva tejto záruky strácajú platnosť z našej strany, ak bol spotrebič: - používaný neoprávnenou osobou - nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný. Záruka sa netýka poškodení vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhe. Kontakt na servis ČERTES SK, s.r.o. Priehrada č Horný Hričov. tel./fax: , 173 Pracovná doba Po-Pia. 9:00-15:00

26 Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti) Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou. Pre právnické osoby v Európskej únii Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa. Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití

MOD. 638. Zmrzlinovač. Návod k použití MOD. 638 Zmrzlinovač Návod k použití 10 1 2 9 3 4 5 6 8 7 Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

118/1 Návod k obsluze

118/1 Návod k obsluze 118/1 Návod k obsluze Obr. 1 Obr. 2 Vysoké napětí Nesundávejte kryt! Uvnitř je vysoké napětí! DŮLEŽITÉ POKYNY Přečtěte si tyto pokyny před použitím. Pokud používáte elektrické spotřebiče, dodržujte následujících

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

RK 2 Vařič rýže. Návod k použití

RK 2 Vařič rýže. Návod k použití RK 2 Vařič rýže CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

EURONAKUPY. CZ. ZMIRZLINOVAČ S KOMPRESOREM Model 21138. Přečtěte si tuto příručku pozorně před použitím přístroje a uchovejte ji pro budoucí potřeby

EURONAKUPY. CZ. ZMIRZLINOVAČ S KOMPRESOREM Model 21138. Přečtěte si tuto příručku pozorně před použitím přístroje a uchovejte ji pro budoucí potřeby ZMIRZLINOVAČ S KOMPRESOREM Model 21138 Přečtěte si tuto příručku pozorně před použitím přístroje a uchovejte ji pro budoucí potřeby Strana 1 (celkem 9) NÁVOD K POUŽITÍ Jedná se o automatický samo-chladící

Více

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI

ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI ČESKY - ELEKTRICKÝ ZMRZLINOVÝ STROJ SE 2 NÁDOBAMI POPIS PRVNÍ POUŽITÍ Odstraňte obalový materiál z vnitřní části zmrzlinového stroje. Nádoby, lopatku a víko omyjte

Více

LB 5. Zvlhčovač vzduchu. Návod k použití

LB 5. Zvlhčovač vzduchu. Návod k použití LB 5 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Spotřebič Displej Dálkový ovladač Spotřebič 1) Ohřev 2) Čas 3) Pára 4) Vlhkost 5) Zapnutí/vypnutí 6) Ionizace 7) Displej 8) Výstup páry 9) Zásobník vody 10) Otvor

Více

Automatický zavařovací hrnec s časovačem a výpustným kohoutem Automatický zavárací hrniec s časovačom a výpustným ventilom GZ-180 / GZ-181

Automatický zavařovací hrnec s časovačem a výpustným kohoutem Automatický zavárací hrniec s časovačom a výpustným ventilom GZ-180 / GZ-181 Automatický zavařovací hrnec s časovačem a výpustným kohoutem Automatický zavárací hrniec s časovačom a výpustným ventilom GZ-180 / GZ-181 CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Návod k použití Nastavení

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757

Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Návod k použití VARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ R-757 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití.

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Automatický digitální měřič krevního tlaku. m250. Návod k obsluze

Automatický digitální měřič krevního tlaku. m250. Návod k obsluze od Automatický digitální měřič krevního tlaku m250 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Zápěstní monitor krevního tlaku. m254. Návod k obsluze

Zápěstní monitor krevního tlaku. m254. Návod k obsluze od Zápěstní monitor krevního tlaku m254 Návod k obsluze STANDARDY V souladu se základními požadavky standardu 93/42 EEC třídy II zdravotnického zařízení. Důležité: přečtěte si doloženou dokumentaci. Aplikovaná

Více

Kuchyňský robot PRIMO KR3. Záruční list

Kuchyňský robot PRIMO KR3. Záruční list Záruční list Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky: 1. trvání záruky: 2 roky 2. poskytování záruky: a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

KÁVOVAR. Návod k použití R-959. česky. Kávovar R-959

KÁVOVAR. Návod k použití R-959. česky. Kávovar R-959 Návod k použití KÁVOVAR R-959 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Vařič vajec Návod k obsluze

Vařič vajec Návod k obsluze Vařič vajec Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967

ESPRESSO R-967. Návod k použití. česky. Espresso R-967 Návod k použití ESPRESSO R-967 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem

Professor DL-04T NÁVOD K OBSLUZE. Elektrické topidlo s ventilátorem NÁVOD K OBSLUZE Elektrické topidlo s ventilátorem Professor DL-04T Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte pro případ pozdější potřeby. strana 1 Vážený zákazníku, děkujeme

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

NESTLÉ DOCELLO TM Bavorský krém. Náročnost: jednoduché. Počet porcí

NESTLÉ DOCELLO TM Bavorský krém. Náročnost: jednoduché. Počet porcí Bavorský krém Náročnost: jednoduché 10 Počet porcí Bavorský krém Čas na přípravu: 20 minut + čas potřebný na chlazení Počet porcí: 10 (110 150 ml) Ingredience: 110 g NESTLÉ DOCELLO TM Bavorský krém 225

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Tabulka A Tabulka C Tabulka B Tabulka D Zařízení a příslušenství 2 NÁVOD K OBSLUZE Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 3 Opatření

