Kam směřuje egyptská společnost? (vnitropolitický vývoj situace)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kam směřuje egyptská společnost? (vnitropolitický vývoj situace)"

Transkript

1 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Kam směřuje egyptská společnost? (vnitropolitický vývoj situace) What is the direction of Egyptian society? (internal political development) Interní konzultant: RNDr. Danuše Lhotková Externí konzultant: PhDr. Tarek El Khamissi Obor: 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Student: Kristina Novotná Škola: Česko anglické gymnázium Třebízského 1010, České Budějovice 5, Kraj: Jihočeský kraj Ročník: Septima Školní rok: 2014/2015 České Budějovice 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ vypracovala samostatně a použila jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v seznamu vloženém v práci SOČ. Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze soutěžní práce SOČ jsou.shodné. Nemám závažný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. V Českých Budějovicích dne podpis:

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala paní ředitelce Česko anglického gymnázia RNDr. Danuši Lhotkové za vedení práce, cenné rady, věcné připomínky a vstřícnost při konzultacích. Dále bych ráda poděkovala panu PhDr. Tarekovi El Khamissimu za pomoc při.výzkumné.části.práce.

4 ANOTACE Tato práce pojednává o politickém problému Egypta, převážně o Arabském jaru. Cílem práce bylo vyhodnotit situaci pomocí dotazníku a získat tak zajímavé informace přímo z místa dění. Dotazník je tvořen z osmi otázek a byl zaslán přímo obyvatelům tamní země. V práci je nejvíce rozebíraná politika 20. a 21. století, převážně Arabské jaro v roce Popis politické situace v mé práci je založen na internetových článcích a komentářích mého externího.konzultanta. Klíčová slova: Egypt, politika, Arabské jaro, demonstrace, revoluce, budoucnost My seminary paper deals with the political situation in Egypt, mainly about the Arabic spring. The goal of my work was to evaluate the situation by using questionnaire and get authentic information directly from the spot. The questionnaire is made up of eight questions and it was sent to the Egyptians. In my work is mainly analysed the politics of the 20 th and the 21 st century, the most Arabic spring in I gained really interesting facts from the local Egyptian people. The methodology is based on the Internet articles and on.the.commentaries.of.my.external.consultant. Key words: Egypt, politics, Arabic spring, demonstration, revolution, future

5 Obsah Prohlášení... 2 Poděkování... 3 ANOTACE... 4 ÚVOD... 6 OSNOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE DĚJINY EGYPTA PRAVĚK STAROVĚK STŘEDOVĚK NOVOVĚK HUSNÍ MUBARAK BĚHEM 20. STOLETÍ MUSLIMSKÉ BRATRSTVO HUSNÍ MUBARAK BĚHEM 21. STOLETÍ ANEB ARABSKÉ JARO MUHAMMAD MURSÍ ABD AL-FATTÁH AS-SÍSÍ NÁZORY OBYVATEL DOTAZNÍK SOUČASNOST AKTUÁLNÍ DĚNÍ VÝROČÍ REVOLUCE POCITY OBYVATEL 4 ROKY POTÉ NYNĚJŠÍ PREZIDENT A REŽIM SPOKOJENOST OBYVATEL HLAVNÍ PŘÍČINA NYNĚJŠÍ NESPOKOJENOSTI NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY VZTAHY S OKOLNÍMI STÁTY VÝHLED DO BUDOUCNA ZÁVĚR ZDROJE SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY

6 ÚVOD Jako téma své seminární práce jsem si vybrala arabský svět, konkrétně Egypt. Celou práci jsem nazvala Kam spěje egyptská společnost?, jelikož si myslím, že tato otázka je intenzivně prožívaná. Za poslední roky se toho v Egyptě odehrálo mnoho. Tato země si již nemůže dovolit řešit minulost, můžete se jí zabývat pouze tehdy, když budete chtít pochopit, proč se věci v přítomnosti dějí. Souvislost s historií je obrovská, ale arabský svět, konkrétně Egypt, potřebuje udělat krok vpřed, krok do budoucna. Důvodů, proč mám k této zemi tak blízký vztah, je mnoho. Do Egypta jezdím již od mala, máme zde jako rodina mnoho přátel a kontaktů a tuto zemi mám procestovanou od káhirského náměstí Tahrír až po Asuánskou přehradu, včetně všech turistických destinací. Egypt má bohatou historii a plno historických památek. Je to země ne zcela probádaná, s mnoha tajemstvími. I přes tohle všechno má Egypt jednu obrovskou stinnou stránku, a to svou politiku. Arabský svět je jedna z nejzáhadnějších a zároveň nejzajímavějších končin světa. To, co se v něm odehrává, se do našich zemí dostává pouze skrze novináře a spisovatele, ne vždy ve zcela nezaujaté formě. A to je asi ten hlavní důvod, proč chci psát právě o tomto tématu, a jelikož mám v Egyptě mnoho kontaktů, včetně mého externího konzultanta PhDr. Tareka El Khamissiho, mám obrovskou příležitost čerpat ze zdrojů a komentářů přímo od občanů a ne skrze média. Chtěla bych v této práci uvést i pocity místních lidí a jejich názor na politické dění. Téměř veškeré zdroje tvoří internetové články doporučené mým externím konzultantem, egyptským novinářem. Velký důraz kladu na obsah dotazníku, který jsem připravila, a který vyplňovali místní - Egypťané. Slouží jako hlavní zdroj informací a napomáhá vyvodit z nich výhled do budoucna. Snažila jsem se do dotazníku zahrnout důležité otázky, které se týkají Arabského jara, a které mi pomohou pochopit celou situaci z pohledu Arabů. Mohu pak z výsledků vyvodit, jak místní obyvatelé celou věc chápou, a jaké z ní mají dojmy. Údaje z historie jsou čerpány z odborné literatury. 6

