V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y"

Transkript

1 V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 21 V V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava výzvu k předkládání Konceptů v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání. 1. Datum vyhlášení výzvy: Program, prioritní osy a oblasti podpory: Program: Regionální operační program Střední Morava Prioritní osa: 2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu Oblast podpory: 2.4 Podpora podnikání 3. Cíle programu, prioritní osy, oblasti podpory: Cíl programu: Zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a životní úrovně jeho obyvatel. Cíl prioritní osy 2: Zlepšení kvality života v regionu soudržnosti Střední Morava, zvýšení atraktivity regionálních center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální služby a příznivých podpůrných podmínek pro podnikání. Cíl oblasti podpory 2.4: Prostřednictvím regenerace brownfields zlepšit podmínky pro rozvoj malých a středních podniků a zvýšit atraktivitu prostředí. Tento cíl bude uskutečňován prostřednictvím zvýšení atraktivity území pro podnikání a kvalitu života prostřednictvím regenerace brownfields. Strategie pro dosaţení cílů Podporována bude regenerace brownfields především v urbanizovaném území, kde se kromě odstranění nevyužívaných nemovitostí, které zhoršují atraktivitu prostředí pro život, následně vytvoří podmínky pro rozvoj nových podnikatelských aktivit. Využití brownfields může být realizováno pouze ve vymezených odvětvích CZ NACE, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této výzvy. Záměrem je podpora řešení brownfields z pohledu komplexního řešení vybraného souvislého území (tj. vzájemně navazujících pozemků). Komplexním řešením se rozumí odstranění původních objektů a výstavby nových nebo revitalizace původních objektů ve

2 vztahu k jejich novému využití. V rámci komplexního řešení může být řešeno také zajištění dopravního napojení, parkování a případně výsadba nové zeleně. Definice Brownfields: Brownfields jsou neudržované, nevhodně využívané, poškozené či zanedbané plochy a objekty, které mohou být i kontaminované a které mají další rozvojový potenciál při zvolení jiného funkčního využití. Nejčastěji se jedná o bývalé průmyslové, vojenské, dopravní, zemědělské apod. areály. 4. Podporované aktivity v rámci výzvy: Koncepty zpracované v souladu s Metodickým pokynem pro zpracování a realizaci Konceptů. 5. Aktivity, na které bude Koncept zaměřen: V rámci oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání mohou být aktivity zaměřeny na: stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání v rámci brownfields: modernizace, stavební úpravy a regenerace zchátralých, nevyužívaných objektů a výrobních areálů pro následné využití pro podnikání ve vymezených odvětvích CZ NACE, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této výzvy, jako doplňkovou aktivitu lze podpořit výstavbu parkovacích ploch, ale pouze v návaznosti na uvedené aktivity. investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu investice do dopravního napojení, budování nebo rekonstrukce silničních komunikací a parkovacích ploch, investice do napojení na technickou infrastrukturu (zejména kanalizace, vodovody, energetické vedení, komunikační sítě, osvětlení) pouze v návaznosti na regeneraci brownfields odstranění nevyuţitelných staveb v rámci revitalizace území demolice nevyužitých staveb, zchátralých objektů pouze v rámci regenerace brownfields. Doplňkově mohou projekty naplňující Koncept předkládat i obce, a to ve vztahu k těmto aktivitám: V rámci oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst podoblasti podpory Fyzická revitalizace území a oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova podoblasti podpory Fyzická revitalizace území mohou být aktivity zaměřeny na investice do dopravního napojení, budování nebo rekonstrukce silničních komunikací a parkovacích ploch, a to pouze v návaznosti na regeneraci brownfields. Minimální a maximální výše dotace těchto doplňkových aktivit v rámci jednoho individuálního projektu naplňující Koncept je uvedena níže v kapitole č. 8 Podmínky poskytnutí dotace. Nezbytné podmínky pro realizaci projektů: Koncept musí vždy obsahovat projekty předkládané malými a středními podniky (MSP) tj. podnikatelskými subjekty podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 2

3 pozdějších předpisů ( 2 odst.2, písm.a) až c) zákona). Dále mohou být Koncepty doplněny o projekty předkládané oprávněnými žadateli/příjemci, kteří mohou předkládat projekty v rámci oblasti podpory Fyzická revitalizace území a nebo Fyzická revitalizace území ROP Střední Morava. Pokud bude předkladatelem Konceptu MSP developer bude již při předložení Konceptu popsáno, jak budou řešeny a vypořádány smluvní vztahy s případnými vlastníky nemovitostí a bude muset být doloženo odborné oprávnění pro tuto podnikatelskou činnost. Aktivity uvedené v předkládaných Konceptech nesmí být podporovatelné v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Prostřednictvím ROP Střední Morava budou podporovány Koncepty na regeneraci brownfields s budoucím využitím především pro služby občanské vybavenosti a další aktivity neuvedené v Operačním programu Podnikání a inovace. Dále nebudou podporovány Koncepty zaměřené na regeneraci brownfields pro budoucí zemědělské využití. Nevhodné jsou aktivity zaměřené na opravy a údržbu. Nebudou podporovány Koncepty, které jsou zaměřeny na některé z následujících odvětví: Výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze 1 Smlouvy o ES (zemědělské výrobky) a to ani v případě, že budou tvořit doplňkovou aktivitu, Stavba lodí, Zemědělství, rybolov, akvakultura, Uhelný průmysl, Doprava, Průmysl syntetických vláken, Ocelářský průmysl. Aktivity investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu a odstranění nevyužitelných staveb v rámci revitalizace území mohou být realizovány pouze jako součást Konceptu na stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání v rámci brownfields, jejichž výsledkem bude nové využití řešeného území. Podpora je vymezena druhem ekonomických činností, které budou na brownfields následně provozovány. Předmětem podporované celkové regenerace a revitalizace budou všechny typy brownfields s následným využitím pro soustavnou podnikatelskou činnost ve vymezených odvětvích CZ NACE, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této výzvy. Po dobu udržitelnosti projektu musí výstupy projektu zůstat ve vlastnictví příjemce. 6. Podmínky pro zpracování, předloţení Konceptu, dopracování Konceptu a následnou realizaci Konceptu Postup zpracování Konceptu, jeho hodnocení, schválení a požadavky na předkladatele, náležitosti žádosti Konceptu a jednotlivých příloh je stanoven primárně v Metodickém pokynu pro zpracování a realizaci Konceptů. Informace neupravené v tomto metodickém pokynu jsou řešeny v Příručce pro žadatele a v další dokumentaci výzvy. Řídicí orgán ROP Střední Morava bude s předkladateli Konceptu průběžně konzultovat jejich přípravu a zpracování a to ode dne vyhlášení výzvy k předkládání Konceptu. V rámci 3

