Územně analytické podklady ORP Česká Lípa 3. úplná aktualizace, TEXTOVÁ ČÁST, část B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územně analytické podklady ORP Česká Lípa 3. úplná aktualizace, TEXTOVÁ ČÁST, část B"

Transkript

1 Územně analytické podklady ORP Česká Lípa 3. úplná aktualizace, 2014 TEXTOVÁ ČÁST, část B PŘÍLOHY PRURÚ, TABULKY

2 Územně analytické podklady ORP Česká Lípa 3. úplná aktualizace, 2014 OBSAH ČÁSTI B B) KAPITOLA B PŘÍLOHY PRURÚ B1) VYBRANÁ DATA ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU B2) DATA ÚAP HODNOTY, LIMITY B3) DATA ÚAP - ZÁMĚRY B4) VÝKRESY

3 B) KAPITOLA B PŘÍLOHY PRURÚ Územně analytické podklady ORP Česká Lípa 3. úplná aktualizace, 2014 B1) VYBRANÁ DATA ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU CSU01 ČSÚ - Aktuální údaje za všechny obce ČR (data mimo SLDB); aktualizace k , data za rok 2013 CSU02 ČSÚ - SLDB ukazatele podle vyhl. 500 CSU03 Ekonomické subjekty se sídlem na území SO ORP Česká Lípa podle právní formy, ČSÚ, CSU04 Statistický lexikon obcí 2013; platné ke dni CSU05 Vyjíždějící do zaměstnání a do školy podle pohlaví, věku a podle obce vyjížďky a obce dojížďky (období ) CSU21 Počet a věkové složení obyvatel v obcích SO ORP Česká Lípa k CSU22 Vývoj počtu obyvatel v obcích ORP Česká Lípa v letech (vždy k ) CSU23 Obyvatelstvo podle stupně vzdělání - SO ORP Česká Lípa dle SLDB 2001 B2) DATA ÚAP HODNOTY, LIMITY 001 zastavěné území 002 výroba 003 občanské vybavení 005 památková rezervace 006 památková zóna 007 krajinná památková zóna 008 nemovité kulturní památky 009 nemovitá národní kulturní památka 011 urbanistická hodnota 013 historicky významná stavba, soubor 014 architektonicky cenná stavba, soubor 015 významná stavební dominanta 016 území s archeologickými nálezy 022 významný krajinný prvek registrovaný 023 významný krajinný prvek ze zákona 027 národní přírodní rezervace 028 přírodní rezervace 029 národní přírodní památka 031 přírodní památka 032 památný strom 034 NATURA evropsky významná lokalita 035 NATURA ptačí oblast 036 lokality zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem (ostatní lokality zvláště chráněných druhů) 037 lesy ochranné 038 lesy zvláštního určení 039 lesy hospodářské 041 I. a II. třída ochrany ZPF 057 dobývací prostor 058 chráněné ložiskové území 060 ložisko nerostných surovin 061 poddolované území 062 sesuvné území 063 staré důlní dílo 064 staré zátěže území a kontaminované plochy 066 odval, výsypka, odkaliště, halda 067 technologický objekt zásobování vodou vč. OP 068 vodovodní síť včetně OP 069 technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod vč. OP 070 síť kanalizačních stok včetně OP 82

4 071 výrobna elektřiny včetně OP 072 elektrická stanice včetně OP 073 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně OP 074 technologický objekt zásobování plynem včetně OP a BP 075 vedení plynovodu včetně OP a BP 079 technologický objekt zásobování teplem včetně OP 080 teplovod včetně OP 081 elektronické komunikační zařízení včetně OP 082 komunikační vedení včetně OP 084 objekty skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami 085 skládka včetně ochranného pásma 087 zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně OP 090 silnice I 091 silnice II 092 silnice III 093 místní a účelové komunikace 094 železniční dráha celostátní včetně OP 095 železniční dráha regionální včetně OP 097 vlečka včetně OP 102 letiště včetně OP 103 letecká stavba včetně OP 106 cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka 107 objekt důležitý pro obranu státu včetně OP 109 vymezené zóny havarijního plánování 110 objekt civilní ochrany 111 objekt požární ochrany 112 objekt důležitý pro plnění úkolů Policie ČR 116 počet dokončených bytů k každého roku ( ) 117 zastavitelná plocha Územně analytické podklady ORP Česká Lípa 3. úplná aktualizace, 2014 B3) DATA ÚAP - ZÁMĚRY Z002 Z003 Z006 Z008 Z050 Z054 Z057 Z068 Z070 Z072 Z073 Z090 Z091 Z092 Z094 Z106 Z107 plochy výroby záměr plochy občanského vybavení záměr památkové zóny záměr nemovité kulturní památky - záměr záplavové území záměr protipovodňová ochrana záměr koridor protip. opatření záměr dobývací prostor záměr vodovodní síť záměr kanalizační síť záměr elektrostanice záměr elektrovedení záměr silnice I. třídy záměr silnice II. třídy záměr silnice III. třídy záměr železniční dráha celostátní záměr cyklokoridor záměr turistický koridor záměr objekt důležitý pro obranu státu záměr zamery_obce souhrn záměrů uvedený po obcích B4) VÝKRESY Výkres hodnot území: ÚAP ORP ČESKÁ LÍPA 2014 HODNOTY Výkres limitů území: ÚAP ORP ČESKÁ LÍPA 2014 LIMITY Výkres záměrů na provedení změn v území: ÚAP ORP ČESKÁ LÍPA 2014 ZÁMĚRY 83