7 OSNOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE historie a počátky Arabského jara názory obyvatel dotazník současné dění stručný přehled výhled do budoucna, zhodnocení názorů 7

8 1. DĚJINY EGYPTA V této kapitole bych ráda stručně shrnula dějiny Egypta od pravěku po středověk. Pouze novověk popíši podrobněji. S dějinami celého Egypta souvisí plno událostí dnešní doby, a proto považuji tuto kapitolu ve své práci za jednu z nejdůležitějších. V této kapitole budu čerpat informace převážné ze serveru wikipedia 1 a z knihy o Egyptě PRAVĚK Egypt od svého počátku patřil mezi velice úrodné oblasti celé Afriky, protéká zde jedna z nejdůležitějších řek Afriky, řeka Nil. Lidé se proto usídlovali v Nilském údolí, nacházeli zde plno surovin jako například bahno k stavění chatrčí či k výrobě keramiky. Údolí Nilu bylo prospěšné i z důvodu dosahu vody, proto se v údolí Nilu mnohem snadněji pěstovaly některé druhy surovin. Všechny tyto důvody vedly k tomu, že Egypt byl jednou z nejlidnatějších zemí Afriky. Osídlení tvořily různé domorodé kmeny, jejich rozmanitost pak vytvářela nové kultury. Pravěký Egypt se za vlády 1. a 2. dynastie faraonů sjednotil v Dolní a Horní Egypt. Vzniká Stará říše za pomocí faraonů z 3. dynastie. 1.2 STAROVĚK Faraon Džoser, spolu s faraony ze 4. a 5. dynastie, rozšířil území až k jižnímu Asuánu. Po rozpadu Staré říše vznikla pod vládou 9. dynastie Střední říše. V této době se začaly objevovat nové typy zbraní či nová válečná vedení. Kvůli novým vynálezům se rozpadla Střední říše a Faraon Ahmos I. založil Novou říši. Během tohoto období vládli nejznámější panovníci jako Achnaton s manželkou Nefertiti nebo Tutanchamon. Důležitý zvrat v dějinách Egypta provedl Alexandr Veliký. Toto období se nazývá Ptolemaiovský Egypt, který zahrnuje dobu, kdy Alexandr Veliký dobyl Egypt, až do doby, kdy Egypt byl dobyt Octavianem, který ho přeměnil v římskou provincii. Octavian zvítězil nad nejznámější egyptskou panovnicí Kleopatrou. Starověk končí rozdělením římské říše a Egypt se dostává pod byzantskou nadvládu. 1 Srov. cit. dne Srov. Fabio Bourboun, Egypt včera a dnes, Praha 3: Ottovo nakladatelství,

9 1.3 STŘEDOVĚK Středověký Egypt zahrnuje dvě důležitá období, Islámské a Osmanské. Islámští Arabové dobyli údolí Nilu a hlavní město Káhira se stalo centrem muslimského odporu. V roce 1517 Selim I. dobyl Egypt a až do roku 1798 byl pak Egypt součástí Osmanské říše. 1.4 NOVOVĚK Až Napoleonovi se podařilo ukončit nadvládu Osmanské říše. V této době, roku 1805, přebírá vládu v Egyptě dynastie Muhammada Alího. Muhammad Alí po odplutí Napoleona ovládl s pomocí vojska celou zemi. Vyvraždil tehdejší vojenské jednotky a stabilizoval vnitřní politiku. Egypt začal čelit i některým problémům jako byla například stavba Suezského průplavu. Egypt se kvůli tomu velmi zadlužil a největší finanční pomoc Egyptu poskytla Velká Británie. V roce 1888 byl Suezský průplav prohlášen Konstantinopolskou smlouvou za neutrální území, které bude spravovat právě Velká Británie. Po konci první světové války v Egyptě nastal zvrat. Egypt toužil po nezávislosti a za vlády Fauda I. se mu ji podařilo získat. Dne 28. února 1922 byl Egypt prohlášen samostatným královstvím. Během druhé světové války do Egypta zamířily i některé vojenské jednotky, pod velením Erwina Rommela zde bojovala německá a italská armáda, pod velením Bernarda Montgomeryho britská armáda. Britská armáda se stáhla až v roce 1951, až poté, co Egypt vypověděl Konstantinopolskou smlouvu. Od roku 1952 se poslednímu panovníkovi nedařilo vládnout a zvládat své povinnosti, revolucí byl svržen z trůnu. Slavná dynastie Muhammada Alího tak končí. Dne 23. července 1952 byla vyhlášena Egyptská republika. V této době si můžeme všimnout počátku vojenských jednotek v čele země. První hlavou Egyptské republiky se stal generál Muhammad Nadžíb. Ten se udržel jako hlava státu jen velice krátkou dobu (něco málo přes rok) kvůli neshodám s tehdejším místopředsedou vlády Gamálem Násirem. Prezidentu Nadžíbovi vadila jeho omezená moc a požadoval moc plnou. Jako odpověď od Násira dostal obvinění, že spolupracuje s tehdejší zakázanou organizací Muslimské bratrstvo (viz později). Nadžíb byl vyzván k rezignaci. Rada to odůvodnila slovy, že představuje příliš absolutní autoritu. Ihned na to přišla obrovská reakce občanů. Lidé vtrhli do ulic a začali protestovat. Kvůli protestům se Nadžíb vrátil na post prezidenta, avšak jeho moc byla spíše symbolická, v tutéž dobu se stal novým premiérem Násir. V roce 1954 již Nadžíb odmítl pokračovat ve své směšné roli prezidenta a odstoupil. Po něm nastoupil již zmíněný tehdejší premiér a vůdce tehdejší revoluce Gamál Násir. Ten už se, na rozdíl od svého předchůdce, v čele republiky udržel skoro 20 let. Za jeho vlády se začínaly 9

