II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE"

Transkript

1 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE II/A. PILÍŘ OSPODÁŘSKÝ A.1 OSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA - značná výměra zemědělských a lesních pozemků - koncentrace ekonomických činností do center osídlení - funkční průmyslová výroba - silná orientace na automobilový průmysl - existence průmyslových zón - vysoký potenciál a atraktivita přírodních hodnot území - malé využití alternativních a ekologických způsobů hospodaření - rozdrobená sídelní struktura - značný počet ubytovacích a stravovacích zařízení - absence rychlostní komunikace - síť značených turistických a cykloturistických tras - přístupnost energií a dopravních tras pro investice do výrobních ploch -existence malého a středního podnikání - relativně hustá síť silnic - hustá síť distribučních stanic a vedení VN - dostatek pracovních sil - vysoký potenciál a atraktivita přírodních hodnot území - rostoucí podíl tříděného odpadu, zřizování sběrných dvorů ve větších obcích - rozvoj zeleného podnikání - zpomalení procesu restrukturalizace zemědělství - využití nevyužívaných a ladem ležících zemědělských pozemků pro nové i netradiční způsoby zemědělského hospodaření - využití potenciálu venkovského prostoru pro turistiku - získávání prostředků na rozvoj z Evropských fondů - využití přírodního a kulturního potenciálu území pro rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu - jednostranné zaměření velkých ekonomických subjektů na automobilový průmysl - odliv zahraničního kapitálu - odliv zájmu turistů z důvodu málo kvalitních služeb - dopady krize 68

2 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ A.2 VEŘEJNÁ EKONOMIKA - míra nezaměstnanosti v celostátním průměru - vysoké provozní výdaje veřejných rozpočtů - složitá finanční situace malých obcí s nízkými obecními rozpočty - nedostatek finančních zdrojů na rozvojové projekty - kvalitně připravené projekty a efektivní využívání finančních nástrojů EU na rozvoj území obcí - vyšší míra vzájemné spolupráce obcí - pokles ekonomické aktivity v důsledku nízkých příjmů obcí - pokles šance na získání podpůrných finančních prostředků - vysoká míra závislosti malých obcí na státu a kraji - nedostatek finančních zdrojů na reprodukci a rozvoj veřejné infrastruktury A.3 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA A DOPRAVNÍ SYSTÉMY - relativně hustá síť silnic - přetíženost úseků hlavní silniční sítě - významné cyklotrasy - absence rychlostní komunikace - nevyhovující stavebně technický stav silnic II. a III. třídy - nárůst individuální automobilové dopravy na úkor veřejné dopravy - nadměrná hluková zátěž lokalit s vysokou intenzitou dopravy - zhoršování dopravní obslužnosti venkovských - modernizace a optimalizace železničních tratí oblastí - podpora rozvoje cykloturistiky - útlum veřejné dopravy - zvyšování koncentrace individuální dopravy ve větších sídlech - nedostatek finančních zdrojů na reprodukci a rozvoj dopravní infrastruktury 69

3 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ A.4 TECNICKÁ INFRASTRUKTURA - soběstačnost území z hlediska zdrojů kvalitní pitné vody - hustá síť distribučních stanic a vedení VN - rostoucí podíl tříděného odpadu, zřizování sběrných dvorů - značné stáří vodovodních řadů = velké ztráty - nízký podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci - velké množství objektů s nevyhovujícím způsobem čištění odpadních vod - nízký podíl oddílné kanalizace = čistírny odpadních vod jsou nadměrně zatěžovány balastními vodami - roztroušená výroba elektrické energie - minimální snaha dodavatelů zemního plynu o rozšíření systému do jiných obcí - slabé využití tříděných odpadů - rekonstrukcí vodovodních sítí dojde k významným - ohrožení kvality povrchových a podzemních vod úsporám vlivem nečištění odpadních vod - zvyšování podílu čištění odpadních vod - nedostatečná sanace kontaminovaného prostředí v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko - budování a modernizace kanalizačních systémů - nevhodné situování větrných a solárních a čistíren odpadních vod v obcích elektráren s negativních vlivem na krajinný ráz - zvýšení podílu oddílné kanalizace - stagnující stav třídění a využívání odpadů - zvýšení úspor energií - využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie (např. geotermální energie) - rozšíření plynofikace - pokračování v osvětě třídění a možností využití odpadů jako druhotné suroviny 70

4 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ II/B. PILÍŘ SOUDRŽNOSTI SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL B.1 OBYVATELSTVO - příznivá věková struktura a růst počtu obyvatel - zatížení části území rekreačními uživateli území - příznivá imigrační politika - vylidňování menších obcí a jejích přechod na čistě rekreační funkci - nedostatečné krizové zabezpečení obyvatelstva a území B.2 VZDĚLÁVÁNÍ - dlouhodobý růst vzdělanosti - stále více převažující spotřební chování obyvatel - nerozvinutý systém dalšího a celoživotního vzdělávání - posilování informační gramotnosti obyvatel - uzavírání škol v malých obcích B.3 ZDRAVOTNICTVÍ -dostupnost a úroveň zdravotní péče a dostatečná kapacita zdravotních zařízení pro trvale bydlící obyvatelstvo - nevyvážený systém financování zdravotní péče - podpora zdravého životního stylu - zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva B.4 SOCIÁLNÍ PÉČE - vyhovující odborné složení personálu pracujícího v sociálních službách - nedostatečná podpora alternativních forem sociální péče - transformace zařízení sociálních služeb a jejích standardizace - nízká efektivita sociálních služeb - nárůst sociálně slabších a méně přizpůsobivých obyvatel 71