5 zuj_num naz_zuj kód obce číslo název územní jednotky Počet obyvatel (k ) Přirozený přírůstek Saldo migrace Podíl obyvatel ve věku 0-14 na celkovém počtu obyvatel (%) Počet obyvatel ve věku 0-14 (k ) ČSÚ - Aktuální údaje za všechny obce ČR (data mimo SLDB); aktualizace k , data za rok 2013 Podíl obyvatel ve věku 65 a více let na celkovém počtu obyvatel (%) Počet obyvatel ve věku 65 a více let (k ) Počet částí obce (k ) Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných (%) k Počet uchazečů o zaměstnání (k ) - dosažitelní Počet uchazečů o zaměstnání (k ) - celkem Bezděz , , , ,4 83,7 12,9 4,6 0,0 73, Blatce , , , ,7 58,6 36,6 6,0 0,9 62, Blíževedly , , , ,1 61,6 33,1 7,3 0,9 40, Bohatice , , , ,5 22,6 73,7 7,7 1,8 14, Brniště , , , ,0 75,4 22,2 9,9 1,3 20, Česká Lípa , , , ,6 52,6 42,9 18,7 2,8 23, Doksy , , , ,7 79,5 16,9 8,6 7,2 60, Dubá , , , ,4 71,6 25,7 6,4 1,0 45, Dubnice , , , ,6 55,1 43,4 7,5 1,3 18, Hamr na Jezeře , , , ,0 64,0 34,3 15,6 4,3 52, Holany , , , ,3 64,1 34,6 5,8 7,0 31, Horní Libchava , , , ,1 59,5 38,1 9,5 3,3 16, Horní Police , , , ,4 38,6 53,5 11,3 4,4 13, Chlum , , , ,6 66,0 29,2 8,1 0,1 31, Jestřebí , , , ,8 61,5 29,9 6,2 15,8 26, Kozly , , , ,9 26,8 69,5 13,1 0,5 30, Kravaře , , , ,8 51,8 45,1 10,3 1,0 25, Kvítkov , , , ,8 57,7 39,5 7,0 0,2 45, Luka , , , ,4 84,5 13,8 9,7 0,0 23, Mimoň , , , ,3 66,6 28,1 21,6 2,9 14, Noviny pod Ralskem , , , ,8 76,9 21,1 19,8 2,0 41, Nový Oldřichov , , , ,0 6,9 75,6 16,1 0,3 23, Okna , , , ,3 95,1 3,6 10,5 6,0 13, Pertoltice pod Ralskem , , , ,2 69,8 28,7 11,1 2,9 8, Provodín , , , ,7 48,6 48,9 14,1 0,7 36, Ralsko , , , ,0 45,6 54,2 10,7 0,9 82, Skalka u Doks , , , ,4 77,8 19,3 6,2 0,1 34, Sosnová , , , ,6 81,6 16,2 10,8 0,9 36, Stráž pod Ralskem , , , ,6 81,4 17,6 51,1 5,9 21, Stružnice , , , ,1 46,5 50,3 8,1 1,3 26, Stvolínky , , , ,1 43,2 55,3 9,3 8,8 26, Tachov ,4 48 8, , ,8 87,3 10,4 9,5 0,0 13, Tuhaň , , , ,4 59,1 39,0 4,7 0,4 55, Velenice , , , ,6 66,6 30,0 6,0 2,1 43, Velký Valtinov , , , ,8 63,3 35,2 6,0 7,0 30, Volfartice , , , ,1 16,4 77,8 9,9 1,0 30, Vrchovany , , , ,9 65,9 31,2 5,3 0,0 48, Zahrádky , , , ,4 71,4 25,3 10,7 5,6 29, Zákupy , , , ,0 56,7 37,1 7,6 2,6 42, Žandov , , , ,3 47,9 47,5 10,9 0,7 35, Ždírec , , , ,7 66,4 30,9 6,4 0,0 42,9 CSU01 Počet uchazečů - absolventi (k ) Počet uchazečů - evidence nad 12 měs. (k ) Počet dokončených bytů Počet dokončených bytů v rodinných domech Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem (k ) Počet lázeňských léčeben (k ) Počet lůžek v lázeňských léčebnách (k ) Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) Podíl lesních pozemků z celkové výměry (%)