10 vyskytovat počátky socialistického režimu. Zestátňování podniků bylo pro tento režim velice typické a ani Egypt nebyl výjimkou. V roce 1956 byl zestátněn Suezský průplav. Prezident Gamál Násir uvedl jako důvod potřebu financí k dostavění Asuánské přehrady, plánoval totiž vytěžit peníze z plavebních poplatků. Tento čin vyvolal okamžitou odezvu ostatních států. Francie, Izrael a hlavně Velká Británie povolaly do Egypta svá vojska. Zestátnění Suezského průplavu vyvolalo Suezskou krizi, která byla součástí Studené války. Během Suezské krize se proti sobě postavili Egypt a Velká Británie s Francií a Izraelem. Egypt požádal o pomoc Svaz sovětských socialistických republik - SSSR a ten Egyptu pomohl k vítězství. Výsledkem celé krize bylo posílení egyptského postavení a hlavně posílení vlivu SSSR na východě. V roce 1958 přišel další spor, tentokrát se Súdánem o územích zvané Halaibský trojúhelník a Bir Tawil. Halaibský trojúhelník se nacházel na břehu Rudého moře. Z pohledu Egypta to byl jihovýchodní cíp, z pohledu Súdánu severovýchodní. Hned vedle Halaibského trojúhleníku se nacházelo malé území Bir Tawil. Po dlouhých dohadech, čí území to tedy je, se oba státy dohodly na společné správě. 3 To, že Egypt a Izrael nebyly vzájemnými partnery, se projevilo už v době Suezské krize. V roce 1967 byl Egypt Izraelem napaden a dokonce se mu povedlo obsadit celý Sinajský poloostrov. Během tohoto konfliktu v roce 1970 zemřel prezident Násir a jeho nástupcem se stal tehdejší viceprezident Anvar as-sádát. Boje s Izraelem nabraly velké rychlosti a rozšířily se až k Suezskému kanálu. Situace byla velice napjatá a pro Egypt nepřínosná, a proto prezident Sádát v roce 1977 navrhl mírové jednání s Izraelem. V roce 1979 byla podepsána mírová smlouva a díky tomu se zároveň stáhla veškerá vojska ze Sinajského poloostrova. Prezident Egypta Sádát a izraelský premiér Menachem Begin byli za své počiny na mírových jednáních oceněni Nobelovou cenou za mír. Podepsání mírové smlouvy ale vyvolalo veliký hněv u již zmíněného Muslimského bratrstva. Islamisté z Muslimského bratrstva cítili k Izraeli obrovský odpor. Bývalý prezident Násir se pokoušel o to, aby se z Egypta stal takový stát, jako byl za jeho vlády, ale Sádát v jeho krocích nepokračoval. Naopak, byl i vyloučen z Ligy arabských států, která zaručovala spolupráci mezi jednotlivými arabskými státy. Vše vyvrcholilo dne 6. října 1979 během vojenské 3 Srov. cit. dne

11 přehlídky, která se konala v Káhiře. Na prezidenta Sádáta byl spáchán atentát. Během atentátu byl Sádát zavražděn a společně s ním zemřelo dalších 11 osob a dalších 28 bylo zraněno. Zraněn byl například i tehdejší viceprezident Husní Mubarak. Pachatelé celého atentátu byli ještě v ten den dopadeni a odsouzeni k trestu smrti. Dne 14. října 1981 byl pak Husní Mubarak zvolen prezidentem. 1.5 HUSNÍ MUBARAK BĚHEM 20. STOLETÍ Husní Mubarak se narodil v roce 1928 a vystudoval vojenskou akademii. Měl možnost vyzkoušet si různé vojenské pozice v armádě, v roce 1964 se z něj stal vojenský velitel egyptské mise, která sídlila v Moskvě. Svou vojenskou kariéru ukončil dosažením hodnosti velitel letectva. Velká vojenská záliba byla zřejmá už od jeho brzkého mládí. V roce 1975 slavil svůj první politický úspěch, prezident Sádát si jej vybral za svého viceprezidenta. Po Sádátově atentátu byl Mubarak jmenován novým prezidentem. Z počátku své vlády byl velmi úspěšný a i oblíbený a respektovaný, ve volbách zvítězil hned třikrát v šestiletých intervalech. Přestože měl vládnout ku prospěchu celé Egyptské republiky, všechna práva či zákony se podřizovaly převážně k jeho prospěchu. Podmanil si především politiku vojenskou. Militarismus byl pro něj na prvním místě, vychází to i z jeho minulosti. Už během Mubarakovy vlády se v Egyptě řešil mimo jiné i problém se zmíněnou organizací Muslimské bratrstvo MUSLIMSKÉ BRATRSTVO 4 Muslimské bratrstvo vzniklo v roce 1928 a bylo založeno se snahou omezit zvyky kolonizátorů, které po pádu Osmanské říše značně ovlivňovaly části celého světa, převážně Afriky. Výjimkou tehdy nebyl ani Egypt. Zaměřili se především na situaci v arabských zemích, Muslimské bratrstvo se snažilo navrátit islám a tím pádem i tradice či práva dle koránu. Požadovali nastolení islámské legislativy. V roce 1952 byl svržen egyptský král a novou hlavou, tentokrát již egyptské republiky, se stal již zmíněný Násir. Ten svou vládu vedl v socialistickém duchu, s čímž členové islamistické organizace nemohli nikdy souhlasit. Mezi členy Muslimského bratrstva vypukla obrovská nespokojenost (v té době mělo Muslimské bratrstvo téměř dva miliony členů po celém světě). Situace vyvrcholila, když Muslimské bratrstvo spáchalo na Násira neúspěšný atentát. Přišla tak situace, která organizaci silně popudila. Prezident Násir vyhlásil její zákaz, plno členů nechal umučit k smrti nebo poslat do vězení. Tento čin jen způsobil, že organizace začala neuvěřitelně sílit. 4 Srov. cit. dne