5 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ B.5 KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE - památkově chráněná území - vysoký potenciál historických objektů - množství drobných památek a rozmanitosti lidové architektury - špatný stavebně technický stav některých historických objektů a staveb - omezená přístupnost a kulturní využití sakrálních památek - získání finančních prostředků z Evropských a jiných fondů na obnovu památek - vhodné využívání památek pro cestovní ruch a kulturní aktivity - využití ohrožených památek pro podnikatelské a neziskové aktivity - pokračující chátrání kulturních a historických památek z důvodu nedostatečné péče - devastace památek nevhodným využitím a necitlivými opravami - vandalismus B.6 SPORT A TĚLOVÝCOVA - příležitosti sportovního vyžití - špatný stavebně technický stav některých sportovních staveb a zařízení - rozvoj sportu a sportovních zařízení vyvolaný rozvojem cestovního ruchu - nedostatečná obnova sportovních zařízení B.7 BYDLENÍ A BYTOVÝ FOND - atraktivní území pro trvalé a druhé bydlení - nekoncepční rozvoj bydlení - rostoucí počet rozestavěných a dokončených obytných ploch - vysoký podíl neobydlených bytů - zastaralý bytový fond - využití objektů rodinné rekreace pro trvalé bydlení - modernizace, modernizace starého bytového fondu - neudržitelná urbanizace a suburbanizace volné krajiny v okolí měst - vysídlování malých obcí, jejich případná přeměna na rekreační sídla a ztráta zájmu o jejich rozvoj 72

6 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ B.8 ZAMĚSTNANOST A TR PRÁCE - vysoká míra ekonomické aktivity - nekvalifikovaná pracovní síla - vytvoření nových pracovních míst - vytvoření vhodných podmínek pro ekonomický rozvoj - nárůst dlouhodobě nezaměstnaných, sociálně slabších obyvatel - velká fluktuace obyvatel - prudké zvýšení nezaměstnanosti při propadu automobilového průmyslu B.9 BEZPEČNOST - funkční spolupráce složek Integrovaného záchranného systému - omezené riziko vzniku havárií velkého rozsahu - omezené riziko záplav - lokální rizika povodní, sesuvů půdy, propadu poddolovaných území - lokální rizika ohrožení v důsledku civilizačních vlivů - využití objektů rodinné rekreace pro trvalé bydlení - růst kriminality - modernizace, rekonstrukce starého bytového fondu B.10 STRUKTURA OSÍDLENÍ, REGIONALIZACE - atraktivita území pro cestovní ruch a rekreaci - zvyšující se rozdíl rozvojových předpokladů mezi městy a malými obcemi - lokální rizika ohrožení v důsledku civilizačních vlivů - využití území pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu - zlepšení dopravní sítě a dostupnosti - další zvyšování zátěže území a krajiny vlivem potencionálních uživatelů a jednodenní návštěvnosti 73

7 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ II/C. PILÍŘ ENVIRONMENTÁLNÍ C.1 GEOOGIE - zásoby sklářských a slévárenských písků, radioaktivní suroviny, štěrkopísků a stavebního kamene a cihlářské suroviny - lokálně změněný ráz krajiny vlivem dobývání ložisek nerostných surovin - rozsáhlá sesuvná území v okolí Žandova, České Lípy, Zákup, Stráže pod Ralskem, amru a Kravař - kontaminace křídových zvodní vlivem chemické těžby uranových rud - pokračování a ukončení rekultivací a sanací území po těžbě nerostných surovin (zejména po těžbě uranové rudy) - ohrožení zásob podzemních vod v COPAV vlivem pomalého řešení následků chemické těžby uranu C.2 YDROLOGIE A KLIMATOLOGIE -vybudované rybniční soustavy s rybo-chovným krajinotvorným a protipovodňovým významem - zdokumentovaná vodohospodářská evidence - činnost protipovodňové služby jako složky integrovaného záchranného systému - zpracované studie odtokových poměrů vodních toků a studie protipovodňových prevencí - urychlení odtoku povrchových vod vlivem vynucených úprav koryt vodních toků v důsledku urbanizace údolních niv a dále v důsledku nevhodných zemědělských a lesotechnických zásahů v krajině, přičemž část zástavby sídelních celků a průmyslových objektů se nachází v záplavovém území - realizace hydrotechnických staveb a přírodě blízkých opatření určených k zvyšování retence vod v krajině a ke snižování povodňových škod - přetrvávající riziko zvýšení kulminačních průtoků při povodních a nedořešená protipovodňová opatření na Ploučnici od České Lípy po Žandov a na Svitávce - riziko nárůstu lokálních záplav vlivem prognózovaného extremálního vývoje množství a intenzity ovzdušných srážek - riziko smyvů půd a úzce lokálních záplav při chybném osevu zemědělských pozemků místně nevhodnými plodinami - hospodářské škody na majetku v případě podlimitně dimenzovaných nebo chybně vyprojektovaných staveb nebo jejich částí vlivem četnějšího výskytu orkánů, vichřic a krupobití 74

8 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ C.3 PŮDNÍ FOND - půdy vyvinuté na spraších s vysokým produkčním potenciálem - provedené meliorace funkčnost meliorací chudé půdy na písčitých substrátech, zamokřené půdy - protierozní opatření - eroze půdy - závlahy na výsušných, ale kvalitních půdách - možnost provádění revitalizačních opatření na trvale nebo periodicky zamokřovaných půdách - agroturistika - výskyt kontaminovaných půd po starých ekologických zátěžích (vojenský prostor) - zábor ZPF vlivem stavební činnosti - další rozvoj ekonomických aktivit zvyšující kontaminaci a degradaci půdy C.4 ZATÍŽENÍ ŽIVOTNÍO PROSTŘEDÍ - snížení produkovaných emisí do ovzduší - snaha o dlouhodobé snižování znečištění povrchových a podzemních vod - relativně malá míra znečištění povrchových a podzemních vod - pokračování v trendu zlepšování kvality podzemních a povrchových vod - odstraňování stávajících a potencionálních zdrojů znečištění - navýšení dotací na zlepšení a navýšení podílu čištěných odpadních vod - umisťování záměrů do brownfields - rostoucí podíl automobilové dopravy na znečištění ovzduší - znečištění povrchových toků vlivem nedostatečného čištění odpadních vod - negativní vliv hospodaření v krajině, těžby nerostných surovin a starých ekologických zátěží na kvalitu podzemních vod - umístění záměrů do blízkosti nebo přímo do ochranných pásem vodních zdrojů - malý podíl ekologického zemědělství - velký rozsah nevyužitých a zdevastovaných ploch (brownfields) - nedostatek finančních prostředků na podporu odstranění starých ekologický zátěží - nadměrná hluková zátěž v územích s intenzivní silniční dopravou - pokračování v trendu snižování škodlivých látek a zvyšování kvality ovzduší - cílená podpora ekologických forem hospodaření - odstraňování starých ekologických zátěží - snižování hlukové zátěže budováním obchvatů měst a obcí - opětovný nárůst produkce emisí z malých stacionárních zdrojů - zhoršení ovzduší navyšováním přeprav v individuální dopravě - kontaminace podzemních a povrchových vod neřešením starých ekologických zátěží - nekoordinovaný rozvoj území 75