6 zuj_num naz_zuj kód obce číslo název územní jednotky Koeficient ekologické stability Orná půda (ha) Chmelnice (ha) Vinice (ha) Zahrady (ha) Ovocné sady (ha) Trvalé travní porosty (ha) Lesní půda (ha) Vodní plochy (ha) Zastavěné plochy (ha) Ostatní plochy (ha) Zemědělská půda (ha) Celková výměra (ha) Živě narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Průměrný věk (k ) Počet obyvatel ve věku let (k ) Bezděz Blatce Blíževedly Bohatice Brniště Česká Lípa Doksy Dubá Dubnice Hamr na Jezeře Holany Horní Libchava Horní Police Chlum Jestřebí Kozly Kravaře Kvítkov Luka Mimoň Noviny pod Ralskem Nový Oldřichov Okna Pertoltice pod Ralskem Provodín Ralsko Skalka u Doks Sosnová Stráž pod Ralskem Stružnice Stvolínky Tachov Tuhaň Velenice Velký Valtinov Volfartice Vrchovany Zahrádky Zákupy Žandov Ždírec 3,44 429, ,5 3,3 66,2 1773,4 0,7 10,0 100,4 513,8 2398, , ,17 304, ,5 3,6 190,5 1057,9 15,5 10,4 91,1 520,3 1695, ,2 54 1,58 660,4 27,3-29,0-354,6 854,4 18,4 19,7 132,6 1071,3 2096, , ,03 67, ,3 1,8 219,1 58,6 7,2 4,5 26,0 297,4 393, , , , ,8-402,6 555,3 35,6 48,9 216,3 1815,5 2671, , , , ,6 4,2 1550,9 1575,8 187,9 217,9 1016,9 3611,1 6609, , , , ,6 2,1 300,6 4538,3 538,1 80,4 566,1 1774,3 7497, , , , ,8 1,9 738,0 2740,3 61,8 53,7 331,5 2873,6 6061, , ,11 633, ,1 0,3 499,0 294,4 21,4 16,3 102,1 1148,6 1582, , ,98 316, ,4 0,7 170,0 920,6 76,1 9,9 265,8 494,9 1767, , ,42 665, ,4 0,6 359,1 598,0 131,7 15,7 94,1 1037,6 1877, , ,93 439, ,7 0,8 281,1 166,7 34,4 11,1 87,4 738,1 1037, , ,60 164, ,2 6,3 227,5 83,7 26,3 14,5 53,9 425,0 603, , ,08 606, ,3 27,8 268,5 473,0 2,0 12,1 111,6 918,9 1517, , ,63 704, ,8 80,0 342,6 579,2 348,8 22,0 114,5 1145,9 2210, , ,55 84, ,7-219,7 172,1 3,1 4,1 70,3 316,3 565, , ,33 513, ,7 9,7 447,1 408,3 15,0 20,4 142,8 991,1 1577, , ,89 168, ,2 2,1 115,3 275,4 1,0 5,4 37,4 292,1 611, , ,52 255, ,8 0,3 41,7 108,7 0,2 5,5 38,9 302,6 455, ,1 70 0,60 632, ,6 2,9 267,0 220,4 45,1 77,3 256,6 948,7 1548, , ,08 288, ,5-79,0 420,3 20,1 13,8 187,9 374,6 1016, , ,95 15, ,5-171,2 89,0 1,3 11,6 49,0 226,3 377, , ,29 378, ,9-14,4 74,6 33,8 10,6 48,9 398,2 566, , ,54 426, ,6-175,6 69,8 23,3 12,4 75,3 610,7 791, , ,65 297, ,7 0,7 299,6 459,3 8,5 14,4 163,6 612,9 1258, , ,45 462, ,8-549, ,7 159,5 123,5 1699,0 1013, , , ,91 233, ,7-57,7 173,0 0,3 5,3 26,2 299,4 504, , ,89 238, ,3-47,4 207,7 5,0 10,0 51,3 292,1 566, , ,46 379, ,6-82,3 460,3 127,9 203,5 899,9 466,5 2158, , ,64 635, ,1 4,4 686,1 563,0 28,7 20,2 152,2 1364,7 2128, , ,02 300, ,8-384,8 338,6 110,7 11,4 106,7 696,5 1263, , ,31 307, ,9-36,8 62,5 0,1 5,1 38,4 351,9 458, , ,57 575, ,7-379,6 1369,8 10,8 14,0 102,0 974,1 2470, , ,61 232, ,9-104,7 311,5 15,3 5,8 37,1 348,9 718, , ,38 361, ,9 0,6 201,2 302,7 70,8 10,2 50,2 571,5 1005, , ,14 125, ,3 0,8 591,5 404,8 13,7 12,6 117,2 760,7 1308, , ,82 141, ,3-67,2 229,1 0,1 3,9 20,8 215,1 469, ,7 71 1,02 391, ,1 3,5 138,8 295,3 56,6 19,5 88,0 548,0 1007, , , , ,4 62,1 710,9 1744,5 107,4 62,4 247,8 1914,8 4076, , ,75 694, ,3 11,8 689,3 958,1 17,9 34,2 263,1 1450,5 2723, , ,50 182, ,4 1,1 85,1 232,9 0,1 5,4 29,6 275,4 543, ,0 84 CSU01

