Asociace knihoven vysokých škol v ČR Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (Komise evškp)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asociace knihoven vysokých škol v ČR Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (Komise evškp)"

Transkript

1 Asociace knihoven vysokých škol v ČR Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (Komise evškp) Z á p i s z 10. pracovní schůzky Komise evškp konané dne na rektorátu Vysokého učení technického v Brně Přítomní členové (podle příjmení, bez titulů): Balvínová, Bratková, Březinová, Budínský, Horová, Jurmanová-Volemanová, Kostecká, Krčál, Kretschmer, Krkošková, Mach, Myšková, Rygelová, Sýkorová, Šímová, Tichá, Vondrová, Vyčítalová, Zikuška Hosté: Mgr. Petr Novák STK Praha, Odd. knihovního systému a inf. technologií Ing. Radovana Malá VŠCHT Praha, ÚK Program: 1. Úvod, kontrola úkolů ze schůzky Závěry a diskuse k semináři Systémy pro zpřístupňování VŠKP: zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby 3. Informace z VV AKVŠ vč. zhodnocení CPVŠK Centralizovaný projekt Příprava národního registru VŠKP : stav, výhledy 5. SO aktualizace v r. 2007: a) šablony a vzory b) metadata c) technické standardy d) vývoj legislativy 6. Přestavba domény evskp vč. aktualizace registru 7. Plán činnosti Komise evškp na r Různé Ad 1) Pracovní jednání zahájila a řídila I. Horová. Kontrola nesplněných úkolů z minulých schůzek a vyplývající nové úkoly (provedla J. Krkošková): Úkol 3.10 z března 2006 pro J. Macha a E. Bratkovou: sumarizovat finanční požadavky konzultantů Komise. Dosud splněno ústně: Asociací povolená suma cca 10 tis. Kč bude využita na dohodu s Ing. Koskem na provedení 1. analýzy k navrženým způsobům zápisu a struktuře údajů v návrhu MS-EVSKP, v.0.1. V této etapě půjde zejména o kontrolu a případnou opravu metadatových prvků a reprezentace metadat ve formátu XML a schéma pro XML reprezentaci metadat. Pokračující úkol 1.1 pro J. Macha: předložit písemně konkrétní rozpis prací a hodin předsedkyni Komise. Termín: Nový úkol 1.2 pro I. Horovou: zorganizovat během prosince uzavření dohody pro Ing. Koska. Úkol 3.12 z března 2006 pro pracovní skupinu metadata : připravit verzi 0.2 MS-EVSKP. Úkol přesunut k řešení v rámci centralizovaného rozvojového projektu, přesto Komise doporučuje zabývat se průběžně přípravou nové verze národního standardu viz bod 5 + úkoly z tohoto jednání.

2 Úkol pro E. Bratkovou- připravit vzorová záhlaví dokumentů v Souboru doporučení s termínem trvá. Pokračující úkol 1.3 pro E. Bratkovou: připravit do Pokračující úkol 1.4 pro všechny autory dokumentů v SD: opravit záhlaví všech svých dokumentů vystavených na doméně evskp.cz dle vzorů E. Bratkové do Pokračující úkol 1.5 pro M. Krčála: provést výměnu dokumentů s opraveným záhlavím v SD na stránkách Asociace/Komise. Termín: do Úkol 9.2 pro I. Horovou z května zjistit stanovisko VV AKVŠ k možnostem prezentace firem v rámci národního registru a k otázce získávání sponzorství: v souvislosti s přípravou pravidel pro tuto oblast v rámci AKVŠ úkol odsunut na dobu, kdy bude stanoveno. I. Horová připraví poté návrh na další jednání Komise. Ad 2) Závěry a podněty ze semináře Systémy pro zpřístupňování VŠKP: zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby, konaného dne Předsedkyně Komise evškp I. Horová považuje seminář za úspěšný z hlediska jeho organizace, průběhu a očekávání odborných diskusí. Komise se shodla na úsilí pokračovat v konání pravidelných seminářů viz plán na r Nosné okruhy k dalšímu řešení, které nově vyplynuly z diskuse na semináři: a) propojení Národního registru evškp na soubor autorit b) legislativa: dodatek k VŠ-zákonu, 47b + vztah VŠ zákona, autorského zákona a obchodního zákoníku c) aplikace komerčních SW pro fulltextové vyhledávání v systémech evškp d) kontrola plagiátorství v oblasti evškp e) archivace elektronických i tištěných verzí VŠKP vč. otázky médií pro archivaci evškp. Diskuse členů Komise evškp k uvedeným okruhům: Ad 2a) Soubor autorit J. Mach, R. Tichá upozorňují na fakt, že není účelné a ani žádoucí, aby Komise evškp vytvářela a hlavně pravidelně aktualizovala číselník/seznam oborů na VŠ. Za problematickou považují také otázku udržování seznamu již zrušených oborů, v rámci nichž se psaly starší VŠ práce. Za autorizaci tohoto seznamu ručí MŠMT včetně aktualizace (3-4x ročně). Lokální registr VŠKP by pak měl aktualizace seznamu kontrolovat a podle aktuálního stavu upravovat odkazy v lokální databázi VŠKP. Ad 2b) Dodatek novely VŠ zákona Členové Komise diskutovali o stručné informaci, kterou uvedl na semináři pror. VUT pro studijní záležitosti doc. Švec. Navrhl vyjasnit vztahy VŠ+AZ a obchodního zákoníku v oblasti zpřístupňování plných textů VŠKP zvláště tam, kde práce obsahuje citlivé firemní údaje. Pror. Švec informoval o dočasném řešení konzultovaném s MŠMT, tj. zveřejňování pouze rozšířených abstraktů, které se užívá v této souvislosti, ale které zřejmě neodpovídá současnému stavu VŠ zákona. Na dotaz I. Horové k počtu těchto prací na VUT sdělil J. Zikuška, že se prozatím jedná o menší podíl z celkového počtu obhájených prací. Komise se shodla, že se problém týká mnohých škol (technické, chemické, ale také např. umělecké = zpřístupňování uměleckých děl). Úkol 2.1 pro I. Horovou a V. Jurmanovou-Volemanovou: pokusit se najít kontakty (legislativní komise RVŠ, ÚKR?) s možností připomínkování legislativních otázek spojených se zpřístupňováním evškp za Komisi. Termín: do příští schůzky.