9 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ C.5 OCRANA PŘÍRODY A KRAJINY - stagnující proces realizace navržených prvků - hodnotné krajinné a přírodní prostředí ÚSES - místně snížená krajinná hodnota umístěním - pestrost krajinných typů technické infrastruktury (liniové stavby, solární elektrárny) - rozmanitost a zachovalost venkovských sídel - absence komplexního krajinného plánu - narušení krajinného rázu nevhodnými stavebními - alternativní způsob obhospodařování krajiny zásahy - vznik nových střetů při realizaci navrhovaných - nové využití prostoru Ralsko liniových staveb - podpora obnovy vegetační infrastruktury krajiny - výrazné ubývání krajiny na úkor zástavby - pokračující trend nedostatečné péče o kulturní krajinu 76

10 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ II/D. SOURNNÁ SWOT ANALÝZA DLE PILÍŘŮ UDRŽITELNÉO ROZVOJE PILÍŘ OSPODÁŘSKÝ - značná výměra zemědělských a lesních pozemků - koncentrace ekonomických činností do center osídlení - zavedené malé a střední podnikání - orientace na automobilový průmysl - existence průmyslových zón - vysoký potenciál a atraktivita přírodních hodnot území - malé využití alternativních a ekologických způsobů hospodaření - rozdrobená sídelní struktura - kapacita ubytovacích a stravovacích zařízení - absence rychlostní komunikace - síť značených turistických a cykloturistických tras - vysoké provozní výdaje veřejných rozpočtů - rostoucí podíl tříděného odpadu, zřizování - složitá finanční situace malých obcí s nízkými sběrných dvorů obecními rozpočty - nedostatek finančních zdrojů na rozvojové - relativně hustá síť silnic projekty - významné cyklotrasy - přetíženost úseků hlavní silniční sítě - soběstačnost území z hlediska zdrojů kvalitní pitné vody - nevyhovující stavebně technický stav zejména silnic II. a III. třídy - hustá síť distribučních stanic a vedení VN - slabé využití tříděných odpadů - nárůst individuální automobilové dopravy na úkor - dostatek pracovních sil veřejné dopravy - nadměrná hluková zátěž lokalit s vysokou intenzitou dopravy - značné stáří vodovodních řadů = velké ztráty - nízký podíl obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci - velké množství objektů s nevyhovujícím způsobem čištění odpadních vod - nízký podíl oddílné kanalizace = čistírny odpadních vod jsou nadměrně zatěžovány balastními vodami - minimální snaha dodavatelů zemního plynu o rozšíření systému do jiných obcí - rozvoj zeleného podnikání - zpomalení procesu restrukturalizace zemědělství - využití nevyužívaných a ladem ležících zemědělských pozemků a areálů pro nové i netradiční způsoby zemědělského hospodaření - rozvoj turistických aktivit a cykloturistiky - získávání prostředků na rozvoj z Evropských a jiných fondů - využití přírodního a kulturního potenciálu území pro rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu - kvalitně připravené projekty a efektivní využívání finančních nástrojů EU na rozvoj území obcí - jednostranné zaměření velkých ekonomických subjektů na automobilový průmysl - odliv zahraničního kapitálu - odliv zájmu turistů z důvodu málo kvalitních služeb - pokles ekonomické aktivity v důsledku nízkých příjmů obcí - pokles šance na získání podpůrných finančních prostředků 77

