Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part B (RTU) Datum revize: Sourethweg PC HEERLEN Nizozemsko Telefon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part B (RTU) Datum revize: 1.4.2013. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Nizozemsko Telefon +31 45 5471471"

Transkript

1 Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML Název výrobku Čistá látka/směs Směs 1.2 Náležitá použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Doporučené použití Dezinfekční prostředek Nedoporučená použití Nesměšujte s bělidlem 1.3 Údaje o dodavateli bezpečnostního datového listu Firma Medivators BV Sourethweg PC HEERLEN Nizozemsko Telefon Další informace získáte na těchto adresách E mailová adresa: Webová stránka: 1.4 Nouzové telefonní číslo Nouzový telefon: CHEMTREC: Část 2. Identifikace nebezpečí 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Nařízení ES č. 1272/2008 Zdravotní nebezpečnost Fyzikální nebezpečnost Klasifikace podle směrnice EU č. 67/548/EHS nebo č. 1999/45/ES Symbol(y): Bez nebezpečí 2.2 Prvky označení Není nebezpečné 2.3 Další informace Část 3. Složení/informace o složkách 3.1 Látky: Nehodí se , Revize E, česká verze Strana 1 z 7

2 3.2 Směsi: Chemický název Číslo EC Číslo CAS Hmotnost % Klasifikace Klasifikace látek GHS v EU Číslo REACH Plné znění R vět a H vět uvedených v této části viz Část 16. Část 4. Opatření první pomoci 4.1 Popis opatření první pomoci Zasažení očí Kontakt s pokožkou Při požití Při vdechnutí Vyplachujte ihned dostatečným množstvím vody, i pod víčky, po dobu alespoň 15 minut. Objeví li se příznaky, vyhledejte lékařské ošetření. Opláchněte ihned mýdlem a dostatečným množstvím vody. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Objeví li se příznaky, vyhledejte lékařské ošetření. Vypijte dostatečné množství vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Objeví li se příznaky, vyhledejte lékařské ošetření. Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud se projeví příznaky, zavolejte lékaře. Ochrana osob poskytujících první pomoc Žádné další informace 4.2 Nejdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné Nejdůležitější příznaky/účinky. 4.3 Indikace pro okamžitý lékařský zásah a potřebné zvláštní zacházení. Poznámky pro lékaře Ošetřujte podle příznaků. Část 5. Protipožární opatření 5.1 Hasicí prostředky Vhodné hasicí prostředky: Vodní sprcha. Pěna. Oxid uhličitý (CO2). Suchý chemický. Hasicí prostředky, které nelze používat z bezpečnostních důvodů: Vodní rozstřikovací tryska 5.2 Zvláštní nebezpečí, které látka nebo směs představuje Zvláštní expoziční nebezpečí plynoucí z látky nebo její přípravy, produkty spalování, výsledné plyny: zvláštní 5.3 Pokyn pro požárníky , Revize E, česká verze Strana 2 z 7

3 Zvláštní ochranné prostředky pro požárníky: Jako u každého požáru použít samostatných dýchací přístroj a úplnou ochrannou výstroj. Část 6. Opatření při náhodném úniku 6.1 Osobní preventivní opatření, ochranné prostředky a nouzové postupy Používejte osobní ochranné prostředky 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Zamezte dalšímu úniku nebo odtékání, pokud to lze bezpečně učinit. 6.3 Metody a materiály pro odizolování a vyčištění Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Posbírejte a přeneste do řádně označených nádob, po odstranění výrobku omyjte prostor vodou. 6.4 Odkazy na jiné části Doplňující informace viz Část 12. Část 7. Manipulace a skladování 7.1 Preventivní opatření pro bezpečnou manipulaci Manipulace: Hygienická opatření: Noste osobní ochranné prostředky Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. Před přestávkou a ihned po manipulaci s výrobkem si umyjte ruce. 7.2 Podmínky bezpečného skladování včetně nekompatibilit Nepoužitý výrobek skladujte v původním obalu. Po vylití nevracejte výrobek do původního obalu. Uchovávejte při teplotách do 27 stupňů Celsia. Neskladujte společně s hořlavinami, kovy, oxidačními nebo žíravými materiály. 7.3 Specifické koncové použití Expoziční scénář:. Jiné směrnice:. Část 8. Omezení expozice/ochrana osob 8.1 Kontrolní parametry Expoziční limity Odvozená úroveň nulového účinku Tento produkt v podobě, v jaké je dodáván, neobsahuje žádné nebezpečné látky s expozičními limity pro pracoviště stanovenými regionálně specifickými regulačními orgány , Revize E, česká verze Strana 3 z 7