7 Kód územní jednotky Název územní jednotky u4_1 u5_1 u7_1 u7_2 u9_1 u9_2 u10_1 u10_2 u12_1 u13_1 u13_2 u13_3 u13_4 u13_5 u13_6 u13_7 u13_8 u16_1 u19_1 u20_1 u21_1 u37_5 u37_6 u37_7 u37_8 Podíl osob se vzděláním základním (vč. neukonč.) na populaci ve věku 15 a více let (%) Podíl osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním na populaci ve věku 15 a více let (%) Podíl ekonomicky aktivních zaměstnaných v priméru (%) Podíl ekonomicky aktivních zaměstaných v sekundéru (%) Zaměstnaní vyjíždějící do zaměstnání mimo obec Žáci a studenti vyjíždějící do škol mimo obec Zaměstnaní dojíždějící do zaměstnání do obce Žáci a studenti dojíždějící do škol do obce Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%) ČSÚ - SLDB ukazatele podle vyhl. 500 Počet obydlených domů Počet obydlených bytů Bezděz 23,8 4,9 4,5 39, , ,4 21,5 40,5 5,8 19,0 10, ,0 6,6 0, Blatce 22,2 17,3 7,5 15, , ,0 40,0 15,0 7,5 20,0 7, ,7 2,7 0, Blíževedly 27,7 2,6 8,9 35, , ,7 34,6 17,8 13,6 20,9 6, ,9 12,9 70, Bohatice 20,5 5,0 2,5 29, , ,2 29,4 27,5 15,7 11,8 13,7 2 97,1 9,0 0, Brniště 24,6 4,3 7,6 49, , ,0 25,3 22,9 16,2 25,1 8, ,6 4,2 0, Česká Lípa 18,0 8,3 0,5 38, , ,5 5,3 16,8 23,8 49,1 3, ,8 72,6 94, Doksy 19,6 7,7 2,8 35, , ,4 10,1 33,3 29,7 16,5 8, ,9 52,3 87, Dubá 23,3 5,8 5,9 28, , ,9 32,0 16,1 21,3 21,0 5, ,7 36,5 61, Dubnice 23,7 5,1 4,1 49, , ,9 31,6 12,8 9,6 31,6 13, ,4 4,5 2, Hamr na Jezeře 21,2 5,5 3,8 34, , ,6 24,6 35,8 15,7 13,4 4, ,7 5,4 31, Holany 26,8 4,1 3,6 35, , ,0 28,3 8,7 16,3 27,7 7, ,4 4,9 76, Horní Libchava 18,3 12,9 0,9 39, , ,5 18,3 17,4 6,1 15,0 39, ,5 2,7 80, Horní Police 19,8 5,8 2,4 46, , ,7 38,4 28,7 8,0 15,6 8, ,0 37,3 0, Chlum 19,5 2,5 5,1 44, , ,4 38,3 39,5 6,2 8,6 3, ,5 1,9 0, Jestřebí 18,9 4,2 3,7 37, , ,1 30,5 21,8 17,7 16,9 11, ,4 36,3 79, Kozly 13,5 2,7 3,1 40, , ,2 25,5 25,5 25,5 17,6 3, ,0 5,2 0, Kravaře 24,0 4,4 4,2 47, , ,6 35,8 17,2 11,6 26,5 8, ,0 3,9 38, Kvítkov 14,5 7,2 5,9 42, , ,7 35,0 16,7 0,0 25,0 20,0 7 99,4 6,7 0, Luka 33,8 5,0 16,1 25, , ,1 31,4 34,3 8,6 20,0 5, ,0 1,1 0, Mimoň 22,0 5,4 2,8 47, , ,3 15,8 33,8 29,8 15,5 3, ,7 12,1 83, Noviny pod Ralskem 26,8 3,5 3,4 45, , ,3 20,8 53,5 4,0 9,9 10, ,0 6,5 0, Nový Oldřichov 23,1 3,6 3,4 49, , ,0 35,3 33,3 6,4 12,0 11,2 4 99,5 24,9 0, Okna 19,6 5,9 6,9 41, , ,8 21,8 24,5 30,0 15,5 8, ,0 7,0 0, Pertoltice pod Ralskem 26,9 1,4 0,7 48, , ,6 33,1 23,7 10,2 16,9 12, ,7 8,6 0, Provodín 20,4 5,0 3,8 40, , ,9 16,8 19,5 41,0 13,3 7, ,5 37,5 52, Ralsko 27,3 3,5 6,6 48, , ,8 2,1 16,6 4,2 44,5 14, ,0 6,9 81, Skalka u Doks 19,0 2,4 2,8 43, , ,9 25,5 34,0 4,3 14,9 19, ,0 0,0 0, Sosnová 18,7 11,1 2,2 38, , ,3 9,3 14,6 28,3 37,6 8, ,0 44,9 97, Stráž pod Ralskem 25,1 4,8 0,7 42, , ,4 1,3 8,5 25,6 44,8 18, ,0 2,4 98, Stružnice 21,0 4,0 2,3 44, , ,9 33,8 21,9 16,9 14,4 9, ,9 36,7 0, Stvolínky 27,6 4,7 3,1 48, , ,7 35,5 22,4 14,0 15,9 9,3 9 99,2 8,8 0, Tachov 25,0 4,2 7,7 40, , ,9 16,9 7,7 6,2 27,7 20, ,0 22,8 76, Tuhaň 35,4 2,5 14,4 42, , ,2 34,6 24,0 22,1 15,4 1, ,6 7,0 0, Velenice 30,6 6,1 1,9 20, , ,0 50,9 7,5 15,1 22,6 0,0 2 84,2 20,1 0, Velký Valtinov 28,7 2,5 7,1 50, , ,7 39,7 25,4 9,5 6,3 14,3 3 97,9 5,8 0, Volfartice 28,4 4,8 4,1 50, , ,6 41,1 31,2 4,5 13,4 8, ,2 6,7 0, Vrchovany 37,4 3,3 15,6 33, , ,4 39,5 10,5 21,1 13,2 7, ,0 6,7 4, Zahrádky 20,3 8,5 1,1 42, , ,2 22,7 14,5 30,0 19,1 10,0 8 99,6 7,2 75, Zákupy 24,8 5,8 2,9 46, , ,7 17,0 18,9 12,6 37,6 13, ,4 22,8 63, Žandov 26,9 3,5 3,0 49, , ,8 18,8 34,7 24,4 12,1 4, ,7 59,9 64, Ždírec 25,0 2,3 12,8 40, , ,3 45,9 27,0 0,0 8,1 13, ,0 14,6 0, Podíl obydl.bytů v rodinných domech na obydl.byty celkem(%) Podíl obydl.bytů postavených do roku 1919 (%) Podíl obydl.bytů postavených v letech (%) Podíl obydl.bytů postavených v letech (%) Podíl obydl.bytů postavených v letech (%) Podíl obydl.bytů postavených v letech (%) Počet neobydlených bytů sloužících k rekreaci Podíl obyvatel v obydl.bytech s vodovodem (%) Podíl obyvatel v obydl.bytech s plynem zavedeným do bytu (%) Podíl obyvatel v obydl.bytech s přípojem na kanalizační síť (%) Počet obyvatel v obydlených bytech Počet obyvatel v obydl.bytech s vodovodem Počet obyvatel v obydl.bytech s plynem zavedeným do bytu Počet obyvatel v obydl.bytech s přípojem na kanalizační síť CSU02