4 procesu schvalování může Řídicí orgán ROP Střední Morava vyzvat předkladatele Konceptu k dodatečnému vysvětlení, doplnění či upřesnění. Kritéria pro výběr Konceptu přijatých v rámci této výzvy jsou uvedena v dokumentu Výběrová kritéria pro výzvu č. 21/2010. Věcné hodnocení a schvalování Konceptů bude probíhat ve dvou etapách. V 1. etapě je prováděno věcné hodnocení přijatých Konceptů. Výstupem je seznam Konceptů seřazených podle dosaženého počtu bodů, na základě kterého Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava provede výběr Konceptů k dopracování. Schválení Konceptů v 1. etapě je podmínečné s tím, že v 2. etapě musí být Koncept dopracován podle stanovených podmínek, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Výzvy. Po splnění všech podmínek v rámci obou etap hodnocení, tzn. po dopracování Konceptu, bude Koncept předložen ke schválení Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Při předložení Finanční a ekonomické analýzy (dále jen FEA) u projektů naplňujících Koncept v rámci Etapy 2 - Dopracování Konceptu musí být splněny následující eliminační podmínky: u projektu, který nezakládá veřejnou podporu: je FNPV 1 < 0 a FRR 2 < diskontní sazba je ENPV 3 > 0 a ERR 4 > společenská diskontní sazba u projektu, který zakládá veřejnou podporu: je ENPV > 0 a ERR > společenská diskontní sazba V rámci Etapy 2 - Dopracování Konceptu bude FEA zpracována ke všem individuálním projektům naplňující Koncept ve dvou krocích (do 66 pracovních dnů bude zpracována první část, resp. 110 pracovních dnů dopracování druhé části). Východiskem pro zpracování FEA budou zpracované Marketingové analýzy k jednotlivým projektům naplňujících Koncept. Postup zpracování Konceptu, jeho hodnocení, schválení a požadavky na předkladatele, náležitosti žádosti Konceptu a jednotlivých příloh je stanoven primárně v Metodickém pokynu pro zpracování a realizaci Konceptů (zkrácený název MP K). Vybraná problematika je dále upravena v následujících metodických pokynech a instrukcích Řídícího orgánu ROP Střední Morava: Metodický pokyn Zadávání zakázek a zadávání veřejných zakázek v programovém období (zkrácený název: MP ZZ) Metodický pokyn Publicita (zkrácený název: MP P) Metodický pokyn Veřejná podpora (zkrácený název: MP VP) Metodický pokyn Projekty vytvářející příjmy (zkrácený název: MP PVP) Metodický pokyn Analýza a popis proveditelnosti projektu (zkrácený název: MP APPP) Instrukce k vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu (zkrácený název: I FEA) 1 FNPV Finanční čistá současná hodnota 2 FRR Finanční vnitřní výnosová míra 3 ENPV Ekonomická čistá současná hodnota 4 ERR - Ekonomické vnitřní výnosové procento 4

5 Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory (zkrácený název: I MI) Postup zpracování individuálních projektových žádostí naplňujících Koncept, postup pro její hodnocení a schvalování, požadavky na žadatele a na realizaci projektu, náležitosti žádosti a jednotlivých příloh je stanoven v Příručce pro žadatele a to pokud není stanoveno MP K jinak. Podmínky, které musí příjemce splnit při realizaci individuálních projektů naplňujících Koncept, jsou stanoveny v Příručce pro příjemce. Řídicí orgán ROP Střední Morava si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit stávající ustanovení dokumentace výzvy prostřednictvím metodických pokynů. Ty budou vždy aktuálně zveřejněny na Relevantní monitorovací indikátory výzvy: V rámci Konceptu jsou uvedeny relevantní monitorovací indikátory a to vždy ve vztahu k cíli Konceptu a k jednotlivým projektům naplňujícím Koncept uvedené v následující tabulce. Ke každému monitorovacímu indikátoru je přiřazen kód indikátoru, pod kterým je uveden a vysvětlen v dokumentu Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory, který obsahuje i jejich definice. Monitorovací indikátory pro oblast podpory 2.4 Podpora podnikání: Kód Název monitorovacího indikátoru Indikátory výstupu 103 Počet projektů na podporu MSP 106 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příležitosti 107 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj Indikátory výsledku Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů 48 (brownfields) celkem 32 Plocha provozoven v revitalizovaných objektech 87 Počet podniků / organizací služeb založených nebo udržených v revitalizované části města 148 Upravená plocha v bezprostředním okolí revitalizovaných areálů a objektů brownfields 147 Soukromé spolufinancování MSP Indikátory dopadu Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích v MSP působících v průmyslových zónách a brownfields muži Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích v MSP působících v průmyslových zónách a brownfields ženy Počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených podnicích MSP působících v průmyslových zónách a brownfields Předkladatel Konceptu je povinen si vybrat a kvantifikovat monitorovací indikátory na úrovni výstupu, výsledku i dopadu (min. 1 indikátor za každou úroveň), které budou v rámci Konceptu naplněny. Stejná povinnost se vztahuje i na předkladatele projektů naplňujících Koncept. Předkladatel vybrané indikátory vztahující se k navrhovaným projektům naplňujících Koncept popíše ve Formuláři žádosti Koncepty, a to v kapitole

6 Podpořeny budou pouze projekty naplňující hodnotu monitorovacího indikátoru Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Relevantní socioekonomické přínosy: K hlavním socioekonomickým přínosům s přímou vazbou na aktivity projektu patří: Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-základní Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední bez maturity Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-střední s maturitou Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vyšší odborné a bakalářské Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa)-vysokoškolské Bezbariérové úpravy Odstranění ekologických zátěží Ostatní naceněné socioekonomické přínosy či veškeré socioekonomické náklady vybrané žadatelem z webové aplikace nebo jím zvolené vlastní socioekonomické přínosy je nutné řádně zdůvodnit ve vztahu k metodologii výpočtu a jejich kvantifikaci. Současně musí mít socioekonomické přínosy a náklady přímou vazbu na aktivity projektu, jeho výsledky a dopady a musí být v souladu s údaji uvedenými v marketingové analýze. 7. Oprávnění ţadatelé/příjemci: Koncepty mohou předkládat: Obce s více než 500 obyvateli podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou měst Olomouce a Zlína Malé a střední podniky (MSP) podnikatelské subjekty (právnické a fyzické) podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( 2 odst.2, písm. a) až c) zákona) Projekty naplňující Koncept mohou v rámci specifických výzev předkládat: Malé a střední podniky (MSP) podnikatelské subjekty (právnické a fyzické) podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( 2 odst.2, písm.a) až c) zákona) V rámci specifických výzev pro oblast podpory Fyzická revitalizace území a Fyzická revitalizace území mohou předkládat projekty naplňující Koncept: Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obce s více než 500 obyvateli podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou měst Olomouce a Zlína Dobrovolné svazky obcí podle 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 6