12 Násirův následník Sádát organizaci opět legalizoval, ale s podmínkou, že jejich náboženské aktivity nesmějí zasahovat do politiky. Další spád přišel tehdy, kdy Sádát podepsal již zmíněnou mírovou dohodu s Izraelem. Tím dal vlastně najevo, že uznává existenci židovského státu, což bylo pro Muslimské bratrstvo naprosto nepřijatelné. Rozhodli se tedy pro radikální krok. Muslimští fundamentalisté, kteří byli v blízkém kontaktu s Muslimským bratrstvem, spáchali na Sádáta atentát. Tentokrát již úspěšný. Husní Mubarak, který nastoupil po Sádátovi, opět postavil Muslimské bratrstvo mimo zákon a dokonce ho označil za teroristickou organizaci. Postavení mimo zákon způsobilo to, že Muslimské bratrstvo nemohlo kandidovat ve volbách, ovšem nepolitická aktivita bratrstva byla tiše tolerována. Záměr za tím byl prostý, Mubarak se chtěl vyvarovat jejich pomstám za to, že jsou opět v ilegalitě. U prostého lidu však sympatie k Muslimskému bratrstvu silně rostla. Lidé věřili, že Muslimské bratrstvo je pro ně cestou, která jim může napomoci k lepší budoucnosti. Doufali, že tato organizace bude bojovat za všechna práva egyptského lidu. 1.6 HUSNÍ MUBARAK BĚHEM 21. STOLETÍ ANEB ARABSKÉ JARO Rok 2011 přinesl pro Egypt plno změn a důležitých rozhodnutí. Od 25. ledna 2011 probíhaly v hlavním městě Káhiře demonstrace za účelem svrhnout prezidenta Husního Mubaraka. 28. ledna 2011 proběhla jedna z největších demonstrací. Této demonstrace se zúčastnily desetitisíce lidí, kteří chtěli změnit stereotypní vládu Mubaraka. Demonstrace rozhodně nebyla poklidná. Demonstranti se nebáli projevit svůj názor a pro změnu politického systému ve své zemi byli schopni udělat cokoli. Jako největší důkaz své odvahy pro změnu udělat cokoli, zapálili sídlo vládnoucí Národní demokratické strany. Policie na tuto akci okamžitě reagovala a začala používat vodní děla či slzný plyn. Jak už jsem se zmínila v předchozích řádcích, Mubarak měl velkou zálibu v militarismu a to se zajisté projevilo i při těchto demonstracích. Kvůli velkým obavám se rozhodl vydat policii povolení o používání ostrých nábojů. Nakonec Mubarak nátlak demonstrantů nevydržel a 11. února 2011 rezignoval. Moc za Mubaraka převzala dočasně armáda, která začala ihned jednat. Oznámila, že se uspořádají prezidentské volby, a že plánuje provést reformu nynější ústavy. Jako důkaz toho, že se v Egyptě konečně začíná dít něco pozitivního, byl i fakt, že začalo propouštění politických vězňů. Exprezidenta Mubaraka však nečekalo klidné dožití v ústraní, jak doufal. 2. června 2012 byl Mubarakovi udělen trest doživotí za podíl na zabíjení demonstrantů během protestů v roce Podle rozsudku Mubarak nařídil zabíjení demonstrantů, kteří se postavili proti vládě. Mubarak se samozřejmě odvolal. Soud celý případ opět přezkoumával a v listopadu roku 2014 jeho trest doživotí zrušil. Exprezident je tedy povinen si odpykat trest 12