3 Ad 2c) SW pro fulltextové vyhledávání Komise nehodlá doporučovat konkrétním VŠ výběr komerčních nebo volných programů/systémů pro fulltextové vyhledávání, některé VŠ řeší vlastní vyvinutou technologií (např. MU v Brně). Konkrétní úkol zmapování výhod/nevýhod těchto systémů na českém trhu prozatím nebyl navržen. Ad 2d) Kontrola evškp na plagiátorství E. Bratková zdůraznila, že kontrola plagiátorství u VŠKP (představená např. v příspěvku za MU Ing. Brandejsová) je prozatím náhodná a uskutečňovaná obvykle v rámci jedné instituce. Komise došla k názoru, že by tato funkce měla být uvažována pro Národní registr VŠKP, poněvadž jen tak má kontrola plagiátorství smyl a hlavně praktický dopad (předcházení možnému plagiátorství mezi školami v rámci ČR). J. Mach navrhuje, aby byla implementace této funkce zařazena pro případné pokračování centralizovaného projektu Národního registru evškp na další období. I. Horová nastolila otázku, zda je obecně výsledek řešení grantového úkolu volně přenositelný, E. Březinová se domnívá, že by tato skutečnost měla být povinně uváděna již v zadání projektu. Úkol 2.2 pro M. Krčála: zjistit možnost komerčního využití systému kontroly plagiátorství na MU. Termín : do příští schůzky. Ad 2e) Archivace VŠKP A. Kretschmer doporučil navázat kontakt s Národním archivem v oblasti uchovávání evškp, vyjasnění otázky, zda VŠKP jsou archiválie, atp. I. Horová dále sdělila, že jí jako zástupci VŠ - bylo nabídnuto členství v pracovní skupině pro dlouhodobé uchovávání dokumentů při Národní knihovně ČR. Dále jsou také členy Mgr. Tkačíková a Mgr. P. Novák. Úkol 2.3 pro I. Horovou: navázat kontakt s Národním archivem, termín: do příští schůzky. E. Bratková doporučila, aby se Komise zabývala zjištěním stavu předpisů o archivaci na lokální úrovni (viz též bod 5.1 dotazník ke stavu uchovávání a zpřístupňování VŠKP na VŠ v ČR). Úkol 2.4 pro S. Sklenářovou (v nepřítomnosti): připravit návrh vzorového řádu pro dlouhodobé uchovávání VŠKP. Termín: do příští schůzky. R. Tichá, E. Bratková upozornily, že po stránce formátů pro archivaci nepůjde v případě evškp o aplikaci stejných problémů jako např. u starých tisků a rukopisů, naopak bude nutné stanovit a pojmenovat požadavky na konkrétní formáty evškp. Komise se shodla, aby tato problematika byla podrobněji probrána na příštím jednání Komise. J. Mach vyjádřil názor, že pokud jde o formát PDF, bude vždy konvertovatelný do vyšší verze např. na dalších 10 až 20 let. P. Novák informoval o výsledcích šetření fy SUWECO, z nichž vyplývá, že nelze již po krátké době přečíst některé složitější prvky např. ze staré verze Acrobat Reader, přílohy ve formátech Tech, Autocad, RTF aj.