8 Ekonomické subjekty se sídlem na území SO ORP Česká Lípa podle právní formy k v tom v tom z toho obec Celkem fyzické osoby živnostníci zemědělští podnikatelé svobodná povolání právnické osoby obchodní společnosti družstva sdružení (svaz, spolek, společnost, klub) organizační jednotky sdružení Bezděz Blatce Blíževedly Bohatice Brniště Česká Lípa Doksy Dubá Dubnice Hamr na Jezeře Holany Horní Libchava Horní Police Chlum Jestřebí Kozly Kravaře Kvítkov Luka Mimoň Noviny pod Ralskem Nový Oldřichov Okna Pertoltice pod Ralskem Provodín Ralsko Skalka u Doks Sosnová Stráž pod Ralskem Stružnice Stvolínky Tachov Tuhaň Velenice Velký Valtinov Volfartice Vrchovany Zahrádky Zákupy Žandov Ždírec CSU03

9 Statistický lexikon obcí 2013; platné ke dni obec, část obce (díl), základní sídelní jednotka (díl) Kód obce, části obce (dílu), ZSJ (dílu) celkem Obyvatelstvo z toho ženy ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let Bezděz Bezděz Blatce Beškov x x x x x x x x Blatce Blatečky Houska Dolní Houska x x x x x x x x Horní Houska Konrádov Tubož Blíževedly Blíževedly Hvězda Litice Skalka Bohatice Bohatice Brniště Brniště Hlemýždí Jáchymov Luhov Nový Luhov Velký Grunov Česká Lípa Častolovice Česká Lípa Česká Lípa-historické jádro U hřbitova Smetanovo nábřeží U stadiónu Dolní Špičák Poříčí Svárov Rasova Hůrka Kopeček Nádražní Průmyslový obvod Obecní les Holý vrch Pod Holým vrchem U Libchavy Slovanka Sídliště Sever U nemocnice Na Bídě U staré cihelny Městský park Střední Špičák Horní Špičák Dubická U panelárny Sídliště Střelnice Sídliště Lada Dobranov Dolní Libchava Dolní Libchava Ekonomicky aktivní celkem celkem Zaměstnaní Domy Byty z toho v zemědělství, lesnictví a rybářství ve službách vyjíždějící za prací mimo obec celkem rodinné celkem obydlené CSU04

10 Statistický lexikon obcí 2013; platné ke dni obec, část obce (díl), základní sídelní jednotka (díl) Kód obce, části obce (dílu), ZSJ (dílu) celkem Obyvatelstvo z toho ženy ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let Ekonomicky aktivní celkem Zaměstnaní Domy Byty z toho Ke Stružnici K Manušicím Dubice Dubice Robeč Heřmaničky Lada Manušice Okřešice Okřešice Vřesoviště Písečná Stará Lípa Stará Lípa Špičák x x x x x x x x Za Starou Lípou Vítkov Vlčí Důl Žizníkov U Okřešického rybníka Nový Žizníkov Žizníkov Doksy Břehyně Doksy Doksy-střed Jiráskova čtvrť Tovární vrch Masarykovy sady U Čeplu U dřevařských závodů Pláž Doksy Klůček x x x x x x x x Bílý Kámen x x x x x x x x Střelnice Máchovo jezero Pod Borným Borný x x x x x x x x Štědrá Sídliště Pražská Kruh Obora Staré Splavy Staré Splavy Selská rokle Za Šroubeným Hajda Vojetín Zbyny Žďár Dubá Bukovec Deštná Dražejov Dražejov díl Dřevčice Dřevčice díl Dubá celkem v zemědělství, lesnictví a rybářství ve službách vyjíždějící za prací mimo obec celkem rodinné celkem obydlené CSU04