11 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ - vyšší míra vzájemné spolupráce obcí - modernizace a optimalizace železničních tratí - podpora rozvoje cykloturistiky - rekonstrukcí vodovodních sítí dojde k významným úsporám - vysoká míra závislosti malých obcí na státu a kraji - nedostatek finančních zdrojů na reprodukci a rozvoj veřejné infrastruktury - zhoršování dopravní obslužnosti venkovských oblastí - útlum veřejné dopravy - zvyšování koncentrace individuální dopravy ve - zvyšování podílu čištění odpadních vod větších sídlech - budování a modernizace kanalizačních systému - nedostatek finančních zdrojů na reprodukci a a čistíren odpadních vod v obcích rozvoj dopravní infrastruktury - ohrožení kvality povrchových a podzemních vod - zvýšení podílu oddílné kanalizace vlivem znečištění odpadních vod - nedostatečné sanace kontaminovaného prostředí - zvýšení úspor energií v bývalém vojenském výcvikovém prostru Ralsko a vlivem těžby uranu v minulosti - využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie - nevhodné situování větrných a fotovoltaických (biomasa, geotermální energie) elektráren s negativních vlivem na krajinný ráz - rozšíření plynofikace - stagnující stav třídění a využívání odpadů - pokračování v osvětě třídění a možností využití odpadů jako druhotné suroviny - rušení stávajících podniků z důvodu krize a jejich stěhování,,na východ PILÍŘ SOUDRŽNOSTI SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL - příznivá věková struktura - zatížení části území rekreačními uživateli území - dlouhodobý růst vzdělanosti - stále více převažující spotřební chování obyvatel - dostupnost a dobrá úroveň zdravotní péče a dostatečná kapacita zdravotních zařízení pro trvale bydlící obyvatelstvo - odborné složení personálu pracujícího v sociálních službách - památkově chráněná území - potenciál historických objektů - nerozvinutý systém dalšího a celoživotního vzdělávání - nevyvážený systém financování zdravotní péče - nedostatečná podpora alternativních forem sociální péče - špatný stavebně technický stav některých historických objektů a staveb - drobné památky a rozmanitosti lidové architektury - četné příležitosti sportovního využití - špatný stavebně technický stav některých sportovních staveb a zařízení - atraktivní území pro trvalé a rekreační bydlení - nekoncepční rozvoj bydlení - rostoucí počet zástavby RD a dokončených bytů - podíl neobydlených bytů - obstojná míra ekonomické aktivity - zastaralý bytový fond v některých případech a lokalitách - spolupráce složek Integrovaného záchranného systému - lokální rizika povodní, sesuvů půdy, propadu poddolovaných území - omezené riziko vzniku havárií velkého rozsahu - lokální rizika ohrožení v důsledků civilizačních vlivů - atraktivita území pro cestovní ruch a rekreaci- - zvyšující se rozdíl rozvojových předpokladů mezi městy a malými obcemi 78

12 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ - vylidňování menších obcí, např. pro nedostatek - zlepšení dopravní sítě a dostupnosti prac. příležitostí a jejích přechod na čistě rekreační funkci - nedostatečné krizové zabezpečení obyvatelstva - posilování informační gramotnosti obyvatel a území - podpora zdravého životního stylu - uzavírání škol v malých obcích - transformace zařízení sociálních služeb a jejích - zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva standardizace - získání finančních prostředků z EU a jiných fondů - nízká efektivita sociálních služeb - vhodné využívání památek pro cestovní ruch a - nárůst sociálně slabších a méně přizpůsobivých kulturní aktivity obyvatel - využití ohrožených památek pro podnikatelské a - pokračující chátrání kulturních a historických neziskové aktivity - rozvoj sportu a sportovních zařízení vyvolaný rozvojem cestovního ruchu památek z důvodu nedostatečné péče - devastace památek nevhodným využitím a necitlivými opravami - vytvoření nových pracovních míst - vandalismus - vytvoření vhodných podmínek pro ekonomický - nedostatečná obnova a rozvoj sportovních rozvoj zařízení - nárůst dlouhodobě nezaměstnaných, sociálně - využití objektů rodinné rekreace pro trvalé bydlení slabších obyvatel - modernizace, rekonstrukce starého bytového - velká fluktuace obyvatel fondu - využití území pro rozvoj rekreace a cestovního - prudké zvýšení nezaměstnanosti v důsledku ruchu krize PILÍŘ ENVIRONMENTÁLNÍ - zásoby sklářských a slévárenských písků, radioaktivní suroviny, štěrkopísků a stavebního kamene a cihlářské suroviny -vybudované rybniční soustavy s rybo-chovným krajinotvorným a protipovodňovým významem - zdokumentovaná vodohospodářská evidence - činnost protipovodňové služby jako složky integrovaného záchranného systému - zpracované studie odtokových poměrů vodních toků a studie protipovodňových prevencí - půdy vyvinuté na spraších s vysokým produkčním potenciálem - provedené meliorace - lokálně změněný ráz krajiny vlivem dobývání ložisek nerostných surovin - rozsáhlá sesuvná území v okolí Žandova, České Lípy, Zákup, Stráže pod Ralskem, amru a Kravař, Kozlů a Kvítkova - riziko kontaminace křídových zvodní vlivem chemické těžby uranových rud - urychlení odtoku povrchových vod vlivem vynucených úprav koryt vodních toků v důsledku urbanizace údolních niv a dále v důsledku nevhodných zemědělských a lesotechnických zásahů v krajině, přičemž část zástavby sídelních celků a průmyslových objektů se nachází v záplavovém území chudé půdy na písčitých substrátech, zamokřené půdy funkčnost meliorací - rostoucí podíl automobilové dopravy na znečištění ovzduší - snížení produkovaných emisí do ovzduší - znečištění povrchových toků vlivem 79