4 A. Kretschmer navrhuje doporučit ze strany Komise vybrané formáty pro lokální úložiště evškp. Závěry Komise k dlouhodobé archivaci evškp: i nadále si budou zřejmě způsob dlouhodobého uchovávání evškp řídit VŠ (obvykle vedoucí výpočetních center) v lokálních prostředích. Úkol 2.5 pro M. Šorma (v nepřítomnosti): vypracovat přehled formátů používaných v současnosti v zahraničních systémech pro uchovávání a zpřístupňování evškp. Termín: do příští schůzky. Úkol 2.6 pro M. Krčála: zjistit, jaké formáty pro uchovávání evškp používá Masarykova univerzita v Brně. Termín: do příští schůzky. Úkol 2.7 pro členy Komise, kteří zajišťovali příslušné části programu semináře: zaslat I. Horové prezentace v pps a abstrakt ke příspěvkům na semináři. Termín: Úkol 2.8 pro M. Krčála: vystavit prezentace na stránkách evskp. Termín: do Úkol 2.9 pro I. Horovou: vypracovat a zaslat článek o semináři redakci časopisu Ikaros. Termín: Ad 3) Informace z AKVŠ I. Horová předala informaci, že VV Asociace hodnotí CPVŠK 2006 jako úspěšnou akci. Dále předsedkyně Komise vyzvedla úkol z usnesení této porady podporovat budování Národního registru evškp a informovala dále o následných diskusích VV AKVŠ nad pravidly pro hlasování na CPVŠK, nevyjasněnými otázkami členství, sponzorů, poplatků atd. a nad celkovým pojetím CPVŠK, kterými se bude VV v nejbližší době zabývat. Členové Komise diskutovali zejména k možnosti účasti STK v Praze a dalších knihoven pro akademickou sféru (knihovny AV ČR) na práci odborných komisí AKVŠ a také jejich postavení v rámci AKVŠ, konkrétně požadavek stát se plnoprávnými členy AKVŠ. P. Novák byl vyzván, aby formuloval důvody, proč STK usiluje o členství v AKVŠ a co považuje za současného stavu nečlena za problém: a) sjednává licence pro konsorcia akademických institucí ke zpřístupňování el. inf. zdrojů b) spolupracuje s knihovnami VŠ viz např. projekt VPK c) poskytuje mnohé služby VŠ knihovnám d) některé ústavy AV mají společná pracoviště s vysokými školami e) má ve fondu disertace obhájené na VŠ v ČR a zpřístupňuje je f) v nejbližších letech dojde ke transformaci STK na Národní technickou knihovnu, sloužící především VŠ. Problém: nemůže se účastnit hlasování, není plnoprávným partnerem. Závěr diskuse Komise evškp: Komise se domnívá, že spolupráce STK a dalších knihoven může obohatit činnost AKVŠ, podporuje změnu stanov AKVŠ tak, aby se tyto knihovny mohly stát jejími plnoprávnými členy.

5 Ad 4) Centralizovaný projekt Národního registru evškp J. Mach informoval Komisi, že výsledky výběru rozvojových projektů pro r budou oficiálně vyhlášeny cca Počítá se, že jakmile budou výsledky známy, bude svolána schůzka řešitelů bez ohledu na stanovený termín schůze Komise. Předsedkyně také zdůraznila, že i kdyby projekt nebyl úspěšný, bude Komise hledat jiné cesty k získání finanční podpory a práce budou byť třeba pomaleji a ne v plné míře pokračovat. Ad 5) Aktualizace Souboru doporučení: I. Horová v úvodu informovala o úkolu uložené Komisi evškp výkonným výborem AKVŠ, tj. předložit kompletní zprávu o aktuální situaci v evidování a zpřístupňování VŠKP na VŠ v ČR jako reakci na novelu VŠ zákona. V této souvislosti Komise prodiskutovala návrh I. Horové k obsahu odpovědního formuláře, který bude zaslán VŠ a to i těm, které nemají přímé zastoupení v Komisi evškp. Formulář bude mít za cíl získat informace o: úrovni koordinace evidence VŠKP v lokálních systémech, specifikaci popisu, provázanost evidence VŠKP s knihovním katalogem, strukturu vnitřních předpisů a stádium jejich implementace do praxe, způsoby ošetření formální úpravy včetně vnitřní struktury textu, formátů, šablon, stylů, používání licenčních smluv pro zpřístupňování prací, povinnost el. verze. Diskutována byla také otázka, na koho se s dotazníkem v rámci škol obrátit (knihovny? Akademičtí odpovědní pracovníci?). A. Balvínová navrhuje připojit otázky, popisující vztah evidence evškp a RIV. Úkol 5.1 pro I. Horovou: poslat do konference evskp k připomínkování návrh odpovědního formuláře se zdůrazněním účelu a využití získaných informací. Termín: Úkol 5.2 pro všechny členy: vyplnit dohodnutou verzi formuláře a odeslat jej I. Horové do Úkol 5.3 pro I. Horovou a J. Krkoškovou: vypracovat souhrnnou zprávu o stavu evidence a zpřístupňování VŠKP na českých VŠ školách a předat ji VV. Termín: Aktualizace stávajících dokumentů v Souboru doporučení + připojení nových viz bod 7. Ad 6) Přestavba domény evskp M. Krčál informoval o ukončení 1. etapy přestavby domény: navržené menu je funkční, bude se na příštím jednání Komise připomínkovat. V dalším období bude nutno řešit tyto úkoly: a) administrace domény vč. odměny za projektování, programování b) stanovení funkcí členské evidence c) aktualizace evidence systémů evškp. E. Bratková upozorňuje, že v rámci domény jsou již založeny některé stabilní adresáře, zejména pro standardy viz a toto již nelze měnit.