13 za zpronevěru, a to 3 roky ve vězeňské nemocnici kvůli jeho velmi vysokému věku, a tedy i špatnému zdravotnímu stavu. 1.7 MUHAMMAD MURSÍ V květnu a červnu 2011 se v Egyptě konaly první svobodné prezidentské volby. Zvítězil Muhammad Mursí. Muhammad Mursí byl do roku 2011 členem již zmíněného Muslimského bratrstva. V roce 2011 z něj odešel a přestoupil do strany Strana svobody a spravedlnosti. Přestup do této strany nebyl vskutku nic překvapujícího, tato strana totiž byla ve skutečnosti založená právě Muslimskými bratry. Tato strana si Mursího zvolila jako svého prvního předsedu. V roce 2012 kandidoval na post prezidenta Egypta. Mursí získal 51,73 % hlasů června 2012 složil Mursí prezidentskou přísahu a tímto se stal de facto prvním demokraticky zvoleným prezidentem Egypta. Mursí byl islamista a bývalý člen Muslimského bratrstva. Nikdo netušil, co od něj může čekat. Téměř polovina národa v Muslimské bratrstvo, a tím pádem i v Mursího, skutečně věřila. Ovšem už po roce Mursího vlády přišla další vlna protestů. Lidé, a tentokrát i opoziční vláda, byli nespokojeni s Mursího vládou. Mursí byl islamista a z původních slibů demokracie se pomalu, ale jistě začala vyvíjet nová diktatura. Vládní opozice ho 1. července 2013 vyzvala k odstoupení. Mursí neodstoupil a opozice začala hrozit ultimáty. Když ultimátum dne 3. července vypršelo, Mursího svrhla z postu prezidenta armáda. Ihned pozastavila platnost ústavy a prohlásila, že chce v brzké době uspořádat nové prezidentské volby. Na konci roku 2013 byl proti němu a 14 členům Muslimského bratrstva zahájen soudní proces. Plno stoupenců Muslimského bratrstva bylo odsouzeno k trestu smrti. 1.8 ABD AL-FATTÁH AS-SÍSÍ Abd Al-Fattáh Sísí zastával od roku 2012 funkci ministra obrany Egypta. Právě on nařídil, aby byl Mursí sesazen. Poté se stal prvním místopředsedou vlády. V roce 2014 se v Egyptě konaly druhé demokratické prezidentské volby, kdy už Sísí kandidoval na post prezidenta. Sísí volby vyhrál s obrovskou převahou hlasů a dne 8. června 2014 složil prezidentskou přísahu a potvrdil svoji hlavní prioritu - boj s terorismem pro bezpečnost celého Egypta. Svým projevem odsoudil existenci Muslimského bratrstva a opět skupinu uvedl v ilegalitu. 5 Srov. cit. dne

14 2 NÁZORY OBYVATEL Chci se pokusit nalézt odpověď na otázku, jak se Egypťané skutečně cítí a jaký mají pohled na danou situaci. Co si doopravdy myslí? Jak celou tuto záležitost prožívají? Situaci vzdálených států většinou sledujeme skrze média a málokdy se nám podaří zjistit pravý stav věci. Z tohoto důvodu, jsem vytvořila krátký dotazník o osmi otázkách, který měl za úkol ukázat, jak Egypťané jednotlivé věci cítí a jak se sami vyjádří. 6 Na dotazník mi odpovědělo zhruba 100 obyvatel Egypta. Tuto výjimečnou možnost mi umožnil uskutečnit můj externí konzultant, který v zemi žije. Pomohl mi rozeslat dotazník mezi tamější obyvatele a získat tím jedinečné odpovědi do mé seminární práce. Nejdříve uvádím obsah dotazníku, aby si čtenář mohl případně odpovědi na dané otázky sám promyslet, a posléze vyhodnotím výsledky, které vyplynuly z odpovědí respondentů. 2.1 DOTAZNÍK I. Předpokládali jste, že přijde vlna protestů v roce 2011, zvaná Arabské jaro, když ve Vaší zemi bylo tolik lidí nespokojených s politickým režimem? II. Co považujete za příčinu Arabského jara? III. Měla vlna povstání v Egyptě konkrétní dopad na Vaši rodinu? Pokud ano, jaký? IV. Účastnil jste se osobně či někdo z Vaší rodiny nějakého povstání? V. Přišel jste během vlny povstání o někoho z rodiny či blízkých přátel? VI. Byl jste o dění během Arabského jara dostatečně informován? Pokud ano, jakou formou? Pokud ne, z jakého důvodu? VII. Považujete Arabské jaro v Egyptě za ukončené? VIII. Považujete vlnu povstání v Egyptě za něčím přínosnou? I. Předpokládali jste, že přijde vlna protestů v roce 2011, zvaná Arabské jaro, když ve Vaší zemi bylo tolik lidí nespokojených s politickým režimem? Na tuto otázku odpovědělo zhruba 90 % dotázaných jednoznačné ano. Pár z nich dodalo komentář, že protesty byly očekávatelné, jelikož atmosféra mezi lidmi byla už neúnosná. Lidé z okolí dotázaných mezi sebou často slýchávali, že by se se situací mělo něco dělat, a že by se měl dát najevo jejich názor. 6 Viz přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 14

15 II. Co považujete za příčinu Arabského jara? U této otázky se všichni shodli, 100 % oslovených odpovědělo ano. Podle dotázaných za Arabské jaro může především nesnesitelný militaristický režim exprezidenta Mubaraka a jeho totalitní vlády. III. Měla vlna povstání v Egyptě konkrétní dopad na Vaši rodinu? Pokud ano, jaký? Odpovědi na otázku číslo tři byly zcela individuální. Výsledek se tedy nedá nijak shrnout, pouze bych ráda podotkla, že lidé, kteří odpověděli ano, měli i velice zajímavé komentáře (viz vyplněný dotazník v příloze). Dotázaní uvedli jako největší problém dopad na jejich zdraví a to hlavně v psychickém směru. V rodinách často probíhaly nekonečné dohady a výměny názorů ohledně politického dění. Lidé uváděli především nejistotu a dlouhodobý strach o své blízké, kteří se v danou dobu vyskytovali v centru dění protestů. IV. Účastnil jste se osobně či někdo z Vaší rodiny nějakého povstání? Ano u této otázky odpovědělo zhruba 48 % respondentů. Soudím, že ve výsledku se odráží lokalita, ve které se výzkum prováděl. Můj konzultant žije v Sharm el-sheikhu, ve městě na nejjižnějším cípu Sinajského poloostrova. Odhadem 60 % dotázaných žije v okolí tohoto města, 40 % tvoří lidé převážně z hlavního města Káhiry. Vzdálenost mezi Sharm el Sheikhem a centrem dění Káhiry je přes 500 kilometrů. Lidé žijící na Sinajském poloostrově měli podstatně nižší možnost zúčastnit se protestů v Káhiře přímo, někteří neměli dostatečné možnosti dopravit se do Káhiry, některé ovládal strach, další měli obavy před ztrátou zaměstnání v turistickém letovisku. 7 V. Přišel jste během vlny povstání o někoho z rodiny či blízkých přátel? Otázka číslo pět souvisí s otázkou předchozí. Odpovědi u této otázky byly téměř jednotné. Bohužel téměř každý z přímých účastníků protestů znal či měl někoho, kdo během protestů položil svůj život. V Egyptě je tradice velmi početných rodin a velkých skupin přátel, tudíž není divu, že téměř 80 % dotázaných odpovědělo ano. 7 Srov. cit. dne