13 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ - snaha o dlouhodobé snižování znečištění povrchových a podzemních vod nedostatečného čištění odpadních vod - negativní vliv hospodaření v krajině, těžby nerostných surovin a starých ekologických zátěží na kvalitu podzemních vod - umístění záměrů do blízkosti nebo přímo do ochranných pásem vodních zdrojů - relativně malá míra znečištění povrchových a podzemních vod - pokračování v trendu zlepšování kvality podzemních a povrchových vod - malý podíl ekologického zemědělství - odstraňování stávajících a potencionálních zdrojů - velký rozsah nevyužitých a zdevastovaných znečištění ploch (brownfields) - navýšení dotací na zlepšení a navýšení podílu - nedostatek finančních prostředků na podporu čištěných odpadních vod odstranění starých ekologických zátěží - umisťování záměrů do brownfields - nadměrná hluková zátěž v územích s intenzivní silniční dopravou - hodnotné krajinné a přírodní prostředí - stagnující proces realizace navržených prvků ÚSES - pestrost krajinných typů - místně snížená krajinná hodnota umístěním technické infrastruktury (liniové stavby) - rozmanitost a zachovalost venkovských sídel - absence krajinného plánu jako komplexního - pokračování a ukončení rekultivací a sanací území po těžbě nerostných surovin (zejména po těžbě uranové rudy) - realizace hydrotechnických staveb a přírodě blízkých opatření určených k zvyšování retence vod v krajině a ke snižování povodňových škod - protierozní opatření - závlahy na výsušných, ale kvalitních půdách - možnost provádění revitalizačních opatření na trvale nebo periodicky zamokřovaných půdách - agroturistika - eroze půdy - pokračování v trendu snižování škodlivých látek a zvyšování kvality ovzduší - ohrožení zásob podzemních vod v COPAV vlivem pomalého řešení následků chemické těžby uranu - přetrvávající riziko zvýšení kulminačních průtoků při povodních a nedořešená protipovodňová opatření na Ploučnici od České Lípy po Žandov a na Svitávce - riziko nárůstu lokálních záplav vlivem prognózovaného extremálního vývoje množství a intenzity ovzdušných srážek - riziko smyvů půd a úzce lokálních záplav při chybném osevu zemědělských pozemků místně nevhodnými plodinami - hospodářské škody na majetku v případě podlimitně dimenzovaných nebo chybně vyprojektovaných staveb nebo jejich částí vlivem četnějšího výskytu orkánů, vichřic a krupobití - výskyt kontaminovaných půd po starých ekologických zátěžích (vojenské prostory) - cílená podpora ekologických forem hospodaření - zábor ZPF vlivem stavební činnosti - další rozvoj ekonomických aktivit zvyšující - odstraňování starých ekologických zátěží kontaminaci a degradaci půdy - snižování hlukové zátěže budováním obchvatů - opětovný nárůst produkce emisí z malých měst a obcí stacionárních zdrojů - zhoršení ovzduší navyšováním přeprav - alternativní způsob obhospodařování krajiny v individuální dopravě - kontaminace podzemních a povrchových vod - nové využití prostoru Ralsko neřešením starých ekologických zátěží - podpora obnovy vegetační infrastruktury krajiny - nekoordinovaný rozvoj území - narušení krajinného rázu nevhodnými stavebními zásahy - vznik nových střetů při realizaci navrhovaných liniových staveb - výrazné ubývání krajiny na úkor zástavby 80

14 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ - pokračující trend nedostatečné péče o kulturní krajinu II/E. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI Problémy k řešení v ÚPD vznikly na základě komunikace se starosty jednotlivých obcí, expertním odhadem a geografickými analýzami specialistů ÚAP Česká Lípa nad datovou částí ÚAPO ORP01 Česká Lípa. Problémy jsou vyjádřeny prostřednictvím tabulek : Tabulka_E1_UAPO_registr_PROBLEMY_.xls 82 Tabulka_E2_UAPO_seznam_PROBLEMY_po_obcich.xls 83 a výkresu : UAPO_ORP01_ČESKÁ_LÍPA_PROBLÉMY_ II/F Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj Vyváženost vztahu územních podmínek vyjadřuje mapové schéma: Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj po obcích ORP01 Česká Lípa Vyváženost jednotlivých pilířů byla provedena na základě expertního odhadu se starosty jednotlivých obcí. Výstupy byly zpracovány dle metodiky UAP_RURU MMR 05/. Výstup je shrnut do formy tabulky: Tabulka_F1_UAPO_vyvazenost_vztahu_uzem_podminek.xls 85 a mapového schématu: SCEMA_vyvazenost_vztahu_uzem_podminek 81

15 Tabulka_E1_UAPO_registr_PROBLEMY_.xls Vydání ID POPIS ID_PROBLEM Uapo_021 - územní systém ekologické stability 1 Střet návrhu region. biocentra RC1258 Jelení vrchy s CLÚ Stráž pod Ralskem P_21_RC Střet návrhu region. biocentra RC1257 Ralsko s CLÚ Stráž pod Ralskem P_21_RC Střet návrhu region. biocentra RC1914 Mimoň s CLÚ Stráž pod Ralskem P_21_RC1914 Uapo_050 - záplavové území 4 Nedostateč. protipovodň. opatření Brniště - Panenský potok P_50_1 5 Nedostateč. protipovodň. opatření Dubnice - Dubnický potok P_50_2 6 Nedostateč. protipovodň. opatření amr n. J. - amerská strouha P_50_3 7 Nedostateč. protipovodň. opatření Jestřebí - Robečský potok P_50_4 8 Nedostateč. protipovodň. opatření Pertoltice p. R. - Panenský p. P_50_5 9 Nedostateč. protipovodň. opatření Stráž p.r. - Ploučnice-Ještědský p. P_50_6 10 Nedostateč. protipovodň. opatření Velký Valtinov - Panenský p. P_50_7 11 Nedostatečná protipovodň. opatření Mimoň - Ploučnice - Panenský p. P_50_8 12 Nedostatečná protipovodňová opatření orní Police - Ploučnice P_50_9 13 Nedostatečná protipovodňová opatření Bohatice - Bohatický potok P_50_10 14 Nedostatečná protipovodňová opatření Dobranov - Dobranovský potok P_50_11 15 Nedostatečná protipovodňová opatření Dolní Libchava - Šporka P_50_12 16 Nedostatečná protipovodňová opatření Noviny p.r. - Ploučnice P_50_13 17 Nedostatečná protipovodňová opatření Stružnice - Ploučnice P_50_14 18 Nedostatečná protipovodňová opatření Velenice - Svitávka P_50_15 19 Nedostatečná protipovodňová opatření Zákupy- Svitávka P_50_16 20 Nedostatečná protipovodňová opatření Žandov - Ploučnice P_50_17 Uapo_068 - vodovodní síť 21 Problém dobudování vodovodu Tubož P_68_1 22 Omezení rozvoje obce z důvodu nedostatečného zásobování vodou - Dubá P_68_2 23 Omezení rozvoje obce z důvodu nedostatečného zásobování vodou - Podolí - Kvítkov P_68_3 Uapo_069 - technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod 24 Omezení rozvoje obce z důvodu chybějícího čištění odpadních vod -Tachov P_69_1 Uapo_070 - síť kanalizačních stok 25 Problém odkanalizování části obce Náhlov - Ralsko P_70_1 26 Problém odkanalizování obce Bezděz P_70_2 27 Omezení rozvoje obce z důvodu chybějícího odkanalizování - Nový Oldřichov P_70_3 28 Omezení rozvoje obce z důvodu chybějícího odkanalizování - Dubá P_70_4 29 Omezení rozvoje obce z důvodu chybějícího odkanalizování - Skalka u Doks P_70_5 30 Omezení rozvoje obce z důvodu chybějícího odkanalizování - Dubnice P_70_6 31 Omezení rozvoje obce z důvodu chybějícího odkanalizování - Tuhaň P_70_7 32 Omezení rozvoje obce z důvodu chybějícího odkanalizování - Volfartice P_70_8 33 Omezení rozvoje obce z důvodu chybějícího odkanalizování - Vrchovany P_70_9 Uapo_072 - elektrická stanice 34 Problém nedostatečné kapacity el. zdrojů Doksy P_72_1 Uapo_073 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy 35 Problém navrhované trasy el. vedení přes území CKO České středohoří P_73_1 36 Problém navrhované trasy el. vedení přes území CKO Kokořínsko P_73_2 Uapo_090 - silnice I 37 Problém zastavení stavby přeložky I/9 MD, obchvat České Lípy P_90_1 38 Nesouhlas vedení obce s přeložkou I/13 v navržené trase - orní Libchava P_90_2 Uapo_091 - silnice II 39 Problém přetížené silnice II.tř. vedoucí obcí - Vrchovany P_91_1 Uapo_102 - letiště 40 Problém využití ploch letiště radčany P_102_1 Uapo_OSTATNÍ 41 Problém hlukové zátěže u I/9, Jestřebí P_00_1 42 Problém hlukové zátěže železnice, Okna P_00_2 Modrý text - problémy nadmístního významu k řešení v nadřazené dokumentaci 82