6 Úkol 6.1 pro všechny členy: doplnit a aktualizovat informace o lokálních systémech evškp. Termín: do Úkol 6.2 pro všechny členy: na výzvu M. Krčála připomínkovat nové menu domény. Termín: Úkol 6.3 pro M. Krčála : připravit souhrn podnětů na případnou úpravu domény. T: do příští schůzky. Ad 7) Plán činnosti Komise pro r I. Horová představila obecný návrh plánu Komise, zahrnující tyto oblasti: a) koordinace centralizovaného projektu NR evškp pokračující projekty b) příprava dalších šablon a vzorů (vč. vzoru obecné struktury vnitřních předpisů) c) přestavba domény d) další rozvoj metadatového souboru evškp e) příprava technických standardů (definice, požadavky pro NR evškp) f) aktualizace evidence lokálních systémů h) prezentace činnosti Komise (hl. centralizovaný projekt) na INFOS, INFORUM 2007 i) public relations (vč. platformy periodika Národní knihovny) j) sledování vývoje legislativy k) prezentace činnosti Komise na CPVŠK 2007 l) uspořádání 2. ročníku semináře na aktuální téma. Diskuse: L. Budínský seznámil přítomné s cíli dílčí části centralizovaného projektu NR evškp, který bude v případě přijetí projektu řešen na UTB Zlín pro r a jehož výsledky budou využitelné pro systémy evškp v těchto oblastech: a) univerzální šablona pro evškp b) šablony pro formát Tech a Open Office c) čistící makro pro typografické chyby d) know-how formou vymezení častých chyb a dotazů (FAQ). E. Bratková navrhla, aby se Komise v příštím roce zabývala také otázkou strukturování balíčku komponent/objektů VŠKP, v této souvislosti konkrétně prozkoumáním možností praktického využití formátu METS, který řídí vztahy mezi jednotlivými komponenty práce. V souvislosti s prací v týmech Komise oznámila E. Březinová, že odstupuje z pracovní skupiny pro metadata, která se v nejbližším období bude zabývat spíše technickými hledisky (syntaxe aj.) V. Jurmanová-Volemanová navrhla stanovit, o co konkrétně by měla Komise usilovat pro další novelizaci VŠ zákona. Úkol 7.1 pro I.Horovou: rozeslat návrh činnosti k připomínkování do konference evskp do Úkol 7.2 pro všechny členy:zaslat připomínky k plánu činnosti do Úkol 7.3 pro E. Bratkovou a J. Macha: předložit krátkou informaci o METS. Termín: do příští schůzky.

7 Úkol 7.4 pro I. Horovou: vyjasnit s M. Šormem jeho účast na sledování technických standardů včetně možnosti práce v pracovní skupině pro metadata. Termín: Úkol 7.5 pro V. Jurmanovou-Volemanovou: připravit návrh konkrétních změn pro novelu VŠ zákona včetně požadavků dostupnosti důvodové zprávy k výkladu zákona a předložit jej do konference evskp do Úkol 7.6 pro všechny členy: připomínkovat návrh změn pro novelizaci VŠ zákona: Termín: Ad 8 Různé: a) Zástupkyně UK VŠCHT podala stručnou informaci o stavu zpřístupňování VŠKP a postojům k této problematice na VŠCHT. V současné době jsou zkatalogizovány disertační práce, přístup k záznamům o nich je možný prostřednictvím IS ALEPH. b) I. Horová přednesla požadavek z praxe VŠ na vytvoření obecné struktury vnitřních předpisů. c) P. Novák sdělil stanovisko STK v Praze, že ze statutu této knihovny bude vypuštěna část o povinnosti zajišťovat evidenci tištěných disertací. Tato povinnost byla zrušena příslušnou vyhláškou již v roce 2001, avšak až v současné době dojde i k formální změně statutu STK, odst. J, článek 3 ( Vedení STK bude napříště doporučovat institucím, které ze setrvačnosti zasílají disertace do STK, aby se obracely přímo na Komisi evškp. Dále informoval, že dosud vytvářený soubor záznamů o disertacích bude možné v budoucnu překlopit do NR evškp. d) I. Horová vyzvala členy Komise, aby vytipovali možnou účast zástupců Komise na zahraničních konferencích a sympoziích pro rok Účast lze financovat z grantů nebo z prostředků na to určených v rozpočtu AKVŠ. e) J. Krkošková shrnula nahlášené změny v registraci členů pro další období: - P. Novák řádný člen místo Š. Žižkové - vyřazení kol. Vondrové z evidence členů (na vlastní žádost, v Komisi nadále pokračuje zástupce VUT v Brně kol. Zikuška) - zařadit nově do evidence členů Ing. Radovanu Malou z VŠCHT. Úkol 8.1 pro I. Horovou: připravit návrh obecné struktury vnitřních předpisů. Termín: do Úkol pro všechny členy: připomínkovat návrh obecné struktury vnitřních předpisů do příští schůzky Komise. Úkol pro M. Krčála a J. Macha: provést výše uvedené změny v evidenci členů a v konferenci evskp. Termín: Příští pracovní jednání Komise evškp: 6. února 2007, AMU Praha.

8 Zapsala: Jarmila Krkošková Kontrolovali a připomínkovali: Iva Horová Eva Bratková Jan Mach

Asociace knihoven vysokých škol v ČR Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (Komise evškp)

Asociace knihoven vysokých škol v ČR Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (Komise evškp) Asociace knihoven vysokých škol v ČR Komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací (Komise evškp) Z á p i s z 9. pracovní schůzky Komise evškp konané dne 29. srpna

Více

Jak vysoké školy pokročily ve zpřístupňování své šedé literatury

Jak vysoké školy pokročily ve zpřístupňování své šedé literatury Jak vysoké školy pokročily ve zpřístupňování své šedé literatury Asociace knihoven vysokých škol ČR Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP Osnova: Co jsou VŠKP Stav před r. 2001 Odborná

Více

Zápis z 6. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR 13. března 2008

Zápis z 6. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR 13. března 2008 Zápis z 6. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR 13. března 2008 Přítomni: pověření zástupci z členských vysokých škol dle prezenční listiny, členové VV a hosté dle prezenční listiny 1.