11 Statistický lexikon obcí 2013; platné ke dni obec, část obce (díl), základní sídelní jednotka (díl) Kód obce, části obce (dílu), ZSJ (dílu) celkem Obyvatelstvo z toho ženy ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let Ekonomicky aktivní celkem Zaměstnaní Domy Byty z toho Dubá díl Heřmánky Horky Horní Dubová Hora Dubá díl Kluk Dražejov díl Korce Křenov Lhota Nedamov Nedvězí Nový Berštejn Panská Ves Plešivec Sušice Dřevčice díl Zakšín Zátyní Dubnice Dubnice Hamr na Jezeře Břevniště Hamr na Jezeře Hamr na Jezeře Hutník Útěchovice Holany Holany Holany díl Hostíkovice Loubí Oslovice Rybnov Holany díl Horní Libchava Horní Libchava Horní Police Dvorsko Horní Police díl Horní Police Horní Police díl Pod Školou Podlesí Chlum Drchlava Drchlava díl Hradiště x x x x x x x x Drchlava díl Chlum Maršovice Jestřebí Jestřebí Pavlovice Pavlovice Popelov Újezd Kozly celkem v zemědělství, lesnictví a rybářství ve službách vyjíždějící za prací mimo obec celkem rodinné celkem obydlené CSU04

12 Statistický lexikon obcí 2013; platné ke dni obec, část obce (díl), základní sídelní jednotka (díl) Kód obce, části obce (dílu), ZSJ (dílu) celkem Obyvatelstvo z toho ženy ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let Ekonomicky aktivní celkem Zaměstnaní Domy Byty z toho Kozly Kravaře Janovice Janovice díl Kravaře Kravaře díl Rané Sezímky Veliká Janovice díl Víska Kravaře díl Kvítkov Kvítkov Podolí Luka Luka Týn Mimoň Mimoň I Pod Ralskem díl U pily Husova-Pražská U nemocnice U lipové aleje Svébořická strana Kuřivodská strana díl Mimoň II Mimoň-střed díl Průmyslový obvod U nádraží díl Mimoň III Mimoň-střed díl Pod Ralskem díl U nádraží díl Mimoň IV Mimoň-střed díl Letná Bohatická strana Mimoň V U nádraží díl Slovany Mimoň VI Kuřivodská strana díl Srní Potok Vranov Noviny pod Ralskem Noviny pod Ralskem Nový Oldřichov Mistrovice Nový Oldřichov Okna Okna Pertoltice pod Ralskem Pertoltice pod Ralskem Provodín Provodín Srní u České Lípy celkem v zemědělství, lesnictví a rybářství ve službách vyjíždějící za prací mimo obec celkem rodinné celkem obydlené CSU04

13 Statistický lexikon obcí 2013; platné ke dni obec, část obce (díl), základní sídelní jednotka (díl) Kód obce, části obce (dílu), ZSJ (dílu) celkem Obyvatelstvo z toho ženy ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let Ekonomicky aktivní celkem Zaměstnaní Domy Byty z toho Ralsko Boreček Horní Krupá Hradčany Hvězdov Jabloneček Kuřívody Náhlov Ploužnice Hradčany-sídliště Ploužnice Svébořice Skalka u Doks Nová Skalka Stará Skalka Sosnová Sosnová Stráž pod Ralskem Stráž pod Ralskem Stružnice Bořetín Jezvé Stráž u České Lípy Stružnice Stvolínky Kolné Novina Stvolínecké Petrovice díl Stvolínecké Petrovice Stvolínecké Petrovice díl Stvolínky Malý Bor Stvolínky Taneček Tachov Tachov Tuhaň Dolní Dubová Hora x x x x x x x x Pavličky díl Domašice Obrok Pavličky Pavličky díl Tuhaň Tuhanec Velenice Velenice Velký Valtinov Růžové Tlustce Valtinov Volfartice Nová Ves Volfartice Vrchovany Vrchovany Zahrádky Borek celkem v zemědělství, lesnictví a rybářství ve službách vyjíždějící za prací mimo obec celkem rodinné celkem obydlené CSU04

14 Statistický lexikon obcí 2013; platné ke dni obec, část obce (díl), základní sídelní jednotka (díl) Kód obce, části obce (dílu), ZSJ (dílu) celkem Obyvatelstvo z toho ženy ve věku 0-14 let ve věku 65 a více let Ekonomicky aktivní celkem Zaměstnaní Domy Byty z toho 2. Šváby Zahrádky Zahrádky Karasy Zákupy Božíkov Brenná Kamenice Lasvice Šidlov Nový Šidlov Starý Šidlov Veselí Zákupy Zákupy Nové Zákupy Žandov Dolní Police Dolní Police díl Heřmanice Novosedlo Dolní Police díl Radeč Valteřice Velká Javorská Žandov Ždírec Bořejov Ždírec Ždírec díl Ždírecký Důl Ždírec díl celkem v zemědělství, lesnictví a rybářství ve službách vyjíždějící za prací mimo obec celkem rodinné celkem obydlené CSU04