16 VI. Byl jste o dění během Arabského jara dostatečně informován? Pokud ano, jakou formou? Pokud ne, z jakého důvodu? U otázky číslo šest převažovala odpověď ne, a to téměř u 70 % respondentů. Dotázaní uváděli, že média byla zcela zkorumpována a zcenzurována. Opět soudím, že v této otázce se odráží lokalita výzkumu. Obyvatelé Sinajského poloostrova měli možnost se o dění dozvídat pouze skrze média. Ostatní byli přímo z Káhiry a okolí, dění tedy zažili osobně. Neměli potřebu sledovat informace v médiích, ke komunikaci převážně využívali mobilní telefony či sociální sítě, pokud fungovaly. Dále lidé uváděli, že jako cenný zdroj necenzurovaných informací jim sloužila zahraniční, zejména americká, média. Nejeden dotázaný také uvedl, že americká i ostatní světová média měla obrovský zájem o snímky pořízené během protestů či po nich, novináři využívali především přímé účastníky protestů, ale i zahraniční studenty nebo turisty. VII. Považujete Arabské jaro v Egyptě za ukončené? Také u této otázky byla odpověď jednoznačná. Všichni dotázaní Arabské jaro považují za ne zcela ukončený proces a uvádějí, že je to dobře vidět na ekonomickém stavu, v jakém se Egypt od roku 2011 nachází. Protesty a nespokojenosti se stále v určitých periodách opakují, vývoj pokračuje. VIII. Považujete vlnu povstání v Egyptě něčím přínosnou? U této otázky se téměř všichni dotázaní shodli v tom, že vlna povstání byla přínosná především ve svrhnutí totalitní vlády exprezidenta Mubaraka. Zároveň ale uvádějí, že vlna povstání přinesla i mnoho táhnoucího se zla. Nestabilitu země, snížení bezpečnosti, odliv turistů ze země, rozepře mezi obyvateli, pokračující protesty nebo růst počtu radikálních skupin. 16

17 3 SOUČASNOST V této kapitole bych ráda popsala současný stav v Egyptě. Tuto kapitolu jsem rozložila do pěti základních bodů, které považuji za důležité k objasnění současného stavu Egypta. S pomocí mého egyptského externího konzultanta jsem mohla snadněji udělat náhled do nynějšího stavu a situace celé země. aktuální dění či aktuální novinky výročí revoluce pocity obyvatel 4 roky poté nynější prezident a režim spokojenost obyvatel hlavní příčina nynější nespokojenosti největší problémy vztahy s okolními státy 3.1 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Za nejaktuálnější problém současného Egypta považuji především problémy týkající se ekonomiky. Ekonomika se od doby počátků protestů výrazně zhoršila, a to z mnoha důvodů. Jako první důvod lze označit skutečně dramatický pokles příjmů z turistického ruchu, který před revolucí činil téměř 11% celkové HDP Egypta. Egypt byl jednou z nejnavštěvovanějších turistických destinací světa, a to z mnoha důvodů. V Egyptě je téměř po celý rok stabilní teplé počasí, a proto turisté tuto destinaci navštěvují celoročně. Dalším lákadlem pro turisty jsou nejen významné historické památky, jako například pyramidy v Gíze či tolik obdivované Údolí králů a chrámové komplexy v Luxoru a Karnaku, ale i pestrobarevný podvodní svět Rudého moře. Jako druhý důvod poklesu ekonomiky se dá označit výrazný pokles zahraničních investic, a tím i pokles devizových rezerv. Devizové rezervy jsou finanční rezervy centrální banky v cizí měně, které umožňují efektivně pokrýt momentální peněžní deficit banky a zachovat tak její stabilitu. 8 Egyptu se tím narušily vztahy se stabilními zahraničními státy a partnery, naopak přichází nová pomoc od jiných zahraničních států jako je například Rusko, které se rozhodlo Egypt podporovat v situaci, ve které se nachází, zásobováním zbraněmi. O tomto faktu svědčí i to, že Egypt chce výhledově navštívit ruský prezident Putin. Během tohoto 8 cit. dne