7 Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle 23 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou organizací zřizovaných nebo zakládaných městy Olomoucí a Zlínem. 8. Podmínky poskytnutí dotace Místo realizace projektů: Celé území regionu soudržnosti Střední Morava. Maximální délka trvání projektu: Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace Konceptů podporovaných v rámci této výzvy je Finanční limity pro Koncept a individuální projekty a limitní počty projektů oblast podpory 2.4 Podpora podnikání I. Finanční rámec Konceptu: Minimální finanční rámec Konceptu dotace z ROP Střední Morava 10 mil. Kč Jedná se o minimální finanční rámec Konceptu v celkovém součtu k dotaci z oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání ROP Střední Morava. Maximální finanční rámec Konceptu - dotace z ROP Střední Morava 100 mil. Kč Jedná se o maximální finanční rámec Konceptu v celkovém součtu k dotaci z oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání ROP Střední Morava. 110 mil. Kč Jedná se o maximální finanční rámec Konceptu v celkovém součtu k dotaci v rámci oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání a 2.2 Rozvoj měst, nebo 2.3 Rozvoj venkova ROP Střední Morava. II. Minimální/maximální výše dotace na projekt oblast podpory 2.4 Podpora podnikání ROP Střední Morava: Minimální/maximální výše dotace na projekt, předkládaný v rámci specifické výzvy na projekty naplňující Koncept vyhlášené pro oblast podpory 2.4 Podpora podnikání ROP Střední Morava: Minimální výše dotace na projekt naplňující Koncept - dotace z ROP Střední Morava 2 mil. Kč Současně ale platí podmínka, že součet všech dotací požadovaných na jednotlivé projekty naplňující Koncept činí 10 mil. Kč. Maximální výše dotace na projekt naplňující Koncept - dotace z ROP Střední Morava 100 mil. Kč V rámci Konceptu a oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání ROP Střední Morava může být realizován jeden anebo více projektů. 7

8 III. Minimální/maximální výše dotace na doplňkový projekt oblast podpory 2.2 Rozvoj měst nebo 2.3 Rozvoj venkova ROP Střední Morava: Minimální/maximální výše dotace na projekt, předkládaný v rámci specifické výzvy na projekty naplňující Koncept vyhlášené pro oblast podpory 2.2 Rozvoj měst nebo 2.3 Rozvoj venkova ROP Střední Morava Minimální výše dotace na doplňkový projekt naplňující Koncept - dotace z ROP Střední Morava Maximální výše dotace na doplňkový projekt naplňující Koncept - dotace z ROP Střední Morava 1 mil. Kč 10 mil. Kč Procentní omezení doplňkového projektu: Maximální výše součtu dotace na projekty realizované veřejným subjektem v rámci oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst nebo 2.3 Rozvoj venkova ROP Střední Morava může činit nejvýše 10% souhrnné hodnoty dotace na projekty realizované v rámci Konceptu a oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání ROP Střední Morava V rámci Konceptu a oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst nebo 2.3 Rozvoj venkova ROP Střední Morava může být realizován jen jeden projekt, a to pouze jako doplňkový k hlavnímu projektu/ům. Jedná se o projekt, který bude předložený veřejným subjektem (ve vazbě na žadatele v rámci oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst podoblasti podpory Fyzická revitalizace území nebo oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova podoblasti podpory Fyzická revitalizace území). Typ operace: Dotace z rozpočtu ROP Střední Morava bude poskytována na projekty, které budou přijaty a schváleny k poskytnutí dotace až po schválení Konceptu na základě následné vyhlášené specifické Výzvy k předkládání projektových žádostí, v rámci které budou předkládány: individuální projekty naplňující schválený Koncept Integrované projekty naplňující schválený Koncept 9. Doporučená struktura financování Dotace (nevratná přímá pomoc) bude poskytnuta z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava a bude se skládat ze zdrojů Evropské unie, a to Evropského fondu pro regionální rozvoj (poměr 85%) a národního spolufinancování České republiky (poměr 15%). Maximální poměr dotace a vlastních zdrojů k celkově způsobilým výdajům je následující: Projekty nezakládající veřejnou podporu: Název finančního zdroje Podíl v % Dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Max. 85 Vlastní zdroje žadatele Min. 15 Vlastní zdroje žadatele budou činit minimálně 15% z celkových způsobilých výdajů projektu. 8

9 V případě, kdy projekt nezakládá veřejnou podporu, ale vytváří příjmy, bude pro výpočet výše podpory využit Metodický pokyn Projekty vytvářející příjmy. Projekty zakládající veřejnou podporu: Název finančního zdroje Dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Podíl v % dle charakteru žadatele Velký podnik Střední podnik Malý podnik Max. 40 Max. 50 Max. 60 Vlastní zdroje žadatele Min. 60 Min. 50 Min. 40 U projektů zakládajících veřejnou podporu bude využíváno především Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). Podrobné informace k problematice veřejné podpory jsou uvedeny v Metodickém pokynu Veřejná podpora. 10. Způsobilost výdajů Zahájení realizace jednotlivých projektů naplňujících Koncept nesmí být před odevzdáním Konceptu. Za zahájení realizace jednotlivých projektů naplňujících Koncept se povaţuje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. Počáteční datum vzniku způsobilosti výdajů u projektů naplňující Koncept: Projekty nezakládající veřejnou podporu: Za počáteční datum způsobilosti výdajů je považováno datum registrace projektové ţádosti předloţené do specifické výzvy na projekty naplňující Koncept na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Výjimkou jsou náklady na projektovou dokumentaci, kdy je za počáteční datum způsobilosti považován datum Projekty zakládající veřejnou podporu Způsobilost výdajů projektů zakládajících veřejnou podporu nastává v okamžiku, kdy žadatel obdrží oznámení o schválení projektové žádosti k dopracování v rámci specifické výzvy na projekty naplňující Koncept, kde je písemně potvrzeno, že projekt splňuje podmínky způsobilosti vymezené podmínkami pro regionální investiční podporu s výhradou konečného výsledku podrobného prověření dle Nařízení Komise č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) a dle konstantních rozhodnutí Evropské komise týkající se regionální podpory. Jedině Evropská komise může, po podrobném prověření projektů zakládajících veřejnou podporu ve smyslu Nařízení Komise č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES, prohlásit určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). 9