15 Obec vyjížďky, obec dojížďky Vyjíždějící do zaměstnání a do školy podle pohlaví, věku a podle obce vyjížďky a obce dojížďky (období ) Vyjíždějící celkem celkem z toho ženy Zaměstnané osoby vyjíždějící do zaměstnání v tom ve věku a více nezjištěno Žáci, studenti a učni vyjíždějící do školy ve věku 6-14 let Bezděz vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných okresů kraje vyjíždí do jiných krajů vyjíždí mimo ČR Obec dojížďky: Mladá Boleslav Doksy Bělá pod Bezdězem Blatce vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných krajů Blíževedly vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných krajů vyjíždí mimo ČR Obec dojížďky: Česká Lípa Kravaře Úštěk Bohatice vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných okresů kraje vyjíždí do jiných krajů Obec dojížďky: Česká Lípa Brniště vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných okresů kraje vyjíždí do jiných krajů vyjíždí mimo ČR Obec dojížďky: Česká Lípa Stráž pod Ralskem Mimoň Zákupy Liberec Praha Česká Lípa vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných okresů kraje vyjíždí do jiných krajů vyjíždí mimo ČR Obec dojížďky: Praha Mladá Boleslav Liberec Stráž pod Ralskem Nový Bor Zákupy Ústí nad Labem Děčín Mimoň Varnsdorf Doksy Mnichovo Hradiště Žandov Brno Hradec Králové Kamenický Šenov Rumburk Stružnice Sosnová Horní Podluží Litoměřice Cvikov Bakov nad Jizerou Skalice u České Lípy Bělá pod Bezdězem Jablonec nad Nisou Horní Libchava Provodín Jablonné v Podještědí Zahrádky Pardubice Jestřebí Hrádek nad Nisou Chrastava Mělník Volfartice Doksy vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných okresů kraje vyjíždí do jiných krajů vyjíždí mimo ČR Obec dojížďky: Česká Lípa Mladá Boleslav Praha Bělá pod Bezdězem Liberec Stráž pod Ralskem Mimoň Provodín Varnsdorf Děčín Dubá vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných okresů kraje vyjíždí do jiných krajů vyjíždí mimo ČR Obec dojížďky: Česká Lípa celkem z toho vyjíždí denně CSU05

16 Obec vyjížďky, obec dojížďky Vyjíždějící do zaměstnání a do školy podle pohlaví, věku a podle obce vyjížďky a obce dojížďky (období ) Vyjíždějící celkem celkem z toho ženy Zaměstnané osoby vyjíždějící do zaměstnání v tom ve věku a více nezjištěno Žáci, studenti a učni vyjíždějící do školy ve věku 6-14 let Praha Doksy Mladá Boleslav Dubnice vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných okresů kraje vyjíždí do jiných krajů vyjíždí mimo ČR Obec dojížďky: Stráž pod Ralskem Liberec Mimoň Jablonné v Podještědí Hamr na Jezeře vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných okresů kraje vyjíždí do jiných krajů vyjíždí mimo ČR Obec dojížďky: Stráž pod Ralskem Osečná Liberec Holany vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných okresů kraje vyjíždí do jiných krajů Obec dojížďky: Česká Lípa Horní Libchava vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných okresů kraje vyjíždí do jiných krajů Obec dojížďky: Česká Lípa Liberec Praha Nový Bor Horní Police vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných okresů kraje vyjíždí do jiných krajů vyjíždí mimo ČR Obec dojížďky: Česká Lípa Žandov Děčín Chlum vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných krajů Obec dojížďky: Česká Lípa Jestřebí vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných okresů kraje vyjíždí do jiných krajů vyjíždí mimo ČR Obec dojížďky: Česká Lípa Mladá Boleslav Praha Provodín Kozly vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných okresů kraje vyjíždí do jiných krajů Obec dojížďky: Česká Lípa Kravaře vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných okresů kraje vyjíždí do jiných krajů Obec dojížďky: Česká Lípa Úštěk Praha Mladá Boleslav Kvítkov vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných okresů kraje vyjíždí do jiných krajů Obec dojížďky: Česká Lípa Luka vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných krajů vyjíždí mimo ČR Mimoň vyjíždí v rámci okresu vyjíždí do jiných okresů kraje vyjíždí do jiných krajů vyjíždí mimo ČR Obec dojížďky: Česká Lípa Stráž pod Ralskem Mladá Boleslav Mnichovo Hradiště Praha Liberec Zákupy Jablonné v Podještědí Ralsko Kněžmost Brniště celkem z toho vyjíždí denně CSU05

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ TETOVÁ ČÁST, část C PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ Územně analytické podklady ORP Česká Lípa 2. úplná aktualizace, 2012 OBSAH ČÁSTI C: PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI...