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR : výsledky průzkumu V prosinci roku 200 Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací

Více

Metodika jednotné úpravy, zpracovávání, ukládání a zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací na. (dále jen Metodika )

Metodika jednotné úpravy, zpracovávání, ukládání a zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací na. (dále jen Metodika ) Tento text pro AMU zpracovala Iva Horová. Předpis je na AMU ve stadiu schvalování Aktualizace 18. 4. 2006 Metodika jednotné úpravy, zpracovávání, ukládání a zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

2008 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 3.0 Česko

2008 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 3.0 Česko Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 18.01.2017 Projekt NUŠL a další projekty v ČR Pejšová, Petra 2008 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-41957 Dílo

Více

Projekt NUŠL a další projekty v ČR

Projekt NUŠL a další projekty v ČR Projekt NUŠL a další projekty v ČR Petra Pejšová Státní technická knihovna p.pejsova@stk.cz, Osnova Základní informace o projektu Projektový tým Harmonogram Výstupy Vymezení NUŠL Dotazníkové šetření Metadata

Více

Zpřístupňování evškp : co je nového v ČR

Zpřístupňování evškp : co je nového v ČR Zpřístupňování evškp : co je nového v ČR Iva HOROVÁ Knihovna Akademie múzických umění v Praze iva.horova@amu.cz INFORUM 2007: 1.konference o profesionálních informačních zdrojích Praha 22. 2.. 2007 Abstrakt:

Více

Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory

Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory Petr Novák Státní technická knihovna, Praha P.Novak@stk.cz Proč se zabývat ŠL není běžně dostupná prostřednictvím knihkupectví těžko se vyhledává těžko

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR Asociace knihoven vysokých škol ČR Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR výsledky

Více

Projekt NR VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Projekt NR VŠKP a systém na odhalování plagiátů Projekt NR VŠKP a systém na odhalování plagiátů 16. října 2007 Jitka Brandejsová, Jan Mach Masarykova univerzita, Vysoká škola ekonomická v Praze Názvy Stručné označení projektu: Theses Název rozvojového

Více

10 LET S ŠEDOU LITERATUROU NA UNIVERZITĚ TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

10 LET S ŠEDOU LITERATUROU NA UNIVERZITĚ TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ 10 LET S ŠEDOU LITERATUROU NA UNIVERZITĚ TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Ing. Lukáš Budínský Prezentace je dostupná pod licencí Creative Commons, licence: CC-BY-SA-4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Více

Projekt Digitální knihovna pro šedou literaturu po prvním roce řešení

Projekt Digitální knihovna pro šedou literaturu po prvním roce řešení Projekt Digitální knihovna pro šedou literaturu po prvním roce řešení Petra Pejšová Státní technická knihovna, Osnova Trochu historie Základní informace o projektu Harmonogram Výstupy Návaznosti na další

Více

Národní úložiště šedé literatury třetí rok řešení

Národní úložiště šedé literatury třetí rok řešení Národní úložiště šedé literatury třetí rok řešení 3. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 8. prosince 2010 Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled O projektu

Více

Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne

Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne Zápis č. 15/2012 (14) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 12. 11. 2012 Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, doc. Vilčáková, Dr. Vltavská, Dr. Rouchal, Ing. Ovsík,

Více

Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 13 hodin

Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 13 hodin Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 06. 10. 2014 od 13 hodin Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, Dr. Gál, doc. Vilčáková, Dr. Egner, Dr. Rouchal,

Více

Vytvoříme národní systém [šedé] literatury?!

Vytvoříme národní systém [šedé] literatury?! Vytvoříme národní systém [šedé] literatury?! Martin Svoboda Státní technická knihovna, Praha M.Svoboda@stk.cz Přehled Motivace Právní prostředí Něco o ŠL Náčrt systému Na čem je třeba se shodnout Závěr

Více

Národní úložiště šedé literatury

Národní úložiště šedé literatury Národní úložiště šedé literatury 4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 25. října 2011 Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled O projektu Cíle Výsledky Zahraniční

Více

Repositář audiovizuálních dokumentů Akademie múzických umění v Praze..

Repositář audiovizuálních dokumentů Akademie múzických umění v Praze.. AMU = DAMU + FAMU + HAMU Repositář audiovizuálních dokumentů Akademie múzických umění v Praze.. Radim Chvála radim.chvala@amu.cz Iva Horová iva.horova@amu.cz INFORUM 2009, PRAHA 28. 5. 2009 1 Radim Chvála,

Více

Zápis č. 11. ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území konaného dne

Zápis č. 11. ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území konaného dne Zápis č. 11 ze zasedání Řídícího výboru pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území konaného dne 9. 4. 2015 Přítomni: Nepřítomni: Hosté: viz prezenční listina viz prezenční listina viz prezenční listina

Více

Národní úložiště šedé literatury v roce 2012

Národní úložiště šedé literatury v roce 2012 Národní úložiště šedé literatury v roce 2012 5. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 23. října 2012 NTK, Praha, Česká republika Petra Pejšová petra.pejsova@techlib.cz Přehled Obhajoba projektu

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne 01. 11. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů Omluveni: - Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Zápis z ustavující schůze Řídícího výboru projektu

Zápis z ustavující schůze Řídícího výboru projektu Zápis z ustavující schůze Řídícího výboru projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Datum konání: 27. března 2018 Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu Bystřice