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Monoklimatické chladničky

Monoklimatické chladničky Monoklimatické chladničky CFL 352 CFL320 CFL 3250 CFL 3565 A CFL 3560 A HL 3860 CFL 3760 Návod na obsluhu Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze PŘEČTĚTE JSI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

recepty s Přírodním nápojem Natural Balance

recepty s Přírodním nápojem Natural Balance KOKTEJLY recepty s Přírodním nápojem Natural Balance KOKTEJLY Koktejly jsou lahodné nápoje vhodné pro spoustu příležitostí, které se snadno přizpůsobí každému mlsnému jazýčku. Milují je jak dospělí, tak

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

Professor CZ123K / CZ124K

Professor CZ123K / CZ124K NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ123K / CZ124K Před použitím si přečtěte pozorně tento návod. Návod uschovejte pro případné pozdější použití. Dovozce: Zásobování a.s., Chloumecká 3376, 276

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrasonic Humidifier

Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrasonic Humidifier Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Ultrasonic Humidifier GZ-986 Návod k obsluze Návod na obsluhu User manual 1 CZ Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti. Přečtěte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Skartovací stroj C103-D

Skartovací stroj C103-D Skartovací stroj ATTAC C103-D Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky ATTAC C130-D. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Tyto typy skartovacích strojů jsou vhodné do malých

Více

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR RŮŽOVÝ LIKÉR 15 květů z růže, 150 g cukru, 750 ml bílého rumu Květy opatrně opláchněte studenou vodou a nechte dobře odkapat. Dejte je do větší zavařovací sklenice spolu s cukrem a zalijte je rumem. Sklenici

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

1-IN-WAXR-UK/1.1 ROLLER WAXER. Návod na obsluhu

1-IN-WAXR-UK/1.1 ROLLER WAXER. Návod na obsluhu 1-IN-WAXR-UK/1.1 ROLLER WAXER TM Návod na obsluhu Upozornenia Prečítajte si dôkladne pokyny a odložte si ich pre použitie v budúcnosti. Používajte prístroj len na účel popísaný v tomto návode. Počas použitia

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

Professor CZ-227X, CZ-228X

Professor CZ-227X, CZ-228X NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarné konvice Professor CZ-227X, CZ-228X strana 1 Popis konvice 4 6 1. Podstavec 2. Tělo konvice 3. Hubička konvice 4. Západka otevírání víka 5. Držadlo 6. Vypínač 7. Vodoznak 8.

Více

RECEPTY. Smoothie bohaté na vitaminy a chutné šťávy Lahodné koktejly a mléčné koktejly Osvěžující zmrzlina Znamenité polévky Mletí v mini mixeru

RECEPTY. Smoothie bohaté na vitaminy a chutné šťávy Lahodné koktejly a mléčné koktejly Osvěžující zmrzlina Znamenité polévky Mletí v mini mixeru PURE HEALTH RECEPTY Smoothie bohaté na vitaminy a chutné šťávy Lahodné koktejly a mléčné koktejly Osvěžující zmrzlina Znamenité polévky Mletí v mini mixeru Smoothie bohaté na vitaminy a chutné šťávy Vitaminový

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200

NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 NÁVOD K POUŽITÍ VARNÁ KONVICE BO 1200 2 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil spotřebič značky Brandt. Abychom zpříjemnili každodenní přípravu jídel, vytvořili jsme pro Vás novou generaci drobných

Více

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040

Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 CZ Návod k obsluze a údržbě FRITOVACÍ HRNEC PRAKTIK FP4040 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ:

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Návod k použití TW 60101 S-331-01

Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití TW 60101 S-331-01 Návod k použití, prosím, pečlivě pročtěte, dbejte jeho pokynů a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití. Případné

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ-223B. strana 1

NÁVOD K OBSLUZE. Rychlovarná konvice. Professor CZ-223B. strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Rychlovarná konvice Professor CZ-223B strana 1 Popis konvice 1. Podstavec 2. Tělo konvice 3. Hubička konvice 4. Filtr (uvnitř hubičky) 5. Západka otevírání víka 6. Víko 7. Držadlo 8. Vodoznak

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem

Návod k obsluze. Klimatizační systémy s převodníkem Potrubí montované pod stropem Návod k obsluze Klimatizační systémy s převodníkem FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Více

NÁVOD K OBSLUZE. MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ PÁNEV S KERAMICKÝM POVRCHEM Professor EPK5000

NÁVOD K OBSLUZE. MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ PÁNEV S KERAMICKÝM POVRCHEM Professor EPK5000 NÁVOD K OBSLUZE MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ PÁNEV S KERAMICKÝM POVRCHEM Professor EPK5000 Smažení dušení pečení grilování vaření v páře fritování sauté fondue ohřívání 220-240V / 50Hz, 1350-1650 W strana 1

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Studiové blesky MENIK. Návod k použití

Studiové blesky MENIK. Návod k použití Studiové blesky MENIK Návod k použití Směrné číslo (ISO 100) Doba nabytí Regulace výkonu Modelová lampa Teplota chromatičnosti Odpalování blesku Odpalovací napětí Synchronizační vzdálenost Pracovní napětí

Více

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-430

Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-430 Návod k použití ODŠŤAVŇOVAČ R-430 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více