4 Předpokládaná koncentrace bez účinku (PNEC) 8.2 Omezení expozice Odvozená úroveň nulového účinku Předpokládaná koncentrace bez účinku (PNEC) Technická opatření Osobní ochranné prostředky Ochrana očí Ochrana pokožky a těla Ochrana rukou Ochrana dýchacího ústrojí Zajistěte dostatečné větrání, zejména ve uzavřených prostorech. Bezpečnostní brýle s postranními štíty. Nejsou nuné žádné zvláštní ochranné prostředky. Ochranné rukavice Nejsou nuné žádné zvláštní ochranné prostředky. Omezení expozice v životním prostředí Část 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Fyzikální stav Kapalina Vzhled Čirá Zápach Žádné Vlastnost Hodnoty Poznámky/metoda ph 11 Žádné známé Bod tání/rozsah data k dispozici Žádné známé Bod varu/rozsah varu data k dispozici Žádné známé Bod vznícení data k dispozici Žádné známé Rychlost vypařování data k dispozici Žádné známé Hořlavost (pevné těleso, plyn) data k dispozici Žádné známé Tlak páry data k dispozici Žádné známé Hustota výparu data k dispozici Žádné známé Relativní hustota data k dispozici Žádné známé Měrná hmotnost 1,04 Žádné známé Rozpustnost ve vodě Zcela rozpustné Žádné známé Rozpustnost v jiných rozpouštědlech data k dispozici Žádné známé Rozdělovací koeficient: n octanol/voda data k dispozici Žádné známé Teplota samovznícení data k dispozici Žádné známé Teplota rozkladu data k dispozici Žádné známé Viskozita data k dispozici Žádné známé Výbušné vlastnosti Oxidační vlastnosti , Revize E, česká verze Strana 4 z 7

5 9.2 Další informace Obsah sloučenin VOC (%) Část 10. Stabilita a reaktivita 10.1 Reaktivita: data nejsou k dispozici 10.2 Chemická stabilita: Stabilní za normálních podmínek 10.3 Možnost nebezpečné reakce: za normálních podmínek 10.4 Nežádoucí podmínky: Chraňte před přímým slunečním zářením. Teplo. Teploty nad 27 stupňů Celsia Nekompatibilní materiály: Nebezpečné produkty rozkladu: Žádné při normálním použití Část 11. Toxikologické informace 11.1 Akutní toxicita Informace o výrobku Při vdechnutí Zasažení očí Kontakt s pokožkou Při požití Senzitizace Mutagenní účinky Karcinogenní účinky Reprodukční toxicita Vývojová toxicita STOT jednorázová expozice STOT opakovaná expozice Nebezpečí vdechnutí Na základě známých nebo získaných informací výrobek nepředstavuje nebezpečí akutní toxicity. Žádné známé Může vyvolat podráždění Žádné známé Žádné známé Část 12. Ekologické informace 12.1 Toxicita Ekotoxické účinky , Revize E, česká verze Strana 5 z 7

6 Neobsahuje žádné látky, o kterých by bylo známo, že jsou nebezpečné pro životní prostředí, nebo které by nebyly odbouratelné v čistírnách odpadní vody Odolnost a odbouratelnost 12.3 Bioakumulační potenciál 12.4 Mobilita v půdě: Absorbuje se do půdy 12.5 Výsledky hodnocení PBT a vpvb 12.6 Ostatní nepříznivé účinky: Tento výrobek neobsahuje žádné známé ani suspektní endokrinní disruptory. Část 13. Problematika likvidace 13.1 Metody zpracování odpadu Odpad ze zbývajících/nepoužitých výrobků Kontaminovaný obal Likvidujte v souladu se všemi evropskými i místními předpisy. Prázdné nádoby předejte schválené stanici pro likvidaci obalu k recyklaci nebo likvidaci. Část 14. Přepravní informace Tento produkt není regulován. Část 15. Regulační informace 15.1 Bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy/legislativa specifické pro látku nebo směs Mezinárodní katalogy Všechny složky výrobku jsou uvedeny v následujících katalozích. Všechny složky výrobku jsou uvedeny v následujících katalozích. TSCA Splňuje EINECS/ELINCS DSL/NDSL PICCS ENCS IECSC AICS KECL , Revize E, česká verze Strana 6 z 7

7 Legenda TSCA Americký zákon o kontrole toxických látek, část 8(b) Katalog EINECS/ELINCS Evropský katalog existujících obchodních látek/evropský seznam notifikovaných chemických látek DSL/NDSL Kanadský seznam tuzemských látek/seznam netuzemských látek PICCS Filipínský katalog chemikálií a chemických látek ENCS Japonské existující a nové chemické látky IECSC Čínský katalog existujících chemických látek AICS Australský katalog chemických látek KECL Korejské existující a hodnocené chemické látky 15.2 Hodnocení chemické bezpečnosti. Část 16. Další informace Plný text H vět uvedených v Části 2 a 3 Plný text zmíněných H vět uvedených v Části 2 a 3. Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat: Datum vydání Datum revize Poznámka o verzi Nehodí se Tento bezpečnostní list vyhovuje požadavkům nařízení evropské komise (ES) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, které upravuje nařízení (EK) č. 1907/2006. Obecné zřeknutí se práv Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu jsou správné podle našich nejlepších znalostí, informací a přesvědčení k datu vydání. Uvedené informace jsou určeny pouze jako vodítko pro bezpečnou manipulaci, používání, zpracování, skladování, přepravu, likvidaci a vypouštění a nepředstavují záruku ani specifikaci kvality. Informace se týkají pouze konkrétního označeného materiálu a nemusejí být pro tento materiál platné v kombinaci s jakýmkoli jiným materiálem nebo v jakémkoli procesu, není li to uvedeno v textu. Konec bezpečnostního datového listu , Revize E, česká verze Strana 7 z 7