18 setkání se mají projednávat především témata rozvoje rusko-egyptských vztahů v politickém i ekonomickém duchu. Jako poslední důvod bych ráda uvedla fakt, který je de facto propojený se vším, co jsem tady už uvedla. Je jím obrovský růst počtu a síly radikálních skupin. Radikální skupiny brzdí jakékoli snahy o rozvoj egyptské společnosti a tím pádem i rozvoj ekonomiky. Mimo jiné radikální skupiny svým působením ohrožují každodenní život obyvatel, obyvatelé žijí v každodenním stresu a strachu o to, co přijde následující den. 3.2 VÝROČÍ REVOLUCE POCITY OBYVATEL 4 ROKY POTÉ Od revoluce uplynuly 25. ledna 2015 už čtyři roky. Během těchto čtyř let Egypťané zažili mnoho dramatických změn. Mimo jiné Egypťané okusili režim radikálních Muslimských bratrů mezi polovinou roku 2012 a polovinou roku Sami Egypťané toto období nazývají černým obdobím Egypta. Egypťané v Muslimské bratry věřili a opravdu doufali, že jim pomohou prosadit jejich boj o základní lidská práva. Po ani necelém roce však Egypťané procitli a zjistili, že Muslimští bratři nejsou takoví, jak si představovali. Došlo ke svržení tohoto režimu, tentokrát i s pomocí vlády. Následně si lidé zvolili nového prezidenta Sísího, který je nyní u moci. Lidé začali opět věřit, že Egypt čeká lepší budoucnost, a že se budou postupně plnit jejich požadavky. Důvodů k oslavě revoluce bylo tedy hned několik, přesto se neslavilo. Radikální skupiny se dodnes nesmířily se svojí prohrou a neuznaly současný režim, který v Egyptě panuje. Radikální skupiny byly velikými příznivci Muslimských bratrů a je pro ně nepřijatelné, že skupina byla opět uvedena do ilegality. Po odsouzení mnoha stoupenců Muslimských bratrů k trestu smrti se radikálové opět na počátku roku 2015 začali bouřit a dávat tak najevo svojí nespokojenost. Bohužel tyto protesty se ani tentokrát neobešly bez ztrát na životech, zemřelo několik desítek lidí. Tyto protesty tak znemožnily oslavu výročí revoluce. K zrušení oslav pak také přispělo úmrtí saudsko-arabského krále Abdalláha, protože téměř všechny arabské státy vyhlásily státní smutek. 3.3 NYNĚJŠÍ PREZIDENT A REŽIM SPOKOJENOST OBYVATEL Nynějšího prezidenta Abdala Fataha El-Sísího si zvolila většina místních obyvatel a dá se říct, že s ním jsou lidé všeobecně spokojeni, zcela určitě více, než s předchozím Muslimským bratrstvem. 18

19 Prezident Sísí začal s pomocí nové vlády realizovat nové ekonomické reformy a nové strategické velkoprojekty. Za největší úspěch poslední doby se dá považovat výstavba nového Suezského průplavu. Staví se souběžně se stávajícím průplavem a stane se novou významnou vodní cestou, která umožní proplout většímu počtu velkých námořních lodí ze Středozemního do Rudého moře. Kdo někdy navštívil tuto zemi, dá mi určitě za pravdu, že silniční síť v Egyptě je v nedostačujícím stavu. Pokud v Egyptě přistáváte za denního světla, máte jedinečnou možnost vidět z letadla jejich dopravní infrastrukturu, jakýsi labyrint v poušti. Většinou vidíte pouze jednu dlouhou úzkou čáru, která jednosměrně spojuje dvě místa, otočit nebo vrátit se do protisměru můžete jen na vyhrazených objezdech. Proto se nový prezident rozhodl prosadit rozsáhlé investice do přestavby a přístavby nových silničních sítí, protože dopravní infrastruktura je klíčovým faktorem podpory ekonomického vývoje. Uzavřely se také nové ekonomické dohody, týkající se především těžebního průmyslu, protože Egypt má vyvinutý energetický trh založený hlavně na uhlí, ropě a zemním plynu. Ekonomickou pomoc přislíbily státy Perského zálivu Saudská Arábie, Kuvajt a Spojené arabské emiráty. Obyčejní Egypťané oceňují viditelné úsilí prezidenta a vlády o ekonomický restart jejich země. Omezovány a tudíž velmi nespokojeny jsou pak jen radikální skupiny, zejména islamisté. 3.4 HLAVNÍ PŘÍČINA NYNĚJŠÍ NESPOKOJENOSTI NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY Obecně jsou tedy obyvatelé z větší míry spokojeni. Nespokojenost se ale samozřejmě nevylučuje. Postavením mimo zákon prezident omezil působení Muslimského bratrstva a dalších radikálních skupin. Přestože toto rozhodnutí chápe většina obyvatel jako pozitivní, zejména s výhledem do budoucna, někteří viní nynějšího prezidenta, že tím nezachoval zcela úplně lidská práva a považují jeho rozhodnutí za omezování lidských práv. Lidé, kteří poukazují na současný ne zcela dobrý stav egyptské ekonomiky, často zapomínají, že Egypt začínal s obnovou stabilní ekonomiky státu téměř od nuly a vzestup je a bude během na dlouhou trať. Stát se jen pomalu vzpamatovává z vleklé krize a reformy v oblasti ekonomiky se projeví až v horizontu dalších let. 19