Více

Městský úřad Česká Lípa. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany

Městský úřad Česká Lípa. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany Městský úřad Česká Lípa Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany Mgr. Novotná Petra Tel.: 487 885 476, e mail: novotna_p@mucl.cz, č. kanceláře 206 Vedoucí oddělení Majetkové

Více

Adresa Pověřený obecní úřad Obec - Město - Městys Okrsek č. volební místnosti

Adresa Pověřený obecní úřad Obec - Město - Městys Okrsek č. volební místnosti Adresa Pověřený obecní úřad Obec - Město - Městys Okrsek č. volební místnosti Bezděz 1 Bezděz č. p. 1 - Infocentrum 607 398 342 Bílý Kostel Nad nisou 1 Obecní úřad č. p. 206 485 143 418 Blatce 1 Blatce

Více

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2 Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 28.11 2016 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 11. PROSINCE 2016 Českolipsko + Novoborsko Seznam změn platných od neděle

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

ČESKOLIPSKO - PŘEHLEDY

ČESKOLIPSKO - PŘEHLEDY ČESKOLIPSKO - PŘEHLEDY Poznámky: první číslo z řádku je určující kód, další dvě udávají přibližnou polohu, první je počet km od západního okraje, druhé pak od severního okraje okresu. Jeho hranice je daná

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ

PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 29. 10. 2013-13. 11. 2013 SPOLEČNÁ ČÁST... 3 1. Jsem členem AUÚP?... 3 2. Praxi v oblasti územního plánování mám... 3 3. Zabývám se (zabýval jsem se)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2016 Měsíční

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Ž A T E C T E X T O V Á Č Á S T 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 A. ÚVODNÍ STATISTICKÉ INFORMACE O SLEDOVANÉM ÚZEMÍ...3 A.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 4

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů Místní akční skupina LAG Podralsko v souladu se Strategickým plánem místní akční skupiny LAG Podralsko pro program LEADER v plánovacím období 2007 2013 vyhlašuje 3. kolo výzvy

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2017 Měsíční

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2016 Měsíční

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE II/A. PILÍŘ OSPODÁŘSKÝ A.1 OSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA - značná výměra zemědělských

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 01312774, v souladu s ustanovením 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava V Liberci dne 2.12.

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 28.11 2016 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2016 Českolipsko: SEZNAM ZMĚN PLATNÝCH OD NEDĚLE 11.

Více

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji I. Úvodní statistické informace o sledovaném území - Počet obcí - Rozloha obcí / ORP - Počty obyvatel - Stav ÚPD včetně změn ve sledovaném území II. Podklady pro rozbor

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Základní údaje o obci Název obce Křepice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 6719318 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Horninové

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Počátky Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 3084 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 2657 Hustota obyvatel: 86 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2. Sp Osobní vlaky

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2. Sp Osobní vlaky V Liberci dne 2. 11. 2017 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 10. PROSINCE 2017 Českolipsko Železniční doprava: L2 Liberec Česká Lípa Benešov n. Ploučnicí ( Děčín) Trať 06 Sp 17 6602 První ranní spěšný vlak z Děčína

Více

3. úplná aktualizace 2014

3. úplná aktualizace 2014 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP Česká Lípa 3. úplná aktualizace 2014 Úřad územního plánování MěÚ Česká Lípa TEXTOVÁ ČÁST, část A PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAH ČÁSTI A ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667 Základní údaje o obci Název obce Horní Bojanovice Typ Obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 8368136 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

4. úplná aktualizace 2016

4. úplná aktualizace 2016 Územně analytické podklady ORP Česká Lípa 3. úplná aktualizace, 2014 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP Česká Lípa 4. úplná aktualizace 2016 Úřad územního plánování MěÚ Česká Lípa TEXTOVÁ ČÁST, část A PODKLADY

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny 0001 Liberec,,Fügnerova 00 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice,,křiž. 00 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n.nisou,,aut.nádr. 01 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně,,u mostu 01 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103

Více

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava

Líšnice 20 % 29,9 % 21,1 % 49,1 % Ekologická stabilita 1,35 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura Silniční doprava Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - město zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón Albrechtice v J. h. 7015 70 TA Tanvald Bedřichov 1023 10 JN Jablonec nad Nisou Benecko 9024 90 JI Jilemnice Benecko - Dolní Štěpanice 9023 90 JI Jilemnice Benešov u Semil 5015 50 SE Semily Bezděz 2220

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Doksany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,2 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 497

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,2 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 497 Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576566 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,2 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN

PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N.

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 91, 117) NE Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7 Číslo zóny Název zóny Název nadzóny 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N. - Václavice Hrádek nad Nisou 0104 Hrádek

Více

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dolní Lažany - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2002 a Z1 a Z2)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2002 a Z1 a Z2) Základní údaje o obci Název obce Kurdějov Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 9264526 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2002 a Z1 a Z2) 32,7 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, vydaných na základě těchto žádostí v roce

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, vydaných na základě těchto žádostí v roce Zpřístupnění informací dle 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/21012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, vydaných

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Vícenice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území městyse Lukavec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 933

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 933 Základní údaje o obci Název obce Brumovice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10505016m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 83,9 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 933

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 94,8 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1369

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 94,8 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1369 Základní údaje o obci Název obce Šakvice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 11829830 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 94,8 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1369 Horninové

Více