10 Způsobilé výdaje Podrobné podmínky způsobilosti výdajů jsou definovány v Metodickém pokynu Způsobilé výdaje. Charakteristika způsobilých výdajů vhodných pro tuto výzvu: Aktivita Stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání v rámci brownfields zahrnuje tyto způsobilé výdaje: - modernizace, stavební úpravy a regenerace zchátralých, nevyužívaných objektů a výrobních areálů pro následné využití pro podnikání ve vymezených odvětvích CZ NACE, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této výzvy - náklady na nákup pozemků a postavených staveb do výše limitů stanovených v MP Způsobilé výdaje - dodávky a montáž vnitřního vybavení (mimo umělecká díla sochy, skulptury, obrazy), za předpokladu, že se bude jednat o kategorii dlouhodobého hmotného majetku pevně spojeného se stavbou - terénní úpravy, osvětlení, dešťová kanalizace, odvodnění - nákup a instalace venkovního mobiliáře, za předpokladu, že se bude jednat o kategorii dlouhodobého hmotného majetku - jako doplňkovou aktivitu lze podpořit výstavbu přístupových komunikací, parkovacích ploch, ale pouze v návaznosti na uvedené aktivity, svislé a vodorovné dopravní značení Aktivita Investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu zahrnuje tyto způsobilé výdaje: - náklady na dopravní napojení, budování nebo rekonstrukce silničních komunikací a parkovacích ploch - náklady na napojení na technickou infrastrukturu (zejména kanalizace, vodovody, energetické vedení, komunikační sítě, osvětlení) pouze v návaznosti na regeneraci brownfields Aktivita Odstranění nevyuţitelných staveb v rámci revitalizace území zahrnuje tyto způsobilé výdaje: - náklady na demolice nevyužitých staveb, zchátralých objektů pouze v rámci regenerace brownfields. Na tuto aktivitu se nevztahuje limit doplňkových způsobilých výdajů. V případě projektů realizovaných v rámci oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst - podoblasti podpory Fyzická revitalizace území a oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova - podoblasti podpory Fyzická revitalizace území bude způsobilým výdajem výstavba či rekonstrukce přístupových komunikací a výstavba parkovacích ploch, včetně svislého a vodorovného dopravního značení. V rámci všech aktivit jsou způsobilým výdajem také vyvolané investice (oprávněné vícepráce v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), projektová dokumentace, služby nezbytné pro projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita. Ve vztahu k projektové dokumentaci a povinné publicitě bude tento výdaj způsobilý pouze u projektů nezakládajících veřejnou podporu. 10

11 Maximální limit doplňkových způsobilých výdajů je stanoven na 10% z celkově způsobilých výdajů projektu. 11. Alokace finančních prostředků na výzvu pro oblast podpory 2.4: Pro oblast podpory 2.4 je v rámci této výzvy stanovena předpokládaná finanční alokace ve výši 366 mil. Kč. Na základě rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava může být tato předpokládaná výše finanční alokace změněna. Pro převod mezi měnami byl použit kurz 24,763 Kč/EUR, který byl stanoven Evropskou komisí pro srpen Místo a konečný termín pro předkládání projektových ţádostí: Obálky s projektovými žádostmi přijímají pracovníci oddělení řízení projektů na obou územních pracovištích Úřadu Regionální rady. V Olomouckém kraji: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Odbor územního pracoviště Olomouc Oddělení řízení projektů Jeremenkova 40b, Olomouc Ve Zlínském kraji: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Odbor územního pracoviště Zlín Oddělení řízení projektů J. A. Bati 5520, Zlín Konečný termín pro předložení projektových žádostí je do hod. Žadatelé předkládají projektovou žádost i s přílohami v zalepené obálce, která bude opatřena štítkem vygenerovaným z webové žádosti BENEFIT7. Tento štítek obsahuje tyto informace: unikátní kód (hash) číslo a název výzvy k předkládání projektových žádostí název operačního programu číslo a název prioritní osy číslo a název oblasti podpory název projektu úplný název a adresa žadatele hlavní kontaktní osoba a telefon 11

12 13. Kontaktní osoby: Kontakty na pracovníky Úřadu Regionální rady, resp. Územního pracoviště Olomouc a Zlín, oddělení řízení projektů, jsou uvedeny v příloze č. 1 Příručky pro žadatele nebo na internetových stránkách Informační zdroje: Veškeré informace k předkládání projektových žádostí budou zveřejněny na webových stránkách 12

13 Příloha č. 1. Výzvy k předkládání Konceptů - Nezbytné podmínky pro dopracování Konceptu (Etapa 2) Na základě oznámení o schválení Konceptu k dopracování je předkladateli zaslán dopis, jehož součástí jsou podmínky a lhůta k dopracování Konceptu. Doklady pro dopracování Konceptu jsou kontrolovány dle jednotlivých kritérií, která jsou hodnocena odpovědí ANO/NE. Jedná se o kritéria eliminační, proto pokud není v dané lhůtě některá z požadovaných příloh doložena, nebo příloha z pohledu kvalitativního nesplňuje ani po dopracování požadavky ROP Střední Morava tj. bude v jakémkoliv kritériu hodnocena NE, nebude Koncept doporučen VRR ke schválení. Jedná se o následující kritéria: 1. Hodnocení financování, řešení smluvního modelu, veřejného projednávání Konceptu a uplatnění principu partnerství Zajištění financování projektu naplňujících Koncept Řešení smluvního modelu Konceptu Veřejné projednání Konceptu Partnerství 2. Hodnocení kvality a proveditelnosti Konceptu Není v rozporu s legislativou Evropské unie a České republiky? Popis reálnosti časového harmonogramu Konceptu ve vztahu k analýze rizik Majetkové vztahy Koncepce rozvoje území a technického řešení Rozpočet Konceptu Nedošlo k zásadním změnám v Konceptu 3. Hodnocení horizontálních témat Udržitelný rozvoj Rovné příležitosti Jsou-li zjištěny jakékoliv nedostatky v přílohách pro dopracování Konceptu, je předkladatel vyzván formou u k odstranění nedostatků v dopracování Konceptu ve lhůtě minimálně 5 pracovních dnů (s tím že tato lhůta může být prodloužena v závislosti na rozsahu a náročnosti požadovaných informací) ode dne doručení výzvy k odstranění nedostatků v dopracování Konceptu. Výzva k odstranění nedostatků je společně se seznamem všech chybějících příloh či formálních anebo kvalitativních nedostatků, včetně termínu pro jejich odstranění, zaslána em s potvrzením o doručení hlavní kontaktní osobě uvedené v Konceptu (v kopii zasláno i na zástupce předkladatele). V případě, že předkladatel nepotvrdí doručení a přečtení u s výzvou k odstranění nedostatků v projektu, je po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů následujících po dni zaslání výzvy tato výzva považována za doručenou a začíná běžet lhůta k odstranění nedostatků, na které byl předkladatel vyzván. V případě, že Koncept nebude naplňovat po kvantitativní i kvalitativní stránce jednotlivá kritéria této etapy, bude předkladatel vyzván k nápravě. Předkladatel může být v rámci dopracování Konceptu vyzván k nápravě, vztahující se k vyřešení stejného problému, 13