16 Tabulka_E2_UAPO_seznam_PROBLEMY_po_obcich.xls Vydání Obec Problémy ÚAPO ID_PROBLEM Bezděz P_70_2 Blatce P_68_1 Blíževedly Bohatice P_50_10 Brniště P_50_1 Česká Lípa P_50_12, P_50_11, P_90_1 Doksy P_72_1 Dubá P_70_4, P_68_2 Dubnice P_50_2, P_70_6 amr na Jezeře P_21_RC1258, P_50_3, P_50_6 olany P_73_2 orní Libchava P_90_2 orní Police P_50_9 Chlum Jestřebí P_50_4, P_00_1 Kozly Kravaře P_73_1 Kvítkov P_68_3 Luka Mimoň P_21_RC1257, P_21_RC1914, P_50_8 Noviny pod Ralskem P_21_RC1257, P_50_13 Nový Oldřichov P_70_3 Okna P_00_2 Pertoltice pod Ralskem P_21_RC1914, P_50_5 Provodín Ralsko P_21_RC1258, P_21_RC1257, P_102_1, P_70_1 Skalka u Doks P_70_5 Sosnová Stráž pod Ralskem P_21_RC1258, P_21_RC1257, P_50_6 Stružnice P_50_14 Stvolínky Tachov P_69_1 Tuhaň P_70_7 Velenice P_50_15 Velký Valtinov P_50_7 Volfartice P_70_8 Vrchovany P_70_9, P_91_1 Zahrádky Zákupy P_50_16, P_50_15 Žandov P_50_17 Ždírec END 83

17 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝC PODKLADŮ ORP ČESKÁ LÍPA II. ROZBOR UDRŽITELNÉO ROZVOJE ÚZEMÍ Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj byla hodnocena na základě jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území dle metodiky MMR 05/. Při hodnocení se vycházelo z průzkumu území a rozhovorů se starosty obcí za každou obec zvlášť. Výstupy byly následně zaznamenány do tabulky, ve které se určila vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území jako souhrn hodnocení územních podmínek za jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje území. Vyváženost územních podmínek jednotlivých obcí byla hodnocena z hlediska kvality životního prostředí (Z), stability osídlení (S) a hospodářského rozvoje (). Vyhodnocení bylo zpracováno formou mapového schématu Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj po obcích ORP 01 Česká Lípa (str.86 ) a tabulky (str.85 ). Z provedeného průzkumu je zřejmé, že nejhůře byl ve většině obcí hodnocen pilíř hospodářský, lépe byl klasifikován pilíř soudržnosti společenství obyvatel a nejlépe pilíř životní prostředí. Lze říci, že kategorizace jednotlivých obcí odpovídá celkovému charakteru území obce s rozšířenou působností Česká Lípa. 84

18 Tabulka_F1_UAPO_vyvazenost_vztahu_uzem_podminek.xls Vydání Obec Pilíře Kategorizace Poznámka AREA ICOB NAZOB Z S KATEGORIE TEXT POZN Bezděz b Blatce a,S Blíževedly a,S Bohatice a,S Brniště b Česká Lípa Doksy Dubá b Dubnice amr na Jezeře c Z, olany b orní Libchava b orní Police Chlum Jestřebí a,S Kozly a,S Kravaře Kvítkov Luka b Mimoň b Noviny pod Ralskem b Nový Oldřichov b Okna b Pertoltice pod Ralskem b Provodín c Z, Ralsko a,S Skalka u Doks b Sosnová b Stráž pod Ralskem c Z, Stružnice b Stvolínky a,S Tachov a,S Tuhaň Velenice a,S Velký Valtinov a,S Volfartice b Vrchovany b Zahrádky Zákupy Žandov b Ždírec b END 85

19 Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj po obcích ORP01 Česká Lípa (zpracováno dle metodiky UAP_RURU MMR 05/, M 1: ) Nový Oldřichov,S Volfartice Velký Valtinov orní Libchava orní Police Velenice,S Stružnice Dubnice Brniště Žandov Česká Lípa Kravaře,S Kvítkov,S Zákupy Kozly Z, Stráž pod Ralskem amr na Jezeře Z, Bohatice Sosnová,S Mimoň Zahrádky Noviny pod Ralskem Pertoltice pod Ralskem Stvolínky,S Z, olany Provodín Blíževedly,S Jestřebí Ralsko,S Chlum Doksy Tuhaň Skalka u Doks 2b 3a 3c,S Tachov Dubá Ždírec,S Kategorizace dle MMR 05/ 1 Vrchovany Legenda Blatce Okna Luka Bezděz

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ TETOVÁ ČÁST, část C PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ Územně analytické podklady ORP Česká Lípa 2. úplná aktualizace, 2012 OBSAH ČÁSTI C: PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI...