Více

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU:

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: AMU = DAMU + FAMU + HAMU Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: Od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické podobě Iva Horová, Radim Chvála. stav do roku 2006; 2. vstupní podmínky inovace

Více

Zápis č. 04/2018 (04)

Zápis č. 04/2018 (04) Zápis č. 04/2018 (04) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 12. února v zasedací místnosti 230, v budově U15, Vavrečkova 5669, Zlín Přítomni: doc. Staněk, Dr. Julinová,

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Akademický senát FZS

Akademický senát FZS Akademický senát FZS Zápis č.2-2011 z 2. zasedání pléna Akademického senátu FZS v akademickém roce 2010/2011 Termín: 2. 2. 2011 Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Nepřítomni: viz prezenční

Více

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice Zápis z jednání dne 12. března 2018

Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice Zápis z jednání dne 12. března 2018 Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Pardubice Zápis z jednání dne 12. března 2018 Místo konání: zasedací místnost rektora, budova rektorátu, 3.NP, Studentská 95, Pardubice. Přítomni: z 9 členů rady přítomno

Více

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě

Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě Vysokoškolské kvalifikační práce na AMU: od sběru dat po zpřístupnění plných verzí v elektronické formě Radim Chvála * radim.chvala@amu.cz Iva Horová ** iva.horova@amu.cz Abstrakt: Příspěvek seznamuje

Více

Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Gál, Dr. Rouchal, Dr. Egner, Dr. Jančová, Ing. Huba, D. Vítková, Bc. Ondroušek (9 členů)

Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Gál, Dr. Rouchal, Dr. Egner, Dr. Jančová, Ing. Huba, D. Vítková, Bc. Ondroušek (9 členů) Zápis č. 16/2016 (35) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 21. listopadu 2016 v zasedací místnosti 311, v budově U1, Vavrečkova 275, Zlín Přítomni: Dr. Staněk, Dr.

Více

Zápis z jednání AS UK FHS konaného

Zápis z jednání AS UK FHS konaného Zápis z jednání AS UK FHS konaného 19. 2. 2015 Prezenční listina Přítomni: A. Svoboda, L. Císařovská, J. Horský, H. Novotná, J. Novotný, M. Pražáková-Seligová, P. Himl, N. Maslowski F. Schneider, J. Mára,

Více

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 Obsah Komise pro sociální a ekonomické záležitosti...2 Komise pro vysokoškolskou samosprávu...3 Komise pro doktorské studium...4 Legislativní komise...5 Pracovní skupina

Více

Seminář Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací

Seminář Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací Seminář Systémy pro zpřístupňování vysokoškolských prací ( vysokoškolské knihovny elektronické vysokoškolské kvalifikační práce software informační systémy Česká republika Asociace knihoven vysokých škol

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 38/2017 ÚPRAVA, ODEVZDÁVÁNÍ, ZVEŘEJŇOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 38/2017 ÚPRAVA, ODEVZDÁVÁNÍ, ZVEŘEJŇOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici rektora

Více

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program:

Hosté: Petra Elblová Omluveni: Program: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU DSO BRUNTÁLSKO V BRUNTÁLE SÍDLO MASHJ DNE 24.11. 2016 ve 12: 00 HOD. Místo: MASHJ, náměstí Míru Bruntál Přítomni: Květa Kubíčková, Libor Unverdorben, Jan Božovský Hosté: Petra Elblová

Více

Plán činnosti pro rok 2018

Plán činnosti pro rok 2018 Plán činnosti pro rok 2018 1. PŘÍPRAVA VÝROČNÍ KONFERENCE Zpracování zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření za rok 2017, návrhu rozpočtu a plánu činnosti na rok 2018. Příprava programu výroční konference.

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 13. června 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně dne 21.

Zápis ze zasedání Vědecké rady vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně dne 21. Zápis ze zasedání Vědecké rady vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně dne 21. března 2018 Zapsala: Ing. Lenka Danielová, Ph.D. Zápis ze zasedání Vědecké rady

Více

Národní úložiště šedé literatury v roce Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna Praha

Národní úložiště šedé literatury v roce Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna Praha Národní úložiště šedé literatury v roce 2007 Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna Praha Existuje zájem o šedou literaturu? existuje informační potřeba ze strany institucí a koncových uţivatelů v době

Více

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223)

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223) Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 19. 2. 2014 od 14:00 ve studovně FSE UJEP (MO 223) Přítomní senátoři: PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. - předsedkyně Bc. Miroslav Kopáček

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Úplné znění ke dni: 15. 1. 2016 Zapracovává: Dodatky č. 1 až 2 ÚPLNÉ ZNĚNÍ SMĚRNICE REKTORA Č. 2/2009 ÚPRAVA, ODEVZDÁVÁNÍ, ZVEŘEJŇOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání: Dne 17. června 2005 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 10.00 hod. do 14.00 hod. Přítomni:

Více

Šedá literatura case study v ČR

Šedá literatura case study v ČR Šedá literatura case study v ČR Petra Pejšová Národní technická knihovna, Praha Digitálná knižnica 10. listopadu 2015 Creative Commons Uveďte původ-neužívejte dílo komerčně-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky 12631/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 12.05.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni: viz prezenční listina Zvukový záznam celého zasedání je

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Návrh zápisu ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 1. dubna 2015 Přítomno: 19 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluven: doc.