14 maximálně dvakrát a to v rámci hlavního termínu uvedeného v dokumentaci k příslušné výzvě. Podmínky pro dopracování Konceptu: Na základě hodnocení Konceptu a následného předběžného schválení VRR, bude předkladatel určeným pracovníkem oddělení řízení projektů vyzván dopisem k dopracování Konceptu a k doplnění konkrétních příloh, které budou vzhledem k charakteru Konceptu potřebné. Níže uvedený seznam požadavků obsahuje přehled témat, v rámci kterých bude Koncept dopracován tak, aby bylo možné konstatovat, že Koncept přispěje svými výstupy a výsledky k naplňování cílů ROP Střední Morava, že kvalitativní úroveň zpracování Konceptu poskytuje základní ujištění o jeho realizovatelnosti zejména ve fázi jeho investiční připravenosti a samotné realizace a že předkladatel disponuje potřebnými kapacitami, znalostmi a dovednostmi a prostředky tak, aby bylo možné konstatovat, že Koncept je realizovatelný. Hodnocení předkladatele Zajištění financování projektů naplňujících Koncept: Hodnotí se detailní popis a doložení způsobu zajištění financování projektů naplňujících Koncept, včetně časového harmonogramu financování jednotlivých projektů a jejich vzájemné návaznosti. V této souvislosti se také hodnotí, nakolik jsou v návrhu obsaženy alternativy k minimalizaci rizik zejména v situaci, kdy některý z projektů by nezískal předpokládané zdroje financování. Dále se posuzuje, za jakých podmínek bude odstoupeno od realizace Konceptu. Podmínky, na základě kterých bude definováno, že předkladatel doložil podklady k dopracování v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: Celkový finanční rámec Konceptu musí splňovat finanční limity definované ve výzvě s tím, že musí být zajištěn i minimální podíl investic z jiných zdrojů - mimo ROP Střední Morava. V rámci dopracování Konceptu musí být podrobně zpřesněno financování jednotlivých projektů a to ve vazbě na příslušné dotační programy (ze zdrojů Evropské unie, České republiky, regionálních krajských rozpočtů, obecních rozpočtů, atd.). V této souvislosti se dále posuzuje, za jakých podmínek bude nastaveno odstoupení od Konceptu v případě nedostatečného financování projektu. V rámci dopracování Konceptu musí být doložen jasný popis finanční situace žadatelů jednotlivých projektů a s ohledem na něj popis zajištění potřebných finančních zdrojů k předfinancování a spolufinancování projektu vzhledem k nastavenému způsobu financování. Stejným způsobem bude doloženo, že je zajištěno financování provozní fáze projektů po dobu udržitelnosti projektů, a to s ohledem k typu právní formy žadatele. Všechny tyto údaje musí být jasně popsány a doloženy. Předkladatel tedy dokládá jakým způsobem a z jakých zdrojů bude zajištěno financování projektů naplňujících Koncept, včetně časového harmonogramu financování jednotlivých projektů a jejich vzájemné návaznosti. Prokazování financování individuálních projektů naplňující Koncept bude probíhat i podle informací uvedených v Metodickém oznámení č. 35 (V 2011 MO 35). V případě, že projekty naplňující Koncept budou financovány prostřednictvím úvěru, musí předkladatel doložit předběžné vyjádření banky k poskytnutí úvěru. 14

15 V případě, že bude projekt financován z vlastních zdrojů žadatele (a to i jen z části), bude nutné doložit finanční zdraví předkladatelů projektů zpracované ve webové aplikaci Finanční a ekonomická analýza projektu a případně další podklady. V případě podnikatelských subjektů bude doložena daňová evidence za 2 uzavřená účetní období (rozvaha (bilanci), výkaz zisků a ztrát (výsledovku), příloha k účetní závěrce). Také bude doložen popis max. 3 největších aktuálních úvěrů a max. 3 největší závazky kryté zástavním právem. Řešení smluvního modelu Konceptu: Hodnotí se forma a rozsah předloženého smluvního modelu, vedoucího k realizaci Konceptu, uzavřeného mezi předkladatelem Konceptu a předkladateli projektů, a to ve vztahu k přípravě, realizaci a udržitelnosti Konceptu a jeho jednotlivých projektů. V rámci této dohody se posuzuje i výčet vzájemných povinností zúčastněných stran, jejich závaznosti a vymahatelnosti. Podmínky, na základě kterých bude definováno, že předkladatel doložil podklady k dopracování v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: Předkladatel musí doložit uzavřenou písemnou dohodu, která musí vyjadřovat souhlas předkladatele Konceptu a předkladatelů jednotlivých projektů s Konceptem a se zapojením do přípravy a realizace Konceptu a zajištění udržitelnosti projektů naplňujících Koncept a jeho jednotlivých projektů. Součástí dohody musí být i výčet vzájemných povinností zúčastněných stran, jejich návaznosti a vymahatelnosti a tyto povinnosti musí garantovat realizovatelnost Konceptu. Tato písemná dohoda nemusí být doložena, pokud do realizace Konceptu nebude zapojen jiný subjekt než předkladatel Konceptu, který současně vystupuje i jako předkladatel projektu naplňujícího Koncept. Předkladatel dále popíše, jakým způsobem bude zajištěna realizace Konceptu, jaké nástroje bude předkladatel Konceptu využívat a jakým způsobem bude spolupracovat s předkladateli projektů naplňujících Koncept. Současně musí předkladatel Konceptu uvést, jakými disponuje kapacitami, znalostmi a dovednostmi a prostředky tak, aby bylo možné konstatovat, že Koncept je realizovatelný. Veřejné projednání Konceptu: Hodnotí se způsob a rozsah veřejného projednání Konceptu, forma zveřejnění a způsob vypořádání připomínek z veřejného projednávání. Podmínky, na základě kterých bude definováno, že předkladatel doložil podklady k dopracování v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: O veřejném projednání Konceptu na návrh Úřadu Regionální rady rozhodne Výbor Regionální rady. Partnerství: Předkladatel Konceptu dokládá jakým způsobem je uplatněn princip partnerství v rámci přípravy, realizace a udržitelnosti Konceptu a projektů naplňujících Koncept. 15