Více

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice

Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Příloha č. 2 SWOT analýzy obcí ORP Hranice Obec Bělotín místní části Lučice, Nejdek, Kunčice... 2 Obec Horní Těšice... 4 Obec Olšovec... 6 Obec Partutovice... 8 Obec Provodovice... 10 Obec Rouské... 12

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK 3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK V Nepomuku dne 12.12.2014 Vypracoval: Ing. Jiří Levý Tel.: 371 51 97 30 e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz www.urad-nepomuk.cz Stránka 1 Obsah

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

Kontaktní pracoviště Česká Lípa měsíční zpráva listopad 2013 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA. o situaci na trhu práce k Úřad práce České republiky

Kontaktní pracoviště Česká Lípa měsíční zpráva listopad 2013 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA. o situaci na trhu práce k Úřad práce České republiky MĚSÍČNÍ ZPRÁVA o situaci na trhu práce k 30. 11. 2013 Úřad práce České republiky Kontaktní pracoviště Česká Lípa Obsah 1. Nezaměstnanost...3 Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání...3 Tab. 2 Uchazeči o zaměstnání,

Více

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE II. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE II/A. PILÍŘ HOSPODÁŘSKÝ A.1 HOSPODÁŘSKÁ ZÁKLADNA - značná výměra zemědělských a lesních pozemků - koncentrace ekonomických činností do center osídlení - zavedené malé a

Více

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim

Bílina. PŘÍLEŽITOSTI využití tradice těžby, geologie a paleontologické lokality pro turismus. Vodní režim Bílina Horninové prostředí a geologie pestrá geologická stavba zásoby hnědého uhlí povrchový lom Bílina - paleontologická lokalita světového významu geologicky a geomorfologicky významný vrch Bořeň uvolnění

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE PĚTIPSY POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

PROGRAM ROZVOJE. Libereckého kraje 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE. Libereckého kraje 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE Libereckého kraje 2014 2020 pracovní verze 1.5 04/2014 Obsah 1 Úvod... 4 2 Východiska programu rozvoje Libereckého kraje 2014 2020... 5 2.1 Zkušenosti s tvorbou programů rozvoje Libereckého

Více

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území

ORP VIMPERK 2. AKTUALIZACE 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území . AKTUALIZACE Rozbor udržitelného rozvoje území R U R Ú PRACOVNÍ VERZE K PROJEDNÁNÍ S OBCEMI Zpracovatel: Městský úřad Vimperk odbor výstavby a územního plánování Ing. Filip Takáč úřad územního plánování

Více

3. úplná aktualizace 2014

3. úplná aktualizace 2014 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP Česká Lípa 3. úplná aktualizace 2014 Úřad územního plánování MěÚ Česká Lípa TEXTOVÁ ČÁST, část A PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBSAH ČÁSTI A ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE

II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012. Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE II. úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Kadaň 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území OBCE RAČETICE POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň Odbor regionálního rozvoje, územního plánování

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů Místní akční skupina LAG Podralsko v souladu se Strategickým plánem místní akční skupiny LAG Podralsko pro program LEADER v plánovacím období 2007 2013 vyhlašuje 3. kolo výzvy

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

Rozloha území: km2. Členská základna: 44

Rozloha území: km2. Členská základna: 44 Územní působnost LAG Podralsko Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Blatce, Bliževedly, Bohatice, Brniště, Březovice, Čistá, Doksy, Dolní Krupá, Dubá, Dubnice, Hamr na Jezeře, Holany, Počet obcí: 48 Horní Libchava,

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014)

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014) OBEC: BOROVNÁ Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 184 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Střítež pod Křemešníkem Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 375 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 46

Více

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RASPENAVA POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant Simona Stočková Určený zastupitel: Pavel Lžičař RASPENAVA PROSINEC 2014

Více

Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT Lužické hory a Máchův kraj

Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT Lužické hory a Máchův kraj Pravidla pro udělení značky REGIONÁLNÍ PRODUKT Lužické hory a Máchův kraj REGIONÁLNÍ PRODUKT Lužické hory a Máchův kraj je potravinářský, přírodní nebo řemeslnický produkt, který je vyráběn na území obcí

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí)

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje hodnocení SEA

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje hodnocení SEA ale prozatím opačný. Největší podíl z hlediska produkce odpadů připadá na stavební a demoliční odpady a směsný komunální odpad. Vzniklý odpad je likvidován převážně skládkováním. Zneškodnění spalováním

Více

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí PROCES 2010 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES

Více

Jankov. Charakteristika

Jankov. Charakteristika Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ III. AKTUALIZACE 2014 TEXTOVÁ ZPRÁVA METODIKA ZPRACOVÁNÍ Pořizovatel: Zhotovitel aktualizace:

Více

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území Velké Hostěrádky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

SWOT analýzy města Krnova

SWOT analýzy města Krnova SWOT analýzy města Krnova Dílčí SWOT analýzy tematických oblastí jako pracovní verze formalizace socio-ekonomické analýzy města červen 2015 1 OBSAH Úvod 1 SWOT analýza oblasti Sociální prostředí a vybavenost

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa 280.3.2 S/5 Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Adresáti dle rozdělovníku Vaše žádost zn.: bez značky Vaše žádost ze dne: 8. 12. 2017 Spisová zn.: MUCL/113007/2017/OD/FO

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Brumovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Oblast 1.14 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů

Oblast 1.14 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů Oblast 1.14 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů Pro území města Opočna byl zpracován Územní plán sídelního útvaru (dále jen ÚPSÚ) Opočno, který byl schválen

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje- závěrečný kompilát Poznámky, komentáře a připomínky zhotovitele

Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje- závěrečný kompilát Poznámky, komentáře a připomínky zhotovitele Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje závěrečný kompilát ARR srpen 2006 1 Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje- závěrečný kompilát Poznámky, komentáře a

Více

PODRALSKO 2014+ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko na období 2014-2020. LAG Podralsko z.s. 471 01 Zahrádky 130 5.2.