20 3.5 VZTAHY S OKOLNÍMI STÁTY Vztahy Egypta s okolními státy jsou pozitivní i negativní. Pozitivní vztahy panují především se státy Perského zálivu, o jejichž plánované pomoci jsem se již zmínila. Negativních vztahů je tu ale bohužel mnohem více. Na západě Egypt hraničí s Libyí, na jihu se Súdánem a na severovýchodě s Izraelem. V Libyi, dlouhodobě zmítané občanskou válkou, je momentálně katastrofální stav. Není zde žádná stabilita, země prožívá anarchii, celý systém vládnutí byl kompletně zničen. Libyjská osvobozenecká armáda se snaží osvobodit zemi, ale ani Národní přechodné radě Libye se nepodařilo vznést do země stabilitu. Dokonce už i mezinárodní humanitární organizace, např. Lékaři bez hranic nebo Amnesty International, opouštějí Libyi kvůli pokračujícímu mučení a vraždění. Z Libye tedy Egyptu hrozí obrovské nebezpečí především v souvislosti s bezpečností a možným přílivem uprchlíků. Stejná situace je i na jižní hranici se Súdánem. Volnější hranice ze strany Súdánu umožňují pašování zbraní pro egyptské radikální skupiny. Egyptský prezident Sísí se sice snaží všeobecně černý obchod se zbraněmi v Egyptě redukovat, v mnoha případech se mu to i daří. Pašování zbraní ze Súdánu, také dlouhodobě zmítaným občanskou válkou a balancujícím na hraně hladomoru, ale ještě nedokázal zcela zabránit. Konflikt mezi Izraelci a Palestinci na východní hranici Egypta je znám téměř po celém světě a některé státy jsou kvůli tomuto tématu v neustálé rozepři. Toto téma dlouhodobě vyvolává plno dohadů a domněnek, polemika o tom, kdo je viníkem násilí a kdo ho může zastavit, je celosvětová. Do dnešní doby ale konflikt vyřešen nebyl, a vyvolává u těchto hranic už pravidelné nepokoje. Tato hrozba asi nejvíce ohrožuje i turisty v Egyptě, především turisty navštěvující Sinajský poloostrov a jeho oblíbená turistická letoviska Sharm El Sheik, Dahab nebo.tabu. 20

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

Suezská krize. 50. léta 20. století prohlubuje se studená válka

Suezská krize. 50. léta 20. století prohlubuje se studená válka Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Arabsko-izraelské války

Arabsko-izraelské války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A

SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL. Šárka Kadavá, 4. A SEVERNÍ AFRIKA: MAGHREB/SAHEL Šárka Kadavá, 4. A ZÁKLADNÍ INFORMACE 1/3 kontinentu Oddělena Saharou ZÁKLADNÍ INFORMACE Maghreb (SZ Afriky) Egypt Sahel PŘÍRODNÍ PODMÍNKY Nejteplejším místem severní pouštní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Politický vývoj Bangladéše

Politický vývoj Bangladéše Politický vývoj Bangladéše Kristýna Chvátalová, xchvk00 2SM507 Politické problémy rozvojových zemí LS 2013/2014 Bangladéšská lidová republika Bengálsky Gana Prajatantra Bangladesh Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.

Konflikt v Gaze. AV ČR, v.v.i. Naše společnost projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Konflikt v Gaze Technické parametry Výzkum: Naše společnost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

ČESKO JAK JSME NA TOM? Národní bezpečnost 20. 10. 2015. Jatka 78 (Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice)

ČESKO JAK JSME NA TOM? Národní bezpečnost 20. 10. 2015. Jatka 78 (Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice) ČESKO JAK JSME NA TOM? 2. 1. 215 Jatka 78 (Jateční 153/33, Praha 7 Holešovice) Národní bezpečnost Národní bezpečnost Garant: Tomáš Pojar Česká republika prožívá z dlouhodobějšího hlediska období nebývalého

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 41 25.4.2012 VI.A Řecké umění Řecké umění 42 2.5.2012

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Mizerov, Majakovského 2219 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Pracovní list 02 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Úkol č. 1: Doplňování Doplň chybějící části textu: 1. Základní práva a svobody občana našeho státu jsou zakotvena v, která je součástí. 2. Stát díky

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_03 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2014

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2014 ov1413 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 8 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dvacet let od výbuchu NVS na Staroměstském náměstí

Dvacet let od výbuchu NVS na Staroměstském náměstí Dvacet let od výbuchu NVS na Staroměstském náměstí První teroristický útok s využitím nástražného výbušného systému byl v České republice po listopadu 1989 proveden na Staroměstském náměstí 2. června 1990.

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

Quo Vadis.. Opět. Luděk Niedermayer Ekonomický růst ČR Očekávání v pohybu Původní předpoklad bylo pokračování postupného oživení se zlepšující se 8 strukturou růstu (růst v roce 2012 urychlí na cca. 2,5%)

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.7.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.7. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPB.7.15 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Vzdělávací

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

V roce 1982 byly RE relativně okrajovým přístupem, dnes se jedná o mainstream

V roce 1982 byly RE relativně okrajovým přístupem, dnes se jedná o mainstream Thomas Sargent: The Ends of Four Big Inflations (1982) Zkoumá čtyři velké inflační periody po WWI (Německo, Rakousko, Maďarsko a Polsko) a také specifický případ té doby Československo, které se inflaci

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Dokument ze zasedání 9.3.2015 B8-0245/2015 NÁVRH USNESENÍ

Dokument ze zasedání 9.3.2015 B8-0245/2015 NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 9.3.2015 B8-0245/2015 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní

Více

AUSTRÁLIE JE NA 1. MÍSTĚ V KRUTÉM OBCHODU S HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY

AUSTRÁLIE JE NA 1. MÍSTĚ V KRUTÉM OBCHODU S HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY V rámci celosvětové kampaně Handle with Care za ukončení dlouhodobé přepravy hospodářských zvířat na jatka a další výkrm, vedené WSPA World Society for the Protection of Animals, probíhá v těchto dnech

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více