16 Podmínky, na základě kterých bude definováno, že předkladatel doložil podklady k dopracování v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: Pokud je zvolen partner, tak musí být v rámci Popisu proveditelnosti Konceptu dostatečně a jasně popsány důvody a přínosy zapojení partnera pro realizaci Konceptu anebo jednotlivých projektů včetně uvedení fáze zapojení partnera (příprava a realizace Konceptu, příprava a realizace jednotlivých projektů, zajištění udržitelnosti jednotlivých projektů). Dále musí být jasně popsáno organizační zapojení partnera v relevantních fázích Konceptu, současně musí být přesně popsány případné zkušenosti partnera, které jsou relevantní pro Koncept (vzhledem k charakteru Konceptu a finančnímu objemu) a musí být doložena partnerská smlouva, která pokrývá zapojení partnera, jeho kompetence, práva, odpovědnosti a povinnosti po celou dobu jeho angažovanosti. Hodnocení kvality a proveditelnosti Konceptu Není v rozporu s legislativou Evropské unie a České republiky? V rámci této části hodnocení se posuzuje, zda Koncept, resp. jeho jednotlivé projekty, zakládají veřejnou podporu či zda generují příjmy. Koncept musí být v souladu s legislativou Evropské unie a České republiky. Podmínky, na základě kterých bude definováno, že předkladatel doložil podklady k dopracování v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: Musí být vždy správně uvedeno, zda jednotlivé projekty zakládají veřejnou podporu či nikoliv. V případě že jednotlivý projekt zakládá veřejnou podporu, musí být správně nastaven režim veřejné podpory ve vztahu k velikosti podniku a k tomuto musí být přiřazena odpovídající výše žádané dotace. Z harmonogramu Konceptu či jiných relevantních dokumentů musí být patrné, že nebyly zahájeny práce na projektech naplňující Koncept a tím zakládající veřejnou podporu před stanoveným datem způsobilosti výdajů. U projektů, které nezakládají veřejnou podporu je doloženo prohlášení žadatele o respektování podmínek pro příjmy projektu dle čl. 55 obecného nařízení (ES) č. 1083/2006. V rámci popisu projektů naplňujících Koncept a jeho harmonogramu musí být patrný a doložený soulad se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů či Metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období Popis reálného časového harmonogramu Konceptu ve vztahu k analýze rizik Hodnotí se realizovatelnost navrhovaného postupu tj. věcný a časový postup přípravy a realizace projektů v rámci Konceptu a jejich vzájemné návaznosti a detailní popis časových milníků v rámci celého Konceptu. Dále se hodnotí věcný a časový postup přípravy a realizace projektů v rámci Konceptu a jejich vzájemné návaznosti. Předkladatel dále doloží Analýzu rizik ve vztahu k realizovatelnosti navrhovaného postupu a k zajištění jeho udržitelnosti, včetně posouzení alternativ řešení, kdy např. bude ohrožena realizovatelnost některého projektu naplňujícího Koncept a za jakých podmínek bude odstoupeno od realizace Konceptu. Podmínky, na základě kterých bude definováno, že žadatel doložil podklady k dopracování v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 16

17 V rámci dopracování Konceptu musí být podrobně zpřesněn časový harmonogram realizace Konceptu a to mj. ve vazbě na projektovou a investiční přípravu jednotlivých projektů, plánovaného harmonogramu výzev na specifické projekty financované z ROP Střední Morava, předpokládaného časového okamžiku vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, harmonogramu zahájení a ukončení fyzické všech projektů naplňujících Koncept a předpokládaného časového ukončení jednotlivých projektů. Časový harmonogram Konceptu musí být reálně nastaven a harmonogram jednotlivých projektů naplňujících Koncept musí být provázaný, reálný a vše musí být odpovídajícím způsobem doloženo a popsáno. Současně musí být zohledněna sezónnost, zákonné lhůty - např. ve vztahu k provádění veřejných zakázek, činností dle stavebního zákona, či lhůty stanovené v textaci výzvy k předkládání projektových žádostí či v dokumentaci k výzvě. Harmonogram popisuje v přípravné fázi zejména lhůty pro územní rozhodnutí a stavební povolení, případné vyjasnění majetkoprávních vztahů a u veřejných subjektů lhůty pro schválení záměru radou kraje nebo obce. Musí být jasně uveden předpokládaný termín zahájení a ukončení stavebních prací (vč. popisu data vzniku způsobilých výdajů u projektů zakládajících veřejnou podporu) a termíny kolaudace. Musí být uvedena předpokládaná data ve vztahu k zajištění financování realizace jednotlivých projektů (které korespondují s údaji uvedenými v části Finanční plán). Jednotlivé etapy harmonogramu projektu mohou být graficky znázorněny na časové ose. Veškeré informace musí být uvedeny v Popisu proveditelnosti Konceptu. Dále musí být doložena Analýza rizik ve vztahu k realizovatelnosti navrhovaného postupu a k zajištění jeho udržitelnosti, včetně popisu alternativ řešení, kdy např. bude ohrožena realizovatelnost některého projektu naplňujícího Koncept a za jakých podmínek bude odstoupeno od realizace Konceptu. Majetkové vztahy Hodnotí se způsob řešení majetkových vztahů v řešeném území, zda je zvolené řešení dostatečně doloženo a zda je zřejmé, že nebude ohrožena realizace Konceptu, resp. jeho jednotlivých projektů, včetně zajištění jejich udržitelnosti. Podmínky, na základě kterých bude definováno, že předkladatel doložil podklady k dopracování v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: Musí být doloženo, který dotčený majetek (budovy, pozemky) je ve vlastnictví předkladatelů jednotlivých projektů naplňujících Koncept a v případě, že projekty budou realizovány na cizím majetku, musí být doloženo řešení těchto majetkových vztahů a to po dobu realizace projektů a jejich udržitelnosti. Dále předkladatel dokládá vzhledem k charakteru vlastnického vztahu i příslušné podklady pro prokázání vlastnictví objektů či pozemků, které jsou zahrnuty do Konceptu. Překladatel doloží vyplněnou tabulku s přehledem parcel (pozemky, budovy), které jsou dotčeny realizací Konceptu, a zároveň toto prokáže listem vlastnictví. Dále musí být doložena relevantní smlouva dle vlastnických vztahů a obsahuje všechny náležitosti: V případě pořízení (koupě) dodá žadatel kupní smlouvu. V případě daru dodá žadatel darovací smlouvu. 17