PODRALSKO 2014+ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko na období 2014-2020. LAG Podralsko z.s. 471 01 Zahrádky 130 5.2. 2016 PODRALSKO 2014+ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje LAG Podralsko na období 2014-2020 LAG Podralsko z.s. 471 01 Zahrádky 130 Zpracování SCLLD bylo podpořeno z Operačního programu Technická

Více

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Obecně závazná vyhláška města Mimoně

Obecně závazná vyhláška města Mimoně Obecně závazná vyhláška města Mimoně č.1/1996 Městská rada v Mimoni se usnesla dne 1.července 1996 vydat podle 16 zák.č.367/90 Sb.o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (úplné znění pod

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) Základní údaje o obci Název obce Strachotín Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 51,7 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy a občanskosprávních agend náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 280.3.2 S/5 Adresáti dle rozdělovníku Vaše žádost zn.: CL Vaše žádost ze dne: 29.11.2016

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ V POŠUMAVÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ V POŠUMAVÍ PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, mobil 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ V POŠUMAVÍ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území podle

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009 MĚSTO: TELČ Základní identifikace řešeného území : Status: Město ZUJ (kód obce): 765546 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním úřadem: Telč Obec

Více

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014 Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF Příloha A textová část vyhodnocení obcí Pořizovatel: Úřad územního plánování ěstský úřad Varnsdorf

Více

a) Postup při pořízení územního plánu 2 b1) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací

a) Postup při pořízení územního plánu 2 b1) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací II. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. TEXTOVÁ ČÁST strana a) Postup při pořízení územního plánu 2 b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace

Více

ODDÍLY C-F. Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR MSK na udržitelný rozvoj území

ODDÍLY C-F. Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR MSK na udržitelný rozvoj území ODDÍLY C-F Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 ZÚR MSK na udržitelný rozvoj území OBSAH C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH... 3 D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA

Více

Odůvodnění územního plánu Ralsko. U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4 Číslo zakázky zhotovitele: Číslo zakázky objednatele:

Odůvodnění územního plánu Ralsko. U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4 Číslo zakázky zhotovitele: Číslo zakázky objednatele: - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Odůvodnění územního plánu Ralsko Stupeň - fáze: Návrh - pro vydání Objednatel Město Ralsko Kuřívody 71, 471 24 Ralsko Pořizovatel: Městský úřad Ralsko Kuřívody 71, 471

Více

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Odůvodnění OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části a) Postup při pořízení územního plánu b) Výsledek přezkoumání územního plánu b.1) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť

1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť 1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť 1.1.1. Zkvalitňování lokálních silničních sítí - optimalizace místní komunikační sítě, její dostavba za účelem napojení objektů - rekonstrukce,

Více

Nová Ves. Vybavenost obce Knihovna Mateřská škola Obchody Hostinec Pošta Benzínová pumpa Hřiště Požární zbrojnice

Nová Ves. Vybavenost obce Knihovna Mateřská škola Obchody Hostinec Pošta Benzínová pumpa Hřiště Požární zbrojnice Nová Ves Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

3. PŘÍLOHA Fotodokumentace 3 formáty A 4 (20 foto) 36

3. PŘÍLOHA Fotodokumentace 3 formáty A 4 (20 foto) 36 II. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU strana 1. TEXTOVÁ ČÁST a) Postup při pořízení územního plánu 2 b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 2 c) Vyhodnocení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Řevnice datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Libor Kvasnička otisk

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání část: vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území 2014 Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Projektant: Ing. arch. Štěpánka Ťukalová - UA PROJEKCE Autorizovaný architekt ČKA 01 151 Boleslavova 30, Č. Budějovice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Jamolice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č.183/2006 Sb., o

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

Územní plán Klášterec nad Ohří Vyhodnocení vlivů územního plánu Klášterec nad Ohří na udržitelný rozvoj území

Územní plán Klášterec nad Ohří Vyhodnocení vlivů územního plánu Klášterec nad Ohří na udržitelný rozvoj území Název dokumentace: Návrh územního plánu Klášterec nad Ohří Pořizovatel: Městský úřad Klášterec nad Ohří Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Územní plán Klášterec nad Ohří Vyhodnocení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

KUTNÁ HORA 3. úplná aktualizace

KUTNÁ HORA 3. úplná aktualizace ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KUTNÁ HORA 3. úplná aktualizace U-24, s.r.o. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Územně analytické podklady pro území ORP Kutná Hora, 3. úplná aktualizace provedená

Více

Příloha 11 Analýza problémů

Příloha 11 Analýza problémů Příloha 11 Analýza problémů silné stránky zatím vyhovující věková struktura obyvatel. plánování Bruntál, vrbensko, Horní Benešov existující poskytovatelé služeb, existence řady organizací věnujících se

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A Ú Z E M N Í P L Á N K O Z L Y P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Část 1 Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení

Více

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel.

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel. Olešník Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2017 Obsah:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

s Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

s Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa s Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2018

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Magistrát města České Budějovice Institut

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2016 Měsíční

Více

s Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

s Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa s Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2018

Více

Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY

Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY Spis: MUHO 12298/2015 ORM Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY Z A D Á N Í Návrh zadání Územního plánu Dubňany zpracovaný k projednání dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více