Více

Směrnice upravující postup při vytváření a schvalování standardů Českého systému certifikace lesů (CFCS)

Směrnice upravující postup při vytváření a schvalování standardů Českého systému certifikace lesů (CFCS) Směrnice upravující postup při vytváření a schvalování standardů Českého systému certifikace lesů (CFCS) 1. CÍL PEFC Česká republika 26. 2. 2010 Cílem je vytvořit přesné postupy v procesu tvorby, revize

Více

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha

Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č Praha Zápis z jednání Exekutivy Českého svazu házené č. 11 7. 3. 2019 Praha Přítomni: p. Adámek, p. Bělka, p. Bochnia, p. Čurda, sl. Hapková, p. Chvalný, p. Kolář, p. Srba Omluveni: p. Novák Sekretariát: pí.

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6,

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, 162 00 Datum a místo konání: 29.4.2014 jídelna ZŠ Šantrochova 1800, Praha 6 Začátek schůze: 18:30 hod. Ukončení

Více

Zápis z 5. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne

Zápis z 5. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne Akademický senát Fakulty strojního inženýrství VUT Technická 2 616 69 Brno Zápis z 5. řádného zasedání Akademického senátu FSI VUT v Brně dne 16.3.2006 Místo konání: zasedací místnost děkana FSI VUT v

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP

Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Zápis z ustavujícího setkání Řídícího výboru MAP Místo konání: Malá zasedací místnost na Městském úřadě ve Světlé nad Sázavou Datum konání: 3. října 2018 od 14:00 Seznam účastníků: viz Prezenční listina

Více

Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Egner, Dr. Gál, Dr. Jančová, Dr. Rouchal, Ing. Bednařík, Ing. Fojtl, Ing. Hnátková, N.

Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Egner, Dr. Gál, Dr. Jančová, Dr. Rouchal, Ing. Bednařík, Ing. Fojtl, Ing. Hnátková, N. Zápis č. 02/2015 (02) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 2. února 2015 v zasedací místnosti děkanátu FT, v budově U1 UTB, nám. TGM 275, Zlín Přítomni: Dr. Staněk,

Více

Zápis z jednání AS UK FHS konaného

Zápis z jednání AS UK FHS konaného Zápis z jednání AS UK FHS konaného 6. 2. 2014 Prezenční listina Přítomni: L. Císařovská, J. Horský, J. Marek, P. Mücke, H. Novotná, J. Novotný, M. Seligová, A. Svoboda, V. Vávrová, P. Konůpka, J. Matoušek,

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Zápis č. 7. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod

Zápis č. 7. ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod Zápis č. 7 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 23. 1. 2015 v 9.30 hod Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: viz prezenční listina Průběh jednání 1. Zahájení jednání Jednání zahájila

Více

Ústřední umělecká rada

Ústřední umělecká rada Ústřední umělecká rada základních uměleckých škol České republiky Poradní sbor náměstka ministra pro skupinu 2 Ministerstva školství, mládeže tělovýchovy ČR ZÁPIS z jednání Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 16. února 2017

Zápis z 2. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 16. února 2017 Zápis z 2. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 16. února 2017 Přítomni: Hosté: prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek, JUDr. Ivan Barančík, MUDr. Josef Fontana,

Více

Zápis č. 7/2015 (120) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne

Zápis č. 7/2015 (120) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne Zápis č. 7/2015 (120) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty aplikované informatiky konaného dne 4. 5. 2015 Přítomni: Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D., prof. Ing. Petr Dostál, CSc., prof. Ing. Roman

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Citace, citování Plagiátorství

Citace, citování Plagiátorství Citace, citování Plagiátorství Komise evškp AKVŠ, 23.9.2009 Romana Kasperkevičová Knihovna JAMU Citace, citování Citování použité literatury (citační etika, normy) Základní součást vysokoškolských a vědeckých

Více

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, Praha 5 Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 6. 12. 2013 Místo konání: Česká lékařská společnost

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR výsledky průzkumu z prosince Iva Horová Koncem roku provedla Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských

Více

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Jednací řád Výboru pro obranné plánování

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Jednací řád Výboru pro obranné plánování B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a č. 3 k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 23. června 2014č 23 Jednací řád Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Jednací řád (dále jen Jednací řád )

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Zápis č. 11 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod.

Zápis č. 11 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne v 9.30 hod. Zápis č. 11 ze zasedání Rady vlády pro veřejnou správu konaného dne 29. 5. 2015 v 9.30 hod. Přítomni: Viz prezenční listina. Průběh zasedání: 1. Zahájení zasedání Jednání zahájila místopředsedkyně Rady

Více

Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje

Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje Zápis z 1. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje konaného dne 14. 3. 2016 od 14:00 hod. v zasedací místnosti č. 04 v 1. patře budovy B, Krajského úřadu Ústeckého

Více

NOVÉ MOŽNOSTI PŘÍSTUPU K DIGITÁLNÍ ARCHIV NLK PLNOTEXTOVÝM INFORMACÍM : Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

NOVÉ MOŽNOSTI PŘÍSTUPU K DIGITÁLNÍ ARCHIV NLK PLNOTEXTOVÝM INFORMACÍM : Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková NOVÉ MOŽNOSTI PŘÍSTUPU K PLNOTEXTOVÝM INFORMACÍM : DIGITÁLNÍ ARCHIV NLK Seminář IPVZ 2.9.2010 Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Dlouhodobá ochrana ~ digital preservation (DPE