18 V případě nájmu dodá nájemní smlouvu (jejíž součástí je souhlas majitele s realizací projektu a detailní popis vypořádání majetkových vztahů v případě vypovězení nájmu). V ostatních případech dodává smlouvu o výpůjčce či smlouvu o smlouvě budoucí. Pokud je na objektu či pozemku vedeno v listu vlastnictví zástavní právo (předkladatel musel uvést tuto skutečnost v Etapě 1. Předložení Konceptu, a to v dokumentu Popis investičního záměru), odstraní žadatel toto zástavní právo z dotčené nemovitosti do ukončení Etapy 2 (Dopracování individuálního projektu naplňujícího Koncept) nebo si řídící orgán vyžádá expertní posudek, kdy náklady na jeho zhotovení budou hrazeny žadatelem. Příjemce může zřídit zástavní právo na majetek pořízený z dotace pouze se souhlasem poskytovatele, maximálně však do výše vlastního spolufinancování příjemce. Koncepce rozvoje území a technického řešení Posuzuje se, zda je z doložených podkladů zřejmá celková Koncepce rozvoje území, jaký je stávající a budoucí stav včetně grafického vyjádření. Dále se hodnotí, zda je z doložených podkladů zřejmé, které pozemky a případně budovy budou dotčeny realizací projektu a jaká je celková Koncepce rozvoje území. Taktéž se posuzuje vzájemná návaznost z pohledu fyzické realizace jednotlivých projektů. Současně se hodnotí připravenost jednotlivých projektů z pohledu jejich fyzické realizace. Podmínky, na základě kterých bude definováno, že předkladatel doložil podklady k dopracování v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: Předkladatel Konceptu dokládá podrobný popis a Koncepci rozvoje tohoto území (tj. komplexnosti řešeného území a vzájemných synergií) včetně identifikace dotčených pozemků Dále musí být doložen popis vzájemné návaznosti z pohledu fyzické realizace jednotlivých projektů (tj. popis realizace jednotlivých projektů z pohledu organizace stavební činnosti). V rámci dopracování Konceptu musí být uvedeno technické a technologické řešení jednotlivých individuálních projektů naplňujících Koncept, specifikace dokumentace a rozsahu povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož vydání bude nezbytné pro realizaci projektů, a to včetně předpokládaného časového harmonogramu jednotlivých kroků. Tyto informace musí být uvedeny v dokumentu Popis investičního záměru a dále v dokumentu Popis proveditelnosti Konceptu. V případě stavebních úprav bude ke všem projektům naplňujících Koncept doložena Územně plánovací informace vydaná příslušným úřadem dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů. Tuto Územně plánovací informaci lze nahradit listinou, vydanou příslušným stavebním úřadem, pokud je tato listina konečná z pohledu daného stavebního řízení (např. územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení stavby, stavební povolení aj.). U projektů, kde nebudou prováděny stavební úpravy, je tato příloha nerelevantní. 18

19 Rozpočet Konceptu Hodnotí se, zda rozpočet Konceptu a jeho jednotlivých projektů je zpracován v odpovídající struktuře a podrobnosti, zda je reálný a je systematicky rozdělen na projekty naplňující Koncept. Dále se posuzuje efektivita Konceptu (zejména z pohledu jeho výsledků a dopadů), resp. z pohledu jednotlivých projektů ve vztahu k rozvoji řešeného území a hospodárnost výdajů na výstupy Konceptu. Taktéž se posuzuje, zda zvolená soustava monitorovacích indikátorů Konceptu odpovídá charakteristice zvoleného řešení i v rámci jeho dopracování, uvedeného v Konceptu s ohledem na deklarované přínosy a dopady ve vztahu k rozvoji území, včetně odůvodnění. Podmínky, na základě kterých bude definováno, že předkladatel doložil podklady k dopracování v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: V rámci dopracování Konceptu musí být podrobně popsán aktuální stav projektové a investiční přípravy jednotlivých projektů. Dále musí být podrobně zpřesněn rozsah projektové a investiční přípravy jednotlivých projektů, včetně specifikace dokumentace, kterou bude nutné ještě zpracovat. V rámci rozpočtu Konceptu jsou popsány zdroje financování jednotlivých projektů naplňujících Koncept a dále je rozpočet Konceptu jasně členěn dle jednotlivých projektů naplňujících Koncept a to i v členění na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Rozpočet Konceptu musí být členěn i dle podporovatelných aktivit obsažených v Konceptu. V rámci dopracování Konceptu se dále zpřesňuje a dopracovává soubor ukazatelů efektivity Konceptu (zejména z pohledu jeho výsledků a dopadů), resp. z pohledu jednotlivých projektů ve vztahu k rozvoji řešeného území a hospodárnosti výdajů na výstupy Konceptu. Tyto informace budou doloženy prostřednictvím zpracované FEA k jednotlivým individuálním projektům. Dále musí být zpracován popis investičního záměru, který bude zpracován samostatně pro každý projekt uvedený v Konceptu. Popis investičního záměru bude zpracován dle Přílohy č. 2 Metodického pokynu Analýza a popis proveditelnosti projektu a obsahuje údaje o investorovi, komentář k rozpočtu projektu a členění projektu a údaje o zpracovateli nákladů investičního záměru a jeho rozpočtu. Taktéž se posuzuje, zda zvolená soustava monitorovacích indikátorů Konceptu odpovídá charakteristice zvoleného řešení i v rámci jeho dopracování, uvedeného v Konceptu s ohledem na deklarované přínosy a dopady ve vztahu k rozvoji území, včetně odůvodnění. Za účelem odůvodnění výše monitorovacích indikátorů ve vazbě na výši socioekonomických přínosů, dále dopadů a finanční udržitelnosti Konceptu a individuálních projektů bude zpracována marketingová analýza v souladu s MP APPP. Nedošlo k zásadním změnám v Konceptu V rámci tohoto kritéria je kontrolováno, zda se Koncept dopracovaný v Etapě 2 významně neliší od Konceptu předkládaného v etapě č. 1. Podmínky, na základě kterých bude definováno, že žadatel doložil podklady k dopracování v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: Nesmí být z Konceptu odstraněny či měněny hlavní aktivity a jejich parametry anebo měněn cíl Konceptu tak, aby nedošlo ke změnám v kontextu, který byl předmětem soutěže Konceptů v 1. etapě. 19

20 Nesmí být provedena taková změna kvantifikace a rozsah zvolených monitorovacích indikátorů a změna kvantifikace a rozsah zvolených socioekonomických přínosů, která by měnila charakter Konceptu a východiska, na základě kterých byl Koncept vybrán k dopracování. Přípustné jsou pouze změny, které vycházejí z nových skutečností, souvisejících s dopracováním Konceptu. Horizontální témata Udrţitelný rozvoj Předkladatel popíše nebo případně kvantifikuje zvolená environmentální kritéria. Podmínky, na základě kterých bude definováno, že předkladatel doložil podklady k dopracování v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: Projekt naplňující Koncept nesmí mít negativní vliv na horizontální témata udržitelný rozvoj. Předkladatel doložil vazbu Konceptu na relevantní environmentální kritéria, která jsou uvedená v příloze č. 2 Metodického pokynu pro zpracování a realizaci Konceptu, včetně jejich případné kvantifikace. Členění těchto kritérií je na: kvantifikovatelná environmentální kritéria, nekvantifikovatelná environmentální kritéria V případě, že není dostatečný popis výše uvedeného ve formuláři žádosti Koncept, uvede předkladatel rozšířený popis tohoto kritéria v textové části Popis proveditelnosti projektu. Rovné příleţitosti Předkladatel popíše zvolená kritéria rovných příležitostí. Podmínky, na základě kterých bude definováno, že předkladatel doložil podklady k dopracování v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: Koncept nesmí mít negativní vliv na horizontální témata rovné příležitosti. Předkladatel doložil vazbu Konceptu na relevantní kritéria rovných příležitostí, která jsou uvedená v příloze č. 2 Metodického pokynu pro zpracování a realizaci Konceptu, včetně jejich případné kvantifikace. V případě, že není dostatečný popis výše uvedeného ve formuláři žádosti Koncept, uvede předkladatel rozšířený popis tohoto kritéria v textové části Popis proveditelnosti projektu. 20

21 Příloha č. 2. Výzvy k předkládání projektů Seznam CZ NACE pro oblast podpory 2.4 F STAVEBNICTVÍ 41 Výstavba budov Developerská činnost 42 Inženýrské stavitelství G VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŢBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel I UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ 55 Ubytování 56 Stravování a pohostinství J 59 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů Promítání filmů Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti 60 Tvorba programů a vysílání Rozhlasové vysílání Tvorba televizních programů a televizní vysílání 63 Informační činnosti Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur K PENĚŢNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování Centrální bankovnictví Ostatní peněžní zprostředkování Činnosti holdingových společností Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů Finanční leasing Ostatní poskytování úvěrů Ostatní finanční zprostředkování j. n. 21

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 26 V 311 Jesenicko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 56 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava DOKUMENTACE PRO DOPRACOVÁNÍ KONCEPTŮ A INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava DOKUMENTACE PRO DOPRACOVÁNÍ KONCEPTŮ A INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava DOKUMENTACE PRO DOPRACOVÁNÍ KONCEPTŮ A INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ Bc. Hana Mikulová vedoucí odboru řízení projektů OSNOVA PREZENTACE 1. Přehled

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 30 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 224 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y 068-VRR-09 P10 V 15 V 333 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V21 IPRM Městské parky 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 29 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 311 Šumpersko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 27 V 331 Jesenicko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 19 V 21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 24 V21 IPRM Městské parky 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 21 V 311 Luhačovicko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 25 V 331 Horní Vsacko 1.0 V 25 V 331 Horní Vsacko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 224 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 44 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 40 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 31 V 13 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 33 V 311 Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 47 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y Bod č. 8 V 37 V 24 Projekty naplňující Koncept 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 54 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Nezbytné podmínky pro dopracování projektu. Olomouc Zlín

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Nezbytné podmínky pro dopracování projektu. Olomouc Zlín Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Nezbytné podmínky pro dopracování projektu Olomouc 29. 4. 2010 Zlín 30. 4. 2010 V rámci Etapy 2 Dopracování projektu žadatel dokládá: 1. Doklady

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 31 V 332 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 48 V 111 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y Bod č. 3 Tisk č.:091-vrr-09 P01 V 17 V 32 1.0 V 17 V 32 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 46 V 311 Luhačovicko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 311 Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 35 V 331 Horní Vsacko 1.0

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 35 V 331 Horní Vsacko 1.0 V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 35 V 331 Horní Vsacko 1.0 V 35 V 331 Horní Vsacko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y Bod č. 1 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední

Více

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2 KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/2010 - podoblast podpory 3.1.2 V 20 VK 1.0_3.1.2 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum... 10 Verze č. 1 10 Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Jméno

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 18 V 231 1.0 V 18 V 231 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 27 V 123 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 55 V 311 Jesenicko 1.0

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 55 V 311 Jesenicko 1.0 V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko OSNOVA PREZENTACE 1. Popis Konceptů 2. Postup při dopracování Konceptů 3. Časové hledisko administrace Konceptů 4. Otázky a připomínky k dopracování Konceptů

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 34 V 331 Rožnovsko 1.0

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 34 V 331 Rožnovsko 1.0 V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA. III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA III. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 15. ledna 2008 Hlavní východiska: Schválení ROP Střední Morava 11. prosince 2007 Schválení

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 34. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y Bod č. 8 V 33 V 24 Projekty naplňující Koncept 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 28 V 122 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Příloha č. 2 Podrobných postupů administrace drobných příspěvků. Povinné přílohy V 36 PPADP 1.0

Příloha č. 2 Podrobných postupů administrace drobných příspěvků. Povinné přílohy V 36 PPADP 1.0 Příloha č. 2 Podrobných postupů administrace drobných příspěvků V 36 PPADP 1.0 OBSAH 1. Základní požadavky na náležitosti a termíny předkládání povinných příloh... 3 2. předkládané spolu s žádostí o drobný

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt Strategie ITI Olomoucké aglomerace. vyhlašuje 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt Strategie ITI Olomoucké aglomerace. vyhlašuje 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt Strategie ITI Olomoucké aglomerace vyhlašuje 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REKONSTRUKCE,

Více

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 27. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od:

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od: Příloha č. 3 Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Pro výzvu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 21 V 311 Horní Vsacko 1.0 V 21 V 311 Horní Vsacko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje

Více

Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt ITI Strategie Olomoucké aglomerace

Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt ITI Strategie Olomoucké aglomerace Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt ITI Strategie Olomoucké aglomerace vyhlašuje 22. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REKONSTRUKCE,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad, týkající se Prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, Oblast

Více

E v r o p s k é f o n d y A K T U Á L N Ě - nové příležitosti v roce 2009. Podnikání v regionu. 2. prosince 2008, Zlín

E v r o p s k é f o n d y A K T U Á L N Ě - nové příležitosti v roce 2009. Podnikání v regionu. 2. prosince 2008, Zlín E v r o p s k é f o n d y A K T U Á L N Ě - nové příležitosti v roce 2009 Podnikání v regionu 2. prosince 2008, Zlín Informace o výzvách Oblasti podpory 2.4 3.3.2 Podpora podnikání Podnik. infrastruktura

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 31 V 223 1.0 V 31 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 19. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZLEPŠENÍ

Více

Hodnotící tabulka. Pro výzvu (1.1-25)

Hodnotící tabulka. Pro výzvu (1.1-25) Příloha č. 2a Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, dílčí oblasti podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 58 V 111 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 53 V 111 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

4.1 Rozvoj venkova. Hodnocení projektu

4.1 Rozvoj venkova. Hodnocení projektu 4.1 Rozvoj venkova Hodnocení projektu Cíl prezentace 1. Seznámit s procesem hodnocení 2. Představení hodnotících tabulek pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova Jak bude můj projekt hodnocen? 3 stupně hodnocení:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 33 V 311 Horní Vsacko 1.0 V 33 V 311 Horní Vsacko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje

Více

METODICKÝ POKYN Pro zpracování a realizaci Konceptů

METODICKÝ POKYN Pro zpracování a realizaci Konceptů METODICKÝ POKYN V 20 MP K 1.3 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum 1 Změna oblasti podpory, a to 2.4 Podpora podnikání, na který se bude tento metodický pokyn vztahovat. Zpřesnění

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava

Více

Vyhlášení 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení dokumentace příloha č. 2

Vyhlášení 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení dokumentace příloha č. 2 Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 3.1 v rámci 29. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 46 V 221 1.0 V 46 V 221 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 221 1.0 V 41 V 221 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 221 1.0 V 41 V 221 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 31 V 111 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

VÝZVA 3.2 K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PO2 OP VaVpI. Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center

VÝZVA 3.2 K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PO2 OP VaVpI. Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA 3.2 K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PO2 OP VaVpI Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center Identifikace výzvy

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y 4 V 31 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti

Více