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 5

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 5 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FS č. 5 Pracoviště Akademický senát Fakulty strojní VŠB-TUO Zaznamenal Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. Funkce tajemnice AS FS Spojení Telefon: +420 597 324 397 Fax: E-mail: jana.petru@vsb.cz

Více

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze

Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Zápis z 1. řádného zasedání Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů (AS FMV) VŠE v Praze Datum a místo zasedání: 29. září 2011, 13h00, místnost 244NB Přítomni: Taušer, Čajka, Češková, Pošvicová,

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Šedá literatura jako zdroj odborných informací

Šedá literatura jako zdroj odborných informací Šedá literatura jako zdroj odborných informací Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna p.novak@stk.cz 22. ledna 2008 IKI 2008, areál UK, Praha - Jinonice Proč se zabývat šedou literaturou? není běžně

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 9/2007

SMĚRNICE REKTORA Č. 9/2007 Vysoké učení technické v Brně Rozdělovník: rektor, děkani fakult, ředitelé dalších součástí Zpracoval: doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc. SMĚRNICE REKTORA Č. 9/2007 ÚPRAVA, ODEVZDÁVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH

Více

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje

Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje 1 z 11 22.11.2007 20:17 Dobrý den, vstoupili jste na stránky dotazníku Možnosti spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje. Cílem dotazníku je zmapovat potřeby vědeckovýzkumného sektoru v ČR a zajistit

Více

Zápis z Valné hromady. Společnosti pro projektové řízení (SPŘ)

Zápis z Valné hromady. Společnosti pro projektové řízení (SPŘ) Zápis z Valné hromady Společnosti pro projektové řízení (SPŘ) Datum: Dne 23. 11. 2006 od 10:30 do 14:40 Místo konání: Způsob svolání: Institut celoživotního vzdělávání na Mendlově zemědělské a lesnické

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu Věc: Působnost pro: Účinnost od: 1. října 2007 Číslo jednací: Předkládá: UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

Metodický pokyn č. 1/09 pro odevzdávání, ukládání a zpřístupňování vysokoškolských závěrečných prací

Metodický pokyn č. 1/09 pro odevzdávání, ukládání a zpřístupňování vysokoškolských závěrečných prací Metodický pokyn č. 1/09 pro odevzdávání, ukládání a zpřístupňování vysokoškolských závěrečných prací Článek I. Úvodní ustanovení (1) Pro účely této směrnice se vysokoškolskými závěrečnými pracemi rozumí

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty

Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Univerzita Palackého v Olomouci Akademický senát Filozofické fakulty Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP dne 17. června 2015 Přítomno: 15 členů AS FF UP (dle prezenční listiny) Omluveni: doc. L.

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Vysokoškolské kvalifikační práce na UPa. Pardubice 4. května 2010

Vysokoškolské kvalifikační práce na UPa. Pardubice 4. května 2010 Vysokoškolské kvalifikační práce na UPa Pardubice 4. května 2010 Lucie Vyčítalová Univerzitní knihovna UPa 47b zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Zveřejňování závěrečných prací (1) Vysoká škola

Více

Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK

Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK Zápis ze 6. schůze SK RVŠ 7. června 2012, Praha UK Přítomni: /20/ Delegáti a delegátky: /16/ Barbora Adolfová (AMU), Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Daniel Kunz (OU), Ondřej

Více

Plán činnosti pro rok 2015

Plán činnosti pro rok 2015 Plán činnosti pro rok 2015 1. Příprava výroční konference zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření za rok 2014, rozpočet a plán činnosti na rok 2015 Termín: leden, únor Odpovídá: předsedkyně a jednatel

Více

Usnesení č. 01/0613, kde Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky:

Usnesení č. 01/0613, kde Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky: I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP Materiál obsahuje přehled plnění usnesení z jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP nebo Rada ) dne 18. června 2013

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Z Á P I S ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 07.09.2017 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni: viz prezenční listina Schůzi Výboru

Více

Z Á P I S. z členské schůze Bytového družstva Plevenská konané dne 15. června 2017 od 18 hodin v jídelně základní školy Rakovského 3136/1

Z Á P I S. z členské schůze Bytového družstva Plevenská konané dne 15. června 2017 od 18 hodin v jídelně základní školy Rakovského 3136/1 Z Á P I S z členské schůze Bytového družstva Plevenská 3115 3117 konané dne 15. června 2017 od 18 hodin v jídelně základní školy Rakovského 3136/1 Přítomni: členové družstva Plevenská 3115-3117 dle prezenční

Více

Zásady řízení dokumentů

Zásady řízení dokumentů Masarykova univerzita Pedagogická fakulta MU-IS/7392/2014/69850/PdF-1 Směrnice děkana č. 7/2010 Zásady řízení dokumentů (ve znění účinném od 1. 2. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Adéla Jarolímková, Národní lékařská knihovna Toto dílo dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Zachovejte

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 010 Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí závěrečná zpráva Program: Podprogram:. Program na podporu vzdělávání v oblasti

Více

Ouzká, Marcela 2016 Dostupný z

Ouzká, Marcela 2016 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 30.01.2017 Nové služby ve VPK Ouzká, Marcela 2016 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204781 Dílo je chráněno podle

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 28.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 28. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 28. listopadu 2013